Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember Foto: Terje Johannessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen"

Transkript

1 Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune 11. Desember 2013 Foto: Terje Johannessen

2 1.Bakgrunn 2.Opprettelse av prosjektgruppe 3.Rammer for saken 4.Forslag til innhold i planen

3 Bakgrunn: Hovedmålet i KP «Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn».

4 Bakgrunn: HP 2014 Blågrønn struktur Det skal fremmes en sak om grøntplan i Asker kommune. Det skal fremmes en sak om biologisk mangfold i Asker kommune. Berggrunn Klima - Stor artsrikdom - Stort arealpress Blågrønn struktur Grønnstrukturen er viktig for helse og livskvalitet, bedre lokalklima og redusere forurensning til luft, vann og jord, forebygge flom og erosjon og for det biologiske mangfoldet.

5 Bakgrunn: Naturens goder Det biologiske mangfoldet er viktig for å gi oss robusthet mot endringer. Det finnes både økologiske argumenter, nytte- argumenter og etiske argumenter for å ta vare på et stort biologisk mangfold. Eksempel: Mat, klær og byggevarer Økosystemtjenester -pollinering -nedbrytning Naturens egenverdi «Genetisk mangfold er artenes livsforsikring. Mangfold av arter er økosystemets livsforsikring. Mangfold av økosystemer er vår livsforsikring.»

6 Bakgrunn: Ny naturmangfoldlov i 2009 Naturmangfoldloven (nml.) 1 sier at lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

7 Bakgrunn- Aktsomhetsplikten i nml. Nml. 6. (generell aktsomhetsplikt) Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i 4 og 5. Nml. 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) Målet er at mangfoldet av naturtyper og økosystemer ivaretas der de hører hjemme. Nml. 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt.

8 Beskyttelse av naturmangfold Verneområder (nml) Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Naturtyper, sjeldne arter All annen natur

9 Naturverdier i Asker Det er 34 verneområder i Asker kommune, som Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forvaltningsansvar for. De fleste ligger i kystsonen, med unntak av verneområdene rundt Semsvannet og Oppsjømyrene. Hele 21 naturreservater, som er strengeste verneform, 8 gamle naturminner, to landskapsvernområder, to fuglefredningsområder og ett plantefredningsområde, samt et vernet eiketre på Billingstad. Av prioriterte arter har vi kun planten dragehode. Asker har alle de fem utvalgte naturtypene som finnes i Norge innenfor kommunens grenser: slåttemark, slåttemyr, kalklindeskog, hule eiker og kalksjøer. Kommunen har 683 viktige naturtype-lokaliteter fordelt på 37 ulike typer viktige naturtyper per oktober Viltlokaliteter

10 Åpen kalkmark med den prioriterte arten dragehode Foto: Øystein Røsok

11 Utvalgt naturtype hule eiker

12 Foto: Terje Johannessen Noen arter ruver i landskapet

13 Andre arter ser vi ikke så mye til Foto: Terje Johannessen

14 Bakgrunn- Offentlige beslutninger Nml. 7 Prinsipper for offentlige beslutninger Prinsippene i nml. 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, både ved tildeling av tilskudd og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

15 Bakgrunn- Miljørettslige prinsipper 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på kunnskap. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet benyttes.

16 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det brukes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

17 Kommunens ansvar De miljørettslige prinsippene skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Kommunen skal ta særskilt hensyn til utvalgte naturtyper ved utøving av offentlig myndighet. Kommunen skal gi råd ved tiltak i utvalgte naturtyper og overholdelse av aktsomhetsplikten i nml 6.

18 Prosjektgruppe er opprettet med deltakere fra følgende avdelinger: 1. Kommunalteknisk avdeling (to deltakere) 2. Plan- og byggsavdelingen (Plan, bygg og geodata, tre) 3. Eiendomsavdelingen (en deltaker) 4. Natur- og Idrettsavdelingen 5. Asker drift (to deltakere) 6. Landbruket (en deltaker) 7. PRU (en deltaker)

19 Rammer og forutsetninger 1. Gi en oppdatert beskrivelse av kommunens arbeid med naturmangfold 2. Beskrive tiltak for hvordan kommunen kan sikre enhetlig og effektiv håndtering og ivaretakelse av naturmangfold i kommunen 3. Saken skal ha hovedfokus på: Arealplan og byggesak Skjøtsel, drift og forvaltning Informasjon, veiledning og kunnskapsformidling internt og eksternt.

20 Foreløpig innhold i planen Bakgrunn Hva er naturmangfold? Naturens goder Trusler mot naturmangfoldet Status i Asker kommune- viktige naturverdier Naturforvaltningsverktøy og lovverk Kommunens oppgaver Hva gjøres i dag (innen plan og byggesak, skjøtsel, drift og forvaltning, informasjon, veiledning og kunnskapsformidling) Utfordringer med dagens praksis Mål Strategier Forslag til tiltak

21 Hva gjør Idrett og friluft (Natur og Idrett) i dag? 1. Veiledning til andre avdelinger om naturmangfoldloven, naturtyper, arter og lignende, samt veiledning til frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner 2. Rammeavtale for vurdering og kartlegging av naturtyper i Asker kommune 3. Miljørettslige vurderinger i saker 4. Skjøtsel av viktige naturtyper på kommunal grunn

22 Utfordringer i dag for Idrett- og friluft? 1. Forvaltningsverktøyene for å ivareta natur er kompliserte og ikke nødvendigvis velkjente. 2. Mange meninger og henvendelser om trefelling og rydding av vegetasjon. 3. Kommunen er både myndighetsutøver og eiendomsforvalter - og dette kan by på utfordringer. 4. Samhandling er viktig internt i kommunen. Fortsetter

23 Utfordringer i dag for Idrett- og friluft? 5. Holde kunnskapsgrunnlaget (kartverktøyet) vårt oppdatert. 6. Bruke eksisterende kunnskap enhetlig. 7. Gjøre vurderinger av nml. 8-12, samt nml Saksbehandlingsfeil kan føre til uheldige forsinkelser. 9. Hva er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag? 10. Hvilke avdelinger skal ha hvilke oppgaver og hvilken myndighet? 11. Vi ønsker å tilrettelegge for skjøtsel av frivillige, men trenger noen til å veilede dem til å utføre riktig skjøtsel og helst noen midler for å legge til rette.

24

25 Takk for oppmerksomheten!

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI HAUSTEN 2011 1 Innhold Innleiing... 3 Analyse... 4 Skred/steinsprang:... 6 Trafikk kommunal veg val av løysing for gang- og sykkelveg...

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE Aurland kommune, oktober 2010 Innhald Innleiing... 3 Analyse... 4 Vurdering... 6 Skred/ras/ustabil grunn:... 7 Radon:... 10 Trafikk:... 10 Vurdering

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man 1 2 Bilde fra rypejakt ved Femunden og en kanotur i Østmarka. Opplevelser i naturen gir mange et rikere liv Det unike med naturen er at alle kan oppleve den på sitt nivå, både de spenningssøkende og de

Detaljer

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy. Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY post@averoy.kommune.no Kommentar til utlagt søknad fra Atlantos AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven).

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Innholdsfortegnelse 1 Innledning. 2 1.1 Noen gledelige punkter 2 2

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper Miljøverndepartementet Pb 8013 Dep 0030 Oslo 1 13. september 2010 Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper SABIMA og WWF viser til DNs tilrådning om prioriterte arter og

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder

Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder Rovviltnemda i region 1 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Postboks 59 4001 Stavanger Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer