BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK"

Transkript

1 BIBLIOTEKET Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2006

2 1. Samlet vurdering Oppegård bibliotek er en virksomhet i Oppegård kommune som består av hovedbiblioteket på Kolbotn og bibliotekfilialen i Oppegård syd. Filialen holder til i Flåtestad ungdomsskole, og er et kombinert folke- og skolebibliotek. Hovedbiblioteket åpnet i januar 2006 i nye lokaler i Kolben. Mye av aktiviteten i 2006 har vært konsentrert om å finne seg til rette i nye lokaler, tilpasse samlingen og tilbudene til brukernes behov, samt utvikle samarbeid og samspill med de øvrige virksomhetene i huset. Besøket har etter flyttingen hatt en kraftig økning. Samlet utlån økte også sterkt den første tiden, men har senere stabilisert seg på et noe lavere nivå. Formidling til barn og unge har vært vektlagt også i 2006, og det er gledelig å se at utlånet til barn og unge har økt. Barnehager i nærmiljøet er flittige brukere av biblioteket, og det er fortsatt et nært samarbeid med skolene og skolebibliotekene. Bibliotekfilialen på Flåtestad besøkes flittig av skoleelever, men har opplevd en nedgang i besøket av det allmenne publikum. Disse ser ut til å foretrekke hovedbiblioteket på Kolbotn, der utvalget og tilbudene er bedre. Åpningstidene på Flåtestad ble noe redusert fra sommeren 2006 for å kunne kanalisere flere ressurser til hovedbiblioteket. Dette har gjort biblioteket bedre rustet til å ta imot den store pågangen i Kolben. 2. Resultater på fokusområder I det følgende presenteres aktivitet og resultater relatert til kommunens fem fokusområder slik de er uttrykt gjennom styringssystemet Balansert målstyring. Det er ikke laget eget målekart for biblioteket, slik at det vil være mål og ambisjoner for biblioteket som ikke er omtalt verken i overordnet målekart eller målekartet til Kultur og fritid. Målet med denne årsberetningen er å gi en samlet oversikt over bibliotekets aktivitet, og disse presenteres under det fokusområdet der de mest naturlig hører hjemme. 3. Fokusområde folkehelse og miljø 3.1 Besøk Besøket ved hovedbiblioteket i Kolben har hatt en god økning etter flytting til nye lokaler. Besøket i 2005 var relativt lavt pga stenging i forbindelse med flytting. I forhold til 2005 var økningen hele 47 %, mens det er mest riktig å sammenligne med 2004 som var siste hele driftsår, hvor økningen var 32 %. Besøk til biblioteket utgjør 38 % av det totale besøket til Kolben. Bibliotekets rolle som en møteplass for alle er styrket etter flytting til Kolben. Nye, innbydende lokaler, bedre eksponering av mediesamlingen, attraktive sitteplasser og bedre IKT-tilbud med flere publikums-pc-er og trådløst nettverk, har vært med å medvirke til dette. Samlokalisering med andre godt besøkte tjenestetilbud som kulturhus, kulturskole, frivillighetssentral og eldresenter bidrar også til en økning i besøket. Biblioteket er en hyggelig plass å være før man skal på teater eller kino, eller man venter på barn som spiller på Kulturskolen. Biblioteket er også et sted der man kan få informasjon om husets tilbud og kjøpe billetter til forestillinger. Skal man legge utlånstallene til grunn, kan det tyde på at økningen i bibliotekbruken er størst for barn og barnefamilier. Det har vært satset enda mer på formidling til denne målgruppen i Noe av økningen kan også ha sammenheng med bruken av huset ellers, - barn som skal til kulturskolen eller på barnearrangementer kommer til huset på tider da biblioteket er åpent, mens voksne som kommer til arrangementer eller selskapelighet, ofte finner biblioteket stengt når de kommer. For voksne brukere kan dessuten den vanskelige framkommeligheten og parkeringssituasjonen i Kolbotn sentrum være et problem. Åpningstidene er bibliotekets største utfordring, At biblioteket er stengt mens det er stor aktivitet ellers i huset, oppleves som uforståelig for mange. Dette er det også pekt på i innbyggerundersøkelsen, der åpningstidene er noe av det brukerne er minst tilfreds med. Også de virtuelle besøkene til biblioteket har økt. Dette er bibliotekets elektroniske tjenester som er tilgjengelig døgnet rundt. Tjenestene omfatter søking i bibliotekets database, fornyelse av lån m.m. I løpet av 2006 er disse tjenestene utvidet ved at det nå også gis omtale og vises forsidebilde av bøkene man søker fram, samt at det er mulig for brukerne å legge inn kommentarer der de kan si sin mening om bøkene. I 2006 økte antall fornyelser via nettet med 30 %. At bruken av de elektroniske tjenestene øker, har antakelig sammenheng med folks mediebruk

3 generelt, der stadig flere har tilgang til bredbånd hjemmefra. I tiden framover vil biblioteket som sosial møteplass fortsatt bli vektlagt, men det er også viktig at det parallelt skjer en utvikling av de elektroniske tilbudene.. Bibliotekfilialen på Flåtestad er mye brukt blant elevene ved skolen. Det allmenne publikum ser ut til å foretrekke hovedbiblioteket i Kolben, men det er en liten gruppe lånere som oppsøker filialen jevnlig og som uttrykker at de ønsker tilbudet opprettholdt. Besøket til filialen på ettermiddags-/kveldstid ble så lavt etter at biblioteket i Kolben åpnet, at det ble besluttet å bare ha åpent på formiddagstid. 3.2 Utlån Samlet utlån steg med 5,4 % fra året før, men sank med 6,1 % i forhold til 2004, som var siste hele driftsår. Utlån pr innbygger er 5,82. I følge Kostratall for 2005, var utlån pr innbygger samlet for alle kommuner 5,4. Nedgangen i utlån er en trend mange bibliotek rapporterer om. Mindre utlån og mer besøk kan komme til å bli tydeligere i årene som kommer. Flere kommer til biblioteket for andre formål enn å låne, enten det er å bruke internett, lese aviser og tidsskrifter, bruke leksika og oppslagsverk, besøke utstilling, eller de kommer for å treffe kjente eller ha et sted å være eller vente. Det som går mest tilbake, er utlånet av skjønnlitteratur for voksne. Her er tilbakegangen 2.3 % fra året før, og 14,7 % fra Denne delen av samlingen er i nytt bibliotek kommet lengst vekk fra inngangen og skrankeområdet. Det er en utfordring framover å få skjønnlitteraturen bedre eksponert og formidlet, og ikke bare de mest populære og etterspurte bøkene, men også den smalere delen av samlingen. De populære bøkene blir det fort lange ventelister på. Biblioteket må stadig balansere ønsket om mange eksemplarer av populære bøker mot behovet for å ha en allsidig boksamling. Denne balansegangen er viktig for å beholde legitimiteten og tilliten som biblioteket har. Mediebudsjettet setter sine naturlige grenser for antall nyinnkjøp. Utlånet av faglitteratur, både for voksne og barn, steg 8,8 % i forhold til året før, men har sunket 8,9 % fra Det er antakelig et potensial for å øke bruken av faglitteraturen blant skoleelever, der konkurransen med internett er stor når det gjelder å innhente informasjon til prosjektoppgaver. Her vil samarbeidet med skolene og skolebibliotekene være viktig. Den store utlånsvinneren er skjønnlitteratur for barn og unge. Her steg utlånet 18,7 % i forhold til året før, og 11,3 % fra Spesielt stor er økningen i utlån av billedbøker. Billedboksamlingen har fått en meget god og synlig plassering i nytt bibliotek, og det har vært satset mye på oppgradering og få til en god eksponering av samlingen. Utlånsøkningen fordeler seg jevnt på personlige lånere og barnehager, som er flittige brukere av biblioteket. Utlånet av andre media som musikk, dvd og lydbøker er fortsatt høyt, og utgjør 26 % av totalt utlån. Vinneren i 2006 er dvd-er/videoer, der utlånet steg med 12.8 % fra året før, og 1,1 % fra De nye mediene er en utfordring i forhold til tilbud og etterspørsel. Samlingene er relativt små i forhold til den store etterspørselen. Cd-er og dvd-er blir også lett skadet eller tapt. Innbyggerundersøkelsen viser at brukerne ikke er så fornøyd med disse samlingene som de er med boksamlingen. Kortere utlånstid for disse mediene er satt for å øke omløpshastigheten. 3.3 Arrangementer og utstillinger Biblioteket viderefører sin godt etablerte arrangementsvirksomhet for barn og unge, og bidrar på denne måten til aktivitetsfloraen i huset. Større arrangementer har vært holdt i samarbeid med kulturhuset i en av kulturhusets saler, mens mindre arrangementer holdes i bibliotekets egne lokaler. Dette har vist seg å være en god modell som vil bli videreført i tiden framover. Når barneteaterforestillinger holdes i en kulturhussal, gir dette publikum et mer profesjonelt arrangement og en større kulturopplevelse. Eksempler på slike barneforestillinger er Erten og Furten slår kråkebolle med Troika teater, og juleforestillingen Nusse & Gluggen med Teater Radix. Disse forestillingene har vært godt besøkt. Mindre arrangementer som eventyrstunder og forfatterbesøk har vært holdt inne i bibliotekets lokaler. Dette er arrangementer med et mer intimt preg, der det er viktig med nær kontakt mellom forteller/forfatter og publikum. Ved å legge slike arrangementer til biblioteket, skapes det også sammenheng mellom litteraturen som leses eller snakkes om og samlingene som omgir arrangementet. Eksempler på slike har vært eventyrstunder i forbindelse med eventyrfestivalen, forfatterbesøk med Arne Svingen, og litteraturstunder med musikk i samarbeid med kulturskolen. Utstillingsvirksomheten i bibliotekgalleriet har fortsatt etter samme modell som tidligere. Fire lokale foreninger fordeler utstillingstid og arrangerer egne utstillinger i galleriet. Alle foreningene var representert på åpningsutstillingen i mars Ett høydepunkt i løpet av året var utstillingen som Oppegård kunstforening

4 arrangerte med kunstneren Willibald Storn, der kunstneren malte hele utstillingen underveis. Skoler, barnehager og publikum for øvrig ble invitert til å oppleve en kunstner i arbeid, og se at et bilde og etter hvert en utstilling ble til. Andre høydepunkter var fotoutstillingen med Jan Magnus Reneflot, arrangert av Kolbotn Fotoklubb, og utstillingen med Rigmor Iversen, arrangert av Oppegård kunstforening. For øvrig har både Oppegård kunstforening, Kolbotn fotoklubb og Kolbotn malerklubb hatt jubileer og arrangert jubileumsutstillinger. Oppegård husflidslag har fortsatt med sine populære påske- og julemesser. I tillegg lager biblioteket kontinuerlig utstillinger fra egne samlinger eller innhentet informasjons-materiell. Aktuelle temaer er ofte utgangspunktet, som skolestart, jakttid, fn-dagen, prisutdelinger etc. En fast utstilling med Hva skjer i Kolben skiftes ut månedlig. 4. Fokusområde brukere og innbyggere Folkebibliotekets samlinger, tjenester og aktiviteter skal ivareta forventninger fra mange ulike grupper med ulike behov. Det skal være tilbud til barn og unge, skoleelever og studenter, voksne i ulike aldre, livsfaser og roller, minoritetsgrupper og andre. I innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2006, var biblioteket den tjenesten som kom best ut blant de kommunale tjenestene. 97 prosent av innbyggerne er fornøyd med biblioteket, de fleste (84 prosent) er meget eller svært fornøyd. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet. Mest fornøyd er brukerne med biblioteksansattes faglige dyktighet. Høye skår oppnår også kriterier som de ansattes serviceinnstilling, bibliotekets geografiske beliggenhet, lokalenes utforming, bibliotekets helhetlige tilbud i forhold til brukerens behov, bokutvalget generelt, studie-/lesemulighetene, hvor enkelt det er å finne fram til bøkene en er ute etter, utvalget av tidsskrifter og aviser, arrangementer i biblioteket, tilgang til internett og utvalget av nye bøker. Dårligst ut kommer tilfredsheten med utvalget av musikk og lydbøker, video og lignende. Heller ikke åpningstidene er brukerne tilfreds med. Det har vært mulig å håndtere besøksøkningen i Kolben ved å kanalisere noen ressurser fra Flåtestad bibliotek til hovedbiblioteket. Det er i tillegg økende bruk av selvbetjening ved hovedbiblioteket, 37.7% av lånene betjenes nå av lånerne selv. Dette er en økning på 6 % fra året før. Det høye besøket stiller likevel store krav til personalet, spesielt med tanke på at bemanningsreduksjoner de senere årene har ført til lavere personaldekning pr åpningstime. Innbyggerundersøkelsens relativt lave skår på informasjon om bibliotekets tilbud, sammen med den store differansen mellom ikke-brukernes inntrykk av biblioteket og brukernes vurdering, forteller at det er utfordringer knyttet til markedsføring av bibliotekets tilbud og tjenester. Mens bibliotekets samlinger har en profil som forsøker å dekke hele befolkningen, har de utadrettede formidlingsaktivitetene en tydelig profil mot barn og unge. De fleste formidlingstiltakene er tatt inn i den kulturelle skolesekken. En samordning her er viktig for å gi skoleelevene best mulig og mest mulig litteraturopplevelser. Samarbeidet med skolebibliotekene er også av stor betydning. Samtlige elever på 1. og 5. trinn har vært invitert til folkebiblioteket, hvor formålet har vært å gjøre elevene kjent med biblioteket og skape leselyst og leseglede. En barnebibliotekar forteller om et utvalg bøker, og det gis også anledning til å låne med seg bok hjem. Elevene på 1. trinn har også fått utdelt lånekort, som de kan bruke både på folkebiblioteket og skolebibliotekene. Samtlige ungdomsskoler har deltatt i den nasjonale txt-aksjonen, der målet er å og ungdom mellom 13 og 16 år et positivt møte med litteraturen. Bibliotekarer fra folkebiblioteket har sammen med skolebibliotekarer vært rundt på ungdomsskolene og presentert bøkene som inngår i aksjonen. Det har også vært holdt bokpresentasjoner for lærere. Bibliotekarer ved folkebiblioteket presenterer et utvalg av årets bøker, der målet er å gi inspirasjon til lærerne slik at de igjen kan inspirere elevene. Tre slike kurs ble holdt, ett for lærere med bøker tilpasset 1.-3.trinn, ett for trinn, og ett for trinn. I tillegg har skolene åpen invitasjon til å komme til folkebiblioteket med grupper eller enkeltelever, der de kan få veiledning og hjelp.

5 Bibliotekets lesesal, som også kan benyttes utenom bibliotekets åpningstid, har vært flittig besøkt. Ved utgangen av året var det 35 studenter og andre som hadde deponert for eget nøkkelkort for å komme til lesesalen utenom åpningstiden. Tilbudet om å låne inn bøker som ikke finnes i egen samling fra andre bibliotek, er mye brukt blant studenter og andre. Ca halvparten av innlånet skjer fra Fylkesbiblioteket i Akershus, resten bl.a. fra Nasjonalbiblioteket, universitets-/høyskolebibliotek eller andre folkebibliotek i Akershus Det er også lånt inn bokdepoter fra Fremmedspråklig avdeling på Deichmanske bibliotek. Biblioteket tok i 2006 bruk de nasjonale lånekortene. Dette er lånekort som på sikt vil kunne benyttes i de fleste norske bibliotek. Alle bibliotekene i Follo har tatt i bruk kortet, og ved lanseringen ble det samtidig informert om at bøker som er lånt i Follo, kan leveres tilbake hvor man ønsker i Follo. Det ble laget en felles brosjyre for Follobibliotekene. 5. Fokusområde økonomi Bibliotekets budsjettramme var i 2006 som året før, kun justert for lønn. Innsparinger de senere år er løst med bemanningsreduksjoner, hvor det har vært prioritert å opprettholde åpningstidene men med dårligere personaldekning (færre til å betjene brukerne). Det er vanskelig å se hvordan en ønsket utvidelse av åpningstidene kan gjøres innenfor eksisterende økonomiske rammer. Mediebudsjettet har vært holdt på samme nivå de siste årene. Det har likevel vært en reell nedgang pga en relativt høy prisstigning, spesielt gjelder dette aviser og tidsskrifter. Nye samlinger av lydbøker på cd og videoer på dvd har blitt bygget opp, fordi kassettformatet er på vei ut. Tilbudet av både bøker og andre media har også steget enormt, slik at det er mye mer å velge blant, Dette gir stort press på mediebudsjettet og gjør samlingsoppbyggingen til en krevende oppgave. Antall utlån pr årsverk er fortsatt meget høyt, I følge kostra-tall for 2005 var landsgjennomsnittet Dette betyr at effektiviteten i biblioteket er høy. 6. Fokusområde Fornyelse og medarbeidere Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser høy tilfredshet på de fleste områder. Flytting til Kolben har gitt personalet store utfordringer med økt besøk, nye arbeidsoppgaver og tilpassing av rutiner og arbeidsoppgaver til nytt bibliotek. Sykefraværet har vært relativt høyt i Samlet har dette gitt utfordringer i forhold til å ivareta den daglige driften. Det høye besøket og det høye tallet for utlån pr årsverk, gir grunn til å ha høyt fokus på fortsatt medarbeidertilfredshet og lavt sykefravær. Flere av bibliotekets ansatte har vært på kurs, konferanser og møter regionalt og nasjonalt. Alle deltok i opplæring i ny versjon av bibliotekets it-system, og hele personalgruppa var også på besøk til to andre, nye folkebibliotek i Akershus. I en travel hverdag er det viktig å hente inspirasjon og bli faglig oppdatert. Biblioteket har 11 ansatte fordelt på 8.6 årsverk. 7. Fokusområde Interne prosesser og rutiner Biblioteket har fram til hatt administrativt ansvar for kulturhustjenestene. Dette har ført til et godt og nært samarbeid mellom bibliotek og kulturhus, som vil bli videreført også etter at kulturhuset nå er blitt egen virksomhet. Også i forhold til de andre virksomhetene i huset har samlokalisering gitt nye muligheter. Eksempler er: Biblioteket selger billetter for kulturhus og kino, og gir generell informasjon om Kolbens arrangementer Arrangementer for barn skjer i et samarbeid mellom bibliotek og kulturhus Biblioteket profilerer kulturhusets arrangementer i form av egne utstillinger Biblioteket og Kulturskolen samarbeider om litteraturformidling med musikk til barnehagebarn Det samarbeides med Kvalifiseringssenteret og Psykisk helsetjeneste om bibliotektilbud og arbeidstrening Fordi Kolben ikke har betjent resepsjon på dagtid, fungerer biblioteket som husets førstelinje

6 Biblioteket tar imot og fordeler post til de øvrige virksomhetene i huset Seniorsurfgrupper drives av frivillige tilknyttet Frivillighetssentralen En målrettet, systematisk og kontinuerlig utvikling av mediesamlingen er vesentlig for å gjøre samlingene så attraktiv som mulig for brukerne. I 2006 er mye av aktiviteten dreid seg om å tilgjengeliggjøre, merke og skilte samlingen slik at det skal være enkelt å finne fram i det nye biblioteket. Det har blitt jobbet mindre med å luke ut slitt og uaktuelt materiale, en oppgave som er viktig for at mediesamlingen skal framstå som attraktiv for brukerne. 8. Oppsummering og videre utfordringer Biblioteket i Kolben har etablert seg som en godt besøkt sosial møteplass som sammen med kulturhuset er blitt et kulturelt kraftsenter i lokalsamfunnet. Også bruken av det virtuelle biblioteket er mye besøkt. Videre framover er det vesentlig å utvikle både det fysiske og digitale biblioteket parallelt. Utvikling av mediesamlingen er en særlig utfordring, med hensyn til bredde, mangfold og formidling. Høy aktivitet krever mye av personalet, og kompetanseutvikling som ivaretar både bredde og dybde må ivaretas. Videre framover blir det viktig å finne ut, i samarbeid med skolene, hvordan man best kan nå fram til barn og unge med både skjønn- og faglitteraturen. Små personalressurser er en utfordring, spesielt med tanke på klare meldinger fra publikum om at åpningstidene bør utvides. Det er også en utfordring å gjøre bibliotekets tjenester kjent, både for brukerne og for de mange som ikke har et forhold til biblioteket i dag. 9. Noen nøkkeltall (samlet for hovedbiblioteket og bibliotekfilialen på Flåtestad) Totalt utlån Utlån bøker til barn Utlån bøker til voksne Utlån andre media Totalt besøk Totalt antall arr., utstill. etc Antall arrangementer Brukerorienteringer *) Større utstillinger * Under brukerorienteringer telles også eventyr- og litteraturstunder for barn

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek Årsmelding 2011 Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - www.oppegard.folkebibl.no Generelt Oppegård bibliotek omfatter

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Biblioteket Brukerundersøkelse 2013 Side 1 Brukerundersøkelse 2013 - Biblioteket Side 2 Brukerundersøkelse i biblioteket 2013 Brukerundersøkelser er ett viktig element

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport SAMARBEID I SØR Prosjektrapport Forord En stor takk til Vest-Agder Fylkesbibliotek for prosjektmidler. Uansett hva som blir utfallet av kommunesammenslåingen så har denne turen vært vellykket. Mange ansatte

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK

ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK Mål for tjenesten: Biblioteket skal være viktig for lokalsamfunnet. Videreføre tilgang til bibliotektjenester, med 3 avdelinger (fra Kommuneplan 2005-2012) Biblioteket skal

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR YTRE HELGELAND BIBLIOTEK Skjærgårdsbiblioteket Gjelder perioden 1.1.2008 31.12.2012 1. Innledning 1.1. Generelt 2. Bakgrunn 2.1. Generelt 2.2. Gjennomført samarbeidstiltak 2.2.1.

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid

Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid Tønsberg kommune Strategiplan for utvikling av skolebibliotek og biblioteksamarbeid 2015 2018 «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 9 2 «Skolebiblioteket

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Nasjonalt leseår og bibliotekene

Nasjonalt leseår og bibliotekene 18.03.2010 Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling Bakgrunn for satsingen St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg norsk språkpolitikk St,meld 23 (2008-2009)

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET AKTIVT UTADVENDT Navn på prosjektet: Aktivt utadvendt Støtte fra Nasjonalbiblioteket: kr 110 000 Ansvarlig kontaktperson: Richard Madsen 33064152. richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 NEDLEGGING AV ÅMOT BIBLIOTEKFILIAL Rådmannens innstilling: 1. Åmot bibliotekfilial legges ned fra 1. juli 2015 2. 17,5 timer

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

7/11 bibliotek. Basert på oppgave skrevet av Sindre Søreide og Veronicha Angell Bergli

7/11 bibliotek. Basert på oppgave skrevet av Sindre Søreide og Veronicha Angell Bergli 7/11 bibliotek Basert på oppgave skrevet av Sindre Søreide og Veronicha Angell Bergli Tema: bibliotek og åpningstider sett i lys av utviklingen i Danmark med såkalte åbne bibliotek. Den danske modellen

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer