TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING"

Transkript

1 TELEGRAFVERKETS FORSKNINGS INSTITUTT TF ÅRSBERETNING 1868

2

3 TELEGRAFVERKETS FORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING 1968 POSTBOKS KJELLER TELEFON (02)

4 FORORD Dette er den annen årsberetning fra Telegrafverkets forskningsinstitutt.* * Navneendringen fra Telegrafverket til Televerket ble gjort gjeldende fra 1 januar 1969; i denne årsberetningen for 1968 er derfor de gamle betegnelser brukt konsekvent.

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERSIKT side 5 2 FORMÅL» Generelt» Planlegging» Veiledning og insitament til industrien» 9 3 ORGANISASJON» 10 4 SAMARBEID» Telegrafverket» Høgskolene og universitetene» Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd» Andre teleadministrasjoner» Forsvarets forskningsinstitutt» Industrien og beslektede institutter» 13 5 PERSONALE» 14 6 HUS» 15 7 ØKONOMI» 16 8 VIRKSOMHETEN 1968» Arbeidsområder» Datatransmisjon» Pulskodemodulasjon» Telefonautomatikk * Kretsteknikk» Satellittkommunikasjon» Akustikk» Utredninger» 33

6 9 MØTER OG BESØK» Deltakelse i møter utenlands» Deltakelse i møter innenlands» Besøk utenlands» UNDERVISNING OG VIDEREUTDANNING..» Undervisning» Videreutdanning» VERV» PUBLIKASJONER OG FOREDRAG» 40 Fagartikler» 45 Datakommunikasjon i dag og i morgen av lic techn H Bothner-By» 47 Meget hurtig analog/digitalomforming for telekommunikasjonsformål av F G Johannesen» 68 Nye muligheter for økonomisk utbygging av H Nymoen» 75 Status for standardisering av PCM-systemer av Dr N Knudtzon» 79

7 1 OVERSIKT Telegrafverkets forskningsinstitutt (TF) kom i gang høsten Året 1968 har derfor vært det første hele arbeidsår for det nye instituttet. Virksomheten har i det vesentlige fulgt det opplegg og program som ble framlagt i årsberetningen for I denne oppbyggingsfasen er arbeidet på grunn av de begrensede ressurser konsentrert i tre områder: datatransmisjon, pulskodemodulasjon og telefonautomatikk som alle er av stor betydning for Telegrafverket. I overensstemmelse med den nye instruks som er vedtatt av Stortinget for etaten legges det opp planer for instituttets videre utbygging med sikte på at det skal kunne drive målrettet forskning på bred front for derved å bidra til at etaten skal kunne tilfredsstille framtidens mangeartede behov. Samarbeidet med Telegrafstyrets avdelinger har utviklet seg videre i full gjensidig forståelse, og det er således skapt et solid grunnlag for en harmonisk integrering. Videre er det knyttet mange kontakter med norske forskningsinstitutter og også med andre teleadministrasjoner. Særlig må nevnes det meget nære samarbeid som er etablert med Elektronikklaboratoriet (ELAB) og de teletekniske institutter ved NTH om forsknings- og utviklingsoppdrag tildels i en ny form med langsiktig avtale og felles prosjektgruppe. I denne gruppe arbeider blant annet Telegrafverkets stipendiater som er licentiatstuderende ved NTH, og industrien er invitert til også å la sine stipendiater delta. 5

8 Det har vært ført diskusjoner med forskjellige industrielle bedrifter. Spesifikasjoner som skal danne grunnlaget for anbudsinnbydelser vedrørende to større studieoppdrag til industrien er under utarbeidelse. TF ønsker å bli et kontaktskapende organ både innen Telegrafverket og utad overfor industrien, forskning og teknisk undervisning. Denne målsetting er bygd planmessig ut i 1968 innen rammen av de foreliggende ressurser, og instituttet ser fram til videre positiv innsats i framtiden. 6

9 2 FORMÅL 2.1 GENERELT I 1961 uttalte Telegrafverkets laboratorieutvalg at det var et sterkt behov for en egen forskningsvirksomhet i tillegg til driftslaboratorienes funksjoner, og dette ble ytterligere understreket i forskningsutredningen av 1964 fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Ifølge den nye instruks (Stortingsproposisjon nr. 67, 10. februar 1967, kapittel 11, 1) skal etaten blant annet: «ta del i forskning og teknisk utvikling på telekommunikasjonsområdet for å utnytte mulighetene for utvikling, forbedring og rasjonalisering av virksomheten», «foreta undersøkelser av behovet for videre utbygging av telekommunikasjonene i alle deler av landet og utarbeide planer og programmer for denne utbygging», «delta i det internasjonale telesamarbeid og samarbeide med telekommunikasjonsorganer i andre land med sikte på å vareta Norges interesser og oppnå best mulig dekning av behovene for samband mellom Norge og andre land og av sambandsbehovene for norske skip og fly», «samarbeide med andre institusjoner som har med telekommunikasjoner å gjøre, med sikte på å fremme rasjonell utvikling, arbeidsdeling og samvirke». Denne målsetting krever en integrert innsats av etatens ingeniører og forskere for å kunne vurdere og utvikle løsninger som kan danne et grunnlag for fastleggelse av retningslinjene for utbyggingen av det norske telenettet så det kan yte en fullverdig tjeneste på en økonomisk forsvarlig måte. 7

10 2.2 PLANLEGGING Telegrafstyrets avdelinger og distriktskontorene ivaretar den detaljerte fønøtidsplanlegging og utbyggingen i overensstemmelse med denne. Anskaffelser av utstyr og iverksettelse av aktuelle deler av utbyggingsplanene skjer i samsvar med økonomiske retningslinjer fastlagt i rullerende fireårsbudsjetter. Med de uhyre raske tekniske og teknologiske framskritt er det selv innen en slik tidsperiode nødvendig å følge meget nøye med i utviklingen. På dette område vil TF, som ikke er belastet med byrden av den daglige drift, yte assistanse ved å vurdere nyskapninger og utrede deres anvendelse. For å kunne gjøre dette godt, trengs foruten informasjon som i seg selv kan kjøpes, også kompetanse og forståelse som ikke kan kjøpes, men må opparbeides og vedlikeholdes ved studier og aktivt laboratoriearbeid. Det er imidlertid nødvendig med planlegging også på meget lang sikt. Denne //enitidsplanlegging, som er en av Telegrafverkets viktigste oppgaver, består av følgende trinn : (i) (ii) Prognose for landets befolkningsvekst og -tetthet og for utviklingen av handel, industri, undervisning og forbindelser med utlandet. Kvantitativ utledning av de framtidige behov for telefoni, telegrafi, dataoverføring, telefoto og lyd- og bildeoverføring, basert på prognosen under (i). (iii) Bestemmelse av forskjellige mulige nettkonfigurasjoner og tekniske prinsipper, med tilhørende omkostningsoverslag, som tilfredsstiller behovene under (ii). Disse nett vil omfatte både analog- og digitalsystemer. (iv) Valg blant mulighetene under (iii) av konfigurasjonen og prinsippene for det «optimale nett», det vil si det mest fordelaktige ut fra samlet hensyn til kvalitet, utførelse, drift, vedlikehold og omkostninger. Dette «optimale nett» skal være rettesnoren for de framtidige byggetrinn og sikre at disse sikter mot et definert mål. 8

11 Det vil også bli nødvendig å vurdere effektiviteten av eksisterende systemer for å fastlegge i hvilken utstrekning det er økonomisk fordelaktig å bibeholde eller erstatte dem. I denne fjerntidsplanleggingen vil TF først og fremst være et rådgivende organ, og særlig bidra ved: å tilrettelegge moderne planleggingsmetoder og hjelpemidler som kan rasjonalisere beregningene, å vurdere og utvikle nye systemer, apparatur og komponenter, å utarbeide grunnspesifikasjoner. 2.3 VEILEDNING OG INSITAMENT TIL INDUSTRIEN Da hensikten med TF's teoretiske studier og eksperimentelle undersøkelser er å bidra til å finne fram til de riktige systemer, apparatur og komponenter for bruk i Telegrafverkets nett, vil nært samarbeide med industrien være ikke bare gjensidig fruktbringende, men absolutt nødvendig. Industrien bør til enhver tid holdes orientert om Telegrafverkets planer. Ved inngåelse av studie- og utviklingskontrakter vil TF naturlig komme sterkt inn i bildet ved valg av emne, utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, tilsyn med arbeidet og kontroll av resultatene. 9

12 3 ORGANISASJON TF er en del av Telegrafstyret og arbeider i nær kontakt med Telegrafstyrets avdelinger. Avdelingenes og TF's personale har et direkte samarbeid både om konkrete prosjekter og i flere av etatens utvalg, og videre blir de ofte oppnevnt sammen som representanter til faglige møter innenlands og utenlands. Forskningssjefen, som står direkte under Telegrafdirektøren, deltar i Telegrafstyrets direktørmøter. Der er derfor sikret full koordinering på alle plan. TF's interne organisasjon skal være fleksibel og til enhver tid avstemt etter de aktuelle arbeidsoppgaver. Under forskningssjef og nestsjef står gruppeledere med hver sin gruppe av beslektede prosjekter. Det er hittil etablert tre grupper: Gruppe D: Datatransmisjon Gruppe P: Pulskodemodulasjon Gruppe S: Telefonautomatikk (svitsjing) og nye grupper er planlagt blant annet for teletrafikkteori/ simulering. 10

13 4 SAMARBEID 4.1 TELEGRAFVERKET I 1968 er kontaktene og samarbeidet mellom Telegrafverkets øvrige instanser blitt videre utbygget og styrket. Når bearbeidelsen av en arbeidsoppgave i Telegrafstyret har krevet en forskningsinnsats som TF med sine begrensede ressurser ennå ikke har kunnet yte, har TF bidratt med å utforme og formidle program og spesifikasjoner for forskningsoppdrag på kontrakt utenfor Telegrafverket. Eksempler på slike oppdrag er studier av automatisk registrering av telefontrafikk, simulering av trafikk i telefonnett og akustiske undersøkelser som grunnlag for utforming av arbeidsplassen ved skrankeekspedisjon. En avdelingsingeniør fra Driftslaboratoriet og en lektor fra Telegraf skolen har i 1968 arbeidet ved TF med forsknings- og studieoppgaver. En gjensidig orientering om arbeidsoppgaver og deres forskjellige aspekter og en utveksling av kunnskaper og ideer foregår ved samarbeid i flere av de utvalg som Telegrafstyret jevnlig oppnevner for å utrede spesielle saksområder. TF har også knyttet kontakter med noen av distriktskontorene og telefonanleggene, som har den detaljerte lokalkjennskap til de ulike deler av landet, og håper å utvide samarbeidet med den ytre etat i årene framover. TF er også i 1968 møtt med en positiv innstilling og har fått verdifull hjelp og støtte fra alle hold i Telegrafverket. 11

14 4.2 HØGSKOLENE OG UNIVERSITETENE Høgskolene og universitetene kan gi verdifulle bidrag til Telegrafverkets forskningsprosjekter, og på den annen side vil et samarbeid om disse også styrke undervisning og forskning ved læresetene. Det byr således på gjensidige fordeler. I 1968 har samarbeidet med de teletekniske institutter og deres forskningsorganisasjon, ELAB ved NTH og til dels med Akustisk Laboratorium, NTH hatt god vekst og er blitt bygd målbevisst ut. Flere nye oppdrag, som er beskrevet i kapittel 8, er spesifisert og satt ut på kontrakt. Spesielt bør nevnes en langsiktig samarbeidsavtale med Institutt for telefonteknikk om forskning og kompetanseoppbygging vedrørende programminnestyrte telefonsentraler. Denne avtalen innebærer mellom annet at personale fra TF arbeider ved NTH i en felles forskningsgruppe, der også industrien er invitert til å delta. I 1968 ble det på TF's initiativ åpnet adgang til en stipendiatordning i Telegrafverket med sikte på licentiatstudium ved NTH. Ved årsskiftet 1968/69 hadde tre stipendiater begynt slike studier, se kapittel 10. Forskere ved TF har videre holdt særkursforelesninger, foreslått store eksamensarbeider, vært sensorer og medlemmer av bedømmelseskomiteer ved ansettelser ved NTH, se kapitlene 10 og NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD NTNF fordeler betydelige midler til forskning. Innen områdene teleteknikk kan Telegrafverket, som her har både interesser og innsikt, yte assistanse ved valg og prioritering av forskningsprosjekter, koordinering mellom industrien og de forskjellige institutter, oppfølging av arbeidet og utnyttelse av resultatene. I 1968 har TF's nestsjef vært tildelt oppgaven som områdekoordinator for teleteknikk, og fra årsskiftet 1968/69 er forskningssjefen formann i Underutvalg for anvendelser og industriell virksomhet under Komité for romvirksomhet. 12

15 4.4 ANDRE TELEADMINISTRASJONER Gjennom CCITT, CCIR og CEPT kan Telegrafverket følge med i utveksling av tekniske ideer og resultater som de andre lands teleadministrasjoner og industrien legger fram. TF bør også ta aktivt del i dette internasjonale samarbeidet ved å gi bidrag i utvalgte emner. I løpet av 1968 har forskningssjefen deltatt i CCITTs komitémøter og IV plenarforsamling i Mar del Plata, Argentina, og lederen av datatransmisjonsgruppen i CEPT Working Group on Data Transmission i London. Videre er det viktig at TF etablerer kontakt med andre teleadministrasjoners forskningsinstitutter og planleggingsgrupper. I løpet av 1968 har TF's medarbeidere besøkt det svenske Televerket og det engelske General Post Office, se kapittel FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI har meget generøst stilt husrom til disposisjon for TF. Rent faglig har samarbeidet vesentlig vært konsentrert om moderne kretsteknologi i frekvensområdet GHz. 4.6 INDUSTRIEN OG BESLEKTEDE INSTITUTTER Med sikte på framtidige utviklingskontrakter og faglig samarbeid har TF i 1968 hatt en rekke kontakter med industrien og deres forsknings- og utviklingsavdelinger, samt Sentralinstituttet for industriell forskning. Dette har ført til verdifulle utvekslinger av kunnskaper og drøftinger om fordelingen av arbeidsoppgaver i forbindelse med planleggingen av forskningsinnsatsen. 13

16 5 PERSONALE Ved utgangen av 1968 er følgende personale tilsatt: Forskningssjef Nestsjef Forskere Stipendiat Ingeniører/teknikere Verksmester Finmekaniker Kontorfullmektiger Dr. N. Knudtzon H. Nymoen F. G. Johannesen Lic. techn. H. Bothner-By E. Heggelund H. Øvringmo 0. Gutteberg 0. H. Johansen*) A. S. Lindahl**) F. Berger Huseby D. Dommersnes T. Dyb K. T. Høgevold E. Håvas S. Ledsaak K. G. Osmundsen W. Faye Gulbrandsen P. Kr. Olsen R. Larsen N. Nordal * Tiltredelse 1/ Licentiatstuderende ved NTH fra 1/

17 6 HUS Forsvarets forskningsinstitutt har innen sitt område på Kjeller stilt til disposisjon for TF: fem rom med samlet golvareal på 125 m 2, som ble brukt i ca. et år fram til november 1968, en etasje med golvareal på 575 m 2 i en ny fløy i Elektronikkbygget. Den offisielle åpning av den nye fløy fant sted 19. november 1968, der Forsvarsministeren, ordføreren i Skedsmo og representanter for Forsvaret, Telegrafstyret og FFI foruten entreprenøren og representanter for pressen var til stede. Telegrafdirektøren rettet i sin tale en hjertelig takk til FFI for den hjelp som er ytet TF i den første oppbyggingsfasen. På lengre sikt vil det bli reist et eget bygg for TF. 15

18 7 ØKONOMI Budsjett og regnskap framgår av tabellen nedenfor: Budsjett Regnskap Husleie, lys og kraft ,90 Møbler, kontorutstyr, porto ,67 Tenisk materiell, verktøy, m. m ,49 Reiseutgifter, frakt ,08 Andre utgifter , ,27 Lønninger ,74 Sum ,01 Telegrafverket har også plassert forskningsoppdrag hos andre for ialt kr ,87, vesentlig ved ELAB ved NTH. Av dette beløp har TF hatt ansvaret for oppdrag til omkring kr ,. 16

19 8 VIRKSOMHETEN 1968* 8.1 ARBEIDSOMRÅDER Virksomheten har vesentlig vært konsentrert om følgende sentrale områder: Datatransmisjon Pulskodemodulasjon Telefonautomatikk Det er imidlertid også utført studier og arbeider i endel andre felt: kretsteknikk, satellittkommunikasjon, akustikk, etc. 8.2 DATATRANSMISJON Gruppeleder: Lic. techn. H. Bothner-By (Unt v reit Arbeidet i 1968 har fulgt det programmet som er skissert i årsberetningen for 1967 og nærmere beskrevet i [5]. Framdriften er angitt nedenfor under de enkelte prosjekter. Generelt har gruppens arbeid bestått i forstudier innen de enkelte prosjekter, prosjektorienterte studier innen felter som kretsteknikk, signal- og modulasjonsteori, filterteori og regnemaskinprogrammering. samt eksperimentelle måleforsøk for enkelte av prosjektene. En betydelig arbeidsinnsats er medgått til vurderinger ved innkjøp av instrumenter, komponentlager etc, og liknende virksomhet som er nødvendig ved oppbygging av et helt nytt laboratorium, og til videreutdanning av gruppens personale. * Henvisninger i f 1 refererer til kapittel

20 Faglig kontakt er etablert innad i Telegrafstyret med de seksjoner som arbeider med datatransmisjon i Transmisjonskontoret og Driftslaboratoriet, utad med Institutt for transmisjonsteknikk, NTH, siffergruppen i ELAB ved NTH og med enkelte bedrifter som er interesserte i feltet datatransmisjon. Kontakt er også opprettet med Norsk Databehandlingsforening. Gruppen vil fortsatt legge stor vekt på å utvikle disse og liknende kontakter, tatt i betraktning behovene for informasjonsutveksling mellom spredte faggrupper innen dette nye feltet og Telegrafverkets sentrale stilling i utviklingen av datatransmisjon her i landet. Mens arbeidet i 1968 har representert en innledningsfase med oppbygging av gruppen og av forskningsinstituttet forøvrig, ventes at neste års arbeid vil gi hovedtyngden av resultater innen de fleste prosjektene. Prosjekt D 01: Datatransmisjon i Norge Saksbehandler: Lic. techn. H. Bothner-By Formål: Dette prosjektet omfatter TF's bidrag til informasjonsspredning, utredning, prognosearbeid og planlegging ved utbyggingen av datatransmisjon her i landet. Arbeid: Saksbehandleren har deltatt med en rekke bidrag i det utredningsarbeid som for tiden utføres av Telegrafstyrets utvalg for dataoverføringstjenesten, og i utarbeidelsen av den brosjyren om datatransmisjon som samme utvalg arbeider med. Saksbehandleren har også holdt foredrag av informativ art om prinsipper og metoder for datatransmisjon og om de dataoverføringstjenester Telegrafverket tilbyr [7, 8, 11]. Det vises også til spesialartikkelen side 47. Det pågår en kontinuerlig innsamling av informasjon fra litteratur, møterapporter og personlige fagkontakter, med henblikk på å framskaffe et mest mulig komplett bilde av datatransmisjonens former, utbredelse og antatte utvikling. 18

21 Prosjekt D 02: Funksjonsmålinger Saksbehandler: H. Øvringmo av modem Formål: Dette prosjektet omfatter utvikling av målemetoder og -kriterier for teknisk kvalitet og funksjonsegenskaper for modem som tilknyttes Telegrafverkets nett. Arbeid: Saksbehandleren har foretatt studier av signal- og modulasjonsteori, blant annet som et underlag for vurdering av ulike modemtypers funksjonsegenskaper. Det er bygget forskjellig utstyr for å foreta funksjonsmålinger, såsom digital ordgenerator, støyfiltere og nettverk for forvrengningsimulering, og det er foretatt innkjøp av en rekke måleinstrumenter. Funksjonsmålingene av modem er påbegynt, herunder analyser av signalspektra og følsomhet for ulike typer støy og forvrengning. En rapport vedrørende de teoretiske og eksperimentelle undersøkelser av spektre for frekvensskiftmodulerte signaler er under utarbeidelse. Det videre prosjektarbeidet vil bestå i fortsatt utvikling av målemetoder og -utstyr, og funksjonsmålinger på ulike modemtyper som blir tilgjengelige. Siktepunktet er å komme fram til relevante og praktiske standardmetoder for slike målinger, innvinne erfaringer om hvilke transmisjonsforhold i sambandene som er kritiske, og samle data om ulike modemtypers og -fabrikaters egenskaper. Erfaringene om målemetodene bør kunne danne et bidrag til CCITT's nye studiearbeid for standardiserte funksjonsprøver for modem. Det pågår kontinuerlig innsamling av informasjoner om modemtyper som tilbys på markedet. Prosjekt D 03: b-fase-modem Saksbehandlere: Lic. techn. H. Bothner-By og D. Dommersnes Formål: Prosjektet tar sikte på en nærmere analyse av egenskapene til ulike metoder for fasekoding og signaldeteksjon ved 4-fase-modulasjon. 19

22 Arbeid: Prosjektet er nå avsluttet i sin opprinnelige form og sluttrapporter er under utarbeidelse. CCITT har høsten 1968 vedtatt en rekommandasjon basert på 4-fase-modulasjon for 2400 bit/s modem for faste samband. Det anbefales her to alternative versjoner av modemet, tilsvarende to fasekodinger som ble studert under dette prosjektet. Prosjektarbeidet har bestått i teoretiske analyser av spektre for faseskiftmodulerte signaler, beregninger på sifferregnemaskiner av forvrengning som opptrer for forskjellige spektre, og overføringsforsøk over faste telefonsamband med eksperimentelt modemutstyr [12]. Et notat om resultatene av disse studier og forsøk ble stilt til disposisjon for deltakere i CCITT-møtet ved deres sluttarbeid med rekommandasjonen. TF har utarbeidet oppgaveforslag og gitt bakgrunnstoff for et stort eksamensarbeid ved NTH om eksperimentelle undersøkelser av den innflytelse som fasesprang og frekvensskift i bærefrekvenstelefonkanaler vil få på faseskiftmodulerte signaler. Virksomheten innen dette prosjektet framover vil inntil videre bestå i ajourføring av faglig innsikt i modulasjonsprinsipper for datatransmisjon. Arbeidsresultatene står til disposisjon for bedrifter eller institusjoner som måtte være interessert i utvikling av modem utstyr. Prosjekt D Ok'- Undersøkelse av telefonnettet Saksbehandlere: D. Dommersnes og S. Ledsaak Formål: Det er ønskelig å skaffe måledata for de transmisjonsforhold i det norske telefonnettet som har nærlig betydning for datatransmisjon, dels for a klarlegge hvilke transmisjonstekniske begrensninger som finnes i de eksisterende samband og dels for å få et bedre underlag ved vurderinger av ulike modulasjonsmetoder for datatransmisjon. Fenomener som er av særlig interesse er blant annet dempning- og faseforvrengning og sporadiske forstyrrelser som impulsstøy, korte brudd og fasesprang. TF's målearbeid vil i 20

23 første rekke konsentreres om transmisjonsforhold som ikke registreres under Telegrafverkets normale driftsmålinger. Arbeid: Saksbehandlerne har foretatt en innledende studie av datatransmisjonsteknikk generelt, og har samlet informasjon fra tidsskriftartikler og rapporter om måleresultater og -metoder fra liknende undersøkelser i andre land. En rapport om dette vil bli publisert med det første. Det er foretatt vurderinger av målemetoder og måleopplegg. og det er fastlagt et videre prosjektprogram med gradvis utvikling fra lokale forsøksmålinger til avsluttende målinger over rikssamband. Et vesentlig moment er å måle over de enkelte sambandsledd (abonnentnett, sentraler og fjernsamband) og sambandstyper (radiolinje, fjernkabel, luftlinjer) for å klarlegge eventuelle typiske fenomener hos hver av disse. Totale, sammensatte samband vil ogsa bli malt. En rekke måleinstrumenter for prosjektet er innkjøpt eller bestilt. Det vil bli nødvendig a bygge spesiell måleapparatur for noen av målingene. Gjennomføring av endel av målingene vil bli gjort i samarbeid med Telegrafstyrets avdelinger. Prosjekt J) 05: ParaUvUnwdvm Saksbehandler: T. Dyb Formål: Høsten 1968 ble det av CCITT vedtatt tekniske spesifikasjoner for et prinsipp for parallelloverføring av data, der signalelementene i hver karakter overføres samtidig over et telefonsamband ved hjelp av fler-tone-kombinasjoner. Systemet gir mulighet for konstruksjon av forholdsvis rimelig modemutstyr for utestasjoner som sender sma datamengder til en sentral innestasjon over det vanlige telefonnettet. TF tar sikte på å studere kretstekniske løsninger og overføringsegenskapene for slike modem. Særlig interesse har det å undersøke mulighetene for å lage et sendermodem som kan drives fra sentralbatterispenningen i telefonsen- 21

24 tralene, slik at utstyrskostnadene kan bringes ned til et minimum. Det antas at slike modem kan finne en meget utbredt anvendelse blant små data-abonnenter, eksempelvis innen handel og distribusjon. Arbeid: Saksbehandleren har foretatt studier av overføringsprinsippet, systemspesifikasjonene og tekniske forhold i telefonnettet som vil påvirke konstruksjonen. Det er utarbeidet en studierapport om dette og om anvendelser som modemet kan ventes å få [9]. Videre er det påbegynt kretstekniske studier og eksperimentelle forsøk med ulike oscillatortyper i sendermodemet. TF har utarbeidet oppgaveforslag og gitt bakgrunnsstoff for to store eksamensarbeider ved NTH i 1968 vedrørende konstruksjon av parallellmodem. Prosjekt D 06: Bredbåndoverføring Saksbehandler: Lic. techn. H. Bothner-By Formål: Med bredbåndoverføring menes datatransmisjon med hastighet omkring bit/s, over lokalkabel og bredbåndkanaler (primærgrupper) i fjernnettet. CCITT har høsten 1968 vedtatt tekniske spesifikasjoner for bit/s overføring over primærgruppesamband, men de enkelte nasjonale teleadministrasjoner må fastlegge hvordan overføringen skal skje lokalt. TF vil foreta forsøk med begge overføringstyper. I første omgang vil det imidlertid bli lagt størst vekt på å studere lokaloverføringen fordi rene lokaloverføringer synes å ha stor aktualitet i dag. Arbeid: Dette prosjektet er tatt opp bare i begrenset grad i 1968, men vil bli bearbeidet i fullt omfang når nytt personale tilsettes i begynnelsen av På grunnlag av forslag og bakgrunnstoff fra TF er det utført to store eksamensarbeider ved NTH innen feltet. Disse arbeidene omfatter konstruksjon av sentrale deler i modem for overføring over primærgruppesamband. 22

25 Et tredje eksamensarbeid som skal avsluttes i nær framtid går ut på forsøk med datatransmisjon over lokalstrekninger ved likestrømimpulsering i vanlig abonnentkabel. TF har fulgt opp disse forsøkene med å påbegynne utvikling av et forsøksutstyr for overføringer over abonnentkabel med 2400 og 4800 bit/s datasignaleringshastighet. Senere er det meningen å prøve å øke hastigheten opp mot bit/s. Prosjekt D 07: Dataoverføring med feilkorrigering Saksbehandler: Elektronikklaboratoriet ved NTH (forskningsoppdrag) med lic. techn. H. Bothner-By som faglig ansvarshavende ved TF. Formål: Som følge av sporadiske forstyrrelser som opptrer i sambandet kan det ved dataoverføring introduseres datafeil. Det er derfor ofte nødvendig å bruke en form for feilsikring med redundant koding av datastrømmen for deteksjon eller automatisk korrigering av slike datafeil. CCITT har høsten 1968 vedtatt en rekommandasjon for et slikt feilsikringssystem, og fortsetter nå studier av andre typer feilsikring, herunder mulighetene for å detektere feil ved å overvåke om det mottatte linjesignalet holder seg innenfor visse grenser (signalkvalitetsdeteksjon). Under dette prosjektet tas det sikte på å samle inn måledata for hvordan datafeil opptrer ved overføringer på telefonsamband, det vil si fordeling av feilene på enkeltfeil og skurer av feil, midlere tidsavstander mellom feil, etc. Dessuten skal det under målingene registreres hvor effektive ulike former for signalkvalitetsovervåking er for deteksjon av datafeil. De innsamlede måledata kan senere brukes ved simuleringer på datamaskin av ulike feilsikringskoder. Arbeid: Høsten 1968 ble det inngått forskningskontrakt med ELAB ved NTH for dette prosjektet, etter forutgående utredninger og vurderinger fra begge parter. TF har også innkjøpt en digital magnetbåndopptaker, som i første omgang skal brukes i dette pro- 23

26 sjektarbeidet. Måledataene som registreres på magnetbånd leses senere direkte inn i en datamaskin for videre bearbeiding. Nødvendig tilleggsutstyr for generering av målesignaler og koding av disse, samt utstyr for redigering av magnetbåndet er nå under bygging. Det er lagt vekt på å utvikle forholdsvis lettbetjent utstyr som senere kan brukes for andre måleregistreringer. 8.3 PULSKODEMODULASJON Gruppeleder: F. G. Johannesen Generelt Pulskodemodulasjon (PCM) er i rask utvikling. I mange land drives det en intens forskning og utvikling både når det gjelder transmisjon via kabler, radiolinjer og satellitter av smalbånd-signaler (typisk 30 telefonikanaler pluss to kanaler for synkronisering og signalering) eller bredband-signaler (fjernsyn eller typisk 960 kanaler) og svitsjing. Dette siste aspektet har ført til at CCITT har overført studiearbeidet vedrørende PCM fra sin transmisjon-studiegruppe XV til en nyopprettet spesialgruppe D. For å styrke Telegrafverkets kompetanse innen dette fagområde er det ønskelig at TF tilegner seg et grundig kjennskap til alle sider av PCM. Arbeidet i 1968 har fulgt det programmet som er skissert i årsberetningen for 1967 og nærmere beskrevet i [13]. En betydelig arbeidsinnsats er gått med til oppbygging av laboratoriet med innkjøp av måleteknisk utstyr og komponenter. Videreutdanning av gruppens personale har også krevet tid. Prosjekt P 01: Bredbånd PCM-koder Saksbehandler: F. G. Johannesen Formål: Bredbånd pulskodemodulasjon vil bli brukt for overføring av sort/hvitt- og fargefjernsyn og mangekanaltelefoni. PCM er særlig fordelaktig for fargefjernsyn da differensiell amplityde- og fasedistorsjon, som er et problem ved analogoverføringer, helt vil unngås. For å kunne vurdere realiserbarheten av pulskode- 24

27 modulerte bredbåndsystemer er det nødvendig a klarlegge de begrensende faktorer for de meget hurtige pulskretser med svitsjetider på typisk 1 nanosekund som inngår i kodeutstyret. Som første fase utvikles en bredbånd PCM-koder for en fargefjernsynkanal alternativt en bærefrekvensgruppe på 960 telefonikanaler. Arbeid: I 1968 har det lykkes å realisere tilstrekkelig hurtige pulskretser. Koderen er på det nærmeste fullført, men det gjenstår noe arbeid med komparatorkretsen og for øvrig den avsluttende prøving. Rapporter vil deretter bli utarbeidet. Det vises forøvrig til spesialartikkelen side 68. Det er også gjort forberedelser for videreføring av prosjektet med sikte på å lage «sample and hold»-krets og de-koder. Man vil da få muligheten for å utføre transmisjonsforsøk i tilknytting til prosjektene P 03 og P 04. Prosit 1:1 V (),.': Moh - o<j kr< (st cl: nikk Saksbehandlere: F. G. Johannesen og E. Håvas Formål: PCM systemene vil i stor utstrekning bli brukt for overføring av tuialofje signaler. Det er derfor nødvendig å bli fortrolig med de målemetoder som anvendes for å fastlegge overføringskvaliteten, og å kunne vurdere kvalitetskravene. Videre tas det sikte på tilegnelse av inngående kjennskap til moderne kretselementer. Prosjektet er først og fremst ment som et internt opplæringsprosjekt, men som utviklingsoppgave har man valgt et emne som også har forskningsmessig appell; en ny type Nyquist-demodulator til kontroll av signalkvaliteten fra sort/hvitt og fargefjernsyn sen dere. Arbeid: En Nyquist-demodulator er et måleinstrument for å fastlegge fjernsynsenderes distorsjon. Det stilles derfor strenge krav til 26

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK SIDE 235 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK Studiet ble vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982. Det ble etablert som fast studium f.o.m. høsten

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd.

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd. UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE (USE) Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den: Styresak nr Styredok nr 8 mai 1991 9/91 6/91 /Si!\ Saken gjelder: Opprettelse av

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL Avtalen gjelder studenter som er tatt opp til forskerlinjen ved. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av forskerlinjen, og regulere partenes

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer Særoppgave for medisinstudenter Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Sist revidert 11.09.14 Retningslinjer 1. Målsetting Hensikten med en særoppgave er at studentene i løpet av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i. Teknisk audiologi (deltid) 20studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i. Teknisk audiologi (deltid) 20studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Teknisk audiologi (deltid) 20studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS 29.september 2006 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH)

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER s sentrale betydning for teknologisk utdannelse og forskning i Norge. Fødsel Unnfangelse Jordfaderen Knut Sivert Skog Fødselen 21. November 1962 ankommer GIER

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER. Artikkel 1. Virkeområde og definisjoner

VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER. Artikkel 1. Virkeområde og definisjoner VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER Artikkel 1 Virkeområde og definisjoner 1. Dette vedlegget gjelder for parters tiltak som har innvirkning på handel med telekommunikasjonstjenester

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære

Studieplan for Teknologi og forskningslære Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU skal gi studentene et grunnlag for å undervise

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

ELF: Elektronisk fagbibliotek

ELF: Elektronisk fagbibliotek ELF: Elektronisk fagbibliotek Forprosjekt: Prosjektbeskrivelse, budsjett og plan. Ole Husby, BIBSYS 2000-11-29 Bakgrunn for prosjektet Oppdragsgiver for forprosjektet er NUUB. Overgangen til elektroniske

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

Innhold Vedlegg 1

Innhold Vedlegg 1 Innhold Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering... 2 1 ) Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor bilagslønn

Organisering og standardisering innenfor bilagslønn Organisering og standardisering innenfor bilagslønn og opplegg for gjennomføring og oppfølging Vedtak Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak den 23.10.12 skal effektene av de

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET Side 1 av 11 ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET er meldt opp til oppgave Prøvearbeidet skal avlegges i hos Prøven starter kl. den og avsluttes kl. den Fagprøven skal avlegges i ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET

Detaljer