Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer effektiv håndhevelse 3. Å øke KOFA-gebyr er «ikke velbegrunnet» 4. Åtte kommuner må dele milliongebyr fra KOFA 5. Universell utforming ved kjøp av reiser 6. Håndheving, KOFA og leverandører 7. Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting 8. Får kritikk for direktekjøp-oppfølging Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Verktøy-tilnærming og sunn fornuft-regler. Disse merkelappene har EU-kommisjonen hengt på sitt forslag til revisjon av reglene for offentlige innkjøp. Det kunne Georg Riekeles fra Kommisjonen fortelle under en stor konferanse i Oslo forleden. Blant temaene på konferansen var små og mellomstore bedrifter og offentlige innkjøp. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) la vekt på at erfaringer fra Sverige viser at det er mulig med sentraliserte rammeavtaler med betydelige innslag av småbedrifter. NHOs store konferanserom var fylt til siste plass da vertskapet sammen med Difi forleden trommet sammen til konferanse om modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Riekeles, norskspråklig medlem av kabinettet til EU-kommisæren for det indre markedet, Michel Barnier, gjennomgikk her hovedpunkter i EU-kommisjonens forslag til reviderte direktiver. Han la vekt på at forslaget ytterligere kunne løfte kompetanse, kvalitet, innovasjon og besparelser, og skisserte de fem hovedformålene: Enklere prosedyrer, strategisk bruk av regelverket, mer åpne markeder, prosedyrer som fungerer bedre og behovet for tilsyn og profesjonalisering. Mindre bedrifter Blant temaene på konferansen var spørsmålet om hvorledes mindre bedrifter i større grad kan trekkes med i konkurransen om offentlige oppdrag. Å forenkle og legge til rette er stikkord, og i forslaget fra EU-kommisjonen inngår dels reduksjon av deklarasjonskravene. Det betyr at bare valgt leverandør skal måtte dokumentere sine kvalifikasjoner, og at et såkalt innkjøpspass kan innføres. Bedrifter som innehar et slikt, vil dermed ha dokumentasjon på at de er kvalifiserte. Riekeles minnet også om forslaget om å splitte opp visse kontrakter, og om begrunnelsesplikten for offentlige oppdragsgivere som ikke splittet opp disse. 1

2 Også hotelldirektør Arild Øyen fra Selbusjøen hotell lanserte forslag om oppsplitting når det offentlige skulle lage hotell- og konferanseavtaler. Hans hotell står utenfor de store kjedene, og han mente de nevnte kontraktene burde deles i to en som gjaldt konferansetjenester og en som gjaldt «rom+frokost»-tjenester. Sentraliserte avtaler Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi var opptatt av forholdet mellom store, sentrale avtaler og de mindre leverandørenes muligheter. I sine vurderinger legger Difi til grunn en angrepsvinkel som består av tre ledd: Offentlige innkjøp skal effektiviseres, sentralisering av avtaler når det passer, og små og mellomstore bedrifters skal ha en større andel av de offentlige kontraktene. Erfaringer fra Sverige viser at det er mulig med sentraliserte rammeavtaler med betydelige innslag av småbedrifter: 18 prosent av leverandørene i de svenske sentrale avtalene er bedrifter med mellom en til ni ansatte, 45 prosent mellom 10 og 49 ansatte og 22 prosent mellom 50 og 199 ansatte. Strømsnes opplyste for øvrig at Difi skal lage en veiledning for leverandørmarkedet, med spesiell vekt på små og mellomstore bedrifter. Innovasjon er et tema som Europa er meget opptatt av, ikke minst fordi mye tyder på at denne delen av verden er i ferd med å sakke alvorlig akterut i forhold til øvrige deler av verden når det gjelder nyskaping. Derfor kunne Riekeles fortelle, var det en ny prosedyre innovasjonspartner-prosedyre med i EU-kommisjonens «direktivpakke» som nå var til diskusjon i EUs formelle organer. Nye regler, mer effektiv håndhevelse De nye håndhevingsreglene som trer i kraft her hjemme 1. juli i år, har som formål å gjøre håndhevelsen av offentlige anskaffelser mer effektiv, blant annet ved å sikre leverandører bedre muligheter for å gripe inn før kontrakter inngås. Nye sanksjoner innføres, og hovedregelen i tilfelle grove brudd på anskaffelsesregelverket, blir at domstolen kan få den ulovlig inngåtte kontrakten annullert, alternativt avkortet kontraktens løpetid eller ilegge overtredelsesgebyr. Nye håndhevelsesregler, som nå er vedtatt i statsråd, skal også bidra til å bekjempe ulovlige direkte anskaffelser og andre alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket. Dette gjelder særlig tilfeller der kontrakten kan være tildelt feil leverandør, samtidig som øvrige leverandører er avskåret fra å stanse kontraktsinngåelsen. I forskriftene presiseres det i hvilke tilfeller brudd skal føre til slike sanksjoner, og det fastsettes også nærmere bestemmelser om frister for slike søksmål. Etter de nye håndhevelsesreglene kan KOFA ikke lenger ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser, og for fremtidige anskaffelser vil det bare være domstolene som kan idømme sanksjoner. Utsettelse De nye forskriftsbestemmelsene trer i kraft 1. juli Dette gjelder likevel ikke de nye bestemmelsene om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt, som først 2

3 vil tre i kraft 1. november Dette skyldes at det må foretas visse endringer i domstolenes saksbehandlingssystem. De nye håndhevelsesreglene skal bare gjelde for anskaffelser der konkurransen er kunngjort etter 1. juli i år, for da trer de vedtatte lov- og forskriftsendringene i kraft. Det betyr at oppdragsgivere fortsatt må forholde seg til det gamle regelverket for anskaffelser hvis konkurransen er kunngjort før denne datoen. For anskaffelser som ikke kunngjøres, skal endringene bare gjelde for anskaffelser der kontrakt er inngått etter ikrafttredelsesdatoen. Dette gjelder både anskaffelser der det ikke er plikt til å kunngjøre en konkurranse (lovlige direkte anskaffelser) og anskaffelser som i strid med regelverket ikke er kunngjort (ulovlige direkte anskaffelser). KOFA kan altså fortsatt ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser etter de gamle reglene, når kontrakt er inngått før 1. juli Begrunnelse Oppdragsgiver pålegges for anskaffelser over EØS/EU-terskelverdiene å gi en fullstendig begrunnelse sammen med meddelelsen om tildelingsbeslutningen. Det stilles større krav til denne begrunnelsen enn hva som gjelder i dag, men oppdragsgiveren er da ikke lenger forpliktet til å gi en nærmere begrunnelse på anmodning. Departementet arbeider med å oppdatere enkelte kapitler om håndhevelse i veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Nye kapitler vil bli lagt ut på departementets hjemmeside snarest mulig. Endringsforskriften finner du her. Opposisjonen i Stortinget: Å øke KOFA-gebyr er «ikke velbegrunnet» Vi kan ikke se at forslaget om økning av gebyrene for saksbehandling i KOFA er velbegrunnet. Dette slår en samlet opposisjon i Stortinget fast. De mener at målsetningen om å redusere KOFAs saksbehandlingstid og restanser må løses gjennom å tilføre KOFA ressurser. Det fremgår imidlertid av innstillingen fra finanskomiteen i Stortinget at Fornyings-, administrasjons- og kirkekomiteen får grønt lys for å iverksette de nye gebyrsatsene for klager til KOFA fra 1. juli i år. Det gjelder innstilling om revidert nasjonalbudsjett for 2012, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2012 og endringer i skatte- og avgiftsreglene mv. (Innst. 375 S ( ). Innstillingen skal etter planen behandles i Stortinget i dag, fredag. Det forventes at økte klagegebyrer vil føre til en viss reduksjon i antall saker. Det anslås at inntektene fra klagegebyrene vil bli om lag 1,0 mill. kroner i 2012, som følge av økte klagegebyrer. Det foreslås at inntekten fra klagegebyrene inngår som en del av finansieringen av KOFAs virksomhet. Fra 1. juli vil det da koste 8000 kroner for dem som ønsker å klage inn en sak om regelbrudd til klagenemnda, og 1000 kroner dersom det dreier seg om ulovlig direkteanskaffelser, dvs. oftest ved manglende kunngjøring. En samlet opposisjon Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har kritiske merknader til de nye gebyrsatsene: 3

4 Kritiske merknader - Disse medlemmer er enig i at det bør være en prioritert oppgave å legge til rette for at KOFAs saksbehandlingstid kan reduseres. Den er nå blitt for lang, og må reduseres dersom KOFA skal oppfylle sitt formål. Disse medlemmer er opptatt av at gebyr for behandling av saker i KOFA i størst mulig grad er selvfinansierende i forhold til sakens kompleksitet og omfang, skriver opposisjonspartiene i innstillingen, og fortsetter: - Dersom følgen av å øke gebyret blir at antallet klager går ned (dvs. at noen som ellers ville klaget avholder seg for å klage), risikerer man at også velbegrunnete klager ikke innkommer, hvilket vil være uheldig. Disse medlemmer mener at det ikke er grunnlag for å hevde at bare antallet ubegrunnete klager reduseres. Disse medlemmer peker også på at dersom man først skal ha et lavterskeltilbud for å ivareta samfunnsformål, så må man generelt regne med et antall dårlig begrunnede henvendelser også. Ikke velbegrunnet De fire partiene i mindretall kan, heter det, på denne bakgrunn ikke se at forslaget om økning av gebyrene er velbegrunnet. Disse medlemmer mener at målsetningen om å redusere KOFAs saksbehandlingstid og restanser må løses gjennom å tilføre KOFA ressurser. Dette åpenbare alternativet er ikke berørt i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Åtte kommuner må dele milliongebyr fra KOFA Over fire millioner kroner må åtte Hordalands-kommuner til sammen ut med i overtredelsesgebyr til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Bergen kommune står alene for 3,5 millioner av dette. Det gjaldt en avtale om renovasjonstjenester som ikke hadde vært kunngjort, men inngått med et felleseid kommunalt selskap. Først da et politisk parti sendte klage til klagenemnda, ble den ulovlig inngått avtalen sagt opp. De åtte kommunene er Bergen, Os, Osterøy, Sund, Vaksdal, Fusa, Samnanger og Kvam. Tidligere er også Askøy kommune ilagt et overtredelsesgebyr kroner, for det samme ulovlige direktekjøpet fra renovasjonsselskapet BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap). Selskapet eies av de nevnte kommunene, og ble i sin tid opprettet utelukkende for å dekke eierkommunenes behov for renovasjonstjenester. Det var et politisk parti, Demokratene, Askøy, som hadde klaget kommunene innfor klagenemnda, som har arkivført sakene med numre fra 58 til og med 65 med «2011/» foran. Poenget i sakene var at kontrakten(e) med BIR AS ikke var kunngjort, men inngått tidsubegrenset i Nemnda påpeker at det foreligger en vedvarende plikt å si opp ulovlig inngått avtaler, men at dette først ble gjort etter at saken ble bragt inn for KOFA. Sju av kontraktene utføres fremdeles av BIR-konsernet, heter det. Kontraktene som det er ilagt overtredelsesgebyrer for gjelder innhenting, transport og behandling av næringsavfall i de respektive kommuner 4

5 Egenregi? Klagenemnda understreker at læren om egenregi ikke kan legges til grunn. Rett nok er det ene av de to kriteriene for utvidet egenregi at kontrollen med selskapet er like stor som overfor en avdeling i kommunen. Nemnda slår fast at dette kriteriet er ivaretatt, men for det andre kriteriet, at hovedmengden av oppdragene skal være for eierne, er det ikke slik. BIR Bedrift AS har en omsetning til andre enn eierkommunene som overstiger det som kan aksepteres ut fra omsetningskriteriet når selskapets omsetning vurderes separat fra BIR-konsernets totale omsetning, skriver KOFA. BIR Bedrift AS, som står for renovasjonstjenestene, har drevet i markedsmessig konkurranse siden Klagenemnda fant at det forelå en skriftlig kontrakt mellom hver av kommunene og BIR Bedrift AS, og således var anskaffelsene omfattet av forskriften om offentlige anskaffelser. Likeledes var det kommunene som sådanne som var det relevante rettssubjektet, ikke de enkelte, underordnede innkjøpsenhetene. Alle kjøp i hver kommune må dermed vurderes samlet, fastslo nemnda. Alvorligst for Bergen Verdien på avtalene var over kroner, og dermed var det plikt til å kunngjøre dem noe som ikke var gjort. Heller ikke kunne mangelen på kunngjøring forklares med unntakene i forskriften, slik KOFA så det, og dermed fastslo klagenemnda at kommunene i det minste hadde utvist grov uaktsomhet. Gebyrene for hver av kommunene ligger i størrelsesorden 6,8 til 7.8 prosent av anskaffelsenes verdi, med unntak av Bergen, der gebyret utgjør 9,5 prosent. Universell utforming ved kjøp av reiser Ei ny rettleiing for korleis offentlege oppdragsgjevarar skal ta inn omsyn til universell utforming når dei kjøper, er no lagt ut på nettet. Det er Samferdselsdepartementet som står bak den nyopna nettstaden reisekjeden.no, som gjeld reiser, infrastruktur, passasjerar og transportmiddel. Det er ei «stegfor-steg»-rettleiing anten ein ser det får ein reiseståstad eller frå ståstaden til ein offentleg innkjøpar. Her finn ein til dømes rettleiing for dei som er ansvarlege for eller interesserte i offentlege innkjøp og universell utforming på transportområdet. Rettleiinga er resultat av eit prosjekt som er finansiert av departementet og utførd av Standard Noreg, Hovudemna som finst i rettleiinga, tilsvarar dei viktigaste temaa i ei reiserekkje: informasjon før og under reisa; utforming, drift og vedlikehald av vegar til og frå haldeplassar og stasjonar; infrastruktur i form av bygnader og knutepunkt; passasjerrettar og hjelp og sjølve transportmidla. Kostnadseffektive løysingar For dei som skal tinge, heiter det, er det viktig at det vert vurdert kva som er den mest mogeleg kostnadseffektive bruk av prinsippet om universell utforming når kravspesifikasjonen vert laga. Dette kan gjerast mellom anna ved å greie ut korleis omsynet til lik tilgjenge til varen eller tenesta det gjeld, kan godtgjere ei større investering ved utforming dersom det ikkje hadde vore stilt krav om universell utforming. 5

6 Det er óg viktig å vere klar over at når krav om universell utforming vert teken inn i planleggingsfasen, kan mykje pengar sparast, til dømes ved nybygging, samanlikna med å måtte byggje om eller tilpasse ei vare i ettertid for at breiare brukargrupper skal kunne gjere seg nytte av produktet. Eit anna viktig element er at universell utforming er ein naturleg del av alle fasar i ein innkjøpsprosess: Planlegging: Dei overordna måla for kjøpet må leggjast til grunn. Det gjeld mellom anna bestemde omsyn, til dømes prinsippa om universell utforming. Spesifikasjon: Spesifikasjonane må tydeleg syne det som kjøpet gjeld, og kva universell utforming inneber for den bestemde varen eller tenesta det handlar om. Marknadssøk: Når ein tingar søkjer i marknaden er det òg føremålstenleg å vere tydeleg overfor mogelege leverandørar at ein ønskjer varer og tenester som alle kan ha tilgang til ved å følgje prinsippet om universell utforming. Førespurnad/kunngjering: I kunngjering av tilbodsrundar er det eit krav at det i dei tekniske spesifikasjonane er klar på kva slags kriterium for universell utforming som er ønskjeleg for dei spesifikke varene og tenestene som skal kjøpast. Der det allereie finst krav i gjeldande lovgjeving bør det visast til desse. Kontraktsinngåing: I kontraktar bør det, der det er relevant, gå klart fram kva kriterium for universell utforming det er venta at varen eller tenesta skal oppfylle, og korleis - for å unngå usemja om dette i samband med gjennomføringa av leveransen. Oppfølging og evaluering: Dersom det er stilt kravspesifikasjonar for universell utforming då kontrakten med leverandøren vart gjord, er det òg viktig at oppdragsgjevaren i oppfølgingsfasen og evalueringa kontrollerer at element som skal sikre universell utforming, er fullnøyande med i løysingane som vert leverte. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Håndheving, KOFA og leverandører En omfattende modenhetsundersøkelse av privat og offentlig innkjøp er i gang, Riksrevisjonen lover å følge praktiseringen av de nye håndhevingsreglene tett og Nasjonalt program for leverandørutvikling tester leverandørdialog. Helse Vest kjøper tjenester fra private, Hovedorganisasjonen Virke minner om at habilitetsreglene gjelder gjennom hele anskaffelsen, og i KOFA er det nå nær ett års ventetid for vanlige, rådgivende saker. Upphandlingsstödet i Sverige arbeider med veiledning i innovasjonsanskaffelser, og i Danmark er det gjort beregninger som viser at det kostet IKT-leverandører til sammen en milliard å være med i nær 360 EU-konkurranser. Nasjonal innkjøpsundersøkelse bli med! Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomfører nå en omfattende modenhetsundersøkelse av innkjøpsområdet i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen er sendt innkjøpsdirektør/- sjef/-ansvarlig. Spørsmålene omfatter innkjøp generelt, men rapporten basert på svarene i undersøkelsen tar spesielt for seg sammenlikningen mellom privat og offentlig sektor. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2011, og vil også komme neste år. Formålet er å vise utviklingen på innkjøpsområdet. Alle virksomheter oppfordres sterkt til å delta i 6

7 undersøkelsen. Mottar du ikke undersøkelsen per e-post i løpet av fredag 15.juni, send en e-post til slik at din virksomhet også mottar undersøkelsen. Resultatene skal bl.a. presenteres på et frokostseminar 18. oktober Riksrevisjonen følger nye håndhevingsregler tett - Effekten av de nye reglene for håndheving vil bli fulgt tett i tiden som kommer, skriver Riksrevisjonen i sin årsrapport for 2011 (Dokument 2 ( ). Det heter at Riksrevisjonen i en rekke år har påpekt svakheter i forvaltningens anskaffelsesvirksomhet, og revisjonen trekker fram EU-direktivet om håndheving, som nå er nedfelt i norsk rett med virkning fra 1. juli. I sin omtale av direktivet i årsrapporten fremhever Riksrevisjonen at håndhevingsreglene skal sikre leverandører bedre muligheter til å gripe inn før kontrakt inngås, og at det kommer nye sanksjoner mot ulovlige direkteanskaffelser. I tillegg skal KOFA igjen bli et rent rådgivende organ, Myndigheten nemnda nå har til å ilegge overtredelsesgebyr, skal over til domstolene. Workshop-test av leverandørdialog Best mulig kunnskap om hva markedet kan tilby av løsninger gir den beste anskaffelsen. Nasjonalt program for leverandørutvikling har utviklet en metode for å lykkes med det. Nylig var metoden tema for en inspirasjons-workshop for representanter for Buskerudkommuner. Programmets metode er en «steg-for-steg»-oppskrift: Identifisere nye, fremtidsrettede behov og organisere forankring, tverrfaglig arbeidsgruppe og videre prosess. Dialogaktiviteter (markedsundersøkelser, leverandørkonferanser, dialog konferanse, ide-, plan- og designkonkurranse) og beskrivelse av behovet i form av ytelses- eller funksjonskrav. Gjennomføring valg av konkurranseform som fremmer innovasjon og evaluering sikre læring fra arbeidet. Helse Vest kjøper private tjenester Helse Vest har gjennomført en åpen anbudskonkurranse når det gjelder kjøp av radiologitjenester. Avtalene skal gjelde fra 1. september 2012 til og med 31.august 2016, og har en årlig ramme på til sammen 95 millioner kroner. For å ivareta tilbudet til pasientene kjøper Helse Vest radiologitjenester fra private aktører som har tilknytning til tre av de største byene i regionen Bergen, Haugesund og Stavanger). Disse tilbudene kommer i tillegg til det som finnes på hvert sykehus på Vestlandet. Curato Røntgen AS fikk alle tre rammeavtalene. Habilitetskrav gjennom hele anskaffelsen - Den anskaffelsesrettelige habilitetsregel knytter seg ikke til noen bestemt fase i anskaffelsen, og det må vurderes konkret om rådgiveren på grunn av utførelsen av oppdraget har fått en slik fordel at han må utelukkes fra konkurransen. Likevel vil regelen ha sin største praktiske betydning der rådgiveren gir bistand til utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, heter det i jusspalten på virke.no. Reglene må likevel ikke praktiseres så strengt at innkjøpere i praksis blir avskåret fra å søke bistand fra eksterne, som ofte vil har bedre kunnskap om hva markedet kan tilby. Dette vil kunne forhindre at oppdragsgiver gjør de beste innkjøp, og har ikke vært lovgivers intensjon ved utforming av reglene. 7

8 KOFA: Nær ett års saksbehandlingstid Ved utgangen av mai hadde KOFA 319 saker til behandling, hvorav 71 gebyrsaker. En av disse er prioritert. Resten er vanlige rådgivende saker. Klagenemndas statistikk viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden de fem første månedene av 2012 er 327 dager for gebyrsaker, 69 dager for prioriterte gebyrsaker og 354 dager for rådgivende saker 62 dager for prioriterte rådgivende saker. Prognosene basert på de siste seks månedene tilsier ingen vesentlige raskere saksbehandling i månedene fremover. Fra 1. juli skal imidlertid KOFA ikke lenger behandle nye gebyrsaker, men gjøre ferdig alle slike saker som daterer seg til tiden før 1. juli. Veiledning til innovasjonsanskaffelser Svenske Upphandlingsstödet har fått i oppdrag fra sin regjering å utarbeide veiledning for innovasjonsanskaffelser. Den skal foreligge senest 1. november i år. Formålet er å gi støtte til offentlige oppdragsgivere for å oppmuntre og peke på fordelene ved slike anskaffelser. Det kan dreie seg om dialog med leverandører eller utforming av konkurranseunderlag, Upphandlingsstödet har for øvrig lagt fram en veiledning nylig som nettopp gir råd til oppdragsgivere som ønsker informasjonstreff med mulige leverandører. Kostet en mrd. å lage IKT-tilbud En oversikt som danske CEDI (Center for digital forvaltning) har utarbeidet, viser at det kostet IKT-leverandører om lag en milliard kroner å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon. Utgangspunktet for beregningen er 357 konkurranser utlyst på EUS TED- database. Det har for øvrig vært en vekst i slike konkurranser på 86 prosent de tre siste årene, og det er spesielt kommunene som bidrar til denne økningen, heter det. Sparsom dokumentasjon, men: Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting Hverken i Danmark eller Sverige er det påvist noen generell gevinst ved å la private firmaer levere hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger eller barnepass. Dette fremkommer av en ny analyse som nå er lagt fram i Danmark. Forskerne bak analysen understreker imidlertid at effekten av konkurranseutsettingen generelt er meget sparsomt dokumentert, og at det er et uttalt behov for flere og mer omfattende analyser. På oppdrag av Udbudsrådet i Danmark, har AKF (AnvendtKommunalForskning) foretatt en omfattende litteraturstudie av effekter av konkurranseutsetting på tre sentrale velferdsområder: Hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og daginstitusjoner for barn i 0 6 årsalderen. I 2011 representerte de tre områdene til sammen snaut 30 prosent av danske kommuners budsjetterte utgifter til tjenester. Med konkurranseutsetting menes her enten en «fritt valg»-ordning eller at kommunen ved konkurranse overlater en oppgave til en ekstern. Også svenske erfaringer er med i studien. Effekten av konkurranse mellom offentlige og private leverandører innenfor de tre områdene er generelt meget sparsomt dokumentert i begge land, skriver AKF. Ganske få 8

9 effektstudier er gjennomført, og der slike har vært gjort, har de gjerne konsentrert seg om en enkelt eller få typer av effekter. Hjemmehjelp På hjemmehjelpsområdet er det ikke dokumentert at konkurranseutsetting har hatt vesentlige økonomiske effekter. Når det gjelder kvalitet, peker flere studier på at kvalitetsbevisstheten generelt er økt som følge av konkurranseutsettingen, men det er ikke påvist at innføringen av «fritt valg» forbedret eller forringet den faktiske kvaliteten. Flere studier på området indikerer dessuten at konkurranseutsettingen har ført til en generell modning av markedet for hjemmehjelp, men det pekes også på at det er vesentlig forskjell i tallet på private leverandører i by- og landkommuner. I enkelte studier er det indikasjoner på at konkurranseutsettingen på omsorgsboligområdet har ført til kostnadsbesparelser, skriver AKF, og advarer mot altfor omfattende generalisering av funnene. Det er meget få case, og gevinsten ser dessuten ut til å være avtagende ved annengenerasjons-konkurranseutsetting. Det er i tillegg ikke entydig dokumentert i hvilket omfang kvaliteten på dette område påvirkes av konkurranseutsetting. Flere studier peker for øvrig på at det er flere barrierer i markedet som gjør det vanskelig for private å konkurrere om drift av slike institusjoner i Danmark. Daginstitusjoner Heller ikke når det gjelder daginstitusjoner for barn kan man konkludere noe omkring økonomiske effekter på bakgrunn av eksisterende studier på området. Generelt er også kvalitetsaspektet meget mangelfullt dokumentert, fremholdes det i AKF-rapporten. Forskerne finner ikke systematiske forskjeller i de dokumenterte effektene av konkurranseutsetting på tvers av grensen mellom Danmark og Sverige. Selv om omfanget av konkurranseutsettingen på disse områdene er større i Sverige enn i Danmark, er det i studiene ikke indikasjoner på at svenske erfaringer hverken er bedre eller dårligere de danske. AKFs analyse rommer en komplett gjennomgåelse av de siste ti års undersøkelser og rapporter på området. AKF-rapporten finner du her. Får kritikk for direktekjøp-oppfølging Svenske statlege verksemder får revisjonskritikk fordi dei ikkje følgjer godt nok med på om kjøpa dei gjer, samla sett går over den øvste grensa for direktekjøp. Like eins har revisjonen merknader til korleis kjøp av bygg- og ombyggingsoppdrag på lokale som staten leiger, vert følgd opp. Og det vert streka under at innkjøpsreglane er så krevjande at berre personar med utdanning i reglane bør ha lov til å kjøpe og lage avtalar. Den svenske riksrevisjonen, Riksrevisionen, er komen med sin årsrapport for rekneskapsåret Mellom dei undersøkingane som er gjorde i samband med rapporten, er ein gjennomgang med utgangspunkt i årsmeldingane frå ulike styresmakter. 9

10 Når det gjeld reglane for offentlege innkjøp, er det særleg to område revisjonen har vore oppteken av. Det eine er direktekjøp, det andre kjøp i samband med leige av lokale. I Sverige vart reglane for bruk av direktekjøp endra i Den øvste grensa er no 15 prosent av EU/EØS-tresklane for kommunale kjøp av varer og tenester, det vil seie noko under kroner. Før var det meir opp til den einskilde oppdragsgjevaren. Då gjekk det fram av reglane at direktekjøp kunne nyttast når verdien av kjøpet var lågt eller om det låg føre særskilde grunnar. Direktekjøp Riksrevisionen skriv i rapporten sin at eit fleirtal av dei statlege oppdragsgjevarane ikkje gjer nokon samordning av innkjøpa sine for å fange opp at grensa for direktekjøp ikkje vert overskride. Oppfølging av innkjøp som er gjorde og innkjøp som er i gang vert ikkje gjort på eit systematisk vis, heiter det. Slik oppfølging er naudsynt for å vere viss på at oppdragsgjevaren føljer reglane og for å ha ein effektiv innkjøpsorganisasjon. Til dømes er det styresmakter som ikkje har rutinar for å følgje opp kor mykje ulike leverandørar er nytta, om treskelverdien for direktekjøp er overskride og for å følgje opp avrop frå rammeavtalar eller andre typar innkjøp. Søkjeljoset vert òg retta mot dei som skal gjere innkjøp. Det er viktig, heiter det, at personalet har rett kompetanse på innkjøpsområdet. Innkjøpsspørsmål er svært komplekse og endringar i regelverket går føre seg heile tida, og det stiller store krav til dei som gjer innkjøpa. Talet på personar som har lov til å gjere tingingar, bør avgrensast til dei som har fått utdanning i innkjøpsreglane, meiner Riksrevisionen. Leige av lokale På leigeområdet er det andre problemstillingar som vert trekte fram. Mangel på kunnskap er tydeleg, held Riksrevisionen fram, men her manglar utleigarane dessutan motivasjon til å gjennomføre innkjøpsprosessar etter reglane. Det gjeld prosjekteringsog byggekostnader i samband med til dømes ombygging eller bygging av spesialtilpassa lokale, der kostnadene seinare vert dekte ved å auke leiga til styresmaktene. Revisjonen peikar på at sjølv om det ikkje er kontrakt mellom styresmaktene som leiger og dei som gjer prosjekterings- og byggjearbeidet, vert den offentlege verksemda ansvarleg for at det er innkjøpsreglane i det offentlege som skal nyttast ved bygg- og anleggskontraheringa. Det bør vere mogeleg for den offentlege verksemda å ha god påverknad på innkjøpa til utleigaren, heiter det, slik at verksemda er viss på at reglane vert følgde. 10

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2009/1278-8 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Askøy kommune et gebyr på 150 000 kroner. Kommunen ble i sak 2009/246 ilagt et gebyr på 50 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renovasjonstjenester,

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer