TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper"

Transkript

1 Statens kartverks eiendomsrettsseminar Sundvolden 10 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing - Tinglysingsloven 12 Det som stifter, overfører, anerkjenner, endrer, opphever en rettighet i fast eiendom, kan tinglyses i grunnboken. Det som er positivt bestemt i formell lov, kan tinglyses, selv om dette faller utenfor det å stifte osv en rettighet. Eksempler - Tgll 19 - Vergemålsloven 84, jf 77 - Borettslagsloven 6-2 (1) Reelt samme innhold som tgll To spesialtilfeller - Gave mellom ektefeller. Ektepakt Ekteskapsloven 50 og 55 Tinglyse i grunnboken, enten ektepakt eller skjøte. Hva med et tilfelle der gavemottaker allerede har grunnbokhjemmelen, men der det foreligger en reell overføring til denne hjemmelshaver? Tgl.forskriften 4 (3). JDs rundskriv G-20/01 punkt 5 Endring av formuesordning (særeie felleseie). Ingen rettslig konsekvens for tredjemann. Kan ikke tinglyses. Tingsrett sjuende utgave s Bygg på fremmed grunn, uten at byggets eier har formalisert sin eierposisjon i grunnboken. Grunneieren er da legitimert som eier av andres bygg. Grunneieren kjøper så bygget og ønsker å få dette 1

2 gjenspeilt i grunnboken. Kan «noe» tinglyses? - To andre eksempler: kreditorabandonnering, eiererklæring 1.3 Tinglysingsloven er en rettighetslov - LB Nordisk Eiendom II AS Man har krav på å få tinglyst en rettighet, selv om rettsvern kan oppnås på annen måte. - Oppnåelse av rettsvern er ikke noe krav ved tinglysing. - Transport av panterett. Tgll 22 nr 1 - Pantsettelse av visse panteretter. 22 nr 2 * 1902 Tromsø, gnr 118, bnr 268, snr 2 - Visse kortsiktige, uoppsigelige og totale bruksretter. 22 nr Når forholder vi oss til en rettighet? - Rettigheten må være definitiv, men kan være betinget. Tingsrett s 584. Tgll.kommentar s Kjøpekontrakt - Rettskraftig dom HR Dommen må være «bindende», dvs den må normalt være rettskraftig. - Avtale som er avhengig av styregodkjennelse - Testament / arvepakt - Fredningsvedtak / Vedtak fra Stiftelsestilsynet - Fullmakt - Opsjonsavtale - Ikke bare tinglige rettigheter, men også obligatoriske. Tingsrett s 583. Tgll.kommentar s Sund Volden ( ) har parkeringsrett på gnr 1, bnr 1. - Eieren av gnr 1, bnr 1 plikter å utstede erklæring om parkeringsrett i favør av Sund Volden, født Fremtidige matrikkelenheter kan være tjenende eiendom / herskende eiendom. Eksempel: - Fremtidig utskilte eiendommer fra gnr 1, bnr 1, med referanse 2

3 til felt A på vedlagte kart, gir med dette allmennheten fri gangadkomst til turveien over området. Denne erklæring kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Bergen kommune, org.nr Fremtidig utskilte eiendommer fra gnr 1, bnr 1 innenfor felt A på vedlagte kart, gis med dette gangadkomst over gnr 1, bnr Hva som er tinglyst - Det er de elementer av et dokument som er gjenstand for tinglysing, som er tinglyst. Dette gjelder selv om den aktuelle rettsstiftelse ikke er gjengitt ( ekstrahert ) i grunnboken, eventuelt at rettsstiftelsen er feilaktig gjengitt. - Erververens fødselsnummer /organisasjonsnummer i et skjøte er feilaktig innført i grunnboken. Da vil feil navn fremkomme av grunnboken. - Adkomstrett i felt 6 i tinglyst skjøte er feilaktig ikke gjengitt i grunnboken. - Pantebeløp er kr i ht pantedokumentet, men er feilaktig ført i grunnboken med kr Et skjøte omhandler fem matrikkelenheter, men feilaktig er overskjøting av kun fire matrikkelenheter ført i grunnboken. - En seksjon har tilleggsdel i ht tinglyst seksjoneringsvedtak / - begjæring, men tilleggsdelen er feilaktig ikke gjengitt i grunnboken. - Et skjøte vedrører gnr 1, bnr 1, men er feilaktig ført som overskjøting av gnr 1, bnr 2. - Et pantedokument er kvittert slettet, men tinglysingsmyndigheten (TM) har feilaktig ført sletting av et annet dokument. - Ved retting av grunnboken etter tgll 18 blir det således ikke gjort noen endring i det tinglyste, men kun en endring i det ekstraherte (visuelle) på grunnboksbladet. - Det behøver ikke stå noe i dokumentet om at denne avtale kan tinglyses. Hvis slikt står i dokumentet, er det likefullt dokumentets innhold (de registreringsbare elementer) som er avgjørende for om dokumentet kan tinglyses, jf tgll 12! - Den til enhver tid eier av gnr 1, bnr 2 har rett til å vaske sin 3

4 personbil i garasjeanlegget på gnr 1, bnr 1. Denne disposisjon kan tinglyses. - Samtlige deltakere på Kartverkets eiendomsrettsseminar 9+10 september 2015, gis rett til parkering på gnr 1, bnr 2. Denne rettighet kan ikke tinglyses. - Sund Volden AS ( ) gis førsterett til å forhandle om utbygging av gnr 1, bnr 2. Denne opsjon er strengt personlig. Erklæringen kan tinglyses. - I en viss grad er det et krav til å rendyrke dokumentet til kun å inneholde elementer som er gjenstand for tinglysing. Tgl.forskriften 4 første ledd 1.6 TM kan foreta ytterligere kontroll, utover vanlig kontroll - Formalkontroll - Kontroll med dokumentets materielle innhold. Generelt: Avvise kun det som er «åpenbart urettmessig». HR TM har noe større rett enn plikt til å vurdere tvilsomme spørsmål. Tgll 7. Tingsrett side NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. Side Dokumenter nektes tinglyst basert på bevisene i saken. Tgll 7 (4) - Fri bevisbedømmelse også i tgl.saker. LB Eksempel: HR Tingsrett fotnote Dobbeltsuksesjon. Midlertidig forføyning om forbud mot salg, samt skjøte ble begjært tinglyst samme dag. Uforenlige heftelser. Tgll 20 (2) var ikke anvendelig. Skjøtet måtte stå tilbake. Tgl.dommeren skal avgjøre saken basert på sakens bevis! - Eksempel: Signaturberettiget i ht firmaattest / helt nye foretaksopplysninger har underskrevet erklæring om råderettsbegrensning (mot salg). Dagbokført. Påstand om urettmessig endring av foretaksopplysninger. Få dager senere: Midlertidig forføyning mot rettslig forføyning, uten muntlig forhandling. Konferering av dokumentet ble utsatt til ytterligere opplysninger forelå. 1.7 Partene har selv risikoen for at det tinglyste står seg - TMs materielle dokumentkontroll skal være enkel. Avvise dokumenter som har et «åpenbart urettmessig» innhold. 4

5 - Tinglyst dokument er ingen garanti for at dokumentets innhold er i orden. - Risikoen for at et utleggsforbud ikke står seg er det partene selv som må bære risikoen for. Tingsrett s 589 m/referanse til tgl.avgjørelse A Eksempel: Tinglyse erklæring om adkomstrett på festet grunneiendom. Skal erklæringen tinglyses som heftelse i «grunn», i «feste» eller i begge deler? - Eksempel: «Min samboer NN skal ha livsvarig borett til gnr 1, bnr 2 ved min død.» Godtas det tinglyst en vanlig avtale, eller må det være arvepakt som begjæres tinglyst? Livsdisposisjon eller dødsdisposisjon. Ligger det til grunn for avtalen en arvepakt (som ikke blir sendt til TM)? - Eksempel: 10 sameiere har hver grunnbokhjemmel til 1/10 av (eiendomsretten til) en parkeringseiendom med 10 p-plasser. Noen bruksrettsfordeling er ikke tinglyst. Én sameier utsteder en erklæring der bruksrett til én p-plass tildeles tredjemann. Kun underskrevet av den ene sameieren. Kan erklæringen tinglyses? 1.8 «Gammel» grunnbok kompletterer elektronisk grunnbok - Ikke alt er konvertert fra gammel grunnbok til elektronisk grunnbok. Endel eldre heftelser ble ikke overført; gammel grunnbok må da supplere elektronisk grunnbok. Ikke nødvendigvis noen tgl.feil ikke nødvendigvis retting. Tingsrett fotnote Risikerer publikum å få en ikke-utfyllende pantattest / registerutskrift? 1.9 Lik praksis, contra skjønnsutøvelse - Like saker bør behandles mest mulig likt. - Publikums krav om lik praksis, samtidig som publikum krever at TM må bruke skjønn, kan være selvmotsigende. - At TM utøver skjønn innebærer langt fra nødvendigvis en praksisendring Tinglysing er ikke regulert av forvaltningsloven - Forvaltningsl 4 (1) a. Tinglysingsloven 2 og Tingsrett s 572. Tgll.kommentar s 60 - «God forvaltningsskikk» er tema i LB

6 2. Grunnbokhjemmel hjemmelshaver 2.1 Begrepsbruk - Enhver som er innført i grunnboken som rettighetshaver til «noe», er hjemmelshaver til «noe». Rettighetshaveren er i grunnboken hjemlet en rettighet. Tgll 14 (3), jf (1) og (2) - Hjemmel til eiendomsrett - Hjemmel til festerett / fremfesterett / leierett / fremleierett - Hjemmel til adkomstrett / brønnrett - Hjemmel til løsningsrett - Hjemmel til (primær)kjøpekontrakt / sekundærkjøpekontrakt - Hjemmel til panterett / frempanterett - Grunnboken har således en misvisende inndeling i overskriftene «Hjemmelsopplysninger», «Pengeheftelser» og «Servitutter». - «Pengeheftelse» i grunnbokens forstand er noe mer enn «pengeheftelse» i tvangsfullbyrdelsesloven m.fls forstand. LB og LB Tgll.kommentaren s Dokumentavgiftslovgivningens begrepsbruk. 2.2 Det formelle utgangspunkt for å få noe tinglyst - Ikke noe krav om medvirkning fra noen hjemmelshaver. Tgll Dokumenter som ikke gir uttrykk for rettshandel (= frivillig rettsstiftelse), kan tinglyses uten den aktuelle hjemmelshavers medvirkning. - utleggspant / visse legalpant - fredningsvedtak / vedtak fra Stiftelsestilsynet - (dom) - TM må foreta en viss legalitetskontroll med slike offentlige vedtak; gjengivelse av en lovhjemmel må være et minstekrav. - Et unntak: TMs hjemmelskontroll av kommunal matrikkelmyndighets «Melding til tinglysing». Miljøverndepartementets veileder til matr.forskriften 8 6

7 2.3 Rettshandel (= frivillig rettsstiftelse) - Krav til skriftlig samtykke fra den aktuelle hjemmelshaver. Tgll 13 (1) - Eiendomsrett, festerett, fremfesterett, leierett, fremleierett, adkomstrett, byggebegrensning (villaklausul), (primær)panterett, frempanterett, løsningsrett - TM må ved sin dokumentkontroll være sikker på hvilket formuesgode i den faste eiendom som beheftes, slik at det er korrekt hjemmelshaver som medvirker. - Krav om fødselsnr / organisasjonsnr. Tgl.forskriften 4a - Også ved bruk av fullmakt skal hj.haverens navn + fødselsnr / org.nr fremgå av dokumentet som begjæres tinglyst. 2.4 Pantsettelse av rettighet i fast eiendom - Alminnelige krav til et pantobjekt: Økonomisk verdi + omsettelighet. - Avtalepant. Eiendomsrett + tinglyst særlig rettighet (avledet av eiendomsretten) kan pantsettes. Pantel. 2-1 Eksempel: 0219 Bærum, gnr 41, bnr Utleggspant. Kan ta utleggspant i eiendomsrett + særlig rettighet (som ikke behøver være tinglyst). Tvfbl 11-1 (2) og 7-20, samt panteloven 5-2 (1). - TM må ved alle avtalepant vurdere om det påberopte pantobjekt har økonomisk verdi og om det er omsettelig. Neppe noen slik vurdering ved utleggspant. - Ved avtalepantsettelse av personlig rettighet: Skille mellom «vanlig» personlig rettighet og «strengt» personlig rettighet. - Skrytepave: «Jeg har pant i fast eiendom.» 3. Tinglysingssperre / urådighetserklæring / råderettsbegrensning 3.1 Begrepsbruk omfang - Intet lovdefinert begrep. - Innholdet av erklæringen kan omfatte enhver rettshandel (= frivillig rettsstiftelse), eller det kan gjelde kun spesifikke 7

8 typer rettshandler. - Kommentar av de tre begrepene. - En råderettsbegrensning kan knytte seg til enhver tinglyst rettighet i en fast eiendom. Eiendomsrett, festerett, servitutt, kjøpekontrakt, opsjonsavtale, (primær)panterett, frempanterett - Panteloven 1-3 (2) Begrensning mht avhending gjelder tilsvarende ved pantsettelse. Deklaratorisk lov, jf 1-2 (1). Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog - Det er ingenting i veien for at én og samme erklæring kan inneholde en rettslig råderettsbegrensning («tinglysingssperre») og en negativ servitutt. Eksempel: - (Eiendomsretten til) gnr 1, bnr 2 kan ikke disponeres rettslig over uten samtykke av innehaveren av gnr 1, bnr 3. Heller ikke kan gnr 1, bnr 2 utbygges til annet enn enebolig med kun én etasje over bakkeplan; rettighetshaver er gnr 1, bnr Fremgangsmåte for etablering av råderettsbegrensning mm Avtale Rettsavgjørelse - Midlertidig forføyning - Tinglysing av utdrag av stevning. Tgll 19 Gjelder ikke for stevning i voldgiftssak. HR En tredje mulighet Man kan forlange et dokument foreløpig ført i grunnboken («dagbokført»). Dokumentet skal da føres, og eventuelt nektes tinglyst! Tgll 7 (2). LB Råderettsbegrensning som hinder for prioritetsvikelse - «Nærliggende» at prioritetsvikelse må godkjennes av innehaver av råderettsbegrensningen. Tingsrett fotnote Er det gitt at TM skal håndheve? 8

9 4. Prioritetsvikelser 4.1 Absolutte og relative prioritetsavtaler - Sikker materiell rett at man kan vike prioritet med varig virkning slik at den prioritetsvikende skal stå etter et spesifikt beløp, til enhver tid. Panterett 3. utgave s Tingsrett fotnote Tgl.forskriften 4 (4) kan ikke være ment å begrense adgangen til absolutt prio.vikelse. Bestemmelsen må leses slik at den kun regulerer de relative prioritetsavtalene, dvs at den prio.vikende skal stå etter spesifikk(e) heftelse(r). - Generelt: En rettighetshaver kan ikke vike prioritet uten eierens samtykke. - TM skal ikke kontrollere slikt samtykke. Luftfartsloven Borettslagsloven Prinsippet om «Lojalitet i kontraktsforhold» kan generelt tilsi begrenset plikt for TM til å håndheve. Eksempel: En leieavtale for lokaler på 1000 m2 er tinglyst. Det er tinglyst pant i leieavtalen. Det søkes tinglyst endringsavtale hvoretter arealet reduseres til 500 m2 / utvides til 2000 m2. I hvilken grad skal TM kontrollere at panthaveren engasjerer seg som vilkår for tinglysing av endringsavtalen? - «Pantsetterens eventuelle mislighold overfor panthaveren er registerføreren uvedkommende.» Uttalelsen gjelder det å slette en servitutt som ligger til en pantsatt «herskende» eiendom. Tgll.kommentar s Prioritetsvikelse med del av et pantebeløp - Eksempel: Tinglyst pantedokument på kr 10 mill. er påført: «Vi viker med kr 4 mill overfor etterstående pantedokument, tinglyst m/dok.nr » - Uklar prioritetsvikelse! Vikes det prioritet med de best eller dårligst prioriterte kr 4 mill? Er dette et forhold som TM skal kontrollere? - Denne type prio.vikelse må normalt fortolkes slik at man viker med de dårligst prioriterte kr 4 mill. Tingsrett s 802 9

10 4.3 Sammenføyning og arealoverføring - Det må ikke oppstå (uforenlig) prioritetskollisjon. Matr.forskriften 43 (8) og I mange tilfeller er det kun domstolene som kan avgjøre hva som er (uforenlig) prio.kollisjon. TM må ikke bli for streng! Lojalitet i kontraktsforhold. «Gordisk knute». 5. Tinglysing av rettsavgjørelser 5.1 Dom - TM krever at a) dommen har et innhold som faller innenfor tgll 12 b) dokumentasjon for rettskraftig dom c) dommen kun kan tinglyses dersom den aktuelle grunnbokshjemmelshaver er part i saken. Hj.haver på tidspunktet for tinglysing. Tgll 13 (4) Eller hj.haverens skriftlige samtykke innhentes i ettertid, dvs etter dommens avsigelse, men forut for tinglysing. - Stadfestelsesdom - Fullbyrdelsesdom Se dog Ot.prp nr 9 (1935) side 30: En fullbyrdelsesdom kan i visse tilfeller legges til grunn for hjemmelsovergang. - I prinsippet ingen grense for hvor gammel en dom kan være. - Mortifikasjonsdom: tinglyses umiddelbart. 5.2 Midlertidig sikring (arrest + midlertidig forføyning) - Ikke krav om rettskraftig kjennelse. - Bortfall av midlertidig sikring ved etterfølgende muntlig forhandling: fortsettelse av samme sak ved samme instans. En tinglyst midlertidig sikring kan da slettes umiddelbart i grunnboken. Ikke avvente rettskraftig kjennelse om bortfall. 5.3 Kjennelse over tinglysing av stevning, jf tgll Tinglyses umiddelbart. - Ikke krav om at det materielle kravet sannsynliggjøres. Spørsmålet om tinglysing er overlatt til tingrettens 10

11 skjønnsmessige kompetanse. Behov contra konsekvenser. Hvor stor sannsynlighet er det for at søksmålet vil føre frem? Kan sette krav om sikkerhet for evt. erstatn.ansvar. HR Ikke godta tinglyst skjønnsbegjæring for fastsettelse av innløsningssum. Rettighet mot en person, ikke rettighet i fast eiendom. Tgll 12. LB Etterfølgende dom som avløser tinglyst utdrag av stevning, får prioritet fra tidspunktet for tinglysing av stevningen. Borettslovkommentaren s Sletting av heftelser to (litt uvanlige) fremgangsmåter 6.1 Stiftelsesloven 55 - Stiftelsestilsynet kan endre / oppheve bestemmelse om hvordan en formuesverdi skal brukes. - Stiftelsestilsynets vedtak kan tinglyses. - Vedtaket må være endelig. - Gjelder ikke rettighet som reguleres av servituttloven. - Ikke alle servitutter reguleres av servituttloven. Tingsrett s Ved endring av Stiftelsestilsynet: Eksempel: Tinglyst avhendingsbegrensning fra 1980 omgjort til forkjøpsrett i Endringen er tinglyst. Når er den endrede heftelse stiftet, i relasjon til regelen om foreldelse av løsningsrett i løsningsrettsloven? 6.2 Deponeringsloven - Deponering av pålydende på pantedokument, på rentefri konto i Norges Bank. - Sletting ved fremlegging av deponeringserklæring fra NB. - Utbetaling ved fremleggelse av mortifikasjonsdom. Tgll.kommentar s Fremme av mortifikasjonssak kan mot stilt sikkerhet tenkes få samme virkning som en avsagt mortifikasjonssak. Mortifikasjonsloven 13 Eksempel: sak TVI-BRON 11

12 - Mortifikasjon contra sletting etter tgll 32a. 6.3 Dokumentavgift - Dokumentavgift vil bli et tema ved sletting av bebygd festerett. - Eksempel: ASK-BORG/04, kjennelse Slettelse av festekontrakt på et helt, bebygd bruksnummer. Altså, ikke eget grunnboksblad for festeretten, og således ikke et eget festenummer. TM forutsatte at festeren var eier av bygg, og ville derfor ikke slette festekontrakten uten dok.avgift. LB mente: Intet i grunnboken som utpekte festeren som eier av bygningsmassen. Grunneieren (bortfesteren) var da hele tiden hjemmelshaver til bygningsmassen, og en sletting av festekontrakten medførte ingen hjemmelsovergang av bygningsmassen og da heller ingen dokumentavgift. Tgll 15. Resultatet ville gjerne blitt annerledes dersom festeretten var matrikulert som en festegrunn, dvs at man forholdt seg til en festerett knyttet til et eget festenummer. Med mindre grunnboken også i dette tilfellet ville vise at festeren ikke er eier. - Tingsrett s 594 ff og 723. Tgll.kommentar s Matrikkelloven oppmåling av festegrunn mm 7.1 Ingen alminnelig regel om at en avtale med lovstridig innhold er uten virkning mellom partene. - Eksempler - HR Kreditt for aksjespekulasjon - HR Konsesjonspliktig landbrukseiendom - HR Delingsforbudet i jordloven 12 - HR Balders gate - LB Ervervsbegrensningen i esl 22 (3) Tgll.kommentar s 219 og s Brudd på matrikuleringspåbud hindrer ikke at avtale som utløser matrikuleringsplikt, er ugyldig. Tingsrett s 256 m/fotnote Eksklusiv bruksrett eksempler - Parkeringsplass på fremmed grunn 12

13 - Vinterbruk av skibakke, med / uten installasjoner - Parkeringsrett for allmennheten, med / uten installasjoner - TM vil i mange tilfeller kunne kreve at det uttrykkelig skal fremgå at en rettighet ikke er eksklusiv. 7.3 Sletting av festegrunn (som matrikkelenhet) - At festekontrakt er slettet, evt aldri har vært tinglyst, er ikke nødvendigvis grunn til å slette festegrunnen (festenummeret) i grunnboken. Grunneieren kan tenkes være interessert i å opprettholde det oppmålte areal som en egen matrikkelenhet, med tanke på senere festeforhold. - Samordnet sletting i matrikkel og grunnbok. 7.4 Sammenslåing av matrikkelenheter dokumentavgift - Krav om lik hjemmelshaver for å kunne sammenslå. Matrikkelloven En forutgående og påkrevet hjemmelsovergang vil normalt utløse dok.avgift. - TIPS: Ny matrikkelenhet kan utskilles fra to eller flere matrikkelenheter, selv om forskjellige hjemmelshavere til avgivereiendommene. Matrikkelloven 10 (3). De involverte hjemmelshavere vil bli sameiere til utskilt matrikkelenhet, og sameiebrøkene må oppgis. - Logisk brist i regelverket? 13

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper GeoForum Rogaland, Temadag Eiendom Sandnes 30 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Rettigheter i fast eiendom NJKF / Tekna Thon Hotel Nordlys Bodø, 4 april 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter. GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, Registerfører Hugo Torgersen

Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter. GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, Registerfører Hugo Torgersen Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, 20.09.2016 Registerfører Hugo Torgersen Tinglysingsmyndighetens (TM) kontrollmandat Tinglyse

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype

EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER

Detaljer

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 16 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk INTRODUKSJON TIL EIERSEKSJONSLOVEN 1. Generelt om

Detaljer

Diverse innkomne tinglysingsspørsmål. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen

Diverse innkomne tinglysingsspørsmål. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen Diverse innkomne tinglysingsspørsmål Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen Sletting av løsningsrett Løsningsrett kan tinglyses. Tgll 12 Eksempel

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN GENERELLE BETRAKTNINGER FRA TINGLYSINGSMYNDIGHETEN

EIERSEKSJONSLOVEN GENERELLE BETRAKTNINGER FRA TINGLYSINGSMYNDIGHETEN Seksjonering GeoForum / NJKF Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 3 juni 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN GENERELLE BETRAKTNINGER FRA TINGLYSINGSMYNDIGHETEN 1. Kompetansefordelingen

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER

EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER Seksjonering NJKF / GeoForum Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 4 juni 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN SPESIELLE TINGLYSINGSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER 1. Tinglysing

Detaljer

Seksjonering Kartverkets tinglysingskontroll. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen

Seksjonering Kartverkets tinglysingskontroll. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen Seksjonering Kartverkets tinglysingskontroll GeoForum Sola 02.11.2017 Registerfører Hugo Torgersen Fire kontrollsituasjoner Seksjonering Reseksjonering Oppløsning av eierseksjonssameie Erklæringer og andre

Detaljer

Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen

Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket GeoForum Sola 02.11.2017 Registerfører Hugo Torgersen Sammenslåing av eierseksjonssameier To/flere eierseksjonssameier skal bli til ett eierseksjonssameie.

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Sletting av rettigheter i grunnboken

Sletting av rettigheter i grunnboken Sletting av rettigheter i grunnboken Sundvolden 10.09.2014 Registerfører Åge-André Sandum Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Oversikt over slettebestemmelsene i tinglysingsloven Bestemmelsene

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER. 1. Rettighetshaveren begjærer sletting / frafall av tinglyst servitutt

RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER. 1. Rettighetshaveren begjærer sletting / frafall av tinglyst servitutt GeoForum Sørlandet Lokale Geomatikkdager Quality Hotel & Resort Kristiansand 11 februar 2016 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER 1. Rettighetshaveren

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing - Servitutter registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva er en servitutt Tinglysing av servitutter og heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen Mandat overordnede hensyn Hindre interne konflikter i sameiet. Velfungerende

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Omdanning av eiendom i matrikkel og grunnbok

Omdanning av eiendom i matrikkel og grunnbok Omdanning av eiendom i matrikkel og grunnbok Sundvolden 07.09.2016 Registerfører Einar Nordengen Innhold Omdanning må være fra noe til noe En omdanning må bestå av oppretting av ny eller endring av en

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG

SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG Statens kartverks eiendomsrettsseminar Sundvolden 7 september 2016 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG 1. Retting etter tinglysingsloven 18 1.1

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 2014 - Ålesund Leikny Gammelmo Stipendiat NMBU - Tidligere Fagleder Oppmåling leikny.gammelmo@nmbu.no 1 Eksempler og erfaringer er i hovedsak hentet

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Eiendomskonferansen 2014

Eiendomskonferansen 2014 Eiendomskonferansen 2014 Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Solstrand 13.10.2014 Innhold Tema: Generelt

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Ny eierseksjonslov Utvalgte emner. Kartverket Skien Fagdag Skien, Registerfører Hugo Torgersen

Ny eierseksjonslov Utvalgte emner. Kartverket Skien Fagdag Skien, Registerfører Hugo Torgersen Ny eierseksjonslov Utvalgte emner Kartverket Skien Fagdag Skien, 28.11.2017 Registerfører Hugo Torgersen Tidsplan Loven ble sanksjonert i juni 2017. Forskrifter må utarbeides av KMD før loven kan tre ikraft.

Detaljer

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til EEE FESTEGRUNNBEGREPET I MATRIKKELLOVEN MATRIKULERING AV FESTEGRUNN Sentral matrikkelmyndighet September 2012 STEDSDATA BEGREPER Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til Festerett når

Detaljer

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser v/avdelingsdirektør Gunn Merete Paulsen og seniorrådgiver Liv Tystad Eiendomsrettsseminaret, Sundvollen Hotel, 6. september 2012 Hovedregelen på

Detaljer

Sak:

Sak: ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS POSTBOKS 1400 VIKA 0115 OSLO Kartverket Deres ref.: Sak: Dato: 11541557 20.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune Astrid Sofie Øie Litt historikk Eierleilighet begrep som dukket opp på 1960 tallet. (TK de første på 70-tallet) 1983 ny lov, innfører begrepet eierseksjon.

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Ny eierseksjonslov Utvalgte emner. Eiendomskonferansen 2017 Solstrand Hotel og Bad, Registerfører Hugo Torgersen

Ny eierseksjonslov Utvalgte emner. Eiendomskonferansen 2017 Solstrand Hotel og Bad, Registerfører Hugo Torgersen Ny eierseksjonslov Utvalgte emner Eiendomskonferansen 2017 Solstrand Hotel og Bad, 17.10.2017 Registerfører Hugo Torgersen Tidsplan Loven ble sanksjonert i juni 2017. Forskrifter må utarbeides av KMD før

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET Side 1 av 5 EIENDOMSRAPPORT Eiendom Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 0602 110 215 Hjemmelsinformasjon: Ajour pr.:28.06.2012 Hjemmelsinformasjon Eiendommen er utskilt fra: 10.03.1958 903204

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre.

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre. Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

TINGLYSINGSKJENNELSER

TINGLYSINGSKJENNELSER Eiendomsrettsseminaret Sundvolden Hotell 09.09.2015 TINGLYSINGSKJENNELSER Registerførere Åge-André Sandum og Camilla Walløe Tre sentrale kjennelser LB-2014-183285 Tingl. 38 a LB-2014-204702 Oppløsning

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer Kort veileder i forbindelse med erklæringer Erklæringer sørger for at eiendommer skal fungere, og angir bruken av og begrensningene på eiendommen. Ved opprettelse av ny selvstendig matrikkelenhet (ikke

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING 1 GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) V.5 Sentral matrikkelmyndighet AKTUELLE BESTEMMELSER Arealoverføring, Lovens 15 Forskriftens 33 Grensejustering, lovens 16 Forskriftens

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31 TØNSBERG* (0704, Vestfold) - 0704/1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG WE01117000 Hjemmelsinformasjon Hjemmelsinformasjon: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:01.11.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Begjæring om seksjonering/reseksjonering - Begjæring om seksjonering/reseksjonering fremmes på fastsatt skjema: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering.

Detaljer

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 1 201L BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES 1 11 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr.

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd , Januar 2008 1 073 13 389 19 348 2 388 1 569 22 937 2 143 42 451 452 3 309 12 205 102 283 Februar 2008 955 12 193 12 322 2 322 1 981 25 409 2 036 35 366 258 3 251 11 953 96 058 Mars 2008 962 10 302 29

Detaljer

Om rett og plikt til matrikulering. Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013

Om rett og plikt til matrikulering. Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013 Om rett og plikt til matrikulering Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013 1 0. Innledning Statskog SF er landets største grunneier, med hjemmel til ca 1/5-del av fastlands-norge. Det er følgelig

Detaljer

Utskrift fast eiendom

Utskrift fast eiendom Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: Selvaag Eiendomsoppgjør AS GEIRNJ g Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 1003, Bruksnummer 79 i 0704 TØNSBERG kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Disposisjon Muligheter i gjeldende matrikkellov Hva skjer? Forslag til endringer i matrikkelloven «Litt» om jordsameier

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017.

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017. DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MOTTATT - 1FLB2017 Kartverket Roi Deres ref.: Vår ref.: : Sakidok.: 10968382/77805 30.01.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet

Detaljer

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Festebegrepet i praksis - festegrunn Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad 17. 18. oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innledning Definisjon av festegrunn i matrikkelloven Hva er festegrunn?

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom

Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom Fornebu 5. desember 2016 Einar Bergsholm Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom? Hva er typisk for rettigheter i fast eiendom? Sett i forhold til andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/996 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 83/10 Utviklingsutvalget 20.12.2010 ANKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING EIENDOM

Detaljer

Dokumenter for Kong Ringshaugene (gnr 139, bnr 62) i Tønsberg (tidl. Sem) kommune

Dokumenter for Kong Ringshaugene (gnr 139, bnr 62) i Tønsberg (tidl. Sem) kommune Dokumenter for Kong Ringshaugene (gnr 139, bnr 62) i Tønsberg (tidl. Sem) kommune Innholdsfortegnelse 1. Utskrift av elektronisk grunnbok for 139/62 (av 2015-06-10): 2-4 2. Utskrift av historisk grunnbok

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

7790 MAW et Ap Ka rtve rket

7790 MAW et Ap Ka rtve rket I\fl(L*»TT.:Q [6/ 03 RAN KOMM 1 5 AUG 2m6 7790 MAW et Ap Ka rtve rket VER UNE r/ezrrafiåteingg ene LIAVEGEN1 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/doku 10426901/719989 15.08.2016 Retur av tinglyst dokument Vi

Detaljer

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innhold Håndtering av rettigheter og servitutter

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 2. juli 2009 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing av

Detaljer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MC - 6 T, r_ ; 2017 Kartverket Deres ref: Sak: Dato: 2017/1172 11463932 01.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som

Detaljer

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79//

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// WE01117000 Hjemmelsinformasjon Ajour pr.: 07.04.2011 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Eiendommen er opprettet: 01.01.0001 902855 OPPRETTELSE AV EIENDOMMEN

Detaljer

MOTTATT - 1 FEB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77845/2017.

MOTTATT - 1 FEB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77845/2017. MOTTATT - 1 FEB2017 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA Kartverket Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok.: 10968372/77845 30.01.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet

Detaljer

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune !!!N BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES Kartverket Deres ref.: Vår ref.: sao Dato: Sakidok.: 10198163/ 30.05.2016 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr. 90 bnr.

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker Registerfører Ola Høydal Registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom Disposisjon Statistikk Nærmere om ankeprosessen Konkrete avgjørelser Konsesjonsspørsmål

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Ny eierseksjonslov. - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier. Førstelektor Børge Aadland

Ny eierseksjonslov. - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier. Førstelektor Børge Aadland Ny eierseksjonslov - «fellesgjeld» i eierseksjonssameier Førstelektor Børge Aadland Problemstillinger I hvilken grad kan eierseksjonssameier finansiere nødvendig vedlikehold ved å ta opp lån med «sikkerhet»

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer