Og at det er en nyttig ting..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Og at det er en nyttig ting.."

Transkript

1 NF-rapport nr. 16/2010 Og at det er en nyttig ting.. 20 Evaluering av prosjektet Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice i Salten politidistrikt 15 Ann Kristin Eide 10 5

2 Og at det er en nyttig ting.. Evaluering av prosjektet Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice i Salten politidistrikt Implementering av kunnskapsstyrt politiarbeid kan betraktes som en radikal endring for politiet, da vi må bygge om huset og ikke bare drive med oppussing (Nordtvedt m.fl. 2007:36) av Ann Kristin Eide NF-rapport nr. 16/2010 ISBN-nr.: ISSN-nr.:

3 REFERANSESIDE Tittel Og at det er en nyttig ting.. Evaluering av prosjektet Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice i Salten politidistrikt Forfattere Ann Kristin Eide Prosjekt Evaluering av prosjektet POP og RJ i Salten politidistrikt Sammendrag Problemorientert politiarbeid handler om at politiet skal arbeide strategisk og proaktivt, ikke bare drive med brannslukking. Restorative justice omhandler konfliktrådets virkeområde, hvor møter som skal virke reparerende avholdes mellom offer og gjerningsperson. Prosjektet vi har evaluert har vært rettet mot å innføre arbeidsrutiner der problemorientert politiarbeid og konfliktråd kunne integreres i en mer total kriminalitetsbekjempelse. De fleste sakene som går i konfliktråd er straffesaker som oversendes fra politiet, og politiets arbeid har betydning for både type og mengde saker som oversendes. Prosjektet POP og RJ har rettet søkelys mot nettopp prosesser i politiet som har betydning for å få flere og mer alvorlige saker over i konfliktråd. Evalueringen systematiserer erfaringene fra implementeringen, slik at disse skal kunne komme til nytte i det videre arbeidet med POP og RJ. Andre rapporter innenfor samme forskningsprosjekt/program ved Nordlandsforskning P.b. 1490, 8049 Bodø Tlf.: /Telefaks: Rapporten kan også bestilles via Offentlig tilgjengelig: Ja ISBN nr Ant. sider og bilag: 84 NF-rapport nr.: 16/2010 ISSN Dato: November 2010 Prosjektansvarlig (sign): Ann Kristin Eide Forskningsleder: Terje Olsen Oppdragsgiver Politidirektoratet Oppdragsgivers referanse Knut Erik Huseby Emneord Problemorientert politiarbeid, POP, restorative justice, RJ Keywords Problemoriented policing, POP, restorative justice, RJ Salgspris NOK 100,- Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyright rettigheter.

4 FORORD Rapportens tittel, Og at det er en nyttig ting.., er ment som en metafor på hvor vanskelig implementeringsprosesser er. Samtidig får tittelen fram at selv et lite steg kan være et viktig steg, og innebære utrolig mye arbeid. Jeg vil gjerne få takke alle menneskene som har stilt opp og bidratt til at denne evalueringen kunne gjennomføres. Tusen takk til Knut Erik Huseby i Politidirektoratet for mange hyggelige og interessante samtaler og tilbakemeldinger. En spesiell takk til politimester Tone Vangen, prosjektleder Charlotte Ryen Berg og analytiker Mona Haugene-Larsen for givende dialog. Likeledes til påtaleansvarlige jurister, etterforskere og lensmenn i Salten Politidistrikt. Honnør til Heidi Kløkstad og Berit Os for ekstraarbeid med å organisere gruppeintervju, samt Øyvind Rengård for gjentatte samtaler gjennom flere prosjekt. I en travel arbeidshverdag har alle disse menneskene likevel vært imøtekommende, funnet tid til å snakke med meg og stille opp når det måtte behøves. Mona Hammerfjeld i Konfliktrådet og Siv Anita Bjørnsen i Felles Ansvar må nok en gang takkes for god dialog og støtte på alle måter. Takk også til Kriminalomsorgen og Kontor for Kriminalitetsoffer i Bodø. Jeg vil også benytte anledningen til å berømme verdens beste og minst byråkratiske administrasjon, selve oljen på maskineriet her på NF: Marion Helland, Wibeke Bjørkli og Hanne Risa. Til slutt en aldri så liten takk til Kari Anne Kristiansen for gode forklaringer om politiets rutiner underveis. Det som måtte være av mangler i rapporten er til tross for disse menneskene, og er mitt ansvar alene. Ann Kristin Eide, Bodø 22/

5 Innhold FORORD... 1 SAMMENDRAG... 4 SUMMARY INNLEDNING PROBLEMORIENTERT POLITIARBEID ( POP ) GRUNNTANKEN I POP POP: IDEALER OG REALITETER RJ ELLER GJENOPPRETTENDE RETT GRUNNTANKEN I GJENOPPRETTENDE RETT GJENOPPRETTENDE RETT POLITIETS BETYDNING FORUTSETNING FOR GODE PROSESSER POLITIETS MEDANSVAR POP OG RJ KOMBINASJONEN GENERELT OG PROSJEKTENE SPESIELT KOMBINASJONEN POP OG RJ GENERELT SELVE PROSJEKTET POP OG RJ ENDRINGSPROSESSER SONDERING, SPISSING OG AVGRENSING EVALUERINGEN Å GJØRE ERFARINGER TIL RESSURSER EVALUERINGSOPPLEGGET ANALYSEARBEIDET FORANKRING, SPREDNING OG EIERSKAP ULIKE NIVÅER ULIKE VIRKELIGHETER TO TIDLIGE OBSERVASJONER KRITISK PUNKT KRITISK PUNKT PÅTALEANSVARLIGE JURISTER POLITITJENESTEMENNENE REFLEKSJONER OMKRING EGNETHET STORE SVARTE HØL!

6 9.3 LENSMENNENE FORMIDLINGSUTFORDRINGER NÆRT LIKEVEL LANGT BORTE BARRIERE: AKADEMIKER- OG SOSIONOMSPRÅK BARRIERE: MYTOLOGISERING BETYDNINGEN AV DET KONKRETE DE GODE EKSEMPLENE EGEN ERFARING PROBLEMEIERE UTENFOR POLITIHUSET DEN SOM HOLDER EN HAMMER MÅLTALL KONFLIKTRÅDET OG FELLES ANSVAR HVA PROSJEKTET HAR LÆRT OSS Å HOLDE FAST VED DET OVERORDNEDE MÅLET BEHOV FOR SKJERMING KUNNSKAP, MÅLTALL, KVALITET OG KVANTITET NØDVENDIGHETEN AV PARALLELLITET TYPE INFORMASJON, IKKE MENGDE INFORMASJON KOMBINASJONEN POP OG RJ NOK EN GANG REFERANSER

7 SAMMENDRAG Bakgrunn Denne teksten presenterer en evaluering av prosjektet Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice i Salten Politidistrikt, på oppdrag fra Politidirektoratet. Problemorientert politiarbeid handler om at politiet skal arbeide strategisk og proaktivt, ikke bare drive med brannslukking. Restorative justice omhandler konfliktrådets virkeområde, hvor møter som skal virke reparerende avholdes mellom offer og gjerningsperson. Prosjektet har gått ut på å innføre arbeidsrutiner der problemorientert politiarbeid ( POP ) og gjenopprettende rett ( RJ ) kunne integreres i en mer total kriminalitetsbekjempelse. Justisdepartementet utformet ordlyden i mandatet, og påla Politidirektoratet å utvikle prosjektet. Salten politidistrikt ble ved politidirektørens skriv av 20.desember 2007 tildelt prosjektet, ut fra pålegg gitt i St.prp.nr.1( ). Prosjektet ble startet opp 1/8-08 og avsluttet 1/8-10. Evalueringen begynte våren 2010, og ble avsluttet høsten samme år. Fra det abstrakte til det konkrete Endringer er generelt noe man skal forvente i slike prosjekt. I dette prosjektet måtte man ikke bare konkretisere abstrakte mandat og finne ut hva som var mulig for eksempel var det ikke lett å få med seg eksterne samarbeidspartnere men en spissing og avgrensing var også nødvendig. I denne evalueringen har vi tatt for oss endringsprosessene, og utkrystallisert punkter av betydning for endringene som fant sted. Ut fra den opprinnelige prosjektplanen skulle det identifiseres og involveres flere problemeiere, et godt tverrfaglig arbeid skulle utvikles, og man skulle designe tiltak der flere problemeiere kunne inngå. I praksis har prosjektet endt opp med en POP-del som omhandlet utvikling av analyserutiner, samt en RJ-del som primært rettet fokus mot påtaleansvarlige jurister, i forhold til å få flere og mer alvorlige saker til konfliktrådet. Både Konfliktrådet og Felles Ansvar har vært aktive samarbeidspartnere i arbeidet. En viktig utfordring i prosjektet har vært det å oversette et abstrakt mandat og teori til praksis. Problemorientert politiarbeid har et mye større analytisk innhold enn den tradisjonelle og hendelsesstyrte politivirksomheten, og krever en kompetanse og metodetenkning som vanligvis ikke finnes representert innenfor politiet. Ut fra de erfaringer man har gjort seg i prosjektet POP og RJ, vil vi 4

8 anbefaler at man i det videre arbeidet med fordel kan leies inn ekstern kompetanse, for å gi prosjektledere muligheten til drøftinger og konsultasjon underveis. Politiet besitter mye god kompetanse, men politiet er også en driftsorganisasjon, og prosjektutforming er et komplisert arbeid som krever supplement av en annen type kompetanse. POP-delen Analyserutinene man har etablert, har gått ut på å se nærmere på legemsbeskadigelser og legemsfornærmelser. Var det snakk om tilfeldig vold eller var det en historie her? I en rekke saker kunne man med de analysene man gjorde se at det faktisk lå en historie bak det som syntes tilfeldig. Dette er forhold som i neste instans fungerer som viktige indikatorer for å pinpointe konfliktrådssaker man anser som egnet for konfliktrådsbehandling. Analysene står sentralt for det arbeidet som planlegges og gjøres i politidistriktet, og det er grunn til å tro at de virkningene man rapporterer i form av flere voldssaker til konfliktrådet, er knyttet til det fokuset prosjektet POP og RJ har medført. Analysearbeidet er et sentralt punkt for spredning, og er noe som med fordel kan anvendes i det videre arbeidet med POP og RJ. RJ-delen Påtaleansvarlige jurister vurderer papirene de får fra etterforskerne i forhold til eksisterende paragrafer, og avgjør hvilke reaksjonsformer som bør anvendes i de ulike sakene. Det betyr at påtaleansvarlige jurister er viktige i forhold til å få saker over til konfliktrådet. Slik sett har valget i Salten om å rette fokus mot påtaleansvarlige jurister vært hensiktsmessig. I forhold til det videre arbeidet vil vi imidlertid påpeke at etterforskerne også spiller en rolle, det er deres fortolkninger og dialog med partene som nedtegnes i de papirene som oversendes påtaleansvarlige jurist. Vi sier ikke at dette burde funnet sted innenfor prosjektet POP og RJ her måtte man helt klart avgrense. Men ut fra erfaringene man har gjort seg i prosjektet POP og RJ kan vi også lære mye om veier å gå videre, og det er dette våre forslag dreier seg om. De gode eksemplenes betydning Prosjektet POP og RJ viser tydelig at det er en sammenheng mellom kunnskap om restorative justice og den pondus man kan utvise i forhold til å overføre saker til konfliktrådet. Prosjektet viser imidlertid også at det er ikke mengde informasjon som har betydning for slik kunnskap, men type informasjon. De gode eksemplene er viktige. Evalueringen viser betydningen av at det arbeides med å få etablert 5

9 rutiner for å formidle slike gode og konkrete eksempler, helst innenfor de eksisterende rutiner, som for eksempel parolemøter. Skjerming Prosjektleder i POP og RJ har vært 50 % frikjøpt til prosjektet. Erfaringene fra prosjektet viser imidlertid at 100 % frikjøp av den/de som skal arbeide med slik implementering er viktig. Hvis ikke settes prosjektleder i en skvis mellom prosjektets hensyn og de konstante akutte situasjoner som oppstår i en driftsorganisasjon som politiet, og det akutte vil vinne. Et viktig begrep for det videre arbeidet, er skjerming. Et utviklingsprosjekt trenger gjerne unntak fra overordnete regler og styringsmåter, for å få frihet til å eksperimentere og hente erfaringer fra noe som er reelt annerledes. Skjerming kunne med fordel vært anvendt i prosjektet POP og RJ. Det omhandler både dette at prosjektleder burde vært 100 % frikjøpt til å arbeide med prosjektet, men også en mer generell skjerming i forhold til det presset som hviler på etaten i forhold til måltall generelt. Hvordan dette burde gjøres og avgrenses, er imidlertid noe som kunne vært drøftet i takt med at prosjekt utvikles. Andre skjermingstiltak kunne også vært tatt i bruk, ut fra hvilke barrierer man måtte oppleve å støte på underveis. Per i dag har for eksempel konfliktrådet en taushetsplikt som kan komme i konflikt med det å gi mer konkret informasjon om konkrete saker. Anonymisering er vanskelig å få til, siden det er lett å kjenne igjen hvilken sak og hvilke personer det er snakk om. Dette kan gjøre det vanskelig å gi konkrete tilbakemeldinger av den typen etterforskerne spør etter. Et avgrenset pilotprosjekt kunne imidlertid vært en anledning til å prøve ut nye måter å arbeide på, for å få erfaringer uten at dette truet systemet som sådan. Å holde fast ved den overordnede målsettingen Det er viktig at man heller ikke i det videre arbeidet med POP og RJ reduserer prosjektmål til det rent kvantifiserbare. Måltall kan fungere avsporende i forhold til den overordnede målsettingen: Å arbeide proaktivt. Det er ikke noe poeng å få flest mulig saker i konfliktråd i seg selv. En forutsetning for gode prosesser og godt utkomme av et konfliktrådsmøte, er reelt informert samtykke fra alle parter. Man kan imidlertid anta at dersom folk fikk en bedre forståelse av hva konfliktråd var, så ville flere få muligheten til å velge ordningen og faktisk gjøre det. Og en bedre forståelse gir et bedre grunnlag for gode prosesser og godt utkomme av konfliktrådsmøtet. Det er viktig å rette et søkelys på hva som foregår hos politiet, fordi det har betydning for hva som kan utspille seg på et konfliktrådsmøte. Prosjektet POP og RJ utgjør et lite, men viktig steg i en riktig retning. 6

10 SUMMARY Background This is an evaluation of the project Problem-Oriented Policing and Restorative Justice in the Salten Regional Police Jurisdiction commissioned by the Directorate of the Police. The objectives of the project were to initiate professional procedures incorporating problem-oriented policing ( POP ) and restorative justice ( RJ ) into a more comprehensive strategy for combating crime. Problem oriented policing is about making police work proactive and strategic. Restorative justice is oriented towards mending human relationships, by way of arranging meetings between victims and offenders. The mandate was defined by the Ministry of Justice, which also instructed the Directorate of the Police to attend to the implementation of the project. In a communication of 20 th December 2007 the Director of the Police assigned the project to the Salten Regional Police Jurisdiction on an injunction issued in Parliamentary Proposition no. 1, 2006/7. The project was started on 1 st August 2008, and completed on 1 st August The evaluation was started in the spring of 2010, and completed that same autumn. From the Abstract to the Concrete Changes must be expected in the implementation of a project of this character. And in the present case, not only would the abstract mandate have to be translated into a feasible concrete approach it so turned out, for instance, that external partners of cooperation were not easy to find but further delimitation of the project s objectives was also necessary. The present evaluation will describe the processes of change, and elements of significance to these changes will be elucidated. The original plan assumes the establishment of multiple ownership to the problems and initiatives to encourage the active involvement of these owners, as well as the development of interdisciplinary cooperation. In reality, the project ended up with a POP section dealing with the development of standard analytical approaches plus an RJ section primarily focusing on attorneys of the prosecution, all with a view to the possibility of getting a greater number of cases, and more 7

11 serious cases, to the Mediation Services. The Mediation Services and Felles Ansvar 1 have both contributed substantially in this undertaking. The step from abstract mandate and theory to practical application proved a serious challenge. Problem-oriented policing is of a considerably more analytical character than traditional police work, where concrete events set more restrictive boundaries, and it will also require a kind of competence and methodological ability not commonly found in the traditional police force. Based on the findings of the POP and RJ project, we would dearly recommend that external expertise be brought into this kind of work to provide project leaders with opportunities to discuss important issues and procure expert opinions in the process. The police possess substantial professional competence. But the police are also an operating organisation, and the complicated task of devicing projects must be supplemented with a different type of competence. The POP Section The police developed analytical approaches to enhance their understanding of assault and battery. Were they dealing with blind violence in any given case, or would there be a previous history to it? In a number of cases their analyses showed that there would actually be a previous history behind apparently accidental incidents of violence. This, in turn, would help pinpoint cases lending themselves to the processing of the Mediation Services. Analyses are fundamental in the planning of activities and their implementation in a regional police jurisdiction, and there is reason to believe that the increase in cases of assault and battery reportedly having been directed to the Mediation Services, may have been influenced by the focus created by the POP and RJ project. Analyses will generate a spreading of ideas, and may profitably be applied in the future work with POP and RJ. The RJ Section Attorneys of the prosecution will study the documents received from investigators in the light of statute law, and then decide on adequate steps of reaction in every given case. This makes these attorneys central participants in regard to directing cases to the Mediation Services. From this point of view, the decision of the Salten Regional Police Jurisdiction to focus on attorneys of the prosecution was quite appropriate. As regards the future development of this work, however, we must 1 Felles Ansvar (literally: Common Responsibility ): a public project for juveniles at an early stage of a possible delinquency career to rectify their attitudes and behaviour on the basis of a contract. Several public services will be involved. 8

12 call attention to the fact that the contribution of investigators is also vital. It is their analyses and their dialogue with the parties in question that are embodied in the documents reaching the attorneys of the prosecution. We are not asserting that this aspect should have been included in the POP and RJ project by the Salten Jurisdiction clearly, a practical delimitation was necessary. But insight obtained by way of the POP and RJ project will also suggest constructive courses to be followed from here, thus our recommendations. The Significance of Good Examples It is amply evident from the POP and RJ project that there is a connection between a person s knowledge about restorative justice and the authority with which s/he may refer a case to the Mediation Services. However, the project also reveals that this knowledge does not come from amount of information it is the type of information that matters. The good examples are important. The evaluation demonstrates the importance of establishing routines for distributing good and concrete examples, preferably within already existing routines, such as, for instance, at standard briefing sessions. Shielding The leader of the POP and RJ project was bought out 50 % for this assignment. However, the project shows that a 100 % buy-out is necessary for the person in charge of this kind of implementation. If not, the project leader will find her- or himself in a squeeze between the objectives of the project and the frequent acute situations that will occur in an operating organisation like the police, and where the latter will emerge outright winner. Shielding will be a central consideration in our further work. A development project will normally need to be exempted from standard rules and governance to have the freedom to experiment and obtain experience of circumstances that are fundamentally different. Shielding would have been an advantage in the POP and RJ project. Which implies that not only should the leader have been bought out 100 % for this project, but also that the project should have been shielded from the general pressure put on police work as regards quantifiable targets. The way to achieve this could have been thrashed out as the project was proceeding. Other shielding measures could also have been adopted, depending on what obstacles one met with. Today the Mediation Services are bound to secrecy, which may conflict with the project s need of concrete information in specific cases. It is difficult to make such information anonymous as we easily recognise cases and the individuals involved. This may inhibit the passing on of details asked 9

13 for by investigators. A limited pilot project on this issue might provide an opportunity to try out new procedures, though, and render possible the necessary data collection without threatening the principle of professional secrecy as such. Upholding the Fundamental Objectives It is imperative that the aims of the future work of POP and RJ do not deteriorate into purely quantifiable targets. Such targets may be a derailment with regard to the fundamental objectives: viz. working proactively. Having the largest number of cases possible transferred to the Mediation Services is in itself of no consequence. A prerequisite for constructive processes and a constructive outcome of a Mediation Services session is the consent of all parties, a consent that must spring from better information and understanding. We may assume that with better understanding of the functioning of the Mediation Services, more people would have a chance to opt for it, and actually do so. And with a more favourable outcome. It is important to focus on the work of the police as this has a bearing on the character of a Mediation Services session. The POP and RJ project will constitute a small but important step in the right direction. 10

14 1. INNLEDNING I denne teksten presenteres en evaluering av prosjektet Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice ( POP og RJ ). Prosjektet har gått ut på å innføre arbeidsrutiner der problemorientert politiarbeid ( POP ) og gjenopprettende rett ( RJ ) kunne integreres i en mer total kriminalitetsbekjempelse. Justisdepartementet utformet ordlyden i mandatet, og påla Politidirektoratet å utvikle prosjektet. Salten politidistrikt ble ved politidirektørens skriv av 20.desember 2007 tildelt prosjektet, ut fra pålegg gitt i St.prp.nr.1( ): Politidirektoratet skal utvikle et prosjekt der restorative justice og problemorientert politiarbeid kombineres og utprøves i et utvalgt politidistrikt. Formålet er å skaffe mer erfaring med den trygghetsskapende virkningen av et samvirke av disse metodene. Prosjektet skal fokusere på tiltak overfor atferd med potensialer for straffbar overtredelse, samt identifisering av flere problemeiere for å igangsette samlet proaktivt arbeid i det aktuelle politidistrikt. Salten politidistrikt fikk prosjektet på grunn av de gode erfaringene man allerede hadde her fra prosjektene Problemorientert politiarbeid og endringsledelse samt Felles Ansvar 2. Prosjektet ble startet opp 1/8-08 og avsluttet 1/8-10. Med Politidirektoratet som oppdragsgiver startet Nordlandsforskning opp en evaluering av prosjektet våren Evalueringen ble avsluttet høsten samme år. I kravspesifikasjonen framgikk det at man ønsket at evalueringen skulle belyse hvilken betydning etablering av intern dialog og kommunikasjon hadde hatt for resultatene, og en evaluering av de interne strategiske prosessene hos politiet. Siden RJ og POP er nyere kunnskapsområder for politiet, ønsket man også en vurdering av hvorvidt innholdet i de to perspektivene hver for seg og sammen kunne være særlig utfordrende å implementere i en organisasjon som politiet. Verdien av et pilotprosjekt måles ikke bare ut fra hva det har medført av intenderte resultater. Et sentralt poeng med pilotprosjekter er at det man lærer 2 Felles ansvar i Salten er et kriminalforebyggende tiltak, hvor man koordinerer koordinerer tverrfaglig etatssamarbeid rundt ungdommer som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. Arbeidet i Felles ansvar skal være et alternativ til tradisjonell straff for unge lovbrytere. Prinsippene for "restorative justice/restorative practice"(forsoningsjustis)er retningsgivende. (http://www.salten.no/content/view/1669/166/ - 1/11-10) 11

15 skal kunne føres videre. I en evaluering er alt som skjer i implementeringsprosesser - uavhengig av utkomme verdifullt materiale for produksjon av kunnskap som kan tilbakeføres og anvendes i det videre arbeidet. Denne evalueringen vil løfte fram og reflektere omkring erfaringer prosjektet POP og RJ har muliggjort. Vi har snakket med aktører i Salten Politidistrikt, fra etterforskere til påtaleansvarlige jurister, politimester og prosjektleder, lensmenn og statsadvokat, til aktører i Salten Konfliktråd og i Felles Ansvar alle instanser lokalisert i Bodø Politihus, så vel som Kriminalomsorgen og Kontor for Kriminalitetsoffer. Dette vil vi komme nærmere inn på senere i teksten, så vel som prosjektets og evalueringens innhold. Vi vil imidlertid legge et grunnlag for denne presentasjonen ved å si litt mer om problemorientert politiarbeid og gjenopprettende rett som fenomen i seg selv hver for seg, så vel som kombinasjonen. 12

16 2. PROBLEMORIENTERT POLITIARBEID ( POP ) 2.1 GRUNNTANKEN I POP I de følgende avsnittene vil vi si litt om POP og utfordringer knyttet til POP generelt. Hva politiarbeid skal være, er ikke gitt. Selve POP-begrepet innbefatter et helt tankesett omkring politiets roller og oppgaver, som bygger på en rekke uuttalte forutsetninger og verdigrunnlag. Problemorientert politiarbeid er en filosofi om hvordan politiets virksomhet kan gjennomføres med det formål å arbeide forebyggende, ikke bare drive ren brannslukking (Goldstein 1979, 1990). Man ønsker en strategisk og helhetlig tenkning omkring kriminalitet. Gjennom identifisering og analysering av problemene kan man gripe fatt i de mekanismene som forårsaker problemene, og derved arbeide preventivt, ikke bare hendelsesstyrt (Knutsson og Søvik 2005). Isteden for å fokusere på enkeltsaker, er det problemkompleks som skal være fokus. Suksess skal måle ut fra hvorvidt tiltakene medfører en reell reduksjon av problemet: færre, mindre alvorlige og mindre skadelige problemer (Braga m.fl s. 118). De siste årene har det vært gjort målrettede forsøk på å implementere problemorientert politiarbeid, eller såkalt POP, i det norske politiet. I 1997 begynte politihøgskolen å utdanne siste-års-studenter i denne måten å tenke på. Politidirektoratet publiserte sin strategiske plan for forebyggende politiarbeid , og i denne har POP en sentral plass. Objektivet var at alle politidistriktene skulle være kjent med, og arbeide i henhold til, prinsippene i POP, innen utgangen av 2005 (Balchen 2004). POD har også utviklet en veileder som forklarer hva POP er, som anvendes i politidistriktene. 2.2 POP: IDEALER OG REALITETER POP er et begrepsmessig rammeverk som er lett å definere, men vanskelig å oversette til praksis (Ratcliffe 2008). Det foreligger generelt en rekke utfordringer i forhold til implementering av POP. Det fins ulike oppfatninger av hva POP er og innebærer for politiets virksomhet, noe som kan gjøre det vanskelig å etablere felles forståelse for tenkningen. Videre har problemorientert politiarbeid et mye større analytisk innhold enn den tradisjonelle og hendelsesstyrte politivirksomheten, og krever en kompetanse og metodetenkning som vanligvis ikke 13

17 finnes representert innenfor politiet (Braga m.fl. 2006). Det er trolig en årsak til at prinsippene og visjonene til Herman Goldstein sjelden praktiseres i den tiltenkte formen i feltet. Mye av det som praktiseres av såkalt POP heller i stedet mot tradisjonelle metoder, og problemløsningsprosessen påpekes som ofte å være svak (Braga 2006, Goldstein and Susmich 1982, Eck and Spelman 1987). Det er altså et brudd mellom retorikken og virkeligheten i POP. Braga hevder dette neppe vil kunne endres, uavhengig av hvilke tiltak akademikere og politikere måtte igangsette. Men han sier at POP-light er bedre en ingen POP i det hele tatt, og at det som kan kalles grunne eller overfladiske responser på problemer faktisk kan være effektive for å bekjempe problemet. Braga og Weisburd stiller faktisk spørsmål ved hvorvidt man i det hele tatt skal etterstrebe POP i den rene formen det er blitt presentert av Goldstein (og også andre). De hevder man skal foretrekke oppnåelsen av en mer realistisk måte å løse problemer på. Dette, hevder de, kan være mindre tilfredsstillende for akademikere, men det har vist seg å føre til reell kriminalitetsbekjempelse: It is time for police practitioners and policymakers to set aside the fantasy of streetlevel POP and embrace the reality of what they can expect from the beat officer in the development of crime prevention plans at the street level (Braga 2006:149) 3. Braga foreslår en pragmatisk løsning, der POP praktiseres på to nivåer. Det ene er the beat level, utført av førstelinje polititjenestemenn, mens mer sofistikerte POP politiprosjekt hører hjemme høyere oppe i organisasjonen with support from the crime analysis unit and in collaboration with other criminal justice agencies, adacemic researchers, and community-based groups. POP er teoretisk topptungt, kriminologisk forskning er ofte lokalisert utenfor politiet, og ofte utilgjengelige for politiet (Braga 2006:139). Dersom politiarbeid skal utvikle seg som et kunnskapsbasert prosjekt, så er problemorientert arbeid sentralt. Men problemorientert politiarbeid er mer krevende enn antatt. Bullock og Rosie sier det slik: In the hurly-burly of real police work, real partnership work, real data, real organisational complexity, real political influence and real efforts at local accountability, aspirations to wide-scale implementation of the pure model may be utopia. Instead reflective and relatively systematic problem solving as a general method of dealing with the troublesome issues that confront police and partners may be a more practicable possibility (2006:188). 3 Det er et voksende synspunkt blant mange akademikere som er involvert i å utvikle POP, at det kanskje bedre kunne anses som en spesialistaktivitet utført av dedikerte tjenestemenn i forhold til et lite antall problemer til en hver gitt tid, heller enn en modell med prinsipper som gjennomsyrer alt som gjøres innen en politiorganisasjon (Bullock og Rosie 2006:169). 14

18 Arbeidet med å finne ut hva POP skal (for ikke å si kan) bety i praksis er alt annet enn enkelt. POP er ikke noen rask og kortsiktig løsning. Implementering tar tid, og krever pågående utdannelses- og treningsprosesser. Det analytiske nivået som akademikere kan tillate seg, er det ikke rom for på samme måte i polititjenestemenns hverdag. POP, i sin rene teoretiske form, er analytisk på et nivå som ikke synes realistisk å få til på det planet hvor det skal praktiseres. Det betyr ikke at POP ikke har noen hensikt. Det betyr heller ikke at vi tar stilling til hva POP skal være i denne teksten. Poenget vårt er å påpeke at det er et gap mellom den virkeligheten polititjenestemenn forholder seg til og POP i sin rene form. En viktig oppgave for oss er derfor å se på forhold som bidrar til å skape dette gapet, samt reflektere omkring hva dette må bety for hvordan man kan legge opp POP-prosjekt på en mest mulig hensiktsmessig måte. Prosjektet POP og RJ har produsert erfaringer som kan lære oss litt om dette. 15

19 3. RJ ELLER GJENOPPRETTENDE RETT 3.1 GRUNNTANKEN I GJENOPPRETTENDE RETT I de neste avsnittene vil vi si litt om gjenopprettende rett generelt. RJ er forkortelse av begrepet restorative justice, et begrep som på norsk også betegnes som gjenopprettende rett. Gjenopprettende rett et paraplybegrep som rommer en rekke ulike praksiser. Felles for disse praksisene er imidlertid en ideologi, som framkommer i Christies nå klassiske artikkel: konflikt som eiendom (2001). Det skal være likhet for loven. Men ingen handlinger er like, ei heller de straffbare. For at lovbrudd skal kunne sammenlignes og dømmes likt, må handlingene først gjøres like. Det skjer ved at handlingene oversettes inn i juridiske termer. I denne oversettelsesprosessen skjer det imidlertid en forenkling av saksforholdet. Forhold som kan være helt sentrale for de menneskene som er berørt av det som har skjedd, er ikke nødvendigvis det som regnes som juridisk relevant. På denne måten overtar, eller stjeler juristene og rettssystemet konfliktene fra folk. Gjenopprettende rett er en ideologi som dreier seg om å gi konfliktene tilbake til deres rettmessige eiere, og åpne opp for kompleksiteten i hendelser. Det som i denne sammenhengen defineres som rettmessige eiere, er de menneskene som er berørt av det som har skjedd. På samme måte som POP er også gjenopprettende rett topptung i form av teori, og en rekke utfordringer oppstår når teorien skal oversettes i praksis (Eide og Gjertsen 2009). I Norge er det konfliktrådene 4 som skal være hovedleverandør av gjenopprettende rett, og et konfliktrådsmøte er en måte å sette denne ideologien ut i 4 Konfliktrådene tilbyr megling i straffesaker og sivile saker. Megling representerer et alternativ til vanlig strafferettslig behandling og til håndtering av andre konflikter ved at partene selv bidrar aktivt til å finne en løsning hvor det tas hensyn til både skadevolder og skadelidte. Både politi, påtalemyndighet, kommunale og statlige etater samt private organisasjoner og publikum for øvrig kan henvende seg til konfliktrådet. Det er et mål at tilbudet om møter i regi av konfliktråd skal gjøres tilgjengelig for alle berørte i alle saker og på alle nivåer i straffesakskjeden. Bruk av konfliktråd kan være et alternativ til straff, en del av innholdet i straffen (som vilkår for betinget dom og som innhold i samfunnstraff) og rehabiliterende, gjenopprettende og forsonende tiltak etter domfellelse (for eksempel under eller etter endt soning). I 2009 har stormøter blitt en del av konfliktrådenes generelle tilbud til befolkningen. Dette harmonerer godt med utviklingen i konfliktrådssakene fra naskeri til stadig mer vold og sammensatte konflikter som kan prege et helt lokalmiljø. Konfliktrådene erfarer at stormøter kan anvendes i et stort spekter av saker - både som et alternativ til de tradisjonelle straffereaksjonene ved lovbrudd og ved ulike typer konflikter i et lokalmiljø. Uansett hvor i landet man bor skal innbyggerne ha det samme konfliktrådstilbudet og med samme 16

20 praksis på. Man prøver å skape et åpent rom der alle som er berørt av det som har skjedd kan møtes, og sette ord på hva de har opplevd, alle tanker og følelser inkludert, på sine egne premisser. Meglernes rolle er å tilrettelegge for slik dialog. Møtene kan munne ut i en avtale mellom partene, dersom de blir enige om noe som kan gjøres for å reparere noe av skaden som har skjedd. I straffesaker vil saken gå tilbake til politiet dersom det ikke inngås en avtale i konfliktrådet. Folk kan ta kontakt med konfliktrådet direkte, men de fleste sakene som går i konfliktråd er straffesaker som oversendes fra politiet. Megling kan også anvendes som såkalt særvilkår ved betinget dom og tiltak i samfunnsstraffen. Her brukes gjenopprettende rett som supplement til straffereaksjoner, ikke som alternativ. Den sistnevnte bruken av konfliktråd finner man i praksis lite av. I forhold til saker med mindreårige er bruk av gjenopprettende rett blitt en ganske så etablert praksis. Det er imidlertid en utvikling, som både er villet og lagt til rette for, der mer alvorlige saker, krenkelser og vold blir oversendt til konfliktrådet. Det er ønske om at både målgruppe og nedslagsfelt skal utvides, og RJ prøves integrert på ulike måter og tidspunkt i den strafferettslige prosessen. En årsak er at gjenopprettende rett anses som en hensiktsmessig måte å håndtere uønskede sosiale handlinger på, både i forhold til forebyggende effekt, og i forhold til å ivareta offerets interesser. Som nevnt innledningsvis ligger det både et reparerende og forebyggende potensial i gjenopprettende rett. At mennesker som er involvert i konflikter eller lovbrudd får gjort opp seg imellom, og gjerningsmenn bevisstgjort konsekvensene av det han/hun har gjort, kan forhindre ytterligere konflikter, vold og lovbrudd. 3.2 GJENOPPRETTENDE RETT POLITIETS BETYDNING Konfliktrådet omtales ofte som alternativ til strafferettslige reaksjoner, men prosessene som utspiller seg på et konfliktrådsmøte har begynt lenge før saken oversendes konfliktrådet. Politi og påtaleansvarlige jurister spiller en større rolle enn man ofte er klar over, ikke bare for å få saker oversendt, men også for hva slags utfall prosessene på konfliktrådsmøtet kan ha. høye kvalitet. Det finnes i dag 22 konfliktråd med om lag 600 lokale meglere. Justisdepartementet er overordnet myndighet for konfliktrådene. Sekretariatet for konfliktrådene er faglig og administrativt ansvarlig for konfliktrådene (http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/sivile_rettsforhold/omkonfliktradene.html?id= /10-10) 17

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet?

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? HVEM SKAL UT?? Ikke alle mennesker drømmer om det samme. Men - vi har alle våre drømmer. Derfor er

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Konfliktrådet Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Sivilavdelingen Sekretariatet for konfliktrådene Lov om konfliktrådsbehandling 1 Konfliktrådet skal

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer