Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget"

Transkript

1 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte torsdag 25. april 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet finner sted på UMB, styrerommet, Cirkus. Forslag til saksliste: FS-36/13 FS-37/13 FS-38/13 FS-39/13 FS-40/13 FS-41/13 FS-42/13 FS-43/13 FS-44/13 FS-45/13 FS-46/13 FS-47/13 FS-48/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoller (styremøtet 5. mars 2013 og e-postmøtet 12. mars 2013) Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget Referat fra IDF-møte deles ut på møtet Orientering fra Statsbygg, muntlig orientering Valgreglementet 14b og 21. Oppfølgingssak Oppnevning av klagenemnd for valg NMBU Organisering av administrasjonen. Del 2. Oppfølging av sak FS-25/13 Dekan. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst Administrasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør. Stillingsbeskrivelse. Vurdering av åremål Administrative ledere. Stillingsbeskrivelser Personalreglement NMBU Merkevareplattform og profilprogram hovedprosjekt og implementering

2 2 av 248 FS-49/13 Revidert budsjett for 2013 FS-50/13 FS-51/13 FS-52/13 FS-53/13 FS-54/13 Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU Planene for utvikling av IKT-strukturen ved NMBU Etablering av ordning for tilskudd til faglige og strategiske satsingsområder Status fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan Eventuelt Eventuelt forfall meldes til Siri Hatlen (sign.) styreleder Jan Olav Aasbø (sign) sekretariatsleder 2

3 3 av 248 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 25. april FS-36/13- FS-39/ FS-40/ FS-41/13 FS-42/ FS-43/ Lunsj FS-44/13 FS- 46/ FS-47/ FS-48/ FS-49/ FS-50/13 FS-51/ FS-52/ FS-53/ FS-54/13 3

4 4 av 248 FS-37/2013 Godkjenning av protokoller (styremøtet og e-postmøtet 12. mars 2013 Møtedato: 25. april 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Karina Andresen Vistven og Hans Gran Vedlegg: Vedlegg: 1. V1 FS-37/2013 Utkast til protokoll fra styremøte 5. mars V2 FS-37/2013 Utkast til protokoll fra e-postmøtet 12. mars 2013 Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagte utkast til protokoll 2/13 fra fellesstyrets møte 5. mars 2013, og 12. mars april 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

5 5 av 248 Vedlegg FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 5. mars 2013 Tid: 08:00 14:20 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 02/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Birgitte Bye, Hans Gran, Finn-Hugo Markussen, Knut Moksnes, Paul Stray, Kai Tilley, Geir Tutturen og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-15/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-16/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. januar 2013 FS-17/13 Orienteringssaker fra Styreleder Rektorene Sekretariatsleder (notat vedlagt) Sekretariatet om forprosjektet Merkevareplattform og helhetlig profilprogram muntlig orientering FS-18/13 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-19/13 Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS-20/13 Budsjettmodell for NMBU FS-21/13 Prosess for rekruttering av rektoratet FS-22/13 Valgreglement FS-23/13 Rektor stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, instruks FS-24/13 Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomite sakspapirer ettersendes FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU 1

6 6 av 248 FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt FS-27/13 Rekruttering av instituttledere ved ledighet i 2013 forslag til utlysningstekst IMT FS-28/13 Omstillingshåndbok - prosessbeskrivelse ved ledighet i administrative stillinger FS-29/13 Rekruttering av arkivleder for NMBU forslag til utlysningstekst FS-30/13 Rapportering 2012 og planer 2013 FS-31/13 Fellsstyrets budsjett for 2013 sakspapirer ettersendes FS-32/13 Orientering fra Statsbygg og Sekretariatet om byggeprosessene muntlig FS-33/13 Fellesstyrets møteplan for høsten 2013 FS-34/13 Eventuelt Styreleder forlot møtet kl. 12:15, og Agneta Bladh overtok møteledelsen for sakene FS- 17/13 unntatt orientering fra Halogen, sak FS-20/13, FS-30/13, FS-32/13 og FS-33/ FS-15/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-16/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Merknad i høringsrunden er innarbeidet i endelig utkast til protokoll Vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 01/13 fra fellesstyrets møte 30. januar FS-17/13 Orienteringssaker Fra NVH Yngvild Wasteson viste til at arbeidet med oppfølging av fusjonen krever mye tid opplyste om interessant deltakelse sammen med rektor UMB på NUS-seminar (Nordisk universitetssamarbeid) informerte om intensjonsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune sammen med andre interessenter knyttet til oppdrettsnæringen/frøya v.g. skole opplyste om påbegynt arbeid med revisjon av studieplan for veterinærutdanningen tilpasset nytt studenttall viste til arbeid med brukerutstyrsbudsjett og møte med Statsbygg 12. mars. Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til arbeid med å forberede US-møte 12. mars, bl.a. med sak UMBs Rapport og planer med økt produksjon på viktige indikatorer og videre prioritering av studiekvalitet, forskningsproduksjon og utvikling av bygningsmassen 2

7 7 av 248 viste til branntilløp og arbeids- og branntilsyns rapporter med pålegg for rom for oppbevaring av gassflasker og til utgifter for slik sikring opplyste om kommende besøk av fiskeri- og kystministeren med presentasjon av NMBU med spesielt fokus på akvaområdet og presentasjoner av aktuelle forskningsområder også av betydningen av VIs helseovervåking for norsk lakseeksport viste til årets vårkonferanse 30. mai: AKVA2013 En blågrønn fremtid. Sekretariatsleder viste til saksnotatet med orientering om (re)organisering av fellesstyrets sekretariat og den videre oppbygging. Jan Aldal, NVH er nå på plass for å ivareta økonomi-funksjonene. Sekratriatet Norsk designråd v/ Benedicte Wildhagen orienterte om prosessen og målsetningene i arbeidet med å utvikle ny merkevareplattform og profilprogram (grafisk, digitalt, audiovisuelt) for NMBU. Halogen AS v/ Jonathan Romm og Vegard Iglebæk orienterte om Bruker- og tjenesteorientert forprosjekt som skal sikre involvering, felles forståelse, entusiasme og forankring i institusjonene. Forprosjektet skal ivareta verdier og kjennskap til dagens institusjoner og levere innhold til det kommende hovedprosjektet som behandles ved fellesstyrets møte i april. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringene til orientering. 4. FS-18/13 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra felles IDF-møte 1. mars 2013 ble delt ut. Birger Kruse orienterte. Sakslisten på IDF-møtet har fulgt sakslista for kommende møte i fellesstyret og gått gjennom FS-sakene. Merknader og synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene fremgår av referatet og blir lagt frem for fellesstyret i forbindelese med styrets behandling av de enkelte aktuelle sakene på sakskartet. Styreleder takket for mange gode innspill fra tjenestemannsorganisasjonene, og ga honnør for at det ut fra referat og protokoll fremsto som godt gjennomførte drøftinger og forhandlinger mellom partene. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 3

8 8 av FS-19/13 Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fellesstyret drøftet videre arbeid med strategien på forrige styremøte. Med bakgrunn i høringsutkast og innspill i høringsrunde, ble det nedsatt en redaksjonskomite for ferdigstillelse av strategien. Komiteen har enstemmig lagt fram forslag til endelig strategidokument, avgrenset til første styreperiode og med forutsetning om konkretisering gjennom handlingsplaner utarbeidet av ny ledelse. Arbeidet bygger bl.a. på fakultetspresentasjonene som ble gitt i forrige styremøte, og har tatt hensyn til høringsuttalelsene om klarere profilering. Styrebehandlingen viste også til kommentarer fra IDF- møtet til saken. Fellesstyret takket redaksjonskomiteen, under ledelse av Yngvild Wasteson, for konstruktivt og godt arbeid med strategidokumentet. Vedtak: Fellesstyret godkjenner forslag til strategidokument for NMBU FS-20/13 Budsjettmodell for NMBU Fellesstyret har opprettet et utvalg som har utarbeidet forslag til intern budsjettfordelingsmodell for NMBU. Forslaget fra utvalget er enstemmig. IDF-møtet ønsket at det var utført simuleringer som kunne synliggjøre modellens konsekvenser for instituttene. Videre var organisasjonene bekymret for en modell dersom den gir store årlige svingninger for budsjettene til instituttene. Under styrebehandlingen ba man spesielt om at det, når saken kommer opp til endelig behandling, gjøres beregninger av modellens virkemåte, herunder scenarieberegninger, gis en redegjørelse for modellens virkning på hvordan finansieringsmåten (35 %- andelen) slår ut for den delen av virksomheten som ikke er institutter, og gjøres en vurdering av hvordan modellen stimulerer til samarbeid. Til slutt var det ønskelig med en nærmere redegjørelse for hvordan modellen kan stimulere til forskning, spesielt sett i forhold til at modellens belønning pr publikasjonspoeng ligger på ca 1/3 i forhold til belønningen pr publikasjonspoeng i dagens budsjettmodell ved UMB. Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. 7. FS-21/13 Prosess for rekruttering av rektorat Sekretariatet har på oppdrag fra fellesstyret utarbeidet forslag til alternativ modell for rekruttering av rektorat i forhold til vedtaket i sak FS-48/12. Forslaget innebærer at 4

9 9 av 248 rektor og prorektor i stedet for å velges som team, velges i særskilte valg og tilsettes av styret. Sekretariatet har kommet med en vurdering av dette, beskrevet eventuell fremgangsmåte, hvordan regelverk må være, samt fremdriftsplan dersom styret ønsket å gå inn for en alternativ modell. Sekretariatet har innhentet synspunkter fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av at det har været reist spørsmål om forholdet mellom sak FS-48/12 og uh-loven. Skriftlig svar fra departementet, som bekrefter samsvar, ble lagt frem i møtet. Svaret legges ved sakens dokumenter. Partene i IDF-møtet var enige om å anbefale fellesstyret om ikke å endre tidligere vedtak. Fellesstyret drøftet på denne bakgrunn saken. En alternativ modell slik den er fremlagt, kan gi større mulighet for rekruttering av eksterne kandidater til rektorstillingen, men fellesstyret understreket samtidig viktigheten av at valg og tilsetting av rektorat må ha legitimitet blant studenter og ansatte. Med et svært stramt tidsperspektiv for denne prosessen og ved forslag om oppnevning av en nominasjonskomité med en sentrale rolle i rekrutteringsprosessen, vil dette kunne sikre en god prosess for det videre arbeidet. Vedtak: Fellesstyret opprettholder sitt vedtak i sak FS-48/12: 1. For perioden gjelder følgende overgangsordning: a. Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling og det etableres eget valgreglement som godkjennes av fellesstyret. b. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Kandidater som ikke er tilsatt ved en av institusjonene kan stille til valg, ref valgreglement som vil bli utarbeidet. I så fall må det åpnes for en løsning med to prorektorer for å sikre likevekt mellom institusjonene. c. Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret. d. Styreleder utnevnes av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra fellesstyret. 2. Sekretariatet bes fremme forslag til sammensetning av innstillingsutvalg for innstilling og tilsetting av valgt prorektor. 8. FS-22/13 Valgreglement Styret gjennomgikk forslag til valgreglement på bakgrunn av drøftingene i sak FS- 21/2013. Sekretariatet pekte på nødvendige endringer i forslaget som konsekvens av vedtak i saken. Styret drøftet videre enkeltheter i forslaget, herunder særlige regler for 5

10 10 av 248 valg til vitenskapelige stillinger (forslagets 14 b) og hvordan sikre representativitet ved valg til fakultetsstyrene (forslagets 21). Styret ba om en gjennomgang av disse paragrafer til neste møte. Studentrepresentantene fremmet forslag om endringer i paragrafer der valg av studentrepresentanter er omtalt, og styret sluttet seg til forslagene: Valgreglementes 2.6 strykes; 5.2 siste setning strykes. Andre endringer: Valgreglementets 12.2: NMBU endres til NVH/UMB andre setning: universitetsstyret endres til fellesstyret. Forslagets Alternativ 12 Valgmåte og valgbarhet mv og xx Valg av prorektor(er) utgår. Vedtak: Fellesstyret vedtar Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med de endringer som fremkom i møtet. Fellesstyret ber sekretariatet vurdere 14 b og 21 på bakgrunn av drøftingene i møtet og fremme eventuelle alternative forslag til neste styremøte. Valgreglementet trer i kraft fra vedtaksdato. 9. FS-23/13 Rektor stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, instruks Fellesstyret sluttet seg til at man legger til rette for en egnet form for intern og ekstern kunngjøring av invitasjon til å stille til valg. Styrets leder vil i samråd med koordineringsgruppen, godkjenne endelige formuleringer. Vedtak: 1. Fellesstyret vedtar stillingsbetenkning for rektor. 2. Fellesstyret vedtar kunngjøring av rektorstilling og gir styrets leder, i samråd med koordineringsgruppen, mandat til å utforme endelig kunngjøring. 3. Fellesstyret fastsetter instruks for rektorstillingen i samsvar med forslag. 10. FS-24/13 Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomite Sekretariatet har utarbeidet notat med forslag til valgstyre og nominasjonskomite som oppfølging av forslag til valgreglement, jf. sak FS-22/13 Valgreglement. Styret gjennomgikk forslag på aktuelle kandidater til vervet som leder av nominasjonskomiteen. 6

11 11 av 248 Vedtak: Fellesstyret sett ned eit valstyre, jf valreglementets 3, med fylgjande samansetning: Administrasjonssjef Valborg Lippestad (UMB), representant frå leiinga Førsteamanuensis Marit Nesje, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved NVH Forsker Per Kristian Rørstad, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved UMB Konsulent Kristin Stavseth, tilsett i teknisk og administrativt stilling ved NVH Anne Kristine Føllesdal, student ved NVH Per Fredrik Nordhov, student ved UMB Fellesstyret oppnemner fylgjande nominasjonskomité, jf valreglementets 4: Eivind Hiis Hauge (leiar), oppnemnd av styreleiar etter fullmakt, og i samråd med koordineringsgruppa Agneta Bladh (nestleiar), medlem av fellestyret Professor Lars Moe, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved NVH Professor Brit Salbu, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved UMB Seniorrådgiver Linda Godager, tilsett i teknisk og administrativt stilling ved UMB Nina Askim Vatne, student ved NVH Per Rønning, student ved UMB 11. FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU Sak om administrativ organisering ble drøftet foreløpig i fellesstyrets januarmøte, jf. sak FS-8/13. Sekretariatet la frem ny sak på bakgrunn av fellesstyrets drøftinger. Forslaget ble forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene i møte den , og protokoll fra forhandlingene forelå til fellesstyrets møte. Sekretariatet presiserte og korrigerte enkeltheter i saksfremlegget, herunder at spørsmålet om administrativ organisering har vært lagt frem for tjenestemannsorganisasjonene, men ikke drøftet i medhold av Hovedavtalens bestemmelser. Sekretariatet anbefalte fellesstyret i den videre behandlingen av saken å legge til grunn den framforhandlede organisering av NMBUs øverste administrative ledelse og administrative apparat, slik det fremgår av protokoll fra felles IDF-møte

12 12 av 248 Vedtak: Fellesstyret slutter seg til det fremforhandlede forslag til administrativ organisering, jf. protokoll fra IDF-møtet I perioden skal det være to direktører i administrasjonen som begge rapporterer til rektor: Administrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør: Administrasjonsdirektør skal ha ansvar for følgende områder/avdelinger: Personal- og organisasjon Studieadministrasjon Forskningsadministrasjon Kommunikasjon SEVU Bibliotek Økonomi- og eiendomsdirektør skal ha ansvar for følgende områder/avdelinger: Økonomi Teknisk IT Felles ressurssenter Organisasjonskartet for universitetsadministrasjonen vedtas slik det fremkommer av Vedlegg til protokoll fra IDF-møtet Fellesstyret ber sekretariatet komme tilbake med forslag om endelig plassering av øvrige administrative områder i forbindelse med at et samlet organisasjonskart for de administrative funksjoner skal behandles i styremøte den 25. april. Fellesstyret ber videre sekretariatet fremme forslag om ansvarsplassering av internkontroll, sikkerhet og beredskap. Fellesstyret ber sekretariatet utarbeide stillingsbeskrivelse for direktørene og de administrative lederstillingene til neste møte i fellesstyret. 12. FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt. Saken gjelder avklaring med Kunnskapsdepartementet om fellesstyrets mandat og myndighet til å tilsette i stillinger ved NMBU og fastsetting av overgangsordning for praktisering av slik myndighet. Departementet har bekreftet fellesstyrets mandat til å tilsette i slike stillinger. 8

13 13 av 248 Vedtak: 1. Fellesstyret tar til etterretning fellesstyrets tilsettingsfullmakt. 2. Fellesstyret fastsetter overgangsordning for innstilling for tilsetting i stillinger ved NMBU i samsvar med fremlagte forslag. 13. FS-27/13 Rekruttering av instituttledere ved ledighet i 2013 forslag til utlysingstekst Styret sluttet seg til foreslått vedtak og vurdering av behov for å oppnevne leder for arbeidet med innstilling av instituttleder ved IMT. Vedtak: 1. Instituttlederstillinger som er eller blir ledige i 2013 utlyses. 2. Instituttlederstillinger som blir ledige ved fusjonstidspunktet, lyses ut med sikte på tiltredelse senest fra Institusjonen kan også fremme forslag om forlengelse av tilsetting i instituttlederstillinger. 3. Fellesstyret ber institusjonenes styrer fremme forslag til fremdrift og eventuelt utlysningstekst for instituttlederstillingene. 4. Fellesstyret godkjenner utlysningstekst for instituttleder ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) på studiested Ås. 5. Hans Fredrik Hoen oppnevnes som leder av innstillingsutvalget for tilsetting av instituttleder ved IMT, jf. sak FS-26/ FS-28/13 Omstillingshåndbok prosessbeskrivelse ved ledighet i administrative stillinger Til orientering er det utarbeidet et første utkast til omstillingshåndbok og foreløpig prosessbekrivelse for konkretisering av enkelte punkter i håndboken. Endelig fremdriftsplan for prosesser som gjelder de administrative lederne fastsettes etter vedtak om administrativ organisering, som vil legge premissene for det videre arbeidet med omstilling. Det har vært arrangert seminar sammen med tjenestemannsorganisasjonene for en første gjennomgang av omstillingshåndboken og prosessbeskrivelsen. Innspill og merknader skal innarbeides i endelig utgave. 9

14 14 av 248 Vedtak: 1. Fellesstyret tar orienteringen om arbeidet med omstillingshåndbok og prosessbeskrivelse ved innplassering i stillinger til orientering. 2. Fellesstyret ber sekretariatet sørge for at fremdrift i arbeidet med omstilling prioriteres av hensyn til ansatte som kan bli berørt. 15. FS-29/13 Rekruttering av arkivleder for NMBU forslag til utlysningstekst Forslag til utlysningstekst for arkivleder er utarbeidet på grunnlag av enighet i koordinerings-gruppen om behov for rask etablering i stillingen. Stilling som arkivleder er ledig fra årsskiftet ved begge institusjonene. Vedtak: 1. Fellesstyret godkjenner utlysningstekst for stillingen som arkivleder NMBU. 2. Universitetsdirektør ved UMB og administrerende direktør ved NVH bes i fellesskap oppnevne innstillingsutvalg i samsvar med anbefalingene i sak FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt. 16. FS-30/13 Rapportering 2012 og planer 2013 Sekretariatet har utarbeidet forslag til redegjørelse for departementet om fellesstyrets virksomhet i 2012 og planene for 2013, konsentrert om ansvarsområdene som inngår i fellesstyrets mandat. Rapport og planer fra universiteter og høyskoler legges blant annet til grunn ved departementets etatsstyringsmøte med den enkelte institusjon. Kunnskaps-departementet ønsker møte med fellesstyret i vårens etatsstyringsrunde. IDF-møtet pekte på at spesielt utfordringene for NVH med både å planlegge fusjon, nye bygg og drifte virksomheten burde kommet fram i dokumentet. Vedtak: Fellesstyret godkjenner forslaget til rapport for 2012 og planer for 2013 med de endringer som fremkom i møtet. 17. FS-31/13 Fellesstyrets budsjett for 2013 Saken gjelde anvendelse av SAK-midler og tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet om foreløpig bruk av midlene. Sekretariatet kommer tilbake til fellesstyret i april med endelig forslag til revidert budsjett. Spørsmål om avsetning til IT og om midler fordelt til institusjonene ble reist. 10

15 15 av 248 Vedtak: Fellesstyret rapporterer følgende foreløpige bruk av SAK-midler til Kunnskapsdepartementet (tildelte fra KD i 2013 og overførte midler fra 2012) i 2013: 18. FS-32/13 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessene - muntlig Erik Antonsen, Statsbygg orienterte om KS-2 og videre fremdrift. For SHF utarbeides rammesøknad, avklaringer knyttet til smittevern, ferdigstillelse av grunnundersøkelser og tilbakemeldinger fra brukere på forprosjektløsninger. Arkeologiske utgravinger starter våren Brukerutstyrsprosjektet skal ferdigstille forprosjekt i juni 2013, men mulig brutto kostnadsanslag må til KD innen 15. mars. Vedtak: Fellesstyret tar informasjon om byggeprosessene til orientering. 19. FS-33/13 Fellesstyrets møteplan for høsten 2013 Sekretariatet har bedt styrets medlemmer om tilbakemelding på forslag om aktuelle datoer for høstens styremøter og utarbeidet forslag på bakgrunn av tilbakemeldinger og vurdering i koordineringsgruppen. Vedtak: Fellesstyret vedtar følgende møteplan for høsten 2013: Mandag 19. august UMB Fredag 20. september NVH 11

16 16 av 248 Fredag 25. oktober UMB Fredag 29. november NVH Torsdag 19. desember UMB Møtene starter kl. 10: FS-34/13 Eventuelt Ingen saker ble fremmet under Eventuelt. 12

17 17 av 248 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 03/13 SIRKULASJONSSAK: Dato: 12. mars 2013 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Saksliste FS-35/13 Merkevarebygging og profilbygging anbud Saken ble behandlet som sirkulasjonssak via e-post sendt 11. mars 2013 med følgende anbefaling: En enstemmig koordineringsgruppe anbefaler at hovedprosjektet i prosessen for merkevarebygging og profilprogram blir lagt ut for anbud i løpet av inneværende uke. Totalrammen for hovedprosjektet er 2,2 mill. kroner fordelt på 2013 (kr ) og 2014 (kr ). Iverksetting av hovedprosjektet innebærer et behov i 2013 på kroner ut over budsjettet som ble vedtatt 5. mars. Gjennomføring av prosjektet vil medføre at det også påløper ytterligere kostnader til skilting, materiell mv. Hele kostnadsbildet vil måtte tas i revidert budsjett for 2013 som skal behandles på neste styremøte, 25. april. Framdriften for hovedprosjektet legger til grunn at prosjektet skal startes opp i løpet av mai. For å holde framdriften, må hovedprosjektet, pga av anbudsreglene for offentlige anskaffelser, lyses ut nå. Dermed får vi ikke anledning til å forelegge hovedprosjektet for FS til styrebehandling. Derfor har koordineringsgruppen i dag anbefalt at hovedprosjektet legges ut på anbud, men ber samtidig om eventuelle merknader fra styremedlemmene før selve anbudet legges ut. Vedtak: Fellesstyret godkjenner at hovedprosjektet i prosessen for merkevarebyggingen og profilprogram blir lagt ut for anbud. 1

18 18 av 248 FS-41/13 VALGREGLEMENTET 14b og 21. OPPFØLGINGSSAK Møtedato: 25. april 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Saksbehandlarar: Lisbeth Andreassen og Ingeborg Hauge Høyland Vedlegg: 1. Forslag til Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar endringane i 14 b og 21 i valreglementet. Valreglementet vert lagt ved protokollen 16. april 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

19 19 av 248 Bakgrunn: Sekretariatet la fram eit forslag om valordning for val til universitetsstyret i sak FS 22/13 Valgreglement. Forslaget innebar ein endring i av vedtak i sak 48/12 for å ivareta univl og likestillingslovas krav om kjønnsbalanse i universitetsstyret. På bakgrunn av drøftingane i fellesstyret, vart sekretariatet bedt om å sjå nærmare på 14 B og 21 i valreglementet og legge fram eventuelle alternative forslag til neste styremøte der både kjønnsbalanse og studiestadrepresentasjonen vert ivaretatt. Sekretariatet legg her fram eit alternativt forslag for korleis kjønnsbalansen og studiestadrepresentasjon kan ivaretakast, både når det gjelder val til universitetsstyret ( 14 B) og fakultetsstyret ( 21). Dette forslaget krev ikkje endringar i fellesstyret sitt vedtak i sak 48/12. Innleiing: Alternativt forslag: Fellesstyret har i vedtak 48/2012 vedteke samansetjinga av styret for NMBU. For å sikre ei nokolunde jamn balanse i høve til representasjon frå dei to studiestadane blant dei interne representantane til styret, er det lagt opp til ei valordning med fem ulike valkretsar og like mange valforsamlingar. Fellesstyret har i vedtak 48/2012 også vedteke samansetjinga av fakultetsstyrene ved NMBU, men har ikkje sagt noko om gjennomføring. Dei alternative forslaga til Valgreglementes 14 b og 21 omtalar ein framgangsmåte for gjennomføring av val der ein både vedtaket i sak 48/12, krava i univl og likestillingslova vert ivaretatt så langt det er muleg. Fellesstyret sitt vedtak lyder: Styrets oppgaver og sammensetning Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i kap. 9 i universitets- og høyskoleloven. I overgangsperioden med todelt campus , har styret denne sammensetning(*): a. Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Ett medlem velges av en valgforsamling ved NVH og ett av en valgforsamling ved UMB. Det tredje medlemmet velges i felles valgforsamling. b. To studenter som velges av en felles valgforsamling, én student fra UMB og én fra NVH. c. Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB. d. Ett medlem fra gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB e. Fire medlemmer med ekstern tilknytning oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra fellesstyret. Det utarbeides et spesielt valgreglement for denne overgangsperioden som omhandler 2

20 20 av 248 representasjonen for midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk- administrativt ansatte. Det er viktig at en av institusjonene ikke blir representert med begge medlemmene fra disse to gruppene. (*) Universitetets styre får fra 2018 en sammensetning som følger "normalmodellen" slik det fremgår av universitets- og høyskoleloven 9-1. Kjønnsbalanse: Valreglementet skal sikre at omsynet til kjønnsbalanse vert ivaretatt, slik den går fram av Universitets- og høgskulelovas (univl) 9-4 (8) og Likestillingslovas 21. Lovrammar: Univl 9-3 (1) deler dei tilsette sine representantar inn i to grupper: tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (fire representantar) og tilsett i teknisk og administrative stilling (ein representant). Univl 9-4 Valg og oppnevning av styret lyder: (1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. (2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år. (8) 1 Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Likestillingslova 21, Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v. lyder: Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Kongen gir bestemmelser om håndheving og rapportering og kan gi utfyllende bestemmelser etter denne paragraf. Tilføyd ved lov 12 juni 1981 nr. 59, endret ved lover 25 mars 1983 nr. 12, 5 juni 1987 nr. 25, 19 feb 1988 nr. 6, 30 juni 1995 nr. 43 (ikr. 1 aug 1995), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004), 10 juni 2005 nr. 38 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 10 juni 2005 nr. 527). Forslag til spesiell valordning for US valet for perioden Både forslaget som sekretariatet la fram for FS i sak 22/13 og dei forslaga som vert fremja i dette notatet, vil så langt som muleg kunne ivareta både omsynet til representasjon frå dei to 3

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer 25.4.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder ved valg

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Revisjon av valreglement for Universitetet for miljø- og biovitskap

Revisjon av valreglement for Universitetet for miljø- og biovitskap US-SAK NR: 20 /2010 SAKSANSVARLEG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLAR: SENIORRÅDGJEVAR INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2010/17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Vedtatt av universitetsstyret og høgskolestyret på styremøter 19.-20.6.2008, jfr. Universitetsog høgskolelovens 9-4 (9).

Detaljer

Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131

Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131 US 84/2016 Styring og leiing nytt valreglement for NMBU Universitetsleiinga Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131 Vedlegg: 1. Utkast til nytt valreglement

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av: Universitetsstyret i sak 2-09 og S 20-09 Dato: 5.2.2009 med endringer 26.3.2009 Arkivref. 200900429 og 2009/1898 1 Virkeområde og valgperiode

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 1 Styresak 06/13 Vedlegg VALGREGLEMENT og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 2 Kapittel 1: Regler for valg ved høgskolen Dette valgreglementet er fastsatt av Fellesstyret for og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement.

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement. Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 4. november 2009 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. 1. Reglementets

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 15. februar 2012 Virkningsdato: 1. august 2012 Erstatter: Valgregler for fakultetene ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fastsatt av Styret 15. mars 2005 (S-sak 20/05) med hjemmel

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Akershus 2. november 2010 og styret ved Høgskolen i Oslo 25. november 2010 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 29. november 2011, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 9. (Avløser tidligere lokale valgregler

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015 og 03.05.2017. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser 1 Reglementets

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015, 03.05.2017 og 14.09.2017. Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 2 1. Reglementets anvendelse...

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 Saksdokument Oppdatert: 2011-08-23 Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 S-2011/22 Retningslinjer for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre Retningslinjene som ble brukt ved forrige valg viste

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap US-SAK NR: 63/2010 SAKSANSVARLEG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLARAR: LISBETH ANDREASSEN OG INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2010/640 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETS DIREKTØREN Revisjon

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 04/13 Dato: 25. april 2013 Tid: 10:00 14:30 Sted: UMB Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH).

Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH). 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 5. mars 2013 Tid: 08:00 14:20 Sted: NVH PROTOKOLL 02/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Valgreglement for Universitetet i Bergen Valgreglement for Universitetet i Bergen Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i universitetsstyret 26.11.2015 Kapittel 1 Bestemmelser som gjelder for alle valg ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. februar 2012, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 9. (Avløser tidligere valgregler ved

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Forslag 26.05.2010 Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJE 14-13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 25.2.2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/ Oppnevning av valgstyre, Det juridiske fakultet, 2013-2017 Av vedlagte valgreglement

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Utkast 12.10.2009 Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel i

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen 17.12.2014 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I BERGEN Valgreglementet er fastsatt av styret for Høgskolen i Bergen i møte 24. januar 2007 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler. 4

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) 03.09.2007 Forslag til: REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger i møte 02.11.06, sak 77/06, med hjemmel i Lov

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Valgreglement for Universitetet i Bergen Page 1 of 12 2.6 Valgregler Valgreglement for Universitetet i Bergen Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i Universitetsstyret 19.2.2009. Kapittel 1 Bestemmelser som

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER Fastsatt av styret for Universitetet i Agder i møte 19. oktober 2010, s-sak 99/10 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.05

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 48 Saksnr.: 2015/3487 Møte: 11. juni 2015 VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D 2015 2016 FAKULTETSSTYRET

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen

Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/9536 Møte: 29.11.2012 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen Bakgrunn Gjeldende Valgreglement for Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. Vedlegg 1 til styresak 81/04 FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO:FOR-2002-11-15-1287

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VEDTATT I HØGSKOLESTYRET 28.2.2011 1: Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder ved valg av representanter i høgskolens styre. 2: Valgform 1. Valg etter dette

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 129/15 26.11.2015 Dato: 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2012/9536 Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra Saknr. 15/450-4 Saksbehandler: Marit Grindvoll Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra 01.08.2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.05.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/2009 REVISJON AV REGLEMENT FOR VALG TIL DE ØVERSTE STYRINGSORGANER I HØGSKOLEN I TELEMARK Saken

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1278 Forskrift til

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer