TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?"

Transkript

1 TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk Tinglysingens formål

2 Forord Dette er en ajourført elektronisk utgave av håndboken Tinglysing som ble utgitt av Norsk Eiendomsinformasjon as i Intensjonene er at "Tinglysing" skal være et hjelpemiddel for brukere som i sin arbeidssituasjon jobber med tinglysing og eiendomsinformasjon. Innholdet er ajourført i samsvar med de lov og forskriftsendringer som er gjort i denne perioden, og søkeog presentasjonshenvisningene er gitt i forhold til Norsk Eiendomsinformasjons avgivelsessystem EDR Direkte slik det blir presentert for kunder i Infoland. Redaksjonen har bestått av Sissel Henriksen og Kristian Strønen med nyttig hjelp fra Stein Krokmyrdal, Bergen kommune, når det gjelder forhold knyttet til Matrikkelen. Opphavsrett Opphavsrett Norsk Eiendomsinformasjon as. Redaksjonen er avsluttet Opplysningene kan endres uten forvarsel og representerer ingen forpliktelser for Norsk Eiendomsinformasjon as. Kopiering av hele eller deler av innholdet er ikke tillatt. Aktuell lovgivning, mer informasjon De til enhver tid gjeldende bestemmelser i Tinglysingsloven, Lov om eiendomsregistrering, Lov om borettslag med forskrifter, samt andre aktuelle lover og forskrifter som panteloven, tvangsfullbyrdelsesloven, ekteskapsloven osv. finnes enklest ved å søke på Du finner også mye nyttig og utfyllende informasjon på tinglysingsmyndighetens hjemmesider Norsk Eiendomsinformasjon as Side 2

3 Hvilke dokumenter kan tinglyses. Oversikten er redigert slik: Henvisning: Eksempel: Søking Kort beskrivelse av dokumentet som tinglyses eller registreres i kommunen Oversikt over hvilke krav det stilles til dokumentet og hvilke gebyrer som skal betales Henvisning til kapittelet Faguttrykk dersom begrepet er nærmere Beskrevet eller til skjermbilder i EDR Direkte Eksempel på tekst som i dokument som sendes til tinglysing Beskriver dokumentets betydning Beskriver søkefunksjonen i EDR Direkte Beskriver hvordan opplysningene presenteres i EDR Direkte Adresse Dokument Henvisning: Kommunenen tildeler alle eiendommer offisiell adresse ved opprettelse av nye eiendommer. Kommunen tildeler og registrerer offisiell adresser til eiendommer som etter Matrikkelforskriftene skal ha offisiell adresse. Ingen gebyrer til kommunen. Faguttrykk. Eiendommens offisielle adresse med adressenavnkode. Søking på Adresse Presenteres som egen opplysning sammen med informasjon om hvilken Grunnkrets, Valgkrets og Kirkesogn eiendommen hører under. Abandonering Henvisning: Eksempel: Brev eller erklæring fra bobestyrer. Eiendommen er oppgitt av boet til fordel for hjemmelshaver eller pantehaverne. Melding om konkurs må være tinglyst på forhånd eller samtidig med erklæring om abandonering. Brev/erklæring må være undertegnet av bobestyrer. Fritatt for tinglysingsgebyr. Faguttrykk. "Det bekreftes herved at gnr... bnr... er abandonert til hjemmelshaver/pantehavere. Lillevik, den Peder Ås, bobestyrer. Rådigheten over eiendommen blir tilbakeført hjemmelshaver. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 3

4 Akkord, melding om Henvisning: Arrest Henvisning: Borett Eksempel: Brev eller erklæring fra gjeldsnemd om åpning av akkord. Brev/erklæring må være undertegnet av gjeldsnemnda. Bekreftet kopi av kjennelse fra tingretten må være vedlagt. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk Hjemmelshaver kan ikke råde over eiendommen faktisk eller rettslig uten samtykke fra gjeldsnemda. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Bekreftet utskrift av rettsbok fra tingretten. Arrestbeslutningen må benevne eiendommens gnr. og bnr. Saksøkte behøver ikke være hjemmelshaver. Mangler saksøkte hjemmel vil tinglysingsdommeren gi hjemmelsanmerkning. Fritatt for tinglysingsgebyr. Faguttrykk Arrestforretningen gir midlertidig sikkerhet for pengekrav. "Hjemmelsanmerkning", "Vanhjemmel" betyr at saksøkte ikke har hjemmel til eiendommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen Egen erklæring/avtale eller inntatt i skjøte. Rettighetshaver må være navngitt + fødselsnummer. Dokumentet må være undertegnet av hjemmelshaver. Vanlig tinglysingsgebyr "Peder Aas f... skal ha borett i eiendommen gnr... bnr... for sin levetid/eventuelt...antall år". Lillevik, den Ole Olsen Borett betraktes som en pengeheftelse, da den kan ha betydning for dekningsmuligheten, jfr. tinglysingslovens Prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen Norsk Eiendomsinformasjon as Side 4

5 Bruksrett Eksempel: Bygning Henvisning: Egen erklæring/avtale eller inntatt i skjøte. Rettighetshaver må være navngitt + fødselsnummer. Dokumentet må være undertegnet av hjemmelshaver. Vanlig tinglysingsgebyr "Peder Aas f... skal ha bruksrett til eiendommen gnr... bnr... for sin levetid/eventuelt...antall år". Lillevik, den... Ole Olsen Bruksrett betraktes som en pengeheftelse, da den kan ha betydning for dekningsmuligheten, jfr. tinglysingslovens Prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen. Byggesøknad på eget standardskjema. Godkjent byggetillatelse fra kommunen. Ingen gebyr til kommunen Faguttrykk Viser bygning som er registrert på en eiendom Søking på Bygning Presenteres sammen med tekniske opplysninger om en bygning. Hvis bygningen består av flere etasjer, vil hver etasje være beskrevet særskilt. Ektepakt med hjemmelsovergang Henvisning: Standardskjema for ektepakter, kan rekvireres fra Løsøreregisteret i Brønnøysund Ektepakten må overføre hjemmel helt eller delvis til den annen ektefelle eller registrerte partner. Ektepakten må tinglyses i Løsøreregisteret før den kan tinglyses på eiendommen. Er det uklart om ektepakten innebærer en hjemmelsovergang, vil den bli nektet tinglyst. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Ektepakt som overfører eiendom eller deler av denne til den annen ektefelle, eventuelt registrert partner. Søking på Hjemmelsopplysninger Kan presenteres som en tekstlinje sammen med det dokument (ektepakten) som har gitt hjemmel til eiendommen. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 5

6 Festeavtale (nyopprettet) Henvisning: Standardskjema Eiendommen må være opprettet med gnr., bnr. eventuelt festenr/seksjonsnr. i grunnboken, eller nytt målebrev må medsendes. Kontrakten må være undertegnet av grunneier og fester. Krav om bevitnelse. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Skjøte på eventuell bebyggelse må følge festeavtalen dersom eiendommen er bebygget. Skjøteoverdragelse på bygning kan tas inn i selve festekontrakten, og skal uansett anses for ett dokument. Tinglysingsgebyr + eventuell dokumentavgift for bygning. De enkelte skjermbilder Fester får gjennom festeavtalen grunnbokhjemmel til festeretten på eiendommen. Fester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festekontrakter som bortfester festenummereiendommer Hjemmelsforholdet i festeavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder festers forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen. Fisjon Henvisning: Skjøte med hjemmelsovergang til det selskap som overtar eiendommen. Fisjon vil fremstå som en helt ordinær hjemmelsovergang og det er ikke nødvendig å dokumentere fisjonen. Underskrift på skjøtet fra de som tegner firmaet i henhold til firmaattest. Firmaattest for det nye firmaet som erverver eiendommen. Tinglysingsgebyr + Dokumentavgift. Dokumentavgift betales ikke dersom det fortsettende selskap beholder hjemmelen til eiendommen etter fisjonen. Dette må i tilfelle dokumenteres med bekreftet utskrift fra generalforsamlingsprotokoll. Faguttrykk Det nye eller de nye selskap får grunnbokhjemmel til eiendommen. Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste Norsk Eiendomsinformasjon as Side 6

7 Forhøyelse Gebyr : Framfesteavtale Henvisning:. Pantedokument eller skadesløsbrev med påtegning om forhøyelse av pålydende beløp. Påtegning på originalt dokument. Undertegnet av skyldner/hjemmelshaver Krav om bevitnelse. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr Tilleggsbeløpet får prioritet fra tinglysingsdato for forhøyelsen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til opprinnelig dokument. Standardskjema Eiendommen må være opprettet med gnr., bnr. eventuelt festenr/seksjonsnr. i grunnboken, eller nytt målebrev må medsendes. Kontrakten må være undertegnet av fester og framfester med samtykke eventuelt fra grunneier dersom dette er krav i henhold til kontrakten. Krav om bevitnelse. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Skjøte på eventuell bebyggelse må følge festeavtalen dersom eiendommen er bebygget. Skjøteoverdragelse på bygning kan tas inn i selve festekontrakten, og skal uansett anses for ett dokument. Tinglysingsgebyr + eventuell dokumentavgift for bygning. De enkelte skjermbilder Framfester får i festeavtalen grunnbokhjemmel til framfesteretten på eiendommen. Framfester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festekontrakter som bortfester festenummereiendommer Hjemmelsforholdet i framfesteavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder framfesters forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen Norsk Eiendomsinformasjon as Side 7

8 Framleieavtale Henvisning: Fusjon Henvisning: Avtale om leie av fast eiendom eller del av fast eiendom. Framleier må ha tinglyst leieavtale. Underskrift av framleier og framleietaker. Hjemmelshavers samtykke, i det minste til tvangssalg, dersom avtalen ikke er fri overførbar. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Gir leietaker/rettighetshaver disposisjonsrett til det avtalte areal med prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser og Leieavtaler Leieavtalen presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen ved søking på pengeheftelser. Ved søking på leieavtaler presenteres i tillegg eventuelle heftelser som er knyttet til leieavtalen. Brev eller erklæring om hjemmelsovergang til det opptakende eller til det nystiftede selskap. Utskrift fra Foretaksregisteret i Brønnøysund som viser fusjonsbeslutning. Underskrift fra de som tegner firma i henhold til firmaattest. Firmaattest for det nye firma som erverver eiendommen. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Det nye selskap eller det opptakende selskap får grunnbokhjemmel til eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste Gjeldsforhandling etter konkursloven, åpning Henvisning: Erklæring/melding fra gjeldsnemnd om åpning av gjeldsforhandling. Skriftlig melding fra bobestyrer, samt utskrift av tingrettens kjennelse Tinglysingsgebyr Faguttrykk. Hjemmelshaver beholder den faktiske råderetten over eiendommen (forretningsdrift m.v.) Dokumenter om rettslige disposisjoner (salg, pantsettelse) over eiendommen utstedes av hjemmelshaver med samtykke fra gjeldsnemnda. Søking på Pengeheftelser og Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 8

9 Grensejustering Matrikkelen viser justert grense etter at oppmålingsforretning er avsluttet og registrert. Ved tinglysing blir nytt målebrev eller påtegning på tidligere tinglyst målebrev inneholdende endring av grense mellom to eller flere eiendommer. Matrikkelmyndigheten kontrollerer at Matrikkelloven og forskriftene er oppfylt. Tinglysingsgebyr Endring av eksisterende eiendommers areal uten hjemmelsovergang. Søking på Servitutter Presenteres som en grensejustering på den/de eiendommer som blir berørt av endringene. Grunnbokhjemmelssak Henvisning: Konkurs hos leietaker Henvisning: Skriftlig erklæring fra den som utøver rådighet over en eiendom om at han/hun er eier. Må sannsynliggjøres overfor tinglysingsdommeren i henhold til regler i tinglysingslovens 38 a eller 38 b. Tinglysingsdommeren utsteder hjemmelsdokument. Eiendommen må ha egen eiendomsbenevnelse i grunnboken og eies av noen som ikke har grunnbokhjemmel. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Faguttrykk Eieren erverver seg grunnbokhjemmel til eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Erklæring fra bobestyrer eller tingrett om at konkurs er åpnet. Vedkommende selskap eller privatperson har tinglyst leiekontrakt i fast eiendom. Bobestyreren må bekrefte at han er utnevnt som bobestyrer. Dette dokumenteres ved kopi av kjennelse fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Leietaker er fratatt faktisk og juridisk råderett over leieobjektet. Disposisjoner over leieforholdet (salg, utleie m.m.) foretas av bobestyrer eller tingrett. Søking på Leieavtaler Presenteres som en påtegning til vedkommende leieavtale. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 9

10 Konkurs melding om Henvisning: Leieavtale Henvisning: Midlertidig sikring Henvisning: Erklæring fra bobestyrer eller tingrett om at konkurs er åpnet. Vedkommende selskap eller privatperson har hjemmel til fast eiendom. Bobestyreren må bekrefte at han er utnevnt som bobestyrer. Dette dokumenteres ved kopi av kjennelse fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Hjemmelshaver er fratatt faktisk og juridisk råderett over eiendommen. Disposisjoner over eiendommen (salg, utleie m.m.) foretas av bobestyrer eller tingrett. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Avtale om leie av bebygget/ubebygget eiendom eller fysisk del av eiendom for inntil 10 år. Avtale om leie av bygning eller del av bygning på ubegrenset tid. Avtalen må være underskrevet av utleier og leietaker. Hjemmelshavers samtykke dersom utleier ikke har grunnbokhjemmel. Tinglysingsgebyr Faguttrykk Gir leietaker/rettighetshaver disposisjonsrett til det avtalte areal med prioritet fra tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser og Leieavtaler Leieavtalen presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen ved søking på pengeheftelser. Ved søking på leieavtaler presenteres i tillegg eventuelle heftelser som er knyttet til leieavtalen. Rettslig beslutning om midlertidig sikring, midlertidig forføyning e.l. Beslutningen må inneholde bestemmelser som knytter seg til fast eiendom. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Kan inneholde midlertidig begrensning i hjemmelshavers råderett over eiendommen. Søking på Pengeheftelser og eventuelt Hjemmelsopplysninger. Presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis sikringen gir urådighet på eiendommen presenteres dette under "Dokumenter med særlig betydning for salg og pantsettelse" under hjemmelsopplysninger. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 10

11 Mortifikasjon Henvisning: Nedkvittering Eksempel: Ev. tilleggstekst: Mortifikasjonsdom for at et dokument er bortkommet og kan mortifiseres, eventuelt slettes. Dommeren skal i en erklæring til tinglysingsmyndigheten sørge for at en bekreftet kopi av det mortifiserte dokument får påtegning om mortifikasjon (autoriseres som original) og blir tinglyst i grunnboken. Hvis dokumentet skal slettes i grunnboken sørger dommeren for tinglysing av mortifikasjonsdommen. Fritatt for tinglysingsgebyr Faguttrykk. Er dokumentet bortkommet, men ikke innfridd, består forpliktelsen fortsatt. Det er bare det bortkomne originaldokument som er satt ut av kraft og et nytt dokument er utstedt som original. Er derimot dokumentet innfridd skal det slettes i grunnboken i henhold til dommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til dokumentet hvis forpliktelsen fortsatt består. Blir dokumentet mortifisert og slettet, er dokumentet historisk og fremkommer ikke som aktiv heftelse på eiendommen. Obligasjon/Skadesløsbrev med påtegning om at pålydende beløp er nedkvittert. Påtegning på originalt dokument. Underskrift av panthaver. Fritatt for tinglysingsgebyr "Nærværende pantedokument nedkvitteres til nytt pålydende beløp kr " Dokumentet kan være nedkvittert med kr eller til kr Pantet reduseres og etterstående panthavere vil rykke opp i prioritet hvis ikke annet uttrykkelig er bestemt. Nedkvittering er en delvis slettelse. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 11

12 Pantedokument Henvisning: Ev. tilleggstekst: Presentasjon : Pantedokument med pant i fast eiendom. Pantedokumentet må være utstedt på standardformular. Utstedt av hjemmelshaver eller hjemmelshaver har samtykket i pantsettelsen. Ektefelle, eventuelt registrert partner, har samtykket i pantsettelsen, eller det er krysset av for at det ikke er felles bolig eller at utsteder er ugift. Underskriftenes riktighet må være bevitnet. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr. Pantedokument i leieavtale Angitt prioritet etter (Respekterer) dbnr... Obligasjonen har pant i eiendommen fra den dato den er tinglyst hvis ikke tilleggstekst eller påtegninger bestemmer noe annet. Søking på Pengeheftelser presenteres som en pengeheftelse på eiendommen, eventuelt om pantet gjelder ideell andel på eiendommen. Presenteres som en pengeheftelse på eiendommen, eventuelt om pantet gjelder ideell andel på eiendommen. Pantedokument i leieavtale Henvisning: Ev. tilleggstekst: Tolkning : Pantedokument med pant i leierett. Pantgedokumentet må være utstedt på standardformular. Utstedt av leietaker med hjemmelshavers samtykke hvis leieavtalen ikke er overførbar. Underskriftene må være riktig bevitnet. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr. Faguttrykk Angitt prioritet etter (Respekterer) dbnr... Pantedokumentet har pant i bruksretten. Prioritet fra den dato den er tinglyst hvis ikke tilleggstekst bestemmer noe annet. Søking på Leieavtaler Presenteres som en pengeheftelse knyttet til den leieavtale som er pantsatt. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 12

13 Tinglysing på ny Offentlig skifte Henvisning: Pantefrafall Eksempel: Tidligere tinglyst dokument som innleveres for ny tinglysing. Kan gjelde pantedokumenter og tvangsforretninger. Originalt dokument begjæres tinglyst på ny innen de for dokumentet fastsatte frister iflg. tinglysingsloven. Tinglysingsgebyr Dokumentet opprettholder rettigheter og prioritet fra opprinnelig tinglysingsdato. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Melding fra tingretten eller bobestyrer om at offentlig skifte er åpnet. Melding fra tingretten Tinglysingsgebyr, eventuelt dekket av Tingretten Faguttrykk. Ved ektefelle skifte, eventuelt skifte mellom registrerte partnere, beholder hjemmelshaver rådighet over eiendommen. Ved dødsboskifte utstedes dokumenter av tingretten på vegne av boet. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Dokumenter hvor rettighetshaver frafaller pant i fast eiendom, leierett eller deler av pantet. Påtegningen må skje på originalt dokument for pantedokumenter og skadesløsbrev, ellers kan pantefrafallet skje på egen erklæring. Pantefrafallet må være undertegnet av rettighetshaver. Det må angis nøyaktig eiendomsbenevnelse eller nøyaktig antall m2 det frafalles pant i. Fritatt for tinglysingsgebyr "Med nærværende pantedokument frafalles herved pant i gnr.. bnr..." "Undertegnede Peder Aas frafaller herved pant med min borett tinglyst som dbnr..../1991 i 250 m2 av gnr...bnr.." Pantehaver oppgir sin panterett i den benevnte eiendom/leierett. Kan betraktes som en delvis slettelse. Pantefrafallet vil merke vedkommende heftelse historisk hvis frafallet gjelder hele eiendommen eller hele rettigheten. Hvis pantefrafallet gjelder del av eiendommen presenteres det som en påtegning til det opprinnelige dokument. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 13

14 Pantutvidelse: Henvisning: Eksempel: Henvisning: Påtegning på tidligere tinglyste pantedokumenter om at eksisterende pant utvides til å omfatte flere eiendommer og/eller leieretter. Kan også utvides til pant i flere andeler av eiendommen og til å omfatte driftstilbehør. Påtegningen må skje på originalt dokument underskrevet av både panthaver og panthaver. Påtegningen må inneholde spesifikasjon av hva pantet utvides til å omfatte, f. eks. gnr. og bnr., driftstilbehør m.v. Krav om bevitnelse av underskrifter. Tinglysingsgebyr + pantattestgebyr Faguttrykk. "Nærværende pantedokument utvides til også å omfatte gnr... bnr... på de samme vilkår. Faguttrykk. Det opprinnelige dokument får også pant i den utvidede eiendom/rettighet. Dokumentet får prioritet fra tinglysingsdato i det utvidede pantet, mens det beholder opprinnelig prioritet for det tidligere tinglyste pantet. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på den utvidede eiendom med pant fra tinglysingsdato for utvidelsen. Prioritetsbestemmelser Gebyr : Eksempel: Påtegning på pantedokument eller skadesløsbrev som viker prioritet for annen heftelse eller egen erklæring der en rettighet viker prioritet for annen heftelse. Påtegning på original pantedokument/skadesløsbrev eller egen erklæring for andre typer heftelsesdokumenter som viker prioritet. Nøyaktig angivelse av hvilken heftelse det vikes for, eventuelt om vikelsen kun skal gjelde for en enkelt eiendom. Prioritetsvikelsen må undertegnes av panthaver/rettighetshaver. Tinglysingsgebyr Angitt prioritet etter dbnr, Angitt prioritet etter pantedokument til Kreditkassen kr , Prioritet vikes for dbnr. Respekterer dbnr. e.l. Heftelsen som har veket prioritet (respekterer) sorterer i prioritet etter den heftelse som det er veket prioritet for (respektert). Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til det opprinnelige dokument. Påtegningen vil være merket med ** Norsk Eiendomsinformasjon as Side 14

15 Punktfesteavtale Henvisning: Standardskjema for festeavtale som gir festeren festerett til et ikkedefinert avgrenset område med utgangspunkt i et fast punkt.. Festeeiendommen må være opprettet i Grunnboken. Matrikkelen viser hvor festepunktet ligger etter at oppmålingsforretning er avsluttet og registrert. Avtalen må være undertegnet av grunneier og fester. Krav til bevitnelse. Tinglysingsgebyr Festeavtale/Framfesteavtale Fester får i festeavtalen grunnbokhjemmel til festeretten på eiendommen.. Fester utøver en eiers råderett over eiendommen så lenge han overholder festeavtalen og betaler festeavgift. Søking på Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser og Festeavtaler som bortfester festenummereiendommer. For eldre punktfester som ikke har eget festenummer må det søkes på LEI på vedkommende gnr. og bnr. Hjemmelforholdet i framfesteavtalen presenteres som et eget eiendomsnivå under hjemmelsopplysninger. Heftelsesdelen som gjelder festers forpliktelser overfor grunneier presenteres som en pengeheftelse på eiendommen. Hvis festeavtalen gjelder en festenummereiendom presenteres dette i tillegg som en heftelse under festekontrakter på det gnr. og bnr. som bortfester festenummereiendommen. Registrering av grunn (utskillelse) Standardformular utstedt av matrikkelmyndighet som oppretter/fradeler til en ny eiendom i grunnboken. Dokumentet må være utstedt av matrikkelmyndigheten i kommunen og inneholde opplysninger om hvem som er rekvirent (har grunnbokhjemmel). Tinglysingsgebyr Dokumentet oppretter en ny eiendom fra en tidligere eiendom i grunnboken. Hjemmel og heftelser vil bli overført fra eiendommens hovedbruk. Søking på Hjemmelsopplysninger og Grunndata Opprettelsesdokumentet samt alle fradelingsdokumenter presenteres under grunndata. Presenteres sammen med hjemmelsopplysningene som et opprettelsesdokument for vedkommende eiendom. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 15

16 Reseksjonering Standardskjema som angir endringer i opprinnelig seksjonering av en eiendom. Dokumentet må være utfylt i henhold til eierseksjonsloven og undertegnet av hjemmelsinnehaver til de berørte seksjoner. Nødvendige bilag må følge, bl.a. kommunal tillatelse for bebygd eiendom eller kommunal byggetillatelse for nybygg. Ved eventuelle kollisjon i heftelser må dette ryddes på forhånd eller følge sammen med reseksjoneringsdokumentet. Ved utvidelse av sameiebrøk må hjemmelsdokument følge på den utvidede del. Dokumentavgift må betales av verdien på den utvidede del. Tinglysingsgebyr Eksisterende seksjonsbrøker endres for en eller flere seksjoner, nye seksjoner opprettes, eksisterende seksjoner kan slås sammen med andre seksjoner. Søking på Grunndata og Hjemmelsopplysninger. Presenteres under grunndata som opprettelsesdokument for nye seksjoner eller som et tillegg til gamle seksjoner. Blir også presentert som opprettelsesdokument sammen med hjemmelsopplysningene. Rådighetsforbud før konkursåpning Henvisning: Erklæring fra tingretten om rådighetsforbud på eiendommen. Skriftlig melding fra tingretten med kopi av tingrettens kjennelse om rådighetsforbud. Unntaksvis telefonisk anmodning fra tingretten. Fritatt for tinglysingsgebyr Konkurs, melding om Midlertidig rådighetsinnskrenkning inntil eventuell konkursåpning. Urådighet angitt i tingrettens kjennelse f. eks. Forbud mot salg, Forbud mot pantsettelse eller Full urådighet. Søking på Pengeheftelser og Hjemmelsopplysninger Presenteres som en pengeheftelse under heftelsesopplysninger og som et "Dokumenter med særlig betydning for salg og pantsettelse" under hjemmelsopplysninger. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 16

17 Sameie Overgang til seksjonering Sammenføyningsattest Hjemmelserklæring utstedt av sameierne medsendt begjæring om oppdeling av en eiendom i eierseksjoner. Dokumentet må tydelig spesifisere hvem som skal eie den enkelte seksjon og dokumentet må være undertegnet av alle tidligere sameiere av hovedeiendommen. Ektefellesamtykke er nødvendig hvis man bor på eiendommen. Tinglysingsgebyr + dokumentavgift av eventuelt verdien av utvidet andel. Ved tinglysing av hjemmelserklæringen blir eier/eiendomsforholdet regulert av lov om Eierseksjoner mot tidligere Lov om Sameige. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysninger på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Standardskjema. Dokumentet sammenføyer en eller flere eiendommer med en annen eiendom. Skjema utstedt og undertegnet av matrikkelmyndigheten i kommunen, samt undertegnelse av hjemmelshaver. Alle eiendommer som sammenføyes må ha lik hjemmel og panteheftelsene må være like. Det er tilstrekkelig hvis det kun finnes panterett på en av eiendommene. Fritatt for tinglysingsgebyr De sammenføyde eiendommer opphører å eksistere som egne grunneiendommer. Søking på Grunndata Presenteres under grunndata på den eiendommen som eksisterer etter sammenføyningen. Eventuelle heftelser som har blitt overført fra de utgåtte eiendommer vil ha anmerkning om at de kommer fra annen eiendom. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 17

18 Seksjonering Skjøte Henvisning: Standardskjema som inndeler en eiendom i bruksenheter/seksjoner. Dokumentet må være utfylt i henhold til eierseksjonsloven og undertegnet av den/de som har grunnbokhjemmel til eiendommen. Tegninger i A 4 format som tydelig avmerker de enkelte seksjoner og eventuelt fellesareal må følge, samt kommunal tillatelse eller byggetillatelse. Hvis hjemmel skal fordeles i forbindelse med seksjoneringen må dette følge som egen hjemmelserklæring eller som en del av seksjoneringen. Tinglysingsgebyr Seksjonering fungerer hjemmelsmessig som en deling av eiendommen. Den som har hjemmel til hele eiendommen før seksjonering blir automatisk eier av alle seksjoner med samme eierforhold. Påhvilende pantegjeld blir automatisk overført til alle seksjoner. Søking på Grunndata og Hjemmelsopplysninger Presenteres under grunndata som opprettelsesdokument for seksjonen. Blir også presentert som opprettelsesdokument sammen med hjemmelsopplysningene. Standardskjema som overfører hjemmel eller festerett fra eksisterende eier til ny eier. Dokumentet må være datert og undertegnet av den/de som har grunnbokhjemmel eller samtykke fra hjemmelshaver må foreligge. Krav til bevitnelse av underskriftene. Ved skjøte på eierseksjon må kjøper undertegne dokumentet. Hvis overdragelsen gjelder festet eiendom må skjøte uttrykkelig angi festeretten i skjøtet eller transportert festekontrakt må medfølge. Det siste er aktuelt hvis festeretten ikke kan overdras uten grunneiers samtykke. Ved konsesjonsplikt må dokumentasjon eller "Egenerklæring" medsendes. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Faguttrykk. Dokumentet overfører grunnbokhjemmel til den/de nye eierne i skjøtet. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres under hjemmelsopplysningene på det eiendomsnivå som hjemmelsovergangen gjelder, f. eks. grunn, feste eller framfeste. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 18

19 Transport av pantedokument Tvangssalg/tvangsbruk Ev. tilleggstekst: Originaldokument med påtegning om transport til ny panthaver. Påtegningen må skje på originalt dokument og være undertegnet av panthaver i henhold til dokumentet eventuelt iflg. en ubrutt transportrekke. Tinglysingsgebyr Panthavers rettigheter i obligasjonen blir transportert til ny panthaver. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en påtegning til opprinnelig dokument. Beslutning om tvangssalg/tvangsbruk over fast eiendom. Beslutning avsagt av tingretten. Hjemmelshaver må normalt være saksøkt i beslutningen som avsies av tingretten om tvangssalg/tvangsbruk over den faste eiendommen. Fritatt for tinglysingsgebyr Opplysninger om når beslutningen er avsagt. Beslutning om tvangssalg blir tinglyst på fast eiendom etter at hjemmelshaver til eiendommen er varslet om tvangssalg og uttalelsesfristen er ute, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven Hjemmelshaver har fremdeles råderett over eiendommen. Auksjonsskjøte må utstedes av tingretten og tinglyses til kjøper for å få hjemmelsforholdet på eiendommen i orden. Auksjonsskjøtet vil også inneholde opplysninger om hvilke heftelser som fortsatt skal hvile på eiendommen. Søking på Hjemmelsopplysninger Presenteres som en påtegning til vedkommende hjemmelshaver. Utleggsforretning Ev. tilleggstekst: Utskrift av protokoll fra namsmannen Utleggsforretningen må benevne eiendommens gnr. og bnr. Fritatt for tinglysingsgebyr. Pantattestgebyr for anmerkning av heftelser. "Hjemmelsanmerkning" eller "Vanhjemmel", betyr at saksøkte ikke har hjemmel til eiendommen. Sikring av saksøkers pengekrav. Utleggsforretningen gir grunnlag for begjæring av tvangssalg/bruk over eiendommen. Søking på Pengeheftelser Presenteres som en vanlig pengeheftelse på eiendommen. Norsk Eiendomsinformasjon as Side 19

20 Faguttrykk. Abandonering. Begrepet abandonering betyr å gi fra seg eller å oppgi noe, og brukes om de tilfellene et konkursbo oppgir beslaget av en eiendom eller rettighet som egentlig tilhører boet, jf. konkursloven 117b. Grunnen kan være at eiendommen er uten økonomisk interesse for konkursboet, især fordi den er overbeheftet med pant. Eiendommen går tilbake til hjemmelshaver Ved abandonering går rådigheten over eiendommen tilbake til hjemmelshaver. Dette gjøres ved at bostyrer utsteder en abandoneringserklæring til skyldneren. I tillegg vil bostyrer slette meldingen om konkurs som er tinglyst på eiendommen, jf. konkursloven 79 sjuende ledd. Eiendommen overføres til panthaver Betegnelsen abandonering brukes også om de tilfellene bostyrer overfører en pantsatt eiendom til panthaver, jf. konkursloven 117c. Dette er ikke abandonering i ren forstand og blir ofte kalt uegentlig abandonering. Når eiendommen overføres til panthaver utsteder bostyrer en abandoneringserklæring til panthaver som kan tinglyses som heftelse uten tinglysingsgebyr. Alternativt kan bostyrer tinglyse et skjøte til panthaver, men da beregnes det dokumentavgift og tinglysingsgebyr som vanlig, noe som kanskje ikke er ønskelig hvis panthaver skal selge eiendommen videre. Dersom panthaver selger eiendommen videre, kan panthaver fylle ut et skjøte til kjøper og legge ved abandoneringserklæringen til tinglysing. Grunnbokshjemmelen blir da overført direkte fra skyldner til kjøper, og det blir kun beregnet dokumentavgift og tinglysingsgebyr for én hjemmelsovergang. Akkord. Virkningen av at det åpnes gjeldsforhandling med frivillig akkord eller tvangsakkord etter konkurslovens regler, er at hjemmelshaver beholder råderetten over sin forretning og formue, men under gjeldsnemndas tilsyn. Hjemmelshaver må ikke uten gjeldsnemndas samtykke pantsette eller selge eller leie bort sin faste eiendom. Godtroende tredjemenn kan likevel vinne rett gjennom avtale med hjemmelshaver (skyldneren). Anleggseiendom. Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom. Anleggseiendom vil mest typisk være bygning eller anlegg bygd på lokk over annen eiendom eller tunnel eller fjellanlegg (et volum) i undergrunnen. Anleggseiendom kan også gjelde fast anlegg på eierløs sjøgrunn. Anleggseiendom kan ikke opprettes før det foreligger igangsettingstillatelse etter plan og bygningsloven for bygningen eller konstruksjonen som anleggseiendommen skal knyttes til. Apostille En apostille er en anerkjennelse av nasjonale dokumenter i utlandet. Det aktuelle dokumentet skal først bekreftes av en notarius publicus, deretter skal en annen instans påføre et apostillestempel som bekrefter Norsk Eiendomsinformasjon as Side 20

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

Eiendomskonferansen 2014

Eiendomskonferansen 2014 Eiendomskonferansen 2014 Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Solstrand 13.10.2014 Innhold Tema: Generelt

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Begjæring om seksjonering/reseksjonering - Begjæring om seksjonering/reseksjonering fremmes på fastsatt skjema: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering.

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype

EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune Astrid Sofie Øie Litt historikk Eierleilighet begrep som dukket opp på 1960 tallet. (TK de første på 70-tallet) 1983 ny lov, innfører begrepet eierseksjon.

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER

EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER Seksjonering NJKF / GeoForum Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 4 juni 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER 1. Tinglysing

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring.

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Seksjoneringsvedtak skal utarbeides av kommunen på bakgrunn av innsendt begjæring om seksjonering/reseksjonering, Jfr. Eierseksjonsloven. Begjæring skal

Detaljer

Sletting av rettigheter i grunnboken

Sletting av rettigheter i grunnboken Sletting av rettigheter i grunnboken Sundvolden 10.09.2014 Registerfører Åge-André Sandum Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Oversikt over slettebestemmelsene i tinglysingsloven Bestemmelsene

Detaljer

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper GeoForum Rogaland, Temadag Eiendom Sandnes 30 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Min halvtime med dere:

Min halvtime med dere: Eierseksjonsloven NKF - Tromsø 7. februar 2011 Geir-Ulf Johansen, Geodatakontoret, Tromsø kommune Min halvtime med dere: Første gangs seksjonering De vanligste problemstillinger med eksempler Reseksjonering

Detaljer

Saksbeh./5Dokm / 111. Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl. Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares

Saksbeh./5Dokm / 111. Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl. Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares OPPDAL KOMMUNE Saksbeh./5Dokm / 111 OPPDAL KOMMUNE INGE KROKANNS VEG 2 7340 OPPDAL 2 7 Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl 3 Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares Il artverket Deresref.: Vårref.: Dato: Sak/dok.: 9802800/59080

Detaljer

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom HOLE KOMMUNE Avtale om tomtefeste Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom ' Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Org nr som bortfester (heretter benevnt "Bortfester") og som fester (heretter benevnt

Detaljer

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper Statens kartverks eiendomsrettsseminar Sundvolden 10 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79//

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// WE01117000 Hjemmelsinformasjon Ajour pr.: 07.04.2011 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Eiendommen er opprettet: 01.01.0001 902855 OPPRETTELSE AV EIENDOMMEN

Detaljer

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK STNTENS KART\ ERK Deres ref.: Vår ref: : Sak/dok.: 5116302/743762 22.09.2011 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Kommunens veiledningsplikt Rutiner og sjekklister Forholdet til plan- og bygningsloven Tilleggsareal og forholdet til matrikkellova Leikny Gammelmo, Gran kommune

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 16 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk INTRODUKSJON TIL EIERSEKSJONSLOVEN 1. Generelt om

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 2. juli 2009 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing av

Detaljer

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til EEE FESTEGRUNNBEGREPET I MATRIKKELLOVEN MATRIKULERING AV FESTEGRUNN Sentral matrikkelmyndighet September 2012 STEDSDATA BEGREPER Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til Festerett når

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Sammenslåing av sameiene Blindernveien 2 og 4

Sammenslåing av sameiene Blindernveien 2 og 4 Sameiene Blindernveien 2 og 4og 4 Sammenslåing av sameiene Blindernveien 2 og 4 Informasjon til seksjonseierne, juli 2015 Årsmøtet i sameiene har vedtatt å slå sammen sameiene. Det ble også vedtatt at

Detaljer

Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie

Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne, Statens Kartverk Sameie Hva er et sameie? Definisjon: to eller fleire eig noko saman på ein slik

Detaljer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer Kort veileder i forbindelse med erklæringer Erklæringer sørger for at eiendommer skal fungere, og angir bruken av og begrensningene på eiendommen. Ved opprettelse av ny selvstendig matrikkelenhet (ikke

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

TINGLYSINGSKJENNELSER

TINGLYSINGSKJENNELSER Eiendomsrettsseminaret Sundvolden Hotell 09.09.2015 TINGLYSINGSKJENNELSER Registerførere Åge-André Sandum og Camilla Walløe Tre sentrale kjennelser LB-2014-183285 Tingl. 38 a LB-2014-204702 Oppløsning

Detaljer

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune Steinar Vaadal, Tromsø kommune Disposisjon Litt om Tromsø kommune Grensejustering kontra fradeling av tilleggsparsell Anleggseiendom Arealoverføring

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Rettigheter i fast eiendom NJKF / Tekna Thon Hotel Nordlys Bodø, 4 april 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/996 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 83/10 Utviklingsutvalget 20.12.2010 ANKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING EIENDOM

Detaljer

Temaer. Boligutviklers sentrale behov. Kartverket Eiendomsrettsseminaret, 9. 10. september 2015 1

Temaer. Boligutviklers sentrale behov. Kartverket Eiendomsrettsseminaret, 9. 10. september 2015 1 Temaer DEL 1: Transformasjonsprosjekter Akkvisisjonsprosessen - oversikt Tingsrettslige temaer Plan og bygningsrettslige temaer DEL 2: Eiendomsdannelse Utbyggers sentrale behov Finansiering pant Eiendomsdannelse

Detaljer

Ord og Utrykk. I forbindelse med eiendom og tinglysning.

Ord og Utrykk. I forbindelse med eiendom og tinglysning. Ord og Utrykk I forbindelse med eiendom og tinglysning. 0 I 1. utgave Innsamlet fra wikipedia og Statens kartverk. Forord Dette heftet er ment som et lite oppslagsverk i forbindelse med gamle ord og utrykk

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7)

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) KAP. I. Innledende bestemmelser. 1. Definisjon. Med eierseksjon forstås i loven her sameieandel i bygning med grunn eller festerett til grunn når det til andelen er

Detaljer

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS PSTBKS 4364, NYDALEN, 0402 SL - TLF 23 14 50 00 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 verordnet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 1. desember 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune !!!N BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES Kartverket Deres ref.: Vår ref.: sao Dato: Sakidok.: 10198163/ 30.05.2016 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr. 90 bnr.

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester)

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester) VEDLEGG 3 UTKAST Avtale om bortfeste av grunn mellom Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) og X, org. nr.. (fester) 1. Avtalens bakgrunn og forutsetninger Kristiansand kommune har utarbeidet

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

festeretten bekreftelser 2. Kjøpesum Utlyst til salg på det frie marked 4 Tvangs-

festeretten bekreftelser 2. Kjøpesum Utlyst til salg på det frie marked 4 Tvangs- " lnnsenders navn Plass for tinglysingsstempel fylkeskommune Fylkets Hus Postnr I Poststed 7735 Steinkjer (Under-) Refnr organisasjonsnr/fødselsnr Opplysningene i feltene 1-6 registreres i grunnboken 1

Detaljer