DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik for RørosBanken ved overgangen til IAS 19 er en brutto forpliktelse på 18,9 mill. kroner. 27 % av dette beløpet er ført mot utsatt skatt og resterende 14,9 mill. kroner er ført som en reduksjon av sparebankens fond. RørosBankens drift Netto renteinntekter er på samme nivå som i 2014 etter årets første halvår og er i alt 37,4 mill. som utgjør 1,79 % av gfk (1,92 % i fjor). Provisjonsinntekter har økt fra 11,8 mill. til 13,3 mill. kroner. Herav utgjør 10,1 mill. kroner inntekt/provisjon fra utenom balanseposter. Driftskostnadene har økt med 1,3 mill. kroner til 31,2 mill. og utgjør 1,49 % av gfk, (1,53 % året før). Inntektene fra valuta og verdipapirforvaltningen (obligasjoner og aksjer/egenkapitalbevis) har gått ned fra 2,7 mill. i 2014 til 0,5 mill. kroner i år. Det er mottatt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis med til sammen 7,3 mill. kroner mot 4,5 mill. i Resultat før tap og skatt utgjør 24,2 mill. kroner mot 24,9 mill. i fjor på samme tid. Det er avsatt og tapsført netto 1,7 mill. kroner som tap på utlån. Utlån i egen balanse har økt med 40 mill. til mill. kroner siden årsskiftet. Siste 12 mnd. er veksten 29 mill. kroner. Utlån i Eika Boligkreditt har økt med netto 42 mill. kroner siste 6 mnd. ( økt med 102 mill. siste 12 mnd.) slik at total portefølje i EBK utgjør mill. kroner pr 2. kvartal Dette er en økning med knapt 3,5 % fra årsskiftet og en økning på 8,8 % siste 12 mnd. Utlån i EBK utgjør etter dette 37,3 % av alle personmarkedslån. Det er god etterspørsel etter nye lån og kreditter til næringsformål. Utlån til bedriftsmarkedet mill. kroner, utgjør nå 38,7 % av alle lån i egen balanse. Samlede utlån inkl. EBK har den siste 12 mnd.perioden økt med i alt 2,9 %. Utviklingen i misligholdte og tapsutsatte lån er positiv. Mislighold ut over 90 dager utgjør 15,7 mill. kroner, 0,46 % av brutto utlån. Samlede individuelle tapsavsetninger er på 4,0 mill. kroner og gruppevis tapsavsetning er uendret på 19 mill. kroner. Bankens forretningskapital (egen balanse med tillegg av lån i EBK) er ved kvartalets utgang på mill. kroner. Dette tilsvarer en 12mnd vekst på 2,8 %. Kundeinnskuddene har økt med 80 mill. (2,9 %) i første halvår og en vekst på 154 mill. kroner siste 12 mnd. ( 5,8 %). Innskuddsdekning egen balanse er 81,6 %. Innskuddsdekning inklusive EBK er 59,8 %. De neste 6 mnd. er det i alt 80 mill. kroner av vår obligasjons og sertifikatgjeld som kommer til forfall. 230 mill. kroner i løpet av de neste 12 mnd. Markedet for nye senior innlån er relativt gunstig og det vurderes fortløpende når nye låneopptak bør skje og løpetiden på nye lån. Bankens likviditet er generelt tilfredsstillende. Eksklusive årets overskudd er bankens bokførte egenkapital på 412 mill. kroner. Med fradragsregler ( CRD IV) for plassering i andre finansinstitusjoner får banken en ren kjernekapital på 382,8 mill. kroner, kjernekapitaldekning på 14,75 %. Inkludert fondsobligasjon på 50 mill. kroner og et ansvarlig lån på 75 mill. kroner får banken en kjernekapital på 391,3 mill. kroner, kjernekapitaldekning på 15,08 % og sum ansvarlig kapital på 439,6 mill. kroner som gir en kapitaldekning på 16,94 %. Som en konsekvens av endret prinsipp for føring av pensjonskostnader i 1. kvartal 2015 er sammenlignbare kapitaldekningstall i noten omarbeidet. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. 2

3 Økonomisk utvikling og utsiktene fremover Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent i juni. RørosBanken har varslet sine kunder om endringer i utlåns og innskuddsrentene. Ny beste veiledende rente blir 2,50 % for Boliglån Ung. Innskudd med flytende rente blir satt ned med gjennomsnitt 0,25 %. Nye satser trådte i kraft fra 1. juli, for eksisterende lån og innskudd fra 2. september. Til tross for at samlet inflasjon og kjerneinflasjonen nå ligger over målet på 2,5 % er det ingen av analytikerne som har tro på at Norges Bank vil heve styringsrenta. Tvert om forventes flere nedsettelser av styringsrenten. Presset på utlånsrentene har også i annet kvartal 2015 vært betydelig. Hvorvidt endrede regler for boligfinansiering vil endre dette bilde gjenstår å se. Det overordnede mål for regjeringen er å dempe husholdningenes samlede gjeld for å forhindre finansiell ustabilitet. Faren er imidlertid at de som i første rekke blir rammet av de nye reglene for boligfinansiering er ungdom med begrenset egenkapital og muligheter for hjelp av foresatte. Dette til tross for betjeningsevne som følge av gjennomført utdanning og etablert i jobb. Røros, Erling Mjelva Ingulf Galåen Gry Catrine Krogstad styreleder styrets nestleder styremedlem Nils Martin Tidemann Arve Engen Erling Skogås styremedlem styremedlem styremedlem Bente Sundt styremedlem Even Kokkvoll adm. banksjef 3

4 RESULTATREGNSKAP (tall i hele tusen) Renteinntekter og lignende inntekter kv 2.kv 31.des 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer (2.639) Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond Netto gevinst på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter

5 kv 2.kv 31.des 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Tap/gevinst ved salg aksjer i tilknyttet selskap 0 0 Sum aksjer/fond som anleggsaksjer 0 0 II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

6 EIENDELER (tall i hele tusen) jun 30.jun 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse / drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne obligasjoner, sertifikater m.m. Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel Andre Immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente, ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte, ikke påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter I Sum Eiendeler

7 GJELD OG EGENKAPITAL (tall i hele tusen) jun 30.jun 31.des Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinst. u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinst m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.2 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv Utsatt skatt Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond Udisponert overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 NOTER (tall i hele tusen) Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto renteinntekter 1,79 % 1,92 % 1,89 % Netto andre driftsinntekter 0,54 % 0,53 % 0,52 % Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,32 % 0,35 % 0,17 % Driftskostnader 1,49 % 1,53 % 1,51 % Driftsresultat 1,16 % 1,27 % 1,07 % Tap 0,08 % 0,09 % 0,22 % Nedskrivning/Gevinst av anleggsverdipapir 0,00 % 0,00 % 0,00 % Skatt 0,26 % 0,29 % 0,22 % Driftsresultat etter tap/skatt 0,82 % 0,89 % 0,63 % Egenkapitalavkastning 7,98 % 8,48 % 6,22 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst/tap/utbytte på verdipapir 64,20 % 62,40 % 58,80 % Liquidity Coverage Ratio (LCR) ,4 94 Likviditetsindikator ,5 109 Likviditetsindikator ,

9 Ansvarlig kapital Sparebankens fond * Historiske perioder er omarbeidet for sammenlignbare tall etter IAS 19 * * * Justering av Sparebankens fond ved overgang til IAS 19 1.kvartal Sum egenkapital Fradrag Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak Overgangsbestemmelser knyttet til fradrag i ren kjernekapital Ren kjernekapital Fondsobligasjon Beholdning av fondsobligasjon i andre finansielle selskaper Kjernekapital Ansvarlig lån Beholdning av ansvarlig kapital i andre finansielle selskaper Total ansvarlig kapital Spesifikasjon av beregningsgrunnlaget Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjement med pant i eiendom Forfalte engsjement Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på inst og foretak med kortsiktig raiting Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjement Operasjonell risiko ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon nedskr. på grupper av utlån Sum kapitalkrav, 8% av beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag i kroner Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 60,75 % 57,65 % 63,15 % Overskudd av ansvarlig kapital ut over myndighetskrav Ren kjernekapitaldekning 14,75 % 14,43 % 15,20 % Kjernekapitaldekning 15,08 % 16,48 % 15,60 % Kapitaldekning 16,94 % 18,16 % 17,40 % 9

10 Utlån fordelt på næring, PM og boligkreditt Primærnæring Industri Bygg og anlegg Eiendomsdrift Tjenesteytende næring Andre næringer Sum næring Personkunder Brutto utlån Portefølje i Eika Boligkreditt Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt Forfall på gjeld ISINnummer Opptatt Forfall Pålydende NO NO NO NO NO NO NO Kredittforeningen for Sparebanker, Gjeldsbrevlån Sum gjeld

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer