Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget"

Transkript

1 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte torsdag 25. april 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet finner sted på UMB, styrerommet, Cirkus. Forslag til saksliste: FS-36/13 FS-37/13 FS-38/13 FS-39/13 FS-40/13 FS-41/13 FS-42/13 FS-43/13 FS-44/13 FS-45/13 FS-46/13 FS-47/13 FS-48/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoller (styremøtet 5. mars 2013 og e-postmøtet 12. mars 2013) Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget Referat fra IDF-møte deles ut på møtet Orientering fra Statsbygg, muntlig orientering Valgreglementet 14b og 21. Oppfølgingssak Oppnevning av klagenemnd for valg NMBU Organisering av administrasjonen. Del 2. Oppfølging av sak FS-25/13 Dekan. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst Administrasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør. Stillingsbeskrivelse. Vurdering av åremål Administrative ledere. Stillingsbeskrivelser Personalreglement NMBU Merkevareplattform og profilprogram hovedprosjekt og implementering

2 2 av 248 FS-49/13 Revidert budsjett for 2013 FS-50/13 FS-51/13 FS-52/13 FS-53/13 FS-54/13 Informasjonssikkerhetspolicy for NMBU Planene for utvikling av IKT-strukturen ved NMBU Etablering av ordning for tilskudd til faglige og strategiske satsingsområder Status fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan Eventuelt Eventuelt forfall meldes til Siri Hatlen (sign.) styreleder Jan Olav Aasbø (sign) sekretariatsleder 2

3 3 av 248 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 25. april FS-36/13- FS-39/ FS-40/ FS-41/13 FS-42/ FS-43/ Lunsj FS-44/13 FS- 46/ FS-47/ FS-48/ FS-49/ FS-50/13 FS-51/ FS-52/ FS-53/ FS-54/13 3

4 4 av 248 FS-37/2013 Godkjenning av protokoller (styremøtet og e-postmøtet 12. mars 2013 Møtedato: 25. april 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Karina Andresen Vistven og Hans Gran Vedlegg: Vedlegg: 1. V1 FS-37/2013 Utkast til protokoll fra styremøte 5. mars V2 FS-37/2013 Utkast til protokoll fra e-postmøtet 12. mars 2013 Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagte utkast til protokoll 2/13 fra fellesstyrets møte 5. mars 2013, og 12. mars april 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

5 5 av 248 Vedlegg FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 5. mars 2013 Tid: 08:00 14:20 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 02/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Yngvild Wasteson (NVH) og Birger Kruse (NVH). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Birgitte Bye, Hans Gran, Finn-Hugo Markussen, Knut Moksnes, Paul Stray, Kai Tilley, Geir Tutturen og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-15/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-16/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. januar 2013 FS-17/13 Orienteringssaker fra Styreleder Rektorene Sekretariatsleder (notat vedlagt) Sekretariatet om forprosjektet Merkevareplattform og helhetlig profilprogram muntlig orientering FS-18/13 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-19/13 Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS-20/13 Budsjettmodell for NMBU FS-21/13 Prosess for rekruttering av rektoratet FS-22/13 Valgreglement FS-23/13 Rektor stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, instruks FS-24/13 Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomite sakspapirer ettersendes FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU 1

6 6 av 248 FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt FS-27/13 Rekruttering av instituttledere ved ledighet i 2013 forslag til utlysningstekst IMT FS-28/13 Omstillingshåndbok - prosessbeskrivelse ved ledighet i administrative stillinger FS-29/13 Rekruttering av arkivleder for NMBU forslag til utlysningstekst FS-30/13 Rapportering 2012 og planer 2013 FS-31/13 Fellsstyrets budsjett for 2013 sakspapirer ettersendes FS-32/13 Orientering fra Statsbygg og Sekretariatet om byggeprosessene muntlig FS-33/13 Fellesstyrets møteplan for høsten 2013 FS-34/13 Eventuelt Styreleder forlot møtet kl. 12:15, og Agneta Bladh overtok møteledelsen for sakene FS- 17/13 unntatt orientering fra Halogen, sak FS-20/13, FS-30/13, FS-32/13 og FS-33/ FS-15/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-16/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Merknad i høringsrunden er innarbeidet i endelig utkast til protokoll Vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 01/13 fra fellesstyrets møte 30. januar FS-17/13 Orienteringssaker Fra NVH Yngvild Wasteson viste til at arbeidet med oppfølging av fusjonen krever mye tid opplyste om interessant deltakelse sammen med rektor UMB på NUS-seminar (Nordisk universitetssamarbeid) informerte om intensjonsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune sammen med andre interessenter knyttet til oppdrettsnæringen/frøya v.g. skole opplyste om påbegynt arbeid med revisjon av studieplan for veterinærutdanningen tilpasset nytt studenttall viste til arbeid med brukerutstyrsbudsjett og møte med Statsbygg 12. mars. Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til arbeid med å forberede US-møte 12. mars, bl.a. med sak UMBs Rapport og planer med økt produksjon på viktige indikatorer og videre prioritering av studiekvalitet, forskningsproduksjon og utvikling av bygningsmassen 2

7 7 av 248 viste til branntilløp og arbeids- og branntilsyns rapporter med pålegg for rom for oppbevaring av gassflasker og til utgifter for slik sikring opplyste om kommende besøk av fiskeri- og kystministeren med presentasjon av NMBU med spesielt fokus på akvaområdet og presentasjoner av aktuelle forskningsområder også av betydningen av VIs helseovervåking for norsk lakseeksport viste til årets vårkonferanse 30. mai: AKVA2013 En blågrønn fremtid. Sekretariatsleder viste til saksnotatet med orientering om (re)organisering av fellesstyrets sekretariat og den videre oppbygging. Jan Aldal, NVH er nå på plass for å ivareta økonomi-funksjonene. Sekratriatet Norsk designråd v/ Benedicte Wildhagen orienterte om prosessen og målsetningene i arbeidet med å utvikle ny merkevareplattform og profilprogram (grafisk, digitalt, audiovisuelt) for NMBU. Halogen AS v/ Jonathan Romm og Vegard Iglebæk orienterte om Bruker- og tjenesteorientert forprosjekt som skal sikre involvering, felles forståelse, entusiasme og forankring i institusjonene. Forprosjektet skal ivareta verdier og kjennskap til dagens institusjoner og levere innhold til det kommende hovedprosjektet som behandles ved fellesstyrets møte i april. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringene til orientering. 4. FS-18/13 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra felles IDF-møte 1. mars 2013 ble delt ut. Birger Kruse orienterte. Sakslisten på IDF-møtet har fulgt sakslista for kommende møte i fellesstyret og gått gjennom FS-sakene. Merknader og synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene fremgår av referatet og blir lagt frem for fellesstyret i forbindelese med styrets behandling av de enkelte aktuelle sakene på sakskartet. Styreleder takket for mange gode innspill fra tjenestemannsorganisasjonene, og ga honnør for at det ut fra referat og protokoll fremsto som godt gjennomførte drøftinger og forhandlinger mellom partene. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 3

8 8 av FS-19/13 Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fellesstyret drøftet videre arbeid med strategien på forrige styremøte. Med bakgrunn i høringsutkast og innspill i høringsrunde, ble det nedsatt en redaksjonskomite for ferdigstillelse av strategien. Komiteen har enstemmig lagt fram forslag til endelig strategidokument, avgrenset til første styreperiode og med forutsetning om konkretisering gjennom handlingsplaner utarbeidet av ny ledelse. Arbeidet bygger bl.a. på fakultetspresentasjonene som ble gitt i forrige styremøte, og har tatt hensyn til høringsuttalelsene om klarere profilering. Styrebehandlingen viste også til kommentarer fra IDF- møtet til saken. Fellesstyret takket redaksjonskomiteen, under ledelse av Yngvild Wasteson, for konstruktivt og godt arbeid med strategidokumentet. Vedtak: Fellesstyret godkjenner forslag til strategidokument for NMBU FS-20/13 Budsjettmodell for NMBU Fellesstyret har opprettet et utvalg som har utarbeidet forslag til intern budsjettfordelingsmodell for NMBU. Forslaget fra utvalget er enstemmig. IDF-møtet ønsket at det var utført simuleringer som kunne synliggjøre modellens konsekvenser for instituttene. Videre var organisasjonene bekymret for en modell dersom den gir store årlige svingninger for budsjettene til instituttene. Under styrebehandlingen ba man spesielt om at det, når saken kommer opp til endelig behandling, gjøres beregninger av modellens virkemåte, herunder scenarieberegninger, gis en redegjørelse for modellens virkning på hvordan finansieringsmåten (35 %- andelen) slår ut for den delen av virksomheten som ikke er institutter, og gjøres en vurdering av hvordan modellen stimulerer til samarbeid. Til slutt var det ønskelig med en nærmere redegjørelse for hvordan modellen kan stimulere til forskning, spesielt sett i forhold til at modellens belønning pr publikasjonspoeng ligger på ca 1/3 i forhold til belønningen pr publikasjonspoeng i dagens budsjettmodell ved UMB. Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. 7. FS-21/13 Prosess for rekruttering av rektorat Sekretariatet har på oppdrag fra fellesstyret utarbeidet forslag til alternativ modell for rekruttering av rektorat i forhold til vedtaket i sak FS-48/12. Forslaget innebærer at 4

9 9 av 248 rektor og prorektor i stedet for å velges som team, velges i særskilte valg og tilsettes av styret. Sekretariatet har kommet med en vurdering av dette, beskrevet eventuell fremgangsmåte, hvordan regelverk må være, samt fremdriftsplan dersom styret ønsket å gå inn for en alternativ modell. Sekretariatet har innhentet synspunkter fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av at det har været reist spørsmål om forholdet mellom sak FS-48/12 og uh-loven. Skriftlig svar fra departementet, som bekrefter samsvar, ble lagt frem i møtet. Svaret legges ved sakens dokumenter. Partene i IDF-møtet var enige om å anbefale fellesstyret om ikke å endre tidligere vedtak. Fellesstyret drøftet på denne bakgrunn saken. En alternativ modell slik den er fremlagt, kan gi større mulighet for rekruttering av eksterne kandidater til rektorstillingen, men fellesstyret understreket samtidig viktigheten av at valg og tilsetting av rektorat må ha legitimitet blant studenter og ansatte. Med et svært stramt tidsperspektiv for denne prosessen og ved forslag om oppnevning av en nominasjonskomité med en sentrale rolle i rekrutteringsprosessen, vil dette kunne sikre en god prosess for det videre arbeidet. Vedtak: Fellesstyret opprettholder sitt vedtak i sak FS-48/12: 1. For perioden gjelder følgende overgangsordning: a. Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling og det etableres eget valgreglement som godkjennes av fellesstyret. b. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Kandidater som ikke er tilsatt ved en av institusjonene kan stille til valg, ref valgreglement som vil bli utarbeidet. I så fall må det åpnes for en løsning med to prorektorer for å sikre likevekt mellom institusjonene. c. Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret. d. Styreleder utnevnes av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra fellesstyret. 2. Sekretariatet bes fremme forslag til sammensetning av innstillingsutvalg for innstilling og tilsetting av valgt prorektor. 8. FS-22/13 Valgreglement Styret gjennomgikk forslag til valgreglement på bakgrunn av drøftingene i sak FS- 21/2013. Sekretariatet pekte på nødvendige endringer i forslaget som konsekvens av vedtak i saken. Styret drøftet videre enkeltheter i forslaget, herunder særlige regler for 5

10 10 av 248 valg til vitenskapelige stillinger (forslagets 14 b) og hvordan sikre representativitet ved valg til fakultetsstyrene (forslagets 21). Styret ba om en gjennomgang av disse paragrafer til neste møte. Studentrepresentantene fremmet forslag om endringer i paragrafer der valg av studentrepresentanter er omtalt, og styret sluttet seg til forslagene: Valgreglementes 2.6 strykes; 5.2 siste setning strykes. Andre endringer: Valgreglementets 12.2: NMBU endres til NVH/UMB andre setning: universitetsstyret endres til fellesstyret. Forslagets Alternativ 12 Valgmåte og valgbarhet mv og xx Valg av prorektor(er) utgår. Vedtak: Fellesstyret vedtar Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med de endringer som fremkom i møtet. Fellesstyret ber sekretariatet vurdere 14 b og 21 på bakgrunn av drøftingene i møtet og fremme eventuelle alternative forslag til neste styremøte. Valgreglementet trer i kraft fra vedtaksdato. 9. FS-23/13 Rektor stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, instruks Fellesstyret sluttet seg til at man legger til rette for en egnet form for intern og ekstern kunngjøring av invitasjon til å stille til valg. Styrets leder vil i samråd med koordineringsgruppen, godkjenne endelige formuleringer. Vedtak: 1. Fellesstyret vedtar stillingsbetenkning for rektor. 2. Fellesstyret vedtar kunngjøring av rektorstilling og gir styrets leder, i samråd med koordineringsgruppen, mandat til å utforme endelig kunngjøring. 3. Fellesstyret fastsetter instruks for rektorstillingen i samsvar med forslag. 10. FS-24/13 Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomite Sekretariatet har utarbeidet notat med forslag til valgstyre og nominasjonskomite som oppfølging av forslag til valgreglement, jf. sak FS-22/13 Valgreglement. Styret gjennomgikk forslag på aktuelle kandidater til vervet som leder av nominasjonskomiteen. 6

11 11 av 248 Vedtak: Fellesstyret sett ned eit valstyre, jf valreglementets 3, med fylgjande samansetning: Administrasjonssjef Valborg Lippestad (UMB), representant frå leiinga Førsteamanuensis Marit Nesje, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved NVH Forsker Per Kristian Rørstad, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved UMB Konsulent Kristin Stavseth, tilsett i teknisk og administrativt stilling ved NVH Anne Kristine Føllesdal, student ved NVH Per Fredrik Nordhov, student ved UMB Fellesstyret oppnemner fylgjande nominasjonskomité, jf valreglementets 4: Eivind Hiis Hauge (leiar), oppnemnd av styreleiar etter fullmakt, og i samråd med koordineringsgruppa Agneta Bladh (nestleiar), medlem av fellestyret Professor Lars Moe, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved NVH Professor Brit Salbu, tilsett i undervisnings- og forskarstillingar ved UMB Seniorrådgiver Linda Godager, tilsett i teknisk og administrativt stilling ved UMB Nina Askim Vatne, student ved NVH Per Rønning, student ved UMB 11. FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU Sak om administrativ organisering ble drøftet foreløpig i fellesstyrets januarmøte, jf. sak FS-8/13. Sekretariatet la frem ny sak på bakgrunn av fellesstyrets drøftinger. Forslaget ble forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene i møte den , og protokoll fra forhandlingene forelå til fellesstyrets møte. Sekretariatet presiserte og korrigerte enkeltheter i saksfremlegget, herunder at spørsmålet om administrativ organisering har vært lagt frem for tjenestemannsorganisasjonene, men ikke drøftet i medhold av Hovedavtalens bestemmelser. Sekretariatet anbefalte fellesstyret i den videre behandlingen av saken å legge til grunn den framforhandlede organisering av NMBUs øverste administrative ledelse og administrative apparat, slik det fremgår av protokoll fra felles IDF-møte

12 12 av 248 Vedtak: Fellesstyret slutter seg til det fremforhandlede forslag til administrativ organisering, jf. protokoll fra IDF-møtet I perioden skal det være to direktører i administrasjonen som begge rapporterer til rektor: Administrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør: Administrasjonsdirektør skal ha ansvar for følgende områder/avdelinger: Personal- og organisasjon Studieadministrasjon Forskningsadministrasjon Kommunikasjon SEVU Bibliotek Økonomi- og eiendomsdirektør skal ha ansvar for følgende områder/avdelinger: Økonomi Teknisk IT Felles ressurssenter Organisasjonskartet for universitetsadministrasjonen vedtas slik det fremkommer av Vedlegg til protokoll fra IDF-møtet Fellesstyret ber sekretariatet komme tilbake med forslag om endelig plassering av øvrige administrative områder i forbindelse med at et samlet organisasjonskart for de administrative funksjoner skal behandles i styremøte den 25. april. Fellesstyret ber videre sekretariatet fremme forslag om ansvarsplassering av internkontroll, sikkerhet og beredskap. Fellesstyret ber sekretariatet utarbeide stillingsbeskrivelse for direktørene og de administrative lederstillingene til neste møte i fellesstyret. 12. FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt. Saken gjelder avklaring med Kunnskapsdepartementet om fellesstyrets mandat og myndighet til å tilsette i stillinger ved NMBU og fastsetting av overgangsordning for praktisering av slik myndighet. Departementet har bekreftet fellesstyrets mandat til å tilsette i slike stillinger. 8

13 13 av 248 Vedtak: 1. Fellesstyret tar til etterretning fellesstyrets tilsettingsfullmakt. 2. Fellesstyret fastsetter overgangsordning for innstilling for tilsetting i stillinger ved NMBU i samsvar med fremlagte forslag. 13. FS-27/13 Rekruttering av instituttledere ved ledighet i 2013 forslag til utlysingstekst Styret sluttet seg til foreslått vedtak og vurdering av behov for å oppnevne leder for arbeidet med innstilling av instituttleder ved IMT. Vedtak: 1. Instituttlederstillinger som er eller blir ledige i 2013 utlyses. 2. Instituttlederstillinger som blir ledige ved fusjonstidspunktet, lyses ut med sikte på tiltredelse senest fra Institusjonen kan også fremme forslag om forlengelse av tilsetting i instituttlederstillinger. 3. Fellesstyret ber institusjonenes styrer fremme forslag til fremdrift og eventuelt utlysningstekst for instituttlederstillingene. 4. Fellesstyret godkjenner utlysningstekst for instituttleder ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) på studiested Ås. 5. Hans Fredrik Hoen oppnevnes som leder av innstillingsutvalget for tilsetting av instituttleder ved IMT, jf. sak FS-26/ FS-28/13 Omstillingshåndbok prosessbeskrivelse ved ledighet i administrative stillinger Til orientering er det utarbeidet et første utkast til omstillingshåndbok og foreløpig prosessbekrivelse for konkretisering av enkelte punkter i håndboken. Endelig fremdriftsplan for prosesser som gjelder de administrative lederne fastsettes etter vedtak om administrativ organisering, som vil legge premissene for det videre arbeidet med omstilling. Det har vært arrangert seminar sammen med tjenestemannsorganisasjonene for en første gjennomgang av omstillingshåndboken og prosessbeskrivelsen. Innspill og merknader skal innarbeides i endelig utgave. 9

14 14 av 248 Vedtak: 1. Fellesstyret tar orienteringen om arbeidet med omstillingshåndbok og prosessbeskrivelse ved innplassering i stillinger til orientering. 2. Fellesstyret ber sekretariatet sørge for at fremdrift i arbeidet med omstilling prioriteres av hensyn til ansatte som kan bli berørt. 15. FS-29/13 Rekruttering av arkivleder for NMBU forslag til utlysningstekst Forslag til utlysningstekst for arkivleder er utarbeidet på grunnlag av enighet i koordinerings-gruppen om behov for rask etablering i stillingen. Stilling som arkivleder er ledig fra årsskiftet ved begge institusjonene. Vedtak: 1. Fellesstyret godkjenner utlysningstekst for stillingen som arkivleder NMBU. 2. Universitetsdirektør ved UMB og administrerende direktør ved NVH bes i fellesskap oppnevne innstillingsutvalg i samsvar med anbefalingene i sak FS-26/13 Fellesstyrets tilsettingsfullmakt. 16. FS-30/13 Rapportering 2012 og planer 2013 Sekretariatet har utarbeidet forslag til redegjørelse for departementet om fellesstyrets virksomhet i 2012 og planene for 2013, konsentrert om ansvarsområdene som inngår i fellesstyrets mandat. Rapport og planer fra universiteter og høyskoler legges blant annet til grunn ved departementets etatsstyringsmøte med den enkelte institusjon. Kunnskaps-departementet ønsker møte med fellesstyret i vårens etatsstyringsrunde. IDF-møtet pekte på at spesielt utfordringene for NVH med både å planlegge fusjon, nye bygg og drifte virksomheten burde kommet fram i dokumentet. Vedtak: Fellesstyret godkjenner forslaget til rapport for 2012 og planer for 2013 med de endringer som fremkom i møtet. 17. FS-31/13 Fellesstyrets budsjett for 2013 Saken gjelde anvendelse av SAK-midler og tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet om foreløpig bruk av midlene. Sekretariatet kommer tilbake til fellesstyret i april med endelig forslag til revidert budsjett. Spørsmål om avsetning til IT og om midler fordelt til institusjonene ble reist. 10

15 15 av 248 Vedtak: Fellesstyret rapporterer følgende foreløpige bruk av SAK-midler til Kunnskapsdepartementet (tildelte fra KD i 2013 og overførte midler fra 2012) i 2013: 18. FS-32/13 Orientering fra Statsbygg om byggeprosessene - muntlig Erik Antonsen, Statsbygg orienterte om KS-2 og videre fremdrift. For SHF utarbeides rammesøknad, avklaringer knyttet til smittevern, ferdigstillelse av grunnundersøkelser og tilbakemeldinger fra brukere på forprosjektløsninger. Arkeologiske utgravinger starter våren Brukerutstyrsprosjektet skal ferdigstille forprosjekt i juni 2013, men mulig brutto kostnadsanslag må til KD innen 15. mars. Vedtak: Fellesstyret tar informasjon om byggeprosessene til orientering. 19. FS-33/13 Fellesstyrets møteplan for høsten 2013 Sekretariatet har bedt styrets medlemmer om tilbakemelding på forslag om aktuelle datoer for høstens styremøter og utarbeidet forslag på bakgrunn av tilbakemeldinger og vurdering i koordineringsgruppen. Vedtak: Fellesstyret vedtar følgende møteplan for høsten 2013: Mandag 19. august UMB Fredag 20. september NVH 11

16 16 av 248 Fredag 25. oktober UMB Fredag 29. november NVH Torsdag 19. desember UMB Møtene starter kl. 10: FS-34/13 Eventuelt Ingen saker ble fremmet under Eventuelt. 12

17 17 av 248 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 03/13 SIRKULASJONSSAK: Dato: 12. mars 2013 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Saksliste FS-35/13 Merkevarebygging og profilbygging anbud Saken ble behandlet som sirkulasjonssak via e-post sendt 11. mars 2013 med følgende anbefaling: En enstemmig koordineringsgruppe anbefaler at hovedprosjektet i prosessen for merkevarebygging og profilprogram blir lagt ut for anbud i løpet av inneværende uke. Totalrammen for hovedprosjektet er 2,2 mill. kroner fordelt på 2013 (kr ) og 2014 (kr ). Iverksetting av hovedprosjektet innebærer et behov i 2013 på kroner ut over budsjettet som ble vedtatt 5. mars. Gjennomføring av prosjektet vil medføre at det også påløper ytterligere kostnader til skilting, materiell mv. Hele kostnadsbildet vil måtte tas i revidert budsjett for 2013 som skal behandles på neste styremøte, 25. april. Framdriften for hovedprosjektet legger til grunn at prosjektet skal startes opp i løpet av mai. For å holde framdriften, må hovedprosjektet, pga av anbudsreglene for offentlige anskaffelser, lyses ut nå. Dermed får vi ikke anledning til å forelegge hovedprosjektet for FS til styrebehandling. Derfor har koordineringsgruppen i dag anbefalt at hovedprosjektet legges ut på anbud, men ber samtidig om eventuelle merknader fra styremedlemmene før selve anbudet legges ut. Vedtak: Fellesstyret godkjenner at hovedprosjektet i prosessen for merkevarebyggingen og profilprogram blir lagt ut for anbud. 1

18 18 av 248 FS-41/13 VALGREGLEMENTET 14b og 21. OPPFØLGINGSSAK Møtedato: 25. april 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Saksbehandlarar: Lisbeth Andreassen og Ingeborg Hauge Høyland Vedlegg: 1. Forslag til Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar endringane i 14 b og 21 i valreglementet. Valreglementet vert lagt ved protokollen 16. april 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

19 19 av 248 Bakgrunn: Sekretariatet la fram eit forslag om valordning for val til universitetsstyret i sak FS 22/13 Valgreglement. Forslaget innebar ein endring i av vedtak i sak 48/12 for å ivareta univl og likestillingslovas krav om kjønnsbalanse i universitetsstyret. På bakgrunn av drøftingane i fellesstyret, vart sekretariatet bedt om å sjå nærmare på 14 B og 21 i valreglementet og legge fram eventuelle alternative forslag til neste styremøte der både kjønnsbalanse og studiestadrepresentasjonen vert ivaretatt. Sekretariatet legg her fram eit alternativt forslag for korleis kjønnsbalansen og studiestadrepresentasjon kan ivaretakast, både når det gjelder val til universitetsstyret ( 14 B) og fakultetsstyret ( 21). Dette forslaget krev ikkje endringar i fellesstyret sitt vedtak i sak 48/12. Innleiing: Alternativt forslag: Fellesstyret har i vedtak 48/2012 vedteke samansetjinga av styret for NMBU. For å sikre ei nokolunde jamn balanse i høve til representasjon frå dei to studiestadane blant dei interne representantane til styret, er det lagt opp til ei valordning med fem ulike valkretsar og like mange valforsamlingar. Fellesstyret har i vedtak 48/2012 også vedteke samansetjinga av fakultetsstyrene ved NMBU, men har ikkje sagt noko om gjennomføring. Dei alternative forslaga til Valgreglementes 14 b og 21 omtalar ein framgangsmåte for gjennomføring av val der ein både vedtaket i sak 48/12, krava i univl og likestillingslova vert ivaretatt så langt det er muleg. Fellesstyret sitt vedtak lyder: Styrets oppgaver og sammensetning Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i kap. 9 i universitets- og høyskoleloven. I overgangsperioden med todelt campus , har styret denne sammensetning(*): a. Tre medlemmer fra gruppen fast vitenskapelige ansatte. Ett medlem velges av en valgforsamling ved NVH og ett av en valgforsamling ved UMB. Det tredje medlemmet velges i felles valgforsamling. b. To studenter som velges av en felles valgforsamling, én student fra UMB og én fra NVH. c. Ett medlem fra gruppen teknisk-administrativt ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB. d. Ett medlem fra gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte, valgt av en felles valgforsamling for NVH og UMB e. Fire medlemmer med ekstern tilknytning oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra fellesstyret. Det utarbeides et spesielt valgreglement for denne overgangsperioden som omhandler 2

20 20 av 248 representasjonen for midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk- administrativt ansatte. Det er viktig at en av institusjonene ikke blir representert med begge medlemmene fra disse to gruppene. (*) Universitetets styre får fra 2018 en sammensetning som følger "normalmodellen" slik det fremgår av universitets- og høyskoleloven 9-1. Kjønnsbalanse: Valreglementet skal sikre at omsynet til kjønnsbalanse vert ivaretatt, slik den går fram av Universitets- og høgskulelovas (univl) 9-4 (8) og Likestillingslovas 21. Lovrammar: Univl 9-3 (1) deler dei tilsette sine representantar inn i to grupper: tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (fire representantar) og tilsett i teknisk og administrative stilling (ein representant). Univl 9-4 Valg og oppnevning av styret lyder: (1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. (2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år. (8) 1 Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Likestillingslova 21, Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v. lyder: Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Kongen gir bestemmelser om håndheving og rapportering og kan gi utfyllende bestemmelser etter denne paragraf. Tilføyd ved lov 12 juni 1981 nr. 59, endret ved lover 25 mars 1983 nr. 12, 5 juni 1987 nr. 25, 19 feb 1988 nr. 6, 30 juni 1995 nr. 43 (ikr. 1 aug 1995), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004), 10 juni 2005 nr. 38 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 10 juni 2005 nr. 527). Forslag til spesiell valordning for US valet for perioden Både forslaget som sekretariatet la fram for FS i sak 22/13 og dei forslaga som vert fremja i dette notatet, vil så langt som muleg kunne ivareta både omsynet til representasjon frå dei to 3

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Innhold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser... 1 Kapittel 2 - Valg av medlemmer til høgskolestyret... 4 Kapittel 3 - Valg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Tabell 5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Regler for styringsorganene, valgregler, valgkokebok/elektronisk valg Bibliotekutvalg Noen institutter har biblioteksutvalg

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 12.10.2011 kl. 20.00* NB! *Møtet starter så snart det avtroppende kommunestyret har avsluttet sitt møte. Møtet er åpent

Detaljer

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013 1 av 68 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås Fellesstyrets medlemmer 12. august 2013 Innkalling Det innkalles til møte mandag

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Regler for valg av Kirkeråd

Regler for valg av Kirkeråd KR 10.1/15 Regler for valg av Kirkeråd Regler for valg av Kirkeråd i Lovdata Forslag til endring ift Lovdata Begrunnelse 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg 1-1.Kirkemøtet velger på sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl. 12.00 16.15 Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Oslo 28. februar 2013. Ettersendte sakspapirer. Innkallingen viste til at sakspapirene i FS-24/13 og FS-31/13 ville bli ettersendt. De er vedlagt her.

Oslo 28. februar 2013. Ettersendte sakspapirer. Innkallingen viste til at sakspapirene i FS-24/13 og FS-31/13 ville bli ettersendt. De er vedlagt her. Ettersendt, s. 1 Til medlemmer av Fellesstyret Oslo 28. februar 2013 Ettersendte sakspapirer Jeg viser til innkalling til møte tirsdag 5. mars 2013 kl 10.00 16.00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer