PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/AU06/ WIPO publ. nr. WO/07/ Søker: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Limestone Avenue, ACT2600 Campbell, Australia Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. juli 2009, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/AU06/ i Norge, jf. patentlovens 31. * * * Den aktuelle søknad ble innlevert i Australia og har prioritet fra 18. november Fristen på 31 måneder for å videreføre den internasjonale søknaden i Norge, jf. patentlovens 31 første ledd, skulle dermed utløpe den 18. juni Søknaden ble forsøkt videreført (innlevert) i Norge den 20. juni 2008, ved innlevering via Altinn av ferdig utfylt elektronisk søknadsskjema for patent, vedlagt kopi av forsiden til internasjonal patentpublikasjon nr. WO 2007/ A1. Sammen med søknaden den 20. juni 2008 innkom varsel fra søkers fullmektig om at det vil bli inngitt en nærmere begrunnet begjæring om oppreisning for oversittelse av videreføringsfristen.

2 Annen avd. sak nr Oversettelse av søknaden til norsk, jf. kravet i patentlovens 31 første ledd, innkom ikke sammen med den elektroniske søknaden. Den 24. juni 2008 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av grunnavgift og granskingsavgift (søknadsavgift), jf. avgiftsforskriftens 31, med betalingsfrist 28. juli Grunnavgift og granskingsavgift er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. juli 2008, rettidig. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 30. juni 2008 er søkers fullmektig orientert om at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, med bakgrunn i manglende videreføring (innlevering av søknad i Norge) innen den lovbestemte frist, jf. patentlovens 31 annet og tredje ledd. I nevnte brev ble søker gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av videreføringsfristen(e) i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om at søknaden skal anses trukket tilbake direkte inn for Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 26. Første avdelings brev (avgjørelse) av 30. juni 2008 lyder som følger: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR Patentavdelingen har truffet følgende AVGJØRELSE 1 Patentsøknad forsøkt videreført fra internasjonal søknad PCT/AU06/ ble inngitt i Norge og 31 måneders fristen for å videreføre søknaden i Norge utløp følgelig Vilkårene i patentlovens 31 første ledd er ikke oppfylt. Søknaden er ikke videreført i Norge rettidig. Patentavdelingen har følgelig besluttet at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, jf. patentlovens 31 tredje ledd. Søker kan begjære oppreisning jf. Patentloven 72, forutsatt at vilkårene for å innlevere en slik begjæring er oppfylt."

3 Annen avd. sak nr I brevet (avgjørelsen) av 30. juni 2008 var inntatt følgende fotnote: Avgjørelsen kan påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder fra den ovenfor angitte dato. Klageavgift skal betales ved påkrav. I motsatt fall blir klagen ikke opptatt til behandling, jf. patentloven 27 første ledd. Søkers begrunnede begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (krav om oppreisning), jf. patentlovens 72, innkom til Patentstyret den 4. juli Grunnavgift og granskingsavgift (søknadsavgift) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 21. juli 2008, innen fristen i den av Patentstyrets første avdeling utsendte avgiftsfaktura. Oversettelse av den internasjonale søknaden til norsk herunder beskrivelse, krav og sammendrag innkom elektronisk til Patentstyret via Altinn den 15. august Det er ikke blitt utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av avgift for tilleggsfrist for utsatt innlevering av oversettelse av søknaden til norsk, jf. avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1. Årsavgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto av avgiftsbetalingsselskapet Computer Patent Annuities Ltd. den 13. november 2008, innen ordinært forfall den 1. desember Oppreisningsavgift er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 30. desember 2008, innen fristen i den av Patentstyrets første avdeling utsendte faktura, jf. avgiftsforskriftens 20 første ledd. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen opplyst at han ble oppmerksom på oversittelsen av videreføringsfristen den 19. juni 2008, og Patentstyrets første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen.

4 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. juli 2009 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72 Søkers anførsler: Den 16. juni 2008 mottok søkers fullmektig en faks med instruksjoner om å innlevere PCT-videreføring i Norge. Faksen ble mottatt av fullmektigens resepsjon i København. Av faksen fremgikk det at fristen for videreføring var 18. juni Innkomne fakser som ikke har noe saksnummer blir sendt av resepsjonen til det ansvarlige team per e-post. Faksen i denne saken ble sendt til koordinator og patentkonsulent ved Oslo kontoret og til felles innboks kalt OsloMail. Ordrebrevet ble ved en feil ikke åpnet umiddelbart, og ordrens hastekarakter ble derfor ikke oppdaget av koordinator. Årsaken til dette var en sammenblanding av 3 e-poster mottatt samme dag som alle inneholdt en ny faks. Sammenblandingen hadde sin årsak i at det i emnefeltet på alle de tre e-postene stod "New Fax" og samme dato. Koordinatoren trodde derfor at e-postene som ankom samme dag kl og kl gjaldt den tidligere e-posten som ble mottatt Emnefeltene var allikevel ikke helt identiske. I emnefeltet til de to e-postene som kom kl og kl stod det på den ene "RE: New Fax", og på den andre "FW: New Fax". I emnefeltet til e-posten med ordren om videreføring stod det "FW: New Fax - AMH/ANV". På grunn av denne misforståelsen ble ikke den opprinnelige faksen lest med en gang i henhold til rutinene. Som en følge av dette ble det ikke generert en frist for videreføring. Torsdag 19. juni ble feilen oppdaget da søkers utenlandske fullmektig tok kontakt fordi de ikke hadde mottatt bekreftelse på at P&V har mottatt ordren om videreføring. Patentstyret uttaler: Feilen som førte til fristoversittelsen var at koordinator ved Oslo kontoret blandet sammen e-posten med ordren fra den utenlandske fullmektigen, med to andre e-poster mottatt senere samme dag. Emnefeltene var altså ganske like, men ikke identiske. Søkers fullmektig har det system at innkomne fakser som ikke har noe saksnummer sendes fra resepsjon til det ansvarlige team som vedlegg i e-post. Når man velger å kun identifisere innholdet i en slik e-post ved å ha "New fax" i emnefeltet, vil det kunne oppstå vanskeligheter med å identifisere forskjellige e-poster, slik det er skjedd i dette tilfellet. Når fullmektigen har valgt en slik løsning fører dette til at man må være meget nøye med å sjekke alle vedlegg for å forsikre seg om hva disse inneholder. I dette konkrete tilfellet hadde man ikke søknadsnummer eller saksnummer. Man må da undersøke hva e-posten inneholder ved å åpne alle vedlegg. Det antas at ansatte hos fullmektigen er klar over viktigheten av innholdet i slike e-poster. Det synes ikke å være utvist tilstrekkelig omhu som med rimelighet kan kreves, da det ble antatt at e-posten med

5 Annen avd. sak nr instruksjoner om videreføring hørte til de to senere mottatte e-poster, selv om emnefeltet var ganske likt. Det forsvarlige ville være å forsikre seg om innholdet i e-posten. I begjæringen gjøres det gjeldende av fullmektigen at feilen er begått av en underordnet ansatt. I 2. avdelings avgjørelse nr påpekes det at personale som har ansvar for videreføring av søknad, ikke er å regne som underordnet personale. Slik vi har forstått denne saken, er feilen begått av personale som var ansvarlig for videreføringen av søknaden, og kan da følgelig heller ikke karakteriseres som underordnet personale. Allikevel er det ikke avgjørende for sakens utfall om feilen ble begått av underordnet personale eller ikke, da feilen som ble gjort anses å være uforsvarlig. Dette uavhengig av den ansattes stilling og arbeidsoppgaver, og vi kan heller ikke se at den er unnskyldelig. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæringen om oppreisning avslås." Søkers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 10. september Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 8. oktober 2009, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 10. september 2009 uttaler søkerens fullmektig: "Det vises til Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 16. juli 2009 der oppreisning ble avslått. På vegne av vår klient fremsettes herved klage over avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling i medhold av Pl. 75. Faktura for klageavgift imøteses. Begrunnelse for klagen er at Patentstyrets 1. avdeling både har tatt feil med hensyn til bevisvurderingen og rettsanvendelsen. Innledning I det følgende vises det til de samme bevis (bilag) som i den opprinnelige oppreisningsbegjæringen for 1. avdeling. Det vises til patentsøknad inngitt via Altinn i Norge og følgebrev. Videre vises det til Patenstyrets avgjørelse av i ovennevnte sak der søknaden er blitt avvist på formelt grunnlag. Fristen for å videreføre PCT-søknaden i Norge, 18. juni 2008, er blitt oversittet på tross av at søkeren og dennes fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.

6 Annen avd. sak nr Under henvisning til patentlovens 72 ble det rettidig begjært oppreisning av de rettigheter som gikk tapt ved oversittelsen av 31-månedersfristen i patentlovens 31 i forbindelse med for sen videreføring av internasjonal patentsøknad PCT/AU06/ Vi viser til kopi av PCT pamflettens forside WO 2007/ (Bilag 1 til begjæringen), hvor det fremgår at søknaden krever prioritet fra US patentsøknad nr. 60/737,946, som ble innlevert den 18. november Følgelig utløp 31-månedersfristen for nasjonal videreføring den 18. juni 2008, men søkerens patentagent, Plougmann & Vingtoft (heretter P&V), først torsdag 19. juni 2008 ble oppmerksom på at det ikke var tatt skritt til å videreføre søknaden i Norge, og at rettighetene for Norge derfor var bortfalt. Det videre saksforløpet er som følger: Den 16. juni 2008 sender vår mangeårige samarbeidspartner FB Rice & Co i Australia en faks med instruksjoner om å innlevere PCT-videreføring i Norge av PCT/AU2006/ Faksen mottas mandag den 16. juni 2008 av P&Vs resepsjonen i København. Det fremgår av faksen at fristen for videreføring er 18. juni Denne faksen ble videresendt til Anne Merete K. Haugerud, koordinator ved Oslo-kontoret (heretter AMH) med kopi til Anne Nævestad, patentkonsulent i Oslo, (heretter ANV) og til felles innboks kalt OsloMail den 16. juni kl. 09:44. Som det fremgår av instrukser vedr. e-post har P&V et veletablert system til behandling av f.eks. innkomne ordrer, og det er ikke uvanlig at ordren som i dette tilfelle mottas to dager før fristens utløp. Det vises til kopi av PV instruks (Bilag 2 til begjæringen). Undertegnede, som er daglig leder for P&V Norge, har overfor Patenstyrets 1. avdeling fremlagt PV INSTRUCTION vedrørende Correspondence uten samtidig også å vise til den instruks som direkte vedrører fakser, nemlig PV INSTRUCTION Faxes Handling of Faxes. Denne instruks fremlegges nå for 2. Avdeling som Bilag 9. Denne utelatelsen mht dokumentasjon skyldes ene og alene at undertegnede som skrev oppreisningsbegjæringen, hadde oversett nyansene mellom de to instruksene og at faksinstruksen vil ha betydning for vurderingen av faktum og hvorvidt P&V har forsvarlige instrukser og kontrollsystem. Som det fremgår av Bilag 9 er det PV instruks om at nye fakser, uten egen P&V referanse, skal av resepsjonen (i København) lagres elektronisk i egen saksfolder, i dette tilfellet i fanen A38326YY07, og publiseres på Intranettet som Untreated fax adressert til det ansvarlige team. Ved slutten av hver dag skal hver enhet sjekke at det ikke ligger fakser på intranettet som ikke er blitt behandlet. Intranettet har den fordel at det brukes daglig av samtlige P&V ansatte fordi saksbehandlingssystemet håndteres herigjennom. Dermed skaper man også den største mulighet for at nye fakser blir hurtig oppdaget og tatt tak i umiddelbart. Dette innebærer at resepsjonen i København ved en åpenbar inkurie ikke hadde fulgt de instrukser som foreligger for faksbehandling og i stedet oversendt faksen som et vedlegg i en e-post. Dette kommer i tillegg til den uheldige omstendighet at AMH sammenblandet tre ulike fakser som vi skal se nedenfor.

7 Annen avd. sak nr På tross av dette veletablerte system skjer der i dette tilfelle det at en underordnet koordinator, AMH blander sammen denne telefaksen med to andre telefakser sendt pr. e-post (Bilag til begjæringen) av samme dato, som tilhører en helt annen sak. Svikten gjelder med andre ord rutinemessige kontoroppgaver, i dette tilfellet postbehandling og journalføring av en faks/e-post. Bilag 3.0 viser AMHs Outlook-innboks, og merket 1 i margen viser den aktuelle faksen med ordrebrev, mens 2 og 3 viser faksene denne sammenblandes med. Bilag 3.1 er en utskrift av e-posten før vedlegget åpnes. Der står det i tittellinjen kun FW: New Fax AMH/ANV. Dette innebærer at den er videresendt fra resepsjonen i København (FW=forwarded). Først ved å åpne Bilag 3.1, nemlig ordrebrevet (Bilag 4 til begjæringen) helt, ville man se at det står URGENT på side 2. Ordrebrevet ble imidlertid ved en feil av AMH ikke åpnet umiddelbart, og ordrens hastekarakter ble derfor heller ikke oppfattet av AMH. Dette skyldtes en sammenblanding av 3 e-poster mottatt den samme dag som alle vedrørte en ny faks. Det skal understrekes at AMH var i en stresset arbeidssituasjon og at den stående instruks er at alle inngående fakser og e-poster skal åpnes umiddelbart, noe AMH og andre koordinatorer gjør regelmessig, men som dessverre ikke skjedde pga. det stress hun befant seg i. AMH s stress hadde blant annet sin årsak i at hun den 17.juni hadde vært opptatt med en ny koordinatorkandidat til Oslo-kontoret. Hun hadde blant annet fått i oppdrag å arrangere et møte/intervju for denne kandidaten i København der hun selv skulle være med. Møtet skulle finne sted den 19. juni og hun måtte organisere flybilletter med mer samtidig som hun skulle ivareta sin koordinatorfunksjon. Dermed var hun i en spesielt stresset situasjon i forhold til sine dagligdagse oppgaver. Sammenblandingen har også sin årsak i at det i tittellinjen på alle tre faksene står New Fax og samme dato. Dermed tror AMH at bilag 3.2 ankommet kl. 16:00 og 3.3 ankommet kl 16:09 som begge angår besvarelsen av en forespørsel om Norges eventuelle ratifisering av London-aftalen, som Anne Nævestad og Anne Schouboe i København har tatt hånd om og som AMH blott blir kopiert på, gjelder den tidligere faksen mottatt kl. 09:44, som nå allerede er tatt hånd om. Denne sammenblandingen medfører at den opprinnelige telefaksen ikke blir lest som den skulle til tross for veletablerte og velfungerende rutiner. Det er en isolert menneskelig feil ikke å hefte sig ved om der står FW: New Fax eller Re: New Fax. Patentstyrets 1. Avdeling anfører: "Emnefeltene var allikevel ikke helt identiske. I emnefeltet til de to e-postene som kom kl og kl stod det på den ene "RE: New Fax" og på den andre "FW: New Fax". I emnefeltet til e-posten med ordren om videreføring stod det "FW: New Fax - AMH/ANV". Vi skal bemerke: Det er riktig at titlene ikke er ens, men når man kjenner Outlook's bruk av RE og FW er det forståelig at man i farten kan komme til å tro at det dreier seg om den samme sak idet den eneste reelle forskjell er "- AMH/ANV". Det blir følgelig heller ikke sendt noen bekreftelse til oppdragsgiver på at forespørselen er mottatt, slik rutinen er. ANV leser også telefaksen men fester seg ikke ved innleveringsdatoen da det i henhold til interne P&V rutiner/guidelines er den underordnede koordinatoren, i dette tilfellet AMH, som legger inn alle frister, mens konsulenten paraferer og godkjenner. ANV hadde altså også sett ene med overskriften New Fax og skulle derfor forvente å få informasjon fra koordinatoren når posten var behandlet i dette tilfelle i form av data på en nylig opprettet PCT-videreførelse med en frist til

8 Annen avd. sak nr innlevering i Norge. Dessverre sviktet denne innebygde kontroll av koordinatorens arbeide i dette tilfelle idet ANV likeledes forvekslet den innkomne post. Feilen skjedde følgelig ikke som følge av en brist i de hos P&V etablerte rutiner, men utelukkende på grunn av en menneskelig feil, fortolkning av post som inneholdt instruksjoner til videreførelse i Norge. Først torsdag 19. juni 2008, altså etter fristens utløp, sender F B RICE & CO en purring der de skriver at de ikke kan se å ha mottatt bekreftelse på at P&V har mottatt ovennevnte ordre fra dem. Denne purringen blir sendt på e-post (Bilag 5.1 til begjæringen) og telefaks (Bilag 5.2 til begjæringen) til AMH og OsloMail. AMH er imidlertid denne dag i København og opptatt i møte det meste av dagen og leser først e-posten ved tiden. Det er først på dette tidspunktet vi oppdager at det er blitt begått en feil ved at instruksbrevet av 16. juni 2008 ikke er blitt notert med opprettelse av sak og innføring i P&Vs fristsystem. AMH kontakter umiddelbart sine overordnede Betina Hellemann og Anne Schouboe, IP Director, EPA, i København, men de er begge gått for dagen. Sammen med ANV beslutter AMH derfor å vente til neste dag med å håndtere denne bristen. Den 20. juni 2008 beslutter undertegnede sammen med Anne Schouboe likevel å innlevere søknaden til Patentstyret da vi vurderer det inntrufne som et hendelig uhell og at all omhu er utvist som med rimelighet kan kreves idet det i alle ledd var etablert kontrollprosedyrer for behandling av innkomne hasteordrer. Vanlige rutiner i P&V: P&V har et meget avansert og pålitelig elektronisk system til overvåkning av frister. Siden 2001 har vi benyttet Patricia, som er utviklet av Patrix AB i Sverige. Patricia er et ISOsertifisert system som er spesielt utviklet for styring av frister i saker vedrørende patent, bruksmodell, design og varemerker. Patricia genererer de frister som skal overholdes for en bestemt sakstype, som i dette tilfelle er en PCT-sak. Vi har etablert en intern utdannelse, og kun de konsulenter som har bestått en intern status har rett til å parafere på oppretting og sletting av en ekstern frist. Vi viser til P&V instruks om godkjennelse av data og frister (Bilag 6 til begjæringen). Når fristen er opprettet og senere slettet elektronisk i systemet, utskrives et fristkort. Vi viser til utskrift for denne saken (Bilag 7 til begjæringen). Herav ses at Anne Nævestad har signert på sakskortet med initialene ANV vedrørende den videreførelsesfrist som AMH har slettet i det elektroniske system. Herav fremgår at søknaden som skulle ha vært innlevert den , er blitt innlevert først den I tillegg hertil kommer interne PV instructions som vist til ovenfor og fremlagt som bevis, henholdsvis Bilag 2 og Bilag 9. Patenstyrets 1. avdeling tar feil med hensyn til vurderingen av faktum, nemlig omkring de interne rutiner og kontrollsystemer hos P&V. Det er en åpenbar feil og misforståelse av Patentstyrets 1. Avdeling å vurdere disse rutiner og kontrollsystemer som uforsvarlige. Faktum er at det er etablert slike forsvarlige rutiner og kontrollsystemer som er rimelig å forvente av et profesjonelt byrå. Denne feilen skulle under normale forhold ikke ha vært begått og skyldes kun unnskyldelig menneskelig svikt hos en underordnet, sammenholdt med benyttelse av feil rutiner for faksbehandling

9 Annen avd. sak nr hos resepsjonen i København. Den stående instruks er at alle fakser og e-poster skal åpnes umiddelbart og hver koordinator og konsulent har stedfortredere som kontrollerer og utfører oppgaver i deres fravær. Rettslige anførsler: På grunn av den sammenblanding mellom tre fakser, som fant sted hos en underordnet, samt benyttelse av feil rutiner for faksbehandling hos resepsjonen i København, ble det imidlertid ikke generert en frist for videreføring av saken slik interninstruksen sikrer. Dette må ses som to isolert menneskelige feil i et ellers velfungerende system som beskrevet ovenfor. Systemet og sikkerhetsrutinene brukes ved behandlingen av alle PCTsaker, og vi kan eksempelvis meddele at P&V i 2005 har gjennomført nasjonal videreføring av i alt 301 PCT-søknader, av disse 36 til Norge, uten at det er skjedd rettstap. Anne Nævestad har arbeidet som patentkonsulent siden 1997 først hos Oslo Patentkontor A/S og siden 1. desember 2007 hos P&V. Anne Merete K. Haugerud har vært ansatt hos P&V siden 1. mars 2008 som koordinator. Før det hadde hun vært ansatt hos Oslo Patentkontor fra 2001 først som patentsekretær, senere som oversetter og koordinator av oversettelser. Siden ansettelsen i P&V har AMH vært gjennom vår interne, grundige opplæring og gjennomført status, dvs. eksamen som patentkoordinator før hun har fått tilgang til alle våre systemer. Begge har derfor mange års erfaring i behandlingen av patentsaker, herunder fristene i forbindelse med PCT-videreføring. Først den 19. juni 2008 ble det altså oppdaget at 31-månedersfristen var oversittet, og at saken for Norge ikke var blitt opprettet. Da 31-månedersfristen ikke var blitt generert, ble overskridelsen ikke fanget av vår ytterlige sjekk som det fremgår av P&V instruks fristsjekk daglig kontroll av eksterne frister i enhetene (se Bilag 8 til begjæringen). Det er åpenbart at fristoversittelsen skyldes to unnskyldelige feil utført av to underordnede ansatte. Vi kan vise til etablerte rutiner for opplæring av ansatte og fristovervåkning, og at denne type feil derfor er forsøkt unngått på best mulig måte. Vi henviser i den forbindelse til EPOs avgjørelse i sak J 0026/92, hvor det i pkt. 4(2) i begrunnelsen anføres: If the representative has entrusted to an assistant the performance of routine tasks, the same strict standards of care are not expected of the assistant as are expected of the applicant or his representative. I denne sak har vi vist at P&V ( the representive ) har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves ved å fastlegge systemer for postbehandling og registrering av frister, cf. pkt. 5 i avgjørelse J 0026/92. Videre vises det også til de betingelser som nevnes under 7.1 og 7.2 i den nevnte avgjørelse fra EPOs juridiske appellkammer. Det er videre en feil når Patentstyrets 1. avdeling hevder at AMH ikke er en underordnet ansatt. En koordinator i Plougmann & Vingtoft er den nederste i hierarkiet og har ikke ansvar for frister eller saker, slikt ansvar ligger utelukkende hos konsulenten i dette tilfellet ANV. Hos P&V har vi ikke sekretærer i vanlig forstand, de kalles alle koordinatorer. I realiteten har koordinatorene blant annet sekretærens funksjon. Der er et klart skille mellom overordnet i dette tilfellet konsulenten ANV og underordnet i dette tilfellet

10 Annen avd. sak nr koordinatoren AMH i P&V og alt ansvar for saksbehandlingen og videreføring av søknader ligger utelukkende hos overordnet. Koordinatoren AMH har utelukkende en assistents rolle og har ikke noe selvstendig ansvar i forhold til søknader. Svikten i dette tilfellet gjelder utførelsen av rutinemessige kontoroppgaver nemlig e-post behandling og journalføring. Med andre ord hadde overhodet ikke AMH ansvaret for videreføring av den internasjonale søknaden i Norge. Svikten gjaldt med andre ord utførelsen av rutinemessige kontoroppgaver hos en underordnet og man er derfor innenfor de rammer som tidligere trukket opp i 2. avdeligs avgjørelse nr som det henvises til av 1. avdeling. Som det fremgår av ovennevnte redegjørelse er systemene hos Plougmann & Vingtoft velfungerende og inneholder en rekke innebygde kontrollrutiner. Her tar med andre ord 1. avdeling feil i sine vurderinger noe som dels må tilskrives at Bilag 9 ved en feilvurdering ikke ble fremlagt for 1. avdeling. Der er som sagt og beskrevet foran etablert forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil som man må anta vil måtte skje før eller senere. I dette tilfellet er det dessverre skjedd en feil begått av en underordnet i en stresset situasjon noe som må anses unnskyldelig og som ikke skyldes svikt i rutinene som sådan, men menneskelig svikt alene. Det vises også til NIR 1999 s. 728 der det ble godtatt at det var etablert rutiner som normalt var i stand til å fange opp enkeltstående feil, men som ikke fanget opp et tilfelle der to enkeltstående feil ble begått i samme sak. Der vises også til NIR 1996 s. 348 der annen avdeling ga oppreisning ved et sammentreff av menneskelig feil og tilfeldige, uventede omstendigheter. Vi henviser dessuten til EPOs avgjørelse T 1024/02, hvor det ble gitt oppreisning. I dette tilfelle hadde en underordnet ansatt glemt å sende en ankebegjæring fordi hun var blitt kontaktet av sin mor, som meddelte at hennes 4-årige datter var blitt syk. Hun skyndte seg derfor hjem, og glemte alt om ankebegjæringen som skulle sendes. Under henvisning til patentlovens 72 anmoder vi på denne bakgrunn om at Patentstyrets 2. avdeling revurderer begjæringen om oppreising av rettighetene i Norge. Dersom Patentstyrets 2. Avdeling, likevel mot formodning, ikke skulle ta denne begjæring tilfølge, anmoder vi om muntlige forhandlinger for å utdype vår argumentasjon og anførsler ytterligere." Avgift for det 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto av avgiftsformidlingsselskapet Computer Patent Annuities Ltd. den 11. november 2009, innen ordinært forfall den 30. november Den 6. januar 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig:

11 Annen avd. sak nr "Saken har vært behandlet i 2. avdeling, og utvalget er kommet til den foreløpige konklusjon at 1. avdelings avslag må opprettholdes, men på et annet grunnlag enn det som ble lagt til grunn av 1. avdeling. Første avdeling la til grunn begjæringen om oppreisning måtte avslås fordi den ansatte som begikk feilen, ikke kunne betraktes som underordnet personale, og ikke hadde opptrådt med tilbørlig aktsomhet. Annen avdelings utvalg er på sin side tilbøyelig til å bygge på at det var tale om en enkeltstående feil begått av underordnet personale, og at uaktsomheten derfor ikke i seg selv er til hinder for å meddele oppreisning. Derimot kan utvalget ikke se at det er dokumentert at fullmektigens rutiner har vært tilfredsstillende. I henhold til fast praksis må fristhåndteringssystemer være innrettet slik at de avdekker menneskelige feil som erfaringsmessig vil oppstå fra tid til annen. Rutinene må omfatte en «cross check» som innebærer at overholdelse av frister ikke overlates til én medarbeider alene. I det foreliggende tilfelle var det slik 2. avdeling har forstått dokumentasjonen og saksfremstillingen tale om et nytt oppdrag, dvs. at fristen ikke fremgikk av fullmektigens fristovervåkningssystem forut for mottakelsen av telefaksen 16. juni Årsaken til fristoversittelsen var at det nye oppdraget ikke ble registrert i tide, med den følge at fristen ikke ble ført inn i overvåkningssystemet før den løp ut. Rutinen i bilag 9 synes ikke å regulere den foreliggende situasjon. Denne gjelder informasjonsflyten internt, og skal sikre at innkomne telefakser blir distribuert til de rette personer. Her ble telefaksen distribuert til rett person. Selv om det ikke skjedde nøyaktig i henhold til instruksen, var distribusjonsmåten ikke til hinder for registrering av oppdraget og fristen. Fristoversittelsen skyldtes at mottakeren overså innholdet i e-posten, og ikke oppfattet at den inneholdt et nytt oppdrag med frist. Rutinen som beskriver registrering av nye oppdrag og frister finnes i bilag 6. Her er det utførlig forklart bl.a. at frister skal sjekkes i overvåkningssystemet på daglig basis. Det fremgår også at alle nye oppdrag og frister skal opprettes samme dag som instruksjonen mottas, og at registreringene skal godkjennes og signeres av en ytterligere person («consultant»). Såvidt utvalget forstår er det imidlertid ingen «cross check» av at instruksjoner blir registrert; «cross check» utføres først etter registrering. Det synes derfor å ha manglet en rutine som gikk ut på kontroll av at alle frister som følger av innkommet post fanges opp før posten arkiveres eller slettes. I mangel av en slik sikringsrutine synes fristovervåkningssystemet ikke å ha tilfredsstilt de krav som etter loven og praksis må stilles for meddelelse av oppreisning. Til å avgi uttalelse om nevnte forhold, og for eventuelt å fremlegge supplerende dokumentasjon, innrømmes frist til mandag den 8. mars [...]. Saken vil bli tatt opp til sluttbehandling på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp." I svarbrev av 25. februar 2010 uttaler søkers fullmektig: "Det vises til 2. avdelings uttalelse av 6. januar Vi er fornøyd med at 2. avdeling frafaller 1. avdelings avgjørelsesgrunnlag.

12 Annen avd. sak nr Imidlertid er vi dypt uenige i 2. avdelings nye anførsel om at det ikke er dokumentert at våre rutiner har vært tilfredsstillende. Vi vil bestride at vi ikke har såkalte cross check - rutiner. Vi viser til det vi har anført i klagen på side 2 der det under henvisning til instruksjon om Faxes Handling of Faxes, Bilag 9, klart redegjøres for at vi har de kryssjekk-rutiner som det nå hevdes at vi mangler. Feilen i dette tilfellet er at resepsjonen i København ikke har fulgt gjeldende rutiner, nemlig å lagre saken i en egen saksfolder, i dette tilfellet i fanen A38326YY07, og derved publisere faksen på PV s Intranett. Hvis den foreskrevne rutinen hadde blitt fulgt, ville for det første faksen kunne leses av alle ansatte. Dernest ville den ha blitt purret av enhetsansvarlig på Life Science Chemistry (L&C), se siste avsnitt side 3, Bilag 9, i rutinebeskrivelsen: at the end of each day, each unit (her L&C) must ensure that the Unit Fax folder does not contain unread faxes. Videre heter det A rotation system for the final daily check-up is established. Det heter videre i siste avsnitt i Bilag 9, side 2: If a team is absent for several hours: In such cases the Unit Fax folder contain copies of non-read faxes, and the substitute for the coordinator in the team in question must check these faxes. Substitutt for vår koordinator AMH var den gang Camilla Outtrup. Dermed er det etablert slike kryssjekk- rutiner som er påkrevet. Rutinene med kryssjekk var med andre ord på plass - men det var menneskelig svikt som forårsaket feilen. Feilen som oppsto var som tidligere påpekt en menneskelig svikt på to plan. For det første benyttet resepsjonen i København feil rutiner de fulgte de ikke de beskrevne rutiner om å publisere faksen på tilskrevet fane på intranettet. For det andre oppfattet ikke AMH som feilaktig mottok ordren via , i stedet som foreskrevet, kunngjort på intranettet, ved uheldige og unnskyldelige omstendigheter den aktuelle fristen. Det vises videre til 2. avdelings brev, nederst på side 1, der det heter: Rutinen i bilag 9 synes ikke å regulere den foreliggende situasjon. Denne gjelder informasjonsflyten internt, og skal sikre at innkomne telefakser blir distribuert til de rette personer. Her tar 2. avdeling feil. Rutinene beskrevet i Bilag 9 er helt avgjørende i denne sak. Den berører ikke bare informasjonsflyt og at distribusjon skjer til rett person, slik det blir hevdet. Rutinen innebærer at oppmerksomheten ved en faks får den plass som er nødvendig ved å bli publisert på en fane som ligger på intranettet, synlig for alle. Dessuten innebærer rutinen de nødvendige kryssjekk som 2. avdeling etterlyser, med daglig kryssjekk fra hver enhet basert på et rotasjonssystem - som beskrevet in fine i Bilag avdeling tar med andre ord feil når det hevdes: Så vidt utvalget forstår er det imidlertid ingen cross check av at instruksjoner blir registrert; cross check utføres først etter registrering. Kryssjekk av registrering og mottak foretas daglig i henhold til instruksen, slik det er beskrevet foran. Når 2. avdeling videre ute i brevet viser til Bilag 6 er det å bemerke at den rutinen som der er beskrevet gjelder neste trinn i saksbehandlingen. Når koordinatoren har opprettet hele saken, skal alt deretter godkjennes av konsulenten ( Approval of Data and Terms ) som skal verifisere at alle detaljer det som er lagt inn av resepsjonen og deretter de frister og detaljer som er registrert av koordinatoren stemmer med de innkomne opplysninger fra

13 Annen avd. sak nr agenten/klienten. Det er å bemerke at man i denne saken ikke var kommet til dette stadiet da skaden oppsto. Følgelig var heller ikke instruksen beskrevet i Bilag 6 aktivert. Avslutningsvis skal det igjen poengteres at det er uriktig når det hevdes at det ikke foreligger tilfredsstillende kryssjekk-rutiner. Vårt poeng er at hvis faksrutinen var blitt fulgt slik den er beskrevet i instruksen, ville saken ha blitt lagt inn i fanen av resepsjonen i København, og deretter ville fristen(e) bli registrert av koordinatoren som igjen ville bli kontrollert av en ytterligere person, nemlig konsulenten. Her er det med andre ord tale om to sjekkpunkter etter at resepsjonen har innlogget saken på fane, først koordinatorens utfylling og kontroll av data og deretter en kryssjekk og endelig godkjenning ved konsulenten. Hvis koordinatoren ikke samme dag skulle ha registrert innkommet faks, ville dertil vedkommende ha blitt kontaktet av unit ansvarlige ved dagens slutt i henhold til den beskrevne rotasjonsordningen (kryssjekk), se ovenfor. Den utløsende årsak til den oppståtte skade var med andre ord at resepsjonen i København ikke fulgte gjeldende rutiner for faksbehandling, altså var det en menneskelig og unnskyldelig feil som ble etterfulgt av nok en menneskelig og unnskyldelig feil begått av en underordnet ved Oslo-kontoret. På denne bakgrunn ber vi nok en gang om at 2. avdeling fatter beslutning om å gi oppreisning idet alle tidligere anførsler og bevis fastholdes." Den 6. mai 2010 sender Annen avdeling nytt brev til søkers fullmektig, med følgende ordlyd: Saken har på nytt vært drøftet i Annen avdelings utvalg. Søkeren har i brevet 25. februar 2010 vist til bilag 9, som anføres å etablere de relevante kryssjekkrutiner. Spesielt er det vist til nest siste avsnitt, hvor det heter: «At the end of each working day, each unit must ensure that the Unit Fax folder does not contain unread faxes.» Etter ordlyden skal kontrollen bare sikre at innkomne telefakser er lest, ikke at oppdragene faktisk er registrert, og at relevante frister er loggført. Dersom det anføres at også en slik kontroll ligger i rutinen, bes søkeren gi en nærmere redegjørelse for hvorledes nevnte kontroll gjennomføres, og hvordan enhetslederen går frem for å forsikre seg om at alle relevante registreringer er utført. Til å kommentere ovenstående innrømmes frist til mandag den 7. juni De må være forberedt på at saken vil bli tatt opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp. I svarbrev av 7. juni 2010 uttaler søkers fullmektig:

14 Annen avd. sak nr "Det vises til 2. avdelings brev av 6. mai Vi viser til vårt bilag 9 som referert i Deres brev, hvor det heter: At the end of each working day, each unit must ensure that the Unit Fax folder does not contain unread faxes Formuleringen unread betyr ubehandlede fakser. Når en faks er ubehandlet, eller unread betyr det at ingen har lest innholdet og tatt stilling til om det skal opprettes frister i vårt system. Hvis faksen er blitt behandlet ( read ), betyr det at en person har tatt stilling til om det skal opprettes f.eks. en frist i den aktuelle sak, og faktisk loggført fristen og at en annen person/en kontrollperson deretter har godkjent denne fristen. Normalt vil det ikke foreligge noen unread faxes ved arbeidsdagens slutt. Hvis den koordinator som er ansvarlig for å sjekke om det foreligger unread faxes den aktuelle dagen, ifølge rotasjonssystemet, ser at det på slutten av dagen ligger en unread fax, vil vedkommende som enhetsansvarlig for L&C naturligvis ta hånd om den enten ved å kontakte den relevante koordinator eller selv ta hånd om den på samme måte som om den var sendt til vedkommende, dvs. hun/han vil behandle den i henhold til instruksen i bilag 9. For en ny sak vil hun/han således opprette en ny sak og registrere de relevante data og fristene og kontakte en annen person, enten en erfaren koordinator eller en konsulent med henblikk på å få godkjent data og fristene samme dag, jfr. bilag 6. Først deretter vil faksen være en read fax og slettes fra Unit fax folderen. Kun i tilfelle hvis koordinatoren skjønner at faksen kan ligge til teamet er tilbake neste dag, vil hun/han skrive en bemerkning på den: Seen by XX, awaits the return of YY. Vi antar at det beror på en misforståelse når Patentstyret nevner enhetslederen da det i vårt siste brev av 25. februar 2010 omtales en enhetsansvarlig hvis ansvar vi har utdypet ovenfor. Vi har således en rutine som sikrer at nye saker blir fordelt av resepsjonen og håndtert av den ansvarlige koordinator eller vedkommendes avløser, at oppdragene faktisk blir registrert og at relevante frister blir loggført. Dessuten har vi en sikkerhetsprosedyre som tar hånd om den meget sjeldent forekommende situasjonen at det ved dagens slutt skulle være unread faxes. Vi håper dette er tilfredsstillende svar på det De etterspør." Den 16. juni 2010 sender Annen avdeling nytt brev til søkers fullmektig, med følgende ordlyd: "Saken har på nytt vært drøftet i Annen avdelings utvalg, i lys av søkerens brev 7. juni Utvalget konstaterer at fullmektigen ikke har redegjort for, eller dokumentert, at det er innført en kryssjekkrutine som sikrer at innkomne oppdrag faktisk blir registrert, og at

15 Annen avd. sak nr relevante frister faktisk er loggført. Ut fra saksfremstillingen i klagen må det legges til grunn at det var koordinatoren som skulle ha registrert fristen, og at konsulenten skulle ha kontrollert og godkjent fristregistreringen. Når ingen frist ble registrert, fordi instruksjonen ble oversett av koordinatoren, var det ingen rutine som sikret at dette ble fanget opp av konsulenten. Videre må det legges til grunn, i lys av brevet 7. juni 2010, at rutinen i bilag 9, bare ville avdekket feilen dersom telefaksen ikke var blitt lest, og ikke at en instruksjon i telefaksen ble oversett av koordinatoren. Utvalget har videre drøftet om det skal kreves at en fullmektigs rutiner inneholder kryssjekk av om innkommet korrespondanse inneholder oppdrag eller instrukser som forutsetter at en frist overholdes, og som derfor skulle vært innført i fullmektigens fristovervåkningssystem, og ikke bare av om de frister som blir innført er riktige. Det kan få betydning for denne vurderingen om det er vanlig i bransjen å ha rutiner for kryssjekk som vil sikre at alle frister i innkommet korrespondanse blir fanget opp. Til å avgi uttalelse om dette, og eventuelt dokumentere i form av erklæringer eller lignende hva som er praksis i bransjen, innrømmes frist til mandag 6. september De må være forberedt på at saken vil bli tatt opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp." Den 10. august 2010 sendte søkers fullmektig inn brev med besvarelse av Annen avdelings uttalelse av 16. juni Besvarelsen ble trukket tilbake ved innsendelsen av ny og rettet besvarelse den 16. august I det nye brevet av 16. august 2010, som var vedlagt dokument med nedtegning av gjeldende kryss-sjekkrutiner, uttaler søkers fullmektig: "Det vises til vårt brev av 10. august d.å. Da det dessverre hadde sneket seg inn noen åpenbare feil i vårt brev av 10.ds, ber vi herved om at nevnte brev blir trukket tilbake. Ettersom vi ennå er innefor besvarelsesfristen antar vi at dette ikke vil by på noe problem. I det følgende er vår besvarelse som nå er korrigert og bes lagt til grunn for den videre behandling av saken: Det vises til Annen avdelings brev av med svarfrist til 6. september Det er med undring vi leser Utvalgets uttalelse der det konstateres at det ikke er redegjort for, eller dokumentert, at det er innført kryssjekkrutiner som sikrer at innkomne oppdrag faktisk blir registrert, og at relevante frister faktisk er loggført. Vi mener i tilstrekkelig grad å ha redegjort for at slike rutiner forefinnes.

16 Annen avd. sak nr For det første må vi gjenta at det uhellsvangre i denne saken er at det oppstod en feil i to ledd. Først ved at faksen ikke ble håndtert i tråd med rutinene, men sendt som e-post direkte til koordinator og konsulent, og dernest at e-posten ble feiloppfattet av koordinator. Den primære feilen ble altså begått av en underordnet i resepsjonen i København som ikke fulgte instruksen for faksbehandling, se bilag 9. Vi har utførlig beskrevet hvilke rutiner og kryssjekkrutiner som forefinnes for behandling av fakser, se særlig våre brev av og For det annet, når den i bilag 9 beskrevne instruks ikke ble fulgt, men faksen ble sendt direkte til koordinatoren som e-post, vises der til bilag 2 til klagen, der instruks for e-post behandling er beskrevet. Foruten denne PV Instruction Correspondance skal det anføres at der er og har vært ekstra sikkerhetsrutiner for en felles e-postboks for Oslokontoret som heter OsloMail, og som all e-post fra resepsjonen i København eller andre innsendte s går til, foruten direkte til teamet i dette tilfellet til AMH/ANV. Vedlagt fremlegges som bilag 10 en nedtegnelse av disse rutiner slik de de facto har eksistert siden Plougmann & Vingtoft ble etablert i Norge fra primo januar Eksistensen av denne rutinen kan bekreftes av samtlige ansatte ved Oslo-kontoret. Om nødvendig kreves det i medhold av Styreloven 7 muntlige forhandlinger for å stadfeste innholdet i bilag 10. Det fremgår herav med tydelighet at de nødvendige kryssjekkrutiner også foreligger for . Med andre ord finnes der rutiner også når resepsjonen gjør feil og ikke følger rutiner iht. instruksen. Dersom Annen Avdeling med sine gjentakelser om manglende kryssjekk-rutiner antyder at det bør ligge en rutine for registrering av nye oppdrag og frister allerede på resepsjonsnivå, bemerkes at dette rett og slett ikke vil være gjennomførbart. Plougmann & Vingtoft er et selskap med over 100 ansatte. Det vil være en umulig oppgave for en eller flere i resepsjonen å sjekke alle inngående fakser og e-poster til P&V, et antall på rundt fakser og 2000 e-poster daglig, og definere disse i forhold til hvilken sak de gjelder, hva de gjelder og om det er noen frist, hvilken type frist, varigheten av fristen etc. Det er simpelthen ikke gjørbart. Et slikt system vil for øvrig være noe problematisk i forhold til bestemmelser om personvern og den rettspraksis som har utviklet seg rundt arbeidstakers jobb-mail. Det er derfor lagt opp til et system med klare rutiner for videreformidling av fakser og e- poster fra resepsjonen til ansvarshavende ledd i organisasjonen, hvor det rimelig kan forventes og forlanges at korrespondansen kan identifiseres ikke alene i f t sak, men også innhold, frist og viktighet. Det er først i disse leddene at det er realistisk å legge noe ansvar. Og som påvist ovenfor, så har P&V rutiner og kryssjekk-rutiner i disse leddene, både for fakser og for e-poster. Det vil etter vår mening være urimelig å kreve ytterligere rutiner for fakser og e-post utover det som er beskrevet i vedleggene, bilag 9 og 10. Det vises videre til Utvalgets uttalelse, første side, tredje avsnitt, der Utvalget stiller spørsmål ved hvorvidt det skal kreves at en fullmektigs rutiner inneholder kryssjekk av om innkommet korrespondanse inneholder oppdrag eller instrukser som forutsetter at en frist overholdes, og som derfor skulle vært innført i fullmektigens fristovervåkningssystem, og ikke bare av om de frister som blir innført er riktige.

17 Annen avd. sak nr Vi mener at det er nettopp slike rutiner vi har påvist. Når det gjelder fakser, går disse fra resepsjonen og til intranett-siden til både koordinator og konsulent som er ansvarlige for saken. Begge disse vil da sjekke faksen. Faksene vil stå markert på intranett-siden til koordinator og konsulent frem til den aktivt fjernes av en av disse. Alle fakser som fortsatt står ubehandlet ved enden av dagen, gjennomgås av person på enheten (ansvaret for daglig sjekk roterer), og det påses at innholdet i faksen blir registrert og behandlet snarest. Når det gjelder e-poster, går som nevnt disse både til adressaten internt og til en felles e- postboks som gjennomgås og følges opp daglig av en ansvarlig ut fra et roteringssystem. Dersom adressaten er borte eller det er grunn til å tro at adressaten ikke har sett e-posten, gjennomgås denne og håndteres av den som har ansvar for sjekk av alle e-poster til teamet, på samme måte som for fakser, jfr. bilag 10. I dette tilfellet ble altså faksen ikke lagt på intranett, slik at kryssjekk-rutinen for fakser på intranett ikke fikk mulighet til å slå inn. Den ble sendt pr e-post, men ansvarlig koordinator var til stede, og e-posten var markert som lest, og kryssjekk-rutiner for e-poster slo derfor ikke inn. Følgelig dreier det seg ikke om manglende rutiner, men menneskelig svikt i to ledd. Vi opplever det som om Annen Avdeling forlanger og forventer et fullstendig vanntett system, hvor glipper og feil ikke kan oppstå. Det lar seg naturlig nok ikke gjøre å etablere et slikt system. Det vil alltid være en mulighet for glipper i alle systemer der mennesker er involvert. Det er denne erkjennelsen som ligger til grunn for ordningen med oppreisning, fordi man innser at ufeilbarlige systemer ikke finnes, og det i dette perspektivet vil være urimelig om en så alvorlig konsekvens som bortfall av et patent skulle være absolutt. Det som forventes og forlanges, er et system som innen rimelighetens grenser kan anses som forsvarlig nok, og vi mener å ha påvist og dokumentert at P&V har et system som med all rimelighet må kunne sies å være forsvarlig nok. Hva angår bransjens rutiner som sådan er det umulig for oss å innhente uttalelser slik Utvalget antyder. Det kan oppfattes som bedriftshemmeligheter og opplysninger som våre konkurrenter ikke ønsker å meddele oss. Det vi kan uttale oss om er at samtlige ansatte ved Plougmann & Vingtoft Oslo-kontor tidligere har vært ansatt i konkurrerende norske byråer og således har kjennskap til bransjepraksis. På generelt grunnlag kan vi derfor uttale at våre rutiner, kvalitetskontroll, sjekkrutiner med mer er minst like gode som våre konkurrenters. Det handler i denne saken alene om menneskelig svikt, nemlig to enkeltstående feil, begge begått av underordnet personale, og at uaktsomheten derfor i seg selv ikke er til hinder for å meddele oppreisning, slik Utvalget tidligere har uttalt. Vi mener å ha påvist at vi har etablert et saksbehandlingssystem som er logiske og overskuelige, at der er etablert betryggende kontrollrutiner samt at personalet er kjent med og grundig opplært i de relevante regler. Fristoversittelsen skyldes alene feil begått av underordnet personale. Det var alene tale om en glipp uten påviselig grunn. Det vises i denne forbindelse til Annen Avdelings tidligere avgjørelser i sakene nr og 7933 som vi mener er sammenlignbare saker med herværende sak."

18 Annen avd. sak nr Fra vedlegget til det nye svarbrevet av 16. august 2010, omtalt som Bilag 10, hitsettes: "MEMO NEDTEGNING AV STÅENDE RUTINER SOM HAR EKSISTERT FRA P&V NORGE BLE OPPRETTET PR p&v norge rutiner for håndtering av oslomail Utgangspunkt: ALLE har ansvar for å slette kopi av egne fakser og e-poster som ligger i OsloMail så snart disse er tatt hånd om (dvs. registrert i fristregisteret og godkjent av koordinator og saksbehandler). Formålet med denne rutinen: Å sjekke at ikke noe blir glemt. Å sjekke om der ligger e-poster eller fakser som må håndteres raskt og å sørge for at vedkommende som er ansvarlig for oppfølgning får nødvendig informasjon for å kunne håndtere saken i tide. Når skal OsloMail sjekkes: OsloMail skal sjekklese daglig og minst tre ganger nemlig kl. 09:00 kl. 12:30 kl. 15:30 Hva skal gjøres: kommer alltid til OsloMail og til den eller det team som skal behandle saken. Ansvarlig for denne sjekkrutinen skal sørge for at adressatene (koordinator og konsulent) får fysisk kopi av faks og/eller som er adressert til dem i tilfelle der man er usikre på om de har lest den. Hvis det er upraktisk å ta ut fysisk kopi vil en e-post eller muntlig påminnelse være nok. Ansvarlig skal særlig være oppmerksom på at nære frister får den nødvendige oppmerksomhet. Sjekkansvarlige for OsloMail: Foruten teamet skal følgende være ansvarlige for å sjekke e-post: Ansvarlig: ANM/MSK Avløsere: KOS/SJB/ELA/ANV/JOA Ansvarlige må avtale avløserordning seg i mellom. SJB/."

19 Annen avd. sak nr Saken er deretter tatt opp til avsluttende behandling og avgjørelse i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, slik saken nå foreligger, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentloven 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj av 23. april 2003 og Annen avd. kj av 12. oktober 2009 (PS ). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring. Første avdeling har avslått begjæringen under henvisning til at medarbeideren som var ansvarlig for registreringen av det innkomne oppdrag burde ha opptrådt annerledes, og at vedkommende ikke kunne regnes som underordnet personale idet hun var ansvarlig for videreføring av søknaden. Etter Annen avdelings oppfatning dreide det seg imidlertid her om enkeltstående feil begått av underordnet personale, som ikke i seg selv er til hinder for at oppreisning meddeles. Medarbeideren som begikk feilen hadde ikke ansvaret for videreføring av søknaden, men kun for registreringen av selve oppdraget og fristen, og må derfor regnes som underordnet personale i henhold til Annen avdelings praksis. Slik saken er opplyst for Annen avdeling er det heller ikke tvilsomt at vedkommende medarbeider hadde fått tilfredsstillende opplæring og var godt kjent med rutinene for loggføring av oppdrag og oppfølgning av frister. Annen avdeling har imidlertid vært i tvil om fullmektigens rutiner kan sies å ha vært tilfredsstillende, når de ikke var innrettet til å fange opp en slik menneskelig svikt som her fant sted. Etter fast praksis kreves i alminnelighet at patentfullmektiger har innført kontrollrutiner som er i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil, som man må

20 Annen avd. sak nr anta vil forekomme fra tid til annen. Det må med andre ord innføres en form for «kryssjekk» som innebærer at ansvaret for overholdelse av frister ikke overlates til én medarbeider alene. Det har i en rekke avgjørelser vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister, besvare henvendelser fra Patentstyret, gjennomføre betaling av avgifter etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. I det foreliggende tilfellet er det høyst uklart i hvilken grad fullmektigen har hatt forsvarlige rutiner som var egnet til å avdekke den typen feil som her ble begått. Det har vært svært vanskelig for Annen avdeling å få oversikt over innholdet i fullmektigens rutiner, og det som har fremkommet i forbindelse med behandlingen av klagen har ikke bidratt til noen klargjøring i så måte. Uansett kan Annen avdeling ikke se at det i tilstrekkelig grad er dokumentert noen rutine for kryssjekk av at oppdrag faktisk blir registrert og relevante frister loggført. Det er anført at fullmektigens rutine for publisering av innkomne telefakser på intranett innbefatter en slik kontroll, men Annen avdeling kan ikke se at det er godtgjort at denne rutinen innebærer en kryssjekk ved at mer enn én medarbeider kontrollerer at innkomne oppdrag og frister faktisk er blitt registrert. Slik saken er opplyst for Annen avdeling, foreligger kun tilfredsstillende dokumentasjon for rutiner hos fullmektigen for kryssjekk etter at oppdrag faktisk er registrert. Spørsmålet blir om dette kan anses som tilstrekkelig forsvarlig til at oppreisning kan gis. Ved vurderingen av hvor strenge krav som skal stilles til rutinene, må det tas i betraktning at det vil være ressurskrevende å praktisere rutiner som er egnet til å avdekke unnlatelser som skyldes at instruksjoner om oppdrag og frister blir oversett eller feiltolket. Hvis man skal avdekke slike unnlatelser, synes det å måtte innebære at alle henvendelser som kommer inn til fullmektigkontoret, tilordnes minst to medarbeidere, hvorav én pålegges å registrere instruksjonene og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å overholde frister, og den andre pålegges å kontrollere at instruksjonene er korrekt oppfattet og at nødvendige tiltak er utført. Slike rutiner ville gitt økt sikkerhet for at instruksjoner ikke ble oversett eller feiltolket. På den annen side forekommer slike feil formentlig forholdsvis sjelden, og gevinsten i form av økt sikkerhet har derfor likevel begrenset verdi. Det er også i en annen sak for Annen avdeling kommet frem at det ikke er vanlig blant fullmektigkontorene med rutiner for kryssjekk av innkommet e-post som er i stand til å avdekke rene unnlatelser av å registrere instruksjoner, jf. Annen avdelings avgjørelse av 22. oktober 2010 i sak 7939.

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 6. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 6. desember 2016 16/00060 Klager: GVA Consultants AB Representert ved: Valea AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 8. april 2014 Sak PAT 13/024 Klager: Rottefella AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00124 Dato: 25. januar 2017 Klager: Representert ved: Ferring BV Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. oktober 2015 Sak PAT 15/011 Klager: Philip Morris Products S.A. Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. oktober 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8016 Patentsøknad nr. 2007 1958 (avdelt) Stamsøknad: 2002 3026 (pat. nr. 323 727) Løpedag: 2000.12.22 Prioritet: 1999.12.22 (DE 19962470) PCT-nummer: PCT/EP00/13155

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. september 2016 SAK 16/00082 Klager: Twister B.V. Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00067 Dato: 23. januar 2017 Klager: Representert ved: Polarcus DMCC Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mars 2014 PAT 13/017 Klager: John R Moen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik har kommet

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. mars 2014 PAT 13/018 Klager: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad har kommet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8175 Søknad nr. 20050309 Inndag: 2005.01.19 Løpedag: 2003.06.20 Prioritet: 2002.06.20 (DK 20020095 og US389879) PCT-nr. PCT/DK2003/00423 (2003.06.20) WIPO publ.nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US05/008204 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7939 Patentsøknad nr. 2007 6030 PCT-nummer: PCT/US05/008204 WIPO publ. nr. WO/06/098722 Søker: REC Silicon Inc., Moses Lake, Washington, USA Fullmektig: Acapo

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7834 Patentsøknad nr. 2007 3482 WIPO publ.nr.: WO/06/070930 PCT-nummer: PCT/JP05/024254 Søker: Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, Japan Fullmektig: Onsagers

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 7. november / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 7. november 2016 16/00073 Klager: Kongsberg Defence & Aerospace AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elpag Att. Fred R.Hoff Risløkkveien 2 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/121 21.06.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2014 PAT 14/007 Klager: Einar Lied og Olav Høstmælingen Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Behandling av klager når klagefristen er oversittet

Behandling av klager når klagefristen er oversittet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Sak 8/2015 Klage fra Arctic Wine Imports AS på avgjørelse om ikke å overføre et testprodukt til basisutvalget

Sak 8/2015 Klage fra Arctic Wine Imports AS på avgjørelse om ikke å overføre et testprodukt til basisutvalget Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets beslutning om ikke å kjøpe inn et testprodukt til basisutvalget. Klageren påpekte at måleperioden for testproduktet hadde vært kortere enn for konkurrentene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.12.2006 Ref. nr.: 06/12410 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 21/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Morten Goller

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Morten Goller Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av arbeidsmarkedskurs innen regnskap og kontor. Klagenemnda kom til at innklagede innenfor

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A. NOTAT Til: Ann Helen Aarø Fra: Ragnar Lie opplysni Unntatt Offentlighet Offl. 5a jfr. fvl. 13 Taushetsbelagte Dok. ref. Dato: 06/513-20/LDO-//RLI 07.05.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK NR 06/513 Likestillings-

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7491 Patentsøknad nr. 2003 1054 PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer