Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg"

Transkript

1 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte fredag 25. oktober 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtested spiserommet, Bygg14 på NVH. Forslag til saksliste: Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg Nye valgperioder for valg til fakultet- og instituttstyrene Tolkning av valgreglementet generelle regler FS-123/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Ny utlysning av stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) Ordinære saker: FS-124/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-125/13 FS-126/13 FS-127/13 Godkjenning av protokoller. Vedleggene til protokollen av 20. september sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 23. oktober 2013 (deles ut i møtet) FS-128/13 Søknad om fritak for instituttstyrer (Forslag til vedtak ettersendes) FS-129/13 Revidert budsjett for Fellesstyret 2013 FS-130/13 Regnskap per 2. tertial 2013 for UMB og NVH FS-131/13 Budsjett NMBU 2014 FS-132/13 Budsjettforslag for 2015 FS-133/13 Mulig bruk av Veterinærhøgskolen som kommunikasjonsgrep (ettersendes)

2 2 av 160 FS-134/13 FS-135/13 Visuelt uttrykk mulige retninger (muntlig orientering) Implementering av visuell profil profilfilm og nettsider (ettersendes) FS-136/13 Handlingsplan IKT 2013 FS-137/13 FS-138/13 FS-139/13 FS-140/13 Status for implementering av administrative systemer Seremonier og symboler ved NMBU NMBUs lovpålagte utvalg; Arbeidsmiljøutvalget Høring av forslag til endringer i Universitets- og høgskoleloven FS-141/13 Utlysning av instituttleder ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) - utlysningstekst FS-142/13 Fullmakt til å inngå arbeidsavtale med tilsatte ledere FS-143/13 FS-144/13 Orientering om byggeprosjektene på Campus Ås. (Muntlig orientering ved Statsbygg og påtroppende økonomi- og eiendomsdirektør) Eventuelt Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 160 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 25. oktober FS-122/13 FS-127/ FS-128/ FS-129/13 FS-130/ FS-131/13 FS-132/ FS-133/13 FS-135/ Lunsj FS-136/13 FS-137/ FS-143/ FS-138/13 FS-142/13 3

4 4 av 160 FS-122/2013 Fullmaktssak Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg Nye valgperioder for valg til fakultet- og instituttstyrene Tolkning av valgreglementet generelle regler Dato: 7. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler : Lisbeth Andreassen og Ingeborg Hauge Høyland Arkivnr.: 2013/7 Forslag til vedtak: 1. Ny valgperiode for valg til fakultetsstyrene settes til 29. oktober til 10. november. Valgstyrets gis fullmakt til å fravike bestemmelsen om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. 2. Valgstyret får fullmakt til å fastsette nye valgperioder for valg til instituttstyrene, samt fullmakt til å fravike bestemmelsen om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid , 15, 16, 17, 18 og 19 i valgreglementet gjelder også ved valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene, mindre det står eksplisitt eller at de av sakens natur, kun gjelder for universitetsstyrevalget. 4. Valgreglementets 17 Forslag på kandidater: det kreves minst én forslagsstiller bak kandidater til instituttstyrene. 5. Valgreglementets 23 bokstav c, utgår. 6. Valgreglementet vedlegg 1 til valgreglementet: Nominasjonskomiteene kan på eget grunnlag fremme kandidater til fakultets- og instituttstyrene, på samme måte som beskrevet i 4 nr. 5 a Jan Olav Aasbø sekretariatsleder Vedtatt på fullmakt Siri Hatlen styreleder 1

5 5 av 160 Saksframlegg Fakultetsvise nominasjonskomiteer oppnevning av ledere Det vises til protokoll i FS sak 97/13. Fellesstyret oppnevnte følgende personer som ledere av de fakultetsvise nominasjonskomitéene: Trond Børresen, Miljø-Tek Arild Vatn, Samvit Dag Inge Våge, BioVet Disse var ved en misforståelse ikke forspurt på forhånd og det viste seg i etterkant at to av dem av arbeidsrelaterte årsaker ikke er tilstede i de perioder nominasjonsarbeidet etter planen skulle foregå. Etter dette er Arne Auen Grimenes (Miljø-Tek) og Knut Egil Bøe (Vet-Bio) så langt vi er kjent med, forespurt og oppnevnt som ledere av disse nominasjonskomiteene. Valgperiode for valg av interne representanter til fakultetsstyrene Fellesstyret besluttet i sak 96/13 at valg av interne representanter til fakultetsstyrene skal være fra oktober. Av ulike årsaker var nominasjonskomiteene ikke gjort i stand til å starte sitt arbeid og levere sine forslag i henhold til vedtatt plan for gjennomføring av valgene. For å sikre de fakultetsvise nominasjonskomitéene tilstrekkelig tid til arbeidet med nominasjon av kandidater, er det behov for å forskyve valgperioden noe. Sekretariatsleder ber om at valgperioden for valg av interne representanter til fakultetsstyrene endres. Valg til fakultetsstyrene gjennomføres etter dette i perioden 29. oktober til 10. november. Valgene skal etter reglene i valgreglementet ikke starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. Slik situasjonen har utviklet er det nødvendig at valgstyret får fullmakt til å fravike denne bestemmelsen for å sikre at alle valgene så langt som mulig, kan bli gjennomført som planlagt. Valgperiode for valg av interne representanter til instituttstyrene Fellesstyret besluttet i samme sak at valgene til instituttstyrene skulle gjennomføres i siste halvdel av november, og ga valgstyret fullmakt til å bestemme nærmere valgperioden innen rammen av dette. Forskyvningen av valgperioden for fakultetsstyrene vil også få konsekvenser for gjennomføringen av instituttstyrevalgene. Dette gjelder særlig valgene ved VetBio. Det foreslås at valgstyret får fullmakt til å fastsette valgperiodene til et tidsrom som sikrer at alle styrene er på plass. Dette kan innebære behov for å fravike reglementets bestemmelse om at valget ikke kan starte før to uker etter at nominasjonskomiteene har avsluttet sitt arbeid. 2

6 6 av 160 Valgreglementet tolkning av generelle regler Det er reist spørsmål om hvorvidt reglene om preferansevalg i 14 i valgreglementet, også gjelder for valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene. Fellesstyrets leder har gitt sin tilslutning til at reglene om preferansevalg også gjelder ved valg til fakultetstyrene. Det vises til epost fra fellesstyrets leder til leder av fellesstyrets sekretariat Valgreglementets kapittel 3 er ment å gi generelle bestemmelser for valg til styrer ved NMBU. Det presiseres derfor at 14, 15, 16, 17, 18 og 19 også gjelder ved valg til fakultetsstyrene og instituttstyrene, med mindre det står eksplisitt eller at de av sakens natur kun gjelder for universitetsstyrevalget. Valgreglementets 17. Forslag på kandidater I henhold til denne paragrafs nr. 1. andre ledd, skal forslag på kandidater fremmet fra ansatte underskrives av minst fem stemmeberettigede. Ved noen institutter vil det kunne være vanskelig å fremme kandidater fra stemmerettskategorien teknisk administrative dersom det kreves fem forslagsstillere. Det foreslås derfor at det er tilstrekkelig med én forslagsstiller bak kandidatene til instituttstyrene. Valgreglementets 23. Valgbarhet for ledere Det er stilt spørsmål ved hvordan 23 c, er å forstå. I praksis viser det seg at det vanskelig å gi en klar definisjon av hvilke stillinger dette er i denne fasen av fusjonen. Punktet foreslås derfor tatt ut av reglementet. Valgreglementet vedlegg 1 til valgreglementet I dette vedlegget er det gitt tilleggsregler for de fakultetsvise nominasjonskomiteene. Disse er i stor grad sammenfallende med reglene i 4. For å unngå eventuelle spørsmål, presiseres det likevel at også de fakultetsvise nominasjonskomiteene på eget grunnlag kan fremme kandidater til fakultets- og instituttstyrene på samme måte som beskrevet i 4 nr. 5 a. 3

7 7 av 160 FS-123/2013 Fullmaktssak Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Ny utlysning av stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) Dato: 16. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler : Lisbeth Andreassen Arkivnr.: 2013/1602 Forslag til vedtak: Stillingen som instituttleder ved IPV lyses ut på nytt Jan Olav Aasbø sekretariatsleder Vedtatt på fullmakt Siri Hatlen styreleder 1

8 8 av 160 Saksframlegg Det vises til protokoll i FS-sak 100/13.: «Fellesstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) og stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap (IMV). Stillingene utlyses ut for en åremålsperiode på fire år.» Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn tre søknader. Innstillingsutvalget har vurdert søkerne og kommet fram til at det er behov for et bredere søkergrunnlag for å foreta innstilling og tilsetting. Innstillingsutvalget foreslår at stillingen utlyses på nytt. 2

9 9 av januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen og mellom universitetets fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) - ref.nr 2013/1602 NMBU søker instituttleder til Institutt for plantevitenskap. Instituttet er nyopprettet og et resultat av delingen av Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM). Instituttet er organisert under Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Ved instituttet vil det være om lag 73 årsverk, 18 stipendiater og i underkant av 250 studenter. Den årlige omsetningen ved instituttet er ca. 69 millioner kroner (2012), av disse kommer 29 millioner kroner fra eksterne kilder. IPVs kompetanse vil utgjøre en naturlig og viktig del av satsingsområdene agronomi/landbruk og mat i Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. IPV har kompetanse på: Planters biologi, fra grunnleggende molekylærgenetikk og plantefysiologi til planteforedling, formering og tilpasning til vekstfaktorer. Planters kvalitet, plantevern og plantehelse, sortsegenskaper, lagring Agronomisk systemanalyse og agroøkologisk bærekraft, Bruk av prydbusker og trær i parker, hager og langs veier Instituttet har ansvaret for treårig bachelorprogram i Plantevitenskap og Biologi, og toårig masterprogram i Plantevitenskap, Biologi og Agroøkologi. IPV har gode samarbeidsrelasjoner med Bioforsk og Nofima. Nærmere opplysninger om instituttet finner du på nettsiden til IPM (http://www.umb.no/ipm/) Arbeidsområder og -oppgaver Instituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Instituttleder er styreleder og sekretær for instituttstyret. Dekan er instituttleders nærmeste overordnete. Instituttlederens viktigste oppgaver er å: lede instituttets faglige og administrative virksomhet, og er ansvarlig for å lede og utvikle virksomheten ved instituttet delta i fakultetets strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på instituttnivå representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Vi søker en instituttleder som har vitenskapelig kompetanse på minimum dr.gradsnivå innenfor et relevant fagområde bred erfaring fra forskning og utdanning på høyt vitenskapelig nivå god og relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren evne til å sette mål og arbeide strategisk for å videreutvikle instituttets forskning og utdanningstilbud i samarbeid med øvrige fagmiljø og næringsliv en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk gode kunnskaper i engelsk og norsk, eller et annet skandinavisk språk Om stillingen Utlysningstekst (96256).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 11. oktober 2013 kl. 07:09 Side 1 / 2

10 Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år fra Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen. Lønn etter avtale innenfor rammen for instituttlederstillinger (1475 Instituttleder) i Statens lønnsplaner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ytterligere opplysninger fås hos NMBUs påtroppende rektor Mari Sundli Tveit ( ; Rektor Hans Frederik Hoen (UMB)( ; Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. 10 av 160 Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil, om nødvendig, bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med Offentleglova 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: 96256, Søknadsfrist: , Intern ID: 2013/1602 Utlysningstekst (96256).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 11. oktober 2013 kl. 07:09 Side 2 / 2

11 11 av 160 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 20. september 2013 Tid: 09: Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 09/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Anne Britt Leifseth, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Kjersti Sørlie Rimer, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Karina Vistveen (KD) og Finn-Hugo Markussen (KD). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Einar Amundsen, Hans Gran og Lise Gorseth Saksliste: FS-106/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-107/13 Godkjenning av protokoller fra møtet 19. august 2013, samt epostmøtet 5. september Vedleggene til protokollen av 19. august sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no FS-108/13 Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder FS-109/13 Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 FS-110/13 Gjennomgang av byggeprosjektene i regi av Statsbygg muntlig orientering FS-111/13 NMBUs organisering i forhold til Statsbyggs prosjekter på Campus Ås FS-112/13 Merkevareplattform og merkevarehierarki FS-113/13 NMBUs lovpålagte utvalg FS-114/13 Status for implementering av administrative systemer FS-115/13 Regnskap per 2. tertial for Fellesstyret FS-116/13 Dekan fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap tilsetting FS-117/13 Dekan fakultet for miljøvitenskap og teknologi - tilsetting FS-118/13 Dekan fakultet for samfunnsvitenskap tilsetting 1

12 12 av 160 FS-106/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-107/13 Godkjenning av protokoller fra styremøtet 19. august, samt epostmøtet 5. september Vedleggene til protokollen av 19. august sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Vedtak: Fellesstyret godkjenner protokoll 06/13 og 07/2013 fra fellesstyrets møter 19. august og 5. september FS-108/13 Orienteringssaker fra Styreleder Styreleder har besluttet å etablere et styreforberedende møte hvor påtroppende rektorat, de to påtroppende direktørene, sekretariatet, samt fellesstyrets leder møter. Dette erstatter koordineringsgruppen som legges ned Påtroppende rektor v/ Halvor Hektoen, prorektor ved NVH I tillegg til de styreforberedende møtene, har det blitt etablert ukentlige ledermøter hvor påtroppende rektorat, påtroppende direktører, studentrepresentant og sekretariatsleder møter. Dekanene vil også delta så fort de er tilsatt Påtroppende rektorat besøker hverandres Campuser i større grad for å lære organisasjonene å kjenne Rektorene o v/ Yngvild Wasteson, rektor ved NVH Institusjonene gjør mye sammen for tiden og eksempler på samarbeidsinitiativer er felles stand på Aqua-Nord i Trondheim, felles stand på Forskningsdagene samt felles framstøt for å markere det ny Campus Ås som sentrum for mat Rektor har vært på todagers kongress i Praha på et gryende initiativ på akva-medisin Styremøte på NVH hvor styret skal behandle tertialregnskap, selvevaluering, innovasjonssaker og evaluering av administrerende direktør Den 22. november skal det markeres at NVHs tid som selvstendig institusjon er over. Fellesstyret får invitasjon til markering på dagtid og det blir fest for NVH-ansatte på kvelden Ås avis har presentert lekkasje fra statsbudsjettet om at NVH (NMBU) får 7 nye veterinærstudieplasser på Masternivå o v/ Ruth Haug, prorektor for forskning ved UMB 2

13 13 av 160 UMB har hatt universitetsstyremøte den 29. august, hvor styret fortsetter å prioritere studiekvalitet/gjennomstrømming, forskning og vedlikeholdsetterslep og arealsituasjonen Det ble avholdt et ekstraordinært universitetsstyremøte 11. september hvor det ble besluttet å tilby Sem Gjestegård til Asker kommune. Asker kommune tar beslutningen om et evt. kjøp i november UMB har hatt flere ministre på besøk; Trygve Slagsvold Vedum satt spaden i jorda for SHF-prosjektet, Ola B. Moe som underviste for studentene i fornybar energi og Bård Vegar Solhjell som presenterte en ny NOU UMB kommer til å lede to skisser i forbindelse med Senter for fremragende innovasjon (SFI); På mat og miljøvennlig byutvikling. UMB er med på 7 andre skisser og frist for innsending er 2. oktober. UMB har årets doktorgradsseremoni den 3. oktober, hvor forskningsformidlingsprisen vil bli delt ut Sekretariatsleder Sekretariatet har fått inn Einar Amundsen fra NVH på undervisningssaker. Representantene fra KD utgår fra sekretariatet, men forblir observatører Kunnskapsdepartementet (KD) har satt i gang et initiativ for KDs langtidsplan for perioden 2025 fristen for høring er satt til 15. oktober. Det vil bli kjørt en intern på prosess på det og styreleder blir involvert på det 3. september ble det avholdt utvidet ledermøte mellom NVH og UMB med fokus på merkevareplattform. Det blir avholdt instituttledersamling 8. oktober FAD har godkjent personalreglementet Koordineringsgruppen og styreleder har oppnevnt en arbeidsgruppe for fiskelaboratorium. Gruppen ledes av Margareth Øverland og skal utrede behovet for fiskefasiliteter for NMBU. Det har vært gjennomført valg. Saken er lagt på bordet til Fellesstyret. KD vil mest sannsynlig oppnevne eksterne representanter til styret i løpet av november Fra 1. september er sekretariatet sekretariat også for den nye ledelsen i NMBU FS-109/13 Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 Skriftlig utkast til referat fra Felles IDF-møte 18. september ble delt ut og Siri Margrethe Løksa presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 3

14 14 av 160 FS-110/13 Gjennomgang av byggeprosjektene i regi av Statsbygg Statsbygg orienterte om status og framdrift av byggeprosjektene for NMBU. Vedtak: Fellesstyret tar Statsbyggs gjennomgang av byggeprosjektene til orientering. FS-111/13 NMBUs organisering i forhold til Statsbyggs prosjekter på Campus Ås Det er viktig med forankring av Statsbyggs prosjekter i NMBUs ledelse og det er viktig at NMBUs organisasjon ikke forsinker prosjektene. Statsbygg inviteres til fellesstyremøtene framover. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringen til etterretning. FS-112/13 Merkevareplattform og merkevarehierarki Forslag til merkevareplattform og merkevarehierarki ble gjennomgått av Neue Design Studio. Det ble videre referert fra IDF-møtet. Fellesstyret anser det som viktig at det gis informasjon på institusjonene om videre prosess. Vedtak: 1. Fellesstyret ber prosjektgruppa fortsette arbeidet med visuell identitet basert på fremlagte merkevareplattform, supplert med innspill fra IDF og fra Fellesstyret. Det vil utgjøre grunnlaget for det videre arbeidet med visuell identitet og kommunikasjonskonsept for NMBU. 2. Fellesstyret vedtar et monolittisk merkevarehierarki, der NMBU alltid er hovedavsender. FS-113/13 NMBUs lovpålagte utvalg Sekretariatet kommer tilbake til Fellesstyret med arbeidsmiljøutvalgets vedtekter på neste styremøte. I tillegg ber Fellesstyret sekretariatet vurdere om det skal etableres flere hovedverneombud ved NMBU. Vedtak: Fellesstyret vedtar de foreslåtte vedtekter for NMBUs læringsmiljøutvalg og NMBUs klagenemnd. Vedtektene vedlegges protokollen. FS-114/13 Status for implementering av administrative systemer Sekretariatet holdt en presentasjon over status, risikoer, tiltak og økonomi for de driftskritiske administrative systemene. 4

15 15 av 160 Fellesstyret ber om fortløpende orientering om status på de kommende styremøtene. Spesielt ber Fellesstyret om status for samordning, opplæring, avhengigheter mellom systemer og systemer det har oppstått problemer med tjenesteleverandørene. Fellesstyret forventer at NMBUs egne beslutninger om organisasjonsstruktur fattes i tide. Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. Fellesstyret ber sekretariatet om oppdatering av status på dette området på de gjenværende styremøtene. Sekretariatets presentasjon vedlegges protokollen. FS-115/13 Regnskap per 2. tertial for Fellesstyret Vedtak: Fellesstyret tar det fremlagte regnskap per 2. tertial 2013 til orientering. FS-116/13 Dekan fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap tilsetting Da saken ikke var ferdig behandlet fra innstillingsutvalget, ble ikke saken behandlet. Saken tas på ekstraordinært Fellesstyremøte kl FS-117/13 Dekan fakultet for miljøvitenskap og teknologi tilsetting Fellesstyret utsetter offentliggjøringen av tilsettingene ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi til etter ekstraordinært fellesstyremøte hvor Fellesstyret skal behandle tilsetting av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Vedtak: Øystein Johnsen tilsettes i stillingen som Dekan ved Fakultetet for miljøvitenskap og teknologi ved NMBU for en periode på fire år. FS-118/13 Dekan fakultet for samfunnsvitenskap tilsetting Fellesstyret utsetter offentliggjøringen av tilsettingene ved Fakultet for samfunnsvitenskap til etter ekstraordinært fellesstyremøte hvor Fellesstyret skal behandle tilsetting av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Vedtak: Eva Irene Falleth tilsettes i stillingen som Dekan ved Fakultetet for samfunnsvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 5

16 16 av 160 FS-119/13 Orientering om val av interne representantar til universitetsstyret til Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-120/13 Eventuelt Det blir ekstraordinært fellesstyremøte per telefon, torsdag 26. september kl for å tilsette dekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. 6

17 17 av 160 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Telefonmøte Dato: 26. september kl Utkast til PROTOKOLL 10/13 Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Kjersti Sørlie Rimer, David Persson og Camilla Røsjø. Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Lise Gorseth (referent) Sak: FS-121/13 Tilsetting av dekan ved fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU Vedtak: Øystein Lie tilsettes i stillingen som dekan ved fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 1

18 18 av 160 FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag fra sak 48/12: Styringsreglementet Forslag til vedtak: Ettersendes. 17. oktober 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

19 19 av 160 Bakgrunn Instituttlederne ved NVH har fremmet søknad om fritak for instituttstyrer innen veterinær- og dyrepleierutdanningen. I oversendelsen står det at «Instituttlederne har diskutert saken med sine ansatte/seksjonsledere/avdelingsledere, og det er bred enighet om at vi skal be Fellesstyret/Fakultetsstyret vurdere om det er behov for instituttstyrer for hvert enkelt institutt på veterinær- og dyrepleierutdanningen.» Det fremgår ikke av oversendelsen at saken har vært lagt frem for NVHs styre eller ledelse for øvrig. Styringsreglementet Styringsreglement for NMBU er behandlet i FS sak 06/12 og 48/12. Vedtakene fastsetter tre styringsnivåer: universitet, fakultet og institutt. Det fremgår av vedtak i sak 48/12 at det skal være instituttstyre: «Instituttstyret er instituttets øverste organ med hovedfokus på saker knyttet til drift og utvikling av kjernevirksomheten. Instituttstyret har ansvar for: a. Instituttets strategi og faglige prioriteringer innenfor universitetets og fakultetets overordnede fagstrategiske prioriteringer. b. prioritering og budsjettfordeling i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets og fakultetets overordnede strategiske prioriteringer c. saker av stor prinsipiell eller driftsmessig betydning.» Ansvaret er lagt til et kollegialt organ som også instituttleder skal forholde seg til, og være en del av (leder). Sammensetningen av instituttstyrene peker også i retning av at det skal være instituttstyrer. Det er blant annet forutsatt at det skal være 2 medlemmer med ekstern tilknytning, hvorav en utenom NMBU. Under Fellesstyrets behandling av sak 48/12 ble det åpnet for å søke om alternative løsninger: «Basismodellen innebærer at alle institutter har styrer. Det kan imidlertid søkes om alternative løsninger gjennom å fremme et begrunnet forslag til fakultetsstyret.» Vedtak i sak 48/12 kan neppe leses slik at det ikke skal være instituttstyre i det hele tatt. Hvorvidt alle instituttene skal ha eget instituttstyre, derimot, kan være gjenstand for vurdering. Den nærliggende forståelse av «alternative løsninger» må være at to eller flere institutter kan ha ett felles instituttstyre, med det ansvarsområde som tilligger styret. Det må i så fall avklares hvem av instituttlederne som skal være leder av instituttstyret. Instituttlederne peker på at instituttlederne har det ansvaret ved NVH som «instituttstyret etter reglementet skal ha». Instituttene har i dag ett overordnet styre for de fire instituttene ved NVH. En endring i styrings- og ledelsesmodell i samsvar med forslaget fra instituttlederne, vil få konsekvenser også på andre områder i forhold til blant annet dekanens oppgaver og ansvarsområde. På felles IDF-møte den 18. september, henviste tjenestemannsorganisasjonene til søknaden fra instituttstyrerne. DNV NVH gjorde det under møtet klart at de ønsker ett uavhengig styre for hvert 2

20 20 av 160 av de fire institutter. NITO ved NVH slutter seg til DNV om at en ønsker styre på instituttnivå, men tjenestemannsorganisasjonene har ikke hatt anledning til å diskutere eventuelle mellomløsninger som innebærer at to eller flere institutter har et felles instituttstyre. Personalreglementet For ordens skyld bør det nevnes at det i personalreglementets 14 er fastsatt oppnevningsprosedyre for medlemmer av instituttvise ansettelsesutvalg. Instituttleder inngår i ansettelsesutvalget, men det er instituttstyret som oppnevner vararepresentant for instituttlederen ved de instituttene som har styre, mens det er dekan som oppnevner for de instituttene som ikke har eget styre. Sekretariatet vil innledningsvis bemerke at fakultetsstyrene ikke trer i funksjon før , slik at det er Fellesstyret som må avgjøre søknaden. Sekretariatet legger til grunn at det i utgangspunktet skal være instituttstyre for alle instituttene. Styringsreglementet åpner for at to eller flere institutter kan ha ett felles styre. Rektor har bedt prorektor og instituttlederne legge frem et omforent alternativt forslag som kan fremmes overfor Fellesstyret. Av tidsmessige årsaker vil et slikt forslag ikke foreligge ved utsendelse av sakene til Fellesstyret. Sekretariatet legger frem saken til foreløpig orientering. Forslag til vedtak ettersendes når det foreligger. 3

21 21 av 160 Vedlegg 1: Søknad fra instituttlederne ved NVH Til: Fellesstyret/Fakultetsstyret Dato: 5. september 2013 Fra: Instituttlederne på NVH Ref.: Søknad om fritak for instituttstyrer innen veterinær- og dyrepleierutdanningen I styringsreglementet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er basismodellen at alle institutter har styrer. Det kan i henhold til reglementet imidlertid søkes om alternative løsninger gjennom å fremme et begrunnet forslag til fakultetsstyret. På UMB har hvert enkelt institutt et instituttstyre som øverste organ. Det er naturlig siden mange av instituttene på UMB er faglig og administrativt ansvarlige for hele bachelorog masterutdanningsprogrammer. NVHs institutter har et delt ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen. Alle instituttene bidrar med sine delemner i de to studieprogrammene. Implementering av kvalitetssikrings-systemer, koordinering av faglige emner og annen samordning mellom instituttene på undervisningssiden bør behandles samlet for veterinær- og dyrepleierutdanningen, og ikke fordeles på fire distinkt forskjellige styrer. Samordningen av undervisning bør ligge til en felles fagansvarlig for veterinær- og dyrepleierutdanningene. Ansettelser av fast, vitenskapelig ansatte og utarbeidelse av fagstrategiske personalplaner på ett av de fire instituttene vil i mange tilfeller også berøre andre institutters faglige strategier og prioriteringer, slik at samordning mellom de fire instituttene også i ansettelsessaker vil være viktigere enn å løfte disse sakene inn i separate instituttstyrer. Et annet viktig moment er at regjeringen/kd har angitt de administrative utgiftene skal reduseres med 20 % etter sammenslåingen av UMB og NVH til NMBU. Etter vårt syn kan NMBU redusere betydelige administrative utgifter ved å redusere antallet instituttstyrer. Ved NVH har instituttleder i dag det ansvaret som instituttstyret etter reglementet skal ha. Etter vårt syn kan det ansvaret instituttstyrene skal ha i henhold til reglementet i hovedsak pålegges instituttlederne. Medbestemmelse for de ansatte på hvert institutt ivaretas gjennom regelmessige møter for instituttledelsen. Vi ønsker at Fellesstyret/Fakultetsstyret vurderer om det er behov for instituttstyrer for hvert enkelt institutt på veterinær- og dyrepleierutdanningen. Den foreslåtte alternative løsningen kan gjennomføres som en midlertidig løsning for 2 år, og kan da tas opp for revurdering. 4

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 04/13 Dato: 25. april 2013 Tid: 10:00 14:30 Sted: UMB Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer 1 av 151 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 21. november 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den 23.10.2013, kl. 09.30-13.10. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer