REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 1. HALVÅR 2014"

Transkript

1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det siste året har indeksen økt med 31 %. Dette avspeiler gode tider i de fleste sektorer og relativt stor optimisme for de kommende månedene. Arbeidsledigheten i Norge ligger på 3,3 %. Etter en viss korreksjon i 2013 har boligprisene kommet tilbake til rekordnivåer i mange deler av landet. Oljeprisen har ligget noe høyere enn før og er nå på ca. 114 $ pr. fat. Oljefondet har en verdi på over milliarder kroner og vokser jevnt og trutt. Norges Bank holder stadig styringsrenten uendret på 1,5 % og på siste rentemøte i juni indikeres en noe lavere rentebane enn tidligere. Årsaken er i første rekke at det forventes svært lave renter internasjonalt i lang tid fremover. Videre legges det til grunn at også norsk næringsliv kan stå overfor redusert aktivitet, spesielt gjelder dette investeringsnivået i oljesektoren i årene som kommer. Kronekursen har holdt seg lav også den siste tiden. Internasjonalt synes det å være etablert et stabilt og bærekraftig grunnlag for en moderat vekst. Men arbeidsledigheten er høy både i Europa og i USA og det er langt frem til full kapasitetsutnyttelse i industrien. I et forsøk på å stimulere aktiviteten senket den europeiske sentralbanken styringsrenten ytterligere i juni. Svenske Riksbanken senket renten fra 0,75 % til 0,25 % den 3. juli. Det må antas at rentenivået vil være nær null i mange år. RørosBankens drift Netto renteinntekter utgjør 1,88 % av gfk, en økning fra 1,74 % i fjor og i alt en økning med 5,3 mill. kroner. Provisjonsinntekter er på i alt 12,5 mill. kroner, en økning med 2,5 mill. Netto kursgevinster fra aksjer og obligasjonsforvaltningen er 2,4 mill. kroner som er 2,1 mill. mindre enn året før. Utbytte utgjør i alt 4,5 mill. kroner, det meste av dette kommer fra anleggsaksjer. Driftskostnadene utgjør 29,9 mill. kroner, en økning med 1,7 mill. kroner fra i fjor, det meste av dette skyldes økte markedsføringskostnader, herunder kostnader knyttet til rekrutering av ny adm. banksjef. Relativt sett går driftskostnadene ned fra 1,56 % av gfk i fjor til 1,53 % i år. Resultat før tap og skatt for første halvår er 24,9 mill. kroner (21,6 mill. i fjor). Det er bokført netto 1,8 mill. kroner i tap på utlån hittil i år, herav 1 mill. i økning av gruppevise tapsavsetninger. Etter beregnet skattekostnad på 5,7 mill. er nettoresultatet på 17,4 mill. kroner. Dette er styret godt tilfreds med. Utlån Utlån i egen bank har økt med 352 mill. kroner fra samme tid i fjor, en økning med 11,5 %. I samme tidsrom har lån formidlet gjennom Eika Bolig Kreditt økt med 198 mill. kroner (+ 20,7 %) og beløper seg nå til kr Lån i EBK utgjør 36 % av alle personmarkedsutlån. Samlet utlånsvekst til våre kunder har dermed vært på 13,6 % det siste året. Det er jevn og god etterspørsel etter nye lån både innen personmarkedet og fra næringslivet. Veksten i utlån kommer nå i større grad enn tidligere fra eksterne markeder, dvs. utenfra vår egen region og for en stor del innen eiendomsmarkedet. Andelen av utlån til næringsliv er på 38 % (egen balanse). Bankens forretningskapital (egen balanse med tillegg av lån i EBK) er ved kvartalets utgang på mill. kroner. Misligholdte lån over 90 dager utgjør 25 mill. kroner. Samlede tapsavsetninger er 28,8 mill. kroner, herav 19 mill. til gruppevise avsetninger. Innskudd likviditet Økning i kundeinnskudd det siste året er på 72 mill. kroner (+ 2,8 %). Den relativt beskjedne økningen har sammenheng med at prisen på funding i obligasjons- 1

3 markedet har gått betraktelig ned både ved at «spreader» (risikopåslaget) er kommet lavere og at NIBOR-renten holder seg på et lavt nivå. Det er nå derfor gunstig å benytte dette i større grad enn å hente større kundeinnskudd. Innskuddsdekningen er på 78 %. Bankens obligasjons- og sertifikatgjeld har økt til i alt 950 mill. kroner og har en jevnt fordelt forfallsstruktur de neste 4 årene. Likviditeten er god både på kort og mellomlang sikt. Beholdningen av kontanter, bankinnskudd, obligasjoner og likviditetsfond er 665 mill. kroner, i tillegg kommer en ubenyttet trekkrettighet i DNB på 100 mill. Banken har høy fokus på å tilpasse seg de varslede regler for likviditetsstyring (CRD IV). Videre har styret lagt stor vekt på å forbedre risikostyringen ytterligere dette halvåret. Markedsrisikopolicy og likviditetspolicy har vært revidert. Eget risiko- og revisjonsutvalg er etablert og bidrar både til mer spesifikk fokus og til at det øvrige styrearbeidet blir mer effektivt. Sekretær for dette utvalget er bankens controller/ risk manager. Soliditet Banken har dette kvartalet tatt opp et ansvarlig lån på 75 mill. kroner. Dette øker bankens kapitaldekning til 18,77 % (16,2 % i fjor) uten at overskudd hittil i år er medregnet. Bankens kjernekapital består som tidligere av sparebankens fond med 402 mill. og en fondsobligasjon på 50 mill. kroner. Netto ansvarlig kjernekapital (korrigert for plasseringer i andre finansinstitusjoner) er 417 mill. kroner (17,1 %). Ren kjernekapitaldekning er 15,04 %. Medregnet netto overskudd med 18 mill. kroner ville bankens rene kjernekapitaldekning ha vært 15,7 %. Regnskapet er ikke revidert. Utsiktene fremover Den økonomiske veksten i de vestlige industrilandene synes å være positiv og stabil, men fortsatt på et lavt nivå. Et vedvarende «nullrenteregime» synes nødvendig for å stimulere økonomisk aktivitet, men i mange land ligger det i dette også en fare for overoppheting i enkelte sektorer, spesielt i boligmarkedet. Næringslivet i vår region har hatt en positiv utvikling den siste tiden, ledigheten er fortsatt svært lav. Det er imidlertid en merkbar forsiktighet med hensyn til nye vesentlige investeringer både i privat og offentlig sektor. Dermed uteblir også den nødvendige veksten i sysselsetting og folketall. Styret ser positivt på utviklingen for RørosBanken og mener at alt ligger til rette for et godt resultat for dette året under ett. Soliditeten er styrket både som følge av et godt resultat og at det er etablert et ansvarlig lån på 75 mill. kroner. Sammen med en stab av høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere gir dette banken styrke til å satse på en videre vekst så vel lokalt som regionalt og i andre markeder. Styret vil benytte anledningen til å takke administrerende banksjef Arild Hagen for innsatsen når han nå går over i pensjonistenes rekker fra 1. august, etter 21 år i banksjefstolen. Hagen har vært en viktig bidragsyter til RørosBankens gode utvikling. Røros, Bjørn Frydenborg Erling Mjelva Terje Danielsen styreleder styrets nestleder (sign.) (sign.) (sign.) Nils Martin Tidemann Gry Catrine Krokstad Bente Sundt (sign.) (sign.) (sign.) Erling Skogås (sign.) Arild Hagen Adm. banksjef (sign.) 2

4 RESULTATREGNSKAP (tall i hele tusen) kv 2.kv 31.des 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter - Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond Netto gevinst på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

5 kv 2.kv 31.des 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Tap/-gevinst ved salg aksjer i tilknyttet selskap Sum aksjer/fond som anleggsaksjer II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

6 EIENDELER (tall i hele tusen) jun 30.jun 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne obligasjoner, sertifikater m.m. Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel Andre Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente, ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte, ikke påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader - Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter I Sum Eiendeler

7 GJELD OG EGENKAPITAL (tall i hele tusen) jun 30.jun 31.des Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinst. u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinst m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.2 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv Utsatt skatt - Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond Udisponert overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 NOTER (tall i hele tusen) Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto renteinntekter 1,88 % 1,74 % 1,77 % Netto andre driftsinntekter 0,57 % 0,50 % 0,50 % Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,35 % 0,52 % 0,43 % Driftskostnader 1,53 % 1,56 % 1,49 % Driftsresultat 1,27 % 1,20 % 1,21 % Tap 0,09 % 0,15 % 0,17 % Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir 0,00 % -0,01 % 0,00 % Skatt 0,29 % 0,27 % 0,25 % Driftsresultat etter tap/skatt 0,89 % 0,79 % 0,79 % Egenkapitalavkastning 8,48 % 7,52 % 7,63 % Kostnadsprosent eksl. gevinst/tap på verdipapir 62,40 % 69,09 % 63,85 % Liquidity Coverage Ratio (LCR) 68,4 39,1 38,5 Likviditetsbufferindikator (LBI) 302,2 156,3 172,8 Likviditetsindikator 1 109,5 111,6 112,8 Likviditetsindikator 2 116,5 118,

9 Ansvarlig kapital Sparebankens fond Sum egenkapital Fradrag - Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Ren kjernekapital Fondsobligasjon Kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Total ansvarlig kapital Spesifikasjon av kapitalkravet Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjement med pant i eiendom Forfalte engsjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Operasjonell risiko ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon nedskr. på grupper av utlån Sum kapitalkrav Sum beregningsgrunnlag (kapitalkrav x 12,5) Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 57,65 % 59,34 % 58,94 % Overskudd av ansvarlig kapital ut over myndighetskrav Ren kjernekapitaldekning 15,04 % 14,02 % 14,65 % Kjernekapitaldekning 17,10 % 16,23 % 16,85 % Kapitaldekning 18,77 % 16,23 % 16,85 % Utlån fordelt på næring og boligkreditt Primærnæring Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift Tjenesteytende næring Andre næringer Sum næring Personkunder Brutto utlån Portefølje i Eika Boligkreditt Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt

10 Forfall på obligasjons- og sertifikatgjeld ISIN-nummer Opptatt Forfall Pålydende NO Obligasjonslån NO Sertifikatlån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån Kredittforeningen for Sparebanker, Gjeldsbrevlån NO Obligasjonslån Sum gjeld

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014 ÅRSRAPPORT 2014 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning 2014 Norsk og internasjonal økonomi Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. Forskjellene

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer