PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 29.06.09. SAKSLISTE"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Forfall: Ordfører Inger Staxrud (GBL) tiltrådte møtet kl 17.25, - til sak 71/09 Roald Braathen (Ap) Tine M Øverlier (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Anne Marte Skari (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Alte Liaklev (GBL) forlot møtet kl 17.25, før behandling av sak 71/09 Varamedlemmer: Ole Sverre Skamsar (GBL) Terje Engensbakken (GBL) møtte for Jorid S Hansen som har permisjon Terje Asprusten (Ap) Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) Bjørg Kværn (Ap) Brede Grinder (Sp) Gunnar Schulz (Frp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Ass. Rådmann / kommunalsjef Berit Halvorsen Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Samfunnsutviklingssjef Anders Paulsen Fagleder regnskap Marianne Olsson Økonomisjef Morten Gausen Leder helse Astrid Bilden Pleie og omsorgsleder Gitte Korvann Barnevernsleder Astrid Kvernberg Grunnskoleleder Henning Antonsen Barnehageleder Mona Mikalsen Leder kultur Grete Øverlier Personalsjef Anita Øverland Eiendomssjef Morten Hoff Leder Landbrukskontor Gudbrand Johannessen Oppdragsansvarlig revisor Justin Aaboen møtte under behandling av sak 57/09. Møtet ble ledet av varaordfører Rune Meier (H) til og med sak 70/09. Fra og med sak 71/09 ble møtet ledet av Ordfører Inger Staxrud. Atle Liaklev (GBL) forlot møtet kl 17.25, før behandling av sak 71/09. Ole S Skamsar (GBL) deltok i møtet som vara for Atle Liaklev fra og med sak 71/09. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Side 1

2 Saksnr: 09/ /09 GRAN KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DISPONERING AV OVERSKUDD. 58/09 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 59/09 SKATTEREGNSKAPET /09 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT /09 RESULTATRAPPORTERING TERTIAL 62/09 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING I GRAN KOMMUNE AVRAPPORTERING ETTER 1. TERTIAL 63/09 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN VIDERE ARBEIDS- OG MÅLPROSESS 64/09 OPPTUR - ET UTVIKLINGSPROSJEKT FOR GODE OMSORGSTJENESTER - PROSJEKTRAPPORT OG HANDLINGSPLAN 65/09 VALG AV VARAREPRESENTANT FOR OVERFORMYNDER I 66/09 OPPRETTELSE AV FELLES POLITIRÅD FOR LUNNER OG GRAN 67/09 REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN BOLIGOMRÅDE I JULIBAKKA SLUTTBEHANDLING 68/09 HØRINGSUTTALELSE TIL FORVALTNINGSPLANER FOR HELHETLIG VANNFORVALTNING - VEST-VIKEN OG GLOMMA 69/09 TYNNINGSFISKE I RANDSFJORDEN - SØKNAD OM TILSKUDD 70/09 STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAGELSE I STIFTELSEN 71/09 GLASSLÅVEN (KUNSTLÅVE) PÅ GRANAVOLLEN - KULTURBASERT VERDISKAPING GRANAVOLLEN - PRINSIPPAVKLARING EIERSTRUKTUR 72/09 KOMMUNESTYRETS DELEGERING VED OVERGANG TIL NY PLAN- OG BYGNINGSLOV - FRA Godkjenning av saksliste Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. Godkjenning av møtebok Protokollen fra møtet ble enstemmig godkjent. Møtebok fra kommunestyremøtet korrigering Rådmannen orienterte om feil i protokollen fra kommunestyremøtet i forbindelse med K- sak 35/09: Reguleringsplan for Kjølvegen sluttbehandling. Korrigert saksprotokoll ble delt ut i møtet.

3 Saksnr: 09/ Skriftlige spørsmål Spørsmålene fra Rune Meier (Gran Høyre) og Pål H Eriksen (Gran Arbeiderparti) om Trintom skole var delt ut til møtet. Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om bakgrunnen for rettsmøtet om Trintom skole, etter behandling av sak 62/09, kl 16.00, og fungerende Ordfører Rune Meier informerte om dagens behandling i tingretten. Ordfører Inger Staxrud supplerte med informasjon fra rettsmøtet, avslutningsvis i kommunestyremøtet. Spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (Gran Høyre) om kjøp av Vikabutikken var delt ut til møtet. Eiendomssjef Morten Hoff besvarte spørsmålet. Muntlige spørsmål Terje Aschim (GBL) stilte spørsmål om trafikksikkerheten ved gang og sykkelvegen ved Eggelinna og. Spørsmålet vil bli besvart i senere møte. Marianne K Dæhlen (GBL) stilte spørsmål om tilgjengelighet for funksjonshemmede til eksisterende bygninger i Brandbu sentrum. Rådmannen besvarte spørsmålet. Allan B Andersson (Sv) stilte spørsmål om kunst og kulturstipendet, jf. tidligere vedtatte retningslinjer. (Jf. vedtak i kommunestyremøtet , sak 174/08). Rådmann Arne Skogsbakken besvarte spørsmålet. Tema/orienteringer Leie av idrettsanlegg fullmakt til å inngå leieavtale Innledningsvis i møtet orienterte rådmann Arne Skogsbakken om behovet for får å inngå avtale med Gran Idrettslag om leie av idrettsanlegg. Etter behandling av sakslista la Ordfører Inger Staxrud frem følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Gran IL, i tråd med kommunens generelle bestemmelser om delegering, jf K-sak 162/ Leieavtalen forelegges kommunestyret til orientering. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Invitasjon til pilegrimsvandring i Spania Ordfører Inger Staxrud informerte kommunestyret om at hun i tiden , sammen med andre ordførere langs pilegrimsleden, er invitert av Kulturministeren til å delta på pilegrimsvandring i Spania mot Santiago de Compostela. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Tilleggssak 72/09: Kommunestyrets delegering ved overgang til ny plan og bygningslov fra , med vedlegg Vedlegg til Resultatrapport tertial (sak 61/09): Oversikt over saker som har vært til politisk behandling og krever etterarbeid 1. tertial 2009 Spørsmål til Ordføreren Trintom skole fra Rune Meier, Gran Høyre Spørsmål til Ordføreren Kjøp av Vikabutikken fra Kari-Anne Jønnes, Gran Høyre Spørsmål til Ordføreren Trintom skole fra Pål H Eriksen, Gran Arbeiderparti Notat til Ordfører og Rådmann: Samarbeid om undervisning for elever i grunnskolealder bosatt i Gran kommune ved Solaugen miljøhjem, fra grunnskoleleder Henning Antonsen, datert Melding om vedtak høringsuttalelse til kommunedelplan samfunn Lunner kommune, datert Saksprotokoll: K-sak 35/09 fra møte i kommunestyret : Reguleringsplan for Kjølvegen sluttbehandling

4 Saksnr: 09/ Saksprotokoll: Eldrerådet sak 3/09: Opptur et utviklingsprosjekt for gode omsorgstjenester prosjektrapport og handlingsplan Saksprotokoll: Råd for funksjonshemmede sak 3/09: Opptur et utviklingsprosjekt for gode omsorgstjenester prosjektrapport og handlingsplan

5 Saksnr: 09/ Sak PS 56/09 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saken tas til orientering. Saken tas til orientering. Sak PS 57/09 GRAN KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DISPONERING AV OVERSKUDD. Rådmannen anbefaler at mindreforbruk på kr ,96 disponeres slik: Kr avsettes på disposisjonsfond til bruk i ungdomskontaktprosjektet Kr avsettes på disposisjonsfond til bruk i prosjekt 715 Gran Idretthall Kr ,96 avsettes til disposisjonsfond Ubrukte lånemidler fra avsluttede prosjekter kr ,71 innbetales som ekstraordinært avdrag på lån. Rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen innledet med orientering om saken. Ordføreren foreslo begrenset taletid - til fem minutter for hovedinnlegg og tre minutter til oppfølgingsinnlegg, jf. Handboka for folkevalgte Reglement for Gran Kommunestyret, punkt 15. Møtet ga tilslutning til Ordføreres forslag. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Morten Gausen Pål H Eriksen (Ap)

6 Saksnr: 09/ Ole Strøm (GBL) Knut M Lehre (Krf) Jan Helge Ekeren (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Allan B Andersson (Sv) Ole Sverre Skamsar (GBL) Bjørn A Hvaleby (Sp) Ole Sverre Skamsar (GBL) la fram følgende forslag: I årsmelding for Gran kommune fra og med 2009 suppleres hvert av driftsområde med et avsnitt som handler om personal og personalsituasjonen, tiltak iverksatt, utfordringer som oppleves, og status med oversikt over ansatte / årsverk i det gjeldende driftsområde. Ved votering over forslaget fra Ole Sverre Skamsar (GBL) ble forslaget vedtatt med 24 mot 3 stemmer. Ved votering ble innstillingen med den vedtatte endringen enstemmig vedtatt. Rådmannen anbefaler at mindreforbruk på kr ,96 disponeres slik: Kr avsettes på disposisjonsfond til bruk i ungdomskontaktprosjektet Kr avsettes på disposisjonsfond til bruk i prosjekt 715 Gran Idretthall Kr ,96 avsettes til disposisjonsfond Ubrukte lånemidler fra avsluttede prosjekter kr ,71 innbetales som ekstraordinært avdrag på lån. I årsmelding for Gran kommune fra og med 2009 suppleres hvert av driftsområde med et avsnitt som handler om personal og personalsituasjonen, tiltak iverksatt, utfordringer som oppleves, og status med oversikt over ansatte / årsverk i det gjeldende driftsområde. Sak PS 58/09 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING Årsrapport - finansforvaltning for 2008 godkjennes. Årsrapport - finansforvaltning for 2008 godkjennes.

7 Saksnr: 09/ Sak PS 59/09 SKATTEREGNSKAPET 2008 Årsrapport for Skatteoppkreveren for Hadeland for 2008 og kontrollrapport fra Skatt øst for 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. Disse hadde ordet i saken: Pål H Eriksen (Ap) Årsrapport for Skatteoppkreveren for Hadeland for 2008 og kontrollrapport fra Skatt øst for 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. Sak PS 60/09 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2008 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering. Sak PS 61/09

8 Saksnr: 09/ RESULTATRAPPORTERING TERTIAL 1. Tertialrapporten tas til etterretning med følgende tillegg 2. Driftsbudsjettet justeres med følgende inntekter og utgifter. Økte utgifter/reduserte inntekter Reduserte utgifter/økte inntekter Økt skatt/rammetilskudd Redusert deflator Økt vertskommunetilskudd Netto merinntekt tilskudd flyktninger Renter/avdrag Ressurskrevende brukere Momskompensasjon tiltakspakke Virksomhetene: Grunnskole Helsetjenester Barneverntjenesten Pleie og omsorg Regionrådet Avløpstjenesten K-sak vedr. Vanndirektiv Netto endring Netto endring kr avsettes til disposisjonsfond Ferdigstilte investeringsprosjekter i rapporten avsluttes og restfinansiering disponeres i henhold til tabellen Prosjekt nr Prosjekt navn Status Restmidler Finansieringskilde 694 NÆRMILJØTILTAK SKOLER, EGENADEL Avsluttet planlagte tiltak ,81 Disp fond ,00 Bundet invest fond 697 TILRETTELAGTE BOLIGER V. GRAN Meldt avsluttet ,28 lånemidler 724 GRAN/ BRANDBU SVØMMEHALLER, DUSJER Avsluttet planlagte tiltak ,44 Disp.fond 728 OPPRUSTING TOALETT SKOLENE Meldt avsluttet ,70 Lånemidler Planlagte tiltak er avsluttet og restmidler 735 FOLKETS HUS forslås brukt til maskinrom kino ,00 Lånemidler 777 MOTTAKSKJØKKEN Avsluttet planlagte tiltak ,00 Lånemidler 778 BREDBÅND Avsluttet ,68 Ubundet inv.fond ,67 Disp fond Avsluttet planlagte tiltak. (Garanti beløp OMSORGSBOLIGER, på inntil kr må eventuelt TILTAK etterbevilges hvis behov oppstår ) ,00 Disp.fond UTREDNING NY BARNESKOLE BRANDBU Utsatt til 2012, midlene foreslås inndratt ,00 Disp.fond TOTALT ,58

9 Saksnr: 09/ Det bevilges kr fra disposisjonsfond som tilleggsfinansiering til ombygging av legesenter på Jaren 5. Det tas ikke opp startlån for Administrasjonen utarbeider forslag til opptak av startlån for kommende år i forhold til utviklingen i etterspørsel og forventet behov. Rådmann Arne Skogsbakken innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Knut M Lehre (Krf) Henning Antonsen Pål H Eriksen (Ap) Oppdragsansvarlig revisor Justin Aaboen Fungerende Ordfører Rune Meier (H) Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag, til omformulering av punkt 5: Det vurderes å ta opp startlån for kommende år i forhold til utviklingen i etterspørsel og forventet behov. Pål H Eriksen (Ap) trakk senere sitt forslag. 1. Tertialrapporten tas til etterretning med følgende tillegg 2. Driftsbudsjettet justeres med følgende inntekter og utgifter. Økte utgifter/reduserte inntekter Reduserte utgifter/økte inntekter Økt skatt/rammetilskudd Redusert deflator Økt vertskommunetilskudd Netto merinntekt tilskudd flyktninger Renter/avdrag Ressurskrevende brukere Momskompensasjon tiltakspakke Virksomhetene: Grunnskole Helsetjenester Barneverntjenesten Pleie og omsorg Regionrådet Avløpstjenesten K-sak vedr. Vanndirektiv Netto endring Netto endring kr avsettes til disposisjonsfond Ferdigstilte investeringsprosjekter i rapporten avsluttes og restfinansiering disponeres i henhold til tabellen

10 Saksnr: 09/ Prosjekt nr Prosjekt navn Status Restmidler Finansieringskilde 694 NÆRMILJØTILTAK SKOLER, EGENADEL Avsluttet planlagte tiltak ,81 Disp fond ,00 Bundet invest fond 697 TILRETTELAGTE BOLIGER V. GRAN Meldt avsluttet ,28 lånemidler 724 GRAN/ BRANDBU SVØMMEHALLER, DUSJER Avsluttet planlagte tiltak ,44 Disp.fond 728 OPPRUSTING TOALETT SKOLENE Meldt avsluttet ,70 Lånemidler Planlagte tiltak er avsluttet og restmidler 735 FOLKETS HUS forslås brukt til maskinrom kino ,00 Lånemidler 777 MOTTAKSKJØKKEN Avsluttet planlagte tiltak ,00 Lånemidler 778 BREDBÅND Avsluttet ,68 Ubundet inv.fond ,67 Disp fond Avsluttet planlagte tiltak. (Garanti beløp OMSORGSBOLIGER, på inntil kr må eventuelt TILTAK etterbevilges hvis behov oppstår ) ,00 Disp.fond UTREDNING NY BARNESKOLE BRANDBU Utsatt til 2012, midlene foreslås inndratt ,00 Disp.fond TOTALT ,58 4. Det bevilges kr fra disposisjonsfond som tilleggsfinansiering til ombygging av legesenter på Jaren 5. Det tas ikke opp startlån for Administrasjonen utarbeider forslag til opptak av startlån for kommende år i forhold til utviklingen i etterspørsel og forventet behov. Sak PS 62/09 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING I GRAN KOMMUNE AVRAPPORTERING ETTER 1. TERTIAL Følgende innsparinger vedtas og budsjettjusteres mot vedtatt uspesifisert innspring kr i effektivisering og kr i tilpasning av driftsnivå i budsjett Virksomhet Reduksjon av ramme i kr Rådmannens ledelse og staber Grunnskole og SFO 0 Barnehage Psykisk helse og helsetjeneste Pleie og omsorg Plan og bygningsmyndighet Samferdsel og parkdrift Vann, avløp, og renovasjon Eiendom Brann og redning

11 Saksnr: 09/ Landbruk Kulturskolen Bibliotek Kommunalt kulturkontor Flyktningetjenesten Politisk ledelse/utvalg Sum Endringene finansieres ved å redusere disposisjonsfondet. Rådmann Arne Skogsbakken innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Jan Helge Ekeren (GBL) Fungerende Ordfører Rune Meier (H) Evy Solheim Rief (Ap) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Ole Strøm (GBL) Allan B Andersson (Sv) Knut M Lehre (Krf) Bjørn A Hvaleby (Sp) Willy Westhagen (GBL) Mona Mikalsen Terje Engensbakken (GBL) Terje Aschim (GBL) Fungerende Ordfører Rune Meier (H) gjorde oppmerksom på en feil i innstillingen i sakspapirene til møtet. I følge formannskapets vedtak i sak 42/09, skal beløpet for Grunnskole og SFO være 0, og summen skal være (Beløpene er korrigert i innstillingen som fremgår over.) Evy Solheim Rief (Ap) la fram følgende forslag, og ba om at det ble votert over hver enkelt post: Plan/bygning: kr Samferdsel/park: kr Kulturskole: kr Pleie/omsorg: 2 mill kr sum kr Dekkes av disposisjonsfondet. Ole Strøm (GBL) la fram følgende forslag: Kulturskolen skjermes og posten på kr i innsparing for 2009 tas ut. Knut M Lehre (Krf) la fram følgende forslag med utgangspunkt i innstillingen fra formannskapet: Reduksjoner på følgende punkter tas ut: kr plan og bygg kr Samf./parkdrift kr Kulturskole kr Sum Terje Engensbakken (GBL) la fram følgende forslag: Brannberedskapen må opprettholdes for Bjoneroa.

12 Saksnr: 09/ Det ble holdt matpause og gruppemøter fra kl til Terje Engensbakken (GBL) la fram følgende forslag: I vedlegget kap 4.5 presiseres årstallene til Det var enighet i møtet om at administrasjonen innarbeider presiseringen i vedlegget. (Det ble dermed ikke votert over forslaget.) Votering: Det ble først votert over forslaget fra Evy Solheim Rief (Ap). Forslaget falt med 8 mot 19 stemmer. Ved votering over forslaget fra Knut M Lehre (Krf), falt forslaget med 9 mot 18 stemmer. Ved votering over forslaget fra Ole Strøm (GBL), falt forslaget med 11 mot 16 stemmer Som en konsekvens av voteringen over ble det votert over punktet kr til Samferdsel/Park, jf. forslag fra Evy Solheim Rief (Ap), som eget voteringspunkt. Ved votering falt forslaget fra Evy Solheim Rief (Ap) med 11 mot 16 stemmer. Ved votering over forslaget fra Terje Engensbakken (GBL), ble forslaget vedtatt med 18 mot 9 stemmer. Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget enstemmig vedtatt. Følgende innsparinger vedtas og budsjettjusteres mot vedtatt uspesifisert innspring kr i effektivisering og kr i tilpasning av driftsnivå i budsjett Virksomhet Reduksjon av ramme i kr Rådmannens ledelse og staber Barnehage Psykisk helse og helsetjeneste Pleie og omsorg Plan og bygningsmyndighet Samferdsel og parkdrift Vann, avløp, og renovasjon Eiendom Brann og redning Landbruk Kulturskolen Bibliotek Kommunalt kulturkontor Flyktningetjenesten Politisk ledelse/utvalg Sum Brannberedskapen må opprettholdes for Bjoneroa. Endringene finansieres ved å redusere disposisjonsfondet. Sak PS 63/09

13 Saksnr: 09/ BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN VIDERE ARBEIDS- OG MÅLPROSESS 1. Budsjett og økonomiplanprosessen for vedtas i henhold til framlagt framdriftsplan 2. Systematikken i dokumentet mål 2010 legges til grunn for arbeidet med målstruktur i budsjett og økonomiplan Innhold i dokumentet mål 2010 er første innspill fra rådmann og virksomheter til mål for Innspillet danner grunnlaget for det politiske arbeidet fram mot arbeidsmøte i formannskapet 20. august 4. Rådmann bes om å igangsette et tverrfaglig arbeid med særlig oppmerksomhet på ivaretakelsen av utsatte grupper av barn og unge. Arbeidet forutsettes sluttført innen utgangen av 1. halvår Forslag til mandat for arbeidet legges fram til behandling i kommunestyrets første møte i Budsjett og økonomiplanprosessen for vedtas i henhold til framlagt framdriftsplan 2. Systematikken i dokumentet mål 2010 legges til grunn for arbeidet med målstruktur i budsjett og økonomiplan Innhold i dokumentet mål 2010 er første innspill fra rådmann og virksomheter til mål for Innspillet danner grunnlaget for det politiske arbeidet fram mot arbeidsmøte i formannskapet 20. august 4. Rådmann bes om å igangsette et tverrfaglig arbeid med særlig oppmerksomhet på ivaretakelsen av utsatte grupper av barn og unge. Arbeidet forutsettes sluttført innen utgangen av 1. halvår Forslag til mandat for arbeidet legges fram til behandling i kommunestyrets første møte i Sak PS 64/09 OPPTUR - ET UTVIKLINGSPROSJEKT FOR GODE OMSORGSTJENESTER - PROSJEKTRAPPORT OG HANDLINGSPLAN 1. Kommunestyret slutter seg til OPPTUR-rapportens hovedprinsipper og handlingsplan, og ber rådmannen starte oppfølgingsarbeidet umiddelbart med utgangspunkt i disse, sammen med de momenter som er løfta fram i saksframstillinga.

14 Saksnr: 09/ Prosjektets forslag til driftsramme og investeringer behandles i rammene av økonomiplan for perioden Investeringsprogrammet (omfang og etableringsår) som vedtas, blir bestemmende for handlingsplanen(-s framdrift). Eventuelle uavklarte økonomispørsmål innarbeides som aktiviteter i handlingsplanen. 3. Kommunestyret forutsetter at rådmannen i arbeidet med handlingsplanen, løfter temaer med konsekvenser for økonomisk ramme eller spørsmål av prinsipiell karakter opp til politisk behandling i kommunestyret. Formannskapet skal holdes orientert om framdrift i arbeidet med handlingsplanen. Kommunalsjef Gaute Øvrebotten, Leder Helse Astrid Bilden og Pleie og omsorgsleder Gitte Korvann innledet med orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Prosjektleder Odd Mandal Astrid Bilden Gitte Korvann Hans Bjørge Jan Helge Ekeren (GBL) 1. Kommunestyret slutter seg til OPPTUR-rapportens hovedprinsipper og handlingsplan, og ber rådmannen starte oppfølgingsarbeidet umiddelbart med utgangspunkt i disse, sammen med de momenter som er løfta fram i saksframstillinga. 2. Prosjektets forslag til driftsramme og investeringer behandles i rammene av økonomiplan for perioden Investeringsprogrammet (omfang og etableringsår) som vedtas, blir bestemmende for handlingsplanen(-s framdrift). Eventuelle uavklarte økonomispørsmål innarbeides som aktiviteter i handlingsplanen. 3. Kommunestyret forutsetter at rådmannen i arbeidet med handlingsplanen, løfter temaer med konsekvenser for økonomisk ramme eller spørsmål av prinsipiell karakter opp til politisk behandling i kommunestyret. Formannskapet skal holdes orientert om framdrift i arbeidet med handlingsplanen. Sak PS 65/09 VALG AV VARAREPRESENTANT FOR OVERFORMYNDER I

15 Saksnr: 09/ Som varamedlem for overformynder I, for perioden fram til oppnevner kommunestyret.. Disse hadde ordet i saken: Pål H Eriksen (Ap) Pål H Eriksen (Ap) la fram følgende forslag: Bjørn Grimsrud. Ved votering ble forslaget fra Pål H Eriksen (Ap) enstemmig vedtatt. Som varamedlem for overformynder I, for perioden fram til oppnevner kommunestyret Bjørn Grimsrud. Sak PS 66/09 OPPRETTELSE AV FELLES POLITIRÅD FOR LUNNER OG GRAN 1. Som forutsatt i sluttrapporten fra prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil opprettes felles Politiråd for Lunner kommune og Gran kommune 2. De to ordførerne samt en representant oppnevnt av hver av rådmennene, deltar som faste medlemmer fra kommunens side. 3. Rollen som styringsgruppe for kommunenes SLT-arbeid tillegges Politirådet. 1. Som forutsatt i sluttrapporten fra prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil opprettes felles Politiråd for Lunner kommune og Gran kommune 2. De to ordførerne samt en representant oppnevnt av hver av rådmennene, deltar som faste medlemmer fra kommunens side. 3. Rollen som styringsgruppe for kommunenes SLT-arbeid tillegges Politirådet.

16 Saksnr: 09/ Sak PS 67/09 REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN BOLIGOMRÅDE I JULIBAKKA SLUTTBEHANDLING Gran kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningslovens 27-2, reguleringsplan for Utsikten boligområde i Julibakka datert med tilhørende bestemmelser datert Gran kommunestyre godkjenner i henhold til plan- og bygningslovens 27-2, reguleringsplan for Utsikten boligområde i Julibakka datert med tilhørende bestemmelser datert Sak PS 68/09 HØRINGSUTTALELSE TIL FORVALTNINGSPLANER FOR HELHETLIG VANNFORVALTNING - VEST- VIKEN OG GLOMMA Gran kommune gir følgende uttalelser til høringsutkast for forvaltningsplan for Vannregion 2 Vest- Viken. 1. Gran kommune vil ikke være i stand til å tilknytte alle områder til offentlig avløp i første planperiode som er foreslått i tiltaksprogrammet til høringsutkastet. Det er nødvendig med en ny prioritering mellom områdene. 2. Utbygging og tilknytning til offentlig avløp i områdene Åserud/Klæstad/Mo, Jordstad og Vien samt alle områder med prioritet 2 og 3 foreslås utsatt til etter første planperiode (2015) av hensyn til økonomiske begrensninger og i samsvar med prioriteringer i Kommunedelplan Hovedplan Avløp. 3. Områdene Myrvang/Søndre Ål og Grini/Vinholm/Lynnebakkan/Åsby prioriteres for utbygging i Hovedplan avløp ved rullering av denne i Tiltakene kan ikke forventes ferdig gjennomført innen 2012, men hovedsakelig innen 2015.

17 Saksnr: 09/ Det vil ikke være full effekt av arbeidet med opprydding av private avløpsanlegg og tilknytninger til offentlig avløp innen Erfaring har vist at kostnadene for den enkelte grunneier og begrensninger i tilgjengelig arbeidskraft for prosjektering og utførelse, gjør arbeidet tidskrevende. 5. Forvaltningsplanens målsetning og tiltaksprogram må innarbeides i kommunedelplan for vann og avløp ved rullering i Finansiering, ansvar og virkemidler for gjennomføring av tiltak der hvor dette mangler i høringsutkastet, må på plass før endelig tiltaksprogram vedtas. 7. Saken, med vedtatte forslag til endring i tiltaksprogram, sendes som høringsuttalelse til vannregionmyndigheten i Vannregion 2 Vest-Viken. Gran kommune gir ingen høringsuttalelse til forvaltningsplanen for vannregion 1 Glomma, da tiltakene i de aktuelle vannområdene er i tråd med kommunens øvrige planer og det er mindre problemer knyttet til vannforvaltningen i kommunens del av vannregionen. Disse hadde ordet i saken: Hans Bjørge (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken Fungerende Ordfører Knut M Lehre (Krf) Hans Bjørge (Sp) la fram følgende forslag: Gran kommune skal være en aktiv pådriver for en målrettet bruk av de statlige og regionale tilskuddsmidler for å redusere arealavrenningen. Ved votering over endringsforslaget fra Hans Bjørge (Sp) enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingen med endringen enstemmig vedtatt. Gran kommune gir følgende uttalelser til høringsutkast for forvaltningsplan for Vannregion 2 Vest- Viken. 1. Gran kommune vil ikke være i stand til å tilknytte alle områder til offentlig avløp i første planperiode som er foreslått i tiltaksprogrammet til høringsutkastet. Det er nødvendig med en ny prioritering mellom områdene. 2. Utbygging og tilknytning til offentlig avløp i områdene Åserud/Klæstad/Mo, Jordstad og Vien samt alle områder med prioritet 2 og 3 foreslås utsatt til etter første planperiode (2015) av hensyn til økonomiske begrensninger og i samsvar med prioriteringer i Kommunedelplan Hovedplan Avløp. 3. Områdene Myrvang/Søndre Ål og Grini/Vinholm/Lynnebakkan/Åsby prioriteres for utbygging i Hovedplan avløp ved rullering av denne i Tiltakene kan ikke forventes ferdig gjennomført innen 2012, men hovedsakelig innen Det vil ikke være full effekt av arbeidet med opprydding av private avløpsanlegg og tilknytninger til offentlig avløp innen Erfaring har vist at kostnadene for den enkelte grunneier og begrensninger i tilgjengelig arbeidskraft for prosjektering og utførelse, gjør arbeidet tidskrevende.

18 Saksnr: 09/ Forvaltningsplanens målsetning og tiltaksprogram må innarbeides i kommunedelplan for vann og avløp ved rullering i Finansiering, ansvar og virkemidler for gjennomføring av tiltak der hvor dette mangler i høringsutkastet, må på plass før endelig tiltaksprogram vedtas. 7. Saken, med vedtatte forslag til endring i tiltaksprogram, sendes som høringsuttalelse til vannregionmyndigheten i Vannregion 2 Vest-Viken. Gran kommune gir ingen høringsuttalelse til forvaltningsplanen for vannregion 1 Glomma, da tiltakene i de aktuelle vannområdene er i tråd med kommunens øvrige planer og det er mindre problemer knyttet til vannforvaltningen i kommunens del av vannregionen. Gran kommune skal være en aktiv pådriver for en målrettet bruk av de statlige og regionale tilskuddsmidler for å redusere arealavrenningen. Sak PS 69/09 TYNNINGSFISKE I RANDSFJORDEN - SØKNAD OM TILSKUDD Det innvilges et tilskudd på kr ,- til Randsfjorden Grunneierforening, Dokka/Etna Grunneierlag og Dokkadeltaet Grunneierlag, for året Beløpet tas fra Randsfjordreguleringsfondet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres i henhold til budsjett. Videre tilskudd for vil bli vurdert etter ny søknad. Det innvilges et tilskudd på kr ,- til Randsfjorden Grunneierforening, Dokka/Etna Grunneierlag og Dokkadeltaet Grunneierlag, for året Beløpet tas fra Randsfjordreguleringsfondet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres i henhold til budsjett. Videre tilskudd for vil bli vurdert etter ny søknad. Sak PS 70/09

19 Saksnr: 09/ STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - INVITASJON TIL KOMMUNAL DELTAGELSE I STIFTELSEN Gran kommune takker ja til invitasjonen om å delta i Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene og bevilger kr ,- til stiftelseskapital under forutsetning av at de øvrige hadelandskommunene bidrar tilsvarende. Det forutsettes videre at lokale institusjoner og selskaper deltar ved opprettelse av stiftelsen. Med utgangspunkt i arrangementets potensial som reiselivsmål, bør Hadeland Reiseliv være representert i stiftelsens råd. Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger. Disse hadde ordet i saken: Allan B Andersson (Sv) Ole Sverre Skamsar (GBL) Rådmann Arne Skogsbakken Pål H Eriksen (Ap) Fungerende Ordfører Rune Meier (H) Allan B Andersson (Sv) la fram følgende forslag: siste ledd i første setningen under forutsetning av at de andre ( ) strykes. Ole Sverre Skamsar (GBL) la fram følgende forslag: Hadeland Reiseliv skal være representert i stiftelsens styre. Ved votering over forslaget fra Ole Sverre Skamsar (GBL) falt forslaget med 7 mot 20 stemmer. Ved votering over forslaget fra Allan B Andersson (Sv) falt forslaget med 12 mot 15 stemmer. Gran kommune takker ja til invitasjonen om å delta i Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene og bevilger kr ,- til stiftelseskapital under forutsetning av at de øvrige hadelandskommunene bidrar tilsvarende. Det forutsettes videre at lokale institusjoner og selskaper deltar ved opprettelse av stiftelsen. Med utgangspunkt i arrangementets potensial som reiselivsmål, bør Hadeland Reiseliv være representert i stiftelsens råd. Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger.

20 Saksnr: 09/ Sak PS 71/09 GLASSLÅVEN (KUNSTLÅVE) PÅ GRANAVOLLEN - KULTURBASERT VERDISKAPING GRANAVOLLEN - PRINSIPPAVKLARING EIERSTRUKTUR Kommunestyret gir sin tilslutning til idègrunnlaget for videreutvikling av delprosjektet Glasslåven og de skisserte tilnærmingene til framtidig eierstruktur. Ordfører Inger Staxrud tiltrådte som møteleder fra og med sak 71/09. Disse hadde ordet i saken: Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Bjørn A Hvaleby (Sp) Pål H Eriksen (Ap) Ass. rådmann / kommunalsjef Berit Halvorsen Allan B Andersson (Sv) Ordfører Inger Staxrud Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag som tillegg til ordlyden: Dette medfører ikke at kommunen forplikter seg il å gå inn som eier i et framtidig eiendomsselskap. Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) falt forslaget med 8 mot 19 stemmer. Ved votering ble innstillingen vedtatt med 24 mot 3 stemmer. Kommunestyret gir sin tilslutning til idègrunnlaget for videreutvikling av delprosjektet Glasslåven og de skisserte tilnærmingene til framtidig eierstruktur. Sak PS 72/09 KOMMUNESTYRETS DELEGERING VED OVERGANG TIL NY PLAN- OG BYGNINGSLOV - FRA I medhold av kommuneloven 10 nr 1 opprettes et utvalg for plansaker, Planutvalget. Planutvalgets medlemmer og varamedlemmer velges personidentisk med dagens Fast utvalg

21 Saksnr: 09/ for plansaker (FUP). Planutvalget trer i funksjon fra og med Utvalget skal løse de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for plansaker (FUP). 2. Gran kommune viderefører ordning med barnerepresentant for å ivareta barn- og unges interesser i planprosessen, jf. 3-3 i ny PBL. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor planutvalget. 3. Forslag til nytt delegeringsreglement for plandelen til ny plan- og bygningslov utarbeides i rammen av kommende gjennomgang av arbeidsdelinga mellom kommunestyret og de faste utvalgene. Inntil revidert delegeringsreglement foreligger, følges gjeldende delegering med nødvendige tilpasninger. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken 1. I medhold av kommuneloven 10 nr 1 opprettes et utvalg for plansaker, Planutvalget. Planutvalgets medlemmer og varamedlemmer velges personidentisk med dagens Fast utvalg for plansaker (FUP). Planutvalget trer i funksjon fra og med Utvalget skal løse de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for plansaker (FUP). 2. Gran kommune viderefører ordning med barnerepresentant for å ivareta barn- og unges interesser i planprosessen, jf. 3-3 i ny PBL. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor planutvalget. 3. Forslag til nytt delegeringsreglement for plandelen til ny plan- og bygningslov utarbeides i rammen av kommende gjennomgang av arbeidsdelinga mellom kommunestyret og de faste utvalgene. Inntil revidert delegeringsreglement foreligger, følges gjeldende delegering med nødvendige tilpasninger.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Pål H Eriksen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) fra kl (Til stede i til og med sak 42/09.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Pål H Eriksen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) fra kl (Til stede i til og med sak 42/09. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09.15 15.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Anne Marte Skari (Sp) fra kl 13.00 (Til stede i til og med sak 42/09.) Kristin Madsen (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07.

PROTOKOLL. Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40. Lise Marie Lomsdal forlot møtet kl. 21.30 etter behandling av sak 14/07. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.11.2007 Tid: 17:00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Ole Strøm (GBL) Roald Braathen (Ap) Magne Egil Stenberg (Frp) Einar Ellefsrud (Frp) Kari Anne Jønnes (H) Finn

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunktet! SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunktet! SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 18.06.2009 Tid: 12.00 Merk tidspunktet! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.09.2008 Tid: 09.00 14.15 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Assisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.09.2007 Tid: 17.00 21.00 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Pål Eriksen (Ap) Svein Tingvold (Ap) Ellen Steen Bækken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp)

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Carl F. Bertelsen LEDER NESTLEDER

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås FO Roy Sverre Hagen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 24.10.2013 kl 1700 2045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 12:40-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45. Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Tid: 13.00 15.45 Møtedato: 15.11.2006 Budsjettarbeidsmøte (Økonomiutvalg) 09.00 11.00 Styringsgruppe planarbeid Gran sentrum 11.00 12.30 Forfall: Runar Myrvold

Detaljer