LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune"

Transkript

1 LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008

2 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et tettere samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og næringsliv. Det skal sikre et bedre yrkes- og utdanningsvalg. Læreplanen i programfag til valg for kommunene Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum er utarbeidet som et prosjekt i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Alle ungdomsskolene og videregående skoler i regionen har vært representert i prosjektet, jfr. vedlegg 2. Denne læreplanen gjelder for skoleåret 2007/2008, og skal revideres etter dette utprøvingsåret. Alle skolene i regionen skal starte med PTV skoleåret 2007/2008, og prøve ut faget på sin skole. I tillegg til denne læreplanen utarbeides det en lærerveiledning, TIPS, som vil inneholde nyttige råd og vink for å gjennomføre faget. Første utgave av TIPS vil være klar til skolestart. Den vil også bli revidert, og lærerne på hver enkelt skole står også fritt til å bruke andre aktiviteter og metoder. Vikersund, 21. mai 2007 Jan Samuelsen undervisningssjef Hanne Tuft prosjektleder 2

3 Formålet med programfag til valg Retningslinjene for programfag til valg sier at formålet med faget er å gi elevene: muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg erfaringer med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning Struktur og faser i programfag til valg I vår læreplan har vi lagt opp til tre hovedområder: samarbeid med videregående skole samarbeid med næringsliv entrepenørskap Programfag til valg består av tre faser; forberedelsesfase, hvor elevene gis mulighet til å skaffe seg oversikt over aktuelle utdanningsprogram i videregående opplæring gjennomføringsfase, som er den største fasen, og skal gi elevene smakebiter av valgt(e) utdanningsprogram(er) og/eller yrker som disse kan føre fram til vurderingsfase, hvor elevene på bakgrunn av erfaringer og kunnskap reflekterer over egne valg av utdanning og yrke De tre fasene inngår i alle typer aktiviteter, men i ulik grad. Se for øvrig TIPS. Timetall i programfag til valg Timetallene er veiledende, men hoveddelene av faget skal ligge på høsthalvårene i 9. trinn og 10. trinn. PTV avsluttes 1. mars, etter at elevene har søkt videregående opplæring. Alle elever skal ha minst 113 timer med PTV i løpet av ungdomstrinnet. Skolene fordeler disse selv, men skoleeier anbefaler følgende: 8. trinn ca. 14 årstimer 9. trinn: ca. 56 årstimer 10. trinn: ca. 43 årstimer I de årene hvor PTV innføres kan det være aktuelt å forskyve noen flere timer til 9. og 10. trinn. TIPS inneholder forslag til overgangsordninger. 3

4 Grunnleggende ferdigheter i programfag til valg Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I programfag til valg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i PTV innebærer evne til å delta i samtaler om forhold til utdanning og yrkesvalg. Det er viktig å kunne utveksle tanker, meninger og erfaringer rundt egen utdanning, og kunne ringe å gjøre avtaler om arbeid eller annen praksis på arbeidsplass. Å kunne uttrykke seg skriftlig i PTV innebærer å kunne skrive søknader og lage presentasjoner av seg selv, som kan brukes ved søking om praksisplass, utdanning og jobb. Presentasjonene skal være med i karrieremappe. Å kunne lese i PTV innebærer å kunne skaffe informasjon om muligheter for arbeid og utdanning gjennom offentlig informasjon, utdanningssystemer og på arbeidsmarkedet. Elevene må også kunne finne mening i tekster om utdanning og yrkesvalg hentet fra ulike medier og ulike sjangere, samt kunne vurdere de ulike kildene. Å kunne regne i PTV innebærer å kunne tolke og bruke tabeller og grafiske framstillinger knyttet til utdanning og arbeid, samt kjenne til nødvendige begreper innenfor personlig økonomi og videre utdanning. Å kunne bruke digitale verktøy i PTV innebærer å kunne søke informasjon om yrker og utdanning. Det er også viktig å kunne bruke digitale verktøy for å organisere informasjon og dokumenter om yrke og utdanning i digitale mapper. 4

5 Kompetansemål i faget Hovedmålet med programfag til valg er å kunne ta et realistisk og selvstendig utdannings- og yrkesvalg. Kompetansemål etter 10. årstrinn Elevene skal kunne: beskrive, gjøre rede for og bedømme egne ferdigheter, interesser og sterke sider analysere og være bevisst egne muligheter og begrensninger når det gjelder utdanning og yrkesvalg bruke digitale verktøy til å finne informasjon, og vurdere å ta vare på aktuelt stoff om yrker og utdanning navngi, påpeke forskjeller og gjøre rede for innholdet i de tolv utdanningsprogrammene begrunne valget av minst et utdanningsprogram navngi og gjøre rede for yrker og utdanninger som de ulike utdanningsprogrammene kan føre fram til fortelle om jobben/arbeidsplassen til en i familien, hvilke arbeidsoppgaver/ yrker som finnes der og vurdere hvilke utdanningsprogram som kan gi deg jobb på arbeidsstedet skrive en jobbsøknad med CV, og kunne analysere og vurdere innhold i forhold til en aktuell jobb beskrive og drøfte betydningen av et jobbintervju beskrive og gjøre rede for gjennomført arbeidspraksis og/eller erfaring fra minst et av utdanningsprogrammene i vgs. lage, presentere og begrunne egen karriereplan for videre utdanning velge, prioritere og begrunne valget av tre utdanningsprogram 5

6 Vurdering i programfag til valg Ny nasjonal bestemmelse for vurdering i PTV kommer våren Til og med skoleåret 2007/2008 gjelder retningslinjene som for tilvalgsfaget, se for øvrig rett til vurdering valg. Eleven og foreldre/foresatte kan velge om eleven skal ha vurdering med karakter. De elevene som velger dette skal ha terminkarakter og standpunktkarakter som i andre fag (jfr. 3-6 i forskrift til opplæringsloven). Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Årstrinn 10. årstrinn Ordning Elevene skal ha èn standpunktkarakter i programfag til valg Eksamen for elever Årstrinn 10. årstrinn Ordning Elevene kan ikke trekkes ut til muntlig eksamen i programfag til valg 6

7 Vedlegg 1 Forslag til innhold 8. trinn kartlegge sterke sider og interessefelter bli kjent med navn på de 12 utdanningsprogrammene finne beliggenhet til de videregående skolene i regionen delta i jobbskygging i det lokale næringsliv med en voksen de har relasjon til gjøre forberedelser til elevbedrift/entrepenørskap (samarbeids- og kreativitetsøvelser) eller for eksempel tema/prosjektarbeid om arbeidsliv og yrker i nærmiljøet starte arbeidet med karrieremappe og karriereplan Forslag til innhold 9. trinn hovedinnholdet i de 12 utdanningsprogrammene i vgo. besøke videregående skoler på åpen dag velge en til tre utdanningsprogrammer til fordypning lage jobbsøknad, CV og jobbintervju delta i praktisk yrkes- og utdanningserfaring fortsette arbeidet med karriereplan og karrieremappe lære om arbeidsmarkedet i Norge 7

8 Forslag til innhold 10. trinn bruke ulike nettsteder for å skaffe seg informasjon om utdanning og yrker gjennomføre interessetester på nettet gjennomføre en karriereveiledning med rådgiver fordype seg videre i de aktuelle utdanningsprogrammene og de yrkene/ utdanningene programmene kan føre fram til fullføre og vurdere karrierepermen og karriereplanen gjennomføre et bevisst utdanningsvalg undersøke utviklingen i arbeidsmarkedet i Norden, Europa og resten av verden. 8

9 Vedlegg 2 Regionsamarbeid for Krødsherad, Sigdal, Ringerike, Modum, Hole og Buskerud fylkeskommune STYRINGSGRUPPE Bjørn Lippestad rektor Rosthaug vgs. Margot Aarsland/Åshild Woldstad repr. for Fylkesmannen Jan Samuelsen undervisningssjef Modum kommune Odd Henning Bentsen rektor Krødsherad skole Ann Elisabeth Gunnulfsen - prosj.leder/repr. regionen Hanne Tuft - prosj.leder programfag til valg Hege Vollan - Utdanningsforbundet PROSJEKTGRUPPE Anne Britt Skaar rektor Tyristrand skole (vara: Eirin D. Mathiesen rektor Hole u.skole) Ragnvald Lien ass.rektor Ringerike vgs. Werner Storskogen rådgiver Haugsbygd u.skole Gro Frøhaug rådgiver Hole u.skole Hanne Tuft prosjektleder programfag til valg Ringerike næringsforum Modum næringsselskap Næringshagen, Sigdal Næringslivsforum, Krødsherad Arbeidsgruppe 1 Gro Frøhaug rådg. Hole u.skole John M. Rønning rådg. Veienmarka skole Kjerstin Haukedalen rådg. Sokna skole Lillian Bjerke rådg. Nes skole Anne Hurum Hønefoss vgs. Arbeidsgruppe 2 Hanne Tuft rådg. NMU Solveig Fløtten rådg. SMU Rune Brynildsrud, rådg. Krødsherad skole Tor Kornstad rådg. Sigdal u.skole Mette Murphy rådg. Skotselv skole Isabelle Dutard Rosthaug vgs. Arbeidsgruppe 3 Werner Storskogen rådg. Haugsbygd skole Kari Nymoen rådg. Tyristrand skole Gunhild V. Arnesen rådg. Hov u.skole Synnøve Kvenshagen rådg. Hallingby skole Ragnvald Lien Ringerike vgs. 9

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag

Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag Innspill til utviklingsprosess Intensjonsavtalen mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og primærkommunene om det 13-årige skoleløpet (november

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar - FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSVALG I SØR-TROMS

U T D A N N I N G S V A L G RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSVALG I SØR-TROMS U T D A N N I N G S V A L G RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSVALG I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et interkommunalt samarbeid mellom Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Veiledning til læreplanen i arbeidslivsfag 4

Veiledning til læreplanen i arbeidslivsfag 4 Veiledning til læreplanen i arbeidslivsfag 4 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 2 2 FAGETS EGENART... 2 HVA ER ARBEIDSLIVSFAG?... 2 FAGETS FORMÅL... 3 HOVEDOMRÅDER I FAGET... 4 3 PRAKTISKE TIPS OG RÅD...

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring

Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring Å sette seg mål med jevne mellomrom og nå målene, er avgjørende for å lykkes. Karriereveiledning skal oppfattes som et nyttig redskap

Detaljer

Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring

Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring Håndbok for karrieresamtalen Grunnskolen og videregående opplæring Å sette seg mål med jevne mellomrom og nå målene, er avgjørende for å lykkes. Karriereveiledning skal oppfattes som et nyttig redskap

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201432944-11 Saksbehandler: LIGA Emnekode: ESARK-022 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. august 2015 Svar på

Detaljer

Nasjonale retningslinjer. for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen

Nasjonale retningslinjer. for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen 2 Innhold 1 Innledning 4 Del 1: Sentrale avklaringer om realkompetansevurdering 5 2. Retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr3-01 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer.

Detaljer