Markedssvikt - svikt i teori eller marked. Grunnlaget for næringspolitikk (i Norge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssvikt - svikt i teori eller marked. Grunnlaget for næringspolitikk (i Norge)"

Transkript

1 Markedssvikt - svikt i teori eller marked Grunnlaget for næringspolitikk (i Norge) Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Innledning Teori: Stiliserte men stringente resonnementer. Det finnes mange gode og relevante resonnementer. Mitt utgangspunkt og komparative fortrinn: Markeder henger sammen (generell likevektsteori). Generelt mener jeg dette perspektivet får for liten vekt i mange næringspolitiske utspill. 1

2 Næringspolitikkens oppgave Øke effektiviteten i samfunnets bruk av ressurser ved å korrigere markedssvikt indirekte virkninger (FoU, forurensninger) mangel på konkurranse informasjonsproblemer (kapitalmarkedet) (Skaffe oss fordeler på andre lands bekostning? Lokalisering av klynger = "Strategisk handelspolitikk") Makroøkonomiske oppgaver utenfor næringspolitikkens domene: unngå arbeidsledighet/ øke kapasitetsutnyttelsen utenriksøkonomisk balanse. (Hva med internasjonal konkurranseevne?) 2

3 Viktige innsikter fra stiliserte resonnementer Lønnsomhetsbidraget fra mange tiltak må ses samlet for å vurdere den effektive støtten. (Overføringer, subsidier, skatter, handelspolitikk, kraftkontrakter). (ERA). Det er den relative fordelingen av den samlede støtten som betyr noe. Lik støtte til alle => ingen støttes (av eksisterende bedrifter). Næringspolitikken bør ideelt sett rettes direkte (selektivt) mot kilden til markedssvikt. 3

4 Næringspolitikk i praksis Mangler informasjon: => Informasjonsrobuste virkemidler tilsier større grad av næringsnøytralitet Alternativet: Feil utvelgelse gir effektivitetstap Kostbar mangel på oversiktelighet og forutsigbarhet Ressurser blir brukt på fordelingskamp og lobbyvirksomhet for å få støtte. 4

5 Næringspolitikken bør bremse rent-seeking Ressurser brukes til å påvirke fordelingen av verdier fremfor å produsere verdier. Uønskede fordelingseffekter Uoversiktlige og ustabile rammebetingelser Tungt å administrere Betydelige ressurser brukes allerede på rent-seeking og fordelingskamp. 5

6 Norge kan bli særlig utsatt for rent-seeking Generell erfaring: Heldige land som finner "gull" gjør det dårlig på litt lengre sikt. Rask omveksling av olje og gass til finansformue kan forsterke fordelingskampen: Synliggjøring og økt likvidetet skaper et (illusorisk) inntrykk av økte verdier til fordeling. Handlingsregelen sårbar: Ingen bredt akseptert og lett kontrollerbar plan for hvordan petroleumsformuen skal komme den enkelte innbygger til gode. 6

7 Også næringslivet ber om oljepenger Bør oljeinntektene brukes til å satse på norsk næringsliv? Næringslivets retorikk: Ikke støtte til forbruk, men "Vi må satse på..verdiskaping." Hvem er Vi? Må vi? Hva betyr satsing? Hva er verdiskaping? 7

8 Eksempel på argumentasjon og intellektuelt alibi: "Et verdiskapende Norge". Bygger opp under misforståelser om viktige sammenhenger i samfunnsøkonomien. Det empiriske grunnlaget er for tynt i forhold til de sterke konklusjoner som trekkes. Boken bekrefter behovet for helhetlige og klassiske samfunnsøkonomiske resonnementer! Gammeldags? Resonnementenes årgang uvesentlig, det er relevansen som teller! 8

9 Utgangspunkt/problemstilling: Står Norge på kanten av stupet? Norge kan - som alle land - få problemer med balanse i utenriksøkonomien på lengre sikt. => K-sektor må over tid være "stor nok". Problemer med langsiktig balanse i utenriksøkonomien overdrives? Større petroleumsformuer reduserer isolert sett behovet for K-sektor Nødvendig utvikling i K-sektor avhenger av hvor mye av oljeinntektene som spares Realisering av en gitt vekst er ikke nødvendigvis et problem (Fra lave nivåer blir vekstprosentene store). 9

10 Men: Balanseproblemene i utenriksøkonomien kan være reelle for Norge Erfaringer fra andre land som får valutagaver er ikke positive Hollandsk syke 10

11 Løsninger krever forståelse av årsaken til problemet Balanseproblemer i utenriksøkonomien er et makroøkonomisk problem. En åpen økonomi bør ikke sammenlignes med en bedrift! Makroøkonomiske problemer løses best ved makroøkonomisk politikk. Overveltning: Lønn og andre faktorpriser er ikke gitt! Overveltning av produktivitetsvekst og bedring av rammevilkår. I likevekt må lønnsdannelsen reflektere maksimal lønnsevne i K-sektor. Nøkkelen ligger i en lønnsdannelse som tar hensyn til utenriksøkonomisk balanse. Hvis ikke: Ikke opplagt at det hjelper med "gunstige rammevilkår", økt produktivitet eller svakere krone 11

12 Produktivitetsvekst (i sin edleste form!) hjelper mot nesten alt, men ikke på utenriksøkonomien på lang sikt. Utenriksøkonomi og K-sektor: Forholdet mellom lønn og produktivitet som bestemmer kostnader og lønsomhet. Lønnsnivået er ikke gitt! Produktivitetsvekst driver velstandsveksten, men Produktivitetsvekst i K-sektor er i seg selv ikke viktigere enn produktivitetsvekst i andre skjermede næringer. Generelt: Verdiskaping er mer enn det som skjer i K- sektor. Sammenheng mellom utenlandsk produktivitetsvekst og i) norsk utenriksøkonomi og ii) generell vekst i Norge? 12

13 Hva med næringspolitikk og rammevilkår? Tiltak må ses i sammenheng. Må ta hensyn til overveltning på lønn. Markedssvikt, men også styringssvikt: Feil utvelgelse gir effektivitetstap Må begrunne støtte utover dagens nivå, ikke at den skal være > 0. Kan bidra til mindre oversiktelighet og forutsigbarhet Stimulerer rent-seeking. 13

14 Har klyngeteori noe for seg? JA! Ingen bestrider at klyngemekanismer finnes og kan være viktige. Men hvilke politikkimplikasjoner bør en teori få? Klyngeorientert politikk krever svar på: Hvor viktige er klyngemekanismer empirisk sett i forhold til andre effekter? Hvordan identifisere og kvantifisere klyngemekanismene? Hvilke klyngemekanismer er indirekte virkninger som fortjener støtte? Hvordan utforme politikken på en treffsikker måte? Hvordan unngå rent-seeking? 14

15 I hvilken grad vil markedene selv utløse klyngemekanismene? o Privat koordinering (Coase) o Etablering i klynger som er større enn den "kritiske massen" er privatøkonomisk lønnsomt. o Hvorfor offentlig støtte til bedrifter i klynger som allerede er attraktive? Begrunne støtte utover dagens nivå, ikke at den skal være > 0. Klyngemekanismer forsterker behovet for tiltak som er fornuftige av andre grunner enn de som knytter seg til å utløse de positive eksterne klyngeeffektene. 15

16 IT-satsingen på slutten av 1980-tallet Mislykket! (Klette og Møen, 1999) Sterk offentlig satsing ( Den nasjonale handlingsplan for informasjonsteknologi ) : 4,4 mrd. kroner Motivasjon: Markedets koordineringsproblemer i forhold til utvikling av generelle teknologier. Innenfor høyteknologi-næringene gjorde ikke subsidierte bedrifter det bedre enn andre. Den norske IT-næringen vokste ikke systematisk raskere enn IT-næringen i andre OECD-land. 16

17 Hvorfor? Informasjonsproblemer! Nøyaktig hvilke bedrifter skal støttes? Hvilke FoU-aktiviter bør koordineres bedre? Svarene endres raskt? Finner myndighetene dem? Og før markedene? Markedssvikt, ja! Men byråkratene kan ikke alltid løse dem (bedre enn markedet)! Heller ikke empirisk støtte for at den opprinnelige ITsatsingen ga indirekte gevinster gjennom kunnskapsspredning. (Møen, 2001) 17

18 Hvorfor har "partielle" resonnementer så stor gjennomslagskraft? 1. Argumentasjonen er enkel og dermed forståelig. 2. Budskapet er offensivt. Her skal det satses og bygges på noe konkret. Det konvensjonelle økonomsynspunktet kan virke defensivt (destruktivt?) 3. Grupper innen næringslivet finner argumentasjon for lobbyvirksomhet som har et skinn av objektivitet og vitenskapelighet over seg. 4. De gir næringspolitikere en større og mer aktiv rolle. 5. Budskapet er klart. Få motforestillinger. Tar standpunkt. 6. Overbevisningskraft fordi forfatterne får frem at "de kan næringslivet". 7. For lite kritisert? 18

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi SOSIALØKONOMENES FORENING Etterutdanningskurs i næringsøkonomi Strategi og konkurranse: Teori og anvendelser Klækken Hotell, 26. 27. september 1996 Torsdag 26. september: 09.30 Registrering og kaffe 10.00

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Hva hvis industrien ikke får billig kraft?

Hva hvis industrien ikke får billig kraft? Økonomiske analyser 4/2006 Torstein Bye og Erling Holmøy * Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen for subsidiering bryter

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Arbeidet med denne kommentaren har vært ledet av Rogalandsforskning og gjennomført

Detaljer

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Dokument nr. 8:59 (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg om strukturelle endringer for å øke

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse

Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse Erling Barth, ISF og ESOP ved UiO og Kalle Moene, ESOP ved UiO 1 1. Norge har gjort det bra. Historisk sett har Norge og Skandinavia

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Næring, finans og marked

Næring, finans og marked 2PUnGHW IRU NXOWXU RJ VDPIXQQ Næring, finans og marked 3URJUDPQRWDW Norges forskningsråd Innhold 1 Programmets overordnede mål... 1 2 Bakgrunn... 2 3 Sentrale forskningstema... 3 3.1 Kunnskap, innovasjon

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB)

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) Supported by the European Commission Specific Support Action, 6th Framework Programme Contract No. LSSB-CT-2005-018768 Innhold Sammendrag 3

Detaljer

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten?

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Erling Holmøy og Birger Strøm Brutale konsekvenser av skakkjørte offentlige finanser oppleves i dag av millioner av mennesker. Det skjer i relativt

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer