Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i Vil ha enda mer kompetente innkjøpere 3. Styrket kompetanse gir bedre bygganskaffelser 4. Oppdraget este ut og ble et ulovlig direktekjøp 5. Jernbane, gebyr og leverandørdialog 6. Varsler obligatorisk EU-metode for LCC-beregninger 7. Vil vurdere miljøkrav tettare til nasjonale mål 8. Nei til tilvising til tariffavtale i innkjøpsreglar Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Fjorårets offentlige innkjøp utgjorde nesten 400 milliarder kroner, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Det er en økning på 5,8 prosent. Sterkest var den prosentvise veksten i kommunal og fylkeskommunal forretningsvirksomhet og i Forsvaret. Imidlertid omfatter ikke alle de 398 milliardene det vi vanligvis mener med offentlige innkjøp. Nesten 59 av milliardene gjelder offentlig forvaltnings finansiering av varer og tjenester som husholdningene forbruker, slik som tilskudd til private barnehager og refusjon ved kjøp av legemidler. Offentlige innkjøp i Statistisk Sentralbyrås definisjon omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning og tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF med flere) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken. Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 398 milliarder kroner i Dette er en økning på rundt 22 milliarder, eller 5,8 prosent, fra De offentlige innkjøpene utgjorde 14,5 prosent av bruttonasjonalproduktet. Forvaltningens kjøp Innkjøpene i offentlig forvaltning økte i 2011 med om lag 11,4 milliarder kroner, samtidig innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med 10,5 milliarder kroner fra året før. Stats- og kommuneforvaltningens innkjøp utgjorde nesten 80 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i Innkjøpene i statsforvaltningen er beregnet til drøyt 168 milliarder kroner i 2011, og de statlige helseforetakene, universiteter samt høgskoler, Forsvaret, Statens vegvesen og Jernbaneverket er blant virksomhetene med de største innkjøpene. Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 145 milliarder 1

2 kroner i Dette er en økning på drøyt 5 milliarder kroner, eller 3,6 prosent, fra Forretningsdriften Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2011 rundt 84 milliarder kroner. Dette er 10,5 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, mer enn i Hovedgrunnen til denne økningen er at innkjøpene i oljesektoren har gått opp med omtrent 9,1 milliarder kroner fra I statlig sektor for øvrig er innkjøpene gått ned med 13 prosent fra 4,1 til 3,6 milliarder kroner. Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften økte med om lag 1,9 milliarder kroner, til 5,8 milliarder i SSBs statistikk forteller at 214,7 milliarder offentlige kroner ble benyttet til å kjøpe varer og tjenester i Nær 124,5 milliarder var bruttoinvestering i fast realkapital, mens nesten 59 av milliardene gjaldt produktkjøp til husholdninger. Produktkjøp til husholdninger er kommunenes finansiering av varer og tjenester som husholdningene forbruker. Kommunenes tilskudd til private barnehager blir f.eks. betraktet som produktkjøp til husholdningene siden kommunene "betaler" deler av husholdningenes konsum av barnehagetjenester. I tillegg kommer statlige produktkjøp til husholdninger som for eksempel refusjoner ved kjøp av legemidler, refusjoner for egenbetalinger til allmennleger osv. Vil ha enda mer kompetente innkjøpere NHO vil sørge for enda mer kompetente offentlig innkjøpere. Derfor er det nødvendig med flere tilbud om utdanning, spesielt fra de store utdanningsinstitusjonene. Likeledes slår NHO til lyd for en statlig tilskuddsordning for offentlige oppdragsgivere som ønsker å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Dette sier adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, som også mener at Konkurransetilsynet bør få rollen med å føre tilsyn med det offentlige anskaffelsesmarkedet. For NHOs adm. dir er det et sentralt poeng å sikre ryddig konkurranse. Det forutsetter god planlegging, sier hun, som igjen krever gode verktøy og kompetente medarbeidere. - Det må bli flere utdannelsestilbud innenfor dette feltet, og arbeidet med å sørge for kvalifiserte innkjøpere må fortsette. For å få til det må vi konsentrere kompetansen rundt de store utdanningsinstitusjonene. Men skal vi få til den konsentrasjonen, må noen være lokomotivet for å drive dette frem. NHO kan være et slikt lokomotiv, slår hun fast. Ryddig konkurranse innebærer, ifølge Skogen Lund, også at næringslivet opptrer ordentlig i møtet med offentlige oppdragivere. Næringslivet skal opptre profesjonelt, bidra til sunn og rettferdig konkurranse seg imellom og motvirke at korrupsjon finner sted. I tillegg bør offentlige oppdragivere i større grad informere om fremtidige oppdrag. Ved å gjøre det fremtidige anskaffelsesbehovet bedre kjent, blir både konkurransen og leveransen bedre. 2

3 Viktige ressurser hos de små Hun peker også på de ressurser som ligger hos de små leverandørene, ikke minst når det gjelder innovative løsninger: - Det er i både samfunnets og næringslivets interesse at innkjøperne og leverandørene utvikler sin kompetanse om innovative offentlige anskaffelsesprosesser slik at nye forretningsområder, løsninger og produkter utvikles, fremholder adm. dir. Skogen Lund, og foreslår at det etableres en tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser, der offentlige virksomheter gis anledning til å søke om ekstraordinære offentlige midler for å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Innen 2015 bør det settes av 500 millioner kroner årlig til dette og innen 2020 bør rammen være 1 milliard kroner. I tillegg tar hun til orde for et ekspertorgan for innovative offentlige anskaffelser, som kan bidra til bevisstgjøring, kompetanseheving og veiledning blant innovative innkjøpere. Skogen Lund unnlater heller ikke å minne om at valg av kontraktsmodell kan være førende for innovasjonspotensialet i et prosjekt. Noen kontraktsmodeller, som for eksempel OPS og samspillkontrakter, virker mer innovasjonsfremmende enn andre. Markedsovervåkning Norge har i dag intet offisielt organ til å overvåke markedet for offentlige anskaffelser, slik Konkurransetilsynet overvåker konkurransen mellom private bedrifter. - Konkurransetilsynet gjør en utmerket jobb som overvåker av konkurranseloven. De kan også få oppgaven med å føre tilsyn med det offentlige anskaffelsesmarkedet, poengterer NHOs adm.dir, som legger til: - NHO var sterkt uenig da klagegebyrene nærmest ble tidoblet. Uten effektive sanksjoner risikerer vi at regelbruddene øker i omfang. Samtidig vil økte gebyrer kunne resultere i færre anmeldte regelbrudd. Jeg vil foreslå at regjeringen ser på dette på ny når vi får et bredere erfaringsgrunnlag å bygge på. Styrket kompetanse gir bedre bygganskaffelser Den eneste farbare vei mot økt kvalitet i bygg- og anleggsanskaffelser er styrket kompetanse. Det ble tydelig markert på den godt besøkte Byggkonferansen som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) nylig arrangerte i samarbeid med blant annet Direktoratet for byggkvalitet, Norsk kommunalteknisk forening, KS og byggenæringen. Å investere i kompetanse er lønnsomt, slo riksrevisor Jørgen Kosmo fast. Blant foredragsholderne på Byggkonferansen var statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet. Han understreket bl.a. behovet for å styrke kompetansen hos offentlige innkjøpere, og pekte på tre tiltak: Videreutvikle nettstedet anskaffelser.no Utvikle veiledningstjeneste for kommunale innkjøpere av bygg- og anleggstjenester Utvikle veiledningsmateriell for offentlige bygge- og eiendomsvirksomheter 3

4 I tillegg la Sandbakken vekt på livssyklusplanlegging, ettersom det gir byggløsninger med lavest mulig kostnad over tid. Livssykluskostnader utgjør grunnlag for vedtak om bygginvesteringer. Staten går foran når det gjelder innovasjon og utvikling i byggenæringen, fremholdt han, og pekte på miljøhandlingsplanen til Forsvarsbygg, FoUstrategien til Statsbygg og helseforetakenes interesse for nye prosesser for samhandling. Satse på kompetanse Riksrevisor Jørgen Kosmo understreket at han ikke hadde noen tips om hvordan man skal kunne unngå å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Den eneste farbare vei er å satse på kompetanse å investere i kompetanse er lønnsomt. Det er et verktøy for gode og sunne kjøp, slo han fast, og uten kompetente innkjøp vil næringslivet i distriktene være ille ute. De leverer ofte til det offentlige, og er avhengig av etterrettelig konkurranse på like vilkår. Det er ikke prisen, men kvaliteten på kjøpet du gjør, som er avgjørende for et godt kjøp, konstaterte riksrevisoren. Han undret seg for øvrig over at ikke flere benyttet seg av rammeavtaler, der det er mulig å benytte. Bruk av slike avtaler er ressursbesparende fordi oppdragsgiveren da bare trenger å gjennomføre en omfattende anskaffelsesprosess én gang, ikke hver gang man skal kjøpe produktet. Kjøpsprosessen på en rammeavtale er enklere. Anskaffelser.no og modernisering På programmet på konferansen sto også seniorrådgiver Viel Sørensen i Difi, som informerte om hva som var nytt på anskaffelser.no når det gjelder bygg- og anleggsanskaffelser. Avdelingsdirektør Monica Auberg i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet orienterte om EUs arbeid med å modernisere anskaffelsesregelverket. For tiden behandler Europaparlamentet EU-kommisjonens forslag, samtidig som fagministrene for de enkelte medlemslandene forhandler seg imellom om formuleringer i de kommende direktivene. Dr. ing Øystein Husefest Meland ved Universitetet i Agder gav oppskrift på hvorledes evalueringsverktøyene kunne brukes bedre, mens avdelingsdirektør Bjørg Kuvås i Statsbygg gav erfaringer med den skjerpede håndhevelsen av reglene for offentlige anskaffelser som ble innført her i landet i sommer. Private investorer i offentlige bygg var tema for advokat Nina Ramstad Aalto i KS, mens kollega Helge Eide tok for seg «Fra kortsiktig investeringsfokus til langsiktig forvaltningsfokus». Eide er direktør for interessepolitikk i KS. Du kan se disse og alle de øvrige foredragene på nett-tv her, der også de aller fleste presentasjonene er lagt ut og tilgjengelige. Oppdraget este ut og ble et ulovlig direktekjøp Advokatoppdraget utviklet seg til noe mer enn hva Kristiansand kommune/kristiansand havn hadde forutsett, og dermed steg også kostnadene til et beløp langt over grensen for kunngjøringsplikten. Men noen kunngjøring i den forbindelse ble aldri gjort. Regelverkets unntaksbestemmelser kunne heller ikke brukes. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse, og et gebyr på kroner fra KOFA fulgte. Men, konstaterer klagenemnda, den foreliggende anskaffelsen startet tross alt som et kontraktsforhandlingsoppdrag før 4

5 oppdraget vokste ut av det forutsatte. Kristiansand kommune v/kristiansand Havn KF hadde inngått kontrakt med advokatfirmaer uten noen form for konkurranse. Kontraktens samlede verdi for de advokatfirmaene saken gjaldt - var på 4,8 millioner kroner, og dermed langt over grensen på kr , som kan tildeles uten anbudskonkurranse. Gebyret er på ca. 9,4 prosent av anskaffelsens verdi. Hele sakskomplekset for KOFA besto i utgangspunktet av tre ulike klagere og i alt seks saker. Klagenemnda kom imidlertid til at det bare var én ulovlig anskaffelse: anskaffelsen av juridisk bistand fra de to advokatfirmaene Kjær og Kvale i forbindelse med tvisten med Fjord Line AS. Oppdrag kan utvikle seg Det var hevdet fra oppdragsgiveren at det ikke var påregnelig at sakskomplekset med Fjord Line AS skulle vokse til en slik størrelse som det gjorde, og at det ikke kan være i samsvar med regelverkets krav til effektiv ressursbruk å oppstille en plikt til å bytte advokat om et oppdrag om kontraktsforhandlinger utvikler seg til en tvist. Etter nemndas oppfatning er det ikke uvanlig at et lite kurant forhandlingsoppdrag kan utvikle seg til en tvist som krever betydelig rettslig bistand. I slike tilfeller kan oppdragsgiveren anskaffe bistand uten kunngjøring opp til kunngjøringsgrensen, men etter dette må anskaffelsen kunngjøres såfremt det ikke kan godtgjøres at det var forsvarlig å estimere anskaffelsens verdi til under kunngjøringsgrensen eller ett av unntakene fra kunngjøringsplikten kommer til anvendelse. Dersom oppdragsgiveren ikke på forhånd har en rammeavtale på plass, må han være forberedt på at det kan bli nødvendig å kunngjøre et oppdrag etter hvert som en sak utvikler seg. Grovt uaktsomt Oppdragsgiverens handlemåte karakteriseres som «i det minste grovt uaktsomt». I denne saken har nemnda kommet til at oppdragsgiveren tidlig måtte forstå at anskaffelsens verdi langt ville overstige kunngjøringsgrensen, og at ingen av unntaksbestemmelsene fra kunngjøringsplikten kunne legges til grunn. Til tross for dette unnlot oppdragsgiveren, ifølge klagenemnda, å kunngjøre en konkurranse om anskaffelsen. Kontraktsinngåelsene med de to advokatfirmaene ble også foretatt helt uten konkurranse, og anskaffelsens verdi er heller ikke ubetydelig. - I dette tilfellet taler klar kunngjøringsplikt, ingen konkurranse om anskaffelsen og ikke ubetydelig anskaffelsesverdi for at gebyret settes relativt høyt. Mot at gebyret settes altfor høyt, taler at foreliggende anskaffelse tross alt startet som et kontraktsforhandlingsoppdrag, er KOFAs konklusjon. KOFA-saken finner du her. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Jernbane, gebyr og leverandørdialog Konkurransen om jernbane-prosjekter er blitt bedre, fortsatt ligger det 76 gebyrsaker i KOFA og møbelindustrien har utviklet modellkontrakter til bruk ved offentlige anskaffelser. Verdal kommune gjennomfører dialog med leverandører for å få en fremtidsrettet kravspesifikasjon, og Statens vegvesen kunngjør i disse dager ni av sine driftskontrakter. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) er norsk deltaker i et nordisk samarbeidsprosjekt for å fremme grønne innkjøp, 5

6 og i Storbritannia er det lansert et opplæringsprogram i sosialt ansvarlige anskaffelser. Bedre jernbane-konkurranse Jernbaneverkets nye strategi med større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene, har gitt bedre konkurranse. - Tidligere delte vi opp prosjektene i mange mindre entrepriser for å sikre god konkurranse om oppdragene. Da mente man at entreprenørene ikke ønsket å ta finansielle risiki ved å gå inn på store kontrakter. Det førte til at Jernbaneverket som byggherre måtte forholde seg til flere ulike entreprenører på én og samme parsell, og entreprenørene måtte forholde seg til hverandre med mange grensesnitt, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket. Fortsatt ligger 76 gebyrsaker hos KOFA KOFAs statistikk viser at de fortsatt har én prioritert gebyrsak og 75 andre gebyrsaker til behandling. Prioriterte gebyrsaker tar det nå to-tre måneder å få ferdigbehandlet, mens ventetiden i de vanlige gebyrsakene er nå godt og vel 11 måneder ifølge prognosene pr. utgangen av november. Gebyrsaker etter 1. juli i år skal behandles av domstolene, ikke KOFA. Prioriterte rådgivende saker (prioriterte, vanlige klagesaker) har en behandlingstid på noe over to måneder, mens rådgivende saker som ikke er prioriterte, har nå en saksbehandlingstid på i gjennomsnitt 444 dager. I alt er 307 klagesaker til behandling, og 220 av disse er prioriterte, rådgivende saker. Møbelindustrien har utviklet modellkontrakter Norsk Industri møbel+interiør gav advokatfirmaet Selmer i oppdrag å utvikle modellkontrakter for å bedre kontraktsforholdene i bransjen, sier bransjesjef Egil Sundet i møbel+interiør bransjeforening. Modellkontraktene er en service som tilbys gratis til medlemsbedriftene. - Utgangspunktet for samarbeidet var knyttet til offentlige anskaffelser og det vi oppfattet som ubalanserte kontraktbetingelser. Vi tenkte at gjennom å utvikle en modellkontrakt så ville den være en mal for kontraktsforhandlinger, og i vårt mandat til Selmer var det derfor viktig å få fram balanserte betingelser i modellkontraktene. Kontraktene ville således kunne være et troverdig redskap for medlemsbedriftene, opplyser Sundet. Leverandørdialog for fremtidsrettet kravspesifikasjon Verdal kommune planlegger anskaffelse av funksjonelle varslingssystemer. De ønsker å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i et sykehjem som er under rehabilitering, og få svar på om det er hensiktsmessig og mulig med sambruk av løsninger til hjemmeboende. Kommunen samarbeider med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling og Midt Norsk Velferdsteknologiprosjekt. Første fase i prosessen var gjennomføring av en dialogkonferanse der formålet var få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til kommunen kan nås på en best mulig måte. På bakgrunn av denne ble interesserte leverandører invitert til å beskrive sine løsninger. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. 6

7 Vegvesenet kunngjør driftskontrakter Januar er tiden for å gi anbud på driftskontrakter for Vegvesenet. Ni kontrakter på drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger har anbudsfrist i den første måneden i Alle driftskontraktene, unntatt én, gjelder fra 1. september 2013 til 31.august Unntaket er Røros, hvor kontrakten gjelder to år lenger. For alle de ni kontraktene har Vegvesenet opsjon på et års forlengelse. Nordisk satsing på grønne innkjøp De nordiske statsministrene har identifisert områder som de anser for viktige å samarbeide om, slik at de nordiske landene skal bli ledende i «grønn tilvekst». Blant disse er et bedre samarbeid om grønne, offentlige innkjøp. Svenske Miljöstyrningsrådet har fått i oppdrag gjennom en forstudie å planlegge dette samarbeidet. Nordisk Ministerråd står bak finansieringen av denne samnordiske satsingen som skal føre til at offentlig innkjøp av ny miljøteknikk og innovasjon skal komme i gang for alvor. Difi er norsk deltaker i prosjektet. Opplæringsprogram i sosialt ansvarlige innkjøp Myndighetene i Storbritannia har lansert et opplæringsprogram i sosialt ansvarlige innkjøp. Programmet er generelt myntet på de medarbeiderne i det offentlige som har ansvar for denne typen kjøp, spesielt på medarbeidere i National Health Service (NHS). Det er Helsedepartementet som finansierer, og programmet støtter en arbeidsbok om sosialt ansvarlige kjøp i helsesektoren som ble gitt ut i fjor. Arbeidsboken gir praktiske råd, og er en hjelp for innkjøpere til å identifisere dårlige arbeidsvilkår og gjøre noe med disse gjennom innkjøpsprosessen og dialog med leverandørene. Varsler obligatorisk EU-metode for LCCberegninger EU-kommisjonen har varslet at når en felles metode for å beregne livssykluskostnader (LCC) blir obligatorisk og lovfestet, skal den benyttes for å regne ut alle tilknyttede kostnader til et produkts livsløp. Men, heter det i en fersk svensk utredning, det er mange samfunnsøkonomiske gevinster å hente allerede nå ved å benytte eksisterende, anerkjente metoder. Forutsetningen for gode beregninger er imidlertid at oppdragsgiveren er svært presis i sine krav til tilbyderne når det gjelder inngangsdata til bruk i beregningsmetoden. Utredningen som Miljöstyrningsrådet har gjennomført, et oppdrag fra den såkalte Upphandlingsutredningen, heter «Metoder baserade på ett lovscykelperspektiv och användning av LCC i offentlig upphandling». Den er kommet til fordi EU i sitt nye direktiv om offentlige anskaffelser har en viss ambisjon om å forlate «laveste pris» til fordel for «økonomisk mest fordelaktige tilbudet» som tildelingskriterium. Dette, heter det i utredningsrapporten, øker behovet for å få LCC-beregninger som en naturlig del av konkurransegrunnlaget. 7

8 Behovsanalyse og evaluering LCC-beregninger hører i første rekke hjemme i behovsanalysen forut for et kjøp og i evalueringsfasen. I behovsanalysen er det gode muligheter for å gjøre beregninger som kan sammenlikne kostnadene for et miljøtilpasset alternativ med et tradisjonelt produkt. I evalueringsfasen benyttes LCC-beregninger for å finne fram til den virkelige kostnaden knyttet til anskaffelse av et produkt. I utredningsrapporten anbefales det at LCCberegninger benyttes som et supplement til de obligatoriske kravene, slik at man således forsikrer seg om at kostnadene sett i et helhetsperspektiv blir så lave som mulige. Et eksempel presenteres i rapporten: Det går an å spare nesten 15 prosent i el-kostnader ved å bytte ut en pumpe med 70 prosents effekt mot en med 80 prosent. I ett feildimensjonert pumpesystem kommer likevel en effektiv pumpe til å operere ineffektivt og besparelsen kan dermed bli borte. Derfor er det, fremgår det, viktig at man først beskriver produktet eller systemet man vil ha, og senere identifisere det mest lønnsomme alternativet ved evalueringen. Tydelig beskrivelse Det understrekes i rapporten at ved bruk av kriteriet «økonomisk mest fordelaktige» må konkurransegrunnlaget tydelig beskrive de parametre som skal inngå i beregningene i tillegg til den dokumentasjon og de målemetoder som skal benyttes. Dessuten bør det fremgå av konkurransegrunnlaget hvilket verktøy oppdragsgiveren kommer til å benytte ved evalueringen, slik at tilbyderne kan melde inn nødvendige informasjoner. LCC-beregninger må baseres på visse inngangsdata, og om disse ikke stemmer med det som etterspørres, kan det føre til ikke uvesentlige ekstrakostnader for oppdragsgiveren. Det kan også føre til at leverandøren vinner konkurransen eller at han må avvises på feilaktig grunnlag i begge tilfeller. Med en enkel sjekkliste kan imidlertid oppdragsgiveren forsikre seg om at tilbudene kan benyttes til de angitte formålene, f.eks.: Vær nøye med at konkurransegrunnlaget klart refererer til hvilke målestandarder som skal benyttes. I tillegg anbefales det i rapporten at det benyttes spesielle kontraktsvilkår som beskriver hvorledes oppfølgingen skal foregå. Eksempelvis kan det oppgis hvorledes utstyret kommer til å bli testet for å forsikre seg om at leverandøren følger avtalen og hvilke vilkår som gjelder dersom tallene ikke stemmer. Rapporten kan du lese her. Vil vurdere miljøkrav tettare til nasjonale mål Den svenske regjeringa er ikkje framand for å knyte handlingsplanen for miljøkrav i offentlege innkjøp tydelegare mot dei nasjonale, prioriterte miljømåla. Dette skriv regjeringa til Riksdagen, som gjev støtte til dette synet. Men regjeringa ønskjer å vente til dei har drøfta ferdig nasjonale utgreiingar og til at dei nye innkjøpsdirektiva frå EU ligg føre. Det er kritikk frå den svenske riksrevisjonen som gjer at regjeringa vil vurdere meir effektive styringsmiddel når det gjeld miljøkrav. Den svenske regjeringa vart for ei tid sidan kritisert av Riksrevisionen for å ha for dårleg styring med bruken av miljøkrav i offentlege innkjøp. Det er ikkje nokon tydeleg kopling til den samla nasjonale energi- og klimapolitikken, og måla i handlingsplanen for 8

9 miljøkrav i offentlege innkjøp er retta inn mot sjølve prosessen. Her gjeld det å auke talet på innkjøp med miljøkrav og få fleire offentlege oppdragsgjevarar til å nytte slike krav, skriv riksrevisorane. Såleis er det vankeleg å seie noko om miljøkrav i offentlege innkjøp verkeleg fører fram mot dei nasjonale måla for klimapolitikken. I dokumentet til Riksdagen skriv regjeringa at dei i hovudsak er samd i det revisjonen skriv om den overgripande styringa av arbeidet med miljøkrav i offentlege innkjøp. Samstundes vert det peika på at det er fleire utgreiingar og prosessar i gang der dette temaet er med. Regjeringa har sjølv teke initiativ til to utgreiingar som for ein stor del drøftar synspunkta frå Riksrevisionen. Dessutan nemner regjeringa arbeidet som går føre seg i EU med nye direktiv for offentlege innkjøp. Utgreiingar Den eine utgreiinga gjeld innkjøpsregelverket i eit økonomisk og samfunnsnyttig perspektiv (Upphandlingsutredningen), og ho skal kome med tilrådinga si seinast 5. mars neste år. Den andre utgreiinga er komen med tilråding, og høyringsrunden er òg avslutta. No er det regjeringa sjølv som skal avgjere plasseringa av ansvaret for bl.a. rådgjeving og rettleiing når det gjeld miljøspørsmål i offentlege innkjøp. Regjeringa får støtte frå Riksdagen i at det er viktig å vente og sjå resultatet av utgreiings- og direktivarbeidet før ein går vidare med meir effektive styringsmiddel når det gjeld miljøkrav. Rett nok skriv regjeringa at handlingsplanen deira for auka miljøkrav ved offentlege innkjøp truleg bør sjåast på. I ein slik samanheng kan det vere på høveleg å sjå om planen kan og bør knytast tydelegare til miljøkvalitetsmål og rettast meir mot dei prioriterte miljøproblema, heiter det. Må verte sterkare Riksrevisionen granska om regjeringa nyttar styringsmidlet «miljøkrav i offentlege innkjøp» på ein så effektiv måte at det bidrar til å nå dei nasjonale måla for miljøkvalitet. For eit par år sidan gjorde Riksdagen vedtak om ein samla energi- og klimapolitikk. Utslepp av drivhusgassar skal mellom anna reduserast med 20 millionar tonn fram til 2020 (samanlikna med 1990-tal). Eit av styringsmidla for å nå dette målet er «miljøkrav offentlige innkjøp», men Riksrevisionen fann i ein tidlegare studie indikasjonar på at dette styringsmidlet ikkje tydeleg nok var retta inn mot det nemnde målet i den samla energi- og klimapolitikken. Ein hovudkonklusjon frå granskinga var at styringa av arbeidet med miljøkrav i offentlege innkjøp må verte sterkare for å auke effektiviteten. Nei til tilvising til tariffavtale i innkjøpsreglar Ta vekk alle tilvisingar i dei komande direktivtekstane for offentlege innkjøp som gjeld tariffavtalar, og set strenge rammer for offentlege eigde føretak i opne marknader. Det er hovudpunkt i eit brev som BUSINESSEUROPE nyleg har sendt til Europaparlamentet. Den europeiske arbeidsgjevarforeininga er uroa over framlegg til vidtrekkjande krav om sosiale omsyn i dei nye direktiva. Slike omsyn må dessutan vere direkte knytte til det produktet som skal kjøpast, heiter det. Arbeidsgjevarforeininga, der til dømes NHO er med, 9

10 kjem med brevet sitt no fordi det etter planen er no Europaparlamentet skal røyste over framlegget til direktivtekst frå EU-kommisjonen. Parlamentarikarane har fleire framlegg til endringar, og BUSINESSEUROPE åtvarar mellom anna mot fleire av dei som gjeld sosiale omsyn. Dei meiner at nokre går mykje lenger enn det som står i dei noverande reglane, som allereie gjev høve til å stille vidtrekkjande sosiale krav. I staden for å gjere det mogeleg med enda vidare krav, bør merksemda rettast mot å få til ei praktisk forståing av korleis slike omsyn best kan takast med i offentlege innkjøp. BUSINESSEUROPE gjer framlegg om at alle tilvisingar til kollektive avtalar (tariffavtalar) i tekstane i direktivframlegget må strykast. Tolkingar av slike avtalar er i endring heile tida, og av den grunn kan det syne seg urimeleg og ha store følgjer å avvise ein tilbydar som har brote slike avtalar. Ved å ha slike tilvisingar, kan ein risikere å avvise sunne og ansvarsfull selskap frå offentlege kontraktar, og det kan òg føre til at selskap ikkje er motiverte for å gjere kollektive avtalar. Knytte til produktet I brevet vert det dessutan åtvara mot at det lagast tekstar og prinsipp i innkjøpsdirektiv som finst i andre direktiv eller som trekkjer i ei anna retning enn det som går fram av andre direktiv. Like eins, meiner BUSINESSEUROPE, må dei miljøkrava og sosiale krava som vert stilte, vere direkte knytte til det produktet som skal kjøpast. Dei er særskilt redde for krav som knyter seg til produksjonsprosessen og som ikkje er direkte knytte til sjølve produktet. Arbeidsgjevarforeininga er tilhengjar av at det vert innført eittårige «innkjøpspass», der det inngår standardisert selskapsinformasjon, slik at leverandørane slepp å gjenta desse opplysningar i kvar einaste tevling dei er med i. Men, heiter det, det er ikkje ønskjeleg at opplysningar om er knytte til arbeidslivslovgjeving osb. er med i desse passa. Treskelverdiar og kontroll Også framlegget om nasjonale styresmakter som følgjer med korleis reglane om offentlege innkjøp vert praktisert, får tilslutnad, men vidare ordskifte om å lyfte treskelverdiane ønskjer foreininga ikkje. Tresklane bør vere som dei er i dag, av omsyn til kravet om innsyn. Når det gjeld offentlege verksemder i opne marknader, meiner BUSINESSEUROPE at det må vere forbode med eitt unntak: Eit 100 prosent eigd offentlege føretak kan innanfor det området som eigaren er, innanfor ei bestemd tidsramme, ta seg av ei avgrensa, offentleg teneste dersom 100 prosent av aktivitetane er knytte til offentlege kontraktar. Alt anna kan føre til, går det fram av brevet, til at store, aukande marknader i praksis vert stengde for private. 10

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Dårligst på bruk av innkjøp for innovasjon

Dårligst på bruk av innkjøp for innovasjon Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 3/2012 Fredag 20. januar 1. Dårligst på bruk av innkjøp for innovasjon 2. Nei til innsyn

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Forsikringsagentane si informasjonsplikt om provisjon

Forsikringsagentane si informasjonsplikt om provisjon Rundskriv Forsikringsagentane si informasjonsplikt om provisjon RUNDSKRIV: 10/2013 DATO: 04.11.2013 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Livsforsikringsselskap Skadeforsikringsselskap Forsikringsformidlarar FINANSTILSYNET

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 1 Smarte, innovative offentlige anskaffelser Hvordan sette behov for nye eller bedre løsninger i offentlig

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon?

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? 1 Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? Ambisiøse aktører Langsiktig tenking Fokus på samhandling Kompetanse og ryddige prosesser 2 Bakgrunn Offentlige innkjøp (mill. kr), 2011 3 604 5 856 A1.1.

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse; Ny etablererservice Østfold 2. desember 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse; Ny etablererservice Østfold 2. desember 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse; Ny etablererservice Østfold 2. desember 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst.

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2011 Fredag 11. mars 1. Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. 2. Kuttet skadelig

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer