S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

2 V å r v i s j o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) det foretrukne valget i den finansielle IT-sektoren i Norden for kunder og medarbeidere. 2

3 S D C - k o n s e r n e t Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V å r m i s j o n SDC er en bankeid fullservice-it-leverandør og -partner for små og mellomstore finansselskaper i Norden. Via stordrift og felles løsninger sikrer SDC leveranser til lave enhetskostnader og høy kvalitet for å sikre forsyningssikkerheten. Via profesjonelt samarbeid og jevnlige leveranser understøtter SDC kundenes forretningsutvikling og konkurranseevne. 3

4 S D C - k o n s e r n e t Skandinavisk Data Center A/S, SDC, er en av de ledende gjennom stordriftsfordeler, og har som ambisjon å videreutbygge og befeste sin posisjon som et felles nordisk ITsenter for små og mellomstore banker. IT-leverandørene og samarbeidspartnerne for finanssektoren i Norden. Nordisk Finans IT SDC har sitt utspring i foreningen Sparekassernes Datacenter, som ble etablert i 1963 som en medlemsforening for danske sparebanker med det formål å utvikle og drive IT-løsninger for finanssektoren på felles basis. Nordisk Finans IT (NFIT) ble etablert i 2009 av SDC og Bankernes EDB Central (BEC), og formålet var dels å etablere felles driftsavtale for SDC og BEC med JN Data A/S, dels å utvikle et fellessystem, Calypso, til håndtering av risiko, derivater mv. Siden årtusenskiftet har SDC utvidet virkefeltet til hele Norden, og SDCs kunde- og eierkrets omfatter i dag både danske, norske, svenske og færøyske banker. Felles driftsavtale ble inngått i 2010, og Calypso-systemet ble etter implementert i 2011 i henhold til planen. SDC har som mål å styrke kundenes konkurranseevne Nordisk Finans IT planlegges avviklet i løpet av

5 S D C - k o n s e r n e t DataKomm A/S SDC anskaffet seg i 2010 aksjemajoriteten, 51 %, i den danske programvarevirksomheten DataKomm A/S. Data- Komm, som er en mangeårig samarbeidspartner av SDC, ivaretar utvikling av en rekke nøkkelkomponenter i SDCs portalsystemer til banker og deres selvbetjeningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Selskapet eier, leier ut og administrerer SDCs eiendom i Ballerup. Eierandele, Skandinavisk Data Center A/S: Antall banker/ bankgrupper: Største aksionærer: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Eierandel: over 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 Ø k o n o m i SDCs egenkapital utgjorde ved årets utgang 845 mill. DKK mot 825 mill. DKK ved utgangen av Som følge av endret lovgivning fragår egne kapitalandeler i egenkapitalen. Sammenligningstall for 2010 er tilpasset tilsvarende. SDC har som mål å støtte kundenes konkurranseevne ved å levere forretningsstøttende tjenester til lavest mulige priser gjennom å utnytte stordriftsfordeler, markedsposisjon og strategisk samarbeid. De økonomiske gevinstene ved fellesskapet rundt SDC innebærer at SDC-bankene kan opprettholde lave IT-kostnader. Kurs/indre verdi utgjorde ved utgangen av ,9 Tross et turbulent år i den danske finanssektoren har mot 523,2 ved utgangen av SDC-konsernet i 2011 opprettholdt og til og med økt omsetningen svakt fra 1323 mill. DKK i 2010 til 1327 i Med bakgrunn i fortsatt innovasjon og effektivisering har SDC igjen i 2011 kunnet øke sine leveranser til bankene uten en tilsvarende stigning i bankenes betalinger til SDC. Årets resultat utgjør 20 mill. DKK. Resultatet er i overensstemmelse med SDCs forretningsmodell Etter denne modellen skal SDCs aktiviteter ikke gi overskudd, men bare være omkostningsdekket. Det er tredje år på rad at SDC øker sine IT-leveranser per betalt krone og dermed bidrar til å bedre SDC-bankenes konkurranseevne. Den akkumulerte verdien for perioden 6

7 Ø k o n o m i motsvarer ikke-oppkrevde merleveranser tilsvarende ca. 180 mill.dkk per Ytelser og betaling Utvikling i SDCs ytelser til bankene og bankenes betalinger til SDC. (Primo 2008 = indeks 100) år. Ved utgangen av 2012 forventes den akkumulerte verdien å ha økt til ca. 250 mill. DKK per år Driftsleveranser 120 Systemleveranser 110 Nettoprisindeks 100 Bankenes betalinger til SDC

8 Ø k o n o m i SDCs omsetning ; ordinær forretningsdrift Mill. DKK SDCs prispolitikk er bygget på tre grunnprinsipper: Tjenester leveres til kostpris, og prisen på en tjeneste avspeiler SDCs kostnader ved å produsere tjenesten Prisen på en tjeneste er den samme for alle banker, uansett størrelse, forbruk osv. SDCs omsetning i 2010 fordelt på tjenester Alle vesentlige tjenester er priset, og prisene er Spesialoppgaver på bestilling 5% Rådgivning og konsulentbistand 7% åpne og synlige. Kontingent 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-plattform 7% Systemutvikling individuell 10% Disse prinsippene sikrer både lave, konkurransedyktige priser, og at banker tilknyttet SDC kan styre sine IT-kostnader ved å velge eller velge bort tjenester. Drift/databehandling 27% Systemutvikling felles 32% 8

9 Ø k o n o m i DKK mill Inntekter Aksjekunder 1.253, , , ,1 962,1 Andre kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Inntekter i alt 1.327, , , , ,9 Kostnader Direkte produksjonskostnader 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Andre eksterne kostnader 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personalkostnader 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Kostnader i alt 1.393, , , , ,3 Aktivering av utviklingsprosjekter 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Avskrivninger -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Overført til/fra hensettelser 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat før finansielle poster og skatt 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansielle poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skatt - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minioritetsaksjonærers andel av resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat etter skatt 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktivert systemutvikling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Egenkapital 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aksjekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Kurs/indre verdi 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balanse 1.310, , ,0 962, ,5 Egenkapital % Antall medarbeidere (året i snitt omregnet til heltid) * Som følge av endret lovgivning fragår egne kapitalandeler i egenkapitalen. Sammenligningstall for 2010 er tilpasset tilsvarende. 9

10 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d SDCs kunde- og eierkreds omfatter pr mere end 130 mindre og mellomstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøyene. FO: 4 banker NO: 82 banker SE: 2 banker DK: 49 banker Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d SDCs marked er virksomheter i finanssektoren i Skandinavia. Med utgangspunkt i den eksisterende tverrnordiske kundegruppen er det vår ambisjon å videreutvikle SDC til et felles eid nordisk IT-senter for små og mellomstore banker. Danmark SDCs kundegruppe på det danske markedet omfatter 49 små og mellomstore banker og sparebanker. De danske SDC-banker har en samlet markedsandel i Danmark på cirka 14% målt i innlån. Omsetningen fra de danske bankene utgjør 66 % av SDCs samlede omsetning. Fundamentet for denne utviklingen er de økonomiske fordelene som knytter seg til stordrift og felles IT-løsninger. Finanssektoren er en av de mest digitaliserte bransjene, og IT blir en stadig mer sentral parameter for bankenes konkurranseevne. Bankenes mulighet til å imøtekomme kundebehov og lovkrav, og til å utvikle forretningsdriften, er avhengig av at nødvendig IT-støtte er tilgjengelig til en Fusjoner og sammenslåinger i finanssektoren har i 2011 medført tilgang til SDC-kretsen. Den tidligere Finansbank er overtatt av Sparekassen Lolland og innkonvertert i SDC i Bank Nordik overførte i starten av 2012 kunder og konti fra den tidligere Amagerbank til SDC. Amagerbanken ble i 2011 overtatt av BankNordik. fornuftig pris. Færøyene* Sverige 8% 4% Danmark Omsetning med SDC 2011 fordelt på kundegrupper Norge 22% 66% * ekskl. danske datterselskaper 11

12 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d Mill. DKK Nedgang: 104 mio. Økning: ng: mio. Netto: +15 mio. Norge SDCs norske kundegruppe omfatter 82 banker samlet i den norske bankgruppen Terra-Gruppen AS. Bankene i Terra-Gruppen AS har en samlet markedsandel i Norge på cirka 8% målt i innlån. Omsetningen fra de norske kundene utgjør 22% av SDCs samlede omsetning. Sverige SDCs svenske kundegruppe omfatter Sparbanken Öresund og Sparbanken Syd. De to sparebankene er knyttet til SDC via det svenske IT-selskapet Cerdo Bankpartner AB. De svenske sparebanker har en samlet markedsandel i Sverige på cirka 1% målt i innlån. Omsetningen fra de svenske kundene utgjør cirka 8% av SDCs samlede omsetning. Reduksjon og økning i SDCs omsetning som følge av økning og nedgang i antall banker i perioden Vekst til tross for finanskrise Finanskrisen, som slo igjennom i 2007, har økt bankenes fokus på IT-kostnader. Som et resultat av dette har SDC kunnet tiltrekke seg flere nye kunder i perioden. Omsetningen fra de nye kundene mer enn veier opp for den omsetningen som tapes på SDCbanker som har opphørt, eller som er under avvikling som følge av finanskrisen. 12

13 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d Omsetningsandeler: Bankenes andeler av SDCs omsetning Færøyene I samsvar med strategien om nordisk ekspansjon inngikk SDC i 2009 en avtale med de færøyske bankene og sparebankene om konvertering til SDC i De færøyske SDC-bankene har en markedsandel på Færøyene på 100%. Omsetningen fra de færøyske bankene utgjør cirka 4% av SDCs samlede omsetning. Antall banker: Omsetningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Nøkkeltal for SDCs kunder Sparebanker i den norske Terra-Gruppen er knyttet til SDC med egen aftale per sparebank. Samlet står Terrabankene for 22% af SDC s omsetning. Antall banker: Antall avdelinger: Aktive kunder i SDC-banker: Fordeling per land Antall medarbeidere: Antall kundekonti og depoter: Antall kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Færøyene* 5% 50% Danmark * ekskl. danske datterselskaper 13

14 S y s t e m u t v i k l i n g 14

15 S y s t e m u t v i k l i n g De forretningsmessige behovene for systemer er i stor grad de samme på tvers av de enkelte SDC-bankene Systemutviklingen i SDC støtter ikke bare bankenes daglige forretningsdrift, men også den fremtidsrettede forretningsutviklingen. også på tvers av de nordiske grensene. Det samme gjelder lov- og sektorkrav som stilles til finansbransjen. Derfor arbeides det med perspektiver på flere år når SDCs Hoveddelen av SDCs systemer kan derfor utvikles som fellessystemer til bruk for mange av eller alle bankene. På denne måten sikres bankene tilgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig kostnad per bank. utviklingsplaner skal fastsettes. I tett samarbeid med kundene utarbeides det veikart som skisserer opp både de forretningsmessige og teknologiske hovedveiene og målene for SDCs aktiviteter flere år fremover. De konkrete utviklingsprosjektene som kommer ut av dette, vurderes og prioriteres i forhold til hele kundegruppens behov. Nesten 80 % av SDCs systemutvikling er tverrnordisk eller landsspesifikk fellesutvikling. Ved fellesutvikling rettes utviklingen som hovedregel mot de største bankene, siden behovene til de mindre bankene vanligvis utgjør en del av de største bankenes behov. Fellesskapet rundt SDC og bruken av felles systemløsninger innebærer ikke krav om forretningsmessig standardisering. Tvert imot. Fleksibiliteten i SDCs systemportefølje 15

16 S y s t e m u t v i k l i n g Verkstedsbanker På bakgrunn av et ønske om å forenkle samarbeidet mellom SDC og bankene har SDC begynt å arbeide med verkstedsbanker i den felles systemutviklingen. Med dette konseptet forankres IT-utviklingen innenfor et gitt forretningsområde hos én bank: Verkstedsbanken. og arkitektur gir gode muligheter for at de enkelte bankene kan profilere seg individuelt. Systemenes fleksible og komponentbaserte oppbygning med parameter- og flowstyring, produkt-, rente- og gebyrverktøy osv. sikrer at hver enkelt bank kan tilpasse funksjoner og data samt presentasjonen av disse, slik at de passer til den enkelte bankens individuelle behov og profil. Verkstedsbanken skal, som hovedarkitekt på sitt område, sikre utviklingen av fellesløsninger som gir høy forretningsmessig fordel og som kan brukes av alle SDC-bankene. En åpen og standardisert systemstruktur sikrer dessuten at bankene selv kan supplere SDCs systemer og systemutvikling med tredjepartssystemer og egenutvikling. Det gir de enkelte bankene og gruppene av banker unike muligheter til å skreddersy en IT-plattform som er Konseptet bringer IT og forretning tettere sammen og sikrer raskere time-to-market i systemutviklingen. optimalt tilpasset bankens forretningsmessige behov og relasjoner, og som kombinerer fordelene ved stordrift og fellesløsninger med individuell valgfrihet. 16

17 S y s t e m u t v i k l i n g SDC s systemutvikling 2011 En del av SDCs forretningsmodell går ut på at løsninger utviklet av en bank via SDC, kan videreselges som fellesløsning til øvrige SDCbankene. Bankenes bruk av SDCs utviklingskapasitet fordelt på typer: Tverrnordisk fellesutvikling 49 % (Utvikling til bruk i alle nordiske banker) Gjennomsnittlig betaling per bank per utviklingstime i SDC: DKK: 5,66 Landsspesifikk fellesutvikling 28 % (Utvikling til bruk i alle banker i et land) DKK: 15,82-387,50 Individuell utvikling 23 % (Spesialutvikling på bestilling fra én eller en gruppe banker i et land eller på tvers av land) Avhengig av antall banker Systemutvikling i 2011 Landsspesifikk 28% Tverrnordisk Individuell 23% 49% 17

18 S e n t r a l d r i f t 18

19 S e n t r a l d r i f t Bankene er i den daglige virksomheten helt avhengige av at systemer og data er tilgjengelige når de trengs. Derfor er stabil IT-drift et sentralt fokusområde for SDC. Vi kontrollerer hele tiden at driftsavviklingen oppfyller de kvalitetsmålene vi har satt i samarbeid med våre kunder. stordriftsfordeler og ved å optimalisere systemenes kapasitetsforbruk har SDC i løpet av de siste årene kunnet redusere enhetsprisen per transaksjon med over 10% årlig. Det har betydd at bankene siden 2008 har kunnet øke sitt forbruk med ca. 40 % mot en stort sett uendret betaling. Sentrale elementer i denne sammenheng er oppetider og korte svartider på systemer og databaser. Med bakgrunn i et ønske om å redusere driftsprisene ytterligere overfører SDC i 2012 sin drift fra IBM til JN Data. Mengden transaksjoner i SDCs systemer vokser fortsatt. I gjennomsnitt mottar SDC millioner nettransaksjoner i døgnet, tilsvarende knappe 200 transaksjoner hvert sekund døgnet rundt. Flyttingen til JN Data vil, når den er fullstendig gjennomført, innebære en besparelse på % eller ca. 70 mill. DKK per år på drift. Det skyldes først og fremst at SDC inngår som partner i JN Data, og dermed kjøper driftsytelsen til ren kostpris. Med så store transaksjonsmengder er det avgjørende at prisen per transaksjon kan holdes nede. Med bakgrunn i Med JN Data oppnås videre en driftspartner med rent fo- 19

20 S e n t r a l d r i f t Nyskapning I et pionerprosjekt innenfor drift av tunge finansielle systemer er SDC i ferd med å flytte driften av SDCs sentrale banksystem, Kjernesystemet, fra en mainframe-plattform til Microsofts.NET-serverplattform. Overflyttingen skjer i tett samarbeid med Microsoft i kus på den finansielle sektoren. Med unntak av Danske Bank og Nordea ivaretar JN Data IT-driften for alle danske banker. Det store volumet og det homogene kundeunderlaget gir mulighet for rasjonell drift med lave enhetsomkostninger. regi av Microsofts Mission Critical-program. Skiftet gjennomføres i tre trinn som omfatter flytting av online-trafikk, flytting av batch-kjøring og endelig flytting av database. De to første trinnene er fullført. Siste trinn, flytting av database fra DB2 til SQL, gjennomføres i Flyttingen til.net vil redusere omkostningene til drift av de omlagte systemene med ca. en tredjedel, som svarer til omkring 100 mill. DKK.per år. 20

21 it-sikkerhet P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n SDC sysselsetter i alt 600 medarbeidere. Av disse er 420 nyskapning personale utvikling ledelse fundament fast ansatte medarbeidere, mens 180 er eksterne konsulenter tilknyttet SDC i kortere eller lengre perioder. Den intensive bruken av eksterne konsulenter er en bevisst politikk som sikrer SDC høy fleksibilitet og gode mulighe- KUNDER ter til å justere sin kapasitet i forhold til de aktuelle be- fokus kvalitet prosjekter spesial- hovene i SDCs marked. SDC har blant annet per ultimo 2011 knyttet til seg 37 systemutviklere i India i regi av det amerikanske programvarehuset Fidelity. admin. compliance Parallelt med den stabile veksten i SDCs kundekrets og aktiviteter de siste årene har antallet fast ansatte medarbeidere løpende blitt utvidet. Flertallet av de nyansatte kommer til SDC med flere års yrkeserfaring bak seg, slik at de begynner i stillingene med en betydelig rutine og faglig ballast. 21

22 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n Tall om SDC-medarbeidere Som kunnskapstung virksomhet med egenutviklede systemer som kjerneytelse, er det av stor betydning for SDC å kunne holde på erfarne medarbeidere. Den gjennomsnittlige ansienniteten for SDCs medarbeidere er 10,1 år. Personalomsetningen utgjorde i ,9 %, som er på nivå med den danske finanssektoren for øvrig. SDC ser seg selv som en del av den finansielle sektoren. Ansiennitet Under 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år 11 til 15 år 16 til 20 år I den løpende videreutdannelsen av medarbeiderne legger vi derfor vekt på å gi innblikk i og skape forståelse for den finansielle verden som bankene opererer i. Flere enn 60 medarbeidere har i 2011 gjennomgått grunnkurs i finansmarkedene. 21 til 25 år 26 og oppover gns. Ledelse: Kvinner 39%, menn 61% SDC i alt: Kvinner 33%, menn 67% 22

23 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n SDC s organisasjon per 1/ System -revisjon Styre Ledelse SDCs ledelse Kundestøtte og salg Systemutvikling og drift Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud Kundestøtte Forretningstøtte - Kundekonsulenter - Individuelle oppgaver - Hotline - Nye kunder Tilbud - Nyskapning It-sikkerhet Spesialprosjekter Systemutvikling - Kjernesystem - Portalprosjekter - Grunnsystemprosjekter Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemvedlikehold Fokusområder - Ledelsesinformasjion - Datavarehus - Regnskap Test og kvalitet Personale/HR Compliance Adm. & service Øvrig ledelse: Visedirektør Henrik Søby Visedirektør Claus Flinck Kundedirektør Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektør Annette Vibeke Lotz Nyskapnings- og teknologidirektør Robert Elgaard Utviklingsdirektør Peter Rønlev Utviklingsdirektør John Vammen Utviklingsdirektør Allan Christiansen Utviklingsdirektør Klaus Laforce Utviklingsdirektør Esben Henrichsen Utviklingsdirektør Per Jylling Områdedirektør Claus Bach Områdedirektør Hans Henrik Holm Systemrevisjonssjef Jørn Knudsen HR-sjef Lis Linde 23

24 s t y r e r o g l e d e l s e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Styre: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (leder) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (nestleder) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (nestleder) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordførende direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemutvikler Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvikler Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvikler Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsulent Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Styre: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (leder) Ordf. direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (nestleder) Adm. direktør Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS Adm. direktør Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Ledelse: Konstituert adm. direktør Gitte Blak Rasmussen Ledelse: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud 24

25 S t y r e r o g l e d e l s e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Styre: Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (leder) Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (nestleder) Adm. direktør Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, Instrate Styre: Direktør Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (leder) Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Ledelse: Adm. direktør Erik Jakobsen Ledelse: Adm. direktør Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S CVR-nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

(Beløp i MNOK) 2005 2004

(Beløp i MNOK) 2005 2004 Årsrapport 2005 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482,5 4 041,4 Dekningsbidrag 1 376,3 1 518,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr. 31.12. 1 693 1 859

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary 09 årsrapport 2009 2 Innhold Viktige hendelser side 3 Dette er Terra-Gruppen side 4 Nøkkeltall side 6 Konsernsjefen har ordet side 9 Visjon og verdier side 10 Virksomhetsområder Terra Markets side 12 Terra

Detaljer

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 EBITDA 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 500 400 300 200 100 Driftsinntekter 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 15000 12000 9000 6000 3000 0 0 05 06 07 08 09 05 06 07 08 09 NØKKELTALL Konsern

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens ledende leverandør av skade-, eiendoms- og industriservice. Vi har 450 dedikerte ansatte i Danmark og Norge som sørger for trygghet for kundene våre gjennom forebygging

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer