RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013"

Transkript

1

2 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det ble enighet i siste liten og markedene har reagert positivt på dette. Sysselsettingsveksten i USA har vært positiv, men på et lavt nivå, i alle kvartaler siden slutten av Tyskland er i ferd med å befeste en posisjon som en økonomisk motor i Europa med utsikter til en jevn vekst, selv om arbeidsledigheten også der fortsatt er betydelig høyere enn ønsket. Den globale økonomiske veksten er fortsatt avhengig av en stabil vekst i «fremvoksende» økonomier som Kina, Brasil og India. Oljeprisen har vært stabil dette kvartalet og ligger på i underkant av 110 $ pr. fat. Dette gir løpende store overskudd på Norges handelsbalanse og i den norske stats finansielle regnskap. Oljefondet nærmer seg snart en beregnet verdi på ca milliarder kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2014 er det lagt opp til å bruke ca. 2,9 % av oljefondet (135 milliarder kroner), dvs vesentlig mindre enn beregnet avkastning (handlingsregelen). Statsbudsjettet betegnes som moderat ekspansivt. Arbeidsledigheten har vist en økende tendens i Norge de siste månedene og ligger nå på 3,6 %. Inflasjonen holder seg stadig under 2,0 %. Norges Bank valgte å holde renten uendret på sitt siste rentemøte og antyder at det kan ta lengre tid før det blir aktuelt å heve styringsrenten. Boligprisene i Norge ser nå ut til å flate ut og i enkelte markedssegmenter å falle litt tilbake. Det tar jevnt over noe lengre tid å omsette en bolig, noe som indikerer en større forsiktighet blant boligkjøpere. Oslo Børs har hatt en god utvikling dette kvartalet sett under ett. Hovedindeksen endte på 502 poeng en økning med 7 % i 3. kvartal og en økning med 13 % fra årsskiftet. RørosBankens drift Resultatet før tap og skatt er 32,0 mill. kroner i årets 3 første kvartaler. Det er avsatt i alt 3,5 mill. kroner til spesifiserte og gruppevise tapsavsetninger og 6,5 mill. kroner til skatt. Nettoresultatet er dermed 22,0 mill. kroner. Rentenettoen er 48,8 mill. (1,76 %) mot 50,1 mill. (1,87 %) på samme tid i fjor. Avgift til Sikringsfondet med 1,4 mill. fremkommer som rentekostnad i år. Videre må endringen sees i lys av at en stadig større del av utlånene kommer i Eika Bolig Kreditt og bankens provisjon av disse lånene fremkommer som «andre inntekter» i regnskapet. Denne posten utgjør i alt 15,5 mill. kroner i år mot 12,5 mill. kroner i Kursgevinster på aksjer og obligasjoner bidrar positivt med 5,3 mill. kroner, i tillegg kommer 4,5 mill. i utbytte på aksjer (vesentlig anleggsaksjer). Driftskostnadene er i alt 41,3 mill. kroner (37,5 mill. kroner i fjor). Økningen er planlagt og har sammenheng med en nødvendig styrking av organisasjonen med sikte på både risikostyring og salgsaktiviteter i tida som kommer. Forvaltningskapitalen inkl. lån i Eika Bolig Kreditt er på mill. kroner som er en økning med 11 % fra samme tid i fjor. Utlån Utlån i egen balanse er på mill. kroner, en økning på 142 mill. kroner (4,8 %) på ett år. Utlån i EBK har økt med 150 mill. kroner eller 18,6 % i samme tidsrom og er nå 964 mill. kroner. Dette representerer 23,7 % av bankens samlede utlån. Av alle personmarkedslån er andelen i EBK 32,9 %. Lån til bedriftsmarkedet viser en jevn men moderat økning. Det er for tiden ingen større investeringsprosjekter i gang i vårt nærområde. En del av veksten kommer derfor på bl.a. boligog eiendomsprosjekter i andre deler av landet. Andelen BM-lån av samlede lån i egen balanse er 36,2 %. Utviklingen av mislighold og tapsutsatt engasjementer er stabil og på et moderat nivå.

3 Sum mislighold over 90 dager utgjør 28,2 mill. kroner (0,91 % av bto. utlån). Summen av tapsavsetninger er 27,6 mill. (0,89 % av bto. utlån). Innskudd likviditet Kundeinnskuddene har økt med 62 mill. kroner eller 2,4 % siste 12 mnd. Innskuddsdekningen er 83,7 %. Samlede innlån i sertifikat og obligasjonsmarkedet er 700 mill. kroner. Summen av likvide midler er (bankinnskudd og obligasjoner/ sertifikater) er 605 mill., i tillegg kommer en ubenyttet trekkrettighet på 100 mill. kroner. Forfallsstrukturen de neste 4 årene er jevnt fordelt, frem til utgangen av 2014 er det i alt 250 mill. kroner som kommer til forfall. Likviditeten betegnes som oversiktlig og god. Soliditet Dersom periodens netto overskudd regnes med, har banken en ren kjernekapital (sparebankens fond) på 396 mill. kroner. Korrigert for plasseringer i andre finansinstitusjoner er ren kjernekapitaldekning 14,96 % - uten netto overskudd er denne 14,02 %. Kapitaldekningen (medregnet fondsobligasjon og eks. overskudd)er 16,23 %. Dersom netto overskudd medregnes blir kapitaldekningen (kjernekapital) 17,20 %. I lys av nye kapitalkrav som nå med stor sannsynlighet vil bli innfaset over de neste årene har styret og administrasjonen startet arbeidet med å gjennomgå behovet for å skifte ut bankens nåværende fondsobligasjon samt vurdere behovet for et ansvarlig lån. Utsiktene fremover Arbeidslivet i vår region er stabilt. Det er imidlertid få større nye prosjekter som peker fremover mot vekst og fornying. Kommunene rundt oss sliter med økonomien og befolkningsutviklingen er bekymringsfull på litt lengre sikt med en tydelig forskyvning mot en høyere andel eldre. Styret i RørosBanken og styret i Tolga-Os Sparebank ble i september enig om å innlede forhandlinger om en fusjon av de to bankene, noe også begge bankers forstanderskap har sluttet seg til. Første fase av forhandlingsperioden skal være avsluttet i god tid før årsskiftet. Styret har store forventninger til denne prosessen som vi tror er en riktig veg å gå for å skape en robust, lokalstyrt sparebank i og for vår region. Røros, Bjørn Frydenborg Erling Mjelva Terje Danielsen styreleder styrets nestleder (sign.) (sign.) (sign.) Nils Martin Tidemann Hilde Kristin Bonde Gry Catrin Krokstad (sign.) (sign.) (sign.) Erling Skogås (sign.) Arild Hagen adm. Banksjef

4 Resultatregnskap Rørosbanken (tall i hele kroner) kv 3. kv 31.des 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader ved utstedelse av verdipapir Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, pengemarkedsfond Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning, aksjeutbytte Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjeneste 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond 0 0 (755) Netto gevinst på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

5 kv 3. kv 31.des 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning aksjer/fond mv Nedskrivning av anleggsaksjer Tap/gevinst ved salg aksjer i tilknyttet selskap (133) Sum aksjer/fond som anleggsaksjer (133) II. Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat III. Resultat av ordinær drift etter skatt

6 Eiendeler RørosBanken (tall i hele 1000 kr) sept. 30. sept. 31.des 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån - Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne Obligasjoner, sertifikater med mer Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer m.m. 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i pengemarkedsfond Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttet selskap 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel Andre Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke- betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre periode avgrensninger - Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter I Sum Eiendeler

7 Gjeld og Egenkapital RørosBanken (tall i hele 1000 kr) sep 30.sep 31.des Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid eller oppsigels Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld 17.2 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv Utsatt skatt - Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Evigvarende ansvarlig lånekapital II Sum Gjeld Egenkapital: Bundne fond 22.2 Sparebankens fond Udisponert under/overskudd III Sum Egenkapital IV Sum Gjeld og Egenkapital Poster utenom balansen 23. Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 Note til regnskap pr (tall i hele kroner) Mislighold og tapsutsatt Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Fordelt etter sektor: Personmarked Næringsliv Tapsutsatte lån: Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement Netto tapsutsatte lån Tapsavsetninger individuell og gruppevis Individuelle tapsavsetninger pr konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning periodens individuelle tapsavsetninger Sum individuelle tapsavsetninger på utlån Gruppevise tapsavsetninger pr Endring av gruppevise avsetninger hittil i år Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån Tap på utlån Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger Økt avsetning til individuelle avsetninger Konstatert tap ikke tidligere avsatt Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger Inngått på tidligere konstaterte tap Netto tap på utlån Forholdstall (i % av gj.sn.forvaltningskapital) des. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (beregningsgrunnlag) Netto renteinntekter 1,76 1,87 1,88 Netto andre driftsinntekter 0,50 0,58 0,60 Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,37 0,41 0,34 Driftskostnader 1,49 1,40 1,47 Driftsresultat 1,14 1,46 1,35 Tap 0,12 0,27 0,27 Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir -0,01 0,00 0,00 Skatt 0,24 0,33 0,30 Overskudd etter skatt 0,80 0,86 0,78

9 Kapitaldekning (tall i hele kroner) Type ansvarlig lånekapital Kjernekapital Sparebankenes fond Fondsobligasjon Sum brutto kjernekapital Fradrag i kjernekapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum netto kjernekapital Tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Spesifikasjon av beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosenter: Kreditt- og motpartsrisiko hele tusen kroner Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Engasjement med pant i bolig Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kreditt- og mortpartsrisiko Operasjonell risiko Øvrig risiko (fradrag i kapitalkravet) Sum kapitalkrav Sum beregningsgrunnlag (kapitalkrav x 12,5) Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 58,39 % 59,55 % 59,58 % Kapitaldekning 16,23 % 15,39 % 18,25 % Ren kjernekapitaldekning (eks. fondsobligasjon) 14,02 % 13,46 % 15,91 %

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer