Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven"

Transkript

1 Etableringen av Media Norge - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven 26. april

2 1. Bakgrunn Innledning Lovhjemmel og utgangspunkt for Medietilsynets inngrepsvurdering Saksgangen Aktørene Schibsted Aftenposten Bergens Tidende Fædrelandsvennen/Fædrelandsvennens Trykkeri AS Stavanger Aftenblad Endringer etter 15. februar Samarbeid mellom partene Redaksjonelt samarbeid Annonsesamarbeid Distribusjonsavtaler Internett Annet samarbeid Beskrivelse av ervervet Generell konsernavtale med Schibsted Gjennomføring av ervervet Verdi-, bytte-, og eierforhold Intensjonen ved ervervet Økonomi og satsning på elektroniske medier Redaksjonell frihet og avisenes selvstendighet Mediemangfold Inngrepsvurderingen Vurdering av betydelig eierstilling Regionale eierskapsbegrensninger Nasjonale eierskapsbegrensninger Vurdering av motstrid med lovens formål Hensiktsmessighet av inngrep Konklusjon

3 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Schibsted ASA (Schibsted), Aftenposten AS (Aftenposten), Bergens Tidende AS (Bergens Tidende), Fædrelandsvennen AS (Fædrelandsvennen) og Stavanger Aftenblad ASA (Stavanger Aftenblad) (heretter samlet benevnt som partene ) startet i løpet av 2006 arbeidet med å gjennomføre en eiermessig integrasjon av partenes medievirksomhet gjennom dannelsen av et nytt børsnotert mediekonsern Media Norge. Like før jul 2006 vedtok styrene i de ulike foretakene å delta i det videre arbeid med etableringen. Deltagelsen ble videre vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 15. februar Intensjonen med ervervet beskrives av partene som en generell konsolidering av deres samlede avisvirksomhet og en felles satsning på digitale medier - dette blant annet for å stå sterkere rustet mot konkurransen fra andre aktører innenfor markedet for digitale medier. En annen intensjon som trekkes fram er å sikre videre regional selvstendighet. Partene opplyser at initiativet til etableringen av Media Norge er tatt av ledelsene i de regionale mediehusene. Aksjonærenes eierandel i Media Norge bygger i utgangspunktet på en verdivurdering av de involverte selskapene. Dette modifiseres av at Schibsted mottar et kontantvederlag som eneaksjonar i Aftenposten, og etter avtalen er pålagt å selge seg noe ned i det nye selskapet. Schibsted vil til slutt ende opp med en eierandel på 50,1 prosent 1 i Media Norge. Medietilsynet har under prosessen blitt informert av partene om utviklingen i saken. I dette høringsnotatet framstiller Medietilsynet saken slik tilsynet ser den. Notatet sendes til partene, ulike organisasjoner og større enkeltaktører. I en børsmelding av 25. april 2007 opplyser Schibsted at de har til hensikt å legge sin eierpost i Adresseavisen ASA ut til salg. Dette er en uttrykt intensjon om salg som ikke blir tatt i betraktning på dette stadiet av Medietilsynets behandling av saken. 1.2 Lovhjemmel og utgangspunkt for Medietilsynets inngrepsvurdering Etter lov om eierskap i medier 2 (medieeierskapsloven) 9 kan Medietilsynet gripe inn mot erverv av eierandel i foretak som driver dagspresse, fjernsyn eller radio dersom erververen alene eller i samarbeid med andre har eller får en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt, og denne er i strid med lovens formål. Lovens formål er etter 1 å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud. Etableringen av Media Norge innebærer fire selskapsfusjoner som med et nyopprettet morselskap (Media Norge) medfører eiermessig integrering i ett konsern. I høringsnotatet betegnes dette samlet, etter medieeierskapslovens terminologi, som ervervet eller ervervene, alt etter sammenhengen. Samtlige erverv omfattes av ervervsdefinisjonen i medieeierskapsloven 2. 1 Ifølge avtaler kan størrelsen på eierandelen økes etter to år. 2 LOV nr

4 Ervervene omfatter videre foretak som alle omfattes av medieeierskapslovens saklige virkeområde, slik dette er avgrenset i 3. Samtlige erverv av eierandeler har videre virkning her i riket, og faller dermed inn under medieeierskapslovens stedlige virkeområde, se 4. Medietilsynet vil i sin behandling av saken vurdere ervervene samlet. Ervervene er ennå ikke gjennomført, og er blant annet betinget av myndighetenes godkjenning. Vilkårene for inngrep etter loven vurderes av Medietilsynet med utgangspunkt i ervervene slik de potensielt gjennomføres i samsvar med generalforsamlingsvedtakene 15. februar Medietilsynet har ikke registrert senere endringer av vesentlig betydning for saken med hensyn til partenes eierskap i andre mediebedrifter i det norske mediemarkedet, eller tilsvarende endringer av vesentlig betydning på eiersiden hos partene. Det vises til faktiske opplysninger om visse mindre endringer i kapittel 2.6 nedenfor. 1.3 Saksgangen Siden Medietilsynet ble informert om planene om Media Norge-etableringen i slutten av september 2006, har tilsynet vært i møter med flere av partene som er involvert i ervervet. I tillegg er det sendt ut flere brev til partene hvor tilsynet har innhentet opplysninger, referater fra møter, protokoller, avtaler osv. Medietilsynet har også vært i møter med Konkurransetilsynet for å koordinere saksbehandlingen opp mot deres behandling av ervervet etter konkurranseloven. Høringsfristen på dette høringsnotatet er 21. mai Medietilsynet vil deretter vurdere om det skal foretas et vedtak om inngrep. Partene vil da eventuelt bli varslet i samsvar med forvaltningslovens regler om forhåndsvarsling. Medietilsynet plikter også, etter medieeierskapsloven 9 fjerde ledd, å forsøke å komme fram til en minnelig løsning med erververen før tilsynet gjør et eventuelt inngrep. Etter medieeierskapsloven 9 femte ledd må et vedtak om inngrep normalt foretas innen seks måneder etter at det er inngått endelig avtale om ervervet. Det ble avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i de aktuelle selskapene 15. februar 2007, hvor ervervene ble vedtatt. Dette anses følgelig som tidspunktet for inngåelsen av endelig avtale. Fristen for Medietilsynet til å gripe inn utløper dermed 15. august Aktørene De involverte foretakene i ervervet er Schibsted, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Fædrelandsvennen Trykk AS og Stavanger Aftenblad. 2.1 Schibsted Schibsted ble etablert i 1839 og har virksomhet innen avis, internett, film, mobile tjenester, forlagsvirksomhet og magasiner. Foretaket ble børsnotert i I det følgende gis det en kortfattet fremstilling av Schibsteds virksomhetsområder. Schibsted er en global aktør med ca ansatte i 20 land, blant annet i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Frankrike og de baltiske stater. Hovedtyngden av virksomheten foregår i 4

5 Norge og Sverige. Av konsernets totale driftsinntekter kom 5,3 milliarder kroner fra Norge, 4,6 milliarder kroner fra Sverige og 1,7 milliarder kroner fra den internasjonale virksomheten i Konsernets driftsresultat var på 947 millioner kroner i Schibsted er en internasjonalt ledende virksomhet når det gjelder digitale medier. Ni prosent av konsernets driftsinntekter og 16 prosent av driftsresultatet stammer fra digital medievirksomhet. Schibsted er inndelt i tre geografiske operative virksomhetsområder: Norge, Sverige og Internasjonal. Virksomhetsområde AVIS Schibsted er største eier i syv av de ti største avisene i Norge. Konsernet eier 100 prosent i Verdens Gang, Aftenposten og Aften. I tillegg er altså konsernet største eier i Adresseavisen (34,3 %), Bergens Tidende (52,8 % 3 ), Stavanger Aftenblad (32,3 %) og Fædrelandsvennen (25 %). Tabellen under viser hvilke norske avistitler Schibsted har eierskap i og konsernets eierandel før og etter etableringen av Media Norge. Figur 2. Schibsteds eierskap i norske aviser per 15. februar Schibsteds eierskap i dagspresse Før etablering av Media Norge Etter etablering av Media Norge Verdens Gang AS Verdens Gang 100,0 % 100,0 % Aftenposten AS Aftenposten 100,0 % 50,1 % Aften 100,0 % 50,1 % Harstad Tidende Gruppen AS Bladet Tromsø 96,1 % 96,1 % Brønnøysunds Avis 63,0 % 63,0 % Framtid i Nord 58,6% (+ 21 % indirekte gjennom Bladet Tromsø) 58,6% (+ 21 % indirekte gjennom Bladet Tromsø) Harstad Tidende 100,0 % 100,0 % Andøyposten 28,1 % 28,1 % Troms Folkeblad 100,0 % 100,0 % Adresseavisen ASA Adresseavisen 34,3 % 34,3 % Levanger-Avisa 34,3 % 34,3 % Avisa Sør-Trøndelag 34,3 % 34,3 % Fosna-Folket 34,3 % 34,3 % Innherreds Folkeblad Verdalingen 34,3 % 34,3 % Trønderbladet 34,3 % 34,3 % Stavanger Aftenblad ASA Stavanger Aftenblad 32,3% * 50,1 % Bergens Tidende AS Bergens Tidende 52,8 % 50,1 % Askøyværingen 52,8 % 50,1 % Bygdanytt 52,8 % 50,1 % Fanaposten 52,8 % 50,1 % Fædrelandsvennen AS Fædrelandsvennen 25,0 % 50,1 % Lindesnes 25,0 % 50,1 % Søgne og Songdalen Budstikke 25,0 % 50,1 % Asker og Bærums Budstikke AS Budstikka 10,1 % 10,1 % *Schibsted inngikk like i forkant av generalforsamlingen en avtale med investeringsfondet Montrica Global Opportunities Master Fund som gir fondet en salgsrett som omfatter fondets aksjepost på 19,7 prosent i Stavanger Aftenblad. I følge Schibsted ble avtalen til som en konsekvens av at konsernet "ble tvunget til å inngå en avtale med et antall aksjonærer som gjorde det mulig for dem å selge sine aksjer forutsatt at aksjonærene stemte ja til fusjonen" (Børsmelding ). Samtlige avisforetak er medlem i Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Schibsted er den klart største aktøren i det norske avismarkedet. Schibsted har i tillegg eierandeler i aviser og avisrelatert virksomhet i Sverige, Spania, Frankrike og Baltikum. TV/Film i Norge Schibsteds interesser innenfor TV og film er, etter salget av sine eierandeler i TV2 i Norge (33,3 %) og TV4 i Sverige (27 %) i 2006, hovedsakelig basert i foretaket Metronome Film & Television AB med hovedkontor i Sverige. Gjennom sin eierandel på 65 prosent kontrollerer Schibsted flere foretak som produserer for norske kringkastere, som for eksempel Rubicon, som er en av de største TV-produsenter i Norge. Fra 2006 eier Schibsted også 100 prosent i 3 På grunn av en stemmerettsbegrensning tilsvarende ti prosent av selskapets aksjekapital hevder Schibsted at de ikke har kontroll over Bergens Tidende til tross for en eierandel på over 50 prosent. 5

6 distribusjons- og rettighetsselskapet Sandrew Metronome AB. Dette selskapet har hovedkontor i Stockholm, men driver også virksomhet i Norge. Forlag i Norge Konsernets eierinteresser i forleggeri er samlet i Schibsted Forlagene. Forlagene er samlet sett blant Norges større, og utgir tegneserier, skjønnlitteratur, faktabøker, barnebøker, språkkurs og spesialblader. Schibsted utgir en nyhetsavis for helsesektoren i Norge i samarbeid med en svensk partner. I Sverige utgir Schibsted Forlagenes datterselskap, tegneserier, faktabøker og underholdningslitteratur og driver en mindre svensk bokklubb for næringslivslitteratur. Øvrig virksomhet Schibsted er den største eieren i Aspiro, et selskap som leverer mobile innholdstjenester i Europa og USA. Selskapet er markedsledende i Norden. Sesam er Schibsteds søketjeneste på Internett. Søketjenesten ble lansert i 2005 i Norge og i 2006 i Sverige. Eierskap og vedtekter Blommenholm Industrier AS er største eier i konsernet med en andel på 26,1 prosent. Videre har finansselskapene State Street Bank (9,9 %) og JP Morgan Chase Bank (7,2 %) store eierposter. Schibsted ASA eier selv 5,3 prosent av aksjene. Andelen av aksjene som eies av utenlandske eiere er 54,7 prosent. Aksjekapitalen er kr fordelt på aksjer á kr 1. Foretakets aksjer er fritt omsettelige. I vedtektene, som sist ble endret på ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2007, heter det i 3 at aksjonærene skal legge forholdene til rette slik at selskapet i sin informasjons- og forlagsvirksomhet drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet og integritet. Kravet til redaksjonell frihet og integritet skal være retningsgivende for alle medier og utgivelser i Schibstedkonsernets norske og utenlandske virksomheter. I konsernets vedtekter heter det videre at vedtektsendringer i morselskapet, salg av aksjer i datterselskaper, og stemmegivning om endring av vedtekter i datterselskaper, krever mer enn ¾ flertall på generalforsamlingen. Det samme gjelder rettede emisjoner, fisjoner, fusjoner og overdragelse av utgiverrettighetene til Aftenposten og Verdens Gang. Ingen aksjonær kan eie eller stemme for mer enn 30 prosent av aksjene. Blommenholm Industrier har dermed betydelig innflytelse over eierskapet av Schibsted (Schibsted ASAs årsberetning for 2005, s. 58.) Blommenholm Industrier AS har, ifølge utskrift fra Brønnøysundregistrene, som formål å opprettholde en eierandel i Schibsted ASA på over 25 prosent. Stemmeretten i Blommenholm Industrier kontrolleres av Tinius-stiftelsen. Av stiftelsens årsberetning for 2004 går det blant annet fram at stiftelsens formål er å videreføre Schibstedkonsernet som mediekonsern etter følgende retningslinjer: redaksjonell uavhengighet, troverdighet, kvalitet og langsiktig, sunn økonomisk utvikling. 2.2 Aftenposten Aftenposten ble etablert 1860 og gir ut to daglige aviser. Morgenutgaven utgis syv dager i uken i et opplag på og er landets største abonnementsavis. 52 prosent av opplaget til morgenutgaven 5 går ut til lesere i Oslo, Asker og Bærum kommuner, hvor avisen har en 4 Opplaget på hverdager er vektet mot opplaget på lørdag og søndag. 5 Dekningstallene gjelder kun utgaven som kommer ut på hverdager. 6

7 husstandsdekning på henholdsvis 34,9 prosent, 52,3 prosent og 41,3 prosent. Avisen har spredning over hele landet selv om flertallet av abonnementene er bosatt på Østlandet. Aftenpostens aftenutgave Aften kommer ut på ettermiddagen og har i større grad en redaksjonell dekning fra Oslo og hovedstadens nærområder. Aften har et opplag på og kommer ut fem ganger i uken. 77 prosent av opplaget til Aften går ut til lesere i Oslo, Asker og Bærum kommuner. Aftenposten er også morselskap i Aftenposten-konsernet, som altså eies 100 prosent av Schibsted. Datterselskapet Aftenposten Multimedia AS driver flere nettsteder, deriblant aftenposten.no, forbruker.no, oslopuls.no og E24 (sammen med Verdens Gang). Selskapet eier også Aftenposten Distribusjon AS (100 %), Aftenposten Forlag AS (100 %), Retriever konsern (51 %) og Distribusjon Innovation AS (60 %). I tillegg kontrollerer selskapet portalen finn.no (62 %). Ellers har Aftenposten eierandeler i distribusjonsselskapene Mediapost AS (33 %), Fellesdistribusjon Østfold (50 %), Oslo og Akershus Samkjøringen (25 %) og Romerike Mediadistribusjon (34 %). 2.3 Bergens Tidende Avisen Bergens Tidende, etablert 1868, utgis syv dager i uken i et opplag på ,7 prosent av opplaget går ut til lesere i Bergen kommune, hvor avisen har en husstandsdekning på 48,7 prosent. Bergens Tidende er den største avisen med utgiversted utenfor Oslo og dekker både Hordaland og Sogn og Fjordane redaksjonelt. Før etableringen av Media Norge eies Bergens Tidende av Schibsted (52,8 %), Nya Wermlands-Tidningens AB (20 %), Sparebanken Vest (9,6 %), Vital Forsikring ASA (7,9 %) og øvrige eiere (9,6 %). Schibsted kjøpte seg opp til 52 prosents eierskap i Bergens Tidende da konsernet 26. september 2006 kjøpte en aksjepost på 28,5 prosent av Edda Media AS 7. Gjennom Lokalavisene AS har Bergens Tidende eierskap i tre andre aviser som sogner til Bergensregionen. I tillegg har avisforetaket eierskap i gratisavisen Bergens Byavis AS: Bergens Tidende eier 100 prosent i Bygdanytt AS, selskapet som gir ut lokalavisen Bygdanytt og dekker Osterøy kommune og bydelen Arna i Bergen. Avisen kommer ut to ganger i uken og godkjent opplag i 2006 var Dette området har ca innbyggere ca på Osterøy og ca i Arna. Leserdekningen er 62 prosent i Arna og 75 prosent på Osterøy ifølge egen nettside. Bygdanytt inngår i annonsesamkjøringen BergenRingen sammen med avisene Vestnytt, Strilen og Askøyværingen. Askøyværingen dekker Askøy kommune med to utgivelser i uken. Bergens Tidende eier 94 prosent av selskapet bak avisen. Godkjent opplag i 2006 var prosent av opplaget går ut til lesere i Askøy kommune. Dette tilsvarer en husstandsdekning på 59,9 i kommunen. 4,5 prosent av opplaget går ut til lesere i Bergen. Fanaposten er en bydelsavis i søndre del av Bergen kommune. Avisen dekker bydelene Fana og Ytrebygda, et område på rundt innbyggere, og kommer ut to 6 Opplaget på hverdager er vektet mot opplaget på lørdags- og søndagsutgavene. 7 I nærværende sak legges ervervet til grunn som et faktum. Ervervet er likevel motivert av dannelsen av Media Norge. 7

8 dager i uken i et opplag på prosent av opplaget går til lesere i Bergen kommune. Dette tilsvarer en husstandsdekning på 2,9 prosent i kommunen. Bergens Byavis er en gratisavis som distribueres til ca husstander i Bergen kommune (alle som ikke reserverer seg mot uadressert post), og når ifølge egen nettside omtrent 64 prosent av husstandene. I tillegg går avisen ut til ca husstander i Bergens omegnskommuner, Os, Askøy, Øygarden, Fjell, Sund, Lindås, Meland, Radøy og Austrheim. Bergens Tidende eier 45 prosent i selskapet bak avisen. Den andre eieren, Trans Mare AS, eier 55 prosent. Bergens Tidende er eneeier i BTV (Tidligere TVHordaland) som har konsesjon for lokal-tvsendinger i store deler av Hordaland. Kanalen har en daglig oppslutning på 13 prosent og en ukentlig oppslutning på 39 prosent i sitt nedslagsområde. Bergens Tidende har et strategisk samarbeid med Adresseavisen ASA (Adresseavisen), Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad (se kapittel 3). 2.4 Fædrelandsvennen/Fædrelandsvennens Trykkeri AS Hovedvirksomheten til Fædrelandsvennen, etablert 1875, er å gi ut avisen Fædrelandsvennen samt nettavisen fvn.no. Fædrelandsvennens Trykkeri AS virksomhet består hovedsakelig i trykking av aviser. Fædrelandsvennen kommer ut seks dager i uken i et opplag på prosent av opplaget går ut til abonnementer i Kristiansand eller de tilgrensende kommunene Vennesla, Søgne, Mandal, Lillesand og Songdalen. Avisen har en husstandsdekning på 68 prosent i Kristiansand kommune. De største eierne er identiske i de to selskapene: Schibsted eier 25 prosent, Johannes Benestad AS 12 prosent og Ropstad Holding AS 11 prosent. Fædrelandsvennen har eierskap i to andre aviser i regionen: Lindesnes AS eies 100 prosent av Fædrelandsvennen AS. Avisen Lindesnes kommer ut seks ganger i uken, og hadde i 2006 et godkjent opplag på prosent av opplaget går ut til abonnementer i Mandal kommune. Ellers er leserdekningen 67,3 prosent i Mandal kommune, 63,8 i Lindesnes kommune og 48,8 i Marnardal kommune - som samlet utgjør Lindesnes sitt hovednedslagsfelt. Fædrelandsvennen kontrollerer også Søgne og Songdalen Budstikke AS med en eierpost på 57,6 prosent. Avisen Søgne og Songdalen Budstikkes godkjente opplag i 2006 var prosent av opplaget går til abonnementer i kommunene Søgne og Songdalen, hvor avisen også har en husstandsdekning på henholdsvis 44,6 og 35 prosent. I tillegg har Fædrelandsvennen en eierpost på 25 prosent i TR-Holding AS som eier Aust Agder Blad og Tvedestrandsposten. Fædrelandsvennen kontrollerer også TV Sør (95 %) og Radio Søgne (55 %) i regionen, i tillegg til at selskapet eier 40 prosent av Radio Kristiansand, hvor Jærradiogruppen AS har 8

9 majoritetseierskap med 60 prosent. Innenfor elektroniske medier 8 eier Fædrelandsvennen ti prosent i NA24 AS, fire prosent i Finn.no AS og 43 prosent av Ivisjon AS. Selskapet eier også 25 prosent av Fire Store AS. Fædrelandsvennen har også et strategisk samarbeid med Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad (se kapittel 3). 2.5 Stavanger Aftenblad Stavanger Aftenblad, etablert 1893, gir ut blant annet avisen Stavanger Aftenblad og driver Aftenbladet.no. Avisen har hovedkontor i Stavanger. Avisen kommer ut seks dager i uken i et opplag på prosent av opplaget går ut til abonnementer i Stavanger og Sandnes eller de tilgrensende kommunene Sola, Time, Klepp, Hå og Randaberg. Avisen har en husstandsdekning på henholdsvis 54,8 prosent og 56,1 prosent i kommunene Stavanger og Sandnes. De største eierne er Schibsted (32,3 % 9 ) og de to svenske søsterselskapene Vinkelaften AB (10, 6 %) og Herenco AB (10 %). Stavangerpuls AS selger annonser for konsernets nettbaserte medier, herunder Finn.no AS. Norsk Ombæring AS ble etablert i 2004 med sikte på å distribuere konsernets publikasjoner og andres publikasjoner. Konsernets trykkerivirksomhet er med virkning fra 1. januar 2005 utskilt fra Stavanger Aftenblad i eget selskap, Aftenbladet Trykk AS. Stavanger Aftenblad har ikke eierskap i andre lokale aviser i regionen, men det heleide datterselskapet TV Vest AS står for TV-sendinger i Sør-Rogaland og lokalt tekst-tv. TV Vest videreformidler TV Norges sendinger når TV Vest ikke selv har sendinger. Radio Vest AS (100 %) driver lokalradiokanalen Aftenbladet 100,5 i Stavangerområdet. I tillegg har Stavanger Aftenblad eierandeler i foretak som finn.no (11 %), Fire Store AS (25 %) og NA24.no (10 %). Stavanger Aftenblad har også et strategisk samarbeid med Adresseavisen, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen (se kapittel 3.) 2.6 Endringer etter 15. februar februar 2007 solgte Schibsted sin eierpost på 10,1 prosent i Asker og Bærums Budstikke AS. Salget av denne posten førte til en ca. 0,1 prosents lavere andel av det totale nasjonale dagspresseopplaget. 8 Betegnelsen elektroniske medier blir ofte brukt i dette notatet siden det er denne betegnelsen som brukes for å referere til medier som publiseres på Internett i medieeierskapsloven. Andre og kanskje mer allmenne betegnelser av denne type medier vil være digitale medier eller nye medier. 9 Schibsted har gitt Montrica Global Opportunities Master Fund en rett til å selge sin aksjepost på 19,7 prosent til Schibsted i henhold til avtale av den

10 3. Samarbeid mellom partene Flere av partene i Media Norge har de siste 25 årene samarbeidet på en rekke ulike områder. Det gis her en strukturert oversikt over de ulike områdene samarbeidet berører. Adresseavisen har vært en part i dette samarbeidet helt fra begynnelsen og benevnes derfor selv om avisen ikke er med i planene om etablering av Media Norge. 3.1 Redaksjonelt samarbeid Det redaksjonelle samarbeidet startet i 1983 med utveksling av bilder mellom Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale i Videre ble det i 1989 etablert et samarbeid om redaksjonelle samarbeidsprosjekter og stoffutveksling mellom Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. I 2003 ble Fædrelandsvennen formelt med i dette samarbeidet, mens Aftenposten formelt ble med i Samarbeidet er for tiden regulert i to avtaler, en for samarbeidsprosjekter og en for stoffutveksling. I avtalen om samarbeidsprosjekter heter det at samarbeidet omfatter stoffområdene bil og trafikk, personlig økonomi, livet og reiseliv. Stoffet kan fritt benyttes av de deltakende partene og hver avis bidrar med medarbeidere. Videre heter det at samarbeidsprosjektene ikke skal være til hinder for at partene hver for seg kan utvikle kompetanse og drive journalistikk på områdene som omfattes av avtalen. Avtalen om stoffutveksling omfatter redaksjonelt stoff, fotos og grafikk. Hensikten med stoffutveklingen er god ressursutnyttelse, styrking av det enkelte avisprodukt, heving av den faglige kompetansen, og deling av erfaring mellom avisredaksjonene. Avtalen setter ingen begrensninger, utover opphavsrettslige begrensninger, for hvilke typer redaksjonelt stoff som kan utveksles. Partene presiserer at samarbeidsavtalene er drevet fram på initiativ fra avisenes redaktører innfor rammen av redaktørplakaten og den enkelte avis publisistiske fundament. Partene gir ingen opplysninger om det kvantitative omfanget av det redaksjonelle samarbeidet. I 1989 ble det etablert et samarbeid mellom Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad med Jyllandsposten om innkjøp av utenriksstoff. Samtidig etablerte partene et felles utenrikskontor i Brussel. Fra 1993 har disse avisene hatt felles kontorlokaler i Oslo, og i hadde de også felles London-korrespondent. På Oslo-kontoret har Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad et redaksjonelt samarbeid på økonomiområdet. I tillegg finnes det en avtale om utveksling av redaksjonelt stoff, fotografier, grafikk og tegninger mellom Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Jyllandsposten. 10

11 3.2 Annonsesamarbeid Samarbeid mellom partene om salg av annonser foregår både i forhold til papirutgaver og Internett. Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad etablerte i 1986 Tre Store AS. Foretaket er et felles salgsselskap som arbeider mot det nasjonale annonsemarkedet. I 2005 ble Fædrelandsvennen inkludert i samarbeidet og foretaket fikk navnet De Fire Store AS. De deltakende selskapene eier hver seg 25 prosent av aksjene i De fire store. Foretaket har 270 nasjonale annonsører som kunder og tilbyr annonseplass i avis, som innstikk, på internett og på lokal-tv. Omsetningen anslås til å bli om lag 430 millioner kroner i Fire Store AS, Aftenposten og Aftenposten Multimedia AS etablerte i 2005 Storbysamarbeidet som tilbyr annonsepakker i avisenes pairutgaver og nettutgaver til annonsører som ønsker å nå mennesker i storbyer. Finn.no AS ble stiftet i 1999 og kontrolleres av Schibsted gjennom Aftenposten (62 %). Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har også eierandeler. Harstad Tidende Gruppen AS har senere kommet inn med en liten eierpost. Foretaket selger og presenterer rubrikkannonser på nettstedet Finn.no. Finn.no er suveren markedsleder på sitt område og hadde i 2005 en omsetning på 267 millioner kroner. Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er franchisetakere i Finn.no. Aftenposten er franchisetaker i Finn Bil AS. 3.3 Distribusjonsavtaler Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Aftenposten har avtaler med Mediapost AS om distribusjon av aviser m.m. Mediapost AS eies av Aftenposten, A-pressen ASA og Edda Media AS med 1/3 hver. Selskapet skal blant annet konkurrere mot Postens distribusjonstjenester. 3.4 Internett Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har de seneste årene samarbeidet om utvikling av digitale tjenester. Samarbeidet har resultert i: felles kultur- og underholdningsredaksjon for internett, 100 % fotball tjenestetilbud for informasjon om og aktiviteter rundt lokal, regional, nasjonal og internasjonal fotball etablert i 2005, og avisene har i felleskap gått inn på eiersiden i NA24.no med ti prosent hver. Aftenposten har fra 2006 vært med i 100 % fotball. Aftenposten Multimedia har inngått avtale med Fire Store som innebærer at Aftenposten Multimedia håndterer deler av det nasjonale annonsesalget på vegne av Fire Store mediehusene. Aftenposten leverer tjenester som muliggjør videotjenester på nettsidene til Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Fire Store og Sesam AS inngikk i 2006 avtale om profilering og salg av søk- og katalogtjenester på nett og mobil. Denne avtalen omfatter blant annet integrering av den Schibsted-eide søketjenesten Sesam på avisenes nettsider. 11

12 3.5 Annet samarbeid Schibsted har koordinert utveksling av beste praksisinformasjon innenfor lesermarkedet mellom Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten. Det foregår til en hver tid et ikke-avtalefestet ad-hoc samarbeid mellom to eller flere av avisene, gjerne i forlengelsen av de eksisterende avtalene. Et eksempel på dette var opprettelse av en felles web-portal i forbindelse med dekningen av Nokas-saken. 12

13 4. Beskrivelse av ervervet Etter at initiativet til dannelsen av Media Norge ble tatt, har Schibsted kjøpt seg opp i Bergens Tidende slik at Schibsted i dag eier 52,8 prosent av aksjene i selskapet. Schibsted kan imidlertid bare avgi stemme for ti prosent av aksjene og har dermed ikke kontroll. Ervervet i Bergens Tidende skjedde 26. september Den 15. februar 2007 inngikk Schibsted en avtale som innebar at 19,7 prosent av aksjekapitalen i Stavanger Aftenblad forpliktet seg til å avgi stemme for fusjonen 10, samtidig som aksjonærene til denne posten fikk en salgsrett til sine aksjer. Denne salgsretten innehas nå av Montrica Global Opportunities Master Fund i henhold til avtale av den 28. februar Generell konsernavtale med Schibsted Etableringen av Media Norge forutsetter at det inngås en generell avtale mellom Media Norge og Schibsted. Dette framkommer i en intensjonsavtale av 27. september 2006 mellom de fire deltakende avisene i etableringen. Schibsted gir i avtalen sin tilslutning til de publisistiske forutsetningene som ligger til grunn for etableringen av Media Norge. Avtalen peker på forretningsutvikling, nye medier og kompetanseutvikling som overordnede samarbeidsområder for Media Norge og Schibsted. Gjennom avtalen etableres det et samarbeidsutvalg som skal implementere og overvåke samarbeidet på disse områdene. Avtalen konstaterer videre at Media Norge vil operere uavhengig og til dels i konkurranse med Schibsteds øvrige virksomhet. Avtalen trer først i kraft når etableringen er gjennomført. 4.2 Gjennomføring av ervervet Etableringen av Media Norge ASA skjer ved at det dannes et nytt mediekonsern gjennom fusjoner etter reglene i aksjelovgivningen. Media Norge er et nystiftet foretak, som igjen har stiftet fire datterselskaper: Nye AP AS, Nye BT AS, Nye FV AS og Nye SA AS. Integrasjonen av de fire mediehusene gjennomføres gjennom en såkalt trekantfusjon. Dette skjer ved at hvert av de eksisterende mediehusene fusjonerer med Media Norge sitt korresponderende datterselskap, slik at Aftenposten AS fusjonerer med Nye AP AS osv. I fusjonen vil de nystiftede datterselskapene være overtagende selskap, og overtar de eksisterende selskapene eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet. De eksisterende aksjonærer i mediehusene får fusjonsvederlag i aksjer i Media Norge ASA. Nye -selskapene vil ved gjennomføringen bytte navn tilbake igjen til Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, osv. Partene vil etter fusjonen inngå som heleide datterselskaper i et nytt konsern med Media Norge ASA som morselskap. Selskapet forutsettes børsnotert etter gjennomføring av fusjonen. Schibsted vil ved ervervene få en eierandel i Media Norge på 68,32 prosent, men har forpliktet seg til å redusere sin eierandel til 50,1 prosent innen 24 dager etter at fusjonen er gjennomført. Schibsted vil etter gjennomføringen av nedsalget i fusjonsavtalen sitte på en eierandel på 50,1 prosent. Prosessen vises i figuren under Vedtektene til Stavanger Aftenblad inneholder en stemmerettsbegrensning som innebærer at ingen aksjonær kan stemme for mer enn 5 % av selskapets aksjer. 11 Figuren baseres på opplysninger hentet fra informasjonsdokument etter generalforsamling 15. februar 13

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

Vedtak i klage over Medietilsynets forbud mot etableringen av Media Norge ASA

Vedtak i klage over Medietilsynets forbud mot etableringen av Media Norge ASA Advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen Trostefaret 6 KLAGENEMNDA FOR EIERSKAP I MEDIA v/sekretær Erik Børresen Postboks 620 4665 Kristiansand Tlf: 38 12 08 88 Faks: 38 12 08 89 eb@advokatraadhuset.no 0768 Oslo

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til INTENSJONSAVTALE Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Stavanger Aftenblad ASA Tiltrådt

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Polaris Media ASA Trondheim Til Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland Trondheim, 9. februar 2012 HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Vi viser til det pågående arbeidet

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS Sammendrag: Aftenposten AS ervervet 50% av aksjekapitalen i TV 2s datterselskap Net 2 Interaktiv AS (tidligere

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN MEDIEBEDRIFTENE I iculmr- m kirked.---n. -' Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo - postmottak @ kkd. dep. no Deres ref.: 2001/04589 ME roy:elt Vår ref.: 048 Oslo, 9. januar 2006 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2007. Til aksjonærene i. Informasjonsdokument

Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2007. Til aksjonærene i. Informasjonsdokument Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2007 Til aksjonærene i Informasjonsdokument i forbindelse med den foreslåtte eiermessige integrasjonen til Media Norge ASA 10. januar 2007 MEDIA NORGE ASA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Medieeierskap. I dag. Betydning av eierkonsentrasjon MEVIT4350/ Tanja Storsul

Medieeierskap. I dag. Betydning av eierkonsentrasjon MEVIT4350/ Tanja Storsul Medieeierskap MEVIT4350/3350 8.9 2008 Tanja Storsul I dag Betydning av eierkonsentrasjon Særlig regulering av eierskap? Eierskapsregulering i Norge To eksempler Media Norge A-pressa + Edda media?? Betydning

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

NJ og medieeierskapsloven

NJ og medieeierskapsloven NOTAT Til: Fra: Deltakere på NJs eierskapskonferanse 02.11.11 Trond Idås Dato: 26.10.2011 Saksnummer: 11-627 NJ og medieeierskapsloven Her følger en kort redegjørelse om medieeierskapsloven, NJs politikk

Detaljer

ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM

ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FÆDRELANDSVENNEN AS, FÆDRELANDSVENNEN TRYKKERI AS OG NYE FV AS, STAVANGER AFTENBLAD ASA OG NYE SA

Detaljer

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven Kultur- og kirkedepartementet foreslår i dette høringsnotatet å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

Oslo, 9. mai Kultur- og kirkedepartementet Oslo. Og så sendt: Høringsuttalelse forskrifter til Medieeierskapsloven

Oslo, 9. mai Kultur- og kirkedepartementet Oslo. Og så sendt: Høringsuttalelse forskrifter til Medieeierskapsloven Oslo, 9. mai 2005 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Og så sendt: postmottak@kkd.dep.no Høringsuttalelse forskrifter til Medieeierskapsloven A-pressen ASA viser til høringsnotat

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :34 Utsteder: Marked:

MeldingsID: Innsendt dato: :34 Utsteder: Marked: MeldingsID: 210727 Innsendt dato: 16.05.2008 15:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: AAV Adresseavisen AS AAV - Adresseavisen

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS

FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FÆDRELANDSVENNEN AS, FÆDRELANDSVENNENS TRYKKERI AS OG NYE FV AS STAVANGER AFTENBLAD ASA OG NYE SA AS MED UTSTEDELSE

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser

Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser MEVIT4000 6. september 2006 Tanja Storsul I dag - eierskap! Om mediepolitiske prosesser! Om konflikter og kompromisser! Om gjeldende regime! Om hvordan

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Vedtak i sak 3/2012 21. januar 2013. Påklaget vedtak: Medietilsynets vedtak 15. august 2012 «Tillatelse av A-pressens erverv av Edda Media på vilkår»

Vedtak i sak 3/2012 21. januar 2013. Påklaget vedtak: Medietilsynets vedtak 15. august 2012 «Tillatelse av A-pressens erverv av Edda Media på vilkår» Medieklagenemnda Vedtak i sak 3/2012 21. januar 2013 Påklaget vedtak: Medietilsynets vedtak 15. august 2012 «Tillatelse av A-pressens erverv av Edda Media på vilkår» Klager: Amedia AS Postboks 1168 Sentrum,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Nye fisjonsplaner for sammenslåingen av Adresseavisen ASA og Harstad Tidende Gruppen AS

Nye fisjonsplaner for sammenslåingen av Adresseavisen ASA og Harstad Tidende Gruppen AS Nye fisjonsplaner for sammenslåingen av Adresseavisen ASA og Harstad Tidende Gruppen AS Styrene i Adresseavisen ASA ( Adresseavisen ), Harstad Tidende Gruppen AS ( HTG ), det nyetablerte selskapet Polaris

Detaljer

Mediepolitikk. Plan for forelesningen. Hovedspørsmål. Hva er mediepolitikk?

Mediepolitikk. Plan for forelesningen. Hovedspørsmål. Hva er mediepolitikk? Mediepolitikk Plan for forelesningen Hva er mediepolitikk? Hvordan studere mediepolitikk? MEVIT1310 våren 2007 31. januar 2007 Audun Beyer Ulike drivkrefter i medieutviklingen Mål og virkemidler for norsk

Detaljer

Mediepolitikk. MEVIT1310 våren januar 2007 Audun Beyer

Mediepolitikk. MEVIT1310 våren januar 2007 Audun Beyer Mediepolitikk MEVIT1310 våren 2007 31. januar 2007 Audun Beyer Plan for forelesningen Hva er mediepolitikk? Hvordan studere mediepolitikk? Ulike drivkrefter i medieutviklingen Mål og virkemidler for norsk

Detaljer

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vår ref.: 2002/1231 Dato: 30. januar 2003 Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vedtak V2003-4 Vi viser til vårt varsel om pålegg om meldeplikt i brev

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORSKRIFT OM MEDIEREGIONER

HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORSKRIFT OM MEDIEREGIONER Øvre Slottsgate 29 NO-0157 Oslo Tlf/phone: + 47 22 47 68 80 Faks/fax: + 47 22 47 68 90 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref: 2001/04589 ME/ME2 LaB:elt Vår ref: 2005/00022-2

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR INDUSTRIVEIEN 13 TRONDHEIM AS (pr 15. mai 2008) 1 Selskapets navn skal være Industriveien 13 Trondheim AS. Selskapets formål er kjøp, utleie, salg, utvikling og drift av fast eiendom, samt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 3. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 2. februar 2006 Tanja Storsul 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 +

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering KIM brukerkonferanse torsdag 24. november 2005 «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering Helge Østbye Utgangspunkt: Mediene viktige for politikk (demokrati),

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mai 2010 kl. 11:00 i selskapets

Detaljer

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 Sammendrag: Kjeden Bademiljø AS søkte på vegne av sine medlemmer om dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forslag )l ny viljeserklæring 2013

Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Gjennomgang ved advokat (H) Caroline Lund Lillesand 1. februar 2013 Tilbakeblikk I 2000 gikk Vest- Agder Energiverk, Aust- Agder KraLverk og Kris)ansand Energiverk sammen

Detaljer

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner MEDIETALL 2013 DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer