REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 1. HALVÅR 2013"

Transkript

1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien. Sysselsettingen viser en økning måned for måned, boligmarkedet er i jevnt positiv utvikling og en forsiktig optimisme gjør seg gjeldende. 10 års renter har økt merkbart. Dette har medført at sentralbanken har varslet redusert innsats for å støttekjøpe verdipapirer. Dette signalet har imidlertid i sin tur ført til nervøsitet i aksjemarkedene både i USA og i Europa. Krisen i Europa ser ut til å vedvare og det er vanskelig å finne lyspunkter som tilsier en normalisering i nærmeste framtid. Ledigheten holder seg høy og er i ferd med å utvikle seg til et politisk problem av betydelige dimensjoner, spesielt i Middelhavslandene. Blant yngre generasjoner er halvparten uten arbeid. Myndighetene i Storbritannia drøfter sitt forhold til EU og det kan gå mot en folkeavstemning om landets medlemskap. Kinas økonomi viser en synkende veksttakt, men ligger fortsatt med en årlig vekst på 7-8 %. Inflasjonen er høyere enn ønsket og eksporten har vist nedgang den siste tiden. I andre såkalte fremvoksende økonomier (som Brasil og India) er veksten og aktiviteten fortsatt svært stor med høy inflasjon og rente. Oljeprisen har vært synkende det siste kvartalet og har ligget så vidt i overkant av 100 $ pr. fat. Dette har påvirket Oslo Børs negativt spesielt i juni mnd. Hovedindeksen endte på 470 poeng ved halvårsskiftet, noe som betyr en økning fra årsskiftet med 3,5 %. I juli mnd har igjen børsen tatt seg opp og ligger godt over 490 poeng. Også norsk økonomi viser tegn til utflating og større usikkerhet. Mye av dette kan tilskrives oljemarkedet og en dempet etterspørsel fra oljesektoren. Det registreres en økende konkursrate. Det er gjennomført et relativt moderat lønnsoppgjør. Arbeidsledigheten er økende om enn i liten grad og er ved halvårsskiftet på 3,5 %. Dette er likevel svært lavt sammenlignet med våre naboland og andre land i Europa. Norges Bank har ut fra dette endret sin rentebane og varsler nå at det kan bli lenge til en renteøkning kommer. Tvert i mot så øker sannsynligheten for at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned fra dagens 1,50 %. Kronekursen har svekket seg noe og en euro koster nå ca. kr. 8,00. 3 mnd Nibor rente har sunket gradvis og er nå på ca. 1,65 %. Også risikopåslag på lån til banker (spreader) har blitt noe redusert. Over tid vil dette bidra til reduserte innlånskostnader for bankene, noe som mest sannsynlig vil bli anvendt til å bedre rentenettoen i tråd med nye krav til inntjening og egenkapital. Boligprisene ser ut til å flate ut og mange forventer en flat eller negativ prisutvikling de neste 3 5 årene. Næringslivet i vår region er stabilt og variert, men i liten grad knyttet til de store vekstnæringene. Dermed blir også svingningene i aktivitet og sysselsetting mindre enn i mer sentrale deler av landet. Samtidig uteblir de store vekstimpulsene. RørosBankens drift Resultatet før tap og skatt er 21,6 mill. kroner. Rentenettoen er på 31,5 mill. (1,74 %) mot 33,1 mill. (1,85 %) i fjor på samme tid. Kursgevinster på aksjer og obligasjoner bidrar positivt med 4,4 mill. til resultatet.

3 Provisjonsinntektene er 9,9 mill. som er 2,0 mill. mer enn i fjor. Driftskostnadene øker fra 26,0 til 28,3 mill. kroner, noe som i hovedsak skyldes økning i bemanning og sosiale kostnader. Dette har igjen nær sammenheng med en bevisst styrking av kompetansen i alle ledd. Forvaltningskapitalen inkl. lån i Eika Boligkreditt øker med 9,2 % fra samme tid i 2012 og er nå mill. kroner. Utlån Utlån i egen balanse er på mill. kroner, som er en økning med 211 mill. kroner fra samme tid i fjor (+ 7,4 %). Utlån i Eika bolig Kreditt har økt med 141 mill. i samme periode og er nå på i alt 958 mill. kroner. Dette utgjør 32,3 % av alle personlån i banken. Lån til bedriftsmarkedet har hatt en positiv utvikling i første halvår med en økning på ca. 70 mill. kroner. Lån til næring utgjør dermed ca. 35 % av alle lån i egen balanse. Misligholdte engasjementer ut over 90 dager er på 25,8 mill. kroner (0,84 % av bto. utlån) som er nesten en halvering fra samme tid i fjor. Det er i første halvår bokført tap på utlån og garantier med i alt 2,6 mill. kroner, herav en økning i gruppevise tapsavsetninger med 2 mill. kroner. Samlede tapsavsetninger er 27,0 mill. kroner (0,88 % av bto. utlån). Innskudd likviditet Kundeinnskuddene har økt med 38 mill. kroner (+ 1,5 %) de siste 12 mnd. Innskuddsdekningen er 84,4 %. Samlede innlån i obligasjons- og sertifikatmarkedet er 670 mill. Summen av likvide midler (bankinnskudd og obligasjoner/sertifikater) er 620 mill. kroner, i tillegg kommer en ubenyttet trekkrettighet på 100 mill. kroner i DNB. Forfallsstrukturen på større innlån fordeler seg jevnt over de neste 3 årene, første større forfall er på til sammen 120 mill. kroner i september/oktober i år. Likviditeten anses som betryggende. Soliditet Dersom periodens netto overskudd medregnes, har banken en egenkapital (sparebankens fond) på 389 mill. Sammen med fondsobligasjon på 50 mill. blir kjernekapitalen 439 mill. Netto ansvarlig kapital uten periodens overskudd er 366 mill. kroner og kjernekapitaldekningen er 16,23 %. Medregnet netto overskudd er kapitaldekningen 16,8 %. Styret har nettopp gjennomført en ICAAP beregning av bankens kapitalbehov på kort og lang sikt. Styret har fastsatt bankens minimums langsiktige mål for ren kjernekapital (utenom fondsobligasjon) til 14,5 %. Utsiktene fremover Aktivitetsnivået er fortsatt svært høyt i Norge og alle nøkkeltall for ledighet, vekst og velferd viser at Norge er i en særstilling sammenlignet med det øvrige Europa. Oljefondet har en beregnet markedsverdi på milliarder kroner. Vi ser likevel nå enda tydeligere enn før at Norge er svært avhengig av oljenæringen og oljeprisen. Når denne svekkes vesentlig, gir det umiddelbart utslag i redusert aktivitet og optimisme også i andre sektorer. På lengre sikt kan imidlertid dette også være en fordel for fastlands-norge ved at lønns- og prispress blir redusert slik at konkurranseevnen kan styrkes. Næringslivet i vår region er stabilt og det er god aktivitet i de fleste næringer. Enkelte bransjer opplever mangel på faglært arbeidskraft. Den største utfordringen for regionen er at folketallet er i stagnasjon. I et lengre perspektiv er det i all hovedsak omstilling i arbeidslivet med tilgang til nye jobber som er interessante for de yngre generasjoner som kan bidra til å rette opp denne utviklingen. Dette er en del av bankens samfunnsmessige rolle, men også lokale myndigheter har en stor oppgave i å legge til rette for utvikling og vekst i de bedriftene som allerede er godt etablert og som har vekstpotensial. I tillegg må det selvsagt arbeides kontinuerlig med å utvikle gode bomiljø, skole- og barnehagetilbud

4 som er attraktive for kommende generasjoner. I dag fremstår stadig oftere mangelen på boliger for leie som en begrensende faktor for mange som vil arbeide og bo i Røros. Dette blir det nå tatt et initiativ for å rette på gjennom et samarbeid mellom Røros kommune, banken og næringslivsaktører med sikte på bygging av boliger for dette formålet. Styret ser optimistisk på muligheten for at RørosBanken vil få et godt resultat for året under ett. Mislighold og tapsrisiko er redusert og etterspørselen etter våre produkter og tjenester er god. Det er et mål å forbedre lønnsomheten ytterligere slik at vår soliditet kan styrkes og tilfredsstille nye krav med god margin. Styret mener at dette først og fremst vil kunne oppnås gjennom en moderat og kontrollert vekst og med fortsatt høy fokus på å videreutvikle en kompetent og markedsorientert organisasjon. Røros, Bjørn Frydenborg Erling Mjelva Terje Danielsen styreleder styrets nestleder (sign.) (sign.) (sign.) Nils Martin Tidemann Hilde Kristin Bonde Gry Catrin Krokstad (sign.) (sign.) (sign.) Erling Skogås (sign.) Arild Hagen adm. banksjef

5

6

7 Resultatregnskap for RørosBanken (tall i hele kr) kv 2.kv 31.des 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond 0-0 (755) Netto gevinst på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Tap/-gevinst ved salg aksjer i tilknyttet selskap (133) Sum aksjer/fond som anleggsaksjer (133) II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

8 Eiendeler RørosBanken (tall i hele 1000 kr) jun 30.jun 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån - Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne obligasjoner, sertifikater m.m. Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel Andre Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente, ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte, ikke påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader - Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter I Sum Eiendeler

9 Gjeld og Egenkapital RørosBanken (tall i hele 1000 kr) jun 30.jun 31.des Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinst. u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinst m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.2 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv Utsatt skatt - Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond Udisponert overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

10 RørosBanken Note til regnskap pr hele tusen kroner Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Forholdstall (i % av gj.sn.forvaltningskapital) des. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (beregningsgrunnlag) Netto renteinntekter 1,74 1,85 1,88 Netto andre driftsinntekter 0,50 0,55 0,60 Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,52 0,37 0,34 Driftskostnader 1,56 1,45 1,47 Driftsresultat 1,20 1,32 1,35 Tap 0,15 0,32 0,27 Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir -0,01-0,01 0,00 Skatt 0,27 0,26 0,30 Overskudd etter skatt 0,79 0,75 0,78

11 Kapitaldekning hele tusen kroner Type ansvarlig lånekapital Kjernekapital Sparebankenes fond Fondsobligasjon Sum brutto kjernekapital Fradrag i kjernekapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum netto kjernekapital Tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Spesifikasjon av beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosenter: Kreditt- og motpartsrisiko hele tusen kroner Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Engasjement med pant i bolig Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kreditt- og mortpartsrisiko Operasjonell risiko Øvrig risiko (fradrag i kapitalkravet) Sum kapitalkrav Sum beregningsgrunnlag (kapitalkrav x 12,5) Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 59,34 % 57,67 % 59,58 % Kapitaldekning 16,23 % 16,41 % 18,25 % Ren kjernekapitaldekning (eks. fondsobligasjon) 14,02 % 13,96 % 15,91 %

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer