videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "videregående opplæring"

Transkript

1

2 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier UNGDOMSSKOLEN 2

3 Innholdsfortegnelse 1. forord 4 2. Utdanningsvalg i Asker og Bærum 5 3. begreper 7 4. Nasjonal lærerplan 8 5. Innspill til lokal lærerplan 12 3

4 Forord Dette dokumentet inneholder både den nasjonale læreplanen i det nye faget utdanningsvalg og forslag/ideer til hvordan faget kan utformes lokalt. Skolene avgjør selv på hvilke trinn de vil jobbe med de ulike kompetansemålene. Det vil være naturlig å jobbe med noen kompetansemål over flere år. Skolene bestemmer også hvor mange timer de vil bruke i faget på henholdsvis 8., 9. og 10. trinn. Vi håper at innspillene våre kan være til nytte når hver enkelt ungdomsskole i Asker og Bærum skal utforme sin lokale læreplan i utdanningsvalg. På vegne av: Akershus Fylkeskommune, Marit Klyve Asker kommune, Trine Gustafson Bærum kommune, Janita Flem 4

5 UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM INNLEDNING Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen i regionen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Gjennom samarbeid med regionens videregående skoler, lokalt arbeidsliv og andre ungdomsskoler, vil vi bevisstgjøre elevene om alle de muligheter som finnes i forhold til valg av videre utdanning og yrker. Ved at elevene får mulighet til å prøve ut sine interesser, evner og anlegg, ønsker vi å bidra til at alle elever får bedre forutsetninger for å foreta kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrker, og at de får en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse. PLANER, ANSVAR OG ORGANISERING Asker og Bærum har en felles rammeplan for faget utdanningsvalg Skoleeier (kommunene) og ungdomsskolene har hovedansvaret for gjennomføringen av faget Skolene bestemmer selv årstimebruk i faget og utarbeider en årsplan / et årshjul Planer skal være forankret i skolens ledelse Lærere i faget har ansvar for det pedagogiske innholdet og den praktiske gjennomføringen av utdanningsvalg. Det vil være naturlig med et tett samarbeid med rådgiver. Rådgiver vil kunne bidra på systemnivå med informasjon til elever, foresatte og lærere, (videre-) utvikle nettverk og ha oversikt over kontaktpersoner både i videregående skoler og i arbeidslivet. I tillegg gir rådgiver individuell veiledning. Hoveddelen i faget (utprøving av utdanningsvalg - 68 t.) kan organiseres på videregående skole, i arbeidslivet og/eller på egen skole. Alle elever på 9.trinn får tilbud om et todagers praksiskurs i et utdanningsprogram på en videregående skole. Videregående skole har medansvar for det faglige innholdet i praksiskursene innenfor de ulike utdanningsprogram Ungdomsskolene har ansvar for for- og etterarbeid i forbindelse med praksiskursene Det er viktig med regelmessig samarbeid mellom ledelse, rådgiver og lærere i arbeidet med faget utdanningsvalg 5

6 ARBEIDSMÅTER OG OPPGAVER I heftet Min Framtid finnes det mange gode oppgaver til bruk i arbeid med utdanningsvalg. Her er det viktig å plukke ut relevante oppgaver og prioritere mellom disse Noen ideer til kompetansemål og oppgaver i ulike utdanningsprogram finnes på I arbeidet med utdanningsvalg vil entreprenørskap som metode egne seg godt Det legges vekt på varierte og praktiske opplegg Tverrfaglige opplegg egner seg godt i faget utdanningsvalg. Her kan kompetansemål/delmål fra andre fag trekkes inn (f. eks å skrive søknad og CV fra norskplanen og arbeidslivskunnskap fra samfunnsfagsplanen). Andre eksempler på aktiviteter, arbeidsmåter og oppgaver er beskrevet under Innspill til lokal lærerplan bak i heftet ØKONOMI Kommunene og ungdomsskolene er ansvarlig for kostnader i forbindelse med faget Kompensasjon for praksiskurs i utdanningsprogram på de videregående skolene avtales årlig mellom kommunene og de videregående skolene Ungdomsskolene betaler skyss for utprøving på de videregående skolene og i arbeidslivet De videregående skolene skaffer HMS-utstyr til alle elever der det trengs Aktuelle samarbeidspartnere Videregående skoler i Asker og Bærum Lokale bedrifter, organisasjoner, lag og klubber Foresatte Næringsråd Pensjonister Frivillige 6

7 Begreper Karriere Alle mennesker har en karriere. Karriere er den veien alle går gjennom livet med hensyn til utdanning og arbeid. Den enkeltes vei kan gå ut og inn av utdanning og arbeid og kan ta ulike retninger. Karriereplanlegging Med karriereplanlegging forstår vi planlegging av utdanning og yrke. Karriereplanlegging en er prosess som handler om å planlegge veien framover skritt for skritt. Man må da samle informasjon, undersøke muligheter og skaffe erfaring som gir en klarere forståelse av både en selv, utdanning og arbeidslivet. Målet med prosessen er at man klarere ser både egne muligheter og omverdenens behov slik at man blir bedre i stand til å ta videre og mer bevisste valg. Elevens karrieremappe Det opprettes en digital og/eller fysisk mappe for alle elever hvor elevene fortløpende kan legge inn arbeidet de gjør i forbindelse med faget utdanningsvalg. Mappen oppsummeres hvert år, og arbeidet her vil danne grunnlag for vurdering og dialog med foresatte, lærer og rådgiver. Den vil også være utgangspunkt for individuell veiledning på 10.trinn og munne ut i en individuell karriereplan. Individuell karriere-/ utviklingsplan Her vil elevens oppsummeringer, refleksjoner og begrunnede valg for valgte utdanningsprogram ligge (10.trinn). Denne kan oversendes/ tas med til første kontaktlærersamtale i videregående opplæring. Karriereveiledning Karriereveiledning er en samtale mellom en veileder og en elev. Veiledning er noe mer enn informasjon og innebærer en prosess der refleksjon og motivasjon er sentralt. Eleven har selv ansvaret for sine valg, men kan gjennom veiledning individuelt eller i grupper bevisstgjøres til å foreta mer kvalifiserte valg. Kompetanse Kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter og egenskaper, verdier og motivasjon som man har og som gjør en i stand til å utføre en oppgave/ et arbeid. 7

8 Læreplan for utdanningsvalg LK 06 Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Struktur Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng, og de bør tas i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor. Vektleggingen av hovedområdene er angitt nedenfor. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. 8

9 Oversikt over hovedområdene Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Elever som på ungdomstrinnet får anledning til å ta fag fra videregående opplæring, kan disponere timer fra hovedområdet Utprøving av utdanningsprogram til å arbeide med fag fra videregående opplæring, dersom det ikke kan frigjøres nok timer til dette fra det tilsvarende grunnskolefaget. Beskrivelse av hovedområdene Om videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv. Utprøving av utdanningsprogram Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. Om egne valg Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg. Timetall i faget Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. UNGDOMSTRINNET årstrinn 113 timer 9

10 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utdanningsvalg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i innebærer å kunne samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å kunne skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne regne innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å kunne finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Å kunne lese innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å kunne tolke tabeller og grafiske framstillinger knyttet til utdanning og arbeid. 10

11 Kompetansemål - Etter 10. årstrinn Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Utprøving av utdanningsprogram Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring. Om egne valg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen Vurdering i faget Bestemmelser for sluttvurderingen: Faget skal ha standpunktvurdering etter 10. trinn med vurdering deltatt. 11

12 Innspill til lokal læreplan i asker og bærum Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Eksempler på delmål - finne og kunne gjøre nytte av informasjon på Internett og fra andre kilder om videregående opplæring - lese og forstå læreplaner fra ulike fag i videregående opplæring - presentere muntlig ulike utdanningsprogram Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne lese innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer blant annet å kunne presentere egne erfaringer for andre. Forslag til aktiviteter Gjøre seg kjent med nettsteder som gir informasjon om videregående utdanning for eksempel hjemmesiden til de videregående skolene (se under fanen opplæringstilbud) Lese om utdanning fra andre skriftlige kilder som brosjyrer, avisartikler og bøker Gjennomføre en gründer-camp og presentere et utdanningsprogram. (Ta kontakt med Ungt entreprenørskap for mer informasjon, Sende en e-post med spørsmål til for eksempel rådgiver, lærer og/eller elev på en videregående skole Snakke med/intervjue noen man kjenner som går på videregående skole Lese tekster som viser at man kan finne fram til nødvendig informasjon om videregående opplæring, for eksempel i heftet Min framtid Lage en presentasjon av noen utdanningsprogram i videregående skole og presentere det for resten av klassen/gruppen, for eksempel en Powerpoint - presentasjon, photostory (kan lastes ned gratis fra Internett forskritt.htm), film, rollespill m.m. 12

13 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Presenterer muntlig fakta om noen utdanningsprogram Vurdering: Elevene gir hverandre respons på presentasjonen, eleven foretar en egenvurdering av presentasjonen og læreren gir tilbakemelding. Egenvurdering og tilbakemeldinger samles i elevens mappe som dokumentasjon og kan være utgangspunkt for samtaler. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene. Gjenstand for tilbakemelding/ underveisvurdering: Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Fakta om noen utdanningsprogram Jeg kan gjengi enkelte elementer i noen valgte utdanningsprogram Jeg kan med mine egne ord beskrive og fortelle om flere hovedelementer i noen valgte utdanningsprogram Jeg kan beskrive og gjøre rede for de ulike ut danningsprogrammene i videregående skole Jeg kan sammenligne noen utdanningsprogram Muntlig presentasjon Jeg kan presentere noen enkelte elementer fra valgte utdanningsprogram Jeg snakker med mye støtte fra manuskript Jeg kan bruke hjelpemidler i presentasjonen min Presentasjonen er i noen grad tilpasset målgruppen Presentasjonen har en begynnelse og en avslutning Jeg snakker med noe støtte fra manuskript Jeg kan i noen grad svare på spørsmål fra tilhørerne Jeg kan bruke ulike hjelpemidler som visuell støtte Presentasjonen er tilpasset målgruppen Presentasjonen er saklig og har en rød tråd Jeg snakker ved hjelp av noen få støtteord Jeg snakker høyt og tydelig Jeg kan svare på spørsmål fra tilhørerne Den muntlige presentasjonen har tydelig og ryddig visuell støtte 13

14 Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter Eksempler på delmål - finne og gjøre seg nytte av informasjon på Internett og fra andre kilder om videregående opplæring - lese og forstå læreplaner fra ulike utdanningsprogram i videregående opplæring - lese og forstå tabeller og grafiske framstillinger knyttet til utdanning - forklare forskjellen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram - å kunne samtale om yrkes- og karrieremuligheter i forhold til ulike utdanningsveier Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne lese innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Å kunne regne innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer blant annet å kunne presentere egne erfaringer for andre. Forslag til aktiviteter Gjøre seg kjent med nettsteder som gir informasjon om videregående utdanning for eksempel hjemmesiden til de videregående skolene (se under fanen opplæringstilbud) Lese om utdanning fra andre skriftlige kilder som brosjyrer, avisartikler og bøker Besøke utdanningsmesser Snakke med/intervjue noen man kjenner som går på ulike utdanningsprogram i videregående opplæring Definere og diskutere begrepene karriere og karriereplanlegging Forklare begreper som studieforberedende utdanningsprogram, yrkesfaglige utdanningsprogram, studiekompetanse, yrkeskompetanse, fag - eller svennebrev, utdanningsprogram, fellesfag, programfag i vgs, programområde, prosjekt til fordypning, VGI, VG2, VG3, lærling/lærekandidat, lærefag, kryssløp, påbygging til generell studiekompetanse, Y-veien, VIGO Gjennomføre gruppesamtaler, klassesamtaler og/eller samtale med lærer/rådgiver om ulike karrieremuligheter Lage en modell over ulike utdanningsveier, for eksempel som VEN-diagram, fysiske modeller i papp, plansjer, veggaviser, digitale modeller. Presentere modellen for andre, på et foreldremøte eller for elever på lavere trinn. Lage en presentasjon som viser strukturen i de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole og presentere det for resten av klassen/gruppen, for eksempel en Powerpoint-presentasjon, photostory, film, rollespill. Ta kontakt med/besøke en arbeidsplass og finne ut hvilke yrker noen av de som jobber der har og hvilken utdanning de har, for eksempel ved å jobbskygge, intervjue (telefon, Internett, besøk), lage film. Lage en presentasjon som viser eksempler på yrker de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole kan føre fram til. 14

15 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Forklar ved hjelp av en modell og i form av en samtale strukturen for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Vurdering: Elevene gir hverandre respons på samtalen, eleven foretar en egenvurdering av presentasjonen og læreren gir tilbakemelding. Egenvurdering og tilbakemeldinger samles i elevens mappe som dokumentasjon. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene. Gjenstand for tilbakemelding/ underveisvurdering: Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Forklare strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram Jeg kan gjengi enkelte elementer i ett studieforberende og ett yrkesfaglig utdanningsprogram Jeg kan med noe hjelp fortelle om yrker som ulike utdanningsprogram kan føre til Jeg kan med mine egne ord fortelle om forskjellene på noen valgte studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Jeg kan fortelle om hvordan noen valgte utdanningsprogram kan gi ulike yrkesog karrieremuligheter Jeg kan forklare og gjøre rede for strukturen i utdanningsprogrammene i videregående skole Jeg kan sammenligne strukturen i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Jeg kan forklare og vurdere ulike utdanningsprograms yrkes- og karrieremuligheter Lage en modell Jeg kan lage en modell etter en oppskrift og med noe hjelp Jeg kan lage en modell som viser noen ulike utdanningsveier og karrieremuligheter Jeg kan lage en modell som på en oversiktlig og tydelig måte viser ulikheter i strukturen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og som forklarer mulige yrkes- og karriereveier innenfor de ulike utdanningsprogrammene Samtale Jeg kan delta i en samtale med noe hjelp Jeg kan delta i en samtale med andre Jeg kan ta initiativet i samtale med andre Jeg kan stille noen spørsmål Jeg kan lytte til andre Jeg kan i noen grad føre samtalen videre Jeg kan svare på noen spørsmål Jeg kan lytte på en positiv og aktiv måte til andre som deltar i samtalen Jeg kan lytte aktivt og bidra til at samtalen føres videre Jeg kan svare på de fleste spørsmål om emnet Jeg kan bidra til at andre kommer til orde 15

16 Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Eksempler på delmål - presentere en eller flere lokale bedrifter eller arbeidssteder - forklare hva som kjennetegner arbeidslivet i regionen - å kunne lese og forstå relevante tabeller og grafiske framstillinger - presentere muntlig eller skriftlig hvilke arbeidsmuligheter ulike utdanningsprogram kan føre til - gjøre rede for hva slags behov for arbeidskraft regionen har de neste 5-10 årene - si noe om hva arbeidstakere forventer av bedriftene og hva bedriftene forventer av arbeidstakerne Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne lese innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å tolke tabeller og grafiske fremstillinger knyttet til utdanning og arbeid. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer blant annet å kunne samtale om egne kunnskaper og å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne regne innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Forslag til aktiviteter Presentere et yrke Presentere en bedrift Lese tabeller og grafiske framstillinger om utdanningsveier, yrker og arbeidsmuligheter Gjøre seg kjent med og finne fram til relevant informasjon på nettsteder som gir informasjon om yrker og arbeidsliv for eksempel Gjennomføre et prosjekt: Mitt liv om 10 år Samtale om og diskutere arbeidsmuligheter innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Lage en skriftlig eller muntlig presentasjon som viser eksempler på arbeidsmuligheter de ulike utdannings programmene i videregående skole kan føre fram til Motta besøk fra foreldre/andre voksne som forteller om sine yrker og arbeidsmuligheter Besøke eller hospitere på arbeidsplasser og foreta intervjuer om utdanningsveier, yrker og arbeidsmuligheter 16

17 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Å lese, tolke og forstå tabeller og grafiske framstillinger og presentere dette muntlig Vurdering: Egenvurdering og tilbakemelding fra lærer og medelever samles i elevens mappe som dokumentasjon. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene. Gjenstand for tilbakemelding/ underveisvurdering: Å kunne lese modeller og grafiske framstillinger Å kunne tolke modeller og grafiske framstillinger Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Jeg kan finne fram til noen elementer i en enkel modell eller i en enkel grafisk framstilling Jeg kan med hjelp/sammen med andre forstå deler av den informasjonen jeg finner i modeller og i grafiske framstillinger Jeg kan som oftest finne fram til enkel og relevant informasjon i ulike typer modeller eller grafiske framstillinger Jeg kan forstå og bruke deler av den informasjonen jeg finner i modeller og grafiske framstillinger Jeg kan sammenligne enkelte elementer i en modell og i en grafisk framstilling Jeg kan finne fram til den informasjonen jeg ønsker eller blir bedt om i de fleste modeller eller grafiske framstillinger Jeg kan forstå og bruke den informasjonen jeg finner i ulike modeller og grafiske framstillinger Jeg kan sammenligne og vurdere den informasjonen jeg får ved å lese modeller og grafiske framstillinger Å kunne forklare modeller og grafiske framstillinger Jeg kan gjengi noen elementer i en enkel modell eller i en enkel grafisk framstilling Jeg kan med mine egne ord forklare hovedinnholdet i enkle modeller og grafiske framstillinger Jeg kan på en relevant og systematisk måte forklare innholdet i modeller og grafiske framstillinger slik at innholdet blir tydelig og forståelig for andre Muntlig presentasjon Jeg kan presentere noen enkelte elementer fra en modell eller en grafisk fremstilling Jeg snakker med mye støtte fra manuskript Jeg kan bruke hjelpemidler i presentasjonen min Jeg kan presentere hovedinnholdet i enkle modeller og grafiske framstillinger Presentasjonen har en begynnelse og en avslutning Jeg snakker med noe støtte fra manuskript Jeg kan presentere innholdet i modeller og grafiske framstillinger Presentasjonen er saklig og har en rød tråd Jeg snakker ved hjelp av noen få støtteord Jeg snakker høyt og tydelig Jeg kan i noen grad svare på spørsmål fra tilhørerne Jeg kan bruke ulike hjelpemidler som visuell støtte Jeg kan svare på spørsmål fra tilhørerne Den muntlige presentasjonen har tydelig og ryddig visuell støtte 17

18 Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring Eksempler på delmål - velge utdanningsprogram som skal prøves ut - finne, lese og forstå informasjon om det valgte utdanningsprogrammet - finne fram til informasjon og melde seg på praksiskurs på videregående skole på - lage en skriftlig plan for utprøvingen på videregående skole. Denne planen inneholder hva eleven skal gjøre i planleggingsfasen, under utprøvingen og som etterarbeid - lage en skriftlig plan for utprøving på arbeidsplass. Denne planen inneholder hva eleven skal gjøre i planleggingsfasen, under utprøvingen og som etterarbeid. - lage en skriftlig plan for utprøving på egen skole. Denne planen inneholder hva eleven skal gjøre i planleggingsfasen, under utprøvingen og som etterarbeid Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne lese innebærer blant annet å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer blant annet å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Å kunne utrykke seg skriftlig innebærer å skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne regne innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. Forslag til aktiviteter Alle aktiviteter innenfor dette kompetansemålet må ta utgangspunkt i kompetansemål i utdanningsprogram fra videregående opplæring. Innenfor alle aktivitetene må elevene planlegge og dokumentere den gjennomførte utprøvingen. Jobbskygging/hospitering Praksiskurs i utdanningsprogram på videregående skole Praksis på arbeidsplass Aktiviteter på egen skole: Praktiske smakebiter fra ulike utdannings program Entreprenørskap som metode der elevene lager en tjeneste som for eksempel natursti for barneskolen, musikkprogram for barnehage/eldresenter, kantine, skoleavis, aktivitetsdag, produsere brukskunst, mopedverksted etc. Tverrfaglige prosjekter der elevene prøver ut deler av flere utdanningsprogram, for eksempel å bygge modeller av hus med elektrisitet og innredning Åpen dag på videregående skole Aktiviteter i forhold til dokumentasjon kan være å skrive logg, lage en film, lage en bildeserie, fortelle om, dramatisere m.m. 18

19 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Å skrive en plan og et refleksjonsnotat/logg knyttet til en konkret utprøving Vurdering: Egenvurdering og tilbakemelding fra lærer samles i elevens mappe som dokumentasjon. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene. Gjenstand for tilbakemelding/underveisvurdering: Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Å skrive plan Jeg kan med noe hjelp eller etter en mal lage en enkel plan for utprøving på videregående skole, arbeidsplass eller på egen skole Jeg kan med utgangspunkt i et valgt utdanningsprogram lage en plan som inneholder mål om hva jeg skal lære og finne ut i forbindelse med utprøving på videregående skole, på arbeidspalss eller på egen skole Jeg kan med utgangspunkt i et valgt utdanningsprogram lage en detaljert og realistisk plan med konkrete mål for hva jeg skal lære og finne ut i forbindelse med utprøving på videregående skole, arbeisplass eller på egen skole Å skrive refleksjonsnotater/logg Jeg kan med noen enkle setninger fortelle om utprøvingen på videregående skole, på arbeidsplass og på egen skole Jeg kan med mine egne ord beskrive utprøvingen på videregående skole, på arbeidsplass og på egen skole Jeg kan vurdere om eller i hvilken grad jeg har nådd målene mine i forbindelse med utprøvingene Jeg kan med egne ord forklare hva jeg synes om de valgte utdanningsprogrammene i forhold til mine interesser og planer Jeg kan formulere meg skriftlig der jeg vurderer om eller i hvilken grad de valgte utdanningsprogrammene kan være riktige for meg i forhold til mine interesser og planer 19

20 Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger Eksempler på delmål - reflektere over og samtale om egne ferdigheter og kunnskaper - presentere utdanninger og yrker ut i fra egne interesser - diskutere andre faktorer som kan påvirke utdannings- og yrkesvalg - forklare og begrunne hvorfor de valgte utdanninger og yrker er realistiske og relevante i forhold til egne interesser og forutsetninger Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne utrykke seg muntlig innebærer å samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne utrykke seg skriftlig innebærer å skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Forslag til aktiviteter Å ta interessetester/ferdighetstester og samtale om disse Gjøre oppgaver i heftet Min framtid eller tilsvarende oppgaver om: hva er mine sterke sider, mine verdier, mine interesser, det å ta valg mm. Reflektere skriftlig og/eller muntlig over utprøvinger i forhold til egne interesser og ressurser Bruke storyline eller andre metoder for å beskrive meg selv og livet mitt om 10 år og veien dit Gjøre ulike praktiske øvelser der man utforsker hvem man er, for eksempel i rollespill Presentere erfaringer i forhold til elevbedrift og utdanningsprogram 20

21 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Presenter muntlig noen valgte utdanningsprogram i forhold til egne interesser og forutsetninger Vurdering: Elevene gir hverandre respons på presentasjonen, eleven foretar en egenvurdering av presentasjonen og læreren gir tilbakemelding. Egenvurdering og tilbakemeldinger samles i elevens mappe som dokumentasjon. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene. Gjenstand for tilbakemelding/underveisvurdering: Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Presentasjon av utdanningsprogram i forhold til egne interesser og forutsetninger Jeg kan gjengi enkelte elementer i ett eller flere utdanningsprogram jeg tror kan passe for meg Jeg kan si noe om egne interesser og hva jeg liker å gjøre/ikke liker å gjøre Jeg kan med mine egne ord beskrive og fortelle om de viktigste elementene i de utdanningsprogrammene jeg mener vil passe for meg Jeg kan fortelle om egne interesser og forutsetninger og med bakgrunn i dette si noe om hvorfor jeg mener noen utdanningsprogram kan passe for meg/ikke passe for meg Jeg kan beskrive og gjøre rede for de utdanningsprogrammene i videregående skole jeg mener vil passe for meg Jeg kan med utgangspunkt i mine egne interesser og forutsetninger drøfte og vurdere hvilke utdanningsprogram jeg mener vil passe for meg/ikke passe for meg Muntlig presentasjon Jeg snakker med mye støtte fra manuskript Jeg kan bruke hjelpemidler i presentasjonen min Presentasjonen er i noen grad tilpasset målgruppen Presentasjonen har en begynnelse og en avslutning Jeg snakker med noe støtte fra manuskript Jeg kan i noen grad svare på spørsmål fra tilhørerne Jeg kan bruke ulike hjelpemidler som visuell støtte Presentasjonen er tilpasset målgruppen Presentasjonen er saklig og har en rød tråd Jeg snakker ved hjelp av noen få støtteord Jeg snakker høyt og tydelig Jeg kan svare på spørsmål fra tilhørerne Den muntlige presentasjonen har tydelig og ryddig visuell støtte 21

22 Hovedområde: Om videregående opplæring og arbeidsliv Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen Eksempler på delmål - samtale om og reflektere over gjennomført utprøving på videregående skole, på arbeidsplass og på egen skole - reflektere over hvordan erfaringer man har gjort kan få konsekvenser for videre valg av utdanning og yrke - foreta valg av utdanningsprogram og søke videregående opplæring Forslag til hovedvekt på grunnleggende ferdigheter innenfor dette kompetansemålet Å kunne utrykke seg skriftlig innebærer å skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer å samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Forslag til aktiviteter Oppsummere karrieremappen og skrive et refleksjonsnotat Fylle ut min individuelle karriereplan etter en bestemt mal Sette opp tre begrunnede ønsker som settes inn i 22

23 Forslag til tilbakemelding/underveisvurdering Oppgave: Skriftlig oppsummering av utprøvinger Vurdering: Egenvurdering og tilbakemeldinger fra lærere og medelever på karrieremappen. Elevene vurderer eget arbeid ved å sette kryss i rutene Gjenstand for tilbakemelding/underveisvurdering: Refleksjon Kan noe Kan ganske godt Kan veldig godt Jeg har noen tekster som beskriver hva jeg har gjort under utprøvinger Jeg kan fortelle om noe nytt jeg har lært i forbindelse med utprøvinger Jeg kan fortelle om noe jeg har lært om meg selv i forbindelse med utprøvinger Jeg har noen ulike tekster som forklarer hva jeg har gjort under utprøvinger Jeg kan forklare hva som er mine sterke og svake sider i forhold til videre valg av utdanning og yrke på bakgrunn av utprøvinger Jeg kan fortelle om noe jeg har lært og som kan hjelpe meg i mitt videre valg av utdanning og yrke Jeg har ulike tekster som viser mitt arbeid i forbindelse med utprøvinger, for eksempel tankekart og VEN-diagram, Jeg kan forklare og begrunne hva som er mine sterke og svake sider i forhold til videre valg av utdanning og yrke på bakgrunn av utprøvinger Jeg kan forklare og begrunne hva jeg har lært og hva jeg kan nå, og som jeg ikke visste før, i forhold til valg av utdanning og yrke Skriftlig presentasjon Jeg skriver noen ord riktig Jeg skriver mange ord riktig Jeg skriver bortimot alle ord riktig Jeg varierer språket av og til Jeg bruker et nokså variert språk Jeg bruker et variert språk og kan variere setningene mine 23

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdannings med årsplan 2016-17 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdannings skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karriere som er basert på elevenes

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN Gausdal ungdomsskole 2013/2014 INNLEDNING Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en skisse til lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen

Detaljer

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole juni 2008 1 Innhold: Utdanningfag... 1 Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole... 1 Innhold:... 2 Formål:...

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Lokal læreplan i utdanningsvalg

Lokal læreplan i utdanningsvalg Lokal læreplan i utdanningsvalg Trinn: 9. og 10. Faglærer: Ole Geir Uthaug Timetall: Til sammen på 9. og 10. trinn 113 timer Fagstoff: Diverse ressurser på nett Timer Emne Merknad 10 Egne valg Presentere

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 PT01 Elektrofag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen

Detaljer

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND O S F UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.16. 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn Navn: Fagertun ungdomsskole 2011-2012 Til eleven! Dette opplegget i Utdanningsvalg skal bli din karriereplan. Alt arbeid som du gjør skal du samle i en perm som skal

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer

Programfag til valg / PTV

Programfag til valg / PTV Programfag til valg / PTV Studie- og yrkesveiledning Lokal læreplan for ungdomstrinnet, 2006-2007 Kjenn skole Programfag til valg skal : 1. Gi elevene muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Lokal læreplan i Utdanningsvalg

Lokal læreplan i Utdanningsvalg Lokal læreplan i Utdanningsvalg Bakgrunn for utarbeidelse av ny lokal l æreplan: Den nye lokale læreplanen for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet baserer seg på kompetansemålene fra den sentrale læreplanen,

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag Minilæreplan i Restaurant- og matfag Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER...

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... Revidering 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL... 5 3. BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... 7 3.1. UTDANNINGSVALG... 7 3.2. ARBEIDSLIVSKUNNSKAP... 7 3.3. PROSJEKT TIL FORDYPNING... 8 3.4. KARRIEREVEILEDNING...

Detaljer

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008 Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Bakgrunn Regional plan for karrierearbeid bygger på følgende formulering i læreplanen

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV)

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV) Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Mona Irene Kjosvatn ÅRSPLAN I S (UTV) Emne/ tema

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Utdanningsvalg Trinn: 10 Lærer: Berit Andreassen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn.

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Rådgiver Marte S. Karset 2011/2012 Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Kunnskapsløfte Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG Data og Elektronikk, Dataelektronikker. 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) Innhold i karrieremappen s. 1 Kjære elev s. 2 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 3 Mål for 9.trinn Mål for 10.trinn s.

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Veiledning i utdanningsvalg

Veiledning i utdanningsvalg Veiledning i utdanningsvalg Innhold 1 Innledning.... 4 2 Fagets egenart... 5 3 Praktisk gjennomføring av utdanningsvalg... 7 Organisering av utdanningsvalg... 7 Ansvarsfordeling i utdanningsvalg.... 8

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Utdanningsvalg veiledning til læreplan

Utdanningsvalg veiledning til læreplan Utdanningsvalg veiledning til læreplan Artikkel Publisert: 06.11.2015 Utskriftsversjon Utdanningsvalg veiledning Innhold 1 Innledning 2 Fagets egenart 3 Praktisk gjennomføring av utdanningsvalg Ansvarsfordeling

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.2016 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG FOR

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE 1 REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE På Landås skole har alle lærere, i alle fag, på alle trinn ansvar for elevenes regneutvikling. Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9. Karriereveiledning hele skolens ansvar Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.oktober 2008 Få karriereveiledningen ut av rådgivers lukkede kontor og inn i hele organisasjonen!

Detaljer

Utdanningsvalg v/lus. Lokal Læreplan. Ø 1. Utviklingsplan https://utviklingsplan.no. Innholdet oversiktlig fordelt på fire faner

Utdanningsvalg v/lus. Lokal Læreplan. Ø 1. Utviklingsplan https://utviklingsplan.no. Innholdet oversiktlig fordelt på fire faner MÅL for faget: Elevene skal oppnå kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger gi forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring.

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Lokal læreplan. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING. Lister videregående skole, studiested Flekkefjord

Lokal læreplan. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING. Lister videregående skole, studiested Flekkefjord Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Flekkefjord Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Bygg og anleggsteknikk Underskrift rektor/ avdelingsleder

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk

Lokal læreplan i fremmedspråk Lokal læreplan i fremmedspråk Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker

Detaljer

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr8-01 Formål Gode trenere og ledere er gode tilretteleggere og miljøskapere

Detaljer

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning 2 1. Hva er formålet med yrkesfaglig fordypning? Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn

PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn Vuku oppvekstsenter 2010 /2011 8. TRINN HØST TEMA AKTIVITET ANSVAR September Ev. om våren 7. trinn Presentasjon av faget Utdanningsvalg for foresatte Foreldremøte

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lister videregående skole. Restaurant- og matfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole. Restaurant- og matfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole Skoleår: 2013-2014 Utdanningsprogram Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Mål

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer