Arbeidsmøte IKPU. 17 november Skånland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland"

Transkript

1 Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland

2 Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring vannforvaltingsplan Troms KU endringer og ferdigstilling Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag Knut Nergård 12:30-13:30 Vurdering av hvordan vi skal ferdigstille KU Veien videre Bestemmelser Kartarbeid Konfliktavklaringer (fiskeri, oppdrett, forsvar) Vurdering av hvilke oppdrettsområder som skal tas med inn i planen Planlegging av prosessen i forbindelse med høringsperioden.

3 KU Tilbakemelding fra planforum Vi må justere oss i forhold til Avstand til vassdrag med anadrom fisk Kulturminner/landskap Mer utfyllende vurderinger Flere og andre kilder Alle enkeltforslag må vurderes i forhold til naturmangfoldloven + en total vurdering av område.

4 KU- justering Alle områder er justert i forhold til anadrom fisk: Ny lokaliteter er justert i forhold til kulturminner

5 Andre endringer? Vannmiljø- er gjennomgått Vurdering i forhold til andre oppdrettsanlegg 5 km og innenfor fjordsystem

6

7

8 NML-vurdering i KU Samlet vurdering Naturmangfoldloven ( 8-12): Vi mener at krav om kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet jf. NML 8 i området er tilstrekkelig og viser til felles redegjørelse for hvilke data og kilder som er lagt til grunn. Området berører (ikke) trua, sårbare eller viktige naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap..utfyllende tekst..føre-varprinsippet i NML 9 tillegges (mindre) vekt da en utbygging (ikke) antas å forringe eller ødelegge leveområdet for trua eller sårbare arter og naturtyper...utfyllende.. Den samla belastningen på økosystemene av områdene, jf. NML 10, vurderes som liten/middels/stor og lokaliteten er vurdert som egnet/uegnet til formålet jf. NML 12. Vurdering av samfunnsmessige og samiske interesser (jf. NML 14) : Etabering av.. vil gi... ROS-vurdering : Akseptabelt/ikke akseptabelt Konklusjon og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak Anbefales/anbefales ikke. Skal det settes vilkår eller bestemmelser som reduserer fare for skade? Peke på hva som må til for en ny vurdering i fremtiden?

9 Naturmangfoldloven 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i 8 til 12) Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn Vurderingen skal fremgå av beslutningen. 8.(kunnskapsgrunnlaget) Bygge på vitenskapelig kunnskap om tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade. Erfaringskunnskap, herunder samisk bruk skal og legges til grunn. 9.(føre-var-prinsippet) Når man mangler tilstrekkelig kunnskap Skal unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet Mangel på kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate avgjørelse 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) Påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra samlet belastning. 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på

10 Kunnskapsgrunnlaget KU Påvirkning fra akvakultur på naturmangfold

11 Hvordan påvirkes marine arter og kystvannet? Utslipp av organisk og uorganisk materiale Utslipp av skadelige kjemikalier Påvirkning på bunnfauna Påvirkning av marin fisk Kvalitet Gytefelt/vandringsmønster Påvirkning på anadrom fisk Annet

12

13 Løste næringsstoffer Målbar effekt inntil 500 m fra anlegg Kommer flere undersøkelser Kan bli et problem i områder med dårlig strøm, lukkede systemer Gode strømforhold gir god spredning Utslippene i Troms tilsvarer 1-2% økt planteproduksjon

14

15 Partikulært materiale 12-15% av fôret kommer ut i fast form Spredning avhenger av strøm og dybde <5 cm/s gir ansamling rett under eller nært merd >10 cm/s sprer det meste Det meste faller ned i en sone på 500 m rundt anlegget Størst fare for oppsamling og negativ i fjordbasseng, spesielt terskelfjorder og grunne områder Kan være et problem for Skjellfelt Tareskog Korallrev Overvåkes gjennom faste miljøundersøkelser (MOM B)

16 Økologisk tilstand kystvann

17 Medikamentutslipp Fiskeoppdrett står for 2,7% av antibiotikaforbruket i Norge Behandlingsmiddel mot lus er derimot økende og kan være skadelig for krepsdyr

18

19 Påvirkning på marin fisk Hevdet at oppdrett fører til at torsk skyr gyteområder Er ikke bekreftet, men heller ikke avkreftet Oppdrett kan påvirke vandringsmønster Utsette vandring Endre beiteområe Kvalitetsendring Holdbarhet Sammensetning

20 Påvirkning på anadrom fisk

21 Gytebestandsoppnåelse

22 Hvordan påvirkes anadrom fisk? Lakselus Rømming Sykdom

23 Hva betyr nærhet og mengde for påvirkning? En holus produserer egg, hver 10 dag dager etter klekking må den finne seg vert (10 grader) De fleste lus spres km, men kan spres opp til 200 km Anleggene er pålagt overvåkning og behandlings ved 0,1 lus/fisk 100 fisk kan potensielt produsere 2-5 mill lus mill smolt settes ut hvert år i Troms Utsett pr lokalitet kan variere fra 800-1,5 mill

24 Lusepåvirkning og nærhet Lus spres km fra anlegg Klar effekt mellom antall anlegg og smittepress på vill fisk 1-3 lus pr utvandrende smolt vil gi negativ effekt De fleste overlever ikke mer enn 10 lus Tidligere tilbakevandring hos røye og ørret

25 Beregnet smittepress pr region

26 Lus og klima Varm og tørr sommer gir mer lus Økt avrenning gir mindre lus Kalde år gir mindre lus

27 Rømming og genetisk påvirkning Mange små rømninger over tid er verre enn en stor Rømming av smolt underrapportert? Risiko størst når fisken rømmer som smolt eller v/kjønnsmodning Målselva regnes å ha høy sannsynlighet for genetisk påvirkning. Roksdalvassdraget lite sannsynlighet.

28 Veien videre Bestemmelser arbeidsgruppe Kartarbeid Manuskart, lokale avklaringer må gjøres Konfliktavklaringer (fiskeri, oppdrett, forsvar) Møter, oversendelse av forslag Vurdering av hvilke oppdrettsområder som skal tas med inn i planen Politisk prosess Planlegging av prosessen i forbindelse med høringsperioden.

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

NOTAT. 1. Foreliggende registreringer

NOTAT. 1. Foreliggende registreringer NOTAT Oppdrag Kjellvika, Hvaler kommune Kunde Kjellvika båtforening Notat nr. 1 Dato 2014/16/06 Til Fra Kopi Eivind Lilletvedt Andreas Sporild Olsen Vurdering av registrerte biologisk mangfold-verdier

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen Bærekraftig havbruk Ole Torrissen Det blir påstått At norsk lakseproduksjon utrydder villaksen Lakselusa dreper utvandrende smolt Rømt oppdrettslaks vatner ut villaksens gener At oppdrettsnæringen tømmer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A2 Naturmangfold Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett).

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). KAPITTEL 11 PRAKTISK ANVENDELSE AV NY KUNNSKAP Eva Degré, Lene Buhl-Mortensen, Terje Thorsnes og Hanne Hodnesdal Uer liker seg

Detaljer