Stord 6. februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stord 6. februar 2009"

Transkript

1 Barn med atferdsvansker. Et forebyggende program rettet mot kommuner Stord 6. februar 2009 Regionskonsulent Jorid Bjørkås og regionskonsulent Owe Myklebust

2 Innføring av PMTO i Norge Bakgrunn for satsningen: Rundskriv Q-16/2001 (felles fra BFD/SHD) om implementeringens mål: Utvikle en kjede av offentlige tiltak og innsatser for å forebygge, redusere og stoppe utviklingen av atferdsproblemer for å hindre en antisosial utvikling hos barn og unge Landsdekkende PMTO-kompetanse bygges i: psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) regionale barnevern (Buf-etat) kommunale instanser innenfor helse- og sosialsektoren og pedagogisk psykologisk tjeneste barnehager og skoler Store deler av denne landsdekkende implementeringen ble muliggjort gjennom midler fra Opptrappingsplanen

3 A Social Interaction Learning Model

4 Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO): Behandlingmodell for den individuelle familie og for foreldregrupper Utviklet ved Oregon Social Learning Center (OSLC) av Gerald Patterson og Marion Forgatch og deres team Mål: Endre negativt familiesamspill ved å trene foreldrene i alternative måter å møte barnet på Metodens grunnsyn: Empower-ressursorientert Enable-handlingsorientert mestring av nye ferdigheter Inngå i en samarbeidsallianse med felles målsettinger Fokus på fem sentrale foreldreferdigheter: Positiv involvering Oppmuntring Milde negative konsekvenser Problem løsning Tilsyn/oppfølging Side 4

5 Utvikling av forebyggingsprogrammet TIBIR- Tidlig innsats for barn i risiko Side 5

6 Implementeringsmodell Bedre og sikrere tjenester for brukerne Utøvelse I tråd med metoden Kompetanse Rekruttering Opplæring Veiledning Tilpasning Integrert og balansert Teknisk/administrativ Intervenere på systemnivå Administrasjon som støtter og legger til rette Datasystem som guider beslutninger Organisasjon Lederskap Fixsen & Blase Side 6 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

7 Evidensbasert praksis Bygger på en teori Bygger på oppdatert kunnskap (forskning er ferskvare ) Målgruppe - hva eller hvem (med et bestemt problem) tiltaket er egnet for Hvem det ikke egner seg for (eksklusjonskriterier) Skriftelig beskrivelse - dokumentert håndbøker (av hovedkomponentene) Opplæring (forståelse og praktisk kompetanse) Kontrollere at gjennomføringen skjer etter beskrivelsen (kvalitetssikring metodeintegritet fidelitet) Vist sin virkning i minst to kontrollerte evalueringsstudier (RCT)

8 Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Hva: Et forebyggingsprogram som inneholder seks ulike intervensjoner som kan innføres i en kommune under forutsetning at kommunen utdanner eller allerede har sertifiserte PMTO terapeuter Målgruppe for opplæringen: Opplæring i de ulike intervensjonene er både egnet for ansatte i kommunens helsetjeneste, barneverntjeneste og PP- tjeneste og for en av intervensjonene: ansatte i skoler og barnehage Målsettingen med innføringen av forebyggingsprogrammet har først og fremst forebyggende hensikter med innebygd mulighet for å tilby behandlingsmetoden PMTO der de andre intervensjonene ikke vurderes å være tilstrekkelige

9 forts. TIBIR Målgruppe for intervensjonene: Barn og deres foreldre og andre voksne som er involvert i barn som er i risiko for å utvikle atferdsvansker eller som allerede fremviser slike vansker Intervensjonene rettes mot foreldre (enkeltvis eller i gruppe), noen ganger mot det enkelte barn og/eller ansatte i skole og barnehage som jobber direkte med barnet De ulike intervensjonene kan implementeres trinnvis avhengig av kommunens behov, ressurstilgang og kapasitet Intervensjonene er foreløpig under utprøving og resultatene fra de enkelte effektstudiene vil foreligge i løpet av 2009/10

10 Kartlegging og tidlig identifisering PMTO-terapi Foreldregruppe Foreldrerådgivning 1,5 2 % 8 12 % Konsultasjon og Sosial ferdighetstrening

11 TIBIR intervensjonene Side 11

12 Resultater fra den norske RCT studien av PMTO 112 familier deltok (80% gutter og 20% jenter) Barnas alder: 4-12 år (gjennomsnittlig 8,4 år) Datainnsamling før og etter behandling via spørreskjema til foreldre og lærere og videofilmet samspillsobservasjon Hovedfunn med signifikante effektstørrelser: 1. Foreldre som mottok PMTO fikk bedre grensesettingsferdigheter enn kontrollgruppen, noe som også resulterte i at barnas samarbeidsferdigheter ble betydelig bedre 2. Barna i familier hvor foreldre mottok PMTO ble mer sosialt kompetente sammenlignet med barna i kontrollgruppen 3. Foreldre som mottok PMTO var langt mer fornøyde med behandlingen sammenlignet med kontrollgruppen

13 TIBIR foreløpige funn Rådgiverintervensjonen, foreldredata 218 familier deltar (82 % av data analysert ved T2) Foreldrenes alder; M=35 (22 58) Barnets alder; M=7 (3 13) 32% jenter, 68 % gutter 50 % selvrekruttert eller helsestasjon (21 % fra barnevernet) 89 % over normert gjennomsnitt, 46 % i klinisk område. 1.Alle analyser var i favør av rådgivning 6 av 9 analyser viste signifikant behandlingseffekt (Intensitet, problemomfang, sosial kompetanse, inkonsekvent grensesetting, positive foreldreferdigheter, for streng grensesetting) 2.Overraskende store effektstørrelser med en så kort intervensjon 3.Effektene vi fant var i hjertet av intervensjonen

14 PALS en skoleomfattende tiltaksmodell Målsetting: Fremme et trygt læringsmiljø for alle gjennom utvikling av en felles positiv sosial kultur Fremme elevenes sosiale og skolefaglige kompetanse Forebygge og avhjelpe problematferd Sikre vedvarende kompetanseutvikling for skolens ansatte Involvere skolens foreldre/foresatte Organisering av tiltaket: 2 års opplæring av alle skolens ansatte Etablering av et skoleteam ansvarlig for tiltaket Involvering av alle skolens elever Videre oppfølging og veiledning av skolemiljøet Evaluering av PALS Kontrollert studie der 63 skoler deltar 28 skoler mottar PALS 18 skoler er rene kontrollskoler 17 skoler mottar et avkortet tilbud Siste dataopptak i 2011

15

16 Støtte tte utvikling av skolefaglige ferdigheter Indikert intervensjonsnivå Få elever (høy y risiko) Basert påp vurdering Intensiv, langsiktig oppfølging Intervensjonsnivåer 1-5% 1-5% Støtte tte utvikling av sosiale ferdigheter Indikert intervensjonsnivå Få elever (høy y risiko) Basert påp vurdering Intensiv, langsiktig oppfølging Selektert intervensjonsnivå Noen elever (moderat risiko) Effektive støttetiltak ttetiltak Tidsavgrenset intervensjon 5-10% 5-10% Selektert intervensjonsnivå Noen elever (moderat risiko) Effektive støttetiltak ttetiltak Tidsavgrenset intervensjon Universelt intervensjonsnivå Alle elever Forebyggende Proaktiv Universelt intervensjonsnivå Alle elever Alle settinger Forebyggende Proaktiv

17 Innholdskomponenter Innlæring av fåf definerte positive regler og forventninger Effektive og gode beskjeder Ros/oppmuntring/belønning/ nning/ positive konsekvenser (5:1) Sosial ferdighetstrening (samarbeid, empati, selvkontroll, selvhevdelse, evdelse, ansvarlighet: Steg for steg ) Positiv involvering Grensesetting/forutsigbare negative konsekvenser (1:5) Regulering av følelserf Problemløsning prosedyrer Veiledning - Tilsyn Oppfølging Klasse- og undervisningsledelse, organisering og struktur Kartlegging og identifisering vurdering og beslutning Universelt (alle elever) Skoleomfattende strategier

18 Kontinuum av vurdering og støtte Funksjonell atferdsvurdering Enkel funksjonell atferdsvurdering Individuell intervensjon Intervensjon for noen elever Skoleomfattende informasjonssystem SWIS (hva, hvor, hvem, når) Universell forebyggende intervensjon (Crone & Horner, Etter Walker et.al. 1996)

19 Selektert (noen i moderat risiko) Klasseroms- og gruppetiltak Økt sosial ferdighetstrening - selvkontroll Økt oppfølging og støtte tte ( Sjekk( Sjekk-inn/sjekk-ut ) Økt skolefaglig støtte tte og tilrettelegging Økt foreldresamarbeid Forebyggende klasseromsstrategier

20 Indikert (få i høy h y risiko) Individuell intervensjon Individuell atferdstøtteplan, tiltak og oppfølging Intensiv sosial ferdighetstrening - selvkontroll PMTO/foreldresamarbeid/veiledning til lærer Samarbeid ulike tjenesteområder (støttesystemer)

21 Eksempel fordeling elever involvert i alvorlige hendelser 9,5 10,5 5,3 8,1 3,4 5,8 80,1 86,6 90, % av alle skolens elever med 6 mer alvorlige hendelser pr.år % av alle skolens elever med 2-5 mer alvorlige hendelser pr.år % av alle skolens elever med 1 mer alvorlig hendelse pr.år

22 Resultater fra en pilotstudie av den skoleomfattende modellen PALS Utprøvd i fire barneskoler på Østlandet med fire sammenligningsskoler Totalt 735 elever i klasse og 82 lærere og annet personell besvarte spørreskjemaer ved studiens oppstart og etter 1 ½ år Skolene er ikke tilfeldig utvalgt, men kan vise til lovende resultater: 1. Problematferd ble redusert i programskolene, ikke i sammenligningsskolene (både antall tilfeller av problematferd i skolemiljøet og i klasserommet, pluss antall elever med utfordrende elever pr klasse) 2. Forventningene blant de ansatte om å kunne påvirke elevenes atferd ble endret positivt i PALS skolene og var knyttet til reduksjon av problematferd 3. Elever med minoritetsbakgrunn sin sosiale kompetanse ble betydelig hevet i PALS skolene sammenlignet med elever med samme bakgrunn i sammenligningsskolene

23 TIBIR, prosess og planarbeid Intensjonsavtale, må være forankret i kommunal-/interkommunalledelse Konsekvensanalyse av forekomst Utdanning av PMTO-terapeuter, (1,5 år/40 % stilling) PMTO-terapeutene blir sentrale i videre implementeringen i kommunen. Bør ha mellom % stilling til dette arbeidet Etablere styringsgruppe/implementeringsgruppe Frist for melde interesse for PALS/PMTO er 1.mars Oppstart av ny terapeututdanning høsten 2009

24 Kontaktinformasjon Bjørn R. Austeid PMTO regionskoordinator Ragnar Tvinnereim PALS regionskoordinator Ingunn Byrkjedal PALS regionskoordinator Jorid Bjørkås PMTO regionskonsulent Owe Myklebust PMTO regionskonsulent

TIBIR programmet og implementeringen

TIBIR programmet og implementeringen TIBIR programmet og implementeringen Familjecentraler en arena för tidiga insatser i Norden Helsinki 8. Maj 2012 Elisabeth Askeland, Fagdirektør Atferdssenteret, Universitetet i Oslo 09.05.2012 Side 1

Detaljer

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE..4 2.1 TIBIR kommunemodell 5 3.0 ORGANISERING AV

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen Skolen bør ha en langt mer aktiv og integrerende rolle i arbeidet med å fremme positiv elevatferd enn den har i dag. Her beskrives et forskningsbasert program for hvordan fremme elevenes sosiale og skolefaglige

Detaljer

Evidensbasert praksis 10 år etter

Evidensbasert praksis 10 år etter Evidensbasert praksis 10 år etter Nasjonal fagkonferanse 2011 Oslo Kongressenter, 26. oktober Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo 11/3/2011 Slide 1 Senter for studier av problematferd

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Ungsinnforfatter: Willy-Tore Mørch Vurdert i Ungsinnpanelet: 22.09.2008 Ungsinnforfatteren er ansvarlig

Detaljer

Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Hege Knudsmoen, Per Holth, Poul Nissen, Jon Håkon Schultz, Arne Tveit, Torbjørn Torsheim Det finnes et stort utvalg

Detaljer

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn

Detaljer

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Quality hotel Sogndal, 21. mars 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Hva slags læring? Hva med den sosiale og

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter Sammenhengen mellom svake skolefaglige prestasjoner, lav sosial kompetanse og utvikling av problematferd

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

I-PALS. Integrert skoleomfattende læringsstøtte: Skolefaglig og sosial mestring, to sider av samme sak. Wilhelm Meek-Hansen og Anne Arnesen

I-PALS. Integrert skoleomfattende læringsstøtte: Skolefaglig og sosial mestring, to sider av samme sak. Wilhelm Meek-Hansen og Anne Arnesen I-PALS Integrert skoleomfattende læringsstøtte: Skolefaglig og sosial mestring, to sider av samme sak Wilhelm Meek-Hansen og Anne Arnesen Nasjonal fagkonferanse 2010 Oslo kongressenter Veiledning FÅ 1-5%

Detaljer

Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter

Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter Psykisk helsearbeid i skolen Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter Psykiske helseproblemer blant ungdom Angst og depresjon (4-8%) ADHD (3-5%) oppmerksomhetsproblemer

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Funksjonell familieterapi:

Funksjonell familieterapi: DAGFINN MØRKRID og BERNADETTE CHRISTENSEN DAGFINN MØRKRID, psykolog/spesialrådgiver, Atferdssenteret Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3.1 Elevenes vurdering av læringsmiljøet Også i 2003 har elever på ungdomstrinnet og i videregående skole hatt anledning til å bruke Elevinspektørene, som er en nettbasert spørreundersøkelse

Detaljer

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIEETATENS TILTAK 2007-2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 4 1.1 Barne- og familieetatens

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer