VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'"

Transkript

1 VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen

2 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring Even S. Enger Ny anleggseiendom fra én matrikkelenhet: Referansene under meldingen har blitt forandret Even S. Enger Ommatrikuler seksjonert matrikkelenhet: Ny tallinndeling Even S. Enger Ommatrikulert matrikkelenhet med underliggende seksjonert festegrunn: Ny tallinndeling Even S. Enger Sammenslåing: Kommet et nytt NB punkt Even S. Enger Arealoverføring: To kulepunkt har blitt slått sammen Even S. Enger 3.3 Fullmakter: Endring av setning Even S. Enger 3.7 Ny matrikkelenhet opprettet etter matrikkelloven 9 b, c og h: Endring av setning Even S. Enger Sammenslåing: Endret på kulepunkt strukturen Even S. Enger Matrikkelenhet utgår grunneiendom: Ført inn en parentes Even S. Enger Reseksjonering: Endring av et ord (sitt sin) Even S. Enger Ny grunneiendom fra flere matrikkelenheter: Endring av første setning Even S. Enger Nytt kapittel: Ny grunneiendom fra én festegrunn som er seksjonert. Det gamle har blitt flyttet til Even S. Enger Nytt kapittel Ny grunneiendom fra flere festegrunner der én festegrunn er seksjonert. Det gamle har blitt flyttet til 4.1.7, det gamle har blitt flyttet til 4.1.8, og det gamle har blitt flyttet til Even S. Enger 4.3 Både ommatrikulering og omnummerering vil bli brukt i dette kapittelet (frem til versjon 3.5). Det samme gjelder for følgende kapiteler: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, Beate Aase Slettet kulepunkt 1 og 3 i kap Side 2 av 31

3 1 INNHOLD Innhold Innledning Hjemmelsgrunnlag Generelt for alle meldingstyper Urådighet Ulik hjemmelshaver Fullmakter Signaturrett/prokura Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? (jf. lov om vergemål) Krav om grunnbokhjemmel i saker etter matrikkelloven 24 fjerde og femte ledd, (tinglysingsloven 38 a, b eller c) Ny matrikkelenhet opprettet etter matrikkelloven 9 b, c eller h Tinglysingsgjenpart De enkelte meldingstypene med vedlegg Oppretting av ny matrikkelenhet Ny grunneiendom fra én matrikkelenhet Ny grunneiendom fra flere matrikkelenheter Ny grunneiendom fra én festegrunn Ny grunneiendom én festegrunn som er seksjonert Ny grunneiendom fra flere festegrunner Ny grunneiendom fra flere festegrunner der én festegrunn er seksjonert Ny anleggseiendom fra én matrikkelenhet Ny anleggseiendom fra flere matrikkelenheter Ny festegrunn på grunneiendom eller registrert jordsameie Nytt jordsameie Matrikulering av umatrikulert grunn Matrikuler eksisterende festegrunn Matrikuler umatrikulert grunn som grunneiendom Matrikuler umatrikulert grunn som anleggseiendom Omnummerering/Ommatrikulering Sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåing Sammenslåing (bestående matrikkelenhet er seksjonert, utgående matrikkelenhet(er) ikke er seksjonert) Sammenslåing (utgående grunneiendom(er) har underliggende festegrunn(er)) Sammenslåing (bestående og utgående grunneiendommer har underliggende festegrunn(er)) Arealoverføring Arealoverføring Matrikkelenhet utgår Matrikkelenhet utgår grunneiendom Matrikkelenhet utgår festegrunn Oppløs registrert jordsameie Seksjonering Fordeling av seksjoner ved seksjonering Seksjonering uten tilleggsareal bygning eller grunn Side 3 av 31

4 4.7.3 Seksjonering med tilleggsareal bygning og/eller grunn Seksjonering over flere matrikkelenheter Reseksjonering Reseksjonering Slett seksjonering Slett seksjonering Side 4 av 31

5 2 INNLEDNING Intensjonen med dette dokumentet er å beskrive hvordan de ulike meldingene fra matrikkelen ser ut og hvilke vedlegg som eventuelt skal følge med de ulike meldingstypene Melding til tinglysing, jf. matrikkelforskriften 8, første og andre ledd. Dette dokumentet inngår også som vedlegg til Føringsinstruks for matrikkelen. Opplistingen her er ikke uttømmende. Det kan derfor forekomme meldinger hvor det er behov for ytterligere vedlegg/dokumentasjon. 2.1 Hjemmelsgrunnlag Matrikkelforskriften 8: (1) Kommunen skal sende særskilt melding til tinglysing for hver enkelt forretning. Som melding skal det brukes særskilt rapport produsert i matrikkelsystemet. Meldingen med eventuelle vedlegg skal inneholde tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon til at oppretting, endring eller sammenslåing av matrikkelenhet kan registreres i grunnboken. (2) Kommunen skal sammen med meldingen dessuten sende eventuelle andre dokumenter som har ligget til grunn for matrikkelføringen og som skal tinglyses. (3) Melding som gjelder arealoverføring, kan bare omfatte to matrikkelenheter. Side 5 av 31

6 3 GENERELT FOR ALLE MELDINGSTYPER 3.1 Urådighet En urådighetserklæring er et forbud mot at hjemmelshaver kan foreta visse rettslige disposisjoner over eiendommen, for eksempel forbud mot salg, pantsettelse, fradeling mv. Ved at det er tinglyst en urådighetserklæring kan ikke hjemmelshaver disponere fritt over eiendommen uten samtykke fra den som er registrert som rettighetshaver. Hvis det er tinglyst urådighet på noen av de eiendommene som er involvert i forretningen, må det påses at hjemmelshaver ikke disponerer i strid med urådigheten. Dersom disposisjonen vil være i strid med urådigheten må det enten: innhentes skriftlig samtykke fra rettighetshaver til urådigheten, eller urådigheten må slettes, o Ved en påtegning på det tinglyste pantedokumentet eller et annet dokument som stiftet urådigheten. Slettebegjæringen signeres av rettighetshaver. Det må tydelig fremgå hvilken rettsstiftelse som skal slettes og hvilken rettsstiftelse som skal bestå, slik at tinglysingsmyndigheten ikke feilaktig sletter hele dokumentet. o I en løs erklæring. Slettebegjæringen signeres av rettighetshaver. Slike samtykker eller begjæringer om sletting skal alltid følge med Melding til tinglysing. For nærmere informasjon om urådighet, se Ulik hjemmelshaver I de tilfeller hvor noen har rekvirert matrikkelføring på vegne av hjemmelshaver er det kommunens oppgave å påse at det foreligger fullmakt. Tinglysingsmyndigheten krever ikke å få fremlagt denne fullmakten. Det er tilstrekkelig at kommunen bekrefter at slik fullmakt foreligger. 3.3 Fullmakter Ved tinglysing kan fullmakt benyttes ved utstedelse av skjøte, pantedokumenter og andre dokumenter. Fullmakten er personlig og kan ikke overdras med mindre dette fremgår uttrykkelig. Fullmakter skal i utgangspunktet fremlegges i original. Hvis kopi av fullmakt benyttes, skal kopien påføres attestasjon om at kopien er en rett kopi av originalfullmakten. I tillegg skal det innestås for at fullmakten var gjeldende på det tidspunkt da dokumentet som begjæres tinglyst, ble utstedt. Kopibekreftelse og inneståelseserklæring kan bare utføres av personer som i kraft av sin stilling har et selvstendig ansvar med forsikringsdekning for bekreftelsens riktighet, i hovedsak advokater, statsautoriserte eller registrerte revisorer, eiendomsmeglere, meglere eller fagansvarlige i eiendomsmeglerforetak. Side 6 av 31

7 Fullmakt bør gis til bestemte navngitte personer. Omfatter fullmakten rett til utstedelse av skjøte eller pantedokument, kreves at hjemmelshavers underskrift bekreftes på fullmakten tilsvarende som ved skjøter eller pantedokument for øvrig. Det kreves også at det avgis en erklæring om sivilstand i fullmakten. Når det undertegnes i henhold til fullmakt, påføres dokumentet "i henhold til fullmakt" i den rubrikk fullmektigen underskriver. Dokumentet skal være selvforklarende m.h.t. hvem som er hjemmelshaver. Med andre ord skal det tydelig fremkomme av dokumentet hvem som er hjemmelshaver (navn og fødselsnummer). Når det undertegnes i henhold til fullmakt, skal fullmakten(e), enten original eller kopi med bekreftelse og inneståelseserklæring, medfølge vedlegg til Melding til tinglysing. For nærmere informasjon om krav til fullmakter, se Signaturrett/prokura Signaturrett er rett til å representere et foretak utad og tegne foretakets firma, jf. aksjeloven 6-30, allmennaksjeloven 6-31 og selskapsloven Hvem som har signaturrett for et foretak fremgår av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret. Dersom det ikke er bestemt noe med hensyn til hvem som har signaturrett i selskapet er det aksjeselskapets samlede styre som kan gjøre dette, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven I ansvarlige selskaper er hver av deltakerne legitimert, med mindre det foreligger avtale om annet eller et styre er valgt, jf. selskapsloven 2-21 første ledd. Prokura er en særlig form for fullmakt som brukes i næringslivet og som reguleres av lov om prokura. Ved prokura har prokuristen myndighet til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom, jf. prokuraloven 1. Ved tinglysing av dokumenter kan prokuristen blant annet signere på følgende disposisjoner: transport, prioritetsvikelse, pantefrafall, sletting av pant, og samtykke ved urådighet. Prokuristen kan ikke signere for foretaket ved overføring av hjemmel, pantsettelse eller ved annen beheftelse av foretakets eiendom, med mindre dette uttrykkelig fremgår av fullmakten. Dersom en involvert eiendom eies av juridisk person må det påses at vedkommende som forplikter foretaket har signaturrett eller prokura. Slik dokumentasjon skal imidlertid ikke medfølge som vedlegg til Melding til tinglysing. For nærmere informasjon om signaturrett og prokura, se Side 7 av 31

8 3.5 Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? (Jf. lov om vergemål) Etter lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9 4 er det fylkesmannen i det enkelte fylke som er lokal vergemålsmyndighet. Personer under vergemål kan deles i tre kategorier: Mindreårige Personer som ikke har fylt 18 år. Den mindreårige kan i hovedsak ikke selv foreta rettslige handlinger. Mindreårige blir representert av verge, normalt den eller de som har foreldreansvar etter reglene i barneloven, jf. vergemålsloven 16. Personer under vergemål med fratakelse av rettslig handleevne Myndig person som ved dom er satt under vergemål med fratakelse av rettslig handleevne. Personen kan ikke selv foreta rettslige handlinger, og blir representert av oppnevnt verge. Personer under vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne Myndig person som etter vedtak fra fylkesmannen er satt under vergemål. Personen er legitimert til å foreta rettslige handlinger selv, men blir normalt representert av oppnevnt verge. Visse disposisjoner over fast eiendom, som er gjort av verge på vegne av person under vergemål, krever samtykke fra fylkesmannen for å kunne tinglyses, jf. vergemålsloven 39. Samtykkekravet gjelder tilsvarende for andel i borettslag, jf. fjerde ledd i bestemmelsen. Fylkesmannen skal samtykke i følgende tilfeller: Utskiftning og grenseregulering, jf. vergemålsloven 39 første ledd bokstav e) Deling mv. av fast eiendom, jf. vergemålsloven 39 første ledd bokstav g) Samtykkekravet gjelder i de tilfellene vergen representerer hjemmelshaver på begjæring om fradeling, sammenslåing, seksjonering, oppheving av seksjonering mv. Samtykket fra fylkesmannen skal bekreftes med fylkesmannens stempel og signatur, og bør påføres det dokumentet som skal tinglyses direkte. Alternativt kan et uttrykkelig samtykke til den aktuelle disposisjonen legges ved i et vedlegg. Samtykket fra fylkesmannen skal ligge ved forsendelsen til tinglysingen. 3.6 Krav om grunnbokhjemmel i saker etter matrikkelloven 24 fjerde og femte ledd, (tinglysingsloven 38 a, b eller c) Partene må i slike saker eventuelt selv sette fram krav om tinglysing overfor tinglysingsmyndigheten i etterhånd av matrikkelføringen. Unntakene fremgår av matrikkelloven 24 fjerde og femte ledd; Side 8 av 31

9 I saker som gjelder tinglysing av eksisterende ikke-tinglyst, eller oppretting av ny, grunn til offentlig veg- eller jernbaneformål må slikt krav fremsettes etter matrikkelloven 24 fjerde ledd. For å få opprettet grunnboksblad og å få registrert hjemmelsforholdet kan man benytte fremgangsmåten beskrevet i tinglysingsloven 38 b. I saker som gjelder tinglysing av registrert jordsameie, jf. matrikkelloven 14, har man to alternativer for tinglysing av hjemmelsforholdet; 1. Hvis hjemmelsforholdet er rettskraftig avklart i jordskiftesak kan man sende inn utdrag fra rettsboka hvor det fremkommer hvilke eiendommer som har andel i jordsameiet. 2. Alternativet er å benytte fremgangsmåten etter tinglysingsloven 38 a og starte kunngjøringsprosess. For å få grunnbokshjemmel til matrikkelenheter som er matrikulert etter matrikkelloven 13, eller som allerede er registrert i matrikkelen, men ikke er tinglyst, må det fremmes krav etter tinglysingsloven 38 a, jf. matrikkelloven 24 femte ledd. I slike saker vil imidlertid tinglysingen kreve kommunens bekreftelse på at matrikkelenheten er lovlig opprettet. Matrikkelenheter opprettet etter matrikkelloven 9 første ledd bokstav d: Ved oppretting av anleggseiendom fra eierløs undergrunn eller sjøgrunn skal matrikkelenheten først føres i matrikkelen og det skal tas ut melding til tinglysing. Sammen med meldingen må det følge krav om grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven 38 c. 3.7 Ny matrikkelenhet opprettet etter matrikkelloven 9 b, c eller h Dersom matrikkelenheten er opprettet etter matrikkelloven 9 første ledd bokstav b, c eller h vil dette fremgå av meldingen til tinglysing. Oppretting etter nevnte bestemmelser har bl.a. betydning for muligheten for å opprette ny matrikkelenhet i uregistrert jordsameie, teig med flere matrikkelenheter mv. Slik oppretting skal ikke skje i normaltilfellene. Side 9 av 31

10 3.8 Tinglysingsgjenpart Det skal følge med gjenpart av dokumenter som skal tinglyses (melding fra matrikkelen, Erklæring om arealoverføring, dokumenter som gjelder bruksretter og heftelser som skal tinglyses). Dette fremgår av tinglysingsloven 6. Det er kommunens ansvar å sørge for gjenpart av selve meldingen. Gjenpart av andre dokumenter som skal tinglyses er det partene som må besørge (men kommunen må påse at gjenpart av slike dokumenter også er med i pakka med dokumenter som sendes over til tinglysingen sammen med meldingen). Side 10 av 31

11 4 DE ENKELTE MELDINGSTYPENE MED VEDLEGG I det følgende er beskrevet hvilke vedlegg som kan/skal følge med Melding til tinglysing: 4.1 Oppretting av ny matrikkelenhet Ny grunneiendom fra én matrikkelenhet I forhold til bruksretter: Nødvendige dokumenter for å etablere bruksretter som kommunen har satt krav om at skal tinglyses i sin tillatelse etter plan- og bygningsloven. Nødvendige dokumenter for å rydde opp i de servituttforhold som landmåler og partene (herunder jf. matrikkelforskriften 37, 2. ledd bokstav d) har kommet frem til skal ordnes i forbindelse med oppmålingsforretningen Ny grunneiendom fra flere matrikkelenheter Erklæring fra partene som angir riktig eierbrøk på den nyopprettede matrikkelenheten I forhold til bruksretter: Side 11 av 31

12 Nødvendige dokumenter for å etablere bruksretter (typisk veg, vann og avløp) som kommunen har satt krav om at skal tinglyses i sin tillatelse etter plan- og bygningsloven. Nødvendige dokumenter for å rydde opp i de servituttforhold som landmåler og partene (herunder jf. matrikkelforskriften 37, 2. ledd bokstav d) har kommet frem til skal ordnes i forbindelse med oppmålingsforretningen. I forhold til pengeheftelser: Nødvendige dokumenter for å unngå prioritetskollisjon(er): o Original(e) pantedokument(er) påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall o For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering) Ny grunneiendom fra én festegrunn Denne meldingstypen benyttes kun i tilfeller hvor en eksisterende festegrunn i sin helhet skal omgjøres til grunneiendom, typisk ved innløsing av festegrunn. Krever ingen vedlegg til Melding til tinglysing. Side 12 av 31

13 4.1.4 Ny grunneiendom én festegrunn som er seksjonert Ny grunneiendom fra flere festegrunner Denne meldingstypen benyttes kun i tilfeller hvor de eksisterende festegrunnene i sin helhet skal omgjøres til èn ny grunneiendom, typisk ved innløsing av festegrunn. Side 13 av 31

14 I forhold til pengeheftelser på festegrunn: For å unngå prioritetskollisjoner må pengeheftelser: enten slettes /frafalles ved at original(e) pantedokument(er) sendes inn med begjæring om sletting eller pantefrafall, eller ved at det gis erklæring om prioritetsvikelse. For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering) Ny grunneiendom fra flere festegrunner der én festegrunn er seksjonert Ny anleggseiendom fra én matrikkelenhet Se pkt og Side 14 av 31

15 Eventuelt; erklæring ihht. matrikkelloven 11, siste ledd. I forhold til bruksretter: Nødvendige dokumenter for å etablere bruksretter (typisk rett til atkomst over, og rett til søylefester på, tilstøtende grunneiendom) som kommunen har satt krav om at skal tinglyses i sin tillatelse etter plan- og bygningsloven Ny anleggseiendom fra flere matrikkelenheter Eierbrøk skal oppgis særskilt dersom dette ikke fremgår av meldingen. Eventuelt; erklæring ihht. matrikkelloven 11, siste ledd. I forhold til bruksretter: Nødvendige dokumenter for å etablere bruksretter (typisk rett til atkomst over, og rett til søylefester på, tilstøtende grunneiendom) som kommunen har satt krav om at skal tinglyses i sin tillatelse etter plan- og bygningsloven. I forhold til pengeheftelser: Nødvendige dokumenter for å unngå prioritetskollisjon(er): o Original(e) pantedokument(er) påført eller vedlagt begjæring om sletting eller pantefrafall o For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). Side 15 av 31

16 4.1.9 Ny festegrunn på grunneiendom eller registrert jordsameie Krever ingen vedlegg til Melding til tinglysing Nytt jordsameie Det er bare unntaksvis at det kan opprettes nye jordsameier. Det er bare jordskifteretten som har hjemmel til å opprette nytt jordsameie for eksempel ved omdanning av eksisterende jordsameier. I de fleste tilfeller vil moderne realsameier være den løsningen som er mest hensiktsmessig også når det er behov for å opprette nytt realsameie i forbindelse med jordskiftesak. I disse særskilte tilfellene skal det sendes inn melding til tinglysing vedlagt jordskifterettens rettsutdrag. 4.2 Matrikulering av umatrikulert grunn Matrikuler eksisterende festegrunn Dersom festekontrakten / leieavtalen / erklæringen som medfører at dette er et eksisterende forhold allerede er tinglyst, skal dagboknummer for denne og på hvilken matrikkelenhet denne er tinglyst, fremgå av eget vedlegg. Side 16 av 31

17 Ønskes denne kontrakten slettet på tjenende grunneiendom må det medfølge særskilt begjæring om sletting fra rettighetshaver. Om festekontrakten / leieavtalen / erklæringen som medfører at dette er et eksisterende forhold ikke er tinglyst, må original medfølge til tinglysing som vilkår for å få tinglyse festegrunnen. NB! Dette utløser krav om dokumentavgift forutsatt at festegrunnen er bebygd. NB(2)! Det kan ikke tas ut melding til tinglysing for festegrunner som allerede er registrert i matrikkelen men ikke tinglyst Matrikuler umatrikulert grunn som grunneiendom Sammen med meldingen skal det følge krav om hjemmel til matrikkelenheten; enten: dom, eller; begjæring om grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven 38 a eller b Matrikuler umatrikulert grunn som anleggseiendom Sammen med meldingen skal det følge krav om hjemmel til matrikkelenheten; enten: dom, eller; begjæring om grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven 38 c. Eventuelt; erklæring ihht. matrikkelloven 11, siste ledd og erklæring om atkomstrett over naboeiendom mv. Side 17 av 31

18 4.3 Omnummerering/Ommatrikulering Omnummerer matrikkelenhet Ommatrikuler matrikkelenhet NB! Frem til matrikkelen versjon 3.5 i Juni Vil det kunne komme meldinger om at en matrikkelenhet er ommatrikulert som før Omnummerer seksjonert matrikkelenhet Ommatrikuler seksjonert matrikkelenhet NB! Frem til matrikkelen versjon 3.5 i Juni Vi det kunne komme meldinger om at en matrikkelenhet er ommatrikulert som før. Det vil fortsatt komme 2 meldinger. En for den seksjonerte matrikkelenheten og en for seksjonene. I. For den seksjonerte matrikkelenheten: Som før versjon 3.4 av matrikkelen. II. For seksjonene: Som før versjon 3.4 av matrikkelen. Side 18 av 31

19 4.3.5 Omnummerer matrikkelenhet med underliggende festegrunner Ommatrikuler matrikkelenhet med underliggende festegrunner Som før versjon 3.4 av matrikkelen Omnummerer matrikkelenhet med underliggende seksjonert festegrunn Side 19 av 31

20 4.3.8 Ommatrikuler matrikkelenhet med underliggende seksjonert festegrunn NB! Frem til matrikkelen versjon 3.4 i februar Vi det kunne komme meldinger om at en matrikkelenhet med underliggende festegrunner er ommatrikulert som før. Det vil også komme 2 meldinger en for den seksjonerte matrikkelenheten med underliggende festegrunner og en egen for seksjonene som er ommatrikulert i en egen forretning. I. For matrikkelenhet(er) med underliggende seksjonerte festegrunner: Som før versjon 3.4 av matrikkelen. II. For den/de seksjonert festegrunnen(e): Som før versjon 3.4 av matrikkelen. 4.4 Sammenslåing av matrikkelenheter Side 20 av 31

21 Teksten ommatrikuleres endres ikke til omnummereres før i versjon Sammenslåing I forhold til pengeheftelser: Nødvendige dokumenter for å unngå uforenlig(e) prioritetskollisjon(er): o Original(e) pantedokument(er) påført eller vedlagt begjæring om sletting, pantefrafall eller prioritetsvikelse fra rettighetshaver. For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). o Vær obs på at dersom en av eiendommene har tinglyste løsningsretter så skal det følge med dokumentasjon på at rettighetshaver vil slette eller utvide retten, jf Rundskriv for tinglysingen, kap NB! Det er ikke lenger krav om at blanketten krav om sammenslåing skal medfølges som vedlegg til melding. (Merk matrikkelforskriften 43, 7. ledd) Side 21 av 31

22 4.4.2 Sammenslåing (bestående matrikkelenhet er seksjonert, utgående matrikkelenhet(er) ikke er seksjonert) Det må fremgå av vedlegg om utgående eiendom er bebygd eller ikke. Dersom utgående eiendom er ubebygd, kreves det ikke ytterligere vedlegg til Melding til tinglysing. Dersom utgående eiendom er bebygd med bruksenheter, kreves i tillegg reseksjoneringsvedtak, jf. eierseksjonsloven 6, fjerde ledd Sammenslåing (utgående grunneiendom(er) har underliggende festegrunn(er)) I forhold til pengeheftelser tinglyst i eiendomsretten til bruksnumrene: Nødvendige dokumenter for å unngå uforenlig(e) prioritetskollisjon(er): Side 22 av 31

23 o Original(e) pantedokument(er) må sendes inn med begjæring om sletting, pantefrafall eller prioritetsvikelse fra rettighetshaver. o For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall / prioritetsvikelse framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). o Vær obs på at dersom en av eiendommene har tinglyste løsningsretter så skal det følge med dokumentasjon på at rettighetshaver vil slette eller utvide retten, jf Rundskriv for tinglysingen, kap (Merk matrikkelforskriften 43, 7. ledd) Sammenslåing (bestående og utgående grunneiendommer har underliggende festegrunn(er)) I forhold til pengeheftelser tinglyst i eiendomsretten til bruksnumrene: Nødvendige dokumenter for å unngå uforenlig(e) prioritetskollisjon(er): o Original(e) pantedokument(er) må sendes inn med begjæring om sletting, pantefrafall eller prioritetsvikelse fra rettighetshaver. o For andre heftelser må begjæring om sletting / frafall / prioritetsvikelse framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). o Vær obs på at dersom en av eiendommene har tinglyste løsningsretter så skal det følge med dokumentasjon på at rettighetshaver vil slette eller utvide retten, jf Rundskriv for tinglysingen, kap (Merk matrikkelforskriften 43, 7. ledd) Side 23 av 31

24 4.5 Arealoverføring Arealoverføring Ved arealoverføring mellom matrikkelenheter med forskjellige hjemmelshaver(e): Erklæring om arealoverføring. Eventuell konsesjonsdokumentasjon. Ved arealoverføring mellom matrikkelenheter med samme hjemmelshaver(e): Erklæring om arealoverføring skal ikke ligge ved.(slik arealoverføring innebærer ingen hjemmelsoverføring.) Konsesjon er ikke tema. Hvis arealoverføringen involverer seksjonert eiendom og; 1. Den seksjonerte eiendommen avgir areal: a) Avstått areal er fellesareal i eierseksjonssameiet: Dette arealet kan overføres ved arealoverføring; reseksjonering er ikke mulig. b) Avstått areal er seksjon/ del av seksjon: Arealoverføring kan ikke skje med mindre det først reseksjoneres slik at det avståtte areal er omgjort til fellesareal. 2. Den seksjonerte eiendommen mottar areal: a) Mottatt areal er ubebygd: Arealoverføring kan skje. Mottatt areal blir fellesareal inntil evt. reseksjonering. b1) Mottatt areal er bebygd: Dersom den bebygde delen utgjør en eller flere bruksenheter, eller skal inngå i en eksisterende bruksenhet, må sameiet reseksjoneres umiddelbart etter arealoverføringen, jf. kravet om fullstendig seksjonering i eierseksjonsloven 6 fjerde ledd. b2) Mottatt areal er bebygd men skal ikke inngå i bruksenhet, som f.eks. vaktmesterleilighet, felles garasje og sykkelbod/bod/redskapsskjul: Arealoverføring kan skje. Mottatt areal blir fellesareal. (NB! Arealoverføring kan ikke benyttes i stedet for reseksjonering): I forhold til pengeheftelser: Side 24 av 31

25 Pengeheftelser må slettes eller frafalles i det areal som skal overføres for å unngå prioritetskollisjoner. Forhåndsfrafall kan skje, jf. Rundskriv for tinglysingen kap. 7.2 problemstilling nr 2. Originale pantedokument må sendes inn med begjæring om sletting eller pantefrafall fra rettighetshaver Andre heftelser: Eventuell begjæring om sletting / frafall framsatt av rettighetshaver (på løs kvittering). I forhold til servitutter: Nødvendige dokumenter for å etablere servitutter som kommunen har satt krav om i sin tillatelse etter plan- og bygningsloven at skal tinglyses. Nødvendige dokumenter for å rydde opp i de servituttforhold som landmåler og partene (herunder kf. matrikkelforskriften 37, 2. ledd bokstav d) har kommet frem til skal ordnes i forbindelse med arealoverføringen. (Merk at prinsippet som følger av matrikkelforskriften 43, 7. ledd også gjelder arealoverføring, ettersom en arealoverføring i prinsippet er en fradeling, evt. overskjøting og sammenslåing i en og samme operasjon) 4.6 Matrikkelenhet utgår Matrikkelenhet utgår grunneiendom Hvis det er heftelser i matrikkelenheten må disse frafalles eller slettes: Original(e) pantedokument(er) må sendes inn med begjæring om sletting eller pantefrafall For andre heftelser (eks. festekontrakt, servitutt) må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). Side 25 av 31

26 4.6.2 Matrikkelenhet utgår festegrunn Hvis det er heftelser i matrikkelenheten må disse frafalles eller slettes: Original(e) pantedokument(er) må sendes inn med begjæring om sletting eller pantefrafall For andre heftelser (eks. festekontrakt og servitutt) må begjæring om sletting / frafall framsettes av rettighetshaver (på løs kvittering). NB! Dersom festegrunnen er bebygd kan dette innebære en hjemmelsovergang av bygning til grunneier som i sin tur kan utløse dokumentavgiftsplikt Oppløs registrert jordsameie Rettsutdrag fra jordskifteretten, jf. sameigelova Seksjonering Fordeling av seksjoner ved seksjonering Ved en rendyrket seksjonering skjer ingen hjemmelsovergang. I et tilfelle der det er flere hjemmelshavere til en matrikkelenhet som skal seksjoneres, vil samtlige sameiere automatisk bli hjemmelshavere til de nyopprettede seksjoner med samme sameierbrøk som forut for seksjoneringen. Som regel er meningen at den enkelte sameier skal bli enehjemmelshaver av Side 26 av 31

27 hver sin seksjon. Hvis seksjonene skal fordeles på denne måten, vil slik fordeling kunne skje samtidig med seksjoneringen. Det vil da som regel ikke bli utløst dokumentavgift. Skjema for fordeling av seksjonene må da medfølge ( Fordeling av sameieandeler ved seksjonering ) Seksjonering uten tilleggsareal bygning eller grunn Det skal innledningsvis understrekes at kommunen har et selvstendig ansvar for å påse at seksjoneringen er i tråd med bl.a. kommunens planverk og ellers følger matrikkelforskriften 8 vedr. melding til tinglysing. Seksjoneringsbegjæring i original. Herunder: o Plantegning for den enkelte etasje hvor hver enkelt seksjon (bruksenhet) entydig fremgår. o Situasjonskart hvor den seksjonerte matrikkelenhetens beliggenhet entydig fremgår. o Se for øvrig kap Seksjonering med tilleggsareal bygning og/eller grunn Det skal innledningsvis understrekes at kommunen har et selvstendig ansvar for å påse at seksjoneringen er i tråd med bl.a. kommunens planverk og ellers følger matrikkelforskriften 8 vedr. melding til tinglysing. Side 27 av 31

28 Denne meldingstypen kan gjelde for følgende varianter: 1. Kun tilleggsareal bygning: Vedtak om seksjonering, vedlagt begjæring. Plantegning for den enkelte etasje hvor hver enkelt seksjon (bruksenhet) entydig fremgår. Situasjonskart hvor den seksjonerte eiendommens beliggenhet entydig fremgår. Se for øvrig kap Kun tilleggsareal grunn: Vedtak om seksjonering, vedlagt begjæring. Plantegning for den enkelte etasje hvor hver enkelt seksjon (bruksenhet) entydig fremgår. Situasjonskart hvor den seksjonerte eiendommens beliggenhet entydig fremgår, videre må fremgå tilleggsdel G for de aktuelle seksjoner. Utskrift av matrikkelkart som dokumenterer at oppmålingsforretning er avholdt for aktuelle seksjoner (med tilleggsdel G). Se for øvrig kap Både tilleggsareal bygning og grunn: Som for pkt Seksjonering over flere matrikkelenheter Tinglysingsmyndigheten må ta stilling til hvorvidt slik seksjonering skal tillates, etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Dette må omsøkes særskilt i forkant av begjæring overfor kommunen. Hovedregelen er at slike tilfeller ikke vil bli godkjent. Det vises for øvrig til eierseksjonsloven 6, tredje ledd og 8, fjerde ledd Side 28 av 31

29 4.8 Reseksjonering Reseksjonering Det skal innledningsvis understrekes at kommunen har et selvstendig ansvar for å påse at reseksjoneringen er i tråd med bl.a. kommunens planverk og ellers følger matrikkelforskriften 8 vedr. melding til tinglysing. Vedtak om reseksjonering vedlagt begjæring. I den grad det gjøres fysiske endringer i en eller flere seksjoner skal plantegning som illustrerer den vedtatte endringen også legges ved. Det må medfølge utdypende dokumentasjon ift. eierseksjonsloven 12 og 13. Reseksjoneringen kan innebære en eller flere av følgende endringer, gjerne i kombinasjon, jf. eierseksjonsloven 12: Ny seksjon fra eksisterende (deling av seksjon). Aktuelle vedlegg: o Skriftlig tilslutning fra de berørte seksjonseiere. o Samtykke fra direkte berørte panthavere. o Det kreves oppmålingsforretning i den grad opprettingen (av ny seksjon) omfatter tilleggsdel G. o Medfører en oppdeling at det oppstår nye seksjoner som medfører økning i stemmetallet, betinger dette samtykke fra sameiermøtet. To eller flere seksjoner slås sammen og blir til en. Aktuelle vedlegg: o Skriftlig tilslutning fra de berørte seksjonseiere. o Samtykke fra direkte berørte panthavere. En seksjon avgir areal/volum til en annen seksjon. Aktuelle vedlegg: o Skriftlig tilslutning fra de berørte seksjonseiere. o Samtykke fra avgiverseksjonens panthaver(e). o Det kreves oppmålingsforretning i den grad endringen berører del av tilleggsdel G. Videre kan reseksjoneringen innebære en eller flere av følgende endringer, gjerne i kombinasjon, jf. eierseksjonsloven 13: Side 29 av 31

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog)

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Versjon 1.01 15.06.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 7 I

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer