Virksomme tiltak ved antisosial atferd hos barn og ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomme tiltak ved antisosial atferd hos barn og ungdom"

Transkript

1 Virksomme tiltak ved antisosial atferd hos barn og ungdom Personlighetspsykiatri konferansen 2013 Antisosial personlighetsforstyrrelse, forebygging og behandling Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 6. Desember 2013 Samfunnssalen, Oslo Terje Ogden Atferdssenteret - Unirand 12/16/2013 Slide 1 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

2 Alvorlige atferdsproblemer Alvorlige atferdsproblem eller antisosial atferd viser seg som fiendtlighet, fysisk aggressiv atferd, og hos ungdom omfatter den lovbrudd, vold, rømming, skulk og motarbeiding av voksen autoritet. Problematferden kan være stabil gjennom barndom og ungdomsalder og vanskelig å endre. Atferden påvirkes ikke nevneverdig av konsekvensene den utløser. Tilleggsproblemer er regelen heller enn unntaket, bl.a. ADHD, angst og depresjon. Atferden er oft overinnlært og hyppig praktisert. Den kan være svært funksjonell fordi barn og unge oppnår fordeler eller unngår å gjøre ting de ikke liker. Atferden kan også gi oppmerksomhet og status blant jevnaldrende. Atferden kan også støttes av de sosiale omgivelsene gjennom negative forventninger og inkonsekvent, ettergivende eller alt for streng oppdragelse. 12/16/2013 Side 2 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

3 Milepæler i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge 1960 årene: «Everything works» 1970 årene «Nothing works» 1980 årene «Punishment or treatment?» 1990 årene «What works?» 2000 årene «What works for whom, how and why?» 1950: Plassering i spesialskoler og verneskoler, 1960: Regional utbygging av Barne- og ungdomspsykiatrien (bl.a. SSBU; NicWaal), 1970: Barnevernsinstitusjoner og barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem, 1980: «Alternativ til fengsling» - «Buskerud prosjektet» 1990: Private særtiltak i barnevernet og ruskollektiver 1999: Evidensbasert behandling i familie, skole og nærmiljø Side 3 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

4 Senter for studier av problematferd og innovativ praksis. Unirand, ( ) Opprettet på initiativ fra Barne- og familiedepartementet med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Utdanningsdepartementet. Et utviklingsperspektiv på alvorlige atferdsproblemer: tidlig intervensjon, forebygging og behandling Side 4 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

5 Virksomme tiltak Diskontinuitet mellom forskning om manifestasjoner, utvikling og differensialdiagnoser på den ene siden og forskning om forebygging og behandling på den andre, På leting etter robuste intervensjonsmodeller som kan tilpasses gruppevariasjoner og individuelle behandlingsbehov, Fra evidensbaserte modeller og programmer til evidensbaserte prinsipper og komponenter forskning om hovedeffekter, moderatorer og mediatorer. 12/16/2013 Side 5 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

6 Multisystemisk Terapi (MST) PALS skolemodell Parent Management Training (PMTO) Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Funksjonell familieterapi (FFT) Læringsbasert rusbehandling (MST/CM) PMTO minoritetsprosjektet Behandlingsfosterhjem (MTFC) De utrolige årene Webster-Stratton programmet Side 6 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

7 «Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp» Minst norske unge mellom 4 og 18 år har atferdsforstyrrelse dvs ca 3,5% fordelt med 1,8% på opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) og 1,7% på alvorlig atferdsforstyrrelse (CD), Antall barn som årlig for hjelp er estimert til 4456, og utgjør 0,4%, Selv om det knyttes forbehold til tallene, konkluderer rapporten med at det er en betydelig underdekning i tilbudet til barn og unge.

8 12/16/2013 Side 8 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

9 Patterson, 1982, 2002 Social Interaction Learning Model

10 Parent Management Training (PMTO) Positiv involvering innebærer at foreldrene er oppmerksomme og viser interesse for å gi barnet omsorg (Forgatch & DeGarmo, 1999), Oppmuntring av ferdigheter fremmer barnets kompetanse gjennom bruk av positive og betingede konsekvenser (Forgatch & DeGarmo, 1999) Problemløsning bidrar til at familiemedlemmene forhandler seg fram til enighet, etablerer husregler og avtaler konsekvenser for å følge eller bryte regler. Tilsyn beskytter barnet mot å delta i risikobetonte aktiviteter og handler om hvordan foreldrene holder seg orienterte om hva barnet holder på med (Patterson & Forgatch, 2005) Grensesetting formidler klare grenser for akseptabel atferd og motvirker avvikende atferd gjennom betinget bruk av moderate sanksjoner (Patterson, 1986).

11 Fullskala replikasjonsstudier av behandlingseffekt i randomiserte kontrollerte studier med oppfølging ett år etter avsluttet behandling En randomisert kontrollert studie med 112 familier fordelt på PMTO og annen behandling (TAU), Gjennomsnitt 8.44 år; 90 gutter og 22 jenter; 87% pre/post deltakelse, 12/16/2013 Side 11 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

12 PMTO evalueringsstudie Hovedeffekt med moderate effektstørrelser: En multi-informant, multimetode studie viste at PMTO var mer virksom enn andre tiltak for å redusere foreldrerapporterte atferdsproblemer (Cohen s d =.20), - lærerne rapporterte om økt sosial kompetanse (d =.47) og foreldrenes økte sine ferdigheter i grensesetting (d =.30), Alder som moderator: I tillegg til en positiv hovedeffekt, modererte alder behandlingsutfall slik at resultatene var mest positive for barn under 8 år, Brukertilfredshet: Foreldrene som fikk PMTO var signfikant mer tilfreds med behandlingen enn foreldre som hadde fått andre tilbud (d =.83). Ogden,T., & Amlund-Hagen,K. (2008). Treatment effectiveness of Parent Management Training in Norway; A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology 76, /16/2013 Side 12 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

13 PMTO foreldrene var signifikant mer tilfredse med behandlingen Treatment satisfaction, parent 1 ( n= 85) 44,00 44,00 Treatment Satisfaction, parent 2 (n = 34) 42,00 42,00 40,00 40,00 38,00 38,00 36,00 control PMTO treatment condition 36,00 control PMTO treatment condition Family satisfaction scale (Lubrecht, 1992) 12/16/2013 Side 13 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

14 Atferdsendringene hos PMTO barna stabiliserte seg i året etter at behandlingen var avsluttet, og de positive endringer inntraff tidligere enn for sammenligningsbarna, Analyser av endringsmekanismer pekte på betydningen av bedre foreldreferdigheter i grensesetting og økt samhold i familien. 12/16/2013 Side 14 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

15 Indirect effects model of post-treatment effective discipline on child and family outcomes at follow-up -.27* Follow-up PDR aggression -.22* PDR opposition Treatment condition.29* Post Effective Discipline -53* TAB observation.21* Control variables SSRS-parent χ ² (31, 112) = 23.75, p =.82, CFI = 1.00, RMSEA =.00, 90% C.I. RMSEA= Note: Gender, pre-scores for effective discipline, therapeutic alliance and all child outcomes are statistically controlled, but not depicted in the model. 12/16/2013 Side 15 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

16 Indirect effects model of post-treatment family cohesion on child outcomes at follow-up Treatment condition.18* Post Family Cohesion -.26* -.23*.32* Follow-up CBCL delinquency CBCL internalizing SSRS teacher Control variables χ ² (24, 112) = 21.06, p =.64, CFI = 1.00, RMSEA =.00, 90% C.I. RMSEA= Note: Age, and pre-scores for cohesion, social support, and all child outcomes are statistically controlled, but not depicted in the model. 12/16/2013 Side 16 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

17 Implikasjoner av PMTO studiene Undersøkelsen understøtter at PMTO ga bedre resultater enn andre tilbud i BUP og BVT, og at barna som var 8 år eller yngre hadde størst utbytte, Grensesetting var komponenten som skilte mest, men samhold i familien var også en medierende faktor, For at behandlingsresultatene skal stabiliseres over tid må foreldrene opprettholde sine ferdigheter, og noen familier kan trenge mer langsiktig oppfølging, Etter hvert som jevnaldrende og personer utenom familien får større innflytelse på barnas atferd når de blir eldre, så blir det viktig å ha fokus på venner og det som hender i skolen. 12/16/2013 Side 17 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

18 Behandlingstiltak for ungdom 24 MST-team med 3 terapeuter og en klinisk veileder (team-leder), - implementert fra 2000, Hver terapeut har ansvar for minimum 3 og maksimum 6 familier én terapeut pr. familie, Teamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, Teamets arbeid foregår i familie og nærmiljø, med daglige besøk i hjem og skole i perioder, Varighet: 3-5 måneder i de fleste sakene Side 18 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

19 MST var virksomt i behandlingen av alvorlige atferdsproblemer blant ungdom i alderen år, og ga bedre resultater enn andre tiltak for målgruppen. Ved avslutningen av behandlingen bodde signifikant flere MST ungdommer hjemme, og MST ungdommene færre internaliserte problemer og høyere sosial kompetanse enn kontrastgruppen (flerinformant vurderinger). Utprøvingsstedet med høyest behandlingsintegritet hadde de beste resultatene og stedet med lavest behandlingsintegritet hadde de dårligste resultatene. Familiene som hadde fått MST ga mer positive vurderinger av behandlingen enn familiene som hadde fått andre tiltak.

20 Ved oppfølgingen rapporterte MST ungdommene signifikant færre norm- og lovbrudd, og foreldrene rapporterte mindre problematferd, særlig internaliserte. Overføringseffekter til skole der lærerne rapporterte mindre problematferd (TRF) for MST gruppen både internalisering og eksternalisering ble redusert. Over tid hadde flere ungdommer foreldrevurderinger (CBCL) i normalområdet, men betydelig flere i MST gruppen enn i kontrastgruppen.

21 Samlet viste resultatene at programmet ga bedre resultater i andre enn i første år. Det var en større reduksjon i problembelastning for ungdommene i andre utprøvingsår på eksternalisert problematferd basert vurderinger fra foreldre, lærere og ungdommene selv.

22 Evidensbasert praksis og implementering Implementering handler om å omsette forskningskunnskap til praksis; hva som hemmer og fremmer arbeid med å få tiltak til å virke, Manglende resultater kan skyldes at tiltak ikke er virksomme, eller at implementeringen mislykkes, Vi vet foreløpig mer om hva som skal implementeres enn hvordan, Oppskalering av evidensbasert praksis kan bidra til redusert effekt Side 22 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

23 Monitoring data MST (N=4500) Møter på skole eller jobb Ingen lovbrudd Ikke rusmisbruk Ingen rapporter om vold Inntak 26% 57% 56% 38% 93% Avslutning 88% 96% 90% 94% 97% 18 mndr 80% 92% 86% 91% 83% Bor hjemme 12/16/2013 Side 23 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

24 Tidlig intervensjon og forebyggende innsats i kommuner Modulstrukturerte tiltak Lavterskel tiltak Tiltakskjede 12/16/2013 Side 24 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

25 TIBIR tidlig innsats for barn i risiko Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Kartlegging Side 25 Kartlegging Kartlegging

26 TIBIR som lavterskel tilbud i kommunene TIBIR er et lavterskel tilbud for tidlig å forebygge og redusere eksternaliserende atferdsproblemer blant barn, Opplæringen retter seg mot ansatte i kommunens helsetjeneste, barnevernstjeneste og PP- tjeneste, og for én av intervensjonene: ansatte i skoler og barnehage, aktive utøvere finnes i 81 kommuner, TIBIR er organisert i moduler og kan implementeres trinnvis avhengig av kommunens behov, ressurstilgang og kapasitet, En formell kontakt med kommuneledelsen følges av et tilretteleggingsmøte der det lages en implementeringsplan og en intensjonsavtale. (Apeland,A., Askeland,E., Christiansen,T., & Solholm,R. og Nasjonalt implementeringsteam (NIT)) Side 26 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

27 TIBIR intervensjonene Intervensjon Opplæringsprogram Målgruppe og evaluering Antall møter Kartlegging Foreldrerådgivning 3 dagers kurs I bruk av kartleggingsverktøy 9 dager opplæring over ½ år, med ½ års påfølgende opplæringsveileding. Ansatte i kommunen Foreldre (RCT) 3-5 Sosial ferdighetstrening Konsultasjon til ansatte i barnehage og skole PMTO Gruppe 6 dager opplæring over ½ år, kombinert med opplæringsveileding i sosial ferdighetstrening. 4 dager opplæring i konsultasjon for PMTO terapeuter og foreldrerådgivere (ansatte i PPtjenesten) Barn (RCT) 8-10 Ansatte i skole og barnehage (RCT) 2 dager opplæring for PMTO terapeuter Foreldre (RCT) PMTO behandling Side dagers (basisuke + 5 arbeidssemiarer) opplæring kombinert med veiledning over 1 ½ år Foreldre (RCT) 20 30

28 Implementering av TIBIR: Kommuner som har implementert én eller flere moduler, mars 2012 Bodø Alta Saltdal Namsos Stjørdal Volda Sande Fjaler Førde Klepp Gulen Nesseby Vardø Steigen Trondheim Steinkjer Levanger Hareid Fyllingsdalen Haugesund Kvinnherad Ytre-Bygda Harstad Karasjok Rana Tana Sunndal Molde Ulstein Ålesund Nærøy Vikna Verdal Malvik Herøy Meråker Selbu Tydal Haram Orkdal Voss Sola Solund Høyanger Hyllestad Balestrand Masfjorden Askvoll Larvik Sandefjord Porsgrunn Lørenskog Nesodden Grorud Østensjø Tønsberg Grimstad Evje Søndre Nordstrand Alna Oppegård Kristiansand Øvre Eiker Nedre Eiker Moss Ski Sel Lillehammer Dovre Lom Kongsvinger Skjåk Vågå Ringsaker Lesja Side 28

29

30 Oppdragelsesferdigheter som folkeopplysning 12/16/2013 Side 30 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

31 Familien som nøkkel til varige endringer i foreldres og barns atferd Den relative effekten av foreldre- og systemrelaterte intervensjoner som PMTO og MST sammenlignet med andre tiltak ble dokumentert på kort og lengre sikt gjennom randomiserte norske replikasjonsstudier, Det var enkelte indikatorer på generaliseringseffekter fra familie til barnehage og skole, men ikke for kortversjoner av behandling, Behandlingsintegritet modererte behandlingsutfall i begge studiene, men egne studier viste at kjønn (PTMO & MST) og ADHD (PMTO) ikke modererte behandlingsutfall, I PMTO var grensesetting og familiesamhold medierende endringsmekanismer. 12/16/2013 Side 31 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

32 Utvikling av evidensbasert praksis Beskriver teori og relevant forskning som intervensjonen bygger på, med hovedvekt på antatt virksomme ingredienser, Empirisk baserte inntakskriterier, Tester intervensjonen i kontrollerte evalueringsstudier for å undersøke om de gir like gode eller bedre resultater enn andre tiltak, Evaluering av gjennomføring eller implementeringskvalitet, Analyser av forhold som kan forsterke eller redusere virkningene av intervensjonen (eksv. kjønn, alder, bakgrunn og risko), Analyserer potensielle endringsmekanismer som kan forklare reduksjon i problematferd hos barn og foreldre, Forskningskunnskapen brukes for å forbedre, videreutvikle eller erstatte praksis. 12/16/2013 Side 32 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

33 Den menneskelige utfordringen Alt er prøvd, foreldrene orker ikke mer, skolen sier stopp og de kommunale tjenestene har gitt opp, Arbeid med alvorlige atferdsproblemer er utfordrende og krevende, uansett hva en gjør, med manglende samarbeid, oppfølging av avtaler og liten endringsvilje, Sosiale utstøtingsmekanismer som begrunnes med hensynet til andres trygghet, eller at det er for risikabelt å sitte med ansvaret, Innsats for å redusere motaggresjon, utstøting og moralsk panikk, Bevare evnen til empati, solidaritet og nøktern problemløsning i møtet med utfordrende atferd og ikke tape mulighetene av syne.

34 12/16/2013 Side 34 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

35 Debatten om terapeutiske fellesfaktorer og programfaktorer har reist spørsmål om terapeutisk allianse er viktigere enn behandlingsintegritet, ofte omtalt som the dodo-bird verdict : alle har vunnet og alle skal ha premie, Denne problemstilingen ble undersøkt i en longitudinell analyse av prediktorer for behandlingsutfall i PMTO, Problematferd: Foreldrerapportert: PDR og CBCL og lærerrapportert (TRF) Barna: 331 hvorav 26% jenter: Alder 3-12 (M age =8.69) 12/16/2013 Side 35 The Norwegian Center for Child Behavioral Development

36 Foreldrerapport CBCL & PDR 36

Når kort er godt: Tidig innsats for barn i risiko

Når kort er godt: Tidig innsats for barn i risiko Når kort er godt: Tidig innsats for barn i risiko Forsker John Kjøbli og fagdirektør Elisabeth Askeland Atferdssenteret, UiO Stockholm, 14. september 2012 20.09.2012 Side 1 Plan for dagen Omfang av atferdsvansker

Detaljer

Evidensbasert praksis 10 år etter

Evidensbasert praksis 10 år etter Evidensbasert praksis 10 år etter Nasjonal fagkonferanse 2011 Oslo Kongressenter, 26. oktober Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo 11/3/2011 Slide 1 Senter for studier av problematferd

Detaljer

Varför tidiga insatser?

Varför tidiga insatser? Varför tidiga insatser? Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) 05.12.2012 Side 1 Barns tidlige utvikling Det finnes kritiske, sensitive eller

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR): Positive effekter i barnehage og skole? John Kjøbli 21.11.14 Side 1 Behovet for økt innsats 3-5 % av alle barn viser tidlige atferdsvansker 31.000 barn i risiko

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Nasjonal satsing på en god oppvekst for alle barn også de vanskelige «Tidiga innsatser för familjer och barn» Oslo, 11. april 2013 Terje Ogden, Atferdssenteret

Detaljer

Hvordan forstå, forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge?

Hvordan forstå, forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge? Hvordan forstå, forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge? Karl Evang seminaret 2012 Tar vi godt nok vare på barna? Statens helsetilsyn, Høgskolen i Oslo og Akershus 18. Oktober

Detaljer

Terje Ogden Atferdssenteret Unirand. The Norwegian Center for Child Behavioral Development. www,ogden.no

Terje Ogden Atferdssenteret Unirand. The Norwegian Center for Child Behavioral Development. www,ogden.no Evidensbasert behandling i et nordisk perspektiv fordeler og utfordringer Konferens om familjeforskning och praktisk tillämpning, Lunds universitet 14. september 2011 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand

Detaljer

Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier?

Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier? Hvorfor bør kommunene satse på evidensbaserte metoder for barn og familier? Informasjon om kommunemodellen «Tidlig innsats for barn i risiko» TIBIR og PMTO OSO Barnevern 8.-9. desember 2016 Kristin Richardsen,

Detaljer

Betydningen av foreldreterapeut

Betydningen av foreldreterapeut Betydningen av foreldreterapeut allianse i PMTO Nasjonal Fagkonferanse 14. november, 2012 Silje Hukkelberg 1/25 Agenda Alliansebegrepet Hva er det med allianse? Den store psykoterapidebatten PMTO Formål

Detaljer

Mater et magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper

Mater et magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper Mater et magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i Oslo

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer: opplæring og evidensbaserte tiltak

Barn og unge med atferdsproblemer: opplæring og evidensbaserte tiltak Barn og unge med atferdsproblemer: opplæring og evidensbaserte tiltak Mulighet for mestring Nasjonalt kompetansesenter t for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. 15 års jubileumskonferanse Oslo, Grand

Detaljer

Implementering fra forskning til praksis

Implementering fra forskning til praksis 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Implementering fra forskning til praksis Terje Ogden Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) 25.09.2017

Detaljer

Tidlig, tilpasset og tilgjengelig hjelp til barn i familier med atferdsvansker

Tidlig, tilpasset og tilgjengelig hjelp til barn i familier med atferdsvansker Plan for dagen Tidlig, tilpasset og tilgjengelig hjelp til barn i familier med atferdsvansker Fagdirektør Elisabeth Askeland og ass. fagdirektør Anett Apeland Atferdssenteret, UiO Nasjonal fagkonferanse

Detaljer

Implementering. Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO

Implementering. Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO Implementering Videreutdanning De utrolige årene Universitetet i Tromsø 9. februar 2017 Kristin Richardsen, Regionkonsulent for PMTO 26.01.2017 Side 1 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ

Detaljer

Stord 6. februar 2009

Stord 6. februar 2009 Barn med atferdsvansker. Et forebyggende program rettet mot kommuner Stord 6. februar 2009 Regionskonsulent Jorid Bjørkås og regionskonsulent Owe Myklebust Innføring av PMTO i Norge Bakgrunn for satsningen:

Detaljer

Parent Training Management - Oregon (PMTO) en behandlingsmetode rettet mot foreldre

Parent Training Management - Oregon (PMTO) en behandlingsmetode rettet mot foreldre Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Parent Training Management - Oregon (PMTO) en behandlingsmetode rettet mot foreldre Ungsinnforfatter: Sturla Fossum Vurdert i Ungsinnpanelet: 14.1.2011 Ungsinnforfatteren

Detaljer

Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper

Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper Mater et Magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i

Detaljer

Foreldreopplæring i Norge

Foreldreopplæring i Norge Foreldreopplæring i Norge Hva har forskningen vist oss og hvilke utfordringer står vi ovenfor? John Kjøbli, e-post: john.kjobli@atferdssenteret.no 23.11.2012 Side 1 Oversikt Fellesfaktorer Noen profiterer

Detaljer

Implementering hvordan omsette kunnskap til praksis

Implementering hvordan omsette kunnskap til praksis Implementering hvordan omsette kunnskap til praksis NKLMH & Helsedirektoratet 19. November 2015 Scandic Holmenkollen Park Hotell Terje Ogden Atferdssenteret Unriand www.atferdssenteret.no 03.12.15 Slide

Detaljer

TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. Implementering av tidiga insatser i Norge

TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. Implementering av tidiga insatser i Norge TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko Implementering av tidiga insatser i Norge København, 15. mai 2013 Terje Christiansen Atferdssenteret, Unirand - Universitetet i Oslo 20.05.2013 Side 1 Hva jeg vil

Detaljer

Rusbehandling i MTFC (Behandlingsfosterhjem)

Rusbehandling i MTFC (Behandlingsfosterhjem) Rusbehandling i MTFC (Behandlingsfosterhjem) Nasjonal Fagkonferanse 14.11.2012 Kharim Lekhal, Behandlingsleder MTFC, Bufetat reg Øst Kyrre Lønnum, Spesialrådgiver, Atferdssenteret Plan for dagen Kort om

Detaljer

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage PALS i barnehage Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage 2012-2014 Oppstart av piloten «PALS i barnehage» Tilpasning og utprøving av PALS-modellen til barnehage 1.Tilpasse de forebyggende

Detaljer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen en innsats for barn og unge med atferdsproblemer Atferdssenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige

Detaljer

Utfordringer og kriterier for en

Utfordringer og kriterier for en Utfordringer og kriterier for en vellykket implementering Kunnskapssenterets årskonferanse St. Olavs Hospital, Trondheim 9. juni 2011 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo 6/10/2011

Detaljer

«Samhandling til barn og unges beste»

«Samhandling til barn og unges beste» Helhetlig forebygging for barn og unge «Samhandling til barn og unges beste» Sarpsborg scene Sarpsborg 11. februar 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand www.atferdssenteret.no www.ogden.no 2/11/2014

Detaljer

Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009

Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009 Erfaringer med implementering av MST i Norge 1999-2009 Knut Taraldsen Spesialrådgiver/Spesialist i klinisk psykologi Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Høstkonferansen 2009

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Implementering og måling av kvalitet -erfaringer fra 13 års arbeid i Norge. Implementering. Status 2012: MST (24) FFT (5) MTFC (1)

Implementering og måling av kvalitet -erfaringer fra 13 års arbeid i Norge. Implementering. Status 2012: MST (24) FFT (5) MTFC (1) Implementering og måling av kvalitet -erfaringer fra 13 års arbeid i Norge Dagfinn Mørkrid Thøgersen, cand. psychol. Kyrre Lønnum, cand. jur., cand. psychol. Implementering Et målrettet arbeid for å innføre

Detaljer

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 Lærerprogram De utrolige årene - Programserie Barn: Dinosaurusskolen

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

Barne- og ungdomstjenesten

Barne- og ungdomstjenesten Harstad kommune Dok.id.: VII.1-11 Side: 1 ungdomstjenesten TILTAKETS NAVN: Tiltak PMTO (Parent Management Training - Oregon) og Pals Ansvar: Enhetsleder ungdomstjenesten Marianne Johansen Tlf.: 77 02 61

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne April 2013 Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker TEMA: Positiv involvering Kjerstis barnehagehjørne Med ønske om en fin vår Dagens dikt: Belønning for innsats Vi

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge DELTAGERE I DUÅ STUDIEN 127 barn 4-8 år Rekruttert til behandling for alvorlige atferdsvansker

Detaljer

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Reykjavik, October 8 th 2013 Elisabeth Askeland & Terje Christiansen Norwegian Center for Child Behavioral Development University of Oslo 17.10.2013

Detaljer

TIBIR programmet og implementeringen

TIBIR programmet og implementeringen TIBIR programmet og implementeringen Familjecentraler en arena för tidiga insatser i Norden Helsinki 8. Maj 2012 Elisabeth Askeland, Fagdirektør Atferdssenteret, Universitetet i Oslo 09.05.2012 Side 1

Detaljer

Hva slags kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn?

Hva slags kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Hva slags kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? «Helsefremmende oppvekst» Asker, 22. November 2017 Terje Ogden Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Ungsinnforfatter: Willy-Tore Mørch Vurdert i Ungsinnpanelet: 22.09.2008 Ungsinnforfatteren er ansvarlig

Detaljer

Implementering i praksis: resultatmålinger og tilbakemeldingssystem

Implementering i praksis: resultatmålinger og tilbakemeldingssystem Implementering i praksis: resultatmålinger og tilbakemeldingssystem John Kjøbli Seksjonsleder forskning Spesialisthelsetjenester og statlig barnevern Den perfekte intervensjon Funker 100% KOrt KOrt MObil

Detaljer

Atferdsproblemer: Gjør det som virker

Atferdsproblemer: Gjør det som virker Atferdsproblemer: Gjør det som virker NAFO-seminaret Storefjell, 24.04.15 Are Karlsen 1 Konklusjon Atferdsproblemer skaper store utfordringer for barn, familier, barnehager og skoler. I mange tilfeller

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Evaluering med kontrollerte design bedre enn sitt rykte?

Evaluering med kontrollerte design bedre enn sitt rykte? Evaluering med kontrollerte design bedre enn sitt rykte? Evalueringskonferansen 2012 Evaluering: Læring styring kontroll? Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Terje Ogden Atferdssenteret - Unirand 9/21/2012

Detaljer

Hva kjennetegner ungdom med høyt fravær og hvordan kan vi hjelpe dem?

Hva kjennetegner ungdom med høyt fravær og hvordan kan vi hjelpe dem? Hva kjennetegner ungdom med høyt fravær og hvordan kan vi hjelpe dem? Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger, RKBU, NTNU 1 Agenda Om skolefravær og frafall.. Ungdommen

Detaljer

2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN

2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN Årsrapport 2014: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet omfatter behandlingsmetoden

Detaljer

Training, Oregonmodellen (PMTO) som behandlingsmetode

Training, Oregonmodellen (PMTO) som behandlingsmetode Introduksjon til Parent Management Training, Oregonmodellen (PMTO) som behandlingsmetode Atferdssenterets 8. nasjonale fagkonferanse 4-5. november 2008 Oslo Kongressenter Bjørn R Austeid og Edgar Jørgensen

Detaljer

Kan tidlig intervensjon forebygge utvikling av alvorlige rusproblemer?

Kan tidlig intervensjon forebygge utvikling av alvorlige rusproblemer? Kan tidlig intervensjon forebygge utvikling av alvorlige rusproblemer? Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo www.ogden.no Alder, problemutvikling og tidlig intervensjon Barndom Tidlige

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Ungsinnforfatter: Willy-Tore Mørch Vurdert i Ungsinnpanelet: 15.05.2012 Ungsinnforfatteren er ansvarlig

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: FORSKNINGSAVDELINGEN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: FORSKNINGSAVDELINGEN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: FORSKNINGSAVDELINGEN Driftsåret 2013 har vært et aktivt og produktivt år for forskningsavdelingen med videreføring av flere store prosjekter og oppstart av enkelte nye. Blant

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel Bor på sykehjem 81 80 + + 16 14 Bor 1 time fra 61 60 56 74 72 Bor 10 minutter ifra 35 35 54 1993 39 1992 ADHD 18 15 16 15 Atferd Varighet Hyppighet

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Marcus D. Hansen & Mari Østgaard ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer

Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer Fagfellevurdert John Kjøbli Roar Solholm Marit Reer Terje Christiansen Elisabeth Askeland Gunnar Bjørnebekk Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer For

Detaljer

Tilskuddsbrev Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) for 2013

Tilskuddsbrev Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) for 2013 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Att. Terje Christiansen Postboks 7053 Majorstuen 0306 OSLO Deres ref: Vår ref: 2013/65521-6 Arkivkode: 341 Dato: 10.05.2013 Tilskuddsbrev

Detaljer

Side 2. Hvordan sikre en bærekraftig implementering av evidensbaserte metoder?

Side 2. Hvordan sikre en bærekraftig implementering av evidensbaserte metoder? Hvordan sikre en bærekraftig implementering av evidensbaserte metoder? Kristin Richardsen, regionskonsulent for PMTO Marit Reer, spesialkonsulent Andreas Anker Hviid, nasjonal koordinator 08.01.2014 Side

Detaljer

Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring

Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring Kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring Hafjellseminaret, Hafjell, 05.05.11 Jørn Isaksen, SIHF www.kompetanseformidling.net Are Karlsen www.pedagogikk.no Innledning I forhold til atferdsanalytisk

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

Skolevegring -Kjennetegn

Skolevegring -Kjennetegn Skolevegring -Kjennetegn Agenda Hva er skolevegring? Hva vet vi om fenomenet? Skal barn gå på skolen? Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II, RKBU, NTNU Hvordan utrede

Detaljer

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Quality hotel Sogndal, 21. mars 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Hva slags læring? Hva med den sosiale og

Detaljer

Introduksjon til Parent Management

Introduksjon til Parent Management Introduksjon til Parent Management Training, i Oregonmodellen (PMTO) som behandlingsmetode Atferdssenterets 9. nasjonale fagkonferanse 10. november 2009 Oslo Kongressenter Kristin Richardsen og Elin Thue

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Mari Østgaard & Marcus D. Hansen

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Mari Østgaard & Marcus D. Hansen Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Mari Østgaard & Marcus D. Hansen ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis?

Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis? Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis? Schizofrenidagene : «Tro eller vitenskap psykiske helsetjenester under lupen» Stavanger Forum, 6. nov. 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unriand

Detaljer

gullungen motvillig og sta!? blitt egenrådig, Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt.

gullungen motvillig og sta!? blitt egenrådig, Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt. Er gullungen blitt egenrådig, motvillig og sta!? Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt. Barn kan være krevende. Noen snakker stygt, truer, slår, sparker og biter. Andre

Detaljer

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats?

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Trond Hansen Riise PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset Hvordan rigger man seg slik at en lykkes? Hva gjør vi i dag for å være ajour om 5 år? Molde 11.09.14

Detaljer

Workshop Nasjonal Fagkonferanse 2012

Workshop Nasjonal Fagkonferanse 2012 Workshop Nasjonal Fagkonferanse 2012 MST endringsmodell MST Bedre familiefungering Venner Skole Redusert antisosial atferd og bedre sosial fungering Nærmiljø Arbeid med rusmisbruk i MST 4 Henvist atferd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 2014 VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

ÅRSRAPPORT 2015 2014 VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis ÅRSRAPPORT 2015 2014 VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis ATFERDSSENTERETS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 2015 KAPITTEL INNHOLD TITTEL Atferdssenteret

Detaljer

SPED utsatt eksamen vår 2016

SPED utsatt eksamen vår 2016 - utsatt eksamen vår 2016 BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge alvorlige atferdsproblemer i barnehage/skole.

Detaljer

Atferdsvansker hos barn, av Jon Kjøbli

Atferdsvansker hos barn, av Jon Kjøbli 1 Atferdsvansker hos barn, av Jon Kjøbli Studier der man har fulgt opp barn fra de er små til de har blitt voksne har vist at vinningskriminalitet, voldsutøvelse, psykiske problemer og rusproblematikk

Detaljer

Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge

Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsa3e barn og unge HVA ER LØSNINGENE? Nasjonal fagkonferanse, A0erdssenteret- Unirand Oslo Kongressenter, 11. november 2014 Terje Ogden 24.11.14 Side 1 Oversikt

Detaljer

ATFERDSVANSKER I SKOLEN

ATFERDSVANSKER I SKOLEN ATFERDSVANSKER I SKOLEN Haugesund 7.11.2008 Owe Myklebust PMTO-regionskonsulent region vest, Bufetat 07.11.2008 Side 1 Dagens budskap Å endre negativ atferd tar tid Det krever systematisk jobbing Det krever

Detaljer

TIBIR Barnehagens og skolens rolle i en helhetlig tiltaksmodell for forebygging av atferdsvansker.

TIBIR Barnehagens og skolens rolle i en helhetlig tiltaksmodell for forebygging av atferdsvansker. TIBIR Barnehagens og skolens rolle i en helhetlig tiltaksmodell for forebygging av atferdsvansker. Fagdag Nearegionen, Rica Hell, 26.11 2013 Kari Landsem Haugen, Malvik kommune Sigurd Hermansen, Malvik

Detaljer

Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom

Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom Evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge Terje Ogden Avhandling for graden doctor philosophiae

Detaljer

Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted. Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss

Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted. Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss Hva bygger Moss barneverntjeneste sitt arbeid på? Økologisk systemteori sirkulær vs lineære årsaksforklaring «Raushetskurven»

Detaljer

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Nordens Barn Helsingfors 11 mars 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 17-04-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Uppdrag Nordiska ministerrådet prioriterar

Detaljer

Differensierte tiltak for barn og unge «Noe til alle og mer til de som trenger det»

Differensierte tiltak for barn og unge «Noe til alle og mer til de som trenger det» Differensierte tiltak for barn og unge «Noe til alle og mer til de som trenger det» Skiptvet kommune 26. april 2017 Terje Ogden Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge Universitetet i Oslo www.nubu.no

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

Skolen som arena og samarbeidspartner i multisystemisk arbeid med ungdom med atferdsproblemer Therese Sandvik og Grethe Elin Larsen

Skolen som arena og samarbeidspartner i multisystemisk arbeid med ungdom med atferdsproblemer Therese Sandvik og Grethe Elin Larsen Skolen som arena og samarbeidspartner i multisystemisk arbeid med ungdom med atferdsproblemer Therese Sandvik og Grethe Elin Larsen Side 1 Grethe Elin Larsen MST endringsmodell MST Bedre familiefungering

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE OG PROBLEMATFERD Te ka slags nøtte?, Nordnorsk Kompetansesenter rus Narvik 17. september 2008 Terje Ogden Atferdssenteret - Unirand Senter for studier av problematferd og innovativ praksis,

Detaljer

Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge

Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents Oslo, 23.-24. September Tonje Holt Hvorfor tenker

Detaljer

Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse

Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse Om endring av foreldrestrategier ved deltakelse i foreldreveiledningsgrupper Charlotte Reedtz, Psykolog/Førsteamanuensis RKBU Nord Psykisk helse

Detaljer

»Sårbare unge» Psykisk helsefremmende arbeid i skolen

»Sårbare unge» Psykisk helsefremmende arbeid i skolen »Sårbare unge» Psykisk helsefremmende arbeid i skolen INSPIRIA 24. september 2013 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand www.atferdssenteret.no www.ogden.no 9/24/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral

Detaljer

Forskningsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge

Forskningsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge Forskningsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge Vedlegg til hovedrapport Evaluering Divisjon for samfunn og helse Forskningsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge Av

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge Utviklingstrender og utfordringer Barn og unge kongressen 2016 Radisson Blu Hotel Royal, Bergen, 1. juni 2016 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand

Detaljer

Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling

Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling Den 12. Norske Psykologikongressen Oslo Kongressenter, 3. september 2015 Terje Ogden Atferdssenteret-

Detaljer

Funksjonell familieterapi:

Funksjonell familieterapi: DAGFINN MØRKRID og BERNADETTE CHRISTENSEN DAGFINN MØRKRID, psykolog/spesialrådgiver, Atferdssenteret Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med

Detaljer

Bokmelding. Terje Ogden Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge Oslo: Gyldendal forlag

Bokmelding. Terje Ogden Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge Oslo: Gyldendal forlag Bokmelding Terje Ogden Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge Oslo: Gyldendal forlag Terje Ogden har skrevet en instruktiv og passelig lettlest bok om et tema som har vakt til dels heftig debatt

Detaljer

Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge; konsekvenser og alternativer

Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge; konsekvenser og alternativer Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge; konsekvenser og alternativer «Normalitet, annerledeshet og diagnostisering» Konferanse Utdanningsforbundet 9. April 2013 Terje Ogden Atferdssenteret-

Detaljer

- I forhold til atferdsanalytisk arbeid med barn med utviklingsforstyrrelser er det beskrevet ulike kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring.

- I forhold til atferdsanalytisk arbeid med barn med utviklingsforstyrrelser er det beskrevet ulike kjennetegn ved effektiv behandling/opplæring. Nafoseminaret Storefjell, 07.05.10 Jørn Isaksen, Sykehuset Innlandet Are Karlsen, Bufetat - I forhold til atferdsanalytisk arbeid med barn med utviklingsforstyrrelser er det beskrevet ulike kjennetegn

Detaljer

Evidensbasert foreldretrening

Evidensbasert foreldretrening Evidensbasert foreldretrening - Hvilke faktorer modererer effekten av evidensbasert foreldretrening? Camilla Iselin Dystland Masteroppgave i pedagogisk-psykologisk rådgivning UNIVERSITETET I OSLO Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer