UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER"

Transkript

1 Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/

2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning Mandat Avgrensninger og definisjoner Bruker perspektiv på psykisk helsetjeneste Politisk behandling Arbeidsform Disposisjon Sammendrag Dette har andre bestemt Dette har vi bestemt... 9 Kommuneplanens samfunnsdel... 9 Felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner Slik har vi det Tildelingskontor Kontoret for psykisk Helse Tjenestens innhold Tilrettelagte tjenester Omsorg i hjemmet Institusjon Kjøp av eksterne tjenester Utfordringer og muligheter Grensesnittet mellom tjenestene Generelle utfordringer og muligheter Differensiert botilbud Differensierte dagtilbud Psykisk helse og rus Lavterskeltilbud Samhandlingsreformen på Hadeland Slik kan vi gjøre det Felles fordeler ved omorganisering: Organiseringsmodell 1 eget tjenestested Organiseringsmodell 2 lagt til Tilrettelagte tjenester kompetansebehov Økonomi Dette vil vi få til - konklusjon Vedlegg Folkehelseprofil

3 1 Innledning Lunner kommunes visjon: Det gode liv lever vi bedre i Lunner kommune. Nær naturen nær byen! gjelder ikke bare friluftsmuligheter og gode botilbud. Det gjelder i høyeste grad trygghet for at en får de omsorgstilbud en trenger, avhengig av individuelle behov. Psykiske lidelser er i dag en av de store helse - og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Om lag halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet, og prosent har hatt en slik lidelse det siste året (sosial og helsedirektoratet). Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser / konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen, men det kan også si noe om omfanget av omsorgstilbudet i egen kommune. Legemidler mot psykiske lidelser derimot har holdt seg på samme nivå i perioden Dette gjelder bruk av bla medisiner mot depresjon og beroligende midler. For Hadelandskommunene samlet sett ser det ut for at psykiske lidelser, sammen med kols og hjerte og karsykdommer, er en av de største helseutfordringene. Samhandlingsreformen legger opp til at flere gode og enkle tiltak skal gjøres lokalt av kommunehelsetjenesten. Dette er tydeliggjort gjennom lovverk ved at kommunen har ansvar for å styrke det helseforebyggende arbeidet på alle nivåer i organisasjonen, gi pasienter tilbud om behandling før, i stedet for og etter sykehusopphold. Dette kan omfatte behandling av pasienter med funksjonssvikt, ernæringssvikt, infeksjoner, psykiske lidelser og rusproblemer. Kommunen skal sikre innbyggere nødvendige tjenester, uavhengig av om årsaken er somatisk eller psykisk sykdom. Kommunene har i tillegg et ansvar for å forebygge psykiske lidelser. Intensjonen og målet med psykisk helsearbeid i kommunen er å fremme selvstendighet, tilhørighet og at mennesker med psykiske lidelser skal kunne mestre eget liv. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Dette gir ingen optimal løsning i forhold til brukerne, fordi det blant annet pr. i dag ikke finnes noen naturlige arenaer for samhandling. Kommunedelplan omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Hovedutfordringen innen psykisk helsetjeneste i dag, slik arbeidsgruppen ser det, er en ressursknapphet samt en uhensiktsmessig organisering sett i forhold til optimal ressursutnyttelse. En ny organisering vil kunne blant annet gi en bedre utnyttelse av dagens ressurser og lette rekruttering av fagpersoner, men vil ikke fjerne ressursutfordringen man har innenfor psykisk helsetjeneste. 3

4 1.1 Mandat Det skal utredes etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Arbeidet skal koordineres med Samhandling om pleie, omsorg og helse på Hadeland, Samhandlingsreformen og reguleringsplan for Harestua. Samlokalisering har både fordeler i forhold til effektiv ressursbruk og tilgjengelighet/utvikling av tjenestetilbudet. Et samlet tilbud vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet for våre innbyggere med behov for denne tjenesten. Det å samle tjenestetilbudet bidrar til et godt og større fagligmiljø som kan lette rekruttering av fagpersoner og mulighet for ønsket stillingsstørrelse for de ansatte. 1.2 Avgrensninger og definisjoner Tjenester som det sees nærmere på i denne rapporten er: Boliger med heldøgns- bemanning, dagtilbud, døgnkontinuerlige ambulante fagteam, ulike aktivitetstilbud, boliger med mulighet for tilsyn. Kontor for psykisk helse samarbeider med Helsestasjonen og gir tilbud til barn under 16 år, men denne utredningen vil likevel ha sitt hovedfokus på mennesker i alderen år. Psykisk helsetjeneste Med psykisk helsetjeneste i Lunner kommune menes forebyggende arbeid, støtte /behandling og oppfølging av mennesker i alle aldre med ulik funksjonsnivå og utfordringer, knyttet til sin psykiske helse. Lavterskeltilbud Med lavterskeltilbud menes de tilbud som ikke krever henvisning fra lege, og hvor det ikke er lang ventetid eller saksbehandlingstid. Det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av blant annet betalingsevne. Tjenestene skal ha kvalifisert personell til å kunne oppfylle tjenestens formål. Det skal være en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse. Brukermedvirkning kan skje på alle nivåer; individ tjeneste og systemnivå. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. 1.3 Bruker perspektiv på psykisk helsetjeneste Brukerperspektivet har vært sentralt, og et viktig element i utredningen. Det er i møte mellom bruker og tjenesteutøver at tjenestens kvalitet oppleves. Psykisk helsearbeid handler ofte om tjenester som griper inn i brukerens hverdag, og som har stor betydning for den enkeltes liv. Det er derfor viktig at tjenestene blir utviklet i samarbeid med brukeren. I dette arbeidet har brukerrepresentantenes erfaringer, kunnskap og innsikt vært et viktig supplement i planleggingen av tjenestetilbudet for mennesker med psykiske lidelser i Lunner kommune. 4

5 De mest sentrale innspill kan oppsummeres i følgende punkter: Forebygge isolasjon Opprettholdelse og videreutvikling av lavterskeltilbud Døgntilbud innen psykisk helse der brukere og pårørende kan henvende seg alle dager også helg og helligdager. Tett oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus Dagtilbud og jobb trening. Dag aktivitetstilbud må opprettholdes uavhengig av samhandling med Gran kommune. Dagtilbudet bør ha et differensiert innhold. Bedre koordinering av tjenester mellom ulike nivåer, 1 og 2 linjetjeneste, det vil si mellom kommune og Distriktspsykiatriske Poliklinikk Hadeland (DPS) 1.4 Politisk behandling Denne utredningen legges frem etter vedtak gjort som følge av forprosjektet i samhandlingsreformen for Lunner og Gran i mai Arbeidsform Arbeidet har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt bestående av fagpersoner fra Familie og oppvekst, Tilrettelagte Tjenester, Tildelingskontoret, Lunner omsorgssenter og rådgiver innen helse og omsorg. I tillegg har brukerrepresentanter fra Eldrerådet i kommunen og Mental Helse vært representert og delaktige i arbeidet med utredningen. Under arbeidet med den lokale utredningen har man jobbet parallelt i delprosjektgruppen "psykiatri" innenfor samhandlingsreformen på Hadeland. Dette har vært viktig og nødvendig i forhold til de tiltak man foreslår lokalt. Arbeidsgruppen startet sine arbeidsmøter i november Disposisjon Denne utredningen følger i hovedsak den disposisjonen som er brukt i kommunedelplaner. I kapittel 2 er det et sammendrag av utredningens konklusjoner. De to neste kapitlene gir en oversikt over sentrale og kommunale lover og vedtak. Kapittel 5 beskriver dagens situasjon. I kapittel 6 gis en beskrivelse av dagens utfordringer og muligheter. Kapittel 7 presenterer foreslåtte tiltak som følge av arbeidet med Samhandlingsreformen på Hadeland. I kapittel 8 presenteres ulike løsningsalternativer og muligheter, og kapittel 9 konkluderer og viser veien videre. 5

6 2 Sammendrag Psykiske lidelser er i dag en av de store helse - og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser / konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen. Men det kan også si noe om omfanget av omsorgstilbudet i egen kommune. For Hadelandskommunene samlet sett ser det ut for at psykiske lidelser, sammen med kols og hjerte og karsykdommer, er en av de største helseutfordringene. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Dette gir ingen optimal løsning i forhold til brukerne, fordi det blant annet pr. i dag ikke finnes noen naturlige arenaer for samhandling. Kommunedelplan omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Pr i dag er det kun tilrettelagte tjenester som gir døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i form av bemannede boliger og er for et begrenset antall brukere. Behandling og oppfølging fra kontoret for psykisk helse skjer kun fra klokken 08:00 15:30 alle hverdager. Har brukerne sammensatte behov innebærer dette at man må motta tjenester fra flere tjenesteområder. Når mange tjenester er involvert kan dette bidra til manglende trygghet og tillit, noe som er grunnleggende for å ivareta behovet for kontinuitet og stabilitet hos denne brukergruppa. I tillegg er det et stort behov for å etablere faste samhandlingsarenaer/ møtearenaer mellom de ulike helse og omsorgstjenestene. Kommunedelplan Omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. En ny organisering og samordning av psykisk helsetjeneste vil kunne blant annet gi en bedre utnyttelse av dagens ressurser og lette rekruttering av fagpersoner, men vil ikke fjerne ressursutfordringen man har innenfor psykisk helsetjeneste. Arbeidsgruppen ser det som nødvendig at psykisk helsetjeneste er en synlig og tydelig tjeneste som har klare ansvarsforhold og som sikrer samordning. Dette støttes av forskning på området. Utgangspunktet og grunnlaget for mulige organiseringsmodeller i forhold til samordning i denne utredningen er brukerperspektivet Det har vært viktig og essensielt i arbeidet at tjenesten imøtekommer og tilpasses mennesker med psykiske lidelser omsorgs og hjelpebehov. En annen viktig faktor er at forslagene til ny organisering også må være realistiske i forhold til kommunens rammer. Mye tyder på at brukernes behov for kontinuitet og sammenheng er vanskelig å ivareta i et system der tjenesten er organisert under to 6

7 tjenestesteder, hvor det ikke er etablert gode møtearenaer/samhandlingsarenaer. Etablering og vedlikehold av samhandlingsarenaer blir dessverre ofte nedprioritert, fordi ressursene må brukes til direkte tjenesteyting. Arbeidsgruppa har i utredningen skissert to mulige måter å organisere tjenesten på. Imidlertid er begge modellene avhengig av følgende prosesser og vedtak: 1) Politisk vedtak i mai mnd ifht hvilke områder man vil prioritere innenfor et samarbeid med Gran kommune innenfor Samhandlingsreformen i et Hovedprosjekt. 2) Ideskisse Frøystad (innebefatter nytt bygg ved Frøystad + å ta i bruk dagens boligfellesskap på Lunner til psykiatriboliger). Arbeidsgruppa foreslår følgende tempo og aktivitetsplan i det videre arbeidet: Øke fagleders stillingsressurs ved kontoret for psykisk helse fra 20 % til 100 % stilling. 100 % stilling i direkte pasient arbeid innenfor kontoret for psykisk helse slik at en muliggjør og kan legge til rette for tilbud på dag, kveld, helg og helligdager. Kontoret for psykisk helse bør på kveld, helg og helligdager ha sin base der det er heldøgns bemanning. Etablere en fast samarbeidsarena med tildelingskontor, kontoret for psykisk helse, hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester Utarbeide en grundig oversikt over mottakere og omfanget av helsehjelp innenfor psykisk helsetjeneste, både i hjemmetjenesten og innenfor kontoret for psykisk helse. Vurdere behovet for opprette et eget tjenested, eller i tilknytning til annet eksisterende tjenested. Dette må gjøres etter vedtak fattet ift ideskisse Frøystad og Hovedprosjektet i Samhandlingsreformen, da den videre planleggingen og organiseringen er avhengig av dette. Imidlertid er den foreløpige konklusjonen fra arbeidsgruppa at psykisk helsetjeneste på sikt, i tillegg til å ha ansvar for ambulant fagteam på døgn, boveiledning og dagtilbud, også bør ha ansvar for akuttsenger og evt. boliger. 7

8 3 Dette har andre bestemt Statlige bestemmelser og fastsatte lovverk regulerer i stor grad omsorgstjenestene. Lovverket innenfor helse- og pleie og omsorgssektoren regulerer enkeltindividenes rett til hjelp på riktig nivå. En rekke stortingsmeldinger er blitt fremarbeidet de senere år, dette for å tilpasse demografisk utvikling, og endring i det nasjonale sykdomsbildet. Endringer i sykdomsbildet gjelder både det aldersrelaterte og det livsstilsmessige. I så måte har dette brakt frem til samhandlingsreformen som har som utgangspunkt å koordinere tjenestene samt styrke det forebyggende arbeidet. For dette arbeidet gjelder i hovedsak følgende lover: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av nr. 30 Lov om folkehelsearbeid av nr.29 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 (nr.63), sist endret Lov av om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern ( ) Nasjonal helse - og omsorgsplan av 1. januar 2012, vedtatt 14. juni 2011 Hovedelementer fra nye lover og ny plan vedtatt 24. juni 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester En felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage hos Fylkesmannen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. Pasienter og brukere får et samlet tilbud som er lettere å forholde seg til, og som skal gi en helhetlig tjeneste. Folkehelseloven Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Ny folkehelselov skal sikre at samfunnet fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen får en tydelig plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å utføre dem. Nasjonal helse- og omsorgsplan Planen legger den politiske kursen for de neste 4 årene juridisk, økonomisk, organisatorisk og faglig. Innen de ulike lover er det også vedtatt en rekke forskrifter som også regulerer våre tjenester. 8

9 4 Dette har vi bestemt Kommuneplanens samfunnsdel Mål Lunner kommune skal være en god oppvekst- og bokommune. Strategier Pleie og omsorg Tilbudet innen pleie og omsorg skal styrkes i takt med behov og befolkningsvekst. Ethvert tjenestetilbud skal legges til rette slik at mottakerne kan beholde flest mulig egenfunksjoner. Det skal etableres møteplasser i offentlig og privat regi for å styrke nettverkssamarbeid for ulike grupper av befolkningen. Det skal legges opp til størst mulig grad av tverrfaglig samarbeid og samordning. Bedre mulighetene for å dekke behovene som etterspørres i de ulike livsfasene. Eldreomsorgen og innsatsen for pleie- og helsetrengende må gjenspeile respekt for enkeltindividet. Forebygging av helsemessige og sosiale problemer samt rehabilitering/habilitering må få mer fokus. Faglig kompetanse skal opprettholdes og videreutvikles på alle nivåer. Rehabiliteringsarbeid bør være en prioritert arbeidsmåte innen pleie og omsorg. Egne bemannede boliger for alders demente og pleietrengende yngre personer etableres i nærheten av Lunner sykehjem. Helsevern Forebyggende helsearbeid (miljørettet helsevern) skal være grunnlag for sosialt bærekraftig utvikling. Kommunen skal medvirke til at det opprettholdes to legesenter i kommunen. Helsestasjonen skal gi alle barn og ungdom riktig hjelp i riktig tid. Det psykiske helsearbeidet må styrkes. Det skal være et differensiert tilbud av boformer/institusjonsplasser for alle personer med en alvorlig sinnslidelse. Det skal legges vekt på å jobbe målrettet med personer som har en psykisk lidelse eller rusrelaterte problemer for å bidra til å opprettholde den enkeltes funksjons- og mestringsevne i størst mulig grad. Økonomiske støtte- og bistandsordninger Lunner kommune skal utnytte ordninger for formidlingslån (Startlån) til boligformål. Saksbehandlingen skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. 9

10 Felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner Sosialtjenester omfatter tjenester som kvalifiseringsprogrammet, økonomisk stønad (sosialhjelp), økonomisk rådgiving (gjeldsrådgivning), midlertidig bolig og råd og veiledning. Formålet med sosialtjenester er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. Fra mai 2009 har Lunner kommunes sosialtjeneste vært organisert i et interkommunalt samarbeid med Gran kommune, som vertskommune. Sosialtjenestene inngår i NAV Hadeland. 10

11 5 Slik har vi det 5.1 Tildelingskontor Tildelingskontor i kommunen har følgende målsetting: Styrke rettsikkerheten for brukerne Sikre en profesjonell saksbehandling Lik behandling av alle søkere Tildeling av tjenester ut fra Leonprinsippet (lavest effektive omsorgs nivå) Tildelingskontoret behandler alle søknader innenfor sosialtjenesteloven Kap. 4 (praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, omsorgslønn, avlastning i og utenfor institusjon) med tillegg av trygghetsalarm, matombringing, parkeringstillatelse, ledsager og TT kort. Innenfor kommunehelsetjenesteloven Kap 2 fattes vedtak om dagopphold, korttids- og langtidsopphold i institusjon, hjemmesykepleie og støttesamtale i hjemmet for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Tildelingskontoret har i tillegg følgende oppgaver: Tildele bolig med bemanning, tildele trygde- og eldrebolig (eier Boligstiftelsen), samt godkjenne kjøpere til omsorgsbolig Lunner og Harestua. 5.2 Kontoret for psykisk Helse Kontoret for psykisk helse gir tilbud til personer med ulike psykiske belastninger/ plager og lidelser. Tjenesten er et lavterskel tilbud, som innebærer at det ikke er nødvendig med henvendelse fra lege og at den enkelte kan ta direkte kontakt. Det er med andre ord brukeren selv som definerer sitt problem og sammen blir en enige om både behandlingsform og tidsperspektiv. Enkelte brukere har fått hjelp av andre instanser som f.eks lege, nav kontor, venner eller familie til å ta kontakt med kontoret, men det er fortsatt brukeren selv som definerer behovet. Ved behov for oppfølging i hjemmet skal det fattes vedtak. Vedtak på tjenester er skriftlig, og fattes av Tildelingskontoret etter søknad. Alle som får vedtak på tjenester vil samtidig motta en tjenestebeskrivelse og et informasjonshefte. Kontoret for psykisk helse og bemanning: Totalt 4,4 stillinger som er fordelt slik: 100 % stilling: Fagleder, sykepleierutdannet med spisskompetanse på spiseforstyrrelser, sertifisert kursholder og halvveis i videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 100 % stilling: Sykepleier, også sertifisert kursholder. 100 % stilling: Barne- og ungdomsarbeider m/ videreutdanning i Psykiatri 50 % stilling: Hjelpepleier m/ videreutdanning i psykiatri 50 % stilling: Hjelpepleier m/ videreutdanning i psykiatri, daglig leder av Møteplassen. 40 % stilling: Miljøarbeider/ assistent ved Møteplassen. 11

12 5.2.1 Tjenestens innhold Individuell oppfølging. Hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding. Det kan tilbys samtaler på kontoret og eller i hjemmet. Praktisk bistand, i form av sosial trening, råd og veiledning, samt støtte i samhandling med andre instanser I 2010 var det 263 personer som fikk tjenester i form av individuell oppfølging. Praktisk bistand Sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser Dagsenter 3 dager i uka. (Møteplassen, ved Bergosenteret) Her har man mulighet til å delta på ulike aktiviteter, møte andre og spise lunsj i fellesskap. Brukerne av møteplassen deltar aktivt i utformingen av tilbudet. Mandag og onsdag, alle aldre. Brukermøte hver mnd. torsdag, øremerket de under 35 år. Det var til sammen 68 personer som benyttet seg av dagsenteret, Møteplassen i Alt fra 2 30 personer møter pr gang, noe større oppmøte under spesielle arrangementer, slik som under Verdensdagen for Psykisk helse og ved julebord. Fysisk aktivitets kveld for de under 35 år. Onsdag, i gymsalen på Lunner Ungdomskole Kurs i mestring av depresjon (KID) Det gjennomføres to kurs i året, hvert kurs går over et halvt år. Igangsetting av selvhjelpsgrupper Oppstart høsten 2011 Tverrfaglig team v/ barne- og ungdomskolene i kommunen. Det er opprettet tverrfaglige team på den enkelte skole. Målet med teamene er å fange opp utsatte barn og unge og gi veiledning for å i verksette tiltak så tidlig som mulig. De tverrfaglige teamene gir også veiledning til foreldre i enkelt saker. Teamene består av fagpersonell fra barnevern, psykisk helse, PPT, helsestasjon og skole. Veiledningfunksjon for Jente- og Guttegrupper. Jente/ guttegrupper er et gratis lavterskel aktivitetstilbud til barn i barne- og ungdomskolealder. Jente/ guttegruppene er beregnet på barn/ ungdom som ikke er med i organisert fritidsaktivitet, og som har et dårlig sosialt nettverk. Målsettingen med gruppene er å øke sosiale ferdigheter, skape nettverk, få nye opplevelser samt bidra til å skape interesse for ulike aktiviteter. SLT møter (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT er en modell for samordning. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige etater/ virksomheter støtter og utfyller hverandres arbeid. Samarbeid kommune og politi er sentralt i SLT. 12

13 5.3 Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester har boliger med heldøgnsbemanning for mennesker med psykiske lidelser, som fordeler seg slik: Lunner omsorgsbolig på Lunner Kalvsjøstua Totalt 13 boliger 8 beboere 5 beboere 13 beboere Boligene er bemannet med vernepleiere og andre med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid og assistenter. Til sammen 15,5 stillinger fordelt på 33 ansatte. Målsettingen i boligene er å gi helsehjelp og praktisk bistand etter enkelt vedtak. Personale skal bistå til egen mestring og trygghet i hverdagen Lunner omsorgsbolig eies av Lunner boligstiftelse og Kalvsjøstua eies av Lunner kommune. Beboerne leier leilighet av utleierne og betaler selv sine husleier og andre boutgifter. Pr dags dato gis det tilbud til en beboer på tvers av organiseringen i Lunner kommune. Det samarbeides med spesialisthelsetjenesten, NAV, fastleger og Kontor for Psykisk helse. Pr desember 2011 er det registrert tre søkere på bolig med 24 timers bistand. 5.4 Omsorg i hjemmet Omsorg i hjemmet, hjemmetjenesten, består av både hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste. I denne planen omtales imidlertid kun hjemmesykepleien. Hjemmesykepleie er en tjeneste til brukere som trenger bistand i eget hjem, og blir gitt i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av nr. 30. Dette er en døgnkontinuerlig tjeneste. Hjemmesykepleien yter hjelp og bistand ut fra vedtak. (se punkt 5.1 Tildelingskontoret) Hjemmesykepleien er organisert under Los, og er bemannet med hjelpepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Hjelpen blir gitt ut fra individuelle behov for helsehjelp, slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig, og behovet for institusjonsplass reduseres. Hjemmesykepleien samarbeider med brukerne av tjenesten, pårørende, spesialisthelsetjenesten, fastlege og legevaktslege, fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege, sykehjem, dagsenter og kontor for psykisk helse. Hjemmesykepleien skal med andre ord være generalister som skal gi tjenester innenfor et bredt spekter. Pr dags dato føres det ikke noen statistikk ift andelen pasienter med psykiske lidelser som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. 13

14 5.5 Institusjon Ved behov benyttes også plasser ved Los til pasienter med psykiske lidelser. Dette er grunnet mangel på omsorgsboliger med heldøgns omsorg. 5.6 Kjøp av eksterne tjenester Lunner kommune kjøper i snitt 0-3 plasser i private institusjoner innenfor psykisk helse pr år. Dette er brukere som har behov for heldøgns omsorg. Dette har sin årsak i manglende boligkapasitet/ omsorgsboliger som muliggjør heldøgns omsorg samt brukers behov for spesialiserte tjenester og tett oppfølging. 14

15 6 Utfordringer og muligheter 6.1 Grensesnittet mellom tjenestene Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har behov for et bredt spekter av tjenester med krav til mange ulike typer kompetanse. Dette gir store utfordringer med hensyn til organisering av det psykiske helsearbeidet. I arbeidet med utredningen har det derfor vært nødvendig og hensiktsmessig å diskutere hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å sikre at personer som sliter med sin psykiske helse får et tilpasset og optimalt omsorgstilbud. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Helsearbeidere har en generell grunnkompetanse i forhold til å møte og bistå mennesker fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt. Som helsearbeider forventes det ut fra formell kompetanse at man har kunnskaper og ferdigheter blant annet innenfor sorg - og krisebearbeiding, og at man er i stand til å gi kvalitativ god hjelp og støtte ift dette. Noen av de alvorligste og moderate psykiske lidelsene krever imidlertid spisskompetanse i form av utdanning og erfaring. Mange brukere som i dag mottar tjenester fra Tilrettelagte tjenester, hjemmetjenesten og kontoret for psykisk helse har moderate til alvorlige psykiatriske diagnoser. Når mange tjenester er involvert kan dette for noen bidra til manglende trygghet og tillit. Kontinuitet og stabilitet er viktig for denne brukergruppa, noe man ser er vanskelig å få til ved dagens organisering. I tillegg viser erfaringer at behovet for koordinering og samhandling ikke ivaretas godt nok og gir utfordringer ved dagens organisering. 6.2 Generelle utfordringer og muligheter Utfordringer Det er et økende behov for tjenester til personer med psykiske lidelser, og flere har sammensatte problemer. Dette er ressurskrevende og fører til at personer med alvorlige psykiske lidelser må vente lengre for å motta hjelp, noe som kan medføre større utfordringer i forhold til daglige helse. Dette bryter med idealet om tidlig intervensjon og fører til at hjelpen kan bli mer omfattende når den først gis. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. 15

16 Enkelte brukere har behov for tjenester på kveld, natt, helg og høytider utover det hjemmetjenesten pr i dag har mulighet til å gi. Dette er tjenester slik som for eksempel samtaler i forbindelse med forverringer i psykisk helsetilstand osv. Pr i dag er det ikke ressurser i hjemmetjenesten til blant annet å tilby trygghetssamtaler, noe som er vesentlig i et forbyggende perspektiv for å forebygge innleggelser/ re innleggelser. Kontor for psykisk helse er ikke døgnbemannet. Personalet i boliger innenfor Tilrettelagte tjenester har behov for veiledning fra annet personal med kompetanse innenfor psykiatri da mange av brukere har omfattende bistandsbehov som krever spesialkompetanse utover det personalet besitter selv. Ofte oppstår det akutt situasjoner der dette er nødvendig. Pr i dag er det ingen naturlige og gode samarbeidsarenaer mellom de ulike tjenestesteder som har ansvar for psykisk helse. Uklare ansvarsforhold og grenseganger mellom de ulike tjenestene dette fører til at man skyver på ansvar. Uklare ansvarslinjer ift medisinering. Kommunen mangler personell med kompetanse i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming som har psykiske lidelser. Muligheter Øke bemanning og styrke kompetanse blant ansatte innenfor psykiatrien. Det er viktig å sikre et godt fagmiljø slik at brukerne får et godt tilbud og at de som arbeider med psykisk helse opplever miljøet som stimulerende. Samordne psykiatri tilbudet. (boliger, dagtilbud og kontoret for psykisk helse). Skille ut psykiatrien som eget tjenestested med egen tjenesteleder innenfor voksen psykiatrien. Organisere et samordnet psykiatritilbud innenfor et eksisterende tjenestested med egen avdelingsleder. Opprette et eget ambulant fagteam innenfor psykisk helsetjeneste på døgnbasis. Kontinuitet og stabile relasjoner er grunnleggende og avgjørende for bedring for mange brukere. Samhandling og samarbeid med Gran kommune i forhold til boliger, dagtilbud og ambulante fagteam. Kjøpe plasser i andre kommuner/private aktører. 16

17 Legge bedre til rette for bedre involvering fra brukere og pårørende. Det er viktig å behandle brukerne med respekt både individuelt og som gruppe. Et godt grep er å ta med brukerne på råd. I tillegg trenger tjenestene brukermedvirkning for å rette opp svikt og for å skape bedre tjenester. Informere om psykisk helsetjeneste. Tilsette egen psykolog. Legge til rette for at både brukere og pårørende kan ha kontakt med fagpersonell hele døgnet. Etablere faste samhandlingsarenaer/ møtearenaer mellom helse og omsorgstjenestene. 6.3 Differensiert botilbud Utfordringer: Det er for få boliger med døgnkontinuerlig bemanning i dag i forhold til behov og etterspørsel. Lunner kommune mangler samlokalisert og differensierte botilbud til personer som ikke trenger 24/t bistand, men som trenger samtaler/ boveiledning/ praktisk hjelp og bistand ift sosiale aktiviteter. Boligene ligger geografisk spredt. Boliger på Kalvsjø er kun midlertidige frem til Ingen boliger kan tilby trygghetsplasser. Mangler boform bokollektiv, det vil si fellesareal med egne soverom og bad Muligheter: Døgnåpen tjeneste knyttet til psykiatriboligene. Styrke og benytte de tjenestene vi har? (nattevakter i boligene, hjemmetjenesten el. l). Ta i bruk resten av Lunner omsorgsboliger og Lunner boligfellesskap til psykiatri. Boliger på Kalvsjø omgjøres til permanent bo tilbud. Etablere 1-2 trygghetsplasser lokalisert til en tjeneste som har 24 timers drift. 17

18 Opprette differensierte botilbud til flere diagnosegrupper, jfr. beskrivelse under muligheter som beskrevet under psykisk helse. Bygge flere boliger, da vi ikke har nok kapasitet pr i dag. Bygge bokollektiv. Videreføre boligprosjektet med boveiledere (prosjekt i NAV). Interkommunalt samarbeid: Ambulerende team som driver oppsøkende virksomhet og bistår med hjelp i hjemmet. 6.4 Differensierte dagtilbud Utfordringer: Flere grupper har behov for å øke sitt tilbud. Det er en utfordring at de benytter de samme lokalene ved Bergosenteret. Dette gir begrensninger i forhold til aktivitetsnivået. Muligheter: Utvide dagens tilbud med de mulighetene om det blir tilgjengelig på Frøystad etter Leie/ kjøpe lokaler i Lunner sentrum. Bygge nye lokaler i nær tilknytning til boliger i Lunner Liåker. Samhandling med Gran kommune i forhold til aktivitetstilbud. Utnytte ressurser fra frivillige og interesseorganisasjoner. Danne ulike grupper i forhold til behov og aktiviteter. 6.5 Psykisk helse og rus Utfordringer: Økning av pasienter med sammensatte rus- og eller psykiatrirelaterte sykdommer og problemer. Det mangler trygghetsplasser for personer med dobbelt diagnoser (rus og psykiatri). 18

19 Behov for skjerming og tilrettelegging for disse pasientgruppene. Dagens sykehjem har begrensninger i forhold til slik tilrettelegging. Flere andre tjenester, spesielt psykisk helsetjeneste og barneverntjenesten, melder at de ser en økende grad av rusproblematikk i tilknytning til annen problematikk som psykiske lidelser og vold i nære relasjoner. Mangel på boliger og botilbud til rusmisbrukere og ettervern etter statlig institusjonsopphold. Dette fører til at man ender opp med å kjøpe plasser i private institusjoner noe som er kostnadskrevende. For mange unge rusmiddelmisbrukere (16 21 år) Mangel på gruppe- / aktivitetstilbud direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere. Gi gode helsetjenester til pasienter med rusrelaterte lidelser. Mangler fagkompetanse innenfor rus og psykiatri (dobbeltdiagnoser). Muligheter: Øke bemanning og styrke kompetanse om dobbeltdiagnoser/ rus blant ansatte. Interkommunalt samarbeid slik at tilbudene kan bli bredere. Ambulante fagteam og boliger. Samordning og samlokalisering av psykiatri og rus i kommunen. 6.6 Lavterskeltilbud Utfordringer: Muligheter: Det er et økende behov for lavterskeltilbud. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse pasientene ønsker selv ikke behandling i sykehus, men har behov for tett oppfølging i eget hjem. Gjøre lavterskeltilbud mer synlig og tilgjengelig Etablere selvhjelpsgrupper innenfor ulike diagnosegrupper. - Gjennomføre kurs i mestring av depresjon og forebygge tilbakevendende depresjoner. Videreutvikle kriseteamet i kommunen. 19

20 7 Samhandlingsreformen på Hadeland Hadelandsregionen har store utfordringer i forhold til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer som trenger tilsyn/ oppfølging store deler av døgnet. Delprosjektgruppe Psykisk helse og/ eller rus mener at for å kunne møte samhandlingsreformens og kommunenes utfordringer på kort og lang sikt må det skje en stor endring i organisering av tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Prosjektgruppa foreslår et eget prosjekt for å tenke ny organisering og innhold i tjenestene (de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenestene) til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk i Gran og Lunner kommune. Dette tiltaket innholder tre nye/utvidede tjenester som må sees i sammenheng med hverandre og organiseringen forøvrig. Disse tjenestene er: aktivitetstilbud, ambulantfagteam og trygghetsplasser Innholdet og rammen rundt disse tjenestene må videreutvikles innenfor det prosjektet som foreslås etablert. Følgende tiltak er foreslått av delprosjektgruppe psykisk helse og rus i Samhandlingsreformen: Interkommunal Psykisk Helsetjeneste Trygghetsplasser Aktivitetstilbud Ambulant fagteam Trygghetsplasser og utredningsplasser Det forslås bygget trygghetsplasser/ utredningsplasser for Gran og Lunner Kommuner. Trygghetsplassene skal ha flere funksjoner. Plassene bør brukes både før, etter og istedenfor innleggelse. Det videre arbeidet må ta stilling til omfanget, organiseringen av og sikre at plassene innehar nødvendig fleksibilitet for å ivareta brukernes behov. Aktivitetstilbud Prosjektgruppen mener at det er en fordel å tenke interkommunalt rundt aktivitetstilbud, men at både Gran og Lunner kommuner har behov for å utvide eksisterende aktivitetsilbud slik at flere nås. Prosjektgruppen foreslår et hus som kan romme mange tilbud slik som kafé, diverse kurs, selvhjelpsgrupper samt bidra med orientering og veiledning ift andre tilbud som finnes når det gjelder aktiviteter og det øvrige hjelpeapparatet. Ambulant fagteam Når ny interkommunal organisering av psykisk helsetjeneste skal planlegges foreslår prosjektgruppen at det legges vekt på ambulerende team som arbeidsmetode. Støttesamtaler vil likevel fortsette å være en viktig del av tilbudet slik det er i dag. Det ambulerende teamet skal være en faglig sammensatt gruppe som: aktivt oppsøker brukerne der de bor eller oppholder seg gir støtte og behandling veileder andre tjenester 20

Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2 Avgrensninger og definisjoner...

Detaljer

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage.

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. NOTAT 04.11.11 Til: Formannskapets møte 15.11.11 Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. I forbindelse med budsjett for

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Helse og omsorgskomiteens forslag, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 15.05.2012

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 10/12 Sak 11/12 Sak 12/12 Sak 13/12 Referater - eldreråd 2012 Rusmiddelpolitisk

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapsalen Torsdag 16.09.2010 kl. 1800 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen 16.09.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 4/10 Kommunedelplan Omsorgsplan 2011-2014 Adresse Telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom Utsikten Tirsdag 22.05.2012 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Disposisjon Rus- og psykiatritjenesten Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Oppsøkende team Samarbeidsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune Psykiatrisk boligtjeneste Samarbeid mellom UNN og Tromsø

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 15.05.2012 kl. 08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Noen av våre viktigste utfordringer fremover Oppsummert: Demografiutfordringen Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst Byen vokser 6 5

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Fylkesmannen og samhandlingsreformen Fylkesmannen skal i tråd med samhandlingsreformen legge til grunn

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer