TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?"

Transkript

1 TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk Tinglysingens formål

2 Forord Dette er en ajourført elektronisk utgave av håndboken Tinglysing som ble utgitt av Norsk Eiendomsinformasjon as i Intensjonene er at "Tinglysing" skal være et hjelpemiddel for brukere som i sin arbeidssituasjon jobber med tinglysing og eiendomsinformasjon. Innholdet er ajourført i samsvar med de lov og forskriftsendringer som er gjort i denne perioden, og søkeog presentasjonshenvisningene er gitt i forhold til Norsk Eiendomsinformasjons avgivelsessystem EDR Direkte slik det blir presentert for kunder i Infoland. Redaksjonen har bestått av Sissel Henriksen og Kristian Strønen med nyttig hjelp fra Stein Krokmyrdal, Bergen kommune, når det gjelder forhold knyttet til Matrikkelen. Opphavsrett Opphavsrett Norsk Eiendomsinformasjon as. Redaksjonen er avsluttet Opplysningene kan endres uten forvarsel og representerer ingen forpliktelser for Norsk Eiendomsinformasjon as. Kopiering av hele eller deler av innholdet er ikke tillatt. Aktuell lovgivning, mer informasjon De til enhver tid gjeldende bestemmelser i Tinglysingsloven, Lov om eiendomsregistrering, Lov om borettslag med forskrifter, samt andre aktuelle lover og forskrifter som panteloven, tvangsfullbyrdelsesloven, ekteskapsloven osv. finnes enklest ved å søke på Du finner også mye nyttig og utfyllende informasjon på tinglysingsmyndighetens hjemmesider Norsk Eiendomsinformasjon as Side 2

3 Hvilke dokumenter kan tinglyses. Oversikten er redigert slik: Henvisning: Eksempel: Søking Kort beskrivelse av dokumentet som tinglyses eller registreres i kommunen Oversikt over hvilke krav det stilles til dokumentet og hvilke gebyrer som skal betales Henvisning til kapittelet Faguttrykk dersom begrepet er nærmere Beskrevet eller til skjermbilder i EDR Direkte Eksempel på tekst som i dokument som sendes til tinglysing Beskriver dokumentets betydning Beskriver søkefunksjonen i EDR Direkte Beskriver hvordan opplysningene presenteres i EDR Direkte Adresse Dokument Henvisning: Kommunenen tildeler alle eiendommer offisiell adresse ved opprettelse av nye eiendommer. Kommunen tildeler og registrerer offisiell adresser til eiendommer som etter Matrikkelforskriftene skal ha offisiell adresse. Ingen gebyrer til kommunen. Faguttrykk. Eiendommens offisielle adresse med adressenavnkode. Søking på Adresse Presenteres som egen opplysning sammen med informasjon om hvilken Grunnkrets, Valgkrets og Kirkesogn eiendommen hører under. Abandonering Henvisning: Eksempel: Brev eller erklæring fra bobestyrer. Eiendommen er oppgitt av boet til fordel for hjemmelshaver eller pantehaverne. Melding om konkurs må være tinglyst på forhånd eller samtidig med erklæring om abandonering. Brev/erklæring må være undertegnet av bobestyrer. Fritatt for tinglysingsgebyr. Faguttrykk. "Det bekreftes herved at gnr... bnr... er abandonert til hjemmelshaver/pantehavere. Lillevik, den Peder Ås, bobestyrer. Rådigheten over eiendommen blir tilbakeført hjemmelshaver. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 3

4 Akkord, melding om Henvisning: Arrest Henvisning: Borett Eksempel: Brev eller erklæring fra gjeldsnemd om åpning av akkord. Brev/erklæring må være undertegnet av gjeldsnemnda. Bekreftet kopi av kjennelse fra tingretten må være vedlagt. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk Hjemmelshaver kan ikke råde over eiendommen faktisk eller rettslig uten samtykke fra gjeldsnemda. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Bekreftet utskrift av rettsbok fra tingretten. Arrestbeslutningen må benevne eiendommens gnr. og bnr. Saksøkte behøver ikke være hjemmelshaver. Mangler saksøkte hjemmel vil tinglysingsdommeren gi hjemmelsanmerkning. Fritatt for tinglysingsgebyr. Faguttrykk Arrestforretningen gir midlertidig sikkerhet for pengekrav. "Hjemmelsanmerkning", "Vanhjemmel" betyr at saksøkte ikke har hjemmel til eiendommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen Egen erklæring/avtale eller inntatt i skjøte. Rettighetshaver må være navngitt + fødselsnummer. Dokumentet må være undertegnet av hjemmelshaver. Vanlig tinglysingsgebyr "Peder Aas f... skal ha borett i eiendommen gnr... bnr... for sin levetid/eventuelt...antall år". Lillevik, den Ole Olsen Borett betraktes som en pengeheftelse, da den kan ha betydning for dekningsmuligheten, jfr. tinglysingslovens Prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen Norsk Eiendomsinformasjon as Side 4

5 Bruksrett Eksempel: Bygning Henvisning: Egen erklæring/avtale eller inntatt i skjøte. Rettighetshaver må være navngitt + fødselsnummer. Dokumentet må være undertegnet av hjemmelshaver. Vanlig tinglysingsgebyr "Peder Aas f... skal ha bruksrett til eiendommen gnr... bnr... for sin levetid/eventuelt...antall år". Lillevik, den... Ole Olsen Bruksrett betraktes som en pengeheftelse, da den kan ha betydning for dekningsmuligheten, jfr. tinglysingslovens Prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen. Byggesøknad på eget standardskjema. Godkjent byggetillatelse fra kommunen. Ingen gebyr til kommunen Faguttrykk Viser bygning som er registrert på en eiendom Søking på Bygning Presenteres sammen med tekniske opplysninger om en bygning. Hvis bygningen består av flere etasjer, vil hver etasje være beskrevet særskilt. Ektepakt med hjemmelsovergang Henvisning: Standardskjema for ektepakter, kan rekvireres fra Løsøreregisteret i Brønnøysund Ektepakten må overføre hjemmel helt eller delvis til den annen ektefelle eller registrerte partner. Ektepakten må tinglyses i Løsøreregisteret før den kan tinglyses på eiendommen. Er det uklart om ektepakten innebærer en hjemmelsovergang, vil den bli nektet tinglyst. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Ektepakt som overfører eiendom eller deler av denne til den annen ektefelle, eventuelt registrert partner. Søking på Hjemmelsopplysninger Kan presenteres som en tekstlinje sammen med det dokument (ektepakten) som har gitt hjemmel til eiendommen. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 5

6 Festeavtale (nyopprettet) Henvisning: Standardskjema Eiendommen må være opprettet med gnr., bnr. eventuelt festenr/seksjonsnr. i grunnboken, eller nytt målebrev må medsendes. Kontrakten må være undertegnet av grunneier og fester. Krav om bevitnelse. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Skjøte på eventuell bebyggelse må følge festeavtalen dersom eiendommen er bebygget. Skjøteoverdragelse på bygning kan tas inn i selve festekontrakten, og skal uansett anses for ett dokument. Tinglysingsgebyr + eventuell dokumentavgift for bygning. De enkelte skjermbilder Fester får gjennom festeavtalen grunnbokhjemmel til festeretten på eiendommen. Fester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festekontrakter som bortfester festenummereiendommer Hjemmelsforholdet i festeavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder festers forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen. Fisjon Henvisning: Skjøte med hjemmelsovergang til det selskap som overtar eiendommen. Fisjon vil fremstå som en helt ordinær hjemmelsovergang og det er ikke nødvendig å dokumentere fisjonen. Underskrift på skjøtet fra de som tegner firmaet i henhold til firmaattest. Firmaattest for det nye firmaet som erverver eiendommen. Tinglysingsgebyr + Dokumentavgift. Dokumentavgift betales ikke dersom det fortsettende selskap beholder hjemmelen til eiendommen etter fisjonen. Dette må i tilfelle dokumenteres med bekreftet utskrift fra generalforsamlingsprotokoll. Faguttrykk Det nye eller de nye selskap får grunnbokhjemmel til eiendommen. Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste Norsk Eiendomsinformasjon as Side 6

7 Forhøyelse Gebyr : Framfesteavtale Henvisning:. Pantedokument eller skadesløsbrev med påtegning om forhøyelse av pålydende beløp. Påtegning på originalt dokument. Undertegnet av skyldner/hjemmelshaver Krav om bevitnelse. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr Tilleggsbeløpet får prioritet fra tinglysingsdato for forhøyelsen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til opprinnelig dokument. Standardskjema Eiendommen må være opprettet med gnr., bnr. eventuelt festenr/seksjonsnr. i grunnboken, eller nytt målebrev må medsendes. Kontrakten må være undertegnet av fester og framfester med samtykke eventuelt fra grunneier dersom dette er krav i henhold til kontrakten. Krav om bevitnelse. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Skjøte på eventuell bebyggelse må følge festeavtalen dersom eiendommen er bebygget. Skjøteoverdragelse på bygning kan tas inn i selve festekontrakten, og skal uansett anses for ett dokument. Tinglysingsgebyr + eventuell dokumentavgift for bygning. De enkelte skjermbilder Framfester får i festeavtalen grunnbokhjemmel til framfesteretten på eiendommen. Framfester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festekontrakter som bortfester festenummereiendommer Hjemmelsforholdet i framfesteavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder framfesters forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen Norsk Eiendomsinformasjon as Side 7

8 Framleieavtale Henvisning: Fusjon Henvisning: Avtale om leie av fast eiendom eller del av fast eiendom. Framleier må ha tinglyst leieavtale. Underskrift av framleier og framleietaker. Hjemmelshavers samtykke, i det minste til tvangssalg, dersom avtalen ikke er fri overførbar. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Gir leietaker/rettighetshaver disposisjonsrett til det avtalte areal med prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser og Leieavtaler Leieavtalen presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen ved søking på pengeheftelser. Ved søking på leieavtaler presenteres i tillegg eventuelle heftelser som er knyttet til leieavtalen. Brev eller erklæring om hjemmelsovergang til det opptakende eller til det nystiftede selskap. Utskrift fra Foretaksregisteret i Brønnøysund som viser fusjonsbeslutning. Underskrift fra de som tegner firma i henhold til firmaattest. Firmaattest for det nye firma som erverver eiendommen. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Det nye selskap eller det opptakende selskap får grunnbokhjemmel til eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste Gjeldsforhandling etter konkursloven, åpning Henvisning: Erklæring/melding fra gjeldsnemnd om åpning av gjeldsforhandling. Skriftlig melding fra bobestyrer, samt utskrift av tingrettens kjennelse Tinglysingsgebyr Faguttrykk. Hjemmelshaver beholder den faktiske råderetten over eiendommen (forretningsdrift m.v.) Dokumenter om rettslige disposisjoner (salg, pantsettelse) over eiendommen utstedes av hjemmelshaver med samtykke fra gjeldsnemnda. Søking på Pengeheftelser og Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 8

9 Grensejustering Matrikkelen viser justert grense etter at oppmålingsforretning er avsluttet og registrert. Ved tinglysing blir nytt målebrev eller påtegning på tidligere tinglyst målebrev inneholdende endring av grense mellom to eller flere eiendommer. Matrikkelmyndigheten kontrollerer at Matrikkelloven og forskriftene er oppfylt. Tinglysingsgebyr Endring av eksisterende eiendommers areal uten hjemmelsovergang. Søking på Servitutter Presenteres som en grensejustering på den/de eiendommer som blir berørt av endringene. Grunnbokhjemmelssak Henvisning: Konkurs hos leietaker Henvisning: Skriftlig erklæring fra den som utøver rådighet over en eiendom om at han/hun er eier. Må sannsynliggjøres overfor tinglysingsdommeren i henhold til regler i tinglysingslovens 38 a eller 38 b. Tinglysingsdommeren utsteder hjemmelsdokument. Eiendommen må ha egen eiendomsbenevnelse i grunnboken og eies av noen som ikke har grunnbokhjemmel. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Faguttrykk Eieren erverver seg grunnbokhjemmel til eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Erklæring fra bobestyrer eller tingrett om at konkurs er åpnet. Vedkommende selskap eller privatperson har tinglyst leiekontrakt i fast eiendom. Bobestyreren må bekrefte at han er utnevnt som bobestyrer. Dette dokumenteres ved kopi av kjennelse fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Leietaker er fratatt faktisk og juridisk råderett over leieobjektet. Disposisjoner over leieforholdet (salg, utleie m.m.) foretas av bobestyrer eller tingrett. Søking på Leieavtaler Presenteres som en påtegning til vedkommende leieavtale. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 9

10 Konkurs melding om Henvisning: Leieavtale Henvisning: Midlertidig sikring Henvisning: Erklæring fra bobestyrer eller tingrett om at konkurs er åpnet. Vedkommende selskap eller privatperson har hjemmel til fast eiendom. Bobestyreren må bekrefte at han er utnevnt som bobestyrer. Dette dokumenteres ved kopi av kjennelse fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Hjemmelshaver er fratatt faktisk og juridisk råderett over eiendommen. Disposisjoner over eiendommen (salg, utleie m.m.) foretas av bobestyrer eller tingrett. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Avtale om leie av bebygget/ubebygget eiendom eller fysisk del av eiendom for inntil 10 år. Avtale om leie av bygning eller del av bygning på ubegrenset tid. Avtalen må være underskrevet av utleier og leietaker. Hjemmelshavers samtykke dersom utleier ikke har grunnbokhjemmel. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Gir leietaker/rettighetshaver disposisjonsrett til det avtalte areal med prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser og Leieavtaler Leieavtalen presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen ved søking på pengeheftelser. Ved søking på leieavtaler presenteres i tillegg eventuelle heftelser som er knyttet til leieavtalen. Rettslig beslutning om midlertidig sikring, midlertidig forføyning e.l. Beslutningen må inneholde bestemmelser som knytter seg til fast eiendom. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Kan inneholde midlertidig begrensning i hjemmelshavers råderett over eiendommen. Søking på Pengeheftelser og eventuelt Hjemmelsopplysninger. Presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis sikringen gir urådighet på eiendommen presenteres dette under "Dokumenter med særlig betydning for salg og pantsettelse" under hjemmelsopplysninger. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 10

11 Mortifikasjon Henvisning: Nedkvittering Eksempel: Ev. tilleggstekst: Mortifikasjonsdom for at et dokument er bortkommet og kan mortifiseres, eventuelt slettes. Dommeren skal i en erklæring til tinglysingsmyndigheten sørge for at en bekreftet kopi av det mortifiserte dokument får påtegning om mortifikasjon (autoriseres som original) og blir tinglyst i grunnboken. Hvis dokumentet skal slettes i grunnboken sørger dommeren for tinglysing av mortifikasjonsdommen. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Er dokumentet bortkommet, men ikke innfridd, består forpliktelsen fortsatt. Det er bare det bortkomne originaldokument som er satt ut av kraft og et nytt dokument er utstedt som original. Er derimot dokumentet innfridd skal det slettes i grunnboken i henhold til dommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til dokumentet hvis forpliktelsen fortsatt består. Blir dokumentet mortifisert og slettet, er dokumentet historisk og fremkommer ikke som aktiv heftelse på eiendommen. Obligasjon/Skadesløsbrev med påtegning om at pålydende beløp er nedkvittert. Påtegning på originalt dokument. Underskrift av panthaver. Fritatt for tinglysingsgebyr "Nærværende pantedokument nedkvitteres til nytt pålydende beløp kr " Dokumentet kan være nedkvittert med kr eller til kr Pantet reduseres og etterstående panthavere vil rykke opp i prioritet hvis ikke annet uttrykkelig er bestemt. Nedkvittering er en delvis slettelse. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 11

12 Pantedokument Henvisning: Ev. tilleggstekst: Presentasjon : Pantedokument med pant i fast eiendom. Pantedokumentet må være utstedt på standardformular. Utstedt av hjemmelshaver eller hjemmelshaver har samtykket i pantsettelsen. Ektefelle, eventuelt registrert partner, har samtykket i pantsettelsen, eller det er krysset av for at det ikke er felles bolig eller at utsteder er ugift. Underskriftenes riktighet må være bevitnet. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr. Pantedokument i leieavtale Angitt prioritet etter (Respekterer) dbnr... Obligasjonen har pant i eiendommen fra den dato den er tinglyst hvis ikke tilleggstekst eller påtegninger bestemmer noe annet. Søking på Pengeheftelser presenteres som en pengeheftelse på eiendommen, eventuelt om pantet gjelder ideell andel på eiendommen. Presenteres som en pengeheftelse på eiendommen, eventuelt om pantet gjelder ideell andel på eiendommen. Pantedokument i leieavtale Henvisning: Ev. tilleggstekst: Tolkning : Pantedokument med pant i leierett. Pantgedokumentet må være utstedt på standardformular. Utstedt av leietaker med hjemmelshavers samtykke hvis leieavtalen ikke er overførbar. Underskriftene må være riktig bevitnet. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr. Faguttrykk Angitt prioritet etter (Respekterer) dbnr... Pantedokumentet har pant i bruksretten. Prioritet fra den dato den er tinglyst hvis ikke tilleggstekst bestemmer noe annet. Søking på Leieavtaler Presenteres som en pengeheftelse knyttet til den leieavtale som er pantsatt. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 12

13 Tinglysing på ny Offentlig skifte Henvisning: Pantefrafall Eksempel: Tidligere tinglyst dokument som innleveres for ny tinglysing. Kan gjelde pantedokumenter og tvangsforretninger. Originalt dokument begjæres tinglyst på ny innen de for dokumentet fastsatte frister iflg. tinglysingsloven. Tinglysingsgebyr Dokumentet opprettholder rettigheter og prioritet fra opprinnelig tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Melding fra tingretten eller bobestyrer om at offentlig skifte er åpnet. Melding fra tingretten Tinglysingsgebyr, eventuelt dekket av Tingretten Faguttrykk. Ved ektefelle skifte, eventuelt skifte mellom registrerte partnere, beholder hjemmelshaver rådighet over eiendommen. Ved dødsboskifte utstedes dokumenter av tingretten på vegne av boet. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Dokumenter hvor rettighetshaver frafaller pant i fast eiendom, leierett eller deler av pantet. Påtegningen må skje på originalt dokument for pantedokumenter og skadesløsbrev, ellers kan pantefrafallet skje på egen erklæring. Pantefrafallet må være undertegnet av rettighetshaver. Det må angis nøyaktig eiendomsbenevnelse eller nøyaktig antall m2 det frafalles pant i. Fritatt for tinglysingsgebyr "Med nærværende pantedokument frafalles herved pant i gnr.. bnr..." "Undertegnede Peder Aas frafaller herved pant med min borett tinglyst som dbnr..../1991 i 250 m2 av gnr...bnr.." Pantehaver oppgir sin panterett i den benevnte eiendom/leierett. Kan betraktes som en delvis slettelse. Pantefrafallet vil merke vedkommende heftelse historisk hvis frafallet gjelder hele eiendommen eller hele rettigheten. Hvis pantefrafallet gjelder del av eiendommen presenteres det som en påtegning til det opprinnelige dokument. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 13

14 Pantutvidelse: Henvisning: Eksempel: Henvisning: Påtegning på tidligere tinglyste pantedokumenter om at eksisterende pant utvides til å omfatte flere eiendommer og/eller leieretter. Kan også utvides til pant i flere andeler av eiendommen og til å omfatte driftstilbehør. Påtegningen må skje på originalt dokument underskrevet av både panthaver og panthaver. Påtegningen må inneholde spesifikasjon av hva pantet utvides til å omfatte, f. eks. gnr. og bnr., driftstilbehør m.v. Krav om bevitnelse av underskrifter. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr Faguttrykk. "Nærværende pantedokument utvides til også å omfatte gnr... bnr... på de samme vilkår. Faguttrykk. Det opprinnelige dokument får også pant i den utvidede eiendom/rettighet. Dokumentet får prioritet fra tinglysingsdato i det utvidede pantet, mens det beholder opprinnelig prioritet for det tidligere tinglyste pantet. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på den utvidede eiendom med pant fra tinglysingsdato for utvidelsen. Prioritetsbestemmelser Gebyr : Eksempel: Påtegning på pantedokument eller skadesløsbrev som viker prioritet for annen heftelse eller egen erklæring der en rettighet viker prioritet for annen heftelse. Påtegning på original pantedokument/skadesløsbrev eller egen erklæring for andre typer heftelsesdokumenter som viker prioritet. Nøyaktig angivelse av hvilken heftelse det vikes for, eventuelt om vikelsen kun skal gjelde for en enkelt eiendom. Prioritetsvikelsen må undertegnes av panthaver/rettighetshaver. Tinglysingsgebyr Angitt prioritet etter dbnr, Angitt prioritet etter pantedokument til Kreditkassen kr , Prioritet vikes for dbnr. Respekterer dbnr. e.l. Heftelsen som har veket prioritet (respekterer) sorterer i prioritet etter den heftelse som det er veket prioritet for (respektert). Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Påtegningen vil være merket med ** Norsk Eiendomsinformasjon as Side 14

15 Punktfesteavtale Henvisning: Standardskjema for festeavtale som gir festeren festerett til et ikkedefinert avgrenset område med utgangspunkt i et fast punkt.. Festeeiendommen må være opprettet i Grunnboken. Matrikkelen viser hvor festepunktet ligger etter at oppmålingsforretning er avsluttet og registrert. Avtalen må være undertegnet av grunneier og fester. Krav til bevitnelse. Tinglysingsgebyr Festeavtale/Framfesteavtale Fester får i festeavtalen grunnbokhjemmel til festeretten på eiendommen.. Fester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festeavtaler som bortfester festenummereiendommer. For eldre punktfester som ikke har eget festenummer må det søkes på LEI på vedkommende gnr. og bnr. Hjemmelforholdet i framfesteavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder festers forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen. Registrering av grunn (utskillelse) Standardformular utstedt av matrikkelmyndighet som oppretter/fradeler til en ny eiendom i grunnboken. Dokumentet må være utstedt av matrikkelmyndigheten i kommunen og inneholde opplysninger om hvem som er rekvirent (har grunnbokhjemmel). Tinglysingsgebyr Dokumentet oppretter en ny eiendom fra en tidligere eiendom i grunnboken. Hjemmel og heftelser vil bli overført fra eiendommens hovedbruk. Søking på Hjemmelsopplysninger og Grunndata Opprettelsesdokumentet samt alle fradelingsdokumenter presenteres under grunndata. Presenteres sammen med hjemmelsopplysningene som et opprettelsesdokument for vedkommende eiendom. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 15

16 Reseksjonering Standardskjema som angir endringer i opprinnelig seksjonering av en eiendom. Dokumentet må være utfylt i henhold til eierseksjonsloven og undertegnet av hjemmelsinnehaver til de berørte seksjoner. Nødvendige bilag må følge, bl.a. kommunal tillatelse for bebygd eiendom eller kommunal byggetillatelse for nybygg. Ved eventuelle kollisjon i heftelser må dette ryddes på forhånd eller følge sammen med reseksjoneringsdokumentet. Ved utvidelse av sameiebrøk må hjemmelsdokument følge på den utvidede del. Dokumentavgift må betales av verdien på den utvidede del. Tinglysingsgebyr Eksisterende seksjonsbrøker endres for en eller flere seksjoner, nye seksjoner opprettes, eksisterende seksjoner kan slås sammen med andre seksjoner. Søking på Grunndata og Hjemmelsopplysninger. Presenteres under grunndata som opprettelsesdokument for nye seksjoner eller som et tillegg til gamle seksjoner. Blir også presentert som opprettelsesdokument sammen med hjemmelsopplysningene. Rådighetsforbud før konkursåpning Henvisning: Erklæring fra tingretten om rådighetsforbud på eiendommen. Skriftlig melding fra tingretten med kopi av tingrettens kjennelse om rådighetsforbud. Unntaksvis telefonisk anmodning fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Konkurs, melding om Midlertidig rådighetsinnskrenkning inntil eventuell konkursåpning. Urådighet angitt i tingrettens kjennelse f. eks. Forbud mot salg, Forbud mot pantsettelse eller Full urådighet. Søking på Pengeheftelser og Hjemmelsopplysninger Presenteres som en pengeheftelse under heftelsesopplysninger og som et "Dokumenter med særlig betydning for salg og pantsettelse" under hjemmelsopplysninger. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 16

17 Sameie Overgang til seksjonering Sammenføyningsattest Hjemmelserklæring utstedt av sameierne medsendt begjæring om oppdeling av en eiendom i eierseksjoner. Dokumentet må tydelig spesifisere hvem som skal eie den enkelte seksjon og dokumentet må være undertegnet av alle tidligere sameiere av hovedeiendommen. Ektefellesamtykke er nødvendig hvis man bor på eiendommen. Tinglysingsgebyr + dokumentavgift av eventuelt verdien av utvidet andel. Ved tinglysing av hjemmelserklæringen blir eier/eiendomsforholdet regulert av lov om Eierseksjoner mot tidligere Lov om Sameige. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Standardskjema. Dokumentet sammenføyer en eller flere eiendommer med en annen eiendom. Skjema utstedt og undertegnet av matrikkelmyndigheten i kommunen, samt undertegnelse av hjemmelshaver. Alle eiendommer som sammenføyes må ha lik hjemmel og panteheftelsene må være like. Det er tilstrekkelig hvis det kun finnes panterett på en av eiendommene. Fritatt for tinglysingsgebyr De sammenføyde eiendommer opphører å eksistere som egne grunneiendommer. Søking på Grunndata Presenteres under grunndata på den eiendommen som eksisterer etter sammenføyningen. Eventuelle heftelser som har blitt overført fra de utgåtte eiendommer vil ha anmerkning om at de kommer fra annen eiendom. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 17

18 Seksjonering Skjøte Henvisning: Standardskjema som inndeler en eiendom i bruksenheter/seksjoner. Dokumentet må være utfylt i henhold til eierseksjonsloven og undertegnet av den/de som har grunnbokhjemmel til eiendommen. Tegninger i A 4 format som tydelig avmerker de enkelte seksjoner og eventuelt fellesareal må følge, samt kommunal tillatelse eller byggetillatelse. Hvis hjemmel skal fordeles i forbindelse med seksjoneringen må dette følge som egen hjemmelserklæring eller som en del av seksjoneringen. Tinglysingsgebyr Seksjonering fungerer hjemmelsmessig som en deling av eiendommen. Den som har hjemmel til hele eiendommen før seksjonering blir automatisk eier av alle seksjoner med samme eierforhold. Påhvilende pantegjeld blir automatisk overført til alle seksjoner. Søking på Grunndata og Hjemmelsopplysninger Presenteres under grunndata som opprettelsesdokument for seksjonen. Blir også presentert som opprettelsesdokument sammen med hjemmelsopplysningene. Standardskjema som overfører hjemmel eller festerett fra eksisterende eier til ny eier. Dokumentet må være datert og undertegnet av den/de som har grunnbokhjemmel eller samtykke fra hjemmelshaver må foreligge. Krav til bevitnelse av underskriftene. Ved skjøte på eierseksjon må kjøper undertegne dokumentet. Hvis overdragelsen gjelder festet eiendom må skjøte uttrykkelig angi festeretten i skjøtet eller transportert festekontrakt må medfølge. Det siste er aktuelt hvis festeretten ikke kan overdras uten grunneiers samtykke. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Faguttrykk. Dokumentet overfører grunnbokhjemmel til den/de nye eierne i skjøtet. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysningene på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 18

19 Transport av pantedokument Tvangssalg/tvangsbruk Ev. tilleggstekst: Originaldokument med påtegning om transport til ny panthaver. Påtegningen må skje på originalt dokument og være undertegnet av panthaver i henhold til dokumentet eventuelt iflg. en ubrutt transportrekke. Tinglysingsgebyr Panthavers rettigheter i obligasjonen blir transportert til ny panthaver. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til opprinnelig dokument. Beslutning om tvangssalg/tvangsbruk over fast eiendom. Beslutning avsagt av tingretten. Hjemmelshaver må normalt være saksøkt i beslutningen som avsies av tingretten om tvangssalg/tvangsbruk over den faste eiendommen. Fritatt for tinglysingsgebyr Opplysninger om når beslutningen er avsagt. Beslutning om tvangssalg blir tinglyst på fast eiendom etter at hjemmelshaver til eiendommen er varslet om tvangssalg og uttalelsesfristen er ute, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven Hjemmelshaver har fremdeles råderett over eiendommen. Auksjonsskjøte må utstedes av tingretten og tinglyses til kjøper for å få hjemmelsforholdet på eiendommen i orden. Auksjonsskjøtet vil også inneholde opplysninger om hvilke heftelser som fortsatt skal hvile på eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Utleggsforretning Ev. tilleggstekst: Utskrift av protokoll fra namsmannen Utleggsforretningen må benevne eiendommens gnr. og bnr. Fritatt for tinglysingsgebyr. Pantattestgebyr for anmerkning av heftelser. "Hjemmelsanmerkning" eller "Vanhjemmel", betyr at saksøkte ikke har hjemmel til eiendommen. Sikring av saksøkers pengekrav. Utleggsforretningen gir grunnlag for begjæring av tvangssalg/bruk over eiendommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 19

20 Faguttrykk. Abandonering. Begrepet abandonering betyr å gi fra seg eller å oppgi noe, og brukes om de tilfellene et konkursbo oppgir beslaget av en eiendom eller rettighet som egentlig tilhører boet, jf. konkursloven 117b. Grunnen kan være at eiendommen er uten økonomisk interesse for konkursboet, især fordi den er overbeheftet med pant. Eiendommen går tilbake til hjemmelshaver Ved abandonering går rådigheten over eiendommen tilbake til hjemmelshaver. Dette gjøres ved at bostyrer utsteder en abandoneringserklæring til skyldneren. I tillegg vil bostyrer slette meldingen om konkurs som er tinglyst på eiendommen, jf. konkursloven 79 sjuende ledd. Eiendommen overføres til panthaver Betegnelsen abandonering brukes også om de tilfellene bostyrer overfører en pantsatt eiendom til panthaver, jf. konkursloven 117c. Dette er ikke abandonering i ren forstand og blir ofte kalt uegentlig abandonering. Når eiendommen overføres til panthaver utsteder bostyrer en abandoneringserklæring til panthaver som kan tinglyses som heftelse uten tinglysingsgebyr. Alternativt kan bostyrer tinglyse et skjøte til panthaver, men da beregnes det dokumentavgift og tinglysingsgebyr som vanlig, noe som kanskje ikke er ønskelig hvis panthaver skal selge eiendommen videre. Dersom panthaver selger eiendommen videre, kan panthaver fylle ut et skjøte til kjøper og legge ved abandoneringserklæringen til tinglysing. Grunnbokshjemmelen blir da overført direkte fra skyldner til kjøper, og det blir kun beregnet dokumentavgift og tinglysingsgebyr for én hjemmelsovergang. Akkord. Virkningen av at det åpnes gjeldsforhandling med frivillig akkord eller tvangsakkord etter konkurslovens regler, er at hjemmelshaver beholder råderetten over sin forretning og formue, men under gjeldsnemndas tilsyn. Hjemmelshaver må ikke uten gjeldsnemndas samtykke pantsette eller selge eller leie bort sin faste eiendom. Godtroende tredjemenn kan likevel vinne rett gjennom avtale med hjemmelshaver (skyldneren). Anleggseiendom. Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom. Anleggseiendom vil mest typisk være bygning eller anlegg bygd på lokk over annen eiendom eller tunnel eller fjellanlegg (et volum) i undergrunnen. Anleggseiendom kan også gjelde fast anlegg på eierløs sjøgrunn. Anleggseiendom kan ikke opprettes før det foreligger igangsettingstillatelse etter plan og bygningsloven for bygningen eller konstruksjonen som anleggseiendommen skal knyttes til. Apostille En apostille er en anerkjennelse av nasjonale dokumenter i utlandet. Det aktuelle dokumentet skal først bekreftes av en notarius publicus, deretter skal en annen instans påføre et apostillestempel som bekrefter Norsk Eiendomsinformasjon as Side 20

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd 1. Formål... 3 2. Dokumentasjon... 4 3. Taushetsplikt og fullmakt... 4 4. Vurdering av lånsøkers

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer