SAKSLISTE SENJAHOPEN VANNVERK- REGULERING BURSTINDV ANN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN VED SMÅ ENDRINGER I REGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SENJAHOPEN VANNVERK- REGULERING BURSTINDV ANN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN VED SMÅ ENDRINGER I REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 Q Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel /725 SENJAHOPEN VANNVERK- REGULERING BURSTINDV ANN 36/14 14/490 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN VED SMÅ ENDRINGER I REGULERINGSPLAN 37/14 14/507 SØKNAD OM UTLEGGING A V ANLEGG FOR LEVENDELAGRING A V FISK I SENJAHOPEN Skaland, Guttorm N ergård ordfører

2 Sak 35/14 FSK-Sak 35/14 SENJAHOPEN VANNVERK REGULERING BURSTINDV ANN Saksbehandler: Ark:ivsaksnr.: 08/725 Wenche Pedersen Arkiv: Ml2 Saksnr.: 124/08 71/08 90/08 72/09 52/12 61/13 35/14 Utvalg Formannskapet Kommunestyret Formannskapet Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Formannskapet Møtedato Innstilling: Endring av vedtak vedr ramme for kostnad og følgelig for finansiering. l. Berg kommune godkjenner ny kontrakt med Power Controls AS på ny reguleringskum, grunnarbeider, utstyr og reguleringsventil med en ramme på inn til l Arbeidene utføres og sluttføres høsten 2014 ihht fremdriftsplan. 3. Anlegget finansieres ved økning av vannavgift på industrinettet ihht selvkostprinsippet. 4. Utbyggingen finansieres ved låneopptak på inn til l Vedtaket er fattet i h.h.t kommunelovens 13. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 2 av 8

3 Sak 35/14 Vedlegg: Nytt tilbud på prosjektet fra Power Controls Saksopplysninger: Forslaget til vedtak er likelydende med vedtak gjort av kommunestyret bort sett fra at kostnadsrammen er vesentlig øket, noe som krever nytt vedtak for ramme og finansiering. Den situasjonen som er oppstått er svært uheldig og beklagelig. Vi mente alle å ha en grei sak og en meget god kontrakt inn til arbeidet skulle startes opp i slutten av september i fjor. Power Controls (PC) og underentreprenøren på grunnarbeider Antec kom opp for å befare samt iverksette prosjektet. Det ble da etter fysisk befaring sterkt påpekt fra deres side at grunnforholdene på anleggsstedet var vesentlig verre en forutsatt i prosjektbeskrivelsen. Dette i hovedsak grunnet brattere terreng, nivåforskjeller som ville medføre betydelig mer omfattende fundamentering samt løsmasser som ville komplisere forankring og stabilisering. Hertil kommer at kummen burde flyttes noen meter for å komme unna vassfare i tinesesongene. Om dette er den hele og fulle sannhet kan det være ulike meninger om Det er imidlertid ikke tvil om at det var mangler ved forprosjekteringen og også kommunens underlag for dette. Vil omtales senere. Det var ikke mulig å iverksette prosjektet slik det opprinnelig var prosjektert, ny fundamentering måtte prosjekteres og man var allerede på veg inn i vinteren 500 høydemeter til fjells. Man ble i hyggemøte enige om at Antec skulle prosjektere ny fundamentering og komme tilbake med ny pris så raskt som mulig slik at prosjektet kunne fullføres samme høst. Det dro ut noe og snøen kom til fjells. Formannskap og kommunestyret samt berørt næringsliv ble orientert om den eneste mulige beslutning, at prosjektet måtte utsettes til neste barmarksmulighet til fjells. Rådmannen har forholdt seg til de avtaler som ble gjort og de forsikringer som forelå på at man skulle komme opp med ny løsning før det ble mulig å iverksette arbeidet på nytt. I mellomtiden har vi via NC fulgt opp fra i vår av det avtalte løpet. Antec har etter hver vist seg svært uvillig til å ta dette oppdraget, har gjort seg uttilgjengelig og har fylt opp ordrebøkene. De har egentlig blitt umulig å ta med videre. Da dette omsider ble klart spilte vi inn to entreprenører som kunne tre inn i å overta grunnarbeidet. Dog etter helt selvstendige vurderinger av løsninger og kostnad. Det viser seg at Antec har priset seg usannsynlig lavt, noe som kan forklare deres disposisjoner i etter kant. PC har gjort avtale med Artic Seaworks Constructions AS (ASC) Deres tilbud er flettet inn i nytt tilbud fra PC datert 27 august som mer utførlig beskriver prosjektet. Når dette er sagt er det viktig å ha med seg historien bak etableringen av prosjektet. Da Norconsult la ut prosjektet på anbud sist vinter var det ingen som ønsket å regne på dette. Det er få entreprenører med denne kompetansen for fjernstyring, og også få entreprenører på grunnarbeider som vil ta kompliserte prosjekter til fjells. Side 3 av 8

4 Sak 35/14 NC måtte gå direkte på de få som hadde nødvendig kompetanse å fikk til slutt PC til å komme med et tilbud. Denne avtalen er følgelig ikke etter en normal anbudsprosjekt der alle regler og vilkår er standardiserte også for ansvar og tvister. Det forholdet som går på mangelfullt grunnlag fra kommunens side, eller grunnlag for påstander om dette samt NC kvalitetskontroll av dette, samt konklusjonene etter befarh1gen i fjor høst gjør at vi ikke uten videre vil ha en god sak i rettslig sammenheng, Rådmannen vij redegjøre muntlig for dette i møtet. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 4 av 8

5 Til: Berg Kommune Bjørn Fredriksen Trond Vestjord (Norconsult) Dato: 27. august 2014 Tilbud på grunnarbeider og oppsetting av leverte strøm-produkter til Burstindvann Hr. Fredriksen, BAKGRUNN Viser til kontrakt på oppsetting av strømforsyningsutstyr og ventilstyringssystem for Burstindvann, der anleggsdelen (grunnarbeider, fundament og oppsetting av elektro-utstyret på stedet) ble trukket ut av prisen på kontrakten, fordi prosjekteringen av denne delen (utført av Norconsult) ikke viste seg å være gjennomførbar etter at befaring ble foretatt høsten Dette mot 1ovnad om at Power Controls snarest mulig ville komme tilbake med et revidert tilbud og konstruksjon av fundament. Vi har i flere måneder gjennom vinteren og våren forsøkt å få opprinnelig under-entreprenør Antech AS i Harstad til å revidere konstruksjonen og komme med et nytt tilbud, uten å lykkes med det. Antech AS har i mellomtiden fått andre kontrakter og altfor mye å gjøre, og konkluderte i sommerferien med at de ikke ville kunne fullføre likevel. Vi må bare beklage at dette ble utfallet, og at det tok så lang tid å konkludere slik. Nå har vi i samarbeide med Norconsult fått inn tilbud fra Arctic Seaworks Construction AS (ACS), som vi føler oss veldig komfortable med i den forstand at: ACS kan levere til rett tid (i september iår) ACS har levert en fornuftig pris i forhold til jobben som skal gjøres, og med den sikkerhetsmargin vi mener er nødvendig for å unngå ekstra-kostnader. Det eneste som er tatt forbehold om, er force majeure i forhold til at været setter begrensninger på framdrift eller medfører noe ekstra flytid på helikopter. ACS har en profesjonalitet, kompetanse og kvalitetssystem som fullt ut tilfredsstiller relevante krav for denne type arbeider ACS har foreslått en konstruksjon som vi mener er tilstrekkelig solid i forhold til de faktiske forholdene på stedet. Dette skal dessuten kvalitetssikres mot Norconsult før arbeidet igangsettes. POWER CONTROLS AS Mai/ address P.O.Box 3050 N-1506 Moss De/i very address Solgaard Skog 15A N-1599 Moss Tel: Banking account: Page: 1 of 5 Fax: no Rygge-Vaaler Sparebank. Moss WWVV www powercontrols no Enterprise no N MVA

6 PRISER GRUNNARBEIDER ACS har gitt følgende tilbud: Vedrørende Ventil kum Burstinvatn Viser til Deres forespørsel og llm gleden av å tilby O% c.i utfore oppdraget. som foreslått i neclenforstående poster i tilbudsdokumentet Vår virksomhet Arctic Seaworks Construction AS er et firma i Arcti c Seo'vVork :o Group som håndterer rnantlllle og kornmunalte ;niske oppdrag lan9s kysten_ Becfriitene i konsernet sanwrbeicler 09 knn levere tjenester innenfor eie fleste maritime oppdmg Vi stc'h- den-necl svmrt styrket 1 forbindelse med gjennomføring ElV prosjekter Vi lever-er tjenester- til privatpersoner hdvbruk. entreprenorerkystverket, energ ise!sktlper. h<jvnernynd ig heter O\l offshore =.el :;krr per Finmmt har hovedbase i Hammerfest Finnmc-1rk og avclelrn9skontor i Tromso og E Jersuncl. bemannet etter behov. Selskapene i Arctic SeaWorks Group 1-1m i clag ca 50 fast ansatte. Antall ansatte har vært st<tbilt de siste årene. Dette er nøkkelpersonen som siv. Ing., in 1eniører, bygø- 09 anlefjqsingeniører. landmåler, ROV phot, maskinførere, bergsprengeleder, batforere, dykkere, maskinister i\di<personeh, kranfmere, PE-sveisere. HMS kurs samt sikkerhetskurs Arctic SeaWorks Gmup leverer undervannsoppdraø med dykkere og..'e!lel ROV (fjernstyrt miniubm), bunnkartlegginø, fortøyningsmbeicler, SJøledninoer. kabellemjing. rnoloarbeicler. kaimbeider, styrkeberegninger o ;v_ Vi er prekvalifisert for anteggsdykking StBtoil samt DNVi Lloyds sertifikot fm U\/- klas :oing av fartøy og innehm sentmf 1oclkjenning Vare ansotte har meget variert erfaring. noe som!jjor at ArctJc SetlVv'orks C roup fremstå,- :olll svært losningskor-npetent O f i ::;tand til[, pc1to ;e9 stor-e oppøover med godt result<jt for Yb'' kunder. 1 KVALITETSSIKRING Kvalitetsstyringssyster-r1et ved bedriften er baser1 på kravene 1 J'.JS-IS og bygger p8 konseptet orn totdi kvalitetsledelse for operasjonell ledelse og styring Systemet skal bidra til at organisasjonen til en lwer tid setter kunden i fokus, tenker- kvalitet i Dlre ledd og hm etoblelte systemer for kontinuerlig forbedr-ing av srne tjenester Ledelsen utrjrberder becjr ittens kvalitetspolitikk.. sorn gir de overonjnecle retningsljnjene for!wa som ønskes oppn[kid med HMS- og kvalitetsarbeidet. l tillegg uturbeides strategiplc:mer som gir de langsrktige forir 19etw innenfor dette. POWER CONTROLS AS Mai/ address P.O.Box 3050 N-1506 Moss Delivery address Solgaard Skog 15A N-1599 Moss Tel : Banking account: Page: 2 of 5 Fax: Rygge-Vaaler Sparebank, Moss VW.JVV: no Enterprise no N MVA

7 2 MILJØMAL FOR PROSJEKTET Arctic Seoworks Construction AS jobber akt1v for at prosjekt sko l mennomfores med m nst mulig belastning for elet ytre miljø_ ''lhjostyringen i ASVVC skjer il-iht. mrtlene i S-IS0-'1400 1_ Arctic Se8works Group etablerer mi!jomr1l fo1 alle pmsjekf.er_ 3 FORSIKRINGER Arbeidet utføres med ansvar og plikter ihht spesifikasjon i tilbuds wunnla(jel Det forutsettes at valgte kontraktsst ldard ikke strider mot forsikringsgrunnloget. Arctic Seaworks Construction AS er dekket gjennom Gjenskli9e forsikring (polisenr.: 81 'l )_ Som maksimalgrenser om erstatnings<: nsvm gjelder: For feil og mangler: Bedriftsansvm Produktansvar!50 c-; pr skadetilfel!e _ 150 c-; pr skadetilfelle oø totalt i forsikringsperio,jen 4 ARBEIDSBESKRIVELSE l forbindelse med etablering av ny venthkurn ved Burstindvatn tilby Arctic Seaworks Const1 uction AS følgende: Planering og forskaling til fjell Boring og gysing av fjellbolter 12 stk_ Forskaling og stoping nv fundament Helikopterløft inntil l O stk_ Rigg og drift Sum grunn- og betongarbeid Tilkopling av ventil og rorurbeid Trekkerør til mast. inkl_ innfesting til fjell med klrjver Oppsetting av m Jst, inkl_ bmclunerin J Trekking kabel Monterin l kabin Utvendrg gulv 09 trappevanger/geiender i trykk Impregnert materiale og sklisikre strtltrinn POWER CONTROLS AS Mai/ address P.O.Box 3050 N-1506 Moss Delivery address Solgaard Skog 15A N-1599 Moss Tel.: Banking account: Page: 3 of 5 Fax: Rygge-Vaaler Sparebank, Moss VW-NV: www powercontrols.no Enterprise no: N MVA

8 5 FORBEHOLD Hehkopterløft utover l O turer fakturer es mecl kr per tur HeHkopterut lifter knyttet til nvbrucld runnet \/n?tiorholcl faktureres etter fokti':'.ke ko.tnw:ler Forutsetter oppstart for det kort1rner snoors lnnstopingsdet:jijer for monterirl<;l av hus 09 festecletnijer til rnrt;t llolcles nv kunde Rørcleler er ikke inkludert PS: I nest siste punkt står det «kunde>>. Dette er å forstå som Power Controls AS. Power Controls AS ser for seg følgende bidrag: 1. Reise til Senja med bil og verktøy, for å arbeide en mann i 1 uke. 2. Vi bidrar med avklaring og kvalitetssikring av tilpasninger til strøm-systemet underveis i anleggsarbeidet. 3. Reise til Senja med fly, en ekstra mann i 2 dager, for commissioning på styringssystem, fjernstyring og strømforsyningssystem 4. Tilpasninger av PLS-styringen for å håndtere signaler fra ekstra vannmåler (måle vanngjennomstrømming), som ønsket. Inkl. vannmåler, giver, kabling, programmering, Scadasystem for fjernvisning osv. Pris anleggsarbeider (ACS): ,- (Vi har beregnet oss noen få prosent påslag, for å dekke inn punktene 1 og 2). Pris Power Controls bidrag 3 og 4: ,- Pris totalt: ,- Vår kommentar til dette, er at dette blir endel dyrere enn opprinnelig estimert. Opprinnelig estimat var ,- for alt, og nå blir det totalt: ,- (betalt hittil) + ca ,- i kostnader fra Antech ifbm. befaringen (betalt) ,- = ,-. Priser eks. mva. Ekstrakostnaden skyldes at grunnforholdene på stedet viste seg å være vesentlig mer utfordrende enn antatt av Norconsult, slik at fundamentet og grunnarbeidene blir vesentlig dyrere, samt at prosjektet nå så lang tid i ettertid må tas opp på nytt igjen med annen entreprenør, slik at forberedelsene og befaringen i 2013 kun i begrenset grad kan nyttiggjøres. Dessuten er det nå inkludert ekstra vannmåler og endel tilpasninger med denne. Rør-deler er ikke inkludert i tilbudet. Såvidt jeg har skjønt, ønsker man å plassere kabinen noe til venstre for dagens rør, for å unngå bekken, og dermed montere en ny stuss på dagens rør, deretter et bend og så rett-rør inn under kabinen og til ventilen. ACS vil avklare eventuelle rørdele-behov med Berg Kommune eller Norconsult når de kommer så langt. Priser er eks.mva. Våre betalingsbetingelser er som følger: POWER CONTROLS AS Mai/ address P.O.Box 3050 N Moss Delivery address Solgaard Skog 15A N-1599 Moss Tel.: Banking account: Page: 4 of 5 Fax no Rygge-Vaaler Sparebank, Moss WWW: www powercontrols.no Enterprise no N MVA

9 Sak 36/14 FSK-Sak 36/14 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN VED SMÅ ENDRINGER l REGULERINGSPLAN Saksbehandler: Arkjvsaksm.: 14/490 Bjørn Abelsen Arkiv: Dl l Saksnr.: Utvalg 32/14 Formannskapet 36/14 Fonnannskapet Møtedato Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens ledd delegerer formannskapet til rådmannen å foreta en liten endring av reguleringsplanen med ikte på at forlengelsen av flytebrygga inngår i reguleringspjanens formål (i.ndu tri/ kaianlegg). Skaland Bjørn Fredriksen rådmalln ide 5 av 8

10 Sak 36/14 Vedlegg: Reguleringsplan for Steinneset (industri/ kaianlegg). Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er formannskapets vedtak i sak 32/14 den der formannskapet har besluttet å forlenge flyte brygga ved Flerbrukshuset. Som det fremgår av reguleringsplanen, kan det være nødvendig å foreta en mindre endring av denne. Saken behandles etter plan- og bygningslovens om endringer i reguleringsplan. Etter delegasjonsreglementet kan formannskapet foreta mindre endringer av reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen. Vurdering: Etter pbl 12-14, 2. ledd kan små endringer delegeres til administrasjonen. Dette innebærer at formannskapet kan innenfor sitt fullmaktsområde delegere til administrasjonen (rådmannen) å fatte vedtak om små endringer. Innenfor havneområdet er hovedformålet ferdsel. En flytebrygge angår dette hovedformålet, men det regulerte området antas å måtte utvides for å gjøre forlengelsen, selv om forankringspunktet er innenfor det regulerte området. Administrasjonen tolker dette for å være en liten endring, slik at saken kan delegeres til rådmannen. En liten endring som skissert, vil likevel være foreløpig i forhold til at det er gjort oppstartsvedtak for regulering av hele havnebassenget. Skaland, Bjørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 6 av 8

11 .. / / /,.. y1osen..

12 TEGNFORKLARING P.og BL 125. REGUL.ERINGSEORMAl, STREKSYMBOL.ER ----PLANENS BEGRENSNING GRENSE FOR REGUI..ERINGSFORMAL BYGGEGRENSE Tot.I"TI:GRENSE FRISIKTUNJE 1.BYGGEOWRADER BOLIG -INDUSTRI/ KAIANLEGG c::::=l ' l c=j,) DBRUKSOWRÅDER c:::::=j 3.0FF.TRAFIKKOWRÅDER -GANG-/ SYKKELVEG -KJØREVEG -KAl --- SENTERUNJE REGULERT VEG OMRISS A.V (K'S!STERENDE BYGG LOKAUSERT HELT EUER DEl VIS UTENFOR i R : :cf! RM fn SOM VANN c::::j c=j - ADKOWSTPIL r (i/ / r:;- l

13 Sak 37/14 FSK-Sak 37/14 SØKNAD OM UTLEGGING A V ANLEGG FOR LEVENDELAGRING A V FISK I SENJAHOPEN aks behandler: Arkivsak.snr.: Bjørn Abelsen 14/507 Arki : U43 Saksnr.: Utvalg 37/14 Formannskapet Møtedato Innstilling: Formannskapet delegerer til rådmannen å avgi uttalelse til Ky tverkets behandling av øknad fra Aksel Hansen AS om levendelagring av fisk i havnebassenget i Senjahopen fiskerihavn. Skaland O l Bjørn Fredriksen rådmann ide 7 av 8

14 Sak 37/14 Vedlegg: Skriv fra Kystverket vedr. søknad om mellomlagring av fisk i Senjahopen. Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er skriv av fra Kystverket med anmodning om uttalelse fra kommunen om søknad om mellomlagring av fisk i havnebassenget i Senjahopen fiskerihavn. Kystverket behandler saken etter havne- og farvannsloven, der kommunen er uttaleinstans. I følge kommunens delegasjonsreglement skal uttalelser av denne typen gjøres av formannskapet, jfr. 2 nr. l med mindre uttalelse forutsettes å bli gitt av administrasjonen. Kommunen selv skal behandle saken etter plan- og bygningsloven (dispensasjon etter plan og bygningsloven), og har i den sammenheng sendt saken på høring til berørte myndigheter. Vurdering: Rådmannen kan delegeres myndighet til å avgi uttalelse på vegne av kommunen. I dette tilfellet har kommunen gitt en lignende uttalelse for ca et år siden (søknad fra Nergård AS). Det antas at det vil være aktuelt å vise til denne og ellers gjøre en lignende uttalelse. Formannskapet kan i denne sammenheng enten avgi uttalelse selv eller delegere til rådmannen å avgi uttalelse. Skaland Bjørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 8 av 8

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer