ved Luftforsvarets befalsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ved Luftforsvarets befalsskole"

Transkript

1 Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved Luftforsvarets befalsskole Skrevet av: Frode Hansen og Trond-Lauritz Larsen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS

2

3 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 3 Luftkrigsskolen Publikasjon: Hovedoppgave kull 55 Sikkerhetsgradering: Ugradert Antall sider: 76 Tittel: Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved Luftforsvarets befalskole Forfatter: Frode Hansen og Trond Lauritz Larsen Indeks: a) NEO PI-R b) Trekkteori c) Personlighet d) Personlighetstesting e) Seleksjon Sammendrag: Denne oppgaven omhandler personlighetstesting av befalskolekull 2005 ved Luftforsvarets befalskole (LBSK). NEO PI-R personlighetstest ble benyttet i undersøkelsen, der befalselevenes målte personlighet sammenlignes med aspiranter som ikke ble funnet skikket til befalskoleutdanning, og instruktører ved LBSK. Resultatene fra personlighetstestene ble vurdert mot Forsvarets preferanser angående personlige egenskaper for ledere. I tillegg ble resultatene vurdert mot befolkningen generelt. Skårene fra NEO PI-R ble også benyttet for å se om det er sammenheng mellom personlighet og oppnådd karakter i militært forhold for befalselevene. Resultatene viser at personlighetsprofilen til befalselevene skiller seg på enkelte trekk fra befolkningen generelt. Funnene fra undersøkelsen viser også signifikante forskjeller i personlighetstrekk mellom befalselevene og de to sammenligningsgruppene. Resultatene viser også forskjeller mellom elevenes personlighetstrekk og preferanser Forsvarets har for personlige lederegenskaper. Det ble ikke funnet at det er mulig å predikere karakter i militært forhold for befalselevene, på bakgrunn av resultater fra NEO PI-R. Oppgaven konkluderer med funnene og resultatene ovenfor, samt at det er vanskelig å vurdere personlige egenskaper ved observasjon under opptaket til LBSK. Videre anbefales det systematisk bruk av personlighetstesting ved opptak til befalskoler i Forsvaret.

4 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 4 Forord Denne oppgaven er skrevet på bakgrunn av ideer fra Trond. Han spurte meg tidlig i semesteret om jeg ønsket å være med på et omfattende prosjekt, noe jeg (Frode) heldigvis var klok nok til å takke ja til. Temaet seleksjon til lederutdanning i Forsvaret var noe vi begge syntes var interessant. Vi kunne koble sammen psykologi og organisasjonsutvikling (OU), som var fordypningsfaget vårt ved LKSK II/2 høsten Vi har hatt et ønske om å gjøre et stykke arbeid som andre kanskje ville fatte interesse for, eller ha nytte av i fremtiden. Kanskje et ambisiøst mål med tanke på hvor mange liknende hovedoppgaver som forfattes i Forsvaret og andre steder, men vi er positive og tror vi har lykkes med dette. Vi ønsker å takke Karl Hellemsvik som har vært vår hovedveileder ved LKSK, samt doktorgradsstipendiat Tor Erik Nysæter ved NTNU. Karl: dine kloke innspill har utfordret oss og gitt oss en trygghet om at vi valgte rett mann for veiledning ved skolen. Tor Erik: du kan tro vi er glade for at Hilmar Nordvik anbefalte oss å kontakte nettopp deg. Takk for at du tok deg tid til å dele din kunnskap med oss. Også en stor takk til Odd Arne Nissestad for gode betraktninger per telefon og mail, samt skåring av testene i undersøkelsen. Takk til staben ved LBSK for godt samarbeid. Vi vil dessuten takke hverandre for pågangsmot, kreative ideer, utholdenhet og støtte. Trondheim 17. mars Trond - Lauritz Larsen Frode Hansen

5 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 5 Innhold Forord... 4 Innhold... 5 Figurer og tabeller Innledning PROBLEMSTILLINGER AVGRENSNING OG DISPOSISJON BEGREPSAVKLARING Avdelingsbefal Metode DESIGN UTVALG INSTRUMENTER PROSEDYRE DATABEHANDLING STATISTISKE ANALYSER VALIDITET OG RELIABILITET GENERALISERING AV RESULTATER Personlighet HVA ER PERSONLIGHET? Klassefisering av personlighetstyper Psykoanalytisk personlighetsmodell personligheten som trekkprofil Femfaktormodellen Vurdering av personligheten NEO-Pi-R Seleksjon til Forsvarets befalskoler FELLES OPPTAK OG SELEKSJON (FOS) HVA SIER STYRENDE DIREKTIVER - OG REGLEMENTER Forsvarets personellhåndbok Tjenestereglement for Forsvaret klasse 4 (TfF kl 4) Utdanning av befal Lederegenskaper TESTER OG SELEKSJONSMETODER Vekting av de ulike testene Operasjonalisering av personlige egenskaper i forhold til NEO PI-R EVNE TIL Å TA INITIATIV EVNE TIL Å HÅNDTERE USIKKERHET EVNE TIL Å SKAPE TILLIT OMSORGSEVNE EVNE TIL Å TA SELVSTENDIGE BESLUTNINGER FORVENTEDE PERSONLIGHETSTREKK HOS BEFALSELEVER Preferanser for personlighet hos militære ledere DET NORSKE FORSVARET TIDLIGERE FORSKNING PSYKOLOGISKE TESTER OG SELEKSJON Resultater DESKRIPTIV ANALYSE AV BEFALSELEVENES SKÅRER PÅ NEO PI-R... 36

6 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK SAMMENLIKNING AV LBSKS PERSONLIGHETSKRITERER OG BEFALSELEVENES SKÅRE PÅ NEO PI-R SAMMENLIKNING AV PERSONLIGHETSPROFILEN TIL BEFALSELEVENE OG DE TA ANDRE UTVALGENE Befalselevene og aspirantene som ikke kom inn på befalskolen Sammenlikning av personlighetsprofilen til instruktørene og befalselevene SAMMENLIKNING ALLE UTVALG SAMMENLIKNING AV PERSONLIGHETSTREKK HOS BEFALSELEVENE OG HØY SKÅRE PÅ KARAKTER I MILITÆRT FORHOLD Analyser og drøfting SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSENS HOVEDFUNN DRØFTING AV RESULTATER BEFALSELEVENES PERSONLIGHETSTREKK BEFALSELEVENE OG FORSVARETS LEDERKRITERIER BEFALSELEVENE SAMMENLIKNET MED DE TO ANDRE TESTUTVALGENE BEFALSELEVENES MF KARAKTERER OG PREDIKSJON AV LEDEREFFEKTIVITET VED BRUK AV NEO PI-R METODEKRITIKK Oppsummering og konklusjon...61 Referanser...63 Appendiks 1 Tjenesteuttalelseskjema...68 Appendiks 2 - Informasjon til tidligere aspiranter fra FOS...70 Appendiks 3 - Informasjon til instruktører ved FOS...71 Appendiks 4 Korrelasjoner MF karakter og NEO PI-R skåre for befalselever...72 Appendiks 5 Personlighetsprofil alle utvalg...74

7 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 7 Figurer og tabeller Figur 1: Befalselevenes gjennomsnittskåre på NEO PI-R Figur 2: NEO PI-R profil befalselever og aspiranter som ikke kom inn på LBSK Figur 3: NEO PI-R profil befalselever og instruktører Figur 4: NEO PI-R profil alle utvalg Tabell 1: Skjematisk fremstilling av fem faktorer med fasetter Tabell 2: egenskaper (FOS) med sammenlignbare personlighetstrekk (NEO PI-R) Tabell 3: Forventet T-skåre for befalselevenes personlighetsskåre på domenenivå Tabell 4: Seleksjonsmetoders validitet Tabell 5:NEO PI-R skåre for befalselever Tabell 6: T- test for NEO PI-R forskjell for befalselever i forhold til befolkning Tabell 7: T- test for NEO PI-R forskjell for befalselever og aspiranter Tabell 8: T- test for NEO PI-R forskjell for instruktører og befalselever Tabell 9: Korrelasjoner MF karakter på domenenivå... 42

8 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 8 1 Innledning Without question the most demanding profession of the late twentieth century is public military service. No other professional role incorporates such a wide range of decitionmaking challenges posing profound implications for nations and their societies nationally, regionally and globally...however, the historical record is clear. The process of developing the habits of critical thought and continuous learning in senior military leaders must begin with cadets and junior officers. (Converse III, 1998: s.xi) Militære ledere må være forberedt på å lede under vanskelige forhold og i pressede situasjoner. I tillegg til en mulig trussel mot eget liv, kan ansvaret for andres liv være tungt å bære. Konsekvensene av avgjørelser, selv på lavere kommandonivå, kan få vidtrekkende politiske konsekvenser både nasjonalt og globalt. Finnes det så spesielle personer som egner seg bedre til å lede under vanskelige forhold enn andre? Hvem er det som klare å holde hodet kaldt, og tenke klart, og gi de rette ordrene når andre ikke klarer det? Og er det mulig ved hjelp av personlighetstester å velge ut de som har disse egenskapene? Forsvaret og Luftforsvaret har lange tradisjoner med bruk av testing i seleksjonssammenheng. På grunnleggende befalsnivå er imidlertid ikke personlighetstester en del av testbatteriet som gjennomføres i dag. Det er delte meninger om prediksjonsverdien av personlighetstesting knyttet til jobbprestasjoner. Samtidig foreligger det i dag omfattende vitenskapelig dokumentasjon (Iversen, 2003) som bekrefter at fornuftig bruk av pålitelige psykologiske tester bidrar positivt i en rekrutteringsprosess. Ved utvelgelse av militære ledere har bruk av personlighetstesting pågått i mange år, og man ser at slik testing øker i omfang, spesielt i det private næringsliv. Vektleggingen av resultatene fra testene er sannsynligvis varierende i hvert enkelt tilfelle i en ansettelsesprosess, og resultatene kan også være vanskelig å tolke i forhold til eventuelle jobbkrav. Hvis man derimot lykkes med å finne personer med de riktige egenskapene til lederjobber i næringslivet, kan dette gi betydelige konkurransefortrinn, og være av stor økonomisk betydning for de bedriftene eller organisasjonene det måtte gjelde. I militær sammenheng kan det å velge ut de riktige lederne

9 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 9 også ha politisk og økonomisk betydning, men i tillegg, i ytterste konsekvens, være forskjellen mellom liv og død. Luftforsvaret benytter personlighetstesting blant annet i seleksjonssammenheng på krigsskolenivå. I denne oppgaven ønsker vi å undersøke om personlighetstesting kan være et nyttig bidrag for å selektere de beste lederne for Luftforsvaret på et lavere befalsnivå, ved Luftforsvarets befalsskole (LBSK). Med dette som bakgrunn skal vi forsøke å besvare problemstillingene gitt under. 1.1 Problemstillinger Hovedproblemstilling: Hva kjennetegner personligheten til elevene som kommer inn ved Luftforsvarets befalsskole, målt med personlighetstesten NEO PI-R 1? Underproblemstilling: Er det mulig med bakgrunn i resultater fra NEO PI-R å predikere om bestemte personlighetstrekk for befalselevene gir høye karakterer i militært forhold? 1.2 Avgrensning og disposisjon. I teori og faktadelen vil vi innledningsvis beskrive teori knyttet til begrepet personlighet i psykologien. Personlighetsbegrepet står sentralt i begge problemstillingene, og en god forståelse for variasjonene innenfor begrepet er viktig for å unngå uklarheter ved videre gjennomgang av resultater og drøfting. Innsamlingen av data er gjort ved hjelp av personlighetstesten NEO PI-R som også blir redegjort for i teoridelen. Videre beskrives de forskjellige evalueringspunktene i opptaksprosessen ved LBSK. I resultatdelen blir tabeller og funn fra databehandlingen presentert, med en påfølgende drøfting av disse. Avslutningsvis vil vi oppsummere og konkludere. 1.3 Begrepsavklaring Avdelingsbefal I stortingsproposisjon nr 42 (Forsvarsdepartementet, 2004c) ble det fremmet forslag til en ny befalsordning avdelingsbefal. Denne befalskategorien ble innført for å møte behovene for

10 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 10 spesialisert kompetanse og erfaring på lavere nivå i organisasjonen. Avdelingsbefalet skal ha stillinger i gradssjiktet sersjant til løytnant. Proposisjonen beskriver at det økte erfaringsgrunnlaget skal styrke operativiteten, og bidra til å bedre sikkerheten ved øvelser og operasjoner. I følge beregninger gjort av Forsvarets Forskningsinstitutt i forbindelse med Militærfaglig utredning, vil fremtidige behovet for avdelingsbefal tilsvare omkring 50 % av det totale befalskorpset. 2 Metode 2.1 Design Forskningsrapporten bygger på et korrelasjonsdesign (Svartdal, 1998). Resultatene i undersøkelsen er basert på personlighetstesten NEO PI-R og karakterer i militært forhold for elevene ved LBSK kull Karakterene er bestemt av instruktørene ved LBSK i løpet av høsten Det er foretatt undersøkelser på to andre utvalg i tillegg til befalselevene, for å underbygge drøftingen av resultatene. 2.2 Utvalg Undersøkelsen har tre utvalg: Elevene som kom inn på LBSK i 2005, et utvalg av kandidater som ikke ble funnet skikket som befalselever, og lagsveiledere/instruktører ved LBSK under opptaket sommeren Bakgrunnen for valget av disse tre gruppene er at det finnes lite tidligere publisert forskningsmateriale som omfatter personlighetstesting og lederutvelgelse i Forsvaret på befalsskolenivå (Barlaug, 2006). Forfatterne har i tillegg fordypet seg i sentrale problemområder knyttet til seleksjonsprosessen ved befalsskolen i en mindre studie/semesteroppgave høsten 2005 (Larsen & Hansen, 2005). Denne hovedoppgaven er en forlengelse av dette temaet. Videre er det disse tre utvalgsgruppene som antas å være mest interessant i forhold til befalsseleksjonen, og vil dermed gi størst utbytte ved sammenlikninger av gruppenes samlede personlighetstrekk etter testing. Datainnsamlingen ble gjennomført i desember 2005, samt i tiden etter dette frem til slutten av februar Grunnen var at ikke alle testdeltakerne befant seg på samme sted ved starttidspunktet for testingen. Innsamlingen ble utført av den ene av forfatterne. Utvalget besto av 60 elever ved LBSK i Kjevik som hadde blitt selektert ved FOS. (95%)(Kull 2005), 17 befalsskoleinstruktører (77 %), samt 8 befalsaspiranter av de kandidatene som ikke ble funnet 1 NEO PI-R: NEO Personality Inventory Revised er en anerkjent personlighetstest som bygger på Femfaktormodellen (FFM), som beskriver fem hovedtrekk ved menneskets personlighet (Nordvik, 2002).

11 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 11 skikket for Luftforsvarets befalskole etter aspiranteperioden 2005 (36 %). Disse ble kontaktet pr telefon og brev og spurt om å svare på testen. Befalselevenes alder varierte fra 19 til 27 år, med en gjennomsnittsalder på 19,5 år og standardavviket er 1,16. Instruktørenes alder varierte fra 24 til 38 år med gjennomsnitt på 29,1 år, standardavviket er 5,32. Alderen på kandidatene som ikke ble tatt inn på skolen varierte mellom 19 til 22 år med gjennomsnitt på 19,2 år, standardavviket er 0, Instrumenter I denne hovedoppgaven ble det benyttet to instrumenter. Den norske oversettelsen av personlighetstesten Revised NEO Peronality Inventory (NEO PI-R) av Costa og McCrae (1992), og et sett med karakterer i militært forhold (MF) fra LBSK. Bakgrunnen for valg av test er blant annet samtaler med Professor Hilmar Nordvik ved Psykologisk Institutt ved NTNU, og psykolog Arve Gravråkmo, der begge kunne bekrefte at NEO PI-R ville være en av de beste testene for denne undersøkelsen. NEO PI-R regnes som en av verdens mest anerkjente personlighetstester, med en veldokumentert norsk versjon (Iversen, 2003). Vi ønsket å benytte karakterene i MF fordi dette er en evalueringsmetode som benyttes i hele Forsvaret. Karakteren skal være et resultat av en overordnets systematiske evaluering av en underordnet, men er noe omstridt med tanke på validitet og reliabilitet (Stokkeland, 2005). I tillegg er dette den lettest tilgjengelige og best egnede variabelen å benytte som mål på ledereffektivitet på befalsskolenivå. Hensikten med karakter i militært forhold (MF) er å ha et uttrykk for militære elevers skikkethet som befal. MF karakteren skal benyttes ved alle UB-kurs (utskrevet befalskurs)og befalsskoler.. Karakteren skal fremkomme som et resultat av systematisk observasjon av forhold i elevens holdning og atferd, både i og utenfor skoletid, som har bæring på vedkommendes egnethet som militær leder. Kriteriene for bedømmelse av MF karakteren skal fremgå av skolens regelverk og være tilgjengelig for elevene. (Luftforsvarets skolesenter Kjevik - Fagplan FBU Fellesfag, 2005: s.14) Sluttkarakteren i MF inngår i vitnemålet ved LBSK og andre befalsskoler. Veiledningssamtalen som gjennomføres i forkant av karaktersettingen bygger på elevens egenvurdering og tilbakemeldinger fra både elever, overordnede og eventuelt andre. Det er imidlertid ansvarlig offiser som veileder den enkelte elev, som legger frem forslag til MF karakter. Denne blir så endelig vurdert og fastsatt av skolerådet eller tilsvarende. Tjenesteuttalelse er standardskjemaet som benyttes for å systematisere observasjoner og inntrykk av den enkelte elev Skjemaet tar

12 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 12 utgangspunkt i fem utviklingsområder: Utvikling av lederrolle, lederegenskaper, selvforståelse, mestringstro og holdninger (Appendiks 1). NEO PI-R har de senere årene har hatt en sentral plass i internasjonal personlighetsforskning (Iversen, 2003). Testen består av 240 påstander som respondenten skal ta stilling til og angi hvor godt de ulike utsagnene passer for en selv. Hvert utsagn har fem svaralternativer, nummerert fra null til fire, hvor null indikerer sterkt uenig og fire indikerer sterkt enig. Svarene på påstandene gir et mål på respondentens personlighet og informasjon om personens emosjonelle, interpersonlige, erfaringsmessige, holdningsmessige og motivasjonelle stil. Dette vil så uttrykkes ved skårer på fem globale faktorer (domener) og 30 personlighetstrekk (fasetter). Testen er hierarkisk oppbygd, ved at hvert av domenene har seks underliggende fasetter, og blir betegnet ut fra summen av fasettskårene. Hver fasett blir kalkulert ut fra åtte utsagn. På bakgrunn av disse spørsmålene lages en T-skåre på hver av domenene og fasettene. I normeringsutvalget, er middelverdien (M) for T-skårer 50, med et standardavvik (SD) på 10. NEO PI-R tilfredsstiller psykometriske krav med god dokumentasjon på reliabilitet og validitet (Sandvik, 2004). Den norske versjonen av testen er oversatt av Eriksen, Martinsen og Nordvik. Den norske databasen består av et normeringsutvalg på ca 4000 personer, derav omtrent like mange menn som kvinner (Martinsen et al., 2005). Utvalgets størrelse og representativitet gjør det mulig å sammenlikne hver respondent med normeringsutvalget, som antas å være representativt for den norske befolkning. Den norske versjonen av NEO PI-R har vist en tilfredsstillende begrepsvaliditet og indre konsistens (Iversen, 2003). 2.4 Prosedyre Undersøkelsen er basert på frivillig deltakelse. Prosedyren rundt datainnsamlingen gikk ut på en kort muntlig orientering med bruk av Powerpoint til befalselevene, der hensikten med undersøkelsen ble gitt. Den samme informasjonen ble gitt skriftlig til instruktørene og til kandidatene som ikke ble funnet skikket for befalsutdanning ved LBSK (Appendiks 2 og 3). Alle befalselevene ble testet samlet på kveldstid i spisemessa på LBSK, etter avtale med skolen. Instruktørene deltok ikke her, men sendte sine svar til Luftkrigsskolen i løpet av januar Kandidatene fra utvalg to, som ikke kom inn, returnerte svarskjemaene i løpet av januar og februar 2006.

13 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK Databehandling Datamaterialet som ble benyttet i de statistiske analysene er til sammen 85 NEO PI-R tester fra instruktører ved LBSK, elever ved LBSK, samt kandidatene som ikke ble funnet skikket for befalsutdanning. All databehandlingen ble utført ved hjelp av SPSS 13.0 for Windows og Excel i Office Statistiske analyser Testutvalgenes personlighetsprofiler beskrives med gjennomsnittskåre, standardavvik, minimumsskåre og maksimumsskåre. For å teste signifikansnivået på hvor mye søkerne skilte seg fra normeringsutvalget ble det benyttet t test for et utvalg ( One-Sample ). For å se på forskjellen mellom de som kom inn på LBSK og aspiranter som ikke kom inn, ble det utført en Indipendent Sample t test for uavhengige utvalg ( Indipendent Sample ). Dette ble også gjort for å se på forskjeller mellom instruktører og befalselever. Utvalgene ble også sammenlignet ved å benytte Cohens d. Denne testen er et mål på effektstørrelse, og standardiserer forskjellen mellom to gjennomsnitt, samtidig som den tar hensyn til utvalgenes standardavvik. Standard tolkning av denne effektstørrelsen er at d lik.20,.50 og.80 er liten, middels og stor effektstørrelse (Salkind, 2005). I hvilken grad t testene blir statistisk signifikant eller ikke påvirkes av størrelsen på utvalget. I denne oppgaven er det små utvalg som blir sammenlignet, og det var derfor hensiktsmessig å beregne Cohens d i tillegg til t-test (Howell, 2002). Pearsons produkt - moment analyse ble benyttet for å se om enkelte personlighetstrekk hadde noen sammenheng med god karakter i militært forhold. 2.7 Validitet og reliabilitet Validitet Validitet sier noe om hvorvidt et måleredskap eller en test faktisk måler det den er ment å måle, og ikke noe annet. Altså hvorvidt målingene er relevante og gyldige (Dalland, 2000). Validiteten vil være relativ, og kun tilstrekkelig for å tjene en bestemt hensikt eller formål. Validiteten må derfor defineres med referanse til den bestemte situasjonen testen skal brukes. I forskning snakker man tradisjonelt om indre validitet og ytre validitet. Høy grad av indre validitet følger når man måler det man faktisk ønsker å måle. Høy grad av ytre validitet følger når man kan generalisere, og overføre resultatene og funnene til tilsvarende fagfelt (Dalene, 2002).

14 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 14 Begrepsvaliditet Begrepsvaliditet er en form for indre validitet, og er sentral del av personlighetstesting. Å dokumentere at en personlighetstest er valid, er en omfattende prosess som tar tid. Det første skrittet er å dokumentere begrepsvaliditet. Dette går ut på å undersøke om testen er gyldig for å måle eksempelvis utadvendthet. Den vanligste måten å gjøre dette på er å benytte en at man lar de samme personene (minst 100 stykker) fylle ut både den nye testen man ønsker å kvalitetssikre, og en allerede anerkjent test i tillegg. Dersom det er godt samsvar mellom resultatene på de to testene, har man dokumentert begrepsvaliditeten for dette ene begrepet. Dersom en test skal teste flere egenskaper, må alle begrepene som benyttes i testen dokumenteres på tilsvarende måte (Iversen, 2003). Begrepsvaliditet er et særlig viktig moment for denne oppgaven. Når man skal sammenlikne begreper som beskriver menneskers personlige egenskaper, må man være nøyaktig for å ikke gå glipp av viktige begrepsnyanser og betydninger. Slike sammenlikninger gjøres senere i oppgaven under operasjonaliseringen av LBSKs seleksjonskriterier mot personlighetsdomenene i NEO PI-R. Reliabilitet For et måleinstrument, enten det er en tommestokk eller en psykologisk test, er det en forutsetning at måleresultatene er relativt stabile fra gang til gang ved måling av samme objekt. Man ønsker ikke at tilfeldigheter eller slump skal påvirke resultatet, og at påliteligheten forringes av dette. Reliabilitet kan uttrykkes som den pålitelighet et måleinstrument måler det det skal måle, uansett hva det måler (Bjørvik & Haukedal, 1998). Denne oppgavens reliabilitet og validitet bestemmes i stor grad av nøyaktigheten på testresultatene fra personlighetstesten NEO PI-R. På bakgrunn av testens dokumenterte kvalitet anses resultatene for å være pålitelige (Iversen, 2003). Det regnes som lite sannsynlig at testpersonene har lykkes i å jukset bevisst, da forskning viser at dette er svært vanskelig (Pauls & Crost, 2005). I forbindelse med underproblemstillingen der personlighetsprofilene skal sammenliknes med karakteren i MF, vil gyldigheten og påliteligheten for disse karakterene påvirke resultatene fra sammenligningen. Denne karakteren vil være påvirket av subjektive vurderinger og skjønn, dog av flere personer, men dette vil likevel være en trussel mot gyldigheten og påliteligheten totalt sett.

15 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK Generalisering av resultater Oppgavens generaliserbarhet er begrenset med tanke på at den er utført bare på et kull ved LBSK (Jacobsen, 2002). Dette årskullet vil nok kunne sammenliknes med kull tilbake eller frem i tid, men det er vanskelig å vurdere i hvor stor grad. Med dette tenker vi blant annet på eventuelle trender blant ungdom om hvem som i utgangspunktet søker seg til grunnleggende befalsutdanning. Dette kan endre seg over tid, og det er med andre ord en usikkerhetsfaktor knyttet til selvseleksjon i forkant av selve befalsopptaket. 3 Personlighet Det eksisterer en rekke forskjellige teorier på hva som kjennetegner et individs personlighet, struktur og sammensetning av egenskapene den enkelte har. Felles for teoriene er at de prøver å beskrive hva som skiller mennesker fra hverandre og for å kunne sette den menneskelige personligheten i system. Dette kapitlet vil gi en nærmere beskrivelse av personlighetsbegrepet, trekkteori, personlighetstrekk for offiserer og en beskrivelse av NEO-PI-R. 3.1 Hva er personlighet? Ofte når man skal beskrive en person på en positiv måte blir det sagt: Hun er litt av en personlighet! Personen som blir beskrevet er eksempelvis beskrevet som en sterk, selvbevisst og interessant person. I vitenskapelig språkbruk er dog uttrykket personlighet mer komplekst. Forskningen er ikke entydig på hvordan personligheten dannes, men i følge evolusjonspsykologen Kennair (2004) er det genetiske faktorer som står for en del av personlighetsdannelsen, og miljøfaktorer står for den andre delen. Han mener også at miljøfaktorene, og da spesielt faktorene som ligger utenfor det felles familiemiljøet, står for den største delen av personlighetsdannelsen. Enhver person er unik, men det er allikevel en likhet mellom mennesker. Selv om alle mennesker har likheter er det spesielt interessant å se på de menneskelige forskjellene (Pervin, 1989). Når man skal se på defineringen av begrepet personlighet er det viktig å ha i minne at definisjonen vil speile hvilket fokus, og hvilken metode forskeren har brukt for å studere personlighet. For å skape et grunnlag for forståelsen av emnet er det på sin plass å se nærmere på noen forskjellige definisjoner av begrepet.

16 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK 16 Gordon Allport har definert personlighet som: Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his characteristic and behaviour and thought (Allport, 1961: s.28) Lawrence A. Pervin definerer personlighet på følgende måte: Personality represents those characteristics of the person or of people generally that account for consistent patterns of behavior (Pervin, 1989: s.4) Svenn Torgersen beskriver personlighet på denne måten: Personligheten er vår måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over en lengre tidsperiode (Torgersen, 1995: s.11) Felles for disse definisjonene er at de alle beskriver personligheten som karakteristiske trekk ved en persons oppførsel og tankesett i ulike situasjoner. Pervin og Torgersen sier i tillegg at trekkene er relativt konstante over tid, og tar med tidsbegrepet i definisjonen. Teoretiseringen rundt personlighet strekker seg helt tilbake til den romerske antikken hvor Hippokrates først kategoriserte forskjellige mennesker etter typer (Hagen & Nysæter, 2004). Det foreligger særlig tre kjente og relevante tilnærminger til personlighetsbeskrivelse; klassifisering av personlighetstyper, psykoanalytisk personlighetsmodell og personligheten som trekkprofil (Ilstad, 2002). Testen som er benyttet i denne undersøkelsen baseres på trekkteorier, og disse vil derfor bli redegjort grundigere for enn klassifisering av personlighetstyper og psykoanalysen.

17 Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved LBSK Klassefisering av personlighetstyper Hippokrates ( f.kr) var tidlig på banen med å beskrive menneskene som personlighetstyper. Han hevdet at personlighetstypene har sin basis i blandingsforholdet mellom ulike vesker i kroppen; slim, blod, gul og sort galle. Ut fra dette ble det beskrevet fire forskjellige personlighetstyper; den sangvistiske, koleriske, melankolske og flegmatiske type (Ilstad, 2002). Jungs typologimodell er en annen modell for personlighetstyper. Denne bygger på omfattende forskning innen praktisk psykologi. Jungs modell tar utgangspunkt i den psykiske energiens bevegelser og i måten man vanligvis orienterer seg i verden på. På bakgrunn av dette stiller Jung opp åtte typologiske grupper: To grunnholdninger introversjon og ekstraversjon 2 og fire orienteringsfunksjoner tenkning, følelse, sansning og intuisjon. Alle tilleggsfunksjonene forekommer både i introvert og ekstrovert funksjon (Sharp, 1992). Typeteorien har sine klare begrensninger, og man skal vokte seg for å overtolke når man søker å forstå mennesker gjennom typekunnskap. Teorien grupperer mennesker i et antall relativt grove kategorier og gir dermed en begrenset mulighet til å fange nyansene. Personer som tilhører samme type vil ha noen fellestrekk, men kan også være svært forskjellige som individer (Ringstad & Ødegård, 1999) Psykoanalytisk personlighetsmodell I 1923 utviklet Sigmund Freud ( ) en strukturell modell for psykoanalyse og definerte at vår personlighet består av id, ego og superego som referer til forskjellige aspekter av hvordan mennesker og personligheten fungerer. I følge Freud representerer id søken etter å oppfylle de primitive lyster, begjær og energi. Id operer etter nytelsesprinsippet og søker etter å oppfylle dette uten å ta hensyn til omgivelsene. Det neste nivået i personligheten er ego som skal oppfylle behovene fra id i forhold til virkeligheten og kravene fra superego. Mens id operer i forhold til å alltid tilfredsstille lystene, operer ego etter virkelighetsprinsippet dvs. at det søker tilfredsstillelse med minste motstands vei eller der det kan forventes færrest negative konsekvenser. Superego er det siste nivået i personligheten. Denne funksjonen tar seg av koordineringen med hva som forventes som rett adferd fra omgivelsene og som kontrollerer personens adferd i forhold til skam, skyldfølelse og samvittighet (Pervin, 1989). 2 I litteraturen benyttes både benevningen ekstroversjon og ekstraversjon. I denne oppgaven har vi valgt å bruke ekstraversjon, og ekstrovert som adjektiv.

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009)

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) 3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) Trygghet, Trivsel, Tilhørighet Har 3T- prosjektet bidratt til at Tannhelse Rogaland FKF fremstår som en mer attraktiv arbeidsplass for sine ansatte? Bacheloroppgave

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen Forord Våren 2004 prioriterte Sunndal kommune skoleledelse i grunnskoletjenesten sin kompetanseutviklingsplan. Samtidig tilbyr NTNU mastergradsstudie i skoleledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901 Ole Rath Våren 2013 FORORD Arbeidet med denne oppgaven har vært tungt ved siden av full jobb.

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer