Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012"

Transkript

1 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten

2 1 Innledning Mandat Avgrensning og definisjoner Arbeidsform Disposisjon Sammendrag «Ny utførende enhet/tjeneste» Kostnader, bemanning og drift Kostnader, bemanning og drift i Investeringer bygg i planperioden Beregningsgrunnlag Kostnader, bemanning og drift i planperioden Investeringer bygg i perioden Bemanning og drift Investeringer bygg Kompetanse Nåværende kompetanse og rekrutteringsbehov Vedlegg 1. Areal behov ved nytt Dagsenter og kontorlokaler

3 1 Innledning 1.1 Mandat Innarbeide drift og investering som følge av pkt 2.1, 2.2 og 2.3 i tempo og aktivitetsplanen i «Reform Lunner». Innarbeides i omsorgsplanen, teknisk plan og budsjett/handlings plan. Utrede behovet for boveiledning/ambulante tjenester til mennesker som ikke har tilbud om, og /eller behov for døgnkontinerlig tjeneste. Beregning av oppussingskostnader Lunner bofellesskap. Beregne kjøp/ ombygging av eks bygg i Lunner sentrum evt nybygg. 1.2 Avgrensning og definisjoner Avgrensninger: Beregningen av oppussing av Lunner bofellesskap er tatt ut av mandatet, Definisjoner: Boveiledning: Kombinasjon av samtale og gjennomføring av praktiske oppgaver i hjemmet med bakgrunn i den enkeltes mestringsnivå og bistandsbehov. Ambulante tjenester: Ressursgruppe/team som utøver boveiledning, tverrfaglig sammensatt: viktigst er personlig egnethet innen sykepleiere, vernepleiere, helsefaglige fagarbeidere, sosionomer, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, barnevernspedagog, Mennesker som ikke har tilbud om, og eller behov for døgnkontinuerlig tjeneste: Mennesker med bistandsbehov mindre enn døgnkontinuerlig bistand uansett diagnoser. Psykisk helsetjeneste Med psykisk helsetjeneste i Lunner kommune menes forebyggende arbeid, støtte /behandling og oppfølging av mennesker i alle aldre med ulik funksjonsnivå og utfordringer, knyttet til sin psykiske helse. Lavterskeltilbud Med lavterskeltilbud menes de tilbud som ikke krever henvisning fra lege, og hvor det ikke er lang ventetid eller saksbehandlingstid. Det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av blant annet betalingsevne. Tjenestene skal ha kvalifisert personell til å kunne oppfylle tjenestens formål. Det skal være en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse. Brukermedvirkning kan skje på alle nivåer; individ tjeneste og systemnivå. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. 3

4 Trygghetsplass Trygghetsplass er her tenkt plass, en overnattings mulighet, et supplement til pasienter som ikke er i stand til å ivareta seg selv i egen bolig i en kortere periode. Den er tenkt disponert av kommunens «nye utførende tjeneste/enhet». 1.3 Arbeidsform Arbeidsformen har hovedsakelig vært møter med forberedelser mellom møtene. Dette enkeltvis og samarbeide to og to. Det ble gjort forsøk på å reise på befaring til Hønefoss og et brukerstyrt Dagsenter der, dette ble ikke gjennomført da kontaktpersonen ved dette Dagsenteret dessverre var syk i den tiden vi hadde anledning å reise dit. Prosjektgruppen har bestått av: Nils Magnus Ørnes, Kristin Nilsen, Marthe Ohren, Gro Hagen og Ann H. Fagerli fra Lunner kommune og Rune A. Berg som brukerrepresentant. Prosjektgruppa har hatt 7 møter av ca. 2 3 timer, deltagelsen i gruppa har vært neste fulltallig hver gang. Leder i gruppa har deltatt på 4 koordineringsmøter. Alle gruppens deltagere har jobbet med kartlegging av egen praksis mot målgruppen samt planlegging av nye behov både ressurser, innhold, kompetanse og rammer. Koordinator i Reform Lunner Tove Vassjø har deltatt på 3 møter. Vi har hatt dialog med Jon Arne Ødegaard og Wenche Smedsrud, begge har deltatt på møtet og kommet med innspill innen eget ansvarsområde. 1.4 Disposisjon I kapitel 2 presenteres rapporten og resultatet av prosjektet i korte trekk. Vi har valgt å lage et nytt kapitel 3 hvor vi presenterer hvordan gruppen ser for seg løsningen av mandatet gjennom å tenke en «ny utførende tjeneste/enhet» som skal ivareta eksisterende oppgaver samt nye som vil komme. Kapitel 4 er viet beregninger av kostnader, bemanning og drift. Først presentert samlet. I kapitel 5 ligger grunnlaget for summene i kapitel 4. Avslutningsvis sier vi noe om kompetanse i kapitel 6, hva vi har og hva vi trenger. 2 Sammendrag Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser / konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen. Prosjektgruppas egen erfaring og innhenting av kjent tjenesteyting til denne gruppen fra Kontor for psykisk helse, Hjemmetjenesten og Tilrettelagte tjenester viser at det er et stort behov for å endre og øke tjenestetilbudet for denne gruppen. 4

5 Kontor for psykisk helse har ca. 100 tjenestemottagere per sep Det brukes ca. 85 timer i uka i samtaler/behandling. Tilbudet kan variere fra en times varighet på kontoret eller to timer i hjemmet til tjenestemottager. Dette varierer i hyppighet fra hver uke til 6. hver uke eller sjeldnere. I tillegg er det 4-5 som bare ringes til jevnlig med varierende intervall og det forekommer tilbud om inntil 3 timers samtaler ukentlig. Dette er direkte tjenester i tillegg kommer forberedelser, ansvarsgruppemøter og oppfølging. Hyppighet og varighet varierer sterkt. Kontor for psykisk helse er en del av kommunens kriseteam. Andre ressurskrevende oppgaver er følge til innleggelser, akutte tilfeller samt deltagelse i tverrfaglige team for barn under 16 år på skolene og barnehagene. Dette utgjør ca. 4,4 årsverk. Ved en gjennomgang sep viste det seg at Hjemmetjenesten ga helsehjelp i form av medisinadministrering til ca.25 personer. Disse har diagnoser og/eller medisiner som tilsier at de er i den aktuelle målgruppen for prosjektgruppas arbeid. Det er en jevn aldersfordeling fra 18 år til 100 år. Denne bistanden gis ved at noen henter medisinene på kontoret til Hjemmetjenesten, andre får de utlevert og hyppigheten varierer fra daglig til hver 14 dag. I tillegg mottar omtrent ca. 15 praktisk bistand. Disse oppgavene tilsvarer ca. 0,70 1 årsverk. Tilrettelagte tjenester kjenner i dag til mellom 10 og 15 voksne som per i dag enten har flyttet for seg selv eller er i en etablerings fase og trenger bo- og veiledning uten døgnkontinuerlige tjenester. Tjenestene til denne gruppen ytes per i dag både fra koordinator i Tilrettelagte tjenester, saksbehandler ved Tildelingskontoret og hjemmetjenestene. Videre er det kjent at denne gruppen vil øke til ca 20 frem til Dette er uten å se på befolkningsveksten. Kort beskrevet foreslår vi at dagens Kontor for psykisk helse øker sine oppgaver med noe mer bo- og veiledningstjeneste samt tilgjengelighet på kveld, helger og høytider. Her ser vi at tjenestemottagerne fra Hjemmetjenesten bør være målgruppen i første rekke. Videre vil driften av Dagtilbud på Bergo 3 dager i uka opprettholdes. Driften øker i 2014 med økningen og åpning av nytt Dagsentertilbud, samt at et kjent antall ungevoksne per i dag kjente for TT forventes at etablerer seg og vil trenge bo- og veiledning i den forbindelse. Veien til den «nye utførende tjenesten/enheten» er godt i gang. Januar 2015 genererer nyåpning av 6 leiligheter ca. 9,5 årsverk, videre gir en trygghetsplass på Kalvsjøstua en beregnet drifts økning på i Prosjektgruppen har kun beregnet kostnader for perioden med en befolkningsvekst til innbyggere. Dette da det fremdeles ikke er klare retningslinjer for hvilke arbeidsoppgaver kommunen får i forbindelse med samhandlingsreformen. Uklart hvordan arbeidsoppgavene fordeles mellom DPS og kommunen. Det er tatt med i betrakting at vi vet vi må yte bistand til gruppen med rusrelaterte problemer, men vi har ingen opplysninger om hvor mye ressurser dette kan være snakk om. 5

6 3 «Ny utførende enhet/tjeneste» Søknad om tjenester til Tildelingskontoret. Yrkesgrupper i «ny utførende tjeneste»: - sykepleiere - vernepleiere - psykolog - fagarbeidere - sosionom - barnevernspedagoger - ergoterapeut - fysioterapeut Alle fortrinnsvis med relevant etter- og videreutdannelse i psykiatri, målrettet miljø arbeid, og lignende «Ny utførende tjeneste» Vedtak fattes etter gjeldene lovverk og rutiner, og oversendes utfører og/eller koordinerende enhet (organisering av koordinerende enhet er ikke avklart per i dag) Koordinerende enhet (uavhengig av organisering) vurderer sammen med utførende enhet hvem som bør være med i team/ansvarsgruppe rundet søker/tjenestemottaker. «Ny utførende tjeneste» utarbeider sammen med søker/tjenestemottaker innholdet for tjenesten som skal gis ut fra vedtak som er fattet av Tildelingskontoret, jf. kap-3 i Helse og omsorgstjenesteloven. - praktisk bistand og opplæring gjennom boveiledning - veiledning/behandling gjennom samtaler i hjemmet og kontor - tilbud om dagsenter, aktiviteter i små/store grupper - drifte boliger med 24 timer bemanning Døgnkontinuerlig drift Nytt på kveld/natt: - Tilbud om «trygghetsplass» - Bistand i hjemmet - telefonveiledning Samarbeidspartnere lokalt: - Friskliv - DPS - Legene - Frivillighetssentralen - Brukerorganisasjoner - Andre kommunale utførende tjenester Målgruppe: - Nylig utskrevne pasienter fra psykiatrien - Personer som fanges opp at trenger veiledning/støtte av andre instanser/tjenester i kommunen - Personer som selv oppsøker enheten med spørsmål om støtte, over lang tid eller noen samtaler over kort periode (14 dager(uten vedtak/lavterskel) - Forebyggende veiledning for personer med kjent bistandsbehov i varierende grad - Personer som får innvilget praktisk bistand og opplæring med sammensatte bistandsbehov som ikke bor i enheter med døgnkontinuerlig drift - Veilede andre enheter i korte perioder der kompetansen i «ny utførende tjeneste» er etterspurt og nødvendig i yte Utdypende om innhold: - Samtaler og eller praktisk bistand, fast oppfølging, «rutine oppgaver» hos mennesker med behov for boveiledning - Hjelp ved akutt kortvarig behov hvor enten 2. linje ikke tar i mot eller det ikke er behov for denne - Oppfølging av familier med ulike psykiske lidelser uansett årsak: diagnoser, traumer ved ulykker, tap av nærpersoner - Være «den tilgjengelige» telefonen - Veiledning til kommunens andre tjenester - Veiledning til frivillige, støttekontakter, friskliv - Rykke ut, oppsøke personer som blir meldt eller melder bekymring selv - Ingen ventetid reise ut på «akutt» oppdrag umiddelbart (2 timer?) - ha tilbud om «trygghetsplass» 6

7 Prosjektgruppa har valgt å videreføre forslaget til prosjektgruppen som avsluttet sitt arbeid i mars De la frem to forslag til organisering av tjenesten, kap. 8 i rapporten «Utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner» som sier; a) eget tjenestested eller alternativt b) lagt under Tilrettelagte tjenester. I denne rapporten omtaler vi denne tjenesten som «Ny utførende tjeneste/enhet» uten å ta stilling til hvordan den organiseres. Disse tjenestene vil samlet bli i størrelsesorden 26 mill. i 2016, dette uten tjenesteleder og merkantil stilling. 12 mil av detter er allerede i Tilrettelagte tjenester i dag og 2,5 mill.(?) til drift av Kontoret for psykisk helse. Samhandlingsreformen legger opp til at flere gode og enkle tiltak skal gjøres lokalt av kommunehelsetjenesten. Dette er tydeliggjort gjennom lovverk ved at kommunen har ansvar for å styrke det helseforebyggende arbeidet på alle nivåer i organisasjonen, gi pasienter tilbud om behandling før, i stedet for og etter sykehusopphold. Dette kan omfatte behandling av pasienter med funksjonssvikt, ernæringssvikt, infeksjoner, psykiske lidelser og rusproblemer. Kommunen skal sikre innbyggere nødvendige tjenester, uavhengig av om årsaken er somatisk eller psykisk sykdom. Kommunene har i tillegg et ansvar for å forebygge psykiske lidelser. Intensjonen og målet med psykisk helsearbeid i kommunen er å fremme selvstendighet, tilhørighet og at mennesker med psykiske lidelser skal kunne mestre eget liv. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. «Ny utførende tjeneste» utarbeider sammen med søker/tjenestemottaker innholdet for tjenesten som skal gis ut fra vedtak som er fattet av Tildelingskontoret, jf. kap-3 i Helse og omsorgstjenesteloven og «nye utførende enhet/tjeneste er de som har fått i oppdrag å være utførere: I tråd med forslaget i Reform Lunner og vårt mandat har vi jobbet frem et forslag til «Ny utførende enhet/tjeneste». Denne vil inneholde: - Boligfellesskap: Drift av de to allerede eksisterende boligfellesskap; Kalvsjø og Lunner omsorgsbolig, samt nytt boligfellesskap ved dagens Lunner boligfellesskap. Dette gir totalt tilbud om 19 leiligheter. - Ambulante bo- og veiledningstjenester: Døgnkontinuerlige ambulante bo- og veiledningstjenester til mennesker som ikke har tilbud om, og eller behov for døgnkontinuerlig tjeneste. Dette kan være sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser. Praktisk bistand og opplæring gjennom boveiledning Dette innbefatter også lavterskeltilbud. Individuell oppfølging. - Individuell oppfølging. Hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding. Det kan tilbys samtaler på kontoret og eller i hjemmet, samt behandling av angst og depresjoner. Praktisk bistand, i form av sosial trening, råd og veiledning, samt støtte i samhandling med andre instanser. - Dagsenter: Dagsenter med aktiviteter, gjerne i samarbeid med Frisklivsentralen samt muligheter for gruppesamtaler/aktiviteter i mindre skala. Øke til 5 dager fra

8 Her har man mulighet til å delta på ulike aktiviteter, møte andre og spise lunsj i fellesskap. Brukerne av møteplassen deltar aktivt i utformingen av tilbudet. - Trygghetsplass: Trygghetsplass lokalisert til et av boligfellesskapene med døgnkontinuerlig drift, Kalvsjøstua. - Kurs i mestring av depresjon (KID) Det gjennomføres to kurs i året, hvert kurs går over et halvt år. - Igangsetting av selvhjelpsgrupper Tilbudet er under utarbeiding. - Tverrfaglig team v/ barne- og ungdomskolene i kommunen. Det er opprettet tverrfaglige team. Målet med teamene er å fange opp utsatte barn og unge og gi veiledning for å iverksette tiltak så tidlig som mulig. De tverrfaglige teamene gir også veiledning til foreldre i enkelt saker. Teamene består av fagpersonell fra barnevern, psykisk helse, PPT, helsestasjon og skole. - Veiledningfunksjon for Jente- og Guttegrupper. Jente/ guttegrupper er et gratis lavterskel aktivitetstilbud til barn i barne- og ungdomsskolealder. Jente/ guttegruppene er beregnet på barn/ ungdom som ikke er med i organisert fritidsaktivitet, og som har et dårlig sosialt nettverk. Målsettingen med gruppene er å øke sosiale ferdigheter, skape nettverk, få nye opplevelser samt bidra til å skape interesse for ulike aktiviteter. - SLT møter (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT er en modell for samordning. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige etater/ virksomheter støtter og utfyller hverandres arbeid. Samarbeid kommune og politi er sentralt i SLT. Målene er: - Best mulig hjelp til målgruppen for tjenesten - Forebygge isolasjon - Opprettholdelse og videreutvikling av lavterskeltilbud - Døgntilbud innen psykisk helse der brukere og pårørende kan henvende seg alle dager også helg og helligdager. - Tett oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus - Dagaktivitetstilbud økes til 5 dager i uken og gis et brukerstyrt og differensiert innhold. - Bedre koordinering av tjenester mellom ulike nivåer, 1 og 2 linjetjeneste, det vil si mellom kommune og Distrikts Psykiatriske Poliklinikk Hadeland (DPS) - Økt antall boliger for mennesker som har behov for døgnkontinuerlige tjenester (6) - Tilbud om trygghetsplass for å forebygge og evt. unngå innleggelser Nytt fra dagens tilbud vil være: - 6 nye leiligheter - 1 trygghetsplass - Dagsenter som er åpnet 5 dager i uken - Bo- og veiledningstjeneste både dag, kveld, helg og høytider Kommunens målsetting i forhold til kompetanse er at 40 % av alle ansatte skal være høyskoleutdannet, 50 % fagutdannet og at 10 % kan være ufaglærte. Ut fra kommunens målsetting er det ennå mange områder som må styrkes, både innenfor grunnutdanning, høyskoleutdanninger 8

9 og videreutdanninger. «Ny utførende tjeneste/enhet» vil til enhver tid ha høyere krav til kompetanse enn Lunner kommunes målsetting. I tillegg til grunnutdanning, bør det være krav om videreutdanning innen psykisk helse, både for fag og høyskoleutdannede samt relevant annen etter og videreutdanning. En ny organisering, samordning av boligene, dagens psykisk helsetjeneste og de nye tjenestene, vil kunne gi en bedre utnyttelse av dagens ressurser og lette rekruttering av fagpersoner, men ikke fjerne ressursutfordringen man har innenfor kommunens psykisk helsetjeneste. Yrkesgrupper i «ny utførende tjeneste»: - sykepleiere - vernepleiere - psykolog - fysioterapeut - psykiater - fagarbeidere - sosionom - barnevernspedagoger - ergoterapeut Alle fortrinnsvis med relevant etter- og videreutdannelse i psykiatri, målrettet miljø arbeid, og lignende. Om vi velger sammenslåing med Gran må Lunner fortsatt: - bygge flere boliger - bo- og veiledningstjeneste for mennesker som ikke trenger å bo i døgnkontinuerlig tjeneste - Dagsenter Ved å ha egen trygghetsplass antar vi at den vil bli mer tilgjengelig og vi ser ikke at det økonomisk vil ha noe å si da vi tenker denne etablert ved et allerede eksisterende døgntilbud. Lunner må påregne tidvis å måtte kjøpe plass i institusjon for enkelte, kommunen vil ikke kunne bygge opp spesialkompetanse til å favne de sykeste. Vi tenker at vi også sammen med Gran vil være for små til å dekke disse spesielle behovene. VI forutsetter at i akuttfaser vil spesialisthelsetjenestene være ansvarlig for behandling. tjenesteyter. 9

10 4 Kostnader, bemanning og drift «Ny utførende tjeneste/enhet» Årsverk + kostnad 2013 Årsverk + kostnad Totalt 2014 Årsverk + kostnad 2015 Årsverk + kostnad 2016 Bemanning av økt botilbud, 6 nye boliger Drift av 6 nye boliger ( ) + leie av felles leiligheten/kontor (8 000 /mnd) Bemanning og drift av 13 eksisterende leiligheter i 2 boligfellesskap Årsverk og kostnad for Dagsenter og bo- og veilednings samt kontor for psykisk helse Investering i bygg Kjøp av ekst. bygg til Dagsenter Inventar, utstyr og drift Dagtilbud og kontor Drift av trygghetsplass på Kalvsjø (nytt) Ligger i handlings- og øko.plan i 2014, men oppstart i Lunner Reform er ,5 årsv (nye) = totalt ,4 årsv (dette er i økning for Kontor for psyk.helse) ,4 årsv ,6 årsv ,4 årsv kr kr Bil kr Samlet oversikt over utgifter i «ny utførende tjeneste» totalt uten påbygg og tjenesteleder. Påbygg 2. etg. på Dagsenter. leiligheter Påbygg 2. etg. på Dagsenter. Kontor Frode beregner??? Frode beregner??? Tjenesteleder

11 4.1 Kostnader, bemanning og drift i innbyggere innbyggere Område Investeringer bygg i planperioden Dagsenteret er tenkt inn i lokaler i Lunner sentrum, gammelt butikklokale, nabo til Kirkekontoret. Disse lokalene er på ca 440 m2 på et plan. Med tanke på den økte tjenesteytingen og med økt ansatt ressurs anbefaler vi å legge inn påbygging av 2. etg. Dette med ca. 110 m2, tenkt til kontorer, grupperom og møterom. Gruppen ser alternativt at det kan bygges fullt ut i 440 m2 i 2.etg og resterende areal, 330 m2, kan benyttes til leiligheter. (Vedlegg romprogram) innbyggere Område Kjøp/rehabilitering av eksisterende bygg til Dagsenter Inventar og utstyr dagtilbud og kontorer Påbygg 2.etg Beregnes siden dagsenter Lunner: - Kontorer 110m2 Resterende 2.etg Beregnes siden - Leiligheter, 330m2? Bil

12 5 Beregningsgrunnlag 5.1 Kostnader, bemanning og drift i planperioden Bemanningsplan drift «nåværende Kontor for psykisk helse» fra januar 2013 med kjent økning med 2 årsverk: Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke Årsverk D ,90 A ,50 D (leder) Sum 6,40 Kommentarer: Driften innebærer Dagsentertilbud som d.d., samtaler og behandling som d.d. samt noe bo- og veiledningstjeneste. (se kommentarer ovenfor) Bemanningsplan for Dagsenter, bo- og veiledningstjeneste og samtale/behandling januar 2014: Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke Årsverk D ,8 D (leder) A ,8 N Sum 8,6 Kommentarer: 1 leder dagtid alle hverdager, 1 i Dagtilbudet alle hverdager, 2-3 til bo- og veiledning samt samtaler på dagtid, 1 til bo- og veiledning og akuttsamtale/telefonsamtaler på kveld, 1 dag og 1 kveld på helg og høytider. 12

13 Bemanningsplan for Dagsenter, bo- og veiledningstjeneste og samtale/behandling januar 2015: Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke Årsverk D ,8 D (leder) A ,8 N Sum 10,6 Kommentarer: Drift av trygghetsplassen kommer i tillegg, beregnet Bemanningsplan for Dagsenter, bo- og veiledningstjeneste og samtale/behandling januar 2016: Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke Årsverk D ,8 D (leder) A ,6 N Sum 12,4 Kommentarer: Forutsetter her at dette dekker utgifter til drift av trygghetsplass fra Grunnbemanningsplan for drift av bolig med 6 leiligheter per januar 2015: Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke Årsverk D ,15 A ,06 D (leder + 0,50 fagleder) ,5 N ,9 Sum 35 9,50 Kommentar: Avdelingsleder og ny 0,5 årsverk fagleder for denne enheten, samt eks. bolig (LOB) Leder for døgnbemannet drift. 2 årsverk. Dette er grunnbemanning, minimum, dette kan øke ut fra den enkelte sitt vedtak om tjenester. Årsverk beregningen i turnus inneholder også ferieavvikling. Ca. 6 mill. til drift. 13

14 Samlede bemanningskostnader, drift, utenom boligene: Kommentarer: Årsverk + kostnad 2013 Årsverk + kostnad Totalt 2014 Årsverk + kostnad 2015 Årsverk + kostnad 2016 Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter per 1 årsverk Turnus helse og sosial faglighøyskole med etter/videreutdanning Turnus helse og sosial faglighøyskole uten etter/videreutdanning ( ) Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider 1, , , Fysioterapeut /ergoterapeut 0,5 + 0,5 Turnus helse og sosial faglighøyskole dagstilling 600 0,5 + 0, Psykolog Avd leder Fagleder Tjenesteleder Assistenter Total årsverk og kostnad: 6,4 8,4 10,6 12, Tjenesteleder er ikke medregnet da organiseringen ikke er avklart. Organisering som eget tjenestested vil generere ny tjenesteleder, ca kr. 14

15 innbyggere Område Økt ressurs ved Kontor for psykisk helse Drift av økt botilbud, 6 nye boliger Økt bemanning samordnet tilbud innen psykisk helsearbeid Drift av trygghetsplass ved Kalvsjø Ansatte/bemanning utenom boligene (økt fra dagens nivå) (jamf ) (nytt) Ligger i handlings- og øko.plan i 2014, men oppstart i Lunner Reform er ,5 årsv (nye) = totalt (nytt) (nytt) (nytt) Investeringer bygg i perioden innbyggere innbyggere Område Bemanning og drift Beregningene ligger i Investeringer bygg Beregningene ligger i

16 6 Kompetanse 6.1 Nåværende kompetanse og rekrutteringsbehov Avdeling Nåværende kompetanse Rekrutteringsbehov Kommentar Dagsenter, boveiledningstjenest en og psykisk helse Sykepleier uten og med etter og videreutdanning Omsorgsarbeider med videreutd. Vernepleier Sykepleiere Helsefagarbeidere Psykolog Vernepleiere Kravet til tverrfaglighet i tjenesten er stort. Tjenesten skal ivareta et mangfold av tjenestemottagere med varierende funksjonsevne som har svært ulike bistandsbehov. Spennet i yrkesgrupper er stort av samme grunn. Sosionomer Eksisterende bofellesskap Nye boligfellesskap Barn og ungdomsarb. Vernepleier uten og med etter og videreutd. Sykepleier Omsorgsarb. uten og med etter og videreutd. Barnevernsped. med etter og videreutd. assistenter Se rekrutterings behov Ergoterapeut Fysioterapeut Sosionom Fortrinnsvis med etter/videreutdanning i psykiskhelsearbeid eller annen relevant etter og videreutdanning. «Håndverkere» For alle gjelder personlig skikkethet og interesse for oppgavene. Må regne med å konkurrere i et stramt marked. Kravet til avdelingsledere vil øke ytterligere i form av lederkompetanse og erfaring. Vernepleiere og sykepleiere er mangelpersonell. Rekrutteringen ved å: Attraktive og aktive fagmiljø Konkurransedyktig lønn Tilrettelegge med lønn og permisjoner for utdannelse av egne ansatte Vurdere barnehage med utvidet åpning 16

17 Vedlegg 1. Areal behov ved nytt Dagsenter og kontorlokaler. Beskrivelse rundt alternativ 1 * Dagsenter med kontor for psykisk helse: Aktivitetsrom/prosjektrom 40 Stillerom 7 Lager 10 Verksted 70 Kafe/kjøkken 70 Garderobe/vaskerom/Dusjdame/herre Kontor/garderobe/dusj/do 35 Treningsrom 20 Bøttekott 4 Grupperom Kontor** Møterom/ samtalerom I dette alternativet er kontoret for psykisk helse medregnet i grunnarealet. Kontor** er tenkt som et kontorlandskap, eget kontor til leder. I alternativ 1 har vi tatt utgangspunkt i antall m2, som i bygget tidligere Tunet Jern og Farge. Vi har sett på antall, type og størrelse på rommene som bør være på plass for at det skal bli et godt dagsenter. Det bør være et cafe rom med tilhørende kjøkken. Caferommet bør ha en størrelse som imøtekommer både dagens brukermasse samt en planlagt/påregnet brukerforøkelse. Pr i dag har dagsenteret gjennomsnittlig besøkende pr virkedag, men opptil det tredobbelte ved enkelte arrangement. Kjøkkenet trenger en størrelse som er i samsvar med brukermassen og brukermedvirkning i forhold til tilberedning av mat, samt en standard som tilfredsstiller mattilsynets regelemment. Aktiviteter av forskjellige slag vil være i fokus og det er derfor viktig at det er tilrettelagt for dette i form av bl.a. lydisolerte rom. Verkstedet vil være et rom som skal tilrettelegges for tre og metallarbeid, og som skal være av en slik størrelse at en kan lage større prosjekter som for eksempel bygging av krakker. Det vil også være viktig at det er aktivitetsrom hvor aktivitetene kan stå framme fra dag til dag, og som dermed innbyr til å fortsette og som samtidig har en slik størrelse at det vil kunne være mulig å lagre noe utsyr der. Et eksternt lagerrom er allikevel nødvendig. Vi ønsker et eget treningsrom som innbyr til fysisk trening, spesielt med tanke på hva en vet om forskning i forhold til psykisk helse og fysisk aktivitet. Grupperom som skal kunne ha små og store grupper med tanke på eksempelvis KID kurs og selvhjelpsgrupper. I tillegg er det viktig å kunne tilby et lite «stillerom», slik at de som har behov for å trekke seg tilbake i en periode har mulighet til det. Driften av dagsenteret trenger et eget kontor og personalgarderobe med tilhørende toalett. Pr i dag er det to ansatte pr dag ved dagsenteret. I alternativ 1 har vi lagt kontoret for psykisk helse i samme lokale og det krever egne samtalerom, kontorer og møterom. Pr i dag er det seks personer som 17

18 jobber ved kontoret, men med tanke på kommende samhandlingsreform og befolkningsvekst er det påkrevd med en betraktelig forøkning i ansatte som igjen øker behovet for kontorplass og samtalerom. Beskrivelse rundt alternativ 2 * Dagsenter med kontor for psykisk helse: etg.: Aktivitetsrom/prosjektrom 50 Stillerom 12 Lager 15 Verksted 100 Kafe/kjøkken 80 Garderobe/vaskerom/Dusjdame/herre Kontor/garderobe/dusj/do 35 Treningsrom 20 Bøttekott 4 Grupperom, 4 rom etg. Kontor, leder 15 kontor, fagleder 15 Kontorlandskap 50 Samtalerom, 3 stk Totalt: 546m2 I alternativ to har vi valgt å trekke kontoret for psykisk helse ut fra grunnarealet/grunnplanet av bygningen, og heller bygge en etasje til hvor dette plasseres. Romarealene i dagsenteret utvides til det ideelle samtidig som nærheten til kontoret for psykisk helse ivaretas. Ved et eventuelt tilbygg kan det utvides med ytterligere boenheter. 18

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2 Avgrensninger og definisjoner...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning Det har i de senere år skjedd store endringer i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Institusjonskapasiteten

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 10/12 Sak 11/12 Sak 12/12 Sak 13/12 Referater - eldreråd 2012 Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Friskliv. Vi samler trådene

Friskliv. Vi samler trådene Friskliv Modum kompetansesenter for de øvrige kommunene. Etablere et ambulant team Utarbeide en bred tjenestemeny til samarbeidskommunene Tre og tre kommuner samhandler Læring og mestring Lærings- og mestringssenter

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 1 RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 3,8 stillinger førstelinjetjeneste rus og psykisk helse. 2,6 stillinger ressurstiltak Beate S. Bakken sosionom med videreutdanning; arbeid med samtidig rus og psykisk

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer