1 Innledning Utredningsbehov grunnvann og overflatevann Tiltaket Influensområdet Registreringer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning... 2. 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann... 2. 1.2 Tiltaket... 3. 1.3 Influensområdet... 3. 1.4 Registreringer..."

Transkript

1 Rapport Oppdragsgiver: Lunner Pukkverk AS Oppdrag: Regulering Lunner pukkverk Dato: Skrevet av: Knut Robert Robertsen, Petter Snilsberg, Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen GRUNNVANNSFORHOLD OG GEOLOGI INNHOLD 1 Innledning Utredningsbehov grunnvann og overflatevann Tiltaket Influensområdet Registreringer Resultater Vannivå og vannkvalitet Logging av grunnvannsbrønn Grunnvannsnivå Brønner Oppenvannverket Vannbehandling og vannkvalitet Vannbalanse Oppentjern Geologi Kjerneprøver Kjerneprøver Oppsummering Side 1

2 Rapport 1 INNLEDNING 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann Asplan Viak skal på vegne av Lunner Pukkverk AS utarbeide detaljregulering for Lunner Pukkverk. Formålet med planarbeidet er å sikre steinressursen og legge til rette for et forutsigbart og langsiktig uttak samt å ivareta hensynet til miljø og samfunn. Planprogrammet definerer hvilke forhold som skal utredes for å ivareta miljø og samfunn. Dette notatet inneholder vurderinger av vann-delen av planprogrammets kap. 3.6 «Forurensning» og kap. 3.7 «drikkevannskilder». Utdrag av Planprogrammet punkt 3.6 og 3.7 (fra Lunner kommune sak 06/ ) 3.6 Forurensning (støy, støv, rystelser, forurensning av grunnvann, drenering av grunnvann, forurensning av overflatevann) Det forutsettes at forurensingsforskriftens grenseverdier og øvrige krav overholdes/legges til grunn i planforslaget....forurensning av grunnvann, drenering av grunnvann Utredning av risiko for sprekkdannelser i grunnen som vil påvirke grunnvannsstrømmene og medføre fare for forurensning av grunnvannet, gjennomføres. Utredning av konsekvenser for grunnvann ved de vertikale uttaksdybdene som planforslaget omfatter dvs. hvor dypt en kan gå før grunnvannet påvirkes (drenering/endring av grunnvannsstrømmer, forurensning av grunnvann) både som følge av sprengning i stadig dypere lag og som følge av fjerning av masser/grunnen. Forurensning av overflatevann: Utredning av omfang av overflatevann og håndtering av overflatevann med dagens driftssituasjon og planforslaget gjennomføres. Konsekvensutredning av forurensning som følge av dagens driftssituasjon og planforslaget, gjennomføres. 3.7 Drikkevannskilder Konsekvensutredningen må avklare om uttaksdybdene vil påvirke vassdraget inkludert grunnvannet dvs. hvor langt ned i grunnen det er forsvarlig å utøve virksomheten (kartlegging av grunnvannsstrømmene/-forholdene ol). Konsekvensutredningen må gi svar på om/på hvilket uttaksnivå det er fare for forurensing og/eller drenering av grunnvannskilden til Oppentjernet. Antall private brønner og andre drikkevannskilder i influensområdet kartlegges. Dybde og vannkvalitet undersøkes. Brønnenes kapasitet påvirkes ikke av driften og er derfor ikke vurdert. Evt. risiko for at dagens drift og planforslaget medfører forurensning og/eller tørrlegging av brønner/vannkilder, utredes. Side 2

3 1.2 Tiltaket Rapport Lunner Pukkverk ønsker å utvide arealet for steinbruddet fra dagens 80 da til 135 da. Videre ønsker de å utvide i dypet fra dagens kote 435 ned til kote 410. Figur 1: Lunner pukkverk anno Forslag til planområde vist med stiplet linje, forslag til uttaksområde vist med hvit strek. 1.3 Influensområdet Asplan Viak AS har vurdert grunnvannets influensområde til ca meter fra plangrensen når det gjelder mulig påvirkning på grunnvann. 1.4 Registreringer Følgende informasjon er innhentet innenfor området som kan bli påvirket av tiltaket: Grunnvannsnivå, ledningsevne og temperatur er målt i alle registrerte og tilgjengelige brønner, samt i grunnvannsutslag. Vannprøve med analyse av turbiditet, fargetall, total Nitrogen og kjemisk oksygenforbruk er foretatt i utvalgte brønner. Logging av borehull er gjennomført ved punkt 13. Berggrunnsgeologi er kartlagt i steinbruddet og nærområdet, samt i tre kjerneboringer fra steinbruddet 1.2 Beregninger Grunnvannsnivå er beregnet for tre scenarier: Opprinnelig grunnvannsnivå før uttak av pukk Nåværende grunnvannsnivå ved bunn pukkverk på kote 435. Framtidig grunnvannsnivå etter uttak ned til kote 405 i pukkverket Side 3

4 NOTAT 2 RESULTATER 2.1 Vannivå og vannkvalitet Det er foretatt undersøkelser i alle brønnene i nærområdet. Vannivå, ledningsevne og temperatur er målt i felt i alle tilgjengelige brønner. Vannprøver fra utvalgte brønner er analysert for turbiditet, fargetall, total Nitrogen og kjemisk oksygenforbruk ved akkreditert laboratorium. Målingene viser at overflatevann i området har relativt lav ledningsevne, dvs. relativt lavt innhold av oppløste salter i vannet. Målinger er utført i Oppentjern (2 i tabell 1), bekken sør og øst for steinbruddet (8 og 9 i tabell 1) samt kilden ved Strømsnes (16). I alle borebrønnene (11,13,14, 15,17,19) og vann i eller ut av steinbruddet (1,3,4,5,6 og 7) er det målt høy ledningsevne, som skyldes høyt kalkinnhold i vannet, og viser grunnvann med lang oppholdstid i berggrunnen. Tabell 1. Vannivå, ledningsevne og temperatur i brønner og kilder målt i felt. Se figur 2 for lokalisering av målepunkter. Måle- Lokalitet Vannivå 20/5 24/6 1/7 20/5 24/6 1/7 punkt Under Kote Ledningsevne µs/cm Temperatur O C terreng ca 1 Kildeutslag i gammelt I dagen 471, ,6 7 kalkbrudd 2 Oppentjern I dagen 475, , Kulp sør i steinbrudd I dagen ,5 8,1 8,5 4 Kulp vest i steinbrudd I dagen Tørt PB2 5 Nord i steinbrudd, PB1 I dagen Utløp fra steinbrudd I dagen , Kilde N for steinbrudd I dagen ,1 8 Bekk sør for I dagen ,9 steinbrudd 9 Bekk øst for I dagen ,3 steinbrudd 11 Anleggsbrakke 7,5 m 471, , Garasje i kalkbrudd 30,6 m Rampe i kalkbrudd 3,4 m /57 Hermansen 12 m 482, , /65 Svea skihytte 14 m 493, , /27 Strømsnes,kilde I dagen , /10 Paulsen 5,6 m /32 Fætten hytte 3,68 m 478, /13 Rødsten 20,2 m ,8 Private vannprøver oversendt fra grunneier ved punkt 19, Rødsten: Bakterier 0 Kimtall 110 /ml ph 7,6 Hardhet 18,5 dh Klorid 2,6 mg/l Side 4

5 NOTAT Tabell 2. Vannanalyser Tomme ruter er ikke analysert. Se figur 2 for lokalisering av prøvetakingspunkter. Målepunkt Lokalitet Turbiditet Farge Tot-N KOF (organisk innhold) FNU Mg Pt/l µg/l Mg O2/l 1 Gammelt Kalkbrudd, kilde 2 Oppentjern 3 Kulp sør i steinbrudd 0, ,5 4 Kulp vest i steinbrudd PB2 5 Nord i steinbrudd, PB 1 6 Utløp fra steinbrudd 0, ,4 7 Kilde N for steinbrudd 8 Bekk sør for steinbrudd 9 Bekk øst for steinbrudd 11 Anleggsbrakke 12 Garasje i kalkbrudd 13 Rampe i kalkbrudd 14 94/57 Hermansen 0, , /65 Svea skihytte 0, , /27 Strømsnes,kilde 0, , /10 Paulsen 0, , /32 Fætten hytte 19 92/13 Rødsten 0, ,69 Tabell 3. Sigevann ut av bruddet, målepunkt 6. Vannprøver tatt av Lunner pukkverk Turbiditet FNU 0,44 0,1 Suspendert stoff mg/l 2,8 1,5 Nitrat µg/l Nikkel µg/l Sink µg/l 5,8 3,3 3,3 Vannanalysene viser høyt nitrogeninnhold i målepunkt 14 og 15, noe som antagelig skyldes påvirkning fra lokale renseanlegg. Brønnene ligger godt oppstrøms pukkverket. I en analyse fra pukkverket, , er nitrat-verdien høy. Dette skyldes mest sannsynlig rester av sprengstoff. Det er få årlige salver som sprenges i pukkverket, og vannkvaliteten viser normalt lave nitratverdier. Fargetallet er noe høyere i vann fra steinbruddet, målepunkt 3 og 6,. Side 5

6 NOTAT 1 Figur 2. Kart som viser prøvetakingspunkter: tjern, kilder, borebrønner mm (1-7 og 11-19). Prøvetaking utført 24/6-2014, merket med røde sirkler. Side 6

7 2.2 Logging av grunnvannsbrønn 13 NOTAT Grunnvannsbrønnen i det gamle kalkbruddet vest for Oppenvegen ble logget med en hydrolab sonde som viser temperatur, oksygen (%), ph, redokspotensial (mv), og ledningsevne (µs/cm) logget mot vanndyp (meter under vannivå). Loggingen viste at temperatur og oksygeninnhold sank ned til 5 meters vanndyp, eller ca 8,5 meter under terreng. ph, redokspotensial og ledningsevne viste en markert endring ved ca 20 meters vanndyp. ph sank noe, mens særlig ledningsevnen steg med ca 5 ganger verdien. Endringen i vannkvalitet ved 20 meter tolkes som at vannet i dypet får tilført mye ioner fra kalken, dvs at grunnvannet i brønnen (100 meter dyp) står tilnærmet stille under 20 meter. Dette tilsier at det er svært liten grunnvannstrøm inn og ut av brønnen i de nederste 80 meter (fra 20 til 100 meter under terreng). 0 Temp (C) RDO Sat (%) ph ORP (mv) Act Cond (µs/cm) Figur 3. Grafer som viser parametere nedover i brønnen. 0-punktet er vannivå, ca 3,4 meter under terreng, dvs nivå rampe. Dette er på nivå med laveste punkt i det gamle steinbruddet. Side 7

8 NOTAT 2.3 Grunnvannsnivå Opprinnelig grunnvannsnivå før uttak av pukk Ved bruk av overflatevann, grunnvannsbrønner og kildeutslag er det tegnet opp et kotekart for antatt grunnvannsnivå før pukkverket ble etablert. Kartet viser at grunnvannet avtar jevnt mot nord / nordøst. Figur 4 Beregnet kotekart for grunnvannsnivå i området før pukkverket ble etablert Side 8

9 2.3.2 Nåværende grunnvannsnivå ved bunn pukkverk på kote 435. NOTAT Samme målepunkt som over, men i tillegg er det tatt med brønner i pukkverket, samt brønn 12 som viser betydelig senkning av vannivå (30,6 meter under terreng). Kartet viser økt grunnvannsgradient inn mot pukkverket, men tilnærmet likt nord for pukkverket. Figur 5 Beregnet kotekart for grunnvannsnivå i området dagens forhold i pukkverket med uttak ned til kote 435. Side 9

10 NOTAT Framtidig grunnvannsnivå etter uttak ned til kote 405 i pukkverket Samme målepunkt som over, men nå er grunnvannsnivå i brønnen internt i pukkverket senket til kote 405 (brønn 12 har samme nivå som tidligere, 30,6 meter under terreng). Kartet viser nå en svært bratt gradient inn mot pukkverket, og en mye slakere gradient nord for pukkverket og ut mot kilden (punkt 7). Figur 6 Beregnet kotekart for grunnvannsnivå i området framtidig forhold i pukkverket med uttak ned til kote 405. Side 10

11 N O T A T Figur 7 Profil fra sør mot nord gjennom pukkverket med Oppentjern til venstre i profilet. Antatt g runnvannsnivå er vist som en stiplet strek. Skjemati sk nivå av pukkverket inntegnet, med planlagt framtidig nivå nederst. Grunnvannsnivå ligger naturlig under terreng på kollene og kommer fram i dagen ved tjern, myrer og kildeutspring. Grunnvannet vil lokalt senkes ved uttak fra pukkverket. Hvor store områder ovenfor pukkverket som blir påvirket styres av geologien, me d lagdeling og sprekker. S annsynligvis vil enkelte brø nner påvirkes, tilsvarende brønn 1 2, som i dag har et vannivå 30 meter under terreng. Det er vanskelig å si hvilke brønner som påvirkes da grunnvannet følger oppsprekking og berga rtsgrenser (gangbergarter), men vi anser brønnene vest for pukkverket som min dre sårbare enn brønnene i sør. No ta t: G r u n n v ann s f o r h o l d asp l an v i a k. n o S id e 11

12 2.4 Brønner Fra brønnboringsarkivet i NGU er det registrert flere brønner i nærområdet, se Figur 8. NOTAT Oppslag i brønndatabasen viser at brønnkapasiteten til nærliggende brønner, innen 2 km fra planområdet, er oppgitt til 300 l/t til 6000 l/t, og med dyp på meter. År Dyp Vannmengde Granum Kongell Figur 8 Registrerte brønner i NGU sin database. Side 12

13 NOTAT 3 OPPENVANNVERKET 3.1 Vannbehandling og vannkvalitet Oppenvannverket er godkjent i hht drikkevannsforskriften. Vannverket ble etablert i perioden Vannverket har opplyst at laveste målte nivå i Oppentjern siden år 2000 er 34 cm lavere enn nivået på utløpsbekken. Vannbehandling per i dag består av siling og UV. Ny inntaksledning og nytt bygg for vannbehandling var under bygging sommeren Det er 180 abonnenter tilknyttet vannverket, inkludert Lunner barneskole, Lunner omsorgssenter og flere melkebruk. Det er opplyst en personbelastning på 950 pe med 650 fastboende. Vannuttaket er oppgitt til m 3 /år, dvs. et gjennomsnitt på 273 m 3 /døgn og 11 m 3 /time. Vannkvalitet innrapportert til Mattilsynet for 2012: ph 7,8 Hardhet (kalk) 5 tyske grader Farge 4,5 8 Turbiditet 0,15 0,57 Kimtall E. coli 0 Koliforme bakterier Vannbalanse Oppentjern Nedbørfeltet, avrenning fra overflatevann, til Oppentjern er 0,7 km 2, se figur 9 på neste side. Med en middelvannføring oppgitt av NVE på 17,4 l/s/km 2 gir det en gjennomsnittlig tilførsel av vann på 43,8 m 3 /time. Grunnvannstilsig og vann fra jordsmonn og myrer (base flow) er av NVE beregnet til 40 % av avrenningen i området (BFI= 0,4). Alminnelig lavvannsføring er oppgitt til 1,6 l/s/km 2, eller 4,0 m 3 /time. Det er i gjennomsnitt ca 14 dager i året med vannføring lavere enn alminnelig lavvannsføring. Vannuttak er oppgitt til ca m 3 / år, dvs 273 m 3 / døgn eller 11 m 3 / time. Innstrømningen til Oppentjern (475 moh) fra grunnvannskilder / oppkommer nede i Oppentjernet, kommer i tillegg til direkte avrenning fra nedbørfeltet. Dette er grunnvann som kommer via fjellsprekker fra høyereliggende terreng i sør, også utenfor nedbørfeltet. Terrenget sør for Oppentjern bidrar med grunnvann fra et stort område, se Figur 12. Side 13

14 NOTAT Figur 9 Vannføring, klima, og arealbruk i nedslagsfeltet til Oppentjern. Side 14

15 NOTAT Figur 10 Nedbørfeltet til Oppentjern, beregnet vha kart fra NVE. Side 15

16 NOTAT Figur 11 Kart med nedbørfelt inntegnet, orange streker. Lokalt nedbørfelt i blått. Figur 12 Profil med blå strek fra Mylla (497 moh) i sør til Lunner Pukkverk (470 moh). Piler for skjematisk grunnvannstrøm er vist med stiplet strek og geologi Side 16

17 4 GEOLOGI NOTAT Berggrunnen i steinbruddet består av ordovicisk kalkstein, kalkholdig skifer fra Husbergøya formasjonen (etasje 5a) (NGU). Over dette ligger sandstein (Langøyene fm, etasje 5b) og noe kalk og skifer (etasje 6), og under ligger kalkskifer, siltstein (Skogerholmen fm, etasje 4d). Øverste del av kalkbruddet ser ut til å bestå av en mere massiv kalkstein. Lenger ned er det mere lagdelt med flere tynne lag med kalk og noe mere kalkskifer. Det er mange vulkanske gangbergarter (rombeporfyr og diabas) som krysser steinbruddet. De største vulkanske gangene står steilt, men flere ligger også horisontalt. Flere markerte vertikale vulkanske ganger har retning NS, varierende grader. De vulkanske gangene er sprøe og har mange sprekker, noe som gjør at de kan fungere som drenskanaler på langs av gangene. Dette kan være årsak til at brønn 12 er drenert ned til kote 442. Gangene fungerer også som effektive barrierer på tvers av retningen, ved at sidebergarten er litt ekstra «stekt» som følge av varmen fra den flytende smelten. Dette kan forklare at resterende brønner, øst og vest for pukkverket, viser liten grad av senkning / drenering som følge av steinuttaket fra pukkverket. Figur 13 Bergartene som finnes i området, med kalksteinen i steinbruddet markert med orange firkant og geologi Side 17

18 NOTAT Leirskifer, kalkstein og knollet kalk 4a -4b Skifer og kalk 4c Diabasganger Ren kalkstein Sandstein Kalkstein Skifer 5b-6 Kalkstein 7a-b Skifre 7c-8b Sandstein og Skifer 8c Sandstein Kalkstein Skifer 5b-6 Figur 14 Bergrunnskart fra NGU. Pukkverk og lokale diabasganger er inntegnet med rødbrune streker. Figur 15 Bergrunnskart fra NGU med regionale sprekker inntegnet. og geologi Side 18

19 NOTAT Diabas Diabas Kalk lag Diabas 4.1 Kjerneprøver Figur 16 Bilder fra pukkverket, med diabas / porfyr ganger inntegnet. og geologi Side 19

20 4.2 Kjerneprøver NOTAT Det er boret tre borehull og tatt ut kjerneprøver fra 0-50 meter. Alle kjernene er logget mht bergart og større sprekker / sprekkesoner. Det finnes bilder av alle kjernene. Kjernene viser at det er dominerende kalkstein av god kvalitet i alle borehullene. BH1 - sør i pukkverket (punkt 3 i figur 2) Breksje Vertikal sprekk Vekslende kalklag, lagdelt Knusning sandlag og geologi Side 20

21 NOTAT BH2- vest i pukkverket (punkt 4 i figur 2) ,5 porfyr 8 porfyr 10 Porfyr 10,5 knusning 0,5 m ,1 knusning 5 cm ,5 26,3 vertikal sprekk 28 29,5 sprekk sandstein oppknust og geologi Side 21

22 NOTAT BH 3 nord i pukkverk (punkt 5 i figur 2) sprekk sprekk ,5 25,5 sandstein og geologi Side 22

23 NOTAT 5 OPPSUMMERING Det er foretatt registreringer av alle brønner innenfor et mulig påvirkningsområde, ca meter fra pukkverket. Det er målt vannivå og vannkvalitet i brønnene. Det er ikke påvist senkning av vannivå i Oppentjern som følge av eksisterende uttak fra pukkverket. Det er ikke påvist noen påvirkning av vannkvalitet i brønnene som kan skyldes pukkverket. Det er påvist senkning av grunnvannsnivå i kun en brønn sør for pukkverket, som kan forklares med drenering langs en større vulkansk gangbergart fra pukkverket til brønnen. Det er kartlagt flere vulkanske gangbergarter. Disse bergartene kan fungere som drenskanaler (grunnvannsdrenering) på langs av bergartsgrensen, men også som barrierer for grunnvannsenkning, på tvers av den vulkanske gangen. Da de fleste vulkanske gangbergartene har retning NNØ, er det størst sannsynlighet for drenering fra pukkverket og og sørvestover langs vulkanske gangbergarter og dermed at brønner sør for pukkverket kan påvirkes. Det er mindre sannsynlig at brønner i vest påvirkes mht vannivå. Oppentjern ligger vest for flere markerte gangbergarter, og anses som mindre sårbart for påvirkning ved utvidelse i pukkverket. Videre uttak anbefales begrenset til øst for de markerte vertikale gangbergartene. Basert på vurderingene av berggrunn og grunnvann er det foreslått endret uttaksgrense sammenliknet med forslaget i planprogrammet (se nedenfor) og geologi Side 23

24 NOTAT Uttaksgrensen er trukket lenger øst langs veien ned til bruddet. Uttaksgrensen er trukket lenger øst ved anleggsareal (ved lagerhall). Uttaksgrensen er trukket lenger inn i bruddet i øst langs Bjønnbekken. Uttaksgrensen i sør er trukket lenger nord og geologi Side 24

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Oppdrag: 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen AVRENNING

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

INNLEDNIG REGULERINGSPLAN PÅVIRKNING PÅ GRUNNVANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNIG REGULERINGSPLAN PÅVIRKNING PÅ GRUNNVANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 515211-01 Reguleringsplan Svingen Pukkverk, Halden Dato: 18.04.2016 Skrevet av: Nina Lønmo Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg REGULERINGSPLAN PÅVIRKNING PÅ GRUNNVANN INNHOLD Innlednig...

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Tromsø kommune Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes 2014-12-15 Oppdragsnr.: 5142966 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: E16 Eggemoen - Olum Kartlegging av alunskifer Rapport: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 122674-SI-RIG-RAP-00003 Begrenset Utarbeidet av: Kjetil

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Informasjon om private drikkevannsbrønner Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Den usynlige energien Grunnvann som ressurs og utfordring. Kirsti Midttømme

Den usynlige energien Grunnvann som ressurs og utfordring. Kirsti Midttømme Den usynlige energien Grunnvann som ressurs og utfordring Kirsti Midttømme Energisentralen Høgskolen i Bergen, 2 Varme og kjøle- «element» HiB bygget Boring av energibrønner Istanker Lukket system borehull

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Hydrogeologisk vurdering av vannforsyning til hytteområde ved Djupvika INNHOLD. 1 Innledning 2

Hydrogeologisk vurdering av vannforsyning til hytteområde ved Djupvika INNHOLD. 1 Innledning 2 WETO EIENDOM NORGE AS Hydrogeologisk vurdering av vannforsyning til hytteområde ved Djupvika ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT

Detaljer

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass NGU Rapport 2008.079 Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen Til: Kystverket v/kristine Pedersen-Rise Fra: Norconsult v/anders Kr. Vik Dato: 2013-11-20 Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen BAKGRUNN/FORMÅL Norconsult er

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Registrering av eksisterende brønner Registrering av eksisterende brønner langs ny E18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Registrering av

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Drangedal kommune. Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

Drangedal kommune. Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Drangedal kommune Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

KILDESIKRING I PRAKSIS

KILDESIKRING I PRAKSIS KILDESIKRING I PRAKSIS Vannforeningen 2007 05.11.2007 TORE FORSETH Mattilsynet - Distriktskontoret for Gauldal KILDESIKRING I PRAKSIS - DISPOSISJON Hva er små vannforsyningssystem? Utfordringer Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon...

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon... Oppdragsgiver: Oppdrag: 537362-01 Miljøteknisk vurdering Skolebakken Dato: 15.5.2015 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal INNHOLD 1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA Sekvensdosering av jernkloridsulfat Thomas Eriksson Svartediket VBA Agenda Info om Svartediket VBA Info Technau prosjekt Valg av prosjekt Gjennomføring av prosjektet Forsøksbetingelser Resultater Konklusjon

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

RAPPORT. Snillfjord. Snillfjord

RAPPORT. Snillfjord. Snillfjord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.062 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av muligheter for uttak av grunnvann innen

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

FINSALBEKKEN. Ola Gillund. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark

FINSALBEKKEN. Ola Gillund. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark FINSALBEKKEN Ola Gillund Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark 121 1 SAMMENDRAG...123 2 INNLEDNING...123 3 MATERIALE OG METODER...123 3.1 Beskrivelse av feltet... 123 3.1.1 Beliggenhet... 123 3.1.2

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.01.2017 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen SØKNAD MATTILSYNET

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

Geologi i Mjøsområdet Johan Petter Nystuen Mai 2005. Geologi i Mjøsområdet JPN Mai 2005 1

Geologi i Mjøsområdet Johan Petter Nystuen Mai 2005. Geologi i Mjøsområdet JPN Mai 2005 1 Geologi i Mjøsområdet Johan Petter Nystuen Mai 2005 Geologi i Mjøsområdet JPN Mai 2005 1 Grunnfjell Mjøsområdet Hovedtrekk: Nordligste delen av Osloriften Sørligste delen av Sparagmittområdet Lagrekke

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Melhus, Trondheim, Vann og Spillvann MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Trondheim kommune, Kommunalteknikk Sjef ing. Halvard Kierulf MeTroVann en utfordring med flere spennende

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Karakterisering av grunnvannsforekomster Lier kommune i Buskerud NVE / SFT mai 7 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Baseres på følgende kilder: NGU (Grunnvann, berggrunn, løsmasser, utførte oppdrag) Lier

Detaljer

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Til stede: Ole Kristian Egge (repr. for grunneier, MEV), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune, Sverre Dysthe (Østre Toten kommune), Stig Nordli (Hurdal

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: 537341-01 Heggedal Torg og park DETALJPROSJEKT Dato: 3.3.2016 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET PROBLEMSTILLINGER VANN Trondheim og Melhus mangler fullgod reservevannskilde Sårbarhet vannforsyningssystem Trondheim:

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 SAMMENDRAG Dette er tolvte året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord

Detaljer