Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017"

Transkript

1 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret , med endringer av og , Revidert 12. juni 2014 med endringer

2 Kapittel 1. Generelle regler Reglementets virkeområde Valgstyret Nominasjonskomitéer Funksjonsperioder rektorat og styrer Valgdato. Frist for å fremme forslag på kandidater Manntall Stemmerett Stemmerettsgrupper Kjønnsbalanse Valgbarhet og plikt til å ta imot valg Valgmåte og valggjennomføring Valgprotokoll Nyvalg og suppleringsvalg Klage Uttreden i valgperioden... 8 Kapitel 2. Valg av rektor og prorektor Valgmåte og valgbarhet m.v. (jf FS-vedtak 48/12) Kandidatpresentasjon... 9 Kapittel 3. Valg til Universitetsstyret Universitetsstyrets sammensetning Valgbarhet Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne representanter Kapittel 4: Valg til fakultetsstyret Sammensetning av fakultetsstyrene Valgbarhet for ledere Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne medlemmer Kapittel 5: Valg til instituttstyret Sammensetning av instituttstyrene Valgbarhet for ledere

3 30. Forslag på kandidater Kandidatpresentasjon Eksterne medlemmer

4 Valgreglement for NMBU Fastsatt av Fellesstyret (FS-sak 22/2013) med hjemmel i 11 nr 7 i Lov om universiteter og høgskoler (univl) av nr. 15, 9-4 nr. 9. Revidert av universitetsstyret , USsak 90/2014 og US-fullmaktsak Bestemmelsene i dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato. Kapittel 1. Generelle regler 1 Reglementets virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder for valg av rektor, prorektor, universitetsstyre, fakultetstyrene og instituttstyrene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU). Universitetsstyret kan gi utfyllende bestemmelser for valg til de enkelte organer. 2 Valgstyret 1. NMBU skal ha et valgstyre oppnevnt av universitetsstyret. 2. Valgstyret er tillagt ansvar for gjennomføring av valg til rektor, prorektor, universitetsstyret, fakultetstyrene og instituttstyrene og skal ivareta følgende oppgaver: a. godkjenne nominerte kandidater b. godkjenne valgresultat c. beslutte valgperioder på delegasjon fra universitetsstyret d. i samarbeid med den sentrale nominasjonskomiteen presentere kandidatene til rektorat og universitetsstyre valgene, jf 3 nr. 6, 17 og 21. e. valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med valgene som ikke er tillagt annet organ. f. valgstyret er rådgiver for universitetets ledelse i valgsaker 3. Administrasjonsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat for valgstyret. 4. Det sentrale valgstyret sammensettes slik: a. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap b. ett medlem i tekniske eller administrative stillinger, med varamedlem foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. to student medlemmer med varamedlemmer, foreslått av studentdemokratiet d. ett medlem for ledelsen på universitetsnivå, med varamedlem, foreslått av rektor 5. Tjenestetiden for medlemmer av valgstyret er tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode, jf. 4. Studentmedlemmene oppnevnes for ett år. Dersom et medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ hvor valgstyret har ansvaret for valget, trer vedkommende ut av valgstyret og det oppnevnes nytt medlem. 3

5 6. Universitetsstyret oppnevner leder, for øvrig konstituerer valgstyret seg selv. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Medlem av valgstyret kan bringe avgjørelser inn for den sentrale klagenemnda. 3 Nominasjonskomitéer 1. NMBU skal ha en sentral nominasjonskomité, og en nominasjonskomité ved hvert fakultet. 2. Tjenestetiden for medlemmer av nominasjonskomiteene er tilsvarende styrets funksjonsperiode, jf. 4. Dersom et medlem av en nominasjonskomite blir foreslått som kandidat til et valg som nominasjonskomiteen har ansvaret for, trer vedkommende ut av nominasjonskomiteen og det oppnevnes nytt medlem. Eksterne representanter oppnevnt av styret fratrer etter valg av rektor og forslag på eksterne styremedlemmer til universitetsstyret er fremmet. Styret oppnevner nye representanter ved behov. 3. Nominasjonskomiteene skal avslutte sitt arbeid senest to uker før valgdagen. 4. Nominasjonskomiteene skal sørge for at alle kandidater godkjent av valgstyret blir presentert for velgerne, se nærmere om dette i 17, 21, 26 og Administrasjonsdirektøren har ansvar for å organisere et sekretariat for den sentrale nominasjonskomitéen, og dekanene har ansvar for å organisere sekretariat for de fakultetsvise nominasjonskomitéene. 6. Den sentrale nominasjonskomiteen oppnevnes av universitetsstyret og skal på selvstendig grunnlag arbeide aktivt for å få fram kandidater, samt motta forslag på kandidater til valgene av rektor, prorektor og interne kandidater til valgene til universitetsstyret. Nominasjonskomiteen har også et ansvar for å fremme eksterne kandidater til universitetsstyret, som sender sitt forslag til departementet. 7. Den sentrale nominasjonskomiteen skal se til at kandidater som blir innstilt overfor valgstyret, oppfyller kriteriene til valgbarhet og forslagsrett. 8. Sammensetning av den sentrale nominasjonskomiteen: a. to medlemmer foreslått av rektor b. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. ett medlem i tekniske- og administrative stillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap d. to studentmedlemmer, foreslått av studentdemokratiet Universitetsstyret oppnevner leder, for øvrig konstituerer den sentrale nominasjonskomiteen seg selv. 9. Nominasjonskomiteen på fakultet oppnevnes av fakultetsstyret og skal på selvstendig grunnlag arbeide aktivt for å få frem kandidater, samt motta forslag til på interne kandidater 4

6 til valgene til fakultetsstyre og instituttstyrer. Nominasjonskomiteen har også et ansvar for å fremme eksterne kandidater til fakultets- og instituttstyrene. 10. Nominasjonskomiteen skal se til at kandidater som blir innstilt overfor valgstyret, oppfyller kriteriene til valgbarhet og forslagsrett. 11. Sammensetning av nominasjonskomiteen: a. to medlemmer foreslått av dekan b. to medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap c. ett medlem i teknisk eller administrativ stilling, foreslått av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap Fakultetsstyrene oppnevner ledere, for øvrig konstituerer komiteene seg selv. 4 Funksjonsperioder rektorat og styrer 1. Funksjonsperioden for rektor og prorektor er normalt fire år. 2. Tjenestetiden for medlemmer i faste undervisnings- og forskerstillinger og medlemmer i tekniske eller administrative stillinger, er normalt fire år. 3. Tjenestetiden for medlemmer i midlertidig undervisnings- og forskerstillinger og studentmedlemmer, er normalt ett år. 4. Eksterne medlemmer oppnevnes normalt for fire år. 5. Valg skjer normalt med virkning fra 1. august samme år. 5 Valgdato. Frist for å fremme forslag på kandidater Universitetsstyret fastsetter tidspunktet for valgene. Valgstyret fastsetter fristen for å fremme forslag til kandidater og kunngjør valgdatoer og tidsplaner for valgene. Valgstyret fastsetter valgdatoer for de årlige valgene av medlemmer i midlertidig undervisningsog forskerstillinger (jf 8 nr. 1 b), og suppleringsvalg til styrene. I kunngjøringen av valgene gjøres det rede for reglene om hvordan forslag på kandidater skal fremsettes, fremgangsmåten og tidsplan for valget. Studentene gjennomfører sine valg, etter reglene i Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU. Nærmere bestemmelser om de ulike valgene er gitt i kap. 2, 3, 4 og Manntall 1. Administrasjonsdirektøren er manntallsfører og har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede. 7. Stemmerett 1. Stemmerett har ansatte i minst 50 prosent stilling ved enheten som gjennomfører valg. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e). For valg som 5

7 gjennomføres i sekvenser avhengige av hverandre, er tilsettingsforholdet på den siste dagen i den første valgsekvensen, avgjørende for stemmeretten, jf. særreglene i Den som er midlertidig tilsatt for en kortere periode enn ett år, har likevel ikke stemmerett, med mindre vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget avholdes. 3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor NMBU. 4. Ingen kan avgi mer enn én stemme i et valg. Dersom en person inngår i manntall i flere stemmerettsgrupper (jf 8), skal vedkommende bare kunne avgi én stemme. Ved vurdering av dette skal det prioriteres i følgende rekkefølge: vitenskapelig tilsatt, teknisk eller administrativt tilsatt, student. Dersom en ansatt er i et tilsettingsforhold ved mer enn ett fakultet/institutt, avgjør den ansatte selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. 5. Studenter har stemmerett ved det fakultetet/instituttet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett fakultet/institutt, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett (se for øvrig 11 nr. 4). Studentene må ha betalt semesteravgift og være registret for det semesteret valget gjennomføres. 8. Stemmerettsgrupper 1. Følgende stemmerettsgrupper utgjør egne valgkretser ved valg: a. fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger b. midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger c. ansatte i tekniske eller administrative stillinger d. studenter 2. Dekan og instituttledere inngår i stemmerettsgruppe a. undervisnings- og forskerstillinger. 3. Administrasjonsdirektøren avgjør i tvilstilfeller hvilken stemmerettsgruppe en stilling tilhører. 4. Den som ikke står i manntallet, gis likevel gis anledning til å avgi stemme i den elektroniske valgapplikasjonen, med begrunnelse. Valgstyret behandler stemmer avgitt utenfor manntallet. 9 Kjønnsbalanse 1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Kjønnsmessig balanse skal først oppfylles for medlemmer, dernest for medlemmer og varamedlemmer under ett. 2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få færre representerer enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for opp, inntil en har oppnådd slik balanse som nevnt i 9 nr Det kan gjøres unntak fra reglene når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Unntak avgjøres av universitetsstyrets leder etter forslag fra valgstyret. i 6

8 10. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg 1. Valgbar er den som har stemmerett etter 7. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden. 2. Ansatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglementet, har plikt til å ta imot valget. Den som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlemmer som har møtt som medlem minst halve tjenestetiden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. 3. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter 7 nr Valgbarhet for innehavere av ledende stillinger fremkommer av dette reglements 19, 24 og Et styremedlem har plikt til å fungere i vervet for hele tjenestetiden så lenge han eller hun er valgbar, jf. 4. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. 6. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad, frita en foreslått kandidat fra å stille til valg. 11 Valgmåte og valggjennomføring 1. Valg av rektorat og interne medlemmer av universitetsstyret, fakultets- og instituttstyrene gjennomføres ved direkte valg. Medlemmer og like mange varamedlemmer velges av og blant den enkelte stemmerettsgruppe, i separate valg. Valgene gjennomføres i følgende rekkefølge: a. rektorat b. universitetsstyre c. fakultetsstyrer d. instituttstyrer 2. Valg ved NMBU gjennomføres som elektroniske valg. Valgstyret kan bestemme at valg kan gjennomføres på andre måter. 3. Styrevalgene gjennomføres som preferansevalg innen hver gruppe. Medlemmer og varamedlemmer velges under ett. Det innebærer at hver velger rangerer maksimalt så mange kandidater i nummerert rekkefølge som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til sammen for vedkommende stemmerettsgruppe. 4. Studentrepresentantene til instituttstyrene kan velges som flertallsvalg i valgmøte, jf. Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU. Veterinær- og dyrepleierstudentene i fellesskap, velger og fordeler sine instituttstyrerepresentanter på allmøte arrangert av Veterinærmedisinsk studentråd. 5. Stemmene telles opp særskilt for hver stemmerettsgruppe. Resultatet avgjøres slik: Stemmene vektes ved at antall plasseringer som nr. 1 deles med 1, antall plasseringer som nr. 2 deles med 3, antall plasseringer som nr. 3 deles med 5, antall plasseringer som nr. 4 deles med 7, osv. 7

9 12 Valgprotokoll 1. Resultatet av valg skal føres i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. 2. Valgstyret kunngjør valgresultater når disse foreligger. Valgprotokollen sendes til universitetsstyret. 13 Nyvalg og suppleringsvalg 1. Valgstyret forbereder og arrangerer nyvalg og suppleringsvalg for valg av rektor og interne styremedlemmer etter universitetsloven og NMBUs valgreglement. 14 Klage 1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved valget. Klage må fremsettes overfor valgstyret senest tre dager etter at resultatet av valget er kunngjort. 2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør hvor dette er mulig og tilstrekkelig for å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter pkt. 1 ovenfor. 3. Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til universitetets klagenemnd. Valgstyret skal avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelsen. Denne skal gjøres kjent for klager. 4. Mener den sentrale klagenemnda at det er gjort feil som kan ha vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det avholdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, fortsetter tidligere medlem selv om valgperioden er utløpt. 15 Uttreden i valgperioden 1. Den som avslutter sitt tilsettingsforhold ved universitetet, trer ut av det verv vedkommende er valgt til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til vedkommende verv. 2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor universitetet, trer ut i permisjonstiden. 3. Universitets-/fakultets-/instituttstyret kan etter søknad frita et medlem i sitt styre, fra verv for resten av tjenestetiden, når det foreligger tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner. 4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. Kapitel 2. Valg av rektor og prorektor 16 Valgmåte og valgbarhet m.v. (jf FS- vedtak 48/12) 1. Rektor og prorektor velges under ett i en felles valgforsamling. 2. Valgbare er ansatte ved NMBU som tilfredsstiller de kvalifikasjonskravene som er fastsatt av universitetsstyret. 3. Eksterne kandidater som tilfredsstiller de fastsatte kvalifikasjonskravene er også valgbare. 8

10 4. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse, jf univl 10-2 (2). 5. Et forslag skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat. Den ene kandidaten skal være fra Campus Adamstuen og den andre fra Campus Ås. Dersom det nomineres kandidater som ikke er tilsatt, skal vedkommende gå til valg med to prorektorkandidater, en fra hvert studiested. 6. Forslagsrett har stemmeberettigede ansatte og studenter. Forslag fremmes overfor nominasjonskomiteen, jf. 3, og må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. 7. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved universitetet eller som kan kreve seg fritatt etter univl 9-5, må forslaget være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake. 8. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidatene. Når fristen for å sette fram forslag er ute, kunngjøres de innkomne forslagene, og det kalles inn til presentasjonsmøte, jf. 17. Den som har plikt til å motta valg, men ikke ønsker valg, kan kreve dette opplyst i forbindelse med valget. 9. Valg av rektorat skjer ved flertallsvalg på følgende måte: a. Det kandidatparet er valgt som har oppnådd mer enn 50 % av de avgitte ikke-blanke, vektede og godkjente stemmene. b. Dersom ingen blir valgt etter bokstav a, foretas det omvalg med de to kandidatparene som fikk flest stemmer i første valgomgang. c. I tilfelle stemmelikhet i andre valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning. 10. Stemmene telles særskilt for de fire stemmegruppene og vektes etter følgende fordelingsnøkkel: a. fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 50 prosent b. midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 10 prosent c. ansatte i tekniske og administrative stillinger, 20 prosent d. studenter, 20 prosent 11. Fratrer rektor mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen jf univl Kandidatpresentasjon Før valget skal det holdes møte der kandidatene blir presentert for universitetets ansatte og studenter. Samtlige kandidater plikter å møte. Alle stemmeberettigede har talerett i møtet. 9

11 Kapittel 3. Valg til Universitetsstyret 18 Universitetsstyrets sammensetning Universitetsstyrets sammensetning for perioden til A. Styret ved NMBU består av: a. styrets leder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra universitetsstyret. b. tre medlemmer i fast undervisnings- og forskerstillinger med varamedlemmer. Ett medlem velges av en valgforsamling ved Campus Adamstuen, og ett av en valgforsamling ved Campus Ås. Det tredje medlemmet velges i en felles valgforsamling ved de to campus. c. ett medlem i midlertidige i undervisnings- og/eller forskerstilling, med varamedlem, valgt av en felles valgforsamling for Campus Adamstuen og Campus Ås. d. ett medlem i teknisk og administrative stilling, med varamedlemmer, valgt av en felles valgforsamling Campus Adamstuen og Campus Ås. e. tre eksterne medlemmer oppnevnt av departementet, med varamedlemmer f. to studentmedlemmer, med varamedlemmer, én student fra Campus Adamstuen og én student fra Campus Ås, valgt av en felles valgforsamling. Særlige regler for gjennomføringen av valget til universitetsstyret for perioden til , jf. 18 og De to medlemmene i faste undervisnings- og forskerstillinger (valgt av en valgforsamling ved Campus Adamstuen og én ved Campus Ås) velges først. Valgt er den som ved hvert campus har høyest oppslutning. Varamedlemmene skal være den av det andre kjønnet med høyest valgoppslutning. 2. Det teknisk administrative medlemmet (valgt av en felles valgforsamling ved NMBU) Valgt er den som har høyest valgoppslutning uansett kjønn og campus. Varamedlemmet er den som er fra det andre campus og av det andre kjønnet med høyest valgoppslutning. Valgene i pkt. 1 og 2 kan arrangeres samtidig. 3. Det faste medlemmet i undervisnings- og forskerstillinger (valgt av en felles valgforsamling). Valgt er den som har høyest valgoppslutning (uansett campus) og er av det kjønnet som skal velges, jf. pkt. 1, dersom begge kandidatene i dette valget (pkt.1) er av samme kjønn. Varamedlemmet for denne er den av det andre kjønnet som kommer fra det andre campus enn det faste medlemmet. 4. Medlemmet valgt blant og av de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, (valgt av en felles valgforsamling) Valgt er den med høyest valgoppslutning som kommer fra det studiestedet som ikke har teknisk-administrative medlemmet, jf. pkt. 3. Varamedlemmet for det midlertidig ansatte 10

12 medlemmet, er den av det andre kjønnet med høyest valgoppslutning og som kommer fra det andre studiestedet enn det faste medlemmet. Valgene i pkt. 3 og 4 kan arrangeres samtidig. 19 Valgbarhet Følgende personer er ikke valgbare til universitetsstyret: Personer som har tjenestegjort i det aktuelle vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden etter reglene i Universitets- og høgskoleloven. Personer i følgende lederstillinger: a. rektor b. prorektor c. dekaner d. instituttledere e. administrative ledere for enheter i administrasjonen f. ledere av avdelinger og sentre med eget styre 20. Forslag på kandidater 1. Alle som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person fra egen stemmerettsgruppe, jf. 8, til valget. Forslaget skal fremmes for nominasjonskomiteen, jf. 3 nr. 6, og må være undertegnet av minst fem stemmeberettigede. Ingen kan foreslå flere kandidater enn det antall medlemmer (med varamedlemmer) som skal velges i den enkelte gruppe. 2. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket fra kandidatforslaget. Slikt krav skal fremmes til valgstyret snarest mulig. En person som før eller under kandidatpresentasjonen er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, mister retten til å nekte valg dersom denne ikke er gjort gjeldende senest på kandidatpresentasjonen. 21 Kandidatpresentasjon Før valget skal valgstyret i samarbeid med nominasjonskomiteen, sørge for at kandidatene blir presentert for de enkelte grupper av stemmeberettigede. Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene på hvilken måte presentasjonen skal skje. 22 Eksterne representanter Departementet oppnevner eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse. Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer fremmes av universitetsstyret overfor departementet, jf. univl 9-4 (6). Kapittel 4: Valg til fakultetsstyret 23 Sammensetning av fakultetsstyrene Fakultetsstyret har 11 medlemmer: styreleder (med ekstern tilknytning) fire medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer 11

13 o derav en fra gruppen midlertidig ansatte dersom denne gruppa, med varamedlem dersom denne gruppa utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ett medlem i teknisk- og administrativ stilling, med varamedlem to studentmedlemmer med varamedlemmer tre medlemmer med ekstern tilknytning Varamedlemmer settes opp i rekkefølge, se også 9 for interne medlemmer. Ved oppnevning av eksterne styremedlemmer for perioden 2014 til 2017, skal minst ett av medlemmene komme fra et av de andre fakultetene ved NMBU. Ved valg til fakulteter der det er institutter på begge campus, følges framgangsmåten for valg av interne styremedlemmer som beskrevet i Valgbarhet for ledere Ved valg av medlemmer til fakultetsstyrene er følgende ledere ved vedkommende fakultet ikke valgbare: a. instituttledere/nestledere b. kontorsjefer/administrasjonssjefer 25. Forslag på kandidater 1. Alle som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person fra egen stemmerettsgruppe. Forslaget skal fremmes for nominasjonskomiteen, jf. 3 nr. 9, og må være undertegnet av minst fem stemmeberettigede. Ingen kan foreslå flere kandidater enn det antall kandidater (med vara) som skal velges i den enkelte stemmegruppe. 2. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes til valgstyret snarest mulig. En person som før eller under kandidatpresentasjonen er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, mister retten til å nekte valg dersom denne ikke er gjort gjeldende senest på kandidatpresentasjonen. 26 Kandidatpresentasjon Nominasjonskomiteen skal sørge for at kandidatene blir presentert for de enkelte grupper av stemmeberettigede. Nominasjonskomiteen avgjør, i samråd med kandidatene, på hvilken måte presentasjonen skal skje. 27 Eksterne medlemmer Universitetsstyret oppnevner eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse etter forslag fra rektor. To av de eksterne medlemmene kan være fra universitetets øvrige fakulteter. Kapittel 5: Valg til instituttstyret 28 Sammensetning av instituttstyrene Instituttstyret har 9 medlemmer og består av: 12

14 instituttleder (styreleder og sekretær for styret) tre medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer o derav en fra gruppen midlertidig ansatte dersom denne gruppa, med varamedlem dersom denne gruppa utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ett medlem i tekniske- eller administrative stilling, med varamedlem to studentmedlemmer, med varamedlemmer to eksterne medlemmer, hvorav én utenom NMBU Varamedlemmer settes opp i rekkefølge, se også 9 for interne medlemmer. 29 Valgbarhet for ledere Ved valg av medlemmer til instituttstyret er følgende ikke valgbare ved eget institutt: a. administrasjonssjef b. seksjonsledere 30. Forslag på kandidater 1. Alle som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person fra egen stemmerettsgruppe, til valget. Forslaget skal fremmes for nominasjonskomiteen, jf. 3 nr. 9, og må være undertegnet av minst én stemmeberettiget. Ingen kan foreslå flere kandidater enn det antall medlemmer (med varamedlemmer) som skal velges i den enkelte stemmerettsgruppe. 2. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket fra kandidatforslaget. Slikt krav skal fremmes til valgstyret snarest mulig. En person som før eller under kandidatpresentasjonen er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, mister retten til å nekte valg dersom denne ikke er gjort gjeldende senest på kandidatpresentasjonen. 31 Kandidatpresentasjon Nominasjonskomiteen skal sørge for at kandidatene blir presentert for de enkelte grupper av stemmeberettigede. Nominasjonskomiteen avgjør, i samråd med kandidatene, på hvilken måte presentasjonen skal skje. 32 Eksterne medlemmer Fakultetsstyret oppnevner eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse, etter forslag fra dekan. i Unntak fra valgreglementet 9 nr. 3. (tidligere 14 nr. 7 a) Fellesstyrets leder vedtok og universitetsstyret leder vedtok på fullmakt følgende for valgene i 2013 og Kravet om kjønnsmessig balanse fravikes for valgkretsen studenter (jf. valgreglementets 14-7a) 2. Kravet om kjønnsmessig balanse beholdes for studiested Ås (dvs at fast og vara må ha motsatt kjønn) 13

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer 25.4.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder ved valg

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131

Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131 US 84/2016 Styring og leiing nytt valreglement for NMBU Universitetsleiinga Saksansvarleg: Rektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 16/04131 Vedlegg: 1. Utkast til nytt valreglement

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av: Universitetsstyret i sak 2-09 og S 20-09 Dato: 5.2.2009 med endringer 26.3.2009 Arkivref. 200900429 og 2009/1898 1 Virkeområde og valgperiode

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 1 Styresak 06/13 Vedlegg VALGREGLEMENT og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 2 Kapittel 1: Regler for valg ved høgskolen Dette valgreglementet er fastsatt av Fellesstyret for og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Vedtatt av universitetsstyret og høgskolestyret på styremøter 19.-20.6.2008, jfr. Universitetsog høgskolelovens 9-4 (9).

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 15. februar 2012 Virkningsdato: 1. august 2012 Erstatter: Valgregler for fakultetene ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement.

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement. Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 4. november 2009 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. 1. Reglementets

Detaljer

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fastsatt av Styret 15. mars 2005 (S-sak 20/05) med hjemmel

Detaljer

Revisjon av valreglement for Universitetet for miljø- og biovitskap

Revisjon av valreglement for Universitetet for miljø- og biovitskap US-SAK NR: 20 /2010 SAKSANSVARLEG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLAR: SENIORRÅDGJEVAR INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2010/17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret med endringer vedtatt av styret og Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015 og 03.05.2017. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser

Detaljer

Valgreglement for Norges Handelshøyskole

Valgreglement for Norges Handelshøyskole Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015, 03.05.2017 og 14.09.2017. Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 2 1. Reglementets anvendelse...

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Forslag 26.05.2010 Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Akershus 2. november 2010 og styret ved Høgskolen i Oslo 25. november 2010 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 29. november 2011, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 9. (Avløser tidligere lokale valgregler

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE VALGREGLEMENT FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Vedtatt av styret 09.09.2009 med endringer vedtatt av styret 17.04.2015. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser 1 Reglementets

Detaljer

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Valgreglement for Universitetet i Bergen Valgreglement for Universitetet i Bergen Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i universitetsstyret 26.11.2015 Kapittel 1 Bestemmelser som gjelder for alle valg ved

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Utkast 12.10.2009 Sist revidert av styret for Universitetet i Stavanger i møte 21.10.2009, sak 107/09, med hjemmel i

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 Saksdokument Oppdatert: 2011-08-23 Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 S-2011/22 Retningslinjer for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre Retningslinjene som ble brukt ved forrige valg viste

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement)

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) 03.09.2007 Forslag til: REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I STAVANGER (Valgreglement) Fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger i møte 02.11.06, sak 77/06, med hjemmel i Lov

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJE 14-13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 25.2.2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/ Oppnevning av valgstyre, Det juridiske fakultet, 2013-2017 Av vedlagte valgreglement

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen 17.12.2014 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I BERGEN Valgreglementet er fastsatt av styret for Høgskolen i Bergen i møte 24. januar 2007 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler. 4

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. februar 2012, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 9. (Avløser tidligere valgregler ved

Detaljer

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Valgreglement for Universitetet i Bergen Page 1 of 12 2.6 Valgregler Valgreglement for Universitetet i Bergen Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i Universitetsstyret 19.2.2009. Kapittel 1 Bestemmelser som

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER Fastsatt av styret for Universitetet i Agder i møte 19. oktober 2010, s-sak 99/10 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.05

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen

Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/9536 Møte: 29.11.2012 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen Bakgrunn Gjeldende Valgreglement for Universitetet

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VEDTATT I HØGSKOLESTYRET 28.2.2011 1: Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder ved valg av representanter i høgskolens styre. 2: Valgform 1. Valg etter dette

Detaljer

Reglement for valg til styret, fakultetsstyre og instituttstyre, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1

Reglement for valg til styret, fakultetsstyre og instituttstyre, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Reglement for valg til styret, fakultetsstyre og instituttstyre, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Fastsatt av Styret 15. mars 2005 (S-sak 20/05) med

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 129/15 26.11.2015 Dato: 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2012/9536 Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Innhold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser... 1 Kapittel 2 - Valg av medlemmer til høgskolestyret... 4 Kapittel 3 - Valg

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 48 Saksnr.: 2015/3487 Møte: 11. juni 2015 VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D 2015 2016 FAKULTETSSTYRET

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

Arbeidsutvalgets innstilling - Studenttinget vedtar Studenttingets valgreglement med de endringer som blir vedtatt under møtet.

Arbeidsutvalgets innstilling - Studenttinget vedtar Studenttingets valgreglement med de endringer som blir vedtatt under møtet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 47/14 Valgreglement for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1278 Forskrift til

Detaljer

Referat fra sentralt IDF-møte den

Referat fra sentralt IDF-møte den Notat Fra Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Lena Marie Kjøbli, UNIO Mette Wik, UNIO Elin Pålerud, YS Kurt R. Johansen, YS Cathrine Trangerud, Akademikerne Bente Åby, Akademikerne Anne Gravdal, Akademikerne

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1279 Forskrift til

Detaljer

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap US-SAK NR: 63/2010 SAKSANSVARLEG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLARAR: LISBETH ANDREASSEN OG INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2010/640 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETS DIREKTØREN Revisjon

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. Vedlegg 1 til styresak 81/04 FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO:FOR-2002-11-15-1287

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1277 Forskrift om

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

NTNU S-sak 8/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet KWB Arkiv: 2008/2499 N O T A T

NTNU S-sak 8/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet KWB Arkiv: 2008/2499 N O T A T NTNU S-sak 8/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.02.2009 KWB Arkiv: 2008/2499 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Valgreglement - forslag til endringer og oppdateringer Tilråding: 1.

Detaljer

HS-V-047/11, HS-V-003/10

HS-V-047/11, HS-V-003/10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Revisjon av valgreglement ved HiST HS-V-003/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Lenke

Detaljer

Sak: Nyvalg av teknisk/administrative medlemmer i fakultetsstyrene

Sak: Nyvalg av teknisk/administrative medlemmer i fakultetsstyrene Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 20.11.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-39/15 Nyvalg av teknisk/administrative medlemmer i fakultetsstyrene Saksbehandler/-sted: SPO

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Suppleringsvalg til avdelingsstyret ved ASP

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Suppleringsvalg til avdelingsstyret ved ASP Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Suppleringsvalg til avdelingsstyret ved ASP HS-V-21/12 Saksbehandler/-sted: SPO / organisasjonsdirektør

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at NTNU S-sak 8/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.04.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Per Eivind Kjøl Arkiv: 2015/7033 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Fusjon: Sammensetning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER Fastsatt av styret for Universitetet i Agder i møte 14.05 2014, s-sak 56/14 med hjemmel i lov av 01.04.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Velkommen og presentasjon av styreleder v/rektor Petter Aasen. Sak 3/13 Forventningsavklaring til styrearbeidet og arbeidsform (utsatt fra

Velkommen og presentasjon av styreleder v/rektor Petter Aasen. Sak 3/13 Forventningsavklaring til styrearbeidet og arbeidsform (utsatt fra MØTEBOK 1 Forslag til MØTEBOK - Fellesstyret Møtedato: Mandag 04.02.2013 Dokumentdato: 18.02.13 Saksbehandler: Direktørene og senior informasjonsrådgiver Jon Olav Skålid Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe

Detaljer

Valgreglement for Studentdemokratiet. Reglement for valg i Studentdemokratiet.

Valgreglement for Studentdemokratiet. Reglement for valg i Studentdemokratiet. Valgreglement for Studentdemokratiet Reglement for valg i Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse 1 - Virkeområde... 2 2 - Ansvar for valg... 2 3 - Valgkomité... 2 4 - Utlysning av valg... 2 5 - Valgbarhet...

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.05.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/2009 REVISJON AV REGLEMENT FOR VALG TIL DE ØVERSTE STYRINGSORGANER I HØGSKOLEN I TELEMARK Saken

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra Saknr. 15/450-4 Saksbehandler: Marit Grindvoll Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra 01.08.2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 146/16 20.10.2016 Dato: 05.10.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet Henvisning

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg

MAL FOR: Forholdet til kommunelov og valglov. Virkeområde. 1 Forholdet til kommuneloven. 2 Forholdet til valgloven. 3 Direkte valg MAL FOR: FORSKRIFT OM FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER I KOMMUNE FOR VALGPERIODEN 2007-2011 Vedtatt av kommunestyre den med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 1992 nr. 87. Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Valginstruks for Surnadal Sparebank

Valginstruks for Surnadal Sparebank Valginstruks for Surnadal Sparebank Denne valginstruks blir gjeldende fra 1.mars 2016. Valginstruksen skal vedtas av generalforsamling etter innstilling fra styret. 1 Valg av kundevalgte medlemmer til

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Tabell 5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Regler for styringsorganene, valgregler, valgkokebok/elektronisk valg Bibliotekutvalg Noen institutter har biblioteksutvalg

Detaljer

Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Sted: Drammen Dato: Mandag 11. mars 2013, kl 1300 1500 Tilstede: Hermann Smith-Sivertsen (leder), Tor Erik Jensen, Ellen Rye, Anne-Kari

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer