Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg"

Transkript

1 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte fredag 25. oktober 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtested spiserommet, Bygg14 på NVH. Forslag til saksliste: Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg Nye valgperioder for valg til fakultet- og instituttstyrene Tolkning av valgreglementet generelle regler FS-123/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Ny utlysning av stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) Ordinære saker: FS-124/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-125/13 FS-126/13 FS-127/13 Godkjenning av protokoller. Vedleggene til protokollen av 20. september sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 23. oktober 2013 (deles ut i møtet) FS-128/13 Søknad om fritak for instituttstyrer (Forslag til vedtak ettersendes) FS-129/13 Revidert budsjett for Fellesstyret 2013 FS-130/13 Regnskap per 2. tertial 2013 for UMB og NVH FS-131/13 Budsjett NMBU 2014 FS-132/13 Budsjettforslag for 2015 FS-133/13 Mulig bruk av Veterinærhøgskolen som kommunikasjonsgrep (ettersendes)

2 2 av 160 FS-134/13 FS-135/13 Visuelt uttrykk mulige retninger (muntlig orientering) Implementering av visuell profil profilfilm og nettsider (ettersendes) FS-136/13 Handlingsplan IKT 2013 FS-137/13 FS-138/13 FS-139/13 FS-140/13 Status for implementering av administrative systemer Seremonier og symboler ved NMBU NMBUs lovpålagte utvalg; Arbeidsmiljøutvalget Høring av forslag til endringer i Universitets- og høgskoleloven FS-141/13 Utlysning av instituttleder ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) - utlysningstekst FS-142/13 Fullmakt til å inngå arbeidsavtale med tilsatte ledere FS-143/13 FS-144/13 Orientering om byggeprosjektene på Campus Ås. (Muntlig orientering ved Statsbygg og påtroppende økonomi- og eiendomsdirektør) Eventuelt Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 160 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 25. oktober FS-122/13 FS-127/ FS-128/ FS-129/13 FS-130/ FS-131/13 FS-132/ FS-133/13 FS-135/ Lunsj FS-136/13 FS-137/ FS-143/ FS-138/13 FS-142/13 3

4 4 av 160 FS-122/2013 Fullmaktssak Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg Nye valgperioder for valg til fakultet- og instituttstyrene Tolkning av valgreglementet generelle regler Dato: 7. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler : Lisbeth Andreassen og Ingeborg Hauge Høyland Arkivnr.: 2013/7 Forslag til vedtak: 1. Ny valgperiode for valg til fakultetsstyrene settes til 29. oktober til 10. november. Valgstyrets gis fullmakt til å fravike bestemmelsen om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. 2. Valgstyret får fullmakt til å fastsette nye valgperioder for valg til instituttstyrene, samt fullmakt til å fravike bestemmelsen om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid , 15, 16, 17, 18 og 19 i valgreglementet gjelder også ved valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene, mindre det står eksplisitt eller at de av sakens natur, kun gjelder for universitetsstyrevalget. 4. Valgreglementets 17 Forslag på kandidater: det kreves minst én forslagsstiller bak kandidater til instituttstyrene. 5. Valgreglementets 23 bokstav c, utgår. 6. Valgreglementet vedlegg 1 til valgreglementet: Nominasjonskomiteene kan på eget grunnlag fremme kandidater til fakultets- og instituttstyrene, på samme måte som beskrevet i 4 nr. 5 a Jan Olav Aasbø sekretariatsleder Vedtatt på fullmakt Siri Hatlen styreleder 1

5 5 av 160 Saksframlegg Fakultetsvise nominasjonskomiteer oppnevning av ledere Det vises til protokoll i FS sak 97/13. Fellesstyret oppnevnte følgende personer som ledere av de fakultetsvise nominasjonskomitéene: Trond Børresen, Miljø-Tek Arild Vatn, Samvit Dag Inge Våge, BioVet Disse var ved en misforståelse ikke forspurt på forhånd og det viste seg i etterkant at to av dem av arbeidsrelaterte årsaker ikke er tilstede i de perioder nominasjonsarbeidet etter planen skulle foregå. Etter dette er Arne Auen Grimenes (Miljø-Tek) og Knut Egil Bøe (Vet-Bio) så langt vi er kjent med, forespurt og oppnevnt som ledere av disse nominasjonskomiteene. Valgperiode for valg av interne representanter til fakultetsstyrene Fellesstyret besluttet i sak 96/13 at valg av interne representanter til fakultetsstyrene skal være fra oktober. Av ulike årsaker var nominasjonskomiteene ikke gjort i stand til å starte sitt arbeid og levere sine forslag i henhold til vedtatt plan for gjennomføring av valgene. For å sikre de fakultetsvise nominasjonskomitéene tilstrekkelig tid til arbeidet med nominasjon av kandidater, er det behov for å forskyve valgperioden noe. Sekretariatsleder ber om at valgperioden for valg av interne representanter til fakultetsstyrene endres. Valg til fakultetsstyrene gjennomføres etter dette i perioden 29. oktober til 10. november. Valgene skal etter reglene i valgreglementet ikke starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. Slik situasjonen har utviklet er det nødvendig at valgstyret får fullmakt til å fravike denne bestemmelsen for å sikre at alle valgene så langt som mulig, kan bli gjennomført som planlagt. Valgperiode for valg av interne representanter til instituttstyrene Fellesstyret besluttet i samme sak at valgene til instituttstyrene skulle gjennomføres i siste halvdel av november, og ga valgstyret fullmakt til å bestemme nærmere valgperioden innen rammen av dette. Forskyvningen av valgperioden for fakultetsstyrene vil også få konsekvenser for gjennomføringen av instituttstyrevalgene. Dette gjelder særlig valgene ved VetBio. Det foreslås at valgstyret får fullmakt til å fastsette valgperiodene til et tidsrom som sikrer at alle styrene er på plass. Dette kan innebære behov for å fravike reglementets bestemmelse om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. 2

6 6 av 160 Valgreglementet tolkning av generelle regler Det er reist spørsmål om hvorvidt reglene om preferansevalg i 14 i valgreglementet, også gjelder for valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene. Fellesstyrets leder har gitt sin tilslutning til at reglene om preferansevalg også gjelder ved valg til fakultetstyrene. Det vises til epost fra fellesstyrets leder til leder av fellesstyrets sekretariat Valgreglementets kapittel 3 er ment å gi generelle bestemmelser for valg til styrer ved NMBU. Det presiseres derfor at 14, 15, 16, 17, 18 og 19 også gjelder ved valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene, med mindre det står eksplisitt eller at de av sakens natur kun gjelder for universitetsstyrevalget. Valgreglementets 17. Forslag på kandidater I henhold til denne paragrafs nr. 1. andre ledd, skal forslag på kandidater fremmet fra ansatte underskrives av minst fem stemmeberettigede. Ved noen institutter vil det kunne være vanskelig å fremme kandidater fra stemmerettskategorien teknisk administrative dersom det kreves fem forslagsstillere. Det foreslås derfor at det er tilstrekkelig med én forslagsstiller bak kandidatene til instituttstyrene. Valgreglementets 23. Valgbarhet for ledere Det er stilt spørsmål ved hvordan 23 c, er å forstå. I praksis viser det seg at det vanskelig å gi en klar definisjon av hvilke stillinger dette er i denne fasen av fusjonen. Punktet foreslås derfor tatt ut av reglementet. Valgreglementet vedlegg 1 til valgreglementet I dette vedlegget er det gitt tilleggsregler for de fakultetsvise nominasjonskomiteene. Disse er i stor grad sammenfallende med reglene i 4. For å unngå eventuelle spørsmål, presiseres det likevel at også de fakultetsvise nominasjonskomiteene på eget grunnlag kan fremme kandidater til fakultets- og instituttstyrene på samme måte som beskrevet i 4 nr. 5 a. 3

7 7 av 160 FS-123/2013 Fullmaktssak Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Ny utlysning av stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) Dato: 16. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler : Lisbeth Andreassen Arkivnr.: 2013/1602 Forslag til vedtak: Stillingen som instituttleder ved IPV lyses ut på nytt Jan Olav Aasbø sekretariatsleder Vedtatt på fullmakt Siri Hatlen styreleder 1

8 8 av 160 Saksframlegg Det vises til protokoll i FS-sak 100/13.: «Fellesstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) og stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap (IMV). Stillingene utlyses ut for en åremålsperiode på fire år.» Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn tre søknader. Innstillingsutvalget har vurdert søkerne og kommet fram til at det er behov for et bredere søkergrunnlag for å foreta innstilling og tilsetting. Innstillingsutvalget foreslår at stillingen utlyses på nytt. 2

9 9 av januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen og mellom universitetets fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) - ref.nr 2013/1602 NMBU søker instituttleder til Institutt for plantevitenskap. Instituttet er nyopprettet og et resultat av delingen av Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM). Instituttet er organisert under Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Ved instituttet vil det være om lag 73 årsverk, 18 stipendiater og i underkant av 250 studenter. Den årlige omsetningen ved instituttet er ca. 69 millioner kroner (2012), av disse kommer 29 millioner kroner fra eksterne kilder. IPVs kompetanse vil utgjøre en naturlig og viktig del av satsingsområdene agronomi/landbruk og mat i Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. IPV har kompetanse på: Planters biologi, fra grunnleggende molekylærgenetikk og plantefysiologi til planteforedling, formering og tilpasning til vekstfaktorer. Planters kvalitet, plantevern og plantehelse, sortsegenskaper, lagring Agronomisk systemanalyse og agroøkologisk bærekraft, Bruk av prydbusker og trær i parker, hager og langs veier Instituttet har ansvaret for treårig bachelorprogram i Plantevitenskap og Biologi, og toårig masterprogram i Plantevitenskap, Biologi og Agroøkologi. IPV har gode samarbeidsrelasjoner med Bioforsk og Nofima. Nærmere opplysninger om instituttet finner du på nettsiden til IPM (http://www.umb.no/ipm/) Arbeidsområder og -oppgaver Instituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Instituttleder er styreleder og sekretær for instituttstyret. Dekan er instituttleders nærmeste overordnete. Instituttlederens viktigste oppgaver er å: lede instituttets faglige og administrative virksomhet, og er ansvarlig for å lede og utvikle virksomheten ved instituttet delta i fakultetets strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på instituttnivå representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Vi søker en instituttleder som har vitenskapelig kompetanse på minimum dr.gradsnivå innenfor et relevant fagområde bred erfaring fra forskning og utdanning på høyt vitenskapelig nivå god og relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren evne til å sette mål og arbeide strategisk for å videreutvikle instituttets forskning og utdanningstilbud i samarbeid med øvrige fagmiljø og næringsliv en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk gode kunnskaper i engelsk og norsk, eller et annet skandinavisk språk Om stillingen Utlysningstekst (96256).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 11. oktober 2013 kl. 07:09 Side 1 / 2

10 Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år fra Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen. Lønn etter avtale innenfor rammen for instituttlederstillinger (1475 Instituttleder) i Statens lønnsplaner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ytterligere opplysninger fås hos NMBUs påtroppende rektor Mari Sundli Tveit ( ; Rektor Hans Frederik Hoen (UMB)( ; Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. 10 av 160 Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil, om nødvendig, bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med Offentleglova 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: 96256, Søknadsfrist: , Intern ID: 2013/1602 Utlysningstekst (96256).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 11. oktober 2013 kl. 07:09 Side 2 / 2

11 11 av 160 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 20. september 2013 Tid: 09: Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 09/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Anne Britt Leifseth, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Kjersti Sørlie Rimer, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Karina Vistveen (KD) og Finn-Hugo Markussen (KD). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Einar Amundsen, Hans Gran og Lise Gorseth Saksliste: FS-106/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-107/13 Godkjenning av protokoller fra møtet 19. august 2013, samt epostmøtet 5. september Vedleggene til protokollen av 19. august sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no FS-108/13 Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder FS-109/13 Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 FS-110/13 Gjennomgang av byggeprosjektene i regi av Statsbygg muntlig orientering FS-111/13 NMBUs organisering i forhold til Statsbyggs prosjekter på Campus Ås FS-112/13 Merkevareplattform og merkevarehierarki FS-113/13 NMBUs lovpålagte utvalg FS-114/13 Status for implementering av administrative systemer FS-115/13 Regnskap per 2. tertial for Fellesstyret FS-116/13 Dekan fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap tilsetting FS-117/13 Dekan fakultet for miljøvitenskap og teknologi - tilsetting FS-118/13 Dekan fakultet for samfunnsvitenskap tilsetting 1

12 12 av 160 FS-106/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-107/13 Godkjenning av protokoller fra styremøtet 19. august, samt epostmøtet 5. september Vedleggene til protokollen av 19. august sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Vedtak: Fellesstyret godkjenner protokoll 06/13 og 07/2013 fra fellesstyrets møter 19. august og 5. september FS-108/13 Orienteringssaker fra Styreleder Styreleder har besluttet å etablere et styreforberedende møte hvor påtroppende rektorat, de to påtroppende direktørene, sekretariatet, samt fellesstyrets leder møter. Dette erstatter koordineringsgruppen som legges ned Påtroppende rektor v/ Halvor Hektoen, prorektor ved NVH I tillegg til de styreforberedende møtene, har det blitt etablert ukentlige ledermøter hvor påtroppende rektorat, påtroppende direktører, studentrepresentant og sekretariatsleder møter. Dekanene vil også delta så fort de er tilsatt Påtroppende rektorat besøker hverandres Campuser i større grad for å lære organisasjonene å kjenne Rektorene o v/ Yngvild Wasteson, rektor ved NVH Institusjonene gjør mye sammen for tiden og eksempler på samarbeidsinitiativer er felles stand på Aqua-Nord i Trondheim, felles stand på Forskningsdagene samt felles framstøt for å markere det ny Campus Ås som sentrum for mat Rektor har vært på todagers kongress i Praha på et gryende initiativ på akva-medisin Styremøte på NVH hvor styret skal behandle tertialregnskap, selvevaluering, innovasjonssaker og evaluering av administrerende direktør Den 22. november skal det markeres at NVHs tid som selvstendig institusjon er over. Fellesstyret får invitasjon til markering på dagtid og det blir fest for NVH-ansatte på kvelden Ås avis har presentert lekkasje fra statsbudsjettet om at NVH (NMBU) får 7 nye veterinærstudieplasser på Masternivå o v/ Ruth Haug, prorektor for forskning ved UMB 2

13 13 av 160 UMB har hatt universitetsstyremøte den 29. august, hvor styret fortsetter å prioritere studiekvalitet/gjennomstrømming, forskning og vedlikeholdsetterslep og arealsituasjonen Det ble avholdt et ekstraordinært universitetsstyremøte 11. september hvor det ble besluttet å tilby Sem Gjestegård til Asker kommune. Asker kommune tar beslutningen om et evt. kjøp i november UMB har hatt flere ministre på besøk; Trygve Slagsvold Vedum satt spaden i jorda for SHF-prosjektet, Ola B. Moe som underviste for studentene i fornybar energi og Bård Vegar Solhjell som presenterte en ny NOU UMB kommer til å lede to skisser i forbindelse med Senter for fremragende innovasjon (SFI); På mat og miljøvennlig byutvikling. UMB er med på 7 andre skisser og frist for innsending er 2. oktober. UMB har årets doktorgradsseremoni den 3. oktober, hvor forskningsformidlingsprisen vil bli delt ut Sekretariatsleder Sekretariatet har fått inn Einar Amundsen fra NVH på undervisningssaker. Representantene fra KD utgår fra sekretariatet, men forblir observatører Kunnskapsdepartementet (KD) har satt i gang et initiativ for KDs langtidsplan for perioden 2025 fristen for høring er satt til 15. oktober. Det vil bli kjørt en intern på prosess på det og styreleder blir involvert på det 3. september ble det avholdt utvidet ledermøte mellom NVH og UMB med fokus på merkevareplattform. Det blir avholdt instituttledersamling 8. oktober FAD har godkjent personalreglementet Koordineringsgruppen og styreleder har oppnevnt en arbeidsgruppe for fiskelaboratorium. Gruppen ledes av Margareth Øverland og skal utrede behovet for fiskefasiliteter for NMBU. Det har vært gjennomført valg. Saken er lagt på bordet til Fellesstyret. KD vil mest sannsynlig oppnevne eksterne representanter til styret i løpet av november Fra 1. september er sekretariatet sekretariat også for den nye ledelsen i NMBU FS-109/13 Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 Skriftlig utkast til referat fra Felles IDF-møte 18. september ble delt ut og Siri Margrethe Løksa presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 3

14 14 av 160 FS-110/13 Gjennomgang av byggeprosjektene i regi av Statsbygg Statsbygg orienterte om status og framdrift av byggeprosjektene for NMBU. Vedtak: Fellesstyret tar Statsbyggs gjennomgang av byggeprosjektene til orientering. FS-111/13 NMBUs organisering i forhold til Statsbyggs prosjekter på Campus Ås Det er viktig med forankring av Statsbyggs prosjekter i NMBUs ledelse og det er viktig at NMBUs organisasjon ikke forsinker prosjektene. Statsbygg inviteres til fellesstyremøtene framover. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringen til etterretning. FS-112/13 Merkevareplattform og merkevarehierarki Forslag til merkevareplattform og merkevarehierarki ble gjennomgått av Neue Design Studio. Det ble videre referert fra IDF-møtet. Fellesstyret anser det som viktig at det gis informasjon på institusjonene om videre prosess. Vedtak: 1. Fellesstyret ber prosjektgruppa fortsette arbeidet med visuell identitet basert på fremlagte merkevareplattform, supplert med innspill fra IDF og fra Fellesstyret. Det vil utgjøre grunnlaget for det videre arbeidet med visuell identitet og kommunikasjonskonsept for NMBU. 2. Fellesstyret vedtar et monolittisk merkevarehierarki, der NMBU alltid er hovedavsender. FS-113/13 NMBUs lovpålagte utvalg Sekretariatet kommer tilbake til Fellesstyret med arbeidsmiljøutvalgets vedtekter på neste styremøte. I tillegg ber Fellesstyret sekretariatet vurdere om det skal etableres flere hovedverneombud ved NMBU. Vedtak: Fellesstyret vedtar de foreslåtte vedtekter for NMBUs læringsmiljøutvalg og NMBUs klagenemnd. Vedtektene vedlegges protokollen. FS-114/13 Status for implementering av administrative systemer Sekretariatet holdt en presentasjon over status, risikoer, tiltak og økonomi for de driftskritiske administrative systemene. 4

15 15 av 160 Fellesstyret ber om fortløpende orientering om status på de kommende styremøtene. Spesielt ber Fellesstyret om status for samordning, opplæring, avhengigheter mellom systemer og systemer det har oppstått problemer med tjenesteleverandørene. Fellesstyret forventer at NMBUs egne beslutninger om organisasjonsstruktur fattes i tide. Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. Fellesstyret ber sekretariatet om oppdatering av status på dette området på de gjenværende styremøtene. Sekretariatets presentasjon vedlegges protokollen. FS-115/13 Regnskap per 2. tertial for Fellesstyret Vedtak: Fellesstyret tar det fremlagte regnskap per 2. tertial 2013 til orientering. FS-116/13 Dekan fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap tilsetting Da saken ikke var ferdig behandlet fra innstillingsutvalget, ble ikke saken behandlet. Saken tas på ekstraordinært Fellesstyremøte kl FS-117/13 Dekan fakultet for miljøvitenskap og teknologi tilsetting Fellesstyret utsetter offentliggjøringen av tilsettingene ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi til etter ekstraordinært fellesstyremøte hvor Fellesstyret skal behandle tilsetting av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Vedtak: Øystein Johnsen tilsettes i stillingen som Dekan ved Fakultetet for miljøvitenskap og teknologi ved NMBU for en periode på fire år. FS-118/13 Dekan fakultet for samfunnsvitenskap tilsetting Fellesstyret utsetter offentliggjøringen av tilsettingene ved Fakultet for samfunnsvitenskap til etter ekstraordinært fellesstyremøte hvor Fellesstyret skal behandle tilsetting av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Vedtak: Eva Irene Falleth tilsettes i stillingen som Dekan ved Fakultetet for samfunnsvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 5

16 16 av 160 FS-119/13 Orientering om val av interne representantar til universitetsstyret til Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-120/13 Eventuelt Det blir ekstraordinært fellesstyremøte per telefon, torsdag 26. september kl for å tilsette dekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. 6

17 17 av 160 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Telefonmøte Dato: 26. september kl Utkast til PROTOKOLL 10/13 Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Kjersti Sørlie Rimer, David Persson og Camilla Røsjø. Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Lise Gorseth (referent) Sak: FS-121/13 Tilsetting av dekan ved fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU Vedtak: Øystein Lie tilsettes i stillingen som dekan ved fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 1

18 18 av 160 FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag fra sak 48/12: Styringsreglementet Forslag til vedtak: Ettersendes. 17. oktober 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

19 19 av 160 Bakgrunn Instituttlederne ved NVH har fremmet søknad om fritak for instituttstyrer innen veterinær- og dyrepleierutdanningen. I oversendelsen står det at «Instituttlederne har diskutert saken med sine ansatte/seksjonsledere/avdelingsledere, og det er bred enighet om at vi skal be Fellesstyret/Fakultetsstyret vurdere om det er behov for instituttstyrer for hvert enkelt institutt på veterinær- og dyrepleierutdanningen.» Det fremgår ikke av oversendelsen at saken har vært lagt frem for NVHs styre eller ledelse for øvrig. Styringsreglementet Styringsreglement for NMBU er behandlet i FS sak 06/12 og 48/12. Vedtakene fastsetter tre styringsnivåer: universitet, fakultet og institutt. Det fremgår av vedtak i sak 48/12 at det skal være instituttstyre: «Instituttstyret er instituttets øverste organ med hovedfokus på saker knyttet til drift og utvikling av kjernevirksomheten. Instituttstyret har ansvar for: a. Instituttets strategi og faglige prioriteringer innenfor universitetets og fakultetets overordnede fagstrategiske prioriteringer. b. prioritering og budsjettfordeling i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets og fakultetets overordnede strategiske prioriteringer c. saker av stor prinsipiell eller driftsmessig betydning.» Ansvaret er lagt til et kollegialt organ som også instituttleder skal forholde seg til, og være en del av (leder). Sammensetningen av instituttstyrene peker også i retning av at det skal være instituttstyrer. Det er blant annet forutsatt at det skal være 2 medlemmer med ekstern tilknytning, hvorav en utenom NMBU. Under Fellesstyrets behandling av sak 48/12 ble det åpnet for å søke om alternative løsninger: «Basismodellen innebærer at alle institutter har styrer. Det kan imidlertid søkes om alternative løsninger gjennom å fremme et begrunnet forslag til fakultetsstyret.» Vedtak i sak 48/12 kan neppe leses slik at det ikke skal være instituttstyre i det hele tatt. Hvorvidt alle instituttene skal ha eget instituttstyre, derimot, kan være gjenstand for vurdering. Den nærliggende forståelse av «alternative løsninger» må være at to eller flere institutter kan ha ett felles instituttstyre, med det ansvarsområde som tilligger styret. Det må i så fall avklares hvem av instituttlederne som skal være leder av instituttstyret. Instituttlederne peker på at instituttlederne har det ansvaret ved NVH som «instituttstyret etter reglementet skal ha». Instituttene har i dag ett overordnet styre for de fire instituttene ved NVH. En endring i styrings- og ledelsesmodell i samsvar med forslaget fra instituttlederne, vil få konsekvenser også på andre områder i forhold til blant annet dekanens oppgaver og ansvarsområde. På felles IDF-møte den 18. september, henviste tjenestemannsorganisasjonene til søknaden fra instituttstyrerne. DNV NVH gjorde det under møtet klart at de ønsker ett uavhengig styre for hvert 2

20 20 av 160 av de fire institutter. NITO ved NVH slutter seg til DNV om at en ønsker styre på instituttnivå, men tjenestemannsorganisasjonene har ikke hatt anledning til å diskutere eventuelle mellomløsninger som innebærer at to eller flere institutter har et felles instituttstyre. Personalreglementet For ordens skyld bør det nevnes at det i personalreglementets 14 er fastsatt oppnevningsprosedyre for medlemmer av instituttvise ansettelsesutvalg. Instituttleder inngår i ansettelsesutvalget, men det er instituttstyret som oppnevner vararepresentant for instituttlederen ved de instituttene som har styre, mens det er dekan som oppnevner for de instituttene som ikke har eget styre. Sekretariatet vil innledningsvis bemerke at fakultetsstyrene ikke trer i funksjon før , slik at det er Fellesstyret som må avgjøre søknaden. Sekretariatet legger til grunn at det i utgangspunktet skal være instituttstyre for alle instituttene. Styringsreglementet åpner for at to eller flere institutter kan ha ett felles styre. Rektor har bedt prorektor og instituttlederne legge frem et omforent alternativt forslag som kan fremmes overfor Fellesstyret. Av tidsmessige årsaker vil et slikt forslag ikke foreligge ved utsendelse av sakene til Fellesstyret. Sekretariatet legger frem saken til foreløpig orientering. Forslag til vedtak ettersendes når det foreligger. 3

21 21 av 160 Vedlegg 1: Søknad fra instituttlederne ved NVH Til: Fellesstyret/Fakultetsstyret Dato: 5. september 2013 Fra: Instituttlederne på NVH Ref.: Søknad om fritak for instituttstyrer innen veterinær- og dyrepleierutdanningen I styringsreglementet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er basismodellen at alle institutter har styrer. Det kan i henhold til reglementet imidlertid søkes om alternative løsninger gjennom å fremme et begrunnet forslag til fakultetsstyret. På UMB har hvert enkelt institutt et instituttstyre som øverste organ. Det er naturlig siden mange av instituttene på UMB er faglig og administrativt ansvarlige for hele bachelorog masterutdanningsprogrammer. NVHs institutter har et delt ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen. Alle instituttene bidrar med sine delemner i de to studieprogrammene. Implementering av kvalitetssikrings-systemer, koordinering av faglige emner og annen samordning mellom instituttene på undervisningssiden bør behandles samlet for veterinær- og dyrepleierutdanningen, og ikke fordeles på fire distinkt forskjellige styrer. Samordningen av undervisning bør ligge til en felles fagansvarlig for veterinær- og dyrepleierutdanningene. Ansettelser av fast, vitenskapelig ansatte og utarbeidelse av fagstrategiske personalplaner på ett av de fire instituttene vil i mange tilfeller også berøre andre institutters faglige strategier og prioriteringer, slik at samordning mellom de fire instituttene også i ansettelsessaker vil være viktigere enn å løfte disse sakene inn i separate instituttstyrer. Et annet viktig moment er at regjeringen/kd har angitt de administrative utgiftene skal reduseres med 20 % etter sammenslåingen av UMB og NVH til NMBU. Etter vårt syn kan NMBU redusere betydelige administrative utgifter ved å redusere antallet instituttstyrer. Ved NVH har instituttleder i dag det ansvaret som instituttstyret etter reglementet skal ha. Etter vårt syn kan det ansvaret instituttstyrene skal ha i henhold til reglementet i hovedsak pålegges instituttlederne. Medbestemmelse for de ansatte på hvert institutt ivaretas gjennom regelmessige møter for instituttledelsen. Vi ønsker at Fellesstyret/Fakultetsstyret vurderer om det er behov for instituttstyrer for hvert enkelt institutt på veterinær- og dyrepleierutdanningen. Den foreslåtte alternative løsningen kan gjennomføres som en midlertidig løsning for 2 år, og kan da tas opp for revurdering. 4

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer 1 av 151 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 21. november 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013 1 av 68 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås Fellesstyrets medlemmer 12. august 2013 Innkalling Det innkalles til møte mandag

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Innkalling. Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 (legges på bordet)

Innkalling. Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 (legges på bordet) 1 av 83 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås Fellesstyrets medlemmer 11. september 2013 Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei nyhetsbrev DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nr. 18, 18. desember 2012 2 informasjon 3 KUNNSKAP FOR LIVET 4 Innkjøp av brukerutstyr for én milliard kroner 5 Takker for

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling 1 av 181 Til medlemmer av Fellesstyret Oslo, 25. februar 2013 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 5. mars 2013 kl. 10.00 16.00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer