DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Samtidig som det nå er utsikter til svakere vekst i norsk økonomi, er boligprisveksten høy. Rentene er lave og kredittveksten til husholdningene er høyere enn inntektsveksten. Norsk banksektor har høy kredittytende evne blant annet som følge av god tilgang på finansiering i utlandet. Finansdepartementet har med bakgrunn i dette bedt Finanstilsynet vurdere om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Avhengig av hvilke tiltak som iverksettes må det påregnes en lavere vekst i utlån enn tidligere antatt. Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19R. For RørosBanken utgjør effekten ved overgangen til IAS 19R en brutto forpliktelse på 18,9 mill. kroner. 27 % av dette beløpet er ført mot utsatt skatt og resterende 14,9 mill. kroner er ført som en reduksjon av sparebankens fond. RørosBankens drift Netto renteinntekter har økt med vel 0,5 mill. kroner i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor og er i alt 18,3 mill. som utgjør 1,78 % av gfk (1,87 % i fjor). Provisjonsinntekter økte fra 6,1 mill. til 6,8 mill. kroner. Driftskostnadene har økt med 1,9 mill. kroner til 15,6 mill. og utgjør 1,51 % av gfk, (1,44 % året før). Inntektene fra verdipapirforvaltningen (obligasjoner og aksjer/egenkapitalbevis) har gått ned fra 1,3 mill. til -0,8 mill. kroner. Resultat før tap og skatt utgjør 8,1 mill. kroner mot 11,1 mill. i fjor på samme tid. Det er avsatt og tapsført netto 2,0 mill. kroner som tap på utlån. Det er ikke gjort endringer i gruppevise tapsavsetninger som er på 19 mill. kroner. Utlån i egen bank har gått ned med 34,3 mill. til mill. kroner siden årsskiftet. Utlån i Eika Bolig Kreditt har derimot økt med 35,5 mill. kroner netto slik at total portefølje i EBK utgjør mill. kroner pr 1. kvartal Dette er en økning med knapt 2,9 % fra årsskiftet og en økning på 11,0 % siste 12 mnd. Utlån i EBK utgjør etter dette 37,9 % av alle personmarkedslån. Det er god etterspørsel etter nye lån og kreditter til næringsformål, også utenfra vår region. Utlån til bedriftsmarkedet utgjør nå 39,3 % av alle lån i egen balanse. Samlede utlån har den siste 12 mnd-perioden økt med i alt 8,0 %. Utviklingen i misligholdte og tapsutsatte lån er meget positiv. Mislighold ut over 90 dager utgjør 17,2 mill. kroner og utgjør 0,51 % av brutto utlån. Samlede individuelle tapsavsetninger er på 4,8 mill. kroner. Bankens forretningskapital (egen balanse med tillegg av lån i EBK) er ved kvartalets utgang på mill. kroner. Dette tilsvarer en 12-mnd vekst på 9,3 %. Kundeinnskuddene har økt med 16 mill. (5,8 %) i første kvartal. Innskuddsdekningen er 81,5 %. Inneværende år er det i alt 200 mill. kroner av vår obligasjons- og sertifikatgjeld som kommer til forfall. Markedet for nye senior innlån er relativt gunstig og styret vurderer fortløpende når nye låneopptak bør skje og løpetiden på nye lån. Bankens likviditet er generelt tilfredsstillende. Når netto overskudd medregnes har banken ved utgangen av første kvartal en bokført egenkapital på 466 mill. kroner inkludert fondsobligasjon på 50 mill. kroner. Netto ansvarlig kapital er på 460 mill. kroner som gir en kapitaldekning på 17,87 %. Kjernekapitaldekningen er på 15,82 %, og ren kjernekapital er på 15,27%. Ren kjernekapital er redusert med 0,5 % siden årsskiftet som en konsekvens av endret prinsipp for føring av pensjonskostnader som nevnt tidligere. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. 2

3 Utsiktene fremover Presset på utlånsrentene har tiltatt også inn i 2015 og markedet ser ut til å etablere en markedspris på de beste boliglånene på et lavere nivå enn hittil. Dette vil trolig også ha en effekt på andre produkter både på innskudds- og utlånssiden. Næringslivet i vår region har generelt god vekst og lønnsomhet. Ledigheten i regionen er som tidligere lav selv om enkelte bedrifter har gått til det skritt og delvis permittere ansatte i form av 4 dagers drift. Boligmarkedet i Røros kommune er stabilt. Røros, Erling Mjelva Gry Catrine Krogstad Terje Danielsen styreleder styrets nestleder styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) Nils Martin Tidemann Arve Engen Erling Skogås styremedlem styremedlem styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) Bente Sundt styremedlem (sign.) Even Kokkvoll adm. banksjef (sign.) 3

4 RESULTATREGNSKAP (tall i hele tusen) Renteinntekter og lignende inntekter des 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjeneste 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst / tap av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer (551) (2.639) Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond Netto gevinst / tap på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning (277) Netto gevinst / tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst / tap på verdipapirer og valuta (660) Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

5 des 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Gevinst/+tap ved salg aksjer i tilknyttet selskap Sum aksjer/fond som anleggsaksjer II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

6 EIENDELER (tall i hele tusen) mar 31.mar 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån - Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Andre rentebærende verdipapirer Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (fjorårstall omarbeidet, ref endret regnskapsprinsipp) Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte innt Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostander Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbet. ikke påløpte kostn. og opptjente ikke mottatte innt I Sum Eiendeler

7 GJELD OG EGENKAPITAL (tall i hele tusen) Gjeld: 31.mar 31.mar 31.des 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.3 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser (fjorårstall omarbeidet, ref endret regnskapsprinsipp) Utsatt skatt - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond (fjorårstall omarbeidet, ref endret regnskapsprinsipp) Udisponert overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 NOTER (tall i hele tusen) Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger - - Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto renteinntekter 1,78 % 1,87 % 1,89 % Netto andre driftsinntekter 0,55 % 0,54 % 0,52 % Kurstap/gevinster,mottatt utbytte -0,03 % 0,20 % 0,17 % Driftskostnader 1,51 % 1,44 % 1,51 % Driftsresultat 0,78 % 1,17 % 1,07 % Tap 0,19 % 0,06 % 0,22 % Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir 0,00 % 0,00 % 0,00 % Skatt 0,20 % 0,32 % 0,22 % Driftsresultat etter tap/skatt 0,39 % 0,79 % 0,63 % Egenkapitalavkastning 3,90 % 7,49 % 6,22 % Kostnadsprosent eksl. gevinst/tap på verdipapir 64,51 % 59,29 % 58,80 % Liquidity Coverage Ratio (LCR) ,9 94 Likviditetsindikator 1, eksklusive EBK ,1 109 Likviditetsindikator 2, eksklusive EBK ,

9 Ansvarlig kapital Sparebankens fond * Historiske perioder er omarbeidet for sammenlignbare tall etter IAS 19 * * * Justering av Sparebankens fond ved overgang til IAS 19 1.kvartal Sum egenkapital Fradrag - Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Overgangsbestemmelser knyttet til fradrag i ren kjernekapital Ren kjernekapital Fondsobligasjon Beholdning av fondsobligasjon i andre finansielle selskaper Kjernekapital Ansvarlig lån Beholdning av ansvarlig kapital i andre finansielle selskaper Total ansvarlig kapital Spesifikasjon av beregningsgrunnlaget Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjement med pant i eiendom Forfalte engsjement Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på inst og foretak med kortsiktig raiting Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjement Operasjonell risiko ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon nedskr. på grupper av utlån Sum kapitalkrav, 8% av beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag i kroner Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 61,26 % 58,34 % 63,15 % Overskudd av ansvarlig kapital ut over myndighetskrav Ren kjernekapitaldekning 15,27 % 14,09 % 15,20 % Kjernekapitaldekning 15,82 % 16,30 % 15,60 % Kapitaldekning 17,87 % 16,30 % 17,40 % 9

10 Utlån fordelt på næring og boligkreditt Primærnæring Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift Tjenesteytende næring Andre næringer Sum næring Personkunder Brutto utlån Portefølje i Eika Boligkreditt Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt Forfall på gjeld ISIN-nummer Opptatt Forfall Pålydende NO NO NO NO NO NO NO Kredittforeningen for Sparebanker, Gjeldsbrevlån Sum gjeld

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer