REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 3. KVARTAL 2014"

Transkript

1 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare svakt stigende arbeidsledighet, og et boligmarked som gradvis har kommet til hektene igjen etter en svak periode mot slutten av fjoråret. Børsen klarte seg godt i årets tre første kvartaler. Et betydelig børsfall har imidlertid inntrådt ved inngangen til 4. kvartal. Markedsrentene falt, og ved utgangen av tredje kvartal var det duket for fornyet kamp om de beste kundene, med marginpress på utlånsrentene i markedene for både privat- og i deler av næringskundene. RørosBankens drift Netto renteinntekter utgjør 1,88 % av gfk, en økning fra 1,79 % i fjor og i alt en økning med 7,5 mill. kroner. Provisjonsinntekter er på i alt 18,6 mill. kroner, en økning med 3,9 mill. Netto kursgevinster fra aksjer og obligasjonsforvaltningen er 3,5 mill. kroner som er 1,8 mill. mindre enn året før. Utbytte utgjør i alt 4,5 mill. kroner, det meste av dette kommer fra anleggsaksjer i Eika og EBK. Driftskostnadene utgjør 42,6 mill. kroner, en økning med 1,3 mill. kroner fra i fjor, det meste av dette skyldes økte markedsføringskostnader, herunder kostnader knyttet til rekruttering av ny adm. banksjef. Relativt sett går driftskostnadene ned fra 1,49 % av gfk i fjor til 1,40 % i år. Resultat før tap og skatt til og med tredje kvartal er 39,4 mill. kroner (32 mill. i fjor). Det er bokført netto 3,7 mill. kroner i tap på utlån hittil i år, herav 1,7 mill. i økning av gruppevise tapsavsetninger. Etter beregnet skattekostnad på 8,5 mill. er nettoresultatet på 27,3 mill. kroner. Dette er styret godt tilfreds med. Utlån Brutto utlån i egen bank har økt med 189 mill. kroner fra samme tid i fjor, en økning med 6 %. I samme tidsrom har lån formidlet gjennom Eika Bolig Kreditt økt med 230 mill. kroner (+ 23,7 %) og beløper seg nå til mill. kr. Lån i EBK utgjør 36,7 % av alle personmarkedsutlån. En del banker har valgt å flytte finansiering fra kredittforetak til kortsiktig og rimeligere finansiering. RørosBanken mener at det risikomessig er klokt å ha en langsiktig finansiering av utlån til bolig, selv om det i perioder kan gi lavere marginer. Samlet utlånsvekst til våre kunder har dermed vært på 10,3 % det siste året. Det er jevn og god etterspørsel etter nye lån både innen personmarkedet og fra næringslivet. Veksten i utlån kommer nå i større grad enn tidligere fra eksterne markeder, dvs. utenfra vår egen region og for en stor del innen eiendomsmarkedet. Andelen av utlån til næringsliv er på 37,6 % (av egen balanse). Bankens forretningskapital (egen balanse med tillegg av lån i EBK) er ved kvartalets utgang på mill. kr. Egen forvaltningskapital er mill. kr. Misligholdte lån over 90 dager utgjør 22,2 mill. kr. Dette er en reduksjon på 2,7 mill. kr. siden forrige kvartal. Samlede tapsavsetninger er 29,5 mill. kr, herav 19,7 mill. kr. til gruppevise avsetninger. Innskudd likviditet Økning i kundeinnskudd det siste året er på 182 mill. kr. (+ 6,9 %). Med andre ord er innskuddsveksten i samsvar med kredittveksten vår. Innskuddsdekningen er på 84,4 %. Bankens obligasjons- og sertifikatgjeld er på 850 mill. kroner, en økning på 100 mill kroner det siste året. Gjelden har en jevnt fordelt forfallsstruktur de neste 4 årene. Likviditeten er god både på kort og mellomlang sikt. Beholdningen av kontanter, bankinnskudd, obligasjoner og likviditetsfond er 834 mill. kroner, i tillegg kommer en ubenyttet trekkrettighet i DNB på 100 mill. Banken har høy fokus på å tilpasse seg de varslede regler for likviditetsstyring (CRD IV). Videre har styret lagt stor vekt på å forbedre risikostyringen ytterligere dette året. Policy for operasjonell risiko og policy for 1

3 IT-beredskap har vært behandlet i styret i 3. kvartal. Videre har styret behandlet bankens etiske retningslinjer og retningslinjer for HMS. Styret, forstanderskapet og administrasjonen, sammen med SAMU (samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget) har arbeidet med omlegging fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning i RørosBanken. Det vil bli frivillig overgang. Ny pensjonsordning vil ha effekt fra 1. januar. Styret har også fått presentert resultater fra undersøkelser om medarbeider- og kundetilfredshet. Disse har først blitt presentert og drøftet med medarbeiderne våre. Soliditet Banken har ansvarlig lånekapital på 75 mill. kroner og en fondsobligasjon på 50 mill. kroner (fondsobligasjonen er innløst i oktober men vil sannsynligvis bli erstattet med en ny. Av denne grunn inngår ikke fondsobligasjonen i vår kapitalberegning). Bankens kapitaldekning blir 15,69% uten at overskudd hittil i år er medregnet. Netto ansvarlig kapital (korrigert for plasseringer i andre finansinstitusjoner) er 399 mill. kroner. Ren kjernekapitaldekning er 13,87%. Regnskapet er ikke revidert. Utsiktene fremover De makroøkonomiske utsiktene er blitt svært så usikre ved slutten av september, med en viss nedjustering i vente for den økonomiske veksten i de fleste av våre naboland. Det er fortsatt usikkert om hvordan børsuro og oljeprisfall vil ramme utsiktene for Norge neste år. Regjeringen legger opp til et ekspansivt statsbudsjett for 2015, med en vekstimpuls som Finansdepartementet beregner til 0,5 pst av trend-bnp for fastlandsøkonomien. Den økonomiske aktiviteten hos lokale kunder innenfor reiselivet indikerer en god sommersesong. Næringslivet generelt, gjennom Næringsforum i Fjellregionen, gir klare signaler om behovet for sterkere vekst og utvikling. Det er bare arbeidsplasser som kan skape positiv utvikling i folketallet. RørosBanken er en del av Eika-alliansen. De fleste Eikabanker er eller skal inn i prosjektet Taktskifte. Dette handler om at vi skal være mer aktiv i forhold til kunden. Fokuset er kundens behov og ikke våre produkter. Dette krever mye av alle ansatte i RørosBanken, men kompetansen og motivasjonen vår vil sikre at vi lykkes. Røros, Erling Mjelva Gry Catrine Krokstad Terje Danielsen Styreleder Styrets nestleder (sign.) (sign.) (sign.) Nils Martin Tidemann Bente Sundt Arve Engen (sign.) (sign.) (sign.) Erling Skogås (sign.) Nils P. Hagen Adm. banksjef (sign.) 2

4 RESULTATREGNSKAP (tall i hele tusen) kv 3. kv 31.des 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter - Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader ved utstedelse av verdipapir Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjeneste 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond Netto gevinst på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

5 kv 3. kv 31.des 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Tap/gevinst ved salg aksjer i tilknyttet selskap Sum aksjer/fond som anleggsaksjer II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

6 EIENDELER (tall i hele tusen) sept. 30. sept. 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån - Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne Obligasjoner, sertifikater med mer Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer m.m. 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel Andre Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke- betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre periode avgrensninger - Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter I Sum Eiendeler

7 GJELD OG EGENKAPITAL (tall i hele tusen) sep 30.sep 31.des Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid eller oppsigels Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld 17.2 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv Utsatt skatt - Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: Bundne fond 22.2 Sparebankens fond Udisponert under/overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 NOTER (tall i hele tusen) Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto renteinntekter 1,88 % 1,76 % 1,77 % Netto andre driftsinntekter 0,56 % 0,50 % 0,50 % Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,26 % 0,37 % 0,43 % Driftskostnader 1,40 % 1,49 % 1,49 % Driftsresultat 1,30 % 1,14 % 1,21 % Tap 0,12 % 0,12 % 0,17 % Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir 0,00 % -0,01 % 0,00 % Skatt 0,28 % 0,24 % 0,25 % Driftsresultat etter tap/skatt 0,90 % 0,80 % 0,79 % Egenkapitalavkastning 6,56 % 5,76 % 7,63 % Kostnadsprosent ekskl. netto verdipapir 56,10 % 62,30 % 63,15 % Liquidity Coverage Ratio (LCR) 48 41,6 38,5 Likviditetsindikator ,5 112,8 Likviditetsindikator 2 121,3 116,

9 Ansvarlig kapital Sparebankens fond Sum egenkapital Fradrag - Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Ren kjernekapital Fondsobligasjon Kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Total ansvarlig kapital Spesifikasjon av beregningsgrunnlag Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjement med pant i eiendom Forfalte engsjement Obligasjoner med fortrinnsrett Institusjoner med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjement Operasjonell risiko ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon nedskrivning på grupper av utlån Sum beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 59,62 % 58,39 % 58,94 % Overskudd av ansvarlig kapital ut over myndighetskrav Ren kjernekapitaldekning 13,87 % 14,02 % 14,65 % Kjernekapitaldekning 13,87 % 16,23 % 16,85 % Kapitaldekning 15,69 % 16,23 % 16,85 % Utlån fordelt på næring og boligkreditt Primærnæring Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift Tjenesteytende næring Andre næringer Sum næring Personkunder Brutto utlån egen bok Portefølje i Eika BoligKreditt

10 Forfall på obligasjons- og sertifikatgjeld ISIN-nummer Opptatt Forfall Pålydende NO Sertifikatlån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån Kredittforeningen for Sparebanker, Gjeldsbrevlån NO Obligasjonslån Sum gjeld

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer