Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22"

Transkript

1 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging i Nydalen En god forvaltning av byggene ville ikke vært mulig uten et automatisk energiovervåkingssystem (EOS), fastslår forvaltningsdirektør Roy Frivoll. Side 12 01/2015 «Bygg- og anleggsbransjen i Norge har vokst siden Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Forhandleren som kom inn fra Nordsjøen Les intervjuet på side 10 Foto: Laila sandvold macdonald

2 rammebetingelser Norsk aksept av Bygningsenergidirektiv II Energieffektiviseringsdirektivet neste Regjeringen har nå besluttet å innlede arbeidet med å innlemme Bygningsenergidirektiv II i EØSavtalen, med nødvendige nasjonale tilpasninger. Hensikten med direktivet er å fremme bygningers energiytelse. -Dette er god energi- og klimapolitikk, og god politikk for økt verdiskaping i byggebransjen, fremholder Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Norsk Teknologi og NELFO. -Nå håper vi at Regjeringen følger opp med også å innføre Energieffektiviseringsdirektivet. Økt fokus på tekniske installasjoner. -Norsk Teknologi har, sammen med bransjeorganisasjonene NELFO, Integra, VKE og HLF, lenge arbeidet for å få dette viktige direktivet på plass, som en del av norsk lovgivning og regelverk. Nå har man endelig lykkes. Her har Regjeringen gjort en god jobb, og man har vært villig til å høre på markedsaktørene. Vi vil nå få økt fokus på tekniske installasjoner og mer kostnadsoptimale løsninger, understreker Tore Strandskog. Foto: Laila sandvold macdonald Økt verdiskaping. Bygningsenergidirektiv II er en oppfølging av bygningsenergidirektivet, som allerede er implementert i Norge, og som er grunnlaget for tekniske forskrifter og energimerkeordningen for bygg. Nå kommer altså neste skritt. Bygningsenergidirektiv II vil bli et viktig grunnlag for arbeidet med TEK 17 og utviklingen mot nesten nullenergi bygg. I tillegg til at dette vil kunne øke verdiskapingen for viktige deler av byggebransjen, gir det også norske aktører like rammevilkår som utenlandske aktører. Energieffektiviseringsdirektivet viktig. Dersom Norge ønsker en felles europeisk løsning på energiog klimautfordringene, kommer vi ikke utenom EUs energieffektiviseringsdirektiv. En implementering vil innebære at Norge i tillegg til klimamålet må utforme et tallfestet mål for energieffektivisering. Norge er et av få land i Europa som ikke har et slikt mål som alle EU-land har hatt siden I regjeringserklæringen fra Sundvollen står det vitterlig at det skal innføres et kvantifiserbart mål for energieffektivisering i Norge. Nasjonal konkurransekraft. Norsk Teknologi har lenge vært bekymret for at utenlandske konkurrenter, som ofte kommer fra land i Europa som allerede har implementert disse viktige direktivene, har utviklet bedre kompetanse enn de norske aktørene. Nye og strengere krav til energiytelse og energiforvaltning virker i seg selv innovasjonsfremmende og kompetansebyggende. Dette gir mange av våre utenlandske konkurrenter en betydelig konkurransefordel. Derfor er Regjeringens beslutning et viktig bidrag til å bygge opp nasjonal konkurransekraft og nasjonal verdiskaping, understreker Tore Strandskog. «Nye og strengere krav til energiytelse og energiforvaltning virker i seg selv innovasjons fremmende og kompetansebyggende. Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Norsk Teknologi og NELFO Ansvarlig redaktør: Tom Schjerven E-post: Telefon / Hold deg oppdatert! Følg Norsk Teknologi på Facebook og Twitter Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo Postboks 7175 Majorstuen, 0307 Oslo tlf: e-post: internett: org.nr: Norsk Teknologi en landsforening i NHO 2 TEKNOLOGICA

3 rammebetingelser Teknologica utkommer 3 ganger per år og distribueres gratis til alle medlemsbedriftene i Norsk Teknologis bransje foreninger; NELFO, Integra, VKE og HLF. Bladet sendes også til deler av det politiske miljøet, forsknings-og utdanningsmiljøet, samarbeidspartnere og deler av bygg- og anleggsbransjen. Alle utgaver av Teknologica ligger på Vi mottar gjerne innspill til saker. Vet du om flere? Alle medlemsbedriftene mottar et eksemplar av Teknologica v/adm. direktør. Send oss gjerne navn på flere i bedriften og eventuelt andre som kan ha interesse av å motta bladet TEKNOLOGICA 3

4 rammebetingelser Bedre permitteringsregler Regjeringen endrer reglene for permittering i revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager. Dette er godt nytt for våre medlemsbedrifter som vil medføre at permittering kan foretrekkes fremfor oppsigelse. Dermed blir det enklere å beholde viktig kompetanse i bedriften, sier Cathrine Aspestrand, direktør arbeidsliv i Norsk Teknologi. 9 av 10 sier nei til svart arbeid Hele 87 prosent synes ikke det er greit med svart elektroarbeid. De vil ha faktura og lovlig dokumentasjon for arbeidet elektrikere utfører. Det viser en undersøkelse Sentio har utført blant 1000 boligeiere for NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene - Det er svært gledelig at de aller fleste boligeiere innser viktigheten av å benytte godkjente fagfolk til arbeid på elektriske installasjoner og at de vil ha faktura og lovpålagt dokumentasjon for at jobben er utført i henhold til gjeldende lover og regler, sier Ove Guttormsen, adm. direktør i NELFO. - Økt elsikkerhet og bekjempelse av svart arbeid er prioriterte områder for NELFO. 60 % oppgir at det er viktigere ikke å benytte svart arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid. Hele 85 prosent av de spurte er klar over at arbeid på elektrisk anlegg skal dokumenteres av registrert elektroinstallatør. Nye energikrav i bygg et Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om innspill til forslag til nye energikrav i bygg. - Forslag til nye energikrav i bygg er etterlengtet fra store deler av BAE-næringen, oss inkludert. Vi har ventet utålmodig på at regjeringen ville innfri løftene fra Klimaforliket. Vi er glad for at vi nå er ett skritt nærmere realisering av nye energikrav Forslaget markerer en tydelig endring i bygningspolitikken. Det er bra, men enkelte krav i forslaget har fortsatt en lite hensiktsmessig utforming, mener Tore Strandskog. Mer fokus på tekniske installasjoner. Endringsforslaget innebærer strengere krav til energieffektivitet i bygg. Dagens forenklede 4 TEKNOLOGICA

5 rammebetingelser skritt i riktig retning tiltaksmodell for oppfyllelse av krav fjernes, og det skal lages energiberegninger for alle bygg. I beregningen må bygget imøtekomme et rammekrav for netto energibehov for den aktuelle bygningskategori. - Dette rammekravet skjerpes betydelig fra dagens nivå, tilsvarende et redusert energibehov på 26 prosent i boliger og 38 prosent i yrkesbygg. Dette er positivt. Mer effektiv styring. Når det gjelder tekniske installasjoner stilles det blant annet krav til mer effektiv og behovsstyrt belysning. For små bygninger (under 150 m²) åpner man også for å lempe på rammekravet dersom man installerer solceller på eiendommen. Det foreslås også krav om formålsmåling av energi i boligblokker og yrkesbygg. Det skal som et minimum installeres målere for energibruk til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann. - Vi skulle imidlertid gjerne sett flere og strengere minstekrav til funksjonalitet for å sikre effektiv energiforvaltning i byggets driftsfase. Elektrisk oppvarming renvaskes. Dagens krav til energiforsyning setter strenge begrensninger i bruk av elektrisitet til varmeformål, og det er begrunnet i hensyn til lavere utslipp av klimagasser og forsyningssikkerhet. - Siden kravet trådte i kraft, har vi vært sterkt kritiske til en slik regulatorisk begrensning i bruk av elvarme. I høringsnotatet erkjenner endelig KMD at redusert bruk av elektrisitet i liten grad bidrar til reduserte klimagassutslipp, samt at forsyningssikkerheten er god i Norge. Departementet foreslår nå å fjerne dagens krav om å tilrettelegge for bruk av alternativer til elektrisitet. Konsekvensen av forslaget er at det kan installeres helelektriske varmeløsninger i bygg under m², sier Strandskog TEKNOLOGICA 5

6 klimabarometer Politikerpanelet debatterte alt fra elektrifisering av oljeplattformer til Enova-tilskudd, veiutbygging og kollektivsatsing. Fra v: Eva Kristin Hansen (Ap), Marit Arnstad (Sp), Ola Elvestuen (V) og Nikolai Astrup (H) Foto: Laila sandvold macdonald Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Klimamålene vil kreve tett samarbeid mellom politikere og næringsliv, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. Vi kommer ikke videre uten en nasjonal handlingsplan og et nasjonalt mål for energieffektivisering. Vi må komme oss fra ord til handling, understreket han. Legger ansvaret på det offentlige. Årets undersøkelse var den åttende i rekken, og ble presentert på Filmens Hus i Oslo 7. mai. Spesielt ekstremværet vi har opplevd de siste årene ser ut til å ha økt folks bevissthet. Temaet har hoppet fra en sjetteplass til en andreplass på velgernes politiske prioriteringsliste i løpet av det siste året, fortalte avdelingsleder Eva Fosby Livgard i sin presentasjon. Norske forbrukere legger først og fremst ansvaret på regjering og kommune når det gjelder å forberede oss på konsekvenser av klimaendringer. Og forventningene er stigende, viser undersøkelsen: Folk forventer økt satsing på forskning, utvikling av ny klimavennlig teknologi, tilrettelegging for utbygging av mer fornybar energi, og mer penger til kollektivtransport. Ikke lenger et valg. Både politikere og bransjefolk var invitert til Filmens hus denne formiddagen for å drøfte resultatene i undersøkelsen. Til dagens paneldebatt stilte stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG), Eva Kristin Hansen (Ap), Oskar Grimstad (Frp), Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Marit Arnstad (Sp) og Heikki Eidsvoll Holmås (SV) for å diskutere hva resultatene av undersøkelsen betyr for norsk klimapolitikk. Norge har ikke noe valg lenger, mente Elvestuen. Tidligere har vi satt mål, og så fikk vi bare se hva vi oppnådde. Nå må vi bare nå målet. Og skal vi nå 2030-målet, må det enorme omstillinger til, spesielt i transportsektoren, sa han. Arnstad mente elektrifisering av oljeplattformene er et tiltak som må prioriteres, mens Astrup på sin side understreket at han vil gjøre det lønnsomt for folk flest å være miljøvennlig. Vi har vært for dårlige til å formidle hva som er innført av tiltak. Folk vet ikke at det finnes støtteordninger. Det må vi få gjort noe med. Jeg er ikke opptatt av om folk gjør tiltak for å være miljøvennlige eller ikke, så lenge de gjør det, sa han. Hansson mente klimapolitikken må bli atskillig mer offensiv og konkret. Folk ser jo hva politikken faktisk går ut på, de er ikke dumme, sa han. Dette fikk han støtte i fra Holmås: Folk ser på det politikerne gjør, ikke på det de sier, mente SV-politikeren. Må jobbe over tradisjonelle grenser. For Norsk Teknologi dreier klimaarbeidet seg om en mer effektiv samhandling mellom politikk og marked. Politikerne må sette klare politiske mål, og vi i næringslivet skal etter beste evne finne de mest rasjonelle løsningene, understreket Strandskog i sitt innlegg. Derfor handler dette også om utvikling av en fornybar økonomi og et fornybart marked. Det dreier seg også om å tilrettelegge for en bærekraftig økonomisk vekst og etablering av nye næringer, forretningsområder og arbeidsplasser på tvers av ulike bransjer og fagfelt. Markedsutvikling og politikk må gå hånd i hånd. Må kjenne sin besøkelsestid. Dagens regjering har samme troverdighet i disse spørsmålene som den rødgrønne regjeringen oppnådde gjennom åtte år. Det gir Solbergregjeringen en unik mulighet til å satse offensivt, og bygge høyere troverdighet rundt disse spørsmålene enn sine politiske konkurrenter, mente Strandskog. Saksområdet opptar folk flest. Konklusjonene i denne rapporten er et viktig og tydelig signal til politikerne. For regjeringen bør dette bety at klima og miljø nå helt klart må seile opp som en av de høyest prioriterte sakene 6 TEKNOLOGICA

7 klimabarometer «Ekstremværet vi har opplevd de siste årene ser ut til å ha økt folks bevissthet. Temaet har hoppet fra en sjetteplass til en andreplass på velgernes politiske prioriteringsliste i løpet av det siste året.» Eva Fosby Livgard. avdelingsleder i TNS Gallup Avdelingsleder Eva Fosby Livgard kunne presentere et klimabarometer som avspeiler klare forventninger til myndighetene. Foto: Laila Sandvold Macdonald i årene som kommer. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, sa han. Strandskog var også opptatt av å gjøre klimaarbeid til noe som angår folk flest i hverdagen. Energieffektivisering er nettopp et område hver enkelt selv kan påvirke, og befolkningen har da også et tydelig ønske om å energieffektivisere hjemmene sine. Men det finnes økonomiske barrierer, påpekte han. Støtte til enøk-tiltak viktig. Hele 85 prosent av respondentene sier de ønsker å gjennomføre mer omfattende tiltak enn de mener de har råd til. Enøkstøtten er et godt tiltak, men den bør dekke mer i bredden, og pengepotten burde vært større enn de 290 millioner kronene som ligger der i dag. Og den må gjøres bedre kjent. Energieffektivisering er mer lønnsomt enn mange tror. Og økt politisk fokus vil bidra til å utløse et stort potensial. I Sundvollenerklæringen ble vi lovet et ambisiøst og kvantifisert nasjonalt mål for energieffektivisering. Det venter vi fortsatt på. I dag råder det stor usikkerhet i markedet om hvorvidt myndighetene vil følge opp den satsingen som ble signalisert i erklæringen. Samtidig må vår næring bli flinkere til å tilby enkle og rimelige energieffektiviseringstiltak. Her har vi helt klart en jobb å gjøre. Må legge til rette. Dersom norske myndigheter ikke legger til rette for utviklingen av et nasjonalt marked for energieffektivisering, er det fare for at norske bedrifter ikke vil klare å hevde seg i et integrert, internasjonalt marked, advarte Strandskog. Vi ser allerede tydelige tegn på såkalt lavkarbonlekkasje. Initiativet og mulighetene TEKNOLOGICA 7

8 klimabarometer Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri advarte om faren for CO2-lekkasje til land uten utslippsrestriksjoner. Foto: Laila Sandvold Macdonald Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova kunne fortelle om rekordutbetalinger i fjor, men måtte likevel konstatere at støtteordningene er lite kjent blant folk flest. Foto: Laila Sandvold Macdonald innen grønn verdiskaping forsvinner gradvis til våre europeiske konkurrenter. Denne utviklingen må snus, sa han. Det er en god start at regjeringen har signalisert at de vil implementere EUs reviderte bygningsenergidirektiv. Vi håper de følger opp med tilsvarende signal når det gjelder Energieffektiviseringsdirektivet. Får vi disse direktivene på plass, er vi kommet et godt stykke på vei med å gi norske aktører de samme rammebetingelser som våre utenlandske konkurrenter. Fremfor å bygge ned nasjonal konkurransekraft i arbeidet med å bygge fornybarsamfunnet, vil man da bidra til å bygge den opp. Vil beholde industri i Norge. Stein Lier- Hansen, leder i Norsk Industri, var opptatt av å få stoppet CO2-lekkasjene som oppstår ved utflyttingen av norske virksomheter til land uten utslippsbegrensninger. Også han var opptatt av å få nasjonale mål på plass, og dem ønsket han å få lagt tett opp mot EUs mål og klimatiltak. Nå må politikerne vise folk at de kan utrette noe, at de kan levere. Gi Enova frihet under ansvar. Da får vi teknologiutviklingen vi trenger, sa han. Også administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge var opptatt av hvordan man kan beholde norsk industri i hjemlandet. Kraftkrevende industri må fortsatt få utvikle seg i Norge, mente han. Vi må ta fornybarkraften mer i bruk, slik at man reduserer norske utslipp. Spesielt elektrifisering av transportsektoren er viktig. Det er hard kamp om midler til klimaforskning, fortalte divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Norges Forskningsråd. Foto: Laila Sandvold Macdonald Markedet har tatt tak. I likhet med Strandskog var kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i Statnett opptatt av teknologiutviklingen som blir nødvendig for å nå klimamålene. Han pekte spesielt på at forbruker i økende grad vil bli systemaktør, for i fremtidens smarte nett vil strøm gå både inn og ut av huset. Vi kommer til å bruke mer elektrisitet. Men samtidig får vi et system som vil svinge mer på grunn av fornybar energi som for eksempel vind-og solkraft, som ikke gir en jevn produksjon til enhver tid. Hvordan balansere kraftmarkedet på sikt? sa han. Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova slo i sitt innlegg fast at markedet har tatt tak i «det grønne gullet». Enova støttet rekordmange prosjekter i fjor. Akkurat nå jobber vi med en ladestrategi for elbiler. Markedet har sett fordelen ved å tilby tilgang til elbil-ladepunkter, for eksempel i forbindelse med dagligvarebutikker, sa han. Men han noterte seg samtidig noe som kom fram av både undersøkelsen og tilbakemeldingene fra bransjerepresentanter og politikere: Støtteordningene for privatmarkedet er for dårlig kjent. Bare én av fire forbrukere kjenner til Enova-tilskuddet. Det lovet Nakstad å ta med seg tilbake. Kamp om forskningsmidlene. Det er stor konkurranse om forskningsmidlene på området klima og miljø. Antall PhD-stipendiater på området er i god vekst, kunne divisjonsdirektør Fridtjof Unander fra Norges forskningsråd fortelle. Blant annet «klimatjenester» blir et viktig forskningstema fremover. Vi må bruke kunnskap om klima for å ta best mulig beslutninger, sa han. Vi har fått mer fokus på klimavennlig teknologi, og her ligger det et stort verdiskapingspotensial. Norge har kompetansen til å bli en viktig aktør på dette området. Vi jobber for å motivere miljøer i petroleumsnæringen for å se på mulighetene i fornybar energi. Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL var på sin side spesielt opptatt av energieffektiviseringspotensialet som ligger i småbygg. Vi sløser stadig bort mye energi på oppvarming av eldre bolighus. Vi ønsker å bruke offentlige støtteordninger til enøktiltak. Folk ønsker seg støtte på bredere basis enn i dag. Vi må få ordninger gjennom Enova som virkelig monner, og vi må få mer treffsikre ordninger enn i dag, sa han. Må ta upopulære beslutninger. Faglig leder Fredric Hauge fra Bellona konstaterte at det finnes et voksende politisk engasjement rundt de populære beslutningene og tiltakene. Men politikerne må også våge å ta upopulære beslutninger, sa han. Hauge kritiserte blant annet regjeringens bilplaner for ikke å være gode nok. Han sa seg ikke fornøyd med at man opererer med like gode insentiver for hybridbiler som for elbiler, tatt i betraktning at en elbil reduserer utslippet ti ganger mer enn en hybridbil. Han sluttet seg også til dem som venter på at energieffektiviseringsdirektivet skal bli tatt inn i det norske lovverket: Så langt er implementeringen blitt utsatt to ganger. Nå må vi bare få det på plass, sa han. 8 TEKNOLOGICA

9 organisering nettselskap Selskapsmessig og funksjonelt skille i nettselskap Regjeringen har sendt ut på høring et lovforslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet. Dette er et meget gledelig og fornuftig forslag, sier Tore Strandskog. Vi har lenge arbeidet for et slikt krav. Høringsfristen var 27. mai. Regjeringens lovforslag, kombinert med at vi forventer at NVE i år vil innføre krav om at tjenestekjøp fra nettselskap skal skje etter konkurranse og markedsvilkår, vil åpne for mer og reell konkurranse i markedet for nettentreprenørtjenester. Samtidig vil det redusere risikoen for kryssubsidiering fra nettmonopolene til konkurranseutsatt virksomhet. Manglende markedsadgang. Mange av NELFOs medlemsbedrifter opplever i dag manglende markedsadgang til oppdrag i dette markedet, og det er ikke til å stikke under en stol at dagens organisering gir mulighet for uheldig kryssubsidiering. Enkelte nettselskaper tildeler egen entreprenørvirksomhet oppdrag direkte og uten konkurranse, samtidig som den samme entreprenørvirksomheten konkurrerer i det åpne markedet. På vei til et åpent marked. Dagens integrerte organisering i mange selskaper i denne sektoren medfører at strømnettvirksomheten blandes sammen med virksomhet som har lite eller ingenting med det å forsyne samfunnet med elektrisk kraft. Det er nok å nevne bredbånd, fjernvarme, alarm og installasjons- og entreprenørvirksomhet. Derfor er det utrolig viktig at Regjeringen nå foreslår et klarere skille mellom det «naturlige monopolet» og konkurranseutsatt virksomhet. - Det vil være et viktig steg mot NELFOs mål om et åpent og velfungerende marked for nettentreprenørtjenester, og gi en tydeligere grense for hva nettmonopolet faktisk skal drive med. Kostnadseffektiv utvikling. -NELFO mener det er et betydelig potensial for å få mer kostnadseffektiv nettutvikling og nettdrift ved at nettselskapene konkurranseutsetter mer av entreprenørtjenestene. De neste 10 årene skal det investeres milliarder kroner i nett i Norge. Det er helt nødvendige nettinvesteringer som skal styrke forsyningssikkerheten og bringe det moderne Norge inn i lavutslippssamfunnet. Elektrisiteten må tas i bruk i større omfang enn før og på flere områder i samfunnet, avslutter Strandskog TEKNOLOGICA 9

10 intervjuet Forhandleren som kom inn fra Nordsjøen Det er slutten av 1980-tallet. Det er konfliktstemning mellom en gruppe elektrikere i Nordsjøen og fagforbundet deres. For Jan Olav Andersen skal konflikten bli begynnelsen på en lang karriere som tillitsvalgt. I mars i år ble 58-åringen valgt til ny leder av El og IT-forbundet. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og liker å engasjere meg i ting. Vi var svært misfornøyd med hvordan forbundet vårt jobbet for oss den gangen. Men i stedet for å melde oss ut, valgte vi å formulere en rekke krav. Og så ballet det bare på seg. Nå har jeg jobbet i forbundet i over tjue år. Men før det jobbet jeg femten år i Nordsjøen som elektriker for Akerkonsernet, forteller han. Urbanisert sogning. Den nyvalgte forbundslederen vokste opp i Vik i Sogn, men etter å ha bodd en årrekke i Oslo er han solid urbanisert. I dag bor han i Gamlebyen, og går til og fra jobb hver dag. Ulikt gjennomsnittsnordmannen har han ikke egen bil. Han har heller ikke hytte, verken ved sjøen eller på fjellet. Jeg er ikke spesielt glad i natur, og driver ikke med verken jakt eller fiske. Jeg har mer urbane interesser, som å spise ute med gode venner eller å gå på konserter eller i teateret. Han trengte ikke lang betenkningstid da valgkomiteen tok kontakt. Det var ingen vanskelig vurdering. Jeg var veldig klar for dette. Jeg har jobbet i forbundet i over tjue år, og ledet forhandlingsavdelingen fra 2001 frem til nå. Det føltes naturlig å svare ja. Viktig samarbeid om næringspolitikk. Etter to tiår som tillitsvalgt kjenner han motparten godt. Norsk Teknologi og El og IT-forbundet. Sammen utgjør vi elektrobransjen, og har mange felles interesser. Tidligere var samarbeidet mellom oss først og fremst preget av at vi var motparter i en tariffavtale. Nå i dag handler det i stadig større grad om næringspolitikk. Vi samarbeider på flere arenaer enn tidligere, og jeg synes i all hovedsak at vi har et ryddig og godt samarbeidsforhold. Jeg synes vi er flinke til å holde arenaene fra hverandre, selv om vi ikke alltid nødvendigvis har samme syn på løsningene. Så har vi også en god plattform å samarbeide på: I vår bransje er vi i dag i den heldige situasjonen at vi kan promotere næringspolitikk, noe som også er bra med tanke på vår største utfordring i dag, nemlig det grønne skiftet. Vi har jobbet mye med Arnstadrapporten, og med regelverk rundt krav om energibruk. I denne saken adresserer vi verdens største problem, samtidig som det får positiv effekt for våre medlemmer. I bunn og grunn er dette en hjertesak for meg. Fagbevegelsen må være med og ta større ansvar for en grønn omstilling av samfunnet. Mye bra blir gjort, men vi må bli enda sterkere pådrivere for gode løsninger på dette området. Det prioriterer vi. Vi må også ha garden oppe med hensyn til den norske modellen for arbeidslivet. Den lar seg demontere bit for bit dersom vi ikke passer på. Vi må forsvare og videreutvikle en trygg, sosial base for denne modellen, og videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Det jobber vi for på flere arenaer, i sammenheng med tariffavtaler, politisk arbeid med mer. Mye av vårt arbeid gjennomsyres av det fundamentet. Må konkurrere på kompetanse. El og IT-lederen er ikke minst opptatt av medlemmenes kompetanse. Vi samarbeider mye med Norsk Teknologi om kvalifikasjonskrav for elektrikere, og forskrifter rundt faget. Begge organisasjoner har et stort engasjement på dette. Det er viktig for våre medlemmer å få mulighet til å henge med i den teknologiske utviklingen, og være blant de mest oppdaterte fagarbeiderne i verden. Det er også viktig for det enkelte menneskes livskvalitet. Å komme til kort i sin egen jobb må være noe av det verste man kan oppleve. Vi har klart å holde et høyt nivå på fagarbeiderne i Norge, og vi har klart å opprettholde det norske fagbrevet. Det vil bli bare viktigere og viktigere. Vi er ikke lenger en beskyttet bransje. Da er det kvalitet og kompetanse vi må konkurrere på, ikke lønnsnivå. Vi kunne også tenke oss et sterkere trepartssamarbeid på fylkesnivå, for mange beslutninger blir tatt på dette nivået. Jeg kunne også tenke meg et sterkere engasjement på energieffektivisering og velferdsteknologi. Vi trenger et tilsvarende godt samarbeid når det gjelder å bruke teknologi til å gjøre samfunnet bedre. Må erkjenne viktige sammenhenger. Det finnes naturgitte konfliktområder mellom partene, påpeker Andersen. Det gjelder blant annet sosial dumping. Vi har ikke vært imponert over Norsk Teknologis innsats på det området. Faktisk mener vi flere NHO-foreninger har stått i veien for løsningene på dette området. Men også her ser vi endringer. Den kvaliteten man aksepterer ved innleie av utenlandsk arbeidskraft, er den samme kvaliteten man faktisk må konkurrere mot i konkurransen mot utenlandske selskaper. Den erkjennelsen tror jeg mange har gjort nå. Fagbevegelsen på sin side må erkjenne at det er sammenheng mellom produktivitetsvekst og lønnsvekst. Vi skjønner at bedriftene må tjene penger for at vi skal kunne hente ut ei god lønn. Vi samarbeider for at bransjen skal tjene penger, og så må vi forhandle om fordelingen av de pengene. Det høye lønnsnivået vi har i Norge lar seg forsvare med høy produktivitet. Men fremtidig lønnsomhet vil avhenge av produktivitetsvekst. Og produktivitetsveksten avhenger igjen av evnen til å utvikle kompetanse. Hva er den viktigste enkeltsaken du og forbundet tar fatt på nå? Det siste året har vært preget av konfliktsaken mot regjeringen om endringene i Arbeidsmiljøloven. Vi konstaterer at vi har tapt denne runden. Dette er en sak som må løses politisk, så 2017 blir et viktig år for oss. En annen viktig sak for oss er opphevingen av kompetanseforskriften om bemanning i nettselskapene. Den opphevingen har ingen god faglig begrunnelse etter vår mening, så den ønsker vi også en omkamp om. Ut fra produktivitetskommisjonens føringer kan vi også få en omkamp om vannkraftressursene våre, for vi er sterkt uenige i tanken om å privatisere disse ressursene. Ikke minst er nedgangen i sysselsettingen i oljesektoren en viktig utfordring. Denne situasjonen må møtes med mer offensive grep fra regjeringen. Foreløpig har ikke nedbemanningen rammet noen av våre medlemmer, trolig fordi selskapene først kvitter seg med utenlandsk, innleid arbeidskraft. Men vi er forberedt på en betydelig økning i arbeidsledigheten i deler av våre medlemsgrupper fremover. Det er viktig at regjeringen legger opp til en motkonjunkturpolitikk for å møte dette, og ikke sitter passivt og ser på. De kan for eksempel gjennomføre en del av planene om energieffektivisering i offentlige bygg. Lønns- og arbeidsforholdene i utleieselskapene er også en viktig sak for oss. Jeg er veldig glad for at vi nylig fikk Norsk Teknologi med på en protokoll om dette. Med det har vi stoppet en utvikling som begynte å skyte fart i vår bransje, nemlig at stadig flere bemanningsbyråer inngikk arbeidsavtale om fast ansettelse uten garantilønn. Slike kontrakter skal ikke finnes, de er i strid med tariffavtalen for elektrofagene. Det er partene enige om. Trenger ingen tropiske paradiser. Hvordan er livet som forbundsleder finner du pusterom? Det er mye å holde oversikt over, så det blir en del lange dager. Noen jobbehelger blir det også. Det blir litt sensongvariasjon. Vi har mange tariffavtaler å håndtere, så i forhandlingsperioder kan det gå døgnet rundt. Men slik sesongjobbing er jeg godt vant med. Og så har jeg jo også stor frihet til å regulere egen arbeidsdag. Hva gjør så forbundslederen når han virkelig skal slappe av og hente seg inn? Da kan det hende du møter ham ruslende gatelangs i Gamlebyen, eller langs stranda ute på Bygdøy. Tropiske paradiser overlater han til andre å besøke. For den del kan det hende han bare setter seg i sofakroken med ei god bok. Eller jeg hører på jazz. Da slapper jeg virkelig godt av, sier Jan Olav Andersen. 10 TEKNOLOGICA

11 intervjuet «Tidligere var samarbeidet mellom oss først og fremst preget av at vi var motparter i en tariffavtale. Nå i dag handler det i stadig større grad om næringspolitikk.» Jan Olav Andersen, leder i EL og IT-Forbundet Foto: Laila sandvold macdonald TEKNOLOGICA 11

12 energioppfølging Nydalen er fortsatt under utbygging. Foto: Laila Sandvold Macdonald Avantors nyeste energisentral i Nydalen. Foto: Laila Sandvold Macdonald Energioppfølging er alfa og omega Da eiendomsselskapet Avantor startet sitt byggearbeid i industriområdet Nydalen i Oslo i 1992, var det med en visjon om å bygge ut en hel bydel. En god forvaltning av byggene ville ikke vært mulig uten et automatisk energiovervåkingssystem (EOS), fastslår forvaltningsdirektør Roy Frivoll. Avantor står selv for energiforsyningen til 60 prosent av byggene i den nye bydelen. To lokale energisentraler forsyner byggene med både varme og kjøling. Selskapet har fulgt opp bygningsmassen i Nydalen ved hjelp av EOS siden Uten et slik system ville vi hatt mindre kompetente medarbeidere, høyere energikostnader og mindre kontroll med bygget. EOS-systemet gir oss et godt grensesnitt for å holde kontroll med alle viktige elementer, sier Frivoll. EOS er et viktig ledelsesverktøy. Systemet gjør det mulig for ledelsen å se hvordan byggene fungerer, sammenligne byggene, og se hvordan de forskjellige vaktmesterteamene fungerer. Målerne er svært viktige. De gjør at vaktmesterteamene får rask, visualisert oversikt, og kan gi hurtig respons på avvik. Har bygget to energisentraler. Energiforsyningen ble raskt et spørsmål da bydelen skulle planlegges. Frivoll forteller bakgrunnen for at Avantor i dag eier og drifter to lokale energisentraler i Nydalen: Da vi startet byggingen i Nydalen tidlig på 1990-tallet, hadde ikke Hafslund ambisjoner om å legge fjernvarme helt opp dit. Det ledet oss inn på tanken om å produsere energien lokalt. Vi søkte om fjernvarmekonsesjon for varme, og ønsket også å levere kjøling, som det ikke er konsesjonskrav til. Ideen om varmepumper dukket opp, noe som var nokså nytt og ukjent den gangen. Varmepumpene kombinerte vi med bergvarme fra 200 brønner, og overskuddsvarme og kjøling overføres mellom byggene eller blir lagret i grunnen, forteller Frivoll. Dette var ganske risikofylt teknologi å ta i bruk den gangen, men vi ønsket å være innovative og gjøre ting miljømessig riktig. I dag tilpasses alle nye bygg i Nydalen for fornybar energi, og i tillegg jobber vi med å konvertere eldre bygg for tilkobling til lokal energisentral. I den nye energisentralen bruker vi nå biopellets som grunnlast, og i den nyeste sentralen har gass erstattet olje som spisslast. Nydalen-prosjektet har vært en reise. Tidligere var varmeforsyning viktig. Men de nye byggene er så tette at varme ikke er noen stor sak lenger. I dag er kjøling viktigere. Hva har vært den største utfordringen ved bydelsutbyggingen i Nydalen? Det er at dette har vært et virkelig høy risikoprosjekt. Men det har også vært en suksess. Det har vært positivt med tanke på omdømme, og det har hatt en spinoff-effekt. Nå gjør alle dette. At vi var så tidlig ute, har gitt oss et forsprang som vi ser en stor fordel av nå. Har tro på solenergi. Har Avantor planer om ytterligere byutviklingsprosjekter? Vi jobber først og fremst i Nydalen, hvor vi nå jobber med å få tilknyttet og konvertert alle bygg innenfor konsesjonsområdet. Vi har også bygg i områder som ligger akkurat utenfor konsesjonsområdet, og som derfor ikke kan knyttes til våre energisentraler. Der vil vi se på lokale løsninger. Vurderer dere andre energikilder enn dem dere bruker i dag? Det er ingen tvil om at miljøbygg vil bli vinnerne i fremtiden. Så vi ser også på nye teknologier. Vindkraft er vi litt skeptiske til. Vindturbiner er vanskelige å plassere på eiendom, med tanke på både støynivå og utseende. Solenergi, derimot, har vi stor tro på. Det har ikke vært regningssvarende tidligere, men nå er vi nok snart der. Vi venter på at solcellene skal bli en integrert del av bygningselementene. Det er trolig rett før slike løsninger kommer nå. Må følge opp daglig. Utbyggingsprosjektet 12 TEKNOLOGICA

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer