UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER"

Transkript

1 Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/

2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning Mandat Avgrensninger og definisjoner Bruker perspektiv på psykisk helsetjeneste Politisk behandling Arbeidsform Disposisjon Sammendrag Dette har andre bestemt Dette har vi bestemt... 9 Kommuneplanens samfunnsdel... 9 Felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner Slik har vi det Tildelingskontor Kontoret for psykisk Helse Tjenestens innhold Tilrettelagte tjenester Omsorg i hjemmet Institusjon Kjøp av eksterne tjenester Utfordringer og muligheter Grensesnittet mellom tjenestene Generelle utfordringer og muligheter Differensiert botilbud Differensierte dagtilbud Psykisk helse og rus Lavterskeltilbud Samhandlingsreformen på Hadeland Slik kan vi gjøre det Felles fordeler ved omorganisering: Organiseringsmodell 1 eget tjenestested Organiseringsmodell 2 lagt til Tilrettelagte tjenester kompetansebehov Økonomi Dette vil vi få til - konklusjon Vedlegg Folkehelseprofil

3 1 Innledning Lunner kommunes visjon: Det gode liv lever vi bedre i Lunner kommune. Nær naturen nær byen! gjelder ikke bare friluftsmuligheter og gode botilbud. Det gjelder i høyeste grad trygghet for at en får de omsorgstilbud en trenger, avhengig av individuelle behov. Psykiske lidelser er i dag en av de store helse - og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Om lag halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet, og prosent har hatt en slik lidelse det siste året (sosial og helsedirektoratet). Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser / konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen, men det kan også si noe om omfanget av omsorgstilbudet i egen kommune. Legemidler mot psykiske lidelser derimot har holdt seg på samme nivå i perioden Dette gjelder bruk av bla medisiner mot depresjon og beroligende midler. For Hadelandskommunene samlet sett ser det ut for at psykiske lidelser, sammen med kols og hjerte og karsykdommer, er en av de største helseutfordringene. Samhandlingsreformen legger opp til at flere gode og enkle tiltak skal gjøres lokalt av kommunehelsetjenesten. Dette er tydeliggjort gjennom lovverk ved at kommunen har ansvar for å styrke det helseforebyggende arbeidet på alle nivåer i organisasjonen, gi pasienter tilbud om behandling før, i stedet for og etter sykehusopphold. Dette kan omfatte behandling av pasienter med funksjonssvikt, ernæringssvikt, infeksjoner, psykiske lidelser og rusproblemer. Kommunen skal sikre innbyggere nødvendige tjenester, uavhengig av om årsaken er somatisk eller psykisk sykdom. Kommunene har i tillegg et ansvar for å forebygge psykiske lidelser. Intensjonen og målet med psykisk helsearbeid i kommunen er å fremme selvstendighet, tilhørighet og at mennesker med psykiske lidelser skal kunne mestre eget liv. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Dette gir ingen optimal løsning i forhold til brukerne, fordi det blant annet pr. i dag ikke finnes noen naturlige arenaer for samhandling. Kommunedelplan omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Hovedutfordringen innen psykisk helsetjeneste i dag, slik arbeidsgruppen ser det, er en ressursknapphet samt en uhensiktsmessig organisering sett i forhold til optimal ressursutnyttelse. En ny organisering vil kunne blant annet gi en bedre utnyttelse av dagens ressurser og lette rekruttering av fagpersoner, men vil ikke fjerne ressursutfordringen man har innenfor psykisk helsetjeneste. 3

4 1.1 Mandat Det skal utredes etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Arbeidet skal koordineres med Samhandling om pleie, omsorg og helse på Hadeland, Samhandlingsreformen og reguleringsplan for Harestua. Samlokalisering har både fordeler i forhold til effektiv ressursbruk og tilgjengelighet/utvikling av tjenestetilbudet. Et samlet tilbud vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet for våre innbyggere med behov for denne tjenesten. Det å samle tjenestetilbudet bidrar til et godt og større fagligmiljø som kan lette rekruttering av fagpersoner og mulighet for ønsket stillingsstørrelse for de ansatte. 1.2 Avgrensninger og definisjoner Tjenester som det sees nærmere på i denne rapporten er: Boliger med heldøgns- bemanning, dagtilbud, døgnkontinuerlige ambulante fagteam, ulike aktivitetstilbud, boliger med mulighet for tilsyn. Kontor for psykisk helse samarbeider med Helsestasjonen og gir tilbud til barn under 16 år, men denne utredningen vil likevel ha sitt hovedfokus på mennesker i alderen år. Psykisk helsetjeneste Med psykisk helsetjeneste i Lunner kommune menes forebyggende arbeid, støtte /behandling og oppfølging av mennesker i alle aldre med ulik funksjonsnivå og utfordringer, knyttet til sin psykiske helse. Lavterskeltilbud Med lavterskeltilbud menes de tilbud som ikke krever henvisning fra lege, og hvor det ikke er lang ventetid eller saksbehandlingstid. Det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av blant annet betalingsevne. Tjenestene skal ha kvalifisert personell til å kunne oppfylle tjenestens formål. Det skal være en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse. Brukermedvirkning kan skje på alle nivåer; individ tjeneste og systemnivå. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. 1.3 Bruker perspektiv på psykisk helsetjeneste Brukerperspektivet har vært sentralt, og et viktig element i utredningen. Det er i møte mellom bruker og tjenesteutøver at tjenestens kvalitet oppleves. Psykisk helsearbeid handler ofte om tjenester som griper inn i brukerens hverdag, og som har stor betydning for den enkeltes liv. Det er derfor viktig at tjenestene blir utviklet i samarbeid med brukeren. I dette arbeidet har brukerrepresentantenes erfaringer, kunnskap og innsikt vært et viktig supplement i planleggingen av tjenestetilbudet for mennesker med psykiske lidelser i Lunner kommune. 4

5 De mest sentrale innspill kan oppsummeres i følgende punkter: Forebygge isolasjon Opprettholdelse og videreutvikling av lavterskeltilbud Døgntilbud innen psykisk helse der brukere og pårørende kan henvende seg alle dager også helg og helligdager. Tett oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus Dagtilbud og jobb trening. Dag aktivitetstilbud må opprettholdes uavhengig av samhandling med Gran kommune. Dagtilbudet bør ha et differensiert innhold. Bedre koordinering av tjenester mellom ulike nivåer, 1 og 2 linjetjeneste, det vil si mellom kommune og Distriktspsykiatriske Poliklinikk Hadeland (DPS) 1.4 Politisk behandling Denne utredningen legges frem etter vedtak gjort som følge av forprosjektet i samhandlingsreformen for Lunner og Gran i mai Arbeidsform Arbeidet har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt bestående av fagpersoner fra Familie og oppvekst, Tilrettelagte Tjenester, Tildelingskontoret, Lunner omsorgssenter og rådgiver innen helse og omsorg. I tillegg har brukerrepresentanter fra Eldrerådet i kommunen og Mental Helse vært representert og delaktige i arbeidet med utredningen. Under arbeidet med den lokale utredningen har man jobbet parallelt i delprosjektgruppen "psykiatri" innenfor samhandlingsreformen på Hadeland. Dette har vært viktig og nødvendig i forhold til de tiltak man foreslår lokalt. Arbeidsgruppen startet sine arbeidsmøter i november Disposisjon Denne utredningen følger i hovedsak den disposisjonen som er brukt i kommunedelplaner. I kapittel 2 er det et sammendrag av utredningens konklusjoner. De to neste kapitlene gir en oversikt over sentrale og kommunale lover og vedtak. Kapittel 5 beskriver dagens situasjon. I kapittel 6 gis en beskrivelse av dagens utfordringer og muligheter. Kapittel 7 presenterer foreslåtte tiltak som følge av arbeidet med Samhandlingsreformen på Hadeland. I kapittel 8 presenteres ulike løsningsalternativer og muligheter, og kapittel 9 konkluderer og viser veien videre. 5

6 2 Sammendrag Psykiske lidelser er i dag en av de store helse - og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser / konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen. Men det kan også si noe om omfanget av omsorgstilbudet i egen kommune. For Hadelandskommunene samlet sett ser det ut for at psykiske lidelser, sammen med kols og hjerte og karsykdommer, er en av de største helseutfordringene. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Dette gir ingen optimal løsning i forhold til brukerne, fordi det blant annet pr. i dag ikke finnes noen naturlige arenaer for samhandling. Kommunedelplan omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Pr i dag er det kun tilrettelagte tjenester som gir døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i form av bemannede boliger og er for et begrenset antall brukere. Behandling og oppfølging fra kontoret for psykisk helse skjer kun fra klokken 08:00 15:30 alle hverdager. Har brukerne sammensatte behov innebærer dette at man må motta tjenester fra flere tjenesteområder. Når mange tjenester er involvert kan dette bidra til manglende trygghet og tillit, noe som er grunnleggende for å ivareta behovet for kontinuitet og stabilitet hos denne brukergruppa. I tillegg er det et stort behov for å etablere faste samhandlingsarenaer/ møtearenaer mellom de ulike helse og omsorgstjenestene. Kommunedelplan Omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. En ny organisering og samordning av psykisk helsetjeneste vil kunne blant annet gi en bedre utnyttelse av dagens ressurser og lette rekruttering av fagpersoner, men vil ikke fjerne ressursutfordringen man har innenfor psykisk helsetjeneste. Arbeidsgruppen ser det som nødvendig at psykisk helsetjeneste er en synlig og tydelig tjeneste som har klare ansvarsforhold og som sikrer samordning. Dette støttes av forskning på området. Utgangspunktet og grunnlaget for mulige organiseringsmodeller i forhold til samordning i denne utredningen er brukerperspektivet Det har vært viktig og essensielt i arbeidet at tjenesten imøtekommer og tilpasses mennesker med psykiske lidelser omsorgs og hjelpebehov. En annen viktig faktor er at forslagene til ny organisering også må være realistiske i forhold til kommunens rammer. Mye tyder på at brukernes behov for kontinuitet og sammenheng er vanskelig å ivareta i et system der tjenesten er organisert under to 6

7 tjenestesteder, hvor det ikke er etablert gode møtearenaer/samhandlingsarenaer. Etablering og vedlikehold av samhandlingsarenaer blir dessverre ofte nedprioritert, fordi ressursene må brukes til direkte tjenesteyting. Arbeidsgruppa har i utredningen skissert to mulige måter å organisere tjenesten på. Imidlertid er begge modellene avhengig av følgende prosesser og vedtak: 1) Politisk vedtak i mai mnd ifht hvilke områder man vil prioritere innenfor et samarbeid med Gran kommune innenfor Samhandlingsreformen i et Hovedprosjekt. 2) Ideskisse Frøystad (innebefatter nytt bygg ved Frøystad + å ta i bruk dagens boligfellesskap på Lunner til psykiatriboliger). Arbeidsgruppa foreslår følgende tempo og aktivitetsplan i det videre arbeidet: Øke fagleders stillingsressurs ved kontoret for psykisk helse fra 20 % til 100 % stilling. 100 % stilling i direkte pasient arbeid innenfor kontoret for psykisk helse slik at en muliggjør og kan legge til rette for tilbud på dag, kveld, helg og helligdager. Kontoret for psykisk helse bør på kveld, helg og helligdager ha sin base der det er heldøgns bemanning. Etablere en fast samarbeidsarena med tildelingskontor, kontoret for psykisk helse, hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester Utarbeide en grundig oversikt over mottakere og omfanget av helsehjelp innenfor psykisk helsetjeneste, både i hjemmetjenesten og innenfor kontoret for psykisk helse. Vurdere behovet for opprette et eget tjenested, eller i tilknytning til annet eksisterende tjenested. Dette må gjøres etter vedtak fattet ift ideskisse Frøystad og Hovedprosjektet i Samhandlingsreformen, da den videre planleggingen og organiseringen er avhengig av dette. Imidlertid er den foreløpige konklusjonen fra arbeidsgruppa at psykisk helsetjeneste på sikt, i tillegg til å ha ansvar for ambulant fagteam på døgn, boveiledning og dagtilbud, også bør ha ansvar for akuttsenger og evt. boliger. 7

8 3 Dette har andre bestemt Statlige bestemmelser og fastsatte lovverk regulerer i stor grad omsorgstjenestene. Lovverket innenfor helse- og pleie og omsorgssektoren regulerer enkeltindividenes rett til hjelp på riktig nivå. En rekke stortingsmeldinger er blitt fremarbeidet de senere år, dette for å tilpasse demografisk utvikling, og endring i det nasjonale sykdomsbildet. Endringer i sykdomsbildet gjelder både det aldersrelaterte og det livsstilsmessige. I så måte har dette brakt frem til samhandlingsreformen som har som utgangspunkt å koordinere tjenestene samt styrke det forebyggende arbeidet. For dette arbeidet gjelder i hovedsak følgende lover: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av nr. 30 Lov om folkehelsearbeid av nr.29 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 (nr.63), sist endret Lov av om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern ( ) Nasjonal helse - og omsorgsplan av 1. januar 2012, vedtatt 14. juni 2011 Hovedelementer fra nye lover og ny plan vedtatt 24. juni 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester En felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage hos Fylkesmannen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. Pasienter og brukere får et samlet tilbud som er lettere å forholde seg til, og som skal gi en helhetlig tjeneste. Folkehelseloven Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Ny folkehelselov skal sikre at samfunnet fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen får en tydelig plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å utføre dem. Nasjonal helse- og omsorgsplan Planen legger den politiske kursen for de neste 4 årene juridisk, økonomisk, organisatorisk og faglig. Innen de ulike lover er det også vedtatt en rekke forskrifter som også regulerer våre tjenester. 8

9 4 Dette har vi bestemt Kommuneplanens samfunnsdel Mål Lunner kommune skal være en god oppvekst- og bokommune. Strategier Pleie og omsorg Tilbudet innen pleie og omsorg skal styrkes i takt med behov og befolkningsvekst. Ethvert tjenestetilbud skal legges til rette slik at mottakerne kan beholde flest mulig egenfunksjoner. Det skal etableres møteplasser i offentlig og privat regi for å styrke nettverkssamarbeid for ulike grupper av befolkningen. Det skal legges opp til størst mulig grad av tverrfaglig samarbeid og samordning. Bedre mulighetene for å dekke behovene som etterspørres i de ulike livsfasene. Eldreomsorgen og innsatsen for pleie- og helsetrengende må gjenspeile respekt for enkeltindividet. Forebygging av helsemessige og sosiale problemer samt rehabilitering/habilitering må få mer fokus. Faglig kompetanse skal opprettholdes og videreutvikles på alle nivåer. Rehabiliteringsarbeid bør være en prioritert arbeidsmåte innen pleie og omsorg. Egne bemannede boliger for alders demente og pleietrengende yngre personer etableres i nærheten av Lunner sykehjem. Helsevern Forebyggende helsearbeid (miljørettet helsevern) skal være grunnlag for sosialt bærekraftig utvikling. Kommunen skal medvirke til at det opprettholdes to legesenter i kommunen. Helsestasjonen skal gi alle barn og ungdom riktig hjelp i riktig tid. Det psykiske helsearbeidet må styrkes. Det skal være et differensiert tilbud av boformer/institusjonsplasser for alle personer med en alvorlig sinnslidelse. Det skal legges vekt på å jobbe målrettet med personer som har en psykisk lidelse eller rusrelaterte problemer for å bidra til å opprettholde den enkeltes funksjons- og mestringsevne i størst mulig grad. Økonomiske støtte- og bistandsordninger Lunner kommune skal utnytte ordninger for formidlingslån (Startlån) til boligformål. Saksbehandlingen skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. 9

10 Felles sosialtjeneste for Lunner og Gran kommuner Sosialtjenester omfatter tjenester som kvalifiseringsprogrammet, økonomisk stønad (sosialhjelp), økonomisk rådgiving (gjeldsrådgivning), midlertidig bolig og råd og veiledning. Formålet med sosialtjenester er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. Fra mai 2009 har Lunner kommunes sosialtjeneste vært organisert i et interkommunalt samarbeid med Gran kommune, som vertskommune. Sosialtjenestene inngår i NAV Hadeland. 10

11 5 Slik har vi det 5.1 Tildelingskontor Tildelingskontor i kommunen har følgende målsetting: Styrke rettsikkerheten for brukerne Sikre en profesjonell saksbehandling Lik behandling av alle søkere Tildeling av tjenester ut fra Leonprinsippet (lavest effektive omsorgs nivå) Tildelingskontoret behandler alle søknader innenfor sosialtjenesteloven Kap. 4 (praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, omsorgslønn, avlastning i og utenfor institusjon) med tillegg av trygghetsalarm, matombringing, parkeringstillatelse, ledsager og TT kort. Innenfor kommunehelsetjenesteloven Kap 2 fattes vedtak om dagopphold, korttids- og langtidsopphold i institusjon, hjemmesykepleie og støttesamtale i hjemmet for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Tildelingskontoret har i tillegg følgende oppgaver: Tildele bolig med bemanning, tildele trygde- og eldrebolig (eier Boligstiftelsen), samt godkjenne kjøpere til omsorgsbolig Lunner og Harestua. 5.2 Kontoret for psykisk Helse Kontoret for psykisk helse gir tilbud til personer med ulike psykiske belastninger/ plager og lidelser. Tjenesten er et lavterskel tilbud, som innebærer at det ikke er nødvendig med henvendelse fra lege og at den enkelte kan ta direkte kontakt. Det er med andre ord brukeren selv som definerer sitt problem og sammen blir en enige om både behandlingsform og tidsperspektiv. Enkelte brukere har fått hjelp av andre instanser som f.eks lege, nav kontor, venner eller familie til å ta kontakt med kontoret, men det er fortsatt brukeren selv som definerer behovet. Ved behov for oppfølging i hjemmet skal det fattes vedtak. Vedtak på tjenester er skriftlig, og fattes av Tildelingskontoret etter søknad. Alle som får vedtak på tjenester vil samtidig motta en tjenestebeskrivelse og et informasjonshefte. Kontoret for psykisk helse og bemanning: Totalt 4,4 stillinger som er fordelt slik: 100 % stilling: Fagleder, sykepleierutdannet med spisskompetanse på spiseforstyrrelser, sertifisert kursholder og halvveis i videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 100 % stilling: Sykepleier, også sertifisert kursholder. 100 % stilling: Barne- og ungdomsarbeider m/ videreutdanning i Psykiatri 50 % stilling: Hjelpepleier m/ videreutdanning i psykiatri 50 % stilling: Hjelpepleier m/ videreutdanning i psykiatri, daglig leder av Møteplassen. 40 % stilling: Miljøarbeider/ assistent ved Møteplassen. 11

12 5.2.1 Tjenestens innhold Individuell oppfølging. Hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding. Det kan tilbys samtaler på kontoret og eller i hjemmet. Praktisk bistand, i form av sosial trening, råd og veiledning, samt støtte i samhandling med andre instanser I 2010 var det 263 personer som fikk tjenester i form av individuell oppfølging. Praktisk bistand Sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser Dagsenter 3 dager i uka. (Møteplassen, ved Bergosenteret) Her har man mulighet til å delta på ulike aktiviteter, møte andre og spise lunsj i fellesskap. Brukerne av møteplassen deltar aktivt i utformingen av tilbudet. Mandag og onsdag, alle aldre. Brukermøte hver mnd. torsdag, øremerket de under 35 år. Det var til sammen 68 personer som benyttet seg av dagsenteret, Møteplassen i Alt fra 2 30 personer møter pr gang, noe større oppmøte under spesielle arrangementer, slik som under Verdensdagen for Psykisk helse og ved julebord. Fysisk aktivitets kveld for de under 35 år. Onsdag, i gymsalen på Lunner Ungdomskole Kurs i mestring av depresjon (KID) Det gjennomføres to kurs i året, hvert kurs går over et halvt år. Igangsetting av selvhjelpsgrupper Oppstart høsten 2011 Tverrfaglig team v/ barne- og ungdomskolene i kommunen. Det er opprettet tverrfaglige team på den enkelte skole. Målet med teamene er å fange opp utsatte barn og unge og gi veiledning for å i verksette tiltak så tidlig som mulig. De tverrfaglige teamene gir også veiledning til foreldre i enkelt saker. Teamene består av fagpersonell fra barnevern, psykisk helse, PPT, helsestasjon og skole. Veiledningfunksjon for Jente- og Guttegrupper. Jente/ guttegrupper er et gratis lavterskel aktivitetstilbud til barn i barne- og ungdomskolealder. Jente/ guttegruppene er beregnet på barn/ ungdom som ikke er med i organisert fritidsaktivitet, og som har et dårlig sosialt nettverk. Målsettingen med gruppene er å øke sosiale ferdigheter, skape nettverk, få nye opplevelser samt bidra til å skape interesse for ulike aktiviteter. SLT møter (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT er en modell for samordning. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige etater/ virksomheter støtter og utfyller hverandres arbeid. Samarbeid kommune og politi er sentralt i SLT. 12

13 5.3 Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester har boliger med heldøgnsbemanning for mennesker med psykiske lidelser, som fordeler seg slik: Lunner omsorgsbolig på Lunner Kalvsjøstua Totalt 13 boliger 8 beboere 5 beboere 13 beboere Boligene er bemannet med vernepleiere og andre med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid og assistenter. Til sammen 15,5 stillinger fordelt på 33 ansatte. Målsettingen i boligene er å gi helsehjelp og praktisk bistand etter enkelt vedtak. Personale skal bistå til egen mestring og trygghet i hverdagen Lunner omsorgsbolig eies av Lunner boligstiftelse og Kalvsjøstua eies av Lunner kommune. Beboerne leier leilighet av utleierne og betaler selv sine husleier og andre boutgifter. Pr dags dato gis det tilbud til en beboer på tvers av organiseringen i Lunner kommune. Det samarbeides med spesialisthelsetjenesten, NAV, fastleger og Kontor for Psykisk helse. Pr desember 2011 er det registrert tre søkere på bolig med 24 timers bistand. 5.4 Omsorg i hjemmet Omsorg i hjemmet, hjemmetjenesten, består av både hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste. I denne planen omtales imidlertid kun hjemmesykepleien. Hjemmesykepleie er en tjeneste til brukere som trenger bistand i eget hjem, og blir gitt i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av nr. 30. Dette er en døgnkontinuerlig tjeneste. Hjemmesykepleien yter hjelp og bistand ut fra vedtak. (se punkt 5.1 Tildelingskontoret) Hjemmesykepleien er organisert under Los, og er bemannet med hjelpepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Hjelpen blir gitt ut fra individuelle behov for helsehjelp, slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig, og behovet for institusjonsplass reduseres. Hjemmesykepleien samarbeider med brukerne av tjenesten, pårørende, spesialisthelsetjenesten, fastlege og legevaktslege, fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege, sykehjem, dagsenter og kontor for psykisk helse. Hjemmesykepleien skal med andre ord være generalister som skal gi tjenester innenfor et bredt spekter. Pr dags dato føres det ikke noen statistikk ift andelen pasienter med psykiske lidelser som mottar tjenester fra hjemmetjenesten. 13

14 5.5 Institusjon Ved behov benyttes også plasser ved Los til pasienter med psykiske lidelser. Dette er grunnet mangel på omsorgsboliger med heldøgns omsorg. 5.6 Kjøp av eksterne tjenester Lunner kommune kjøper i snitt 0-3 plasser i private institusjoner innenfor psykisk helse pr år. Dette er brukere som har behov for heldøgns omsorg. Dette har sin årsak i manglende boligkapasitet/ omsorgsboliger som muliggjør heldøgns omsorg samt brukers behov for spesialiserte tjenester og tett oppfølging. 14

15 6 Utfordringer og muligheter 6.1 Grensesnittet mellom tjenestene Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har behov for et bredt spekter av tjenester med krav til mange ulike typer kompetanse. Dette gir store utfordringer med hensyn til organisering av det psykiske helsearbeidet. I arbeidet med utredningen har det derfor vært nødvendig og hensiktsmessig å diskutere hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å sikre at personer som sliter med sin psykiske helse får et tilpasset og optimalt omsorgstilbud. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Helsearbeidere har en generell grunnkompetanse i forhold til å møte og bistå mennesker fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt. Som helsearbeider forventes det ut fra formell kompetanse at man har kunnskaper og ferdigheter blant annet innenfor sorg - og krisebearbeiding, og at man er i stand til å gi kvalitativ god hjelp og støtte ift dette. Noen av de alvorligste og moderate psykiske lidelsene krever imidlertid spisskompetanse i form av utdanning og erfaring. Mange brukere som i dag mottar tjenester fra Tilrettelagte tjenester, hjemmetjenesten og kontoret for psykisk helse har moderate til alvorlige psykiatriske diagnoser. Når mange tjenester er involvert kan dette for noen bidra til manglende trygghet og tillit. Kontinuitet og stabilitet er viktig for denne brukergruppa, noe man ser er vanskelig å få til ved dagens organisering. I tillegg viser erfaringer at behovet for koordinering og samhandling ikke ivaretas godt nok og gir utfordringer ved dagens organisering. 6.2 Generelle utfordringer og muligheter Utfordringer Det er et økende behov for tjenester til personer med psykiske lidelser, og flere har sammensatte problemer. Dette er ressurskrevende og fører til at personer med alvorlige psykiske lidelser må vente lengre for å motta hjelp, noe som kan medføre større utfordringer i forhold til daglige helse. Dette bryter med idealet om tidlig intervensjon og fører til at hjelpen kan bli mer omfattende når den først gis. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. 15

16 Enkelte brukere har behov for tjenester på kveld, natt, helg og høytider utover det hjemmetjenesten pr i dag har mulighet til å gi. Dette er tjenester slik som for eksempel samtaler i forbindelse med forverringer i psykisk helsetilstand osv. Pr i dag er det ikke ressurser i hjemmetjenesten til blant annet å tilby trygghetssamtaler, noe som er vesentlig i et forbyggende perspektiv for å forebygge innleggelser/ re innleggelser. Kontor for psykisk helse er ikke døgnbemannet. Personalet i boliger innenfor Tilrettelagte tjenester har behov for veiledning fra annet personal med kompetanse innenfor psykiatri da mange av brukere har omfattende bistandsbehov som krever spesialkompetanse utover det personalet besitter selv. Ofte oppstår det akutt situasjoner der dette er nødvendig. Pr i dag er det ingen naturlige og gode samarbeidsarenaer mellom de ulike tjenestesteder som har ansvar for psykisk helse. Uklare ansvarsforhold og grenseganger mellom de ulike tjenestene dette fører til at man skyver på ansvar. Uklare ansvarslinjer ift medisinering. Kommunen mangler personell med kompetanse i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming som har psykiske lidelser. Muligheter Øke bemanning og styrke kompetanse blant ansatte innenfor psykiatrien. Det er viktig å sikre et godt fagmiljø slik at brukerne får et godt tilbud og at de som arbeider med psykisk helse opplever miljøet som stimulerende. Samordne psykiatri tilbudet. (boliger, dagtilbud og kontoret for psykisk helse). Skille ut psykiatrien som eget tjenestested med egen tjenesteleder innenfor voksen psykiatrien. Organisere et samordnet psykiatritilbud innenfor et eksisterende tjenestested med egen avdelingsleder. Opprette et eget ambulant fagteam innenfor psykisk helsetjeneste på døgnbasis. Kontinuitet og stabile relasjoner er grunnleggende og avgjørende for bedring for mange brukere. Samhandling og samarbeid med Gran kommune i forhold til boliger, dagtilbud og ambulante fagteam. Kjøpe plasser i andre kommuner/private aktører. 16

17 Legge bedre til rette for bedre involvering fra brukere og pårørende. Det er viktig å behandle brukerne med respekt både individuelt og som gruppe. Et godt grep er å ta med brukerne på råd. I tillegg trenger tjenestene brukermedvirkning for å rette opp svikt og for å skape bedre tjenester. Informere om psykisk helsetjeneste. Tilsette egen psykolog. Legge til rette for at både brukere og pårørende kan ha kontakt med fagpersonell hele døgnet. Etablere faste samhandlingsarenaer/ møtearenaer mellom helse og omsorgstjenestene. 6.3 Differensiert botilbud Utfordringer: Det er for få boliger med døgnkontinuerlig bemanning i dag i forhold til behov og etterspørsel. Lunner kommune mangler samlokalisert og differensierte botilbud til personer som ikke trenger 24/t bistand, men som trenger samtaler/ boveiledning/ praktisk hjelp og bistand ift sosiale aktiviteter. Boligene ligger geografisk spredt. Boliger på Kalvsjø er kun midlertidige frem til Ingen boliger kan tilby trygghetsplasser. Mangler boform bokollektiv, det vil si fellesareal med egne soverom og bad Muligheter: Døgnåpen tjeneste knyttet til psykiatriboligene. Styrke og benytte de tjenestene vi har? (nattevakter i boligene, hjemmetjenesten el. l). Ta i bruk resten av Lunner omsorgsboliger og Lunner boligfellesskap til psykiatri. Boliger på Kalvsjø omgjøres til permanent bo tilbud. Etablere 1-2 trygghetsplasser lokalisert til en tjeneste som har 24 timers drift. 17

18 Opprette differensierte botilbud til flere diagnosegrupper, jfr. beskrivelse under muligheter som beskrevet under psykisk helse. Bygge flere boliger, da vi ikke har nok kapasitet pr i dag. Bygge bokollektiv. Videreføre boligprosjektet med boveiledere (prosjekt i NAV). Interkommunalt samarbeid: Ambulerende team som driver oppsøkende virksomhet og bistår med hjelp i hjemmet. 6.4 Differensierte dagtilbud Utfordringer: Flere grupper har behov for å øke sitt tilbud. Det er en utfordring at de benytter de samme lokalene ved Bergosenteret. Dette gir begrensninger i forhold til aktivitetsnivået. Muligheter: Utvide dagens tilbud med de mulighetene om det blir tilgjengelig på Frøystad etter Leie/ kjøpe lokaler i Lunner sentrum. Bygge nye lokaler i nær tilknytning til boliger i Lunner Liåker. Samhandling med Gran kommune i forhold til aktivitetstilbud. Utnytte ressurser fra frivillige og interesseorganisasjoner. Danne ulike grupper i forhold til behov og aktiviteter. 6.5 Psykisk helse og rus Utfordringer: Økning av pasienter med sammensatte rus- og eller psykiatrirelaterte sykdommer og problemer. Det mangler trygghetsplasser for personer med dobbelt diagnoser (rus og psykiatri). 18

19 Behov for skjerming og tilrettelegging for disse pasientgruppene. Dagens sykehjem har begrensninger i forhold til slik tilrettelegging. Flere andre tjenester, spesielt psykisk helsetjeneste og barneverntjenesten, melder at de ser en økende grad av rusproblematikk i tilknytning til annen problematikk som psykiske lidelser og vold i nære relasjoner. Mangel på boliger og botilbud til rusmisbrukere og ettervern etter statlig institusjonsopphold. Dette fører til at man ender opp med å kjøpe plasser i private institusjoner noe som er kostnadskrevende. For mange unge rusmiddelmisbrukere (16 21 år) Mangel på gruppe- / aktivitetstilbud direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere. Gi gode helsetjenester til pasienter med rusrelaterte lidelser. Mangler fagkompetanse innenfor rus og psykiatri (dobbeltdiagnoser). Muligheter: Øke bemanning og styrke kompetanse om dobbeltdiagnoser/ rus blant ansatte. Interkommunalt samarbeid slik at tilbudene kan bli bredere. Ambulante fagteam og boliger. Samordning og samlokalisering av psykiatri og rus i kommunen. 6.6 Lavterskeltilbud Utfordringer: Muligheter: Det er et økende behov for lavterskeltilbud. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse pasientene ønsker selv ikke behandling i sykehus, men har behov for tett oppfølging i eget hjem. Gjøre lavterskeltilbud mer synlig og tilgjengelig Etablere selvhjelpsgrupper innenfor ulike diagnosegrupper. - Gjennomføre kurs i mestring av depresjon og forebygge tilbakevendende depresjoner. Videreutvikle kriseteamet i kommunen. 19

20 7 Samhandlingsreformen på Hadeland Hadelandsregionen har store utfordringer i forhold til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer som trenger tilsyn/ oppfølging store deler av døgnet. Delprosjektgruppe Psykisk helse og/ eller rus mener at for å kunne møte samhandlingsreformens og kommunenes utfordringer på kort og lang sikt må det skje en stor endring i organisering av tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Prosjektgruppa foreslår et eget prosjekt for å tenke ny organisering og innhold i tjenestene (de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenestene) til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk i Gran og Lunner kommune. Dette tiltaket innholder tre nye/utvidede tjenester som må sees i sammenheng med hverandre og organiseringen forøvrig. Disse tjenestene er: aktivitetstilbud, ambulantfagteam og trygghetsplasser Innholdet og rammen rundt disse tjenestene må videreutvikles innenfor det prosjektet som foreslås etablert. Følgende tiltak er foreslått av delprosjektgruppe psykisk helse og rus i Samhandlingsreformen: Interkommunal Psykisk Helsetjeneste Trygghetsplasser Aktivitetstilbud Ambulant fagteam Trygghetsplasser og utredningsplasser Det forslås bygget trygghetsplasser/ utredningsplasser for Gran og Lunner Kommuner. Trygghetsplassene skal ha flere funksjoner. Plassene bør brukes både før, etter og istedenfor innleggelse. Det videre arbeidet må ta stilling til omfanget, organiseringen av og sikre at plassene innehar nødvendig fleksibilitet for å ivareta brukernes behov. Aktivitetstilbud Prosjektgruppen mener at det er en fordel å tenke interkommunalt rundt aktivitetstilbud, men at både Gran og Lunner kommuner har behov for å utvide eksisterende aktivitetsilbud slik at flere nås. Prosjektgruppen foreslår et hus som kan romme mange tilbud slik som kafé, diverse kurs, selvhjelpsgrupper samt bidra med orientering og veiledning ift andre tilbud som finnes når det gjelder aktiviteter og det øvrige hjelpeapparatet. Ambulant fagteam Når ny interkommunal organisering av psykisk helsetjeneste skal planlegges foreslår prosjektgruppen at det legges vekt på ambulerende team som arbeidsmetode. Støttesamtaler vil likevel fortsette å være en viktig del av tilbudet slik det er i dag. Det ambulerende teamet skal være en faglig sammensatt gruppe som: aktivt oppsøker brukerne der de bor eller oppholder seg gir støtte og behandling veileder andre tjenester 20

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer