Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes"

Transkript

1 Tromsø kommune Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.:

2

3 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Innhold 1 Innledning 6 2 Områdebeskrivelse Området Nedbørsfelt Vannkilder 10 3 Arbeidsbeskrivelse og metodikk for vurdering av risiko Vannprøvetaking og Analyser Vurderingsmetodikk 17 4 Resultater: Vannkvalitet Elver Grunnvann 20 5 Resultater: Vurdering anleggets påvirkning på nedbørfelt og drikkevann Sammenligning med vurdering fra Asplan Viak arbeid, Tiltak Anbefalt oppfølging av vannkvalitet Anbefalte tiltak i forhold til drikkevannskilder 25 7 Oppsummering og konklusjoner 27 8 Referanser 29 9 Vedlegg 30 c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 3 av 30

4 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Sammendrag I forbindelse med flytting av samlegjerde for reindrift fra Tønsnes til Nordre Vågnes i Tromsø kommune er det utført en revurdering av hvorvidt omleggingen kan føre til bakteriologisk forurensing av drikkevannskilder i nærområdet, knyttet til avføring fra beitende dyr. Det ble satt som rekkefølgekrav i reguleringsplan 1667 for reinflyttleia at det skulle gjennomføres en ny undersøkelse og vurdering av om planlagt reindrift fører til fare for forurensning av nåværende vannkilder. Arbeid Arbeidet bygger på en tidligere vurdering utført av Asplan Viak i 2008, samt feltarbeid utført i tidsperioden juni-november Feltarbeidet har bestått av befaringer og prøvetaking/analyse av elver og grunnvann. Vurderingsmetodikk Vurderingen er gjort etter følgende hovedprinsipper. Det benyttes drikkevannsforskriften i vurdering av vannkvalitet For at en vannkilde kan bli påvirket må oppsamlingsgjerdet krysse kildens nedbørsfelt. Området er delt opp i åtte nedbørsfelt. Bakteriologisk forurensning fra avføring skjer til elver via overflateavrenning eller at dyrene er i direkte kontakt med elven Det vil ikke foregå lengre transport av bakteriologiske forurensninger i grunnen og grunnvannet, da løsmassene vil ha en rensende effekt. Derfor kan grunnvann og gravde brønner kun bli forurenset ved en kortslutning mellom overflatevann til grunnvann. Resultater Vannkvalitet Det er registrert dårlig bakteriologisk vannkvalitet i samtlige elver, med utslag av koliforme bakterier og E. Coli i de aller fleste prøvene. For grunnvann er bakteriologisk vannkvalitet i de fleste brønnene bra, uten påviste koliforme bakterier eller E. Coli. Det er noen få unntak, men det skyldes kontamineringen fra overflatevann. Resultater Vurdering av risiko Vurderingen sammenfattes i Tabell 7. Det er fire nedbørsfelt som kan bli utsatt for bakteriologisk forurensning fra reindrift: Langlatelva, Lillelva, Nedre Nordgårdselva og Gv3 (grunnvann 3). Av disse har kun Langlatelva og Gv3 vannkilder som er i bruk til drikkevann. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 4 av 30

5 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A I Langlatelva er det en viss risiko for økning av bakteriologisk forurensning under forflyttingen, men denne vurderes som beskjeden. Feltet krysses kun av tilløpstrase hvor oppholdstiden for dyrene forventes å være kort, og traseen går langt oppstrøms i feltet og langt fra vanninntakene som ligger fra Bjørnbakken og nedover. Dessuten er vannkvaliteten i Langlatelva allerede dårlig før området er tatt i bruk av reindriften, og vannet er ikke tilrådelig som drikkevann uten koking (jf. måleresultater for målepkt. O10). I Gv3 er det kun brønn B19 som er i feltet. Denne står oppstrøms traseen og vil følgelig ikke bli berørt. Anbefalte tiltak Det er viktig at anleggets eventuelle påvirkning dokumenteres ved overvåkning av elvene og brønner gjennom flere sesonger under forflytting av dyr. Grunnet den målte dårlige bakteriologisk kvaliteten anbefales grunneiere som tar vann fra elvene, inkl. Nordre Vågnes A/L, å installere en UV-filter. Brønneiere bør utføre sikring av brønnen mot overflateavrenning. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 5 av 30

6 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 1 Innledning I forbindelse med flytting av samlegjerde for rein fra Tønsvika til Nordre Vågnes i Tromsø kommune har det blitt stilt spørsmål ved om tiltaket kan føre til forurensing av drikkevannskilder i nærområdet. Dette gjelder både private anlegg basert på inntak fra elver/bekker, inkludert det private vannverket på Nordre Vågnes som har inntak i Nordgårdselva, og gravde grunne brønner samt. Det er derfor satt som rekkefølgekrav i reguleringsplan 1667 at det skal gjennomføres en ny undersøkelse og vurdering av om planlagt reindrift fører til fare for forurensning av nåværende vannkilder. Rapporten skal komme med forslag til nødvendige avbøtende tiltak med oppfølging som skal sikre forskriftsmessig drikkevann til både nåværende og nye boliger som er under konstruksjon. Reguleringsplanen viser et område for reindriften som dekker store deler av myrlendte områder som medfører forurensningsfare for flere vassdrag, spesielt Langlatelva og Djupelva, samt at disse områdene er mindre egnet for reindriften selv. I samarbeid med reindriften og representanter for grunneier og styret i det private vannverket, er reindriftens område betydelig redusert samt forskjøvet noe mot vest med det mål å gi minst mulig fare for forurensning av drikkevannskildene i området. Dette er vist i Figur 1 med det gamle området i rødt og det nye i blått. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 6 av 30

7 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Figur 1 Området med tilløpstrase og samlegjerde oppdelt i nedbørsfelt. Området viser den nye traseen (blå) og den gamle (rød), Vågnes, Tromsø kommune. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 7 av 30

8 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Norconsult AS har på vegne av Tromsø kommune vurdert risikoen justeringen av gjerdeanlegget vil representere for drikkevannskildene i området, samt kartlagt nåværende vannkvalitet i overflatevann og grunnvann. Arbeidet har omfattet gjennomgang av eksisterende dokumenter, gjennomføring av feltbefaringer og et prøvetakingsprogram i elver/bekker og grunnvann. Sr. Hydrogeolog Joseph Allen ) hos Norconsult har hatt ansvar for utredningen, mens Erik Wikran, Faveo, og Jørgen Drangfelt, Tromsø kommune, har vært kontaktpersoner hos oppdragsgiver. Magne Mortensen og Inge Jensen, som er lokalkjent, har vært lokale kontaktpersoner i fm. befaring og prøvetaking. Vurderingen er basert i all hovedsak på følgende referanser: Feltbefaring med prøvetaking og analyse av vann, utført av Norconsult i juni november 2014 "Vurdering av vannforsyning ved Vågnes". Asplan Viak, Webbaserte kart og data: (geologisk kart) og (hydrologisk kart og beregning av nedbørfelt) Vågnes Alternativsvurderinger. Vannforsyning og avløpshåndtering. Norconsult, Spesielt relevant er arbeidet utført av Asplan Viak som er en lignende utredning. Rapporten vedlegges denne rapporten i sin helhet (Vedlegg 3). c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 8 av 30

9 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 2 Områdebeskrivelse 2.1 OMRÅDET Området ved tilløpstraseen og samlegjerdet er vist og beskrevet på følgende kart (sider 7 og 12-14): Oversiktskart som viser de enkelte nedbørsfelt i Figur 1 Løsmassekart med den nye tilløpstraseen og samlegjerde, Figur 2 Detaljkart som viser punkter for vannprøvetaking i Figur 3 Detaljkart som viser inntakspunkt til Nordre Vågnes vannverk i Figur 4 Området er et utmarksområde med myr og bjørkeskog. Den planlagte tilløpstraseen / samlegjerdet kommer sørøst fra, krysser vest for Nonsåsen før den går nordover mot fjorden (Figur 2). Området består for det meste av morenemasser med tykkelse opp til ca. 5 m. Lengre ned mot fjorden går massene over til noe grovere forvitringsmasse. Ned ved fjorden dominerer strandavsetning (sandige masser). 2.2 NEDBØRSFELT For å vise avrenningsmønster og hvorvidt dette kan påvirke enkelte vannkilder, er det hensiktsmessig å se på områdets nedbørsfelt. Et nedbørsfelt er arealet som bidrar med vann til en elv, vann eller et hav. Nedbøren som faller i et nedbørfelt (fratrukket fordamping og andre tap), vil altså ende opp i denne elva (resp. innsjøen/hav). Dette er således et svært viktig verktøy for å vurdere om en aktivitet i et område kan påvirke et gitt vassdrag eller vannkilde. Området er dekket av åtte nedbørsfelt som vist i Tabell 1. Nedbørsfeltenes beliggenhet i forhold til vannkildene / prøvetakingspunkter er vist i oversiktskart i Figur 1 og i detalj i Figur 3 og Figur 4. Feltene er generert fra NVEs webkart tjeneste /2/. Som det går frem av tabellen og figurene har fem av nedbørsfeltene avrenning til elver/bekker med utløp i fjorden. De andre tre, Gv1, Gv2 og Gv3, ligger nede ved fjorden og er uten drenerende elv/bekk og har avrenning til fjorden, enten direkte i overflaten eller via infiltrasjon til grunnvann. Det benyttes forkortelsen Gv som står for grunnvann for feltene uten drenerende elv. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 9 av 30

10 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Nordgårdselva er delt i to felt, et øvre og et nedre felt, hvor grensen går ved inntaket til Nordre Vågnes vannverk. Inndelingen er gjort for å kunne vurdere forurensningsfaren for vannverket, og da er inntakspunktet interessant. Tabell 1 Nedbørsfelt berørt eller nær reindriftsanlegg, Vågnes (Tromsø kommune) Nr. Felt Avrenning via Øvre Nordgårdselva Elva til Nedre 1 (Nordre Vågnes vannverk) Nordgårdselva Berørt av tilløpstrase eller samlegjerde Nærmest avstand fra anlegg Nei ca. 80 m. 2 Nedre Nordgårdselva Elva ja, samlegjerde Berørt 3 Lillelva Elva ja, samlegjerde Berørt 4 Djupelva Elva Nei ca. 500m 5 Langlatelva Elva ja, tilløpstrase Berørt 6 Gv1 Grunnvann eller overflate til hav Nei > 1 km 7 Gv2 Grunnvann eller overflate til hav Nei ca. 350 m. 8 Gv3 Grunnvann eller overflate til hav ja, samlegjerde Berørt 2.3 VANNKILDER Inntakene for overflatevann er tatt direkte fra elv, ofte fra en kulp med plastslange og sil. Forsyningen går enten med selvfall eller er pumpet frem til hytte eller hus. Gravde brønner består av en betongkum eller lignende gjenstand hvor vannet siver inn i bunnen av brønnen og i skjøter mellom betongringene dersom disse er under grunnvannsspeilet. Brønndybder er for det meste et sted mellom 2-3 m, med opptil 1,5 m vann i bunnen. Vannkildene som er blitt prøvetatt og analysert er vist sammen med tilhørende nedbørsfelt i Tabell 2 og på kart i Figur 3. I tillegg tabellføres andre eiendommer som tar vann fra Langlatelva, men som er ikke blitt prøvetatt direkte (Tabell 3). Vannkildene tilsvarer stort sett punktene som ble registrert i Asplan Viaks arbeid i 2008 (se vedlegg). Unntak er O30, O31 og O32 som er tatt ved Fv53 i hhv. Langlatelva, Djupelva og Lillelva. Nummerering av punktene følger også nummereringen til Asplan Viak, men det er lagt til en forbokstav, O for overflatevann/elv og B for gravd brønn, slik at f. eks. O10 i Tabell 2 tilsvarer 10 i Asplan Viaks rapport. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 10 av 30

11 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tabell 2 Prøvetakingspunkter i grunnvann og elver for prøvetatt juni-oktober 2014, Vågnes, Tromsø kommune Punkt Beskrivelse Nedbørsfelt Feltnr. (fra Figur 1) B1 gravd brønn Gv2 7 B12 gravd brønn Gv1 6 B13 gravd brønn Gv1 6 B15 gravd brønn Gv1 6 B18 gravd brønn Gv1 6 B19 gravd brønn Gv3 8 B20 gravd brønn Gv1 6 B6 gravd brønn Gv2 7 B7 gravd brønn Gv2 7 B8 gravd brønn Langlatelva 5 O10 Inntak, Langlatelva Langlatelva 5 O17 Sidebekk til Djupelva (kommer fra 4 Djupelva myrsig) O2 Inntak, Djupelva Djupelva 4 O21 Inntak, Nordre Vågnes vannverk Øvre Nordgårdselva 1 O30 Langlatelva ved Fv14 Langlatelva 5 O31 Djupelva ved Fv14 Djupelva 4 O32 Lillelva ved Fv14 Lillelva 3 O5 Inntak, Djupelva Djupelva 4 Tabell 3 Eiendommer som tar vann fra Langlatelva (O10), Vågnes, Tromsø kommune Gbr/Bnr 7/34 7/25 7/117 7/50 7/49 c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 11 av 30

12 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Figur 2 Oversiktskart som viser løsmasser med samlegjerde og tilløpstrase ( c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 12 av 30

13 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Figur 3 Prøvetakingspunkter i elver (O), og grunnvann (B) med tilhørende nedbørsfelt, Vågnes Tromsø kommune c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 13 av 30

14 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Figur 4 Beliggenhet til Nordre Vannverks inntak ift. reindrift og nedbørsfeltene, Vågnes, Tromsø kommune. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 14 av 30

15 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 3 Arbeidsbeskrivelse og metodikk for vurdering av risiko 3.1 VANNPRØVETAKING OG ANALYSER For å skaffe bakgrunnsdata, er det tatt vannprøver på 18 steder i fem omganger, en i juni og fire i september / oktober. Analyseparametere har bestått av et standard sett med fem mikrobakteriologiske parametere som er definert i drikkevannsforskriften. I tillegg ble det analysert konduktivitet, temperatur, turbiditet og farge, de to førstnevnte ble målt in situ. Prøvetakingene er gjort under tørrvær i juni og regnvær i september/oktober. Nedbørskurvene er vist i Figur 5. For Langlatelva og Djupelva, som har flere vannuttak, er det valgt å ta to prøver; en ved et av uttakene og en nedstrøms ved Fv53. For Lillelva som ikke har uttak, er det tatt en ved Fv53. I Nordgårdselva er det tatt prøver ved inntak til vannverket. Det er tatt én eller flere prøver/analyser i 10 forskjellige brønner. Ikke alle parametere er målt for alle prøver. Elver ble noe prioritert mhp. antall prøver, da det var konstatert at risikoen for at disse vil bli mer utsatt for forurensning fra reindriften var høyere. Tabell 4 viser antall prøver som er tatt pr. prøvested. Punktene er vist og beskrevet i Tabell 1 (O=elv/bekk; B=gravd brønn), og vist i Figur 1. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 15 av 30

16 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tabell 4 Prøvetakingsprogram 2014: antall prøver tatt fra enkelte punkter, Vågnes, Tromsø kommune Punkt Nedbørsfelt Prøver tatt B1 Gv2 3 B6 Gv2 1 B7 Gv2 4 B8 Gv1 1 B12 Gv1 1 B13 Gv1 4 B15 Gv1 1 B18 Gv1 2 B19 Gv3 3 B20 Gv1 1 O2 Djupelva 2 O5 Djupelva 3 O10 Langlatelva 5 O17 Djupelva 1 O21 Øvre Nordgårdselva 13 O30 Langlatelva 3 O31 Djupelva 2 O32 Lillelva Nedbør ved Vågnes Figur 5 Nedbør fra stasjon Tromsdalen (kilde c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 16 av 30

17 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 3.2 VURDERINGSMETODIKK Risiko for forurensning av en vannkilde er vurdert ut fra hvorvidt dens tilhørende nedbørsfelt vil være berørt av reindriften, dvs. tilløpstraseen og samlegjerde. Vurderingen av den enkelte vannkilde sammenstilles med vannkvalitetsdata. Vurderingen er gjort etter følgende hovedprinsipper. (Området er delt opp i åtte nedbørsfelt). 1. For at en vannkilde kan bli påvirket, må oppsamlingsgjerdet krysser kildens nedbørsfelt. Altså skjer det ikke vannbåren transport av forurensning på tvers av feltenes grenser. 2. Bakteriologisk forurensning fra avføring skjer til elver via overflateavrenning eller ved at dyrene er i direkte kontakt med elven 3. Grunnvann og gravde brønner kan kun bli forurenset ved en kortslutning mellom overflatevann til grunnvann ved brønnhodet, dvs. mellom ytre brønnvegg og løsmasser ned til grunnvannsspeil. Lengre transport enn noen meter av bakteriologiske forurensninger i finkornige grunnvannsmagasin, som på Vågnes, er erfaringsmessig lite sannsynlig. Videre tar vurderingen utgangspunkt i Risiko for påvirkning av en elv omfatter alle inntakene i elva Reinens oppholdstid i tilløpstrase er kort, gjerne bare noen timer Oppholdstid i samlegjerde kan være flere uker c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 17 av 30

18 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 4 Resultater: Vannkvalitet Resultater fra vannanalysene er tabellført og vist i vedlegg 2. Rapporter fra labben er ført opp i samme vedlegg etter analysematrisen. Resultatene er nokså entydige og viser i hovedtrekk følgende: Man kan se forskjellen i elvevann og grunnvann som en følge av grunnvannets oppholdstid i bakken. Grunnvannet har lavere temperatur (om sommeren) og høyere konduktivitet som indikerer høyere mineralinnhold. Om vinteren vil temperaturen i grunnvannet være høyere relativt til elvene. Bakteriologisk kvalitet i elvene varierer mye fra juni-målingene, som skjedde under en tørr periode, og september/oktober målinger, som skjedde under en våt periode. Dette viser den økende risiko for kontaminering av elvene i perioder med mye nedbør Elver Resultater for bakteriologiske parametere i elver er vist i Tabell 5. Det er dårlig bakteriologisk vannkvalitet i samtlige elver, med utslag av koliforme bakterier, E Coli og intestinale enterokokker i de aller fleste prøvene. Av de ca. 35 prøvene tatt siden juni 2014 er kun én prøve uten påvist koliforme bakterier, kun seks prøver uten påvist E Coli, og kun syv prøver uten påvist intestinale enterokokker. Kimtall, også kalt totalbakterier, er også høyt, > 300 CFU/ml i nesten alle prøvene. Langlatelva har dårligste kvalitet med høyeste nivåer og flest påvisninger. Vannet ved inntaket til vannverket, vist som O21 (selve inntaket) og Skittenelv skole, har noe mindre utslag av de bakteriologiske parameterne enn de andre elvene. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 18 av 30

19 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tabell 5 Bakteriologiske analyser i elvevann. Røde tall overskrider grenseverdier for drikkevann, Vågnes, Tromsø kommune Sted Dato Kimtall 22 C 3 døgn CFU/ml Koliforme bakterier CFU/100 ml Presumtivt E.coli Intestinale enterokokker Clostridium perfringens CFU/100 ml CFU/100 CFU/100ml Grenseverdier Langlatelva O > O > O > O > O > O O > O > O > O > Djupelva O > O > O O > O O > O > O > O O > O > Lillelva O > O > Nordgårdselva O21, inntak vv O21, inntak vv Skittenelv skole Skittenelv skole Skittenelv skole Skittenelv skole Skittenelv skole > Skittenelv skole Skittenelv skole Skittenelv skole Skittenelv skole > Skittenelv skole Skittenelv skole c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 19 av 30

20 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Grunnvann Resultater for bakteriologiske parametere i grunnvann er vist i Tabell 6. Med noen få unntak er bakteriologisk vannkvalitet i grunnvannet bra, uten utslag av koliforme bakterier, E Coli eller intestinale enterokokker. Dette er som forventet da det er sjelden en finner bakteriologisk forurensning i en velutformet grunnvannsbrønn, selv om brønnen er grunn slik som på Vågnes. Unntakene er noen høye kimtall verdier i flere av brønnene, og utslag av en eller flere av de andre fire parameterne i B13, B7, B1 og B19. Kimtall er total bakterie og gir bl.a. en varsel at det kan være risiko for begroing i ledningsnett. I alle disse fire brønnene er det høyst sannsynlig at påvisninger skyldes innslag av overflateavrenning i brønnen og ikke transport av forurenset grunnvann til brønnen. I tilfelle B13, som har de aller fleste utslagene av forurensning, er det mye som tyder på at dette har sammenheng med et vedlikehold som ble utført i brønnen i sommer, etter den første prøvetakingen som var fri for bakteriologisk forurensninger. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 20 av 30

21 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Sted Tabell 6 Bakteriologiske analyser i grunnvann. Røde tall overskrider grenseverdier for drikkevann, Vågnes, Tromsø kommune Dato Kimtall 22 C 3 døgn CFU/ml Koliforme bakterier CFU/100 ml Presumtivt E.coli Intestinale enterokokker Clostridium perfringens CFU/100 ml CFU/100 CFU/100ml Grenseverdier Langlatelva B B Bare besøkt, ikke prøvetatt Gv1 B B B B B B B B B B B B B B Djupelva B B B B B B > B Gv2 B > B B B Gv3 B > B > B B c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 21 av 30

22 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 5 Resultater: Vurdering anleggets påvirkning på nedbørfelt og drikkevann Risiko for forurensning fra reindriften bedømmes for hver enkelt kilde og er sammenfattet i Tabell 7. Det er fire nedbørsfelt som blir berørt av reindriften: Langlatelva, Lillelva, Nedre Nordgårdselva og Gv3 (Figur 1). Her vil det være en viss risiko for at den bakteriologiske kvalitet i elvene kan bli forverret under forflytting av dyrene. Det er kun Langlatelva som brukes til inntak av drikkevann av disse fire feltene. Lillelva, Nedre Nordgårdselva og Gv3 anses å ha størst risiko for å bli påvirket, da samlegjerde dekker en god del av nedbørsfeltene. Feltet til Langlatelva krysses derimot kun av tilløpstraseen og kryssingen skjer langt oppstrøms i feltet. Risiko for påvirkning av Langlatelva ved inntak av drikkevann fra Bjørnbakken og nedover (O10, m.fl.) anses derfor å være beskjeden, og mindre enn for de andre to elvene. Målinger viser at den bakteriologiske kvaliteten i Langlatelva allerede er dårlig, og er ikke tilrådelig til drikking uten koking. Flyttingen av rein gir en risiko, om enn begrenset, for å forverre vannkvaliteten noe. De andre fire nedbørsfeltene, Djupelva, Øvre Nordgårdselva og to felt med grunnvann (Gv1 og Gv2) vil ikke være i kontakt med anleggsområdene. Det er derfor ingen risiko fra kontaminering i disse. Alle gravde brønner unntatt B8 og B19 står i nedbørsfelt som ikke blir ikke berørt av reindriften og står derfor utenfor fare. Tilsigsområdet til B8 er langt unna elva og anleggsområdet, og tar inn grunnvannet mye høyere enn elva, og vil klart ikke bli berørt. Likeledes virker det som tilsigsområdet til B19 ikke vil bli berørt av samlegjerdet og bør være uten risiko for kontaminering. Men brønnen står ganske nære samlegjerdet, og tiltak bør derfor vurderes. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 22 av 30

23 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tabell 7 Vurdering av påvirkningsrisiko i elver og grunnvann, Vågnes, Tromsø kommune Punkt Nedbørsfelt Vurdering av forurensningsfare fra reindrift Begrunnelse O2 Djupelva Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt O5 Djupelva Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt O17 Djupelva Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt O31 Djupelva Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B8 Langlatelva Ikke utsatt Oppstrøms samlegjerde O10 O30 Langlatelva Langlatelva Noe risiko, elva allerede påvirket Noe risiko, elva allerede påvirket Tilløpstrase krysser nedbørsfelt Tilløpstrase krysser nedbørsfelt O32 Lillelva Høy risiko Samlegjerde innenfor nedbørsfelt O21 Øvre Nordgårdselva Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B12 Gv1 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B13 Gv1 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B15 Gv1 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B18 Gv1 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B20 Gv1 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B1 Gv2 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B6 Gv2 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B7 Gv2 Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt B19 Gv3 sannsynligvis ingen risiko, bør kontrolleres Samlegjerde innenfor nedbørsfelt, men brønnen er oppstrøms og utenfor risiko. - Nedre Nordgårdselva Høy risiko Samlegjerde innenfor nedbørsfelt c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 23 av 30

24 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 5.1 SAMMENLIGNING MED VURDERING FRA ASPLAN VIAK ARBEID, 2008 Det foretas en sammenligning av resultatene med vurderingen fra 2008 /1/. I Tabell 8 sammenfattes vurderingen gjort av Asplan Viak fra 2008 med tilførte vurderinger fra Norconsult. Det gjøres oppmerksom på at vurderingen i 2008 var gjort på et annet samlegjerde med en mer østlig trase og som dekket et betydelig større område (Figur 1). Det er flere forskjeller som bør bemerkes: Traseen dekker mye mer av nedbørsfelt til Langlatelva og Lillelva enn den nåværende traseen. Traseen dekker også en liten bit av den søndre delen av Djupelva Traseen dekker en mindre del av nedbørsfeltet til Nedre Nordgårdselva Asplan Viaks vurdering konkluderer nokså likt som denne rapporten, men det er noen forskjeller, herunder: Asplan Viak vurderte at det er en sannsynlig risiko for O10/Langlatelva, mens vi har vurdert risikoen som mindre. Samlegjerdet lå da også tidligere inn i nedbørsfeltet til Langlatelva, mens dette nå er trukket godt utenfor og berører ikke dette nedbørsfeltet. Asplan Viak vurderer en mulig risiko for O2 og O5, mens vi har konkludert med at det ikke er en risiko. Dette igjen skyldes at den gamle traseen er større og dekker noe av nedbørsfelt til Djupelva. Det gjør ikke den nye traseen. Asplan har vurdert at det er en mulig risiko for B19, men vår konklusjon er at brønnen står oppstrøms gjerde og vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at brønnen sikres mot overflateforurensning (se tiltak). Tabell 8 Vurdering av påvirkningsrisiko fra reindrift (Asplan Viak, 2008) Vannkilde nr Type vannkilde Avstand til samlegjerde Mulighet for påvirkning B1 Gravd brønn over oppkomme 1300 m Meget liten O2 Bekk/elv 1100 m Mulig Ingen O5 Bekk/elv 1100 m Mulig Ingen B6 Gravd brønn over Ingen 1000 m Meget liten oppkomme B7 Gravd brønn m/ Ingen 1000 m Liten overflatevann B8 Gravd brønn over Ingen 1100 m Meget liten oppkomme O10 Bekk/elv 1600 m Sannsynlig Noe B12 Gravd brønn over Ingen 1700 m Meget liten oppkomme B13 Gravd brønn over Ingen 1700 m Meget liten oppkomme B15 Gravd brønn m/ Ingen 1400 m Liten overflatevann O17 Bekk/elv 1100 m Liten Ingen B18 Gravd brønn over Ingen 1700 m Meget liten oppkomme B19 Gravd brønn over Ingen 60 m Mulig oppkomme B20 Gravd brønn 1250 m Liten Ingen O21 Bekk/elv 80 m Liten Ingen Mulighet for påvirkning Norconsults konklusjon ingen c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 24 av 30

25 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 6 Tiltak 6.1 ANBEFALT OPPFØLGING AV VANNKVALITET Det blir viktig å dokumentere at anlegget ikke påvirker drikkevannskildene etter oppstart. Vannkildene bør derfor overvåkes de første årene. Spesielt viktig vil det være å overvåke avrenning mot inntaket til vannverket Nordre Vågnes, da nedbørsfeltet ligger relativ nære samlegjerdet, samt Langlatelva hvor tilløpstraseen krysser nedbørsfeltet. Et program for dette bør omfatte prøvetaking og analyser av vannkvaliteten i de aktuelle prøvepunkter som er vurdert i denne rapporten, både rett før og i flere omganger etter at forflyttingen skjer. 6.2 ANBEFALTE TILTAK I FORHOLD TIL DRIKKEVANNSKILDER Grunnet den dårlige bakteriologiske kvaliteten i elvene og sårbarheten til gravde brønner, som illustrert i situasjonen med brønn B13, anbefales grunneiere å utføre tiltak for å sikre bedre drikkevann uten bakteriologisk forurensning. Dette er tiltak som ikke er begrunnet i reindriftens bruk av området, men som anbefales gjennomført med bakgrunn i resultatene far vannprøvene og bør gjennomføres så snart som mulig. Tiltakene er vist i tabell under og er som følger: Drikkevann tatt fra Langlatelva bør behandles for bakteriologisk forurensning, fortrinnsvis med et UV-filteranlegg. Det anses som mest hensiktsmessig at hver hytte/hus installerer et privat anlegg. Alle som tar vann direkte fra de andre elvene, bør også oppfordres til å installere et UVfilter på lik linje med Langlatelva. Likeledes bør vannverket Nordre Vågnes A/L også etablere et UV-anlegg, selv om det ikke berøres av anlegget. Eierne av gravde brønner bør oppfordres og veiledes til å sikre brønnhode og nærområdet rundt brønnene, slik at en unngår kontaminering av grunnvannet med overflatevann. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 25 av 30

26 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tabell 9 Anbefalte tiltak for å sikre drikkevann mot bakteriologisk forurensning, Vågnes, Tromsø kommune Punkt Nedbørsfelt Tiltak O2 Djupelva UV-filter O5 Djupelva UV-filter O17 Djupelva UV-filter O31 Djupelva Ingen inntak B8 Langlatelva Brønnsikring O10 Langlatelva UV-filter O30 Langlatelva Ingen inntak O32 Lillelva Ingen inntak O21 Øvre Nordgårdselva UV-filter B12 Gv1 Brønnsikring B13 Gv1 Brønnsikring B15 Gv1 Brønnsikring B18 Gv1 Brønnsikring B20 Gv1 Brønnsikring B1 Gv2 Sikring av tilsigsomr. oppstrøms B6 Gv2 Ingen B7 Gv2 Brønnsikring B19 Gv3 Brønnsikring - Nedre Nordgårdselva UV-filter c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 26 av 30

27 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 7 Oppsummering og konklusjoner Det er gjort en vurdering av hvorvidt flyttingen av oppsamlingsgjerde for reindrift fra Tønsnes til Nordre Vågnes kan påvirke bakteriologisk vannkvalitet i drikkevannskilder i nærområdet. Vurderingen er basert på prøvetakings- og analyseprogram utført i sommer/høst 2014 og sammenstilt med en tidligere vurdering gjort i Området er delt opp i åtte nedbørsfelt. Vurderingen er gjort etter følgende hovedprinsipper: 1. For at en vannkilde kan bli påvirket, må oppsamlingsgjerdet krysse dets nedbørsfelt. Altså skjer det ikke vannbåren transport av forurensning på tvers av feltenes grenser. 2. Bakteriologisk forurensning fra avføring skjer til elver via overflateavrenning eller at dyrene er i direkte kontakt med elven 3. Grunnvannsbrønner kan kun bli forurenset ved en kortslutning mellom overflatevann til grunnvann ved brønnhode. Lengre transport av bakteriologiske forurensninger i grunnen og grunnvannet forekommer generelt ikke i løsmasser; ei heller i dette området. Vurdering av vannkvalitet Samtlige elver viser bakteriologisk forurensning og overstiger grenseverdier i drikkevannsforskriften. Vannet tilrådes ikke til konsum med mindre det behandles. Grunnvann har god kvalitet, og er med noen unntak fri for bakteriologisk forurensning. Unntakene hvor kvaliteten er dårlig skyldes sannsynligvis dårlig sikring av brønnen mot overflateavrenning og ikke forurenset grunnvann som er transportert frem til brønnen. Vurdering av risiko Det er fire nedbørsfelt som blir utsatt for eventuelle bakteriologiske forurensninger fra reindrift: Langlatelva, Lillelva, Nedre Nordgårdselva og Gv3. Av disse har kun Langlatelva og Gv3 vannkilder som brukes til drikkevann. Det er en viss risiko for at kildene i Langlatelva påvirkes, men dette vurderes som beskjedent da feltet krysses kun av tilløpstrase hvor oppholdstiden for dyrene regnes for å være kort, og traseen går langt oppstrøms i feltet og langt fra vanninntakene fra Bjørnbakken og nedover. I tillegg viser vannanalyser at den bakteriologiske kvaliteten i elva allerede er dårlig, og er ikke tilrådelig som drikkevann uten koking. I Gv3 hvor det ikke er en elv, er det kun brønn B19 som er i feltet. Den står oppstrøms traseen og blir følgelig ikke berørt. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 27 av 30

28 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A Tiltak Det er viktig at anleggets eventuelle påvirkning dokumenteres ved tilstedeværelse under forflytting av dyr og overvåkning av elver og brønner. Grunnet den målte, dårlige bakteriologisk kvaliteten, anbefales grunneiere å utføre tiltak for å sikre drikkevann fritt for bakteriologisk forurensning, også på vannkilder som ikke berøres av reindriften. Eiendommer som tar vann fra elvene inkl. Nordre Vågnes A/L, bør installere en UV- filter. Brønneiere bør utføre sikring av brønnen mot overflateavrenning. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 28 av 30

29 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 8 Referanser /1/ Rapport med arbeid: Vurdering av vannforsyning ved Vågnes, Asplan Viak, 2008 /2/ Webbaserte kart og data: (geologisk kart) og (hydrologisk kart) /3/ Vågnes Alternativsvurderinger. Vannforsyning og avløpshåndtering, Norconsult, /4/ Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet. I 2001 hefte s. c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 29 av 30

30 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Oppdragsnr.: Dokument nr.: 2014_r1 Revisjon: A 9 Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vurderte vannkilder Tabellført vannanalyser med labrapporter Vedlegg 3 Rapport: Vurdering av vannforsyning ved Vågnes, Asplan Viak, 2008 c:\projects on c\vågnes tromsø k\rapport\rapport revurdering av reindrift_jallen_sluttdokument.docx Side 30 av 30

31 Vedlegg 1 Vurderte vannkilder vedlegg coverer.docx

32 Prøvetakingspunkter i grunnvann og elver for prøvetatt juni-oktober 2014, Vågnes, Tromsø kommune Punkt UTM 33N Beskrivelse Nedbørsfelt B1 B6 B7 B8 B12 B13 B15 B18 B19 B20 O2 O5 O10 O17 O21 O30 O31 O32 Vannprøver tatt 2014 Bakteriologisk vannkvalitet , ,1 gravd brønn Gv2 3 påvirket av overflatevann Vurdering av forurensningsfare fra reindrift Grunn for konklusjon Tiltak foreslått Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Sikring av tilsigsomr. oppstrøms , ,6 gravd brønn Gv2 1 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Ingen , ,6 gravd brønn Gv2 4 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring , ,2 gravd brønn Langlatelva 1 bra Ikke utsatt Oppstrøms samlegjerde Brønnsikring , ,6 gravd brønn Gv1 1 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring , ,1 gravd brønn Gv1 4 påvirket av Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring 4 overflatevann , ,7 gravd brønn Gv1 1 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring , ,5 gravd brønn Gv1 2 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring , ,5 gravd brønn Gv3 3 noe påvirket sannsynligvis ingen risiko, bør Oppstrøms samlegjerde Brønnsikring 3 kontrolleres , ,2 gravd brønn Gv1 1 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt Brønnsikring , ,8 Inntak, Djupelva Djupelva 2 dårlig Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt UV-filter , ,8 Inntak, Djupelva Djupelva 3 dårlig Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt UV-filter , ,2 Inntak, Langlatelva Langlatelva 5 dårlig Noe risiko, allerede påvirket Tilløpstrase krysser nedbørsfelt UV-filter ,9 Sidebekk til Djupelva (kommer fra ,0 myrsig) Djupelva 1 bra Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt UV-filter , ,0 Inntak, Nordre Vågnes vannverk Øvre Nordgårdelva 13 dårlig Ikke utsatt Nedbørsfelt ikke berørt UV-filter , ,5 Langlatelva ved Fv14 Langlatelva 3 dårlig Høy risiko Tilløpstrase krysser nedbørsfelt ikke relevant , ,6 Djupelva ved Fv14 Djupelva 2 dårlig Ikke utsatt Samlegjerde innenfor nedbørsfelt ikke relevant , ,5 Lillelva ved Fv14 Lillelva 2 dårlig Høy risiko Samlegjerde innenfor nedbørsfelt ikke relevant 2 Prøver tatt 3

33 Vedlegg 2 Tabellført vannanalyser med labrapporter vedlegg coverer.docx

34 Felt og labanalyser av vann (O=overflatevann; B=gravd brønn); (røde tall angir overskridelse av grenseverdi for drikkevann) Vågnes (Tromsø k) Sted Dato EC Temp Fargetall Turbiditet Kimtall 22 C 3 døgn Koliforme bakterier Presumtivt E.coli Intestinale enterokokker Clostridium perfringens ph Ca Hardhet Fe us/cm FNU CFU/ml CFU/100 ml CFU/100 ml CFU/100 CFU/100ml mg/l mg/l B ,6 9,7 5 0,3 > B ,4 B , tatt fra springen B ,5 B ,5 B ,1 B ,1 7,8 4 0, B , ,6 4 0,023 B ,3 11 0, B , tatt fra springen B ,7 B , B ,2 B , tatt istedenfor B13 B ,3 B ,6 B ,5 5,8 10 0,9 > B ,6 > vannhenter B ,3 B ,5 B ,5 12 0, ,5 3,4 0,71 0,088 B B ,9 7,8 6 0, B ,2 B ,1 5,5 19 0, B , ved springen, det er mulig de har UV!! B ,3 37 1, B ,6 34 > B ,6 B ,9 6,9 6 0, B ,5 O ,3 4, > O ,3 > O ,2 50 0,5 > ,5 0,7 0,3 O ,3 58 0,8 > O ,7 30 > O ,6 O ,7 69 0,8 > O ,1 45 > O O ,6 4,9 43 0,9 > O ,2 O ,1 2,7 9 0, Nordgårdselva O ,8 Nordgårdselva O ,9 4,8 16 0,7 > O ,3 > O ,8 43 0,6 > ,1 52 0,95 0,3 O ,9 44 0,3 > O ,8 4,6 40 0,9 > O ,5 67 0,7 > O ,5 5,1 36 0,9 > O ,3 69 1,4 > O ,1 5,2 39 0,9 > O ,2 > O ,3 45 > O ,3 Skittenelv skole, før beh Skittenelv skole, før beh Skittenelv skole, før beh , Skittenelv skole, før beh Skittenelv skole, før beh > Skittenelv skole, før beh , Skittenelv skole, før beh , Skittenelv skole, før beh Skittenelv skole, før beh > Skittenelv skole, før beh Skittenelv skole, før beh grenseverdier merknader

35 NorConsult AS Drikkevann Att: Harald Storås postboks TROMSØ Gjelder: Prosjekt Vågnes 2014 Dato: Prøve ID: ver 1 ANALYSERESULTATER Prøvemottak: Analyseperiode: kl 12: Prøvetaker: Oppdragsgiver F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:30 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 1 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO < F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 13:40 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 5 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 4 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO < F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 12:15 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 10 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO < F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 17:00 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 13 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 2 Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet. Side 1 av 2 Prøvetaking er ikke akkreditert. TosLab AS Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266 Tromsø Tel: Fax: Foretagsregisteret: NO MVA

36 Dato: Prøve ID: F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 13:50 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 17 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi ver 1 Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO < F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:30 Sted: Vågnes Merket: Vågnes 20 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO CFU/ml <100 0,16log 10 Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO < ) Kimtallsanalysen er startet opp mer enn 12 timer etter prøveuttak (se dato for prøveuttak og analysestart) > betyr: Større enn F1N) Forskrift om vannforsyning og drikkevann Kristin Herstrøm Teknisk leder mikro Liv Nesset Teknisk leder kjemi Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet. Side 2 av 2 Prøvetaking er ikke akkreditert. TosLab AS Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266 Tromsø Tel: Fax: Foretagsregisteret: NO MVA

37 NorConsult AS Drikkevann Att: Harald Storås postboks TROMSØ Gjelder: Prosjekt Vågnes 2014 Dato: Prøve ID: ver 1 ANALYSERESULTATER Prøvemottak: Analyseperiode: kl 12: Prøvetaker: Oppdragsgiver F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: B7 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 8 Turbiditet ISO ,1 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO CFU/ml <100 0,16log 10 Jern NS-EN ISO µg/l < Mangan NS-EN ISO µg/l <50 3, F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: B13 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 2 Turbiditet ISO ,4 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO CFU/ml <100 0,16log F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: 010 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 13 Turbiditet ISO ,8 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log 10 Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet. Side 1 av 3 Prøvetaking er ikke akkreditert. TosLab AS Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266 Tromsø Tel: Fax: Foretagsregisteret: NO MVA

38 Dato: Prøve ID: F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: 017 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi ver 1 Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 15 Turbiditet ISO ,8 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: 030 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 10 Turbiditet ISO ,3 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: 031 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 15 Turbiditet ISO ,7 FNU <4 0,2 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log F1N) Vann før evt. behandling Tatt ut: kl 16:00 Sted: Vågnes Merket: 032 Parameter Metode Resultat Enhet Veil. Grenseverdi Måleusikkerhet Koliforme bakterier NS CFU/100 ml 0 0,17log 10 Presumtivt E.coli NS CFU/100 ml 0 0,40log 10 Intestinale enterokokker NS-EN ISO CFU/100 ml 0 0,11log 10 Clostridium perfringens Intern metode 0 CFU/100ml 0 0,19log 10 Fargetall NS-EN ISO <20 15 Turbiditet ISO ,4 FNU <4 0,3 Kimtall 22 C 3 døgn. 10) NS-EN ISO 6222 >300 CFU/ml <100 0,16log 10 10) Kimtallsanalysen er startet opp mer enn 12 timer etter prøveuttak (se dato for prøveuttak og analysestart) > betyr: Større enn F1N) Forskrift om vannforsyning og drikkevann Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet. Side 2 av 3 Prøvetaking er ikke akkreditert. TosLab AS Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266 Tromsø Tel: Fax: Foretagsregisteret: NO MVA

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003787-01

Detaljer

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing Gunvald Johansen Bygg Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing november 2009 Rapportnr.: 5001663.hg_r1 Side: 3 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer)

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer) Veiviser for vannprøver. For små vannverk (Mindre enn 500 personer) Innledning Tilsyn gjennomført i 2007 og 2008 viste at det var behov for en enkel veileder rundt det med vannprøvetaking, prøvefrekvens,

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann,

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, BODØ Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.2017 13.09.2017 Agenda Kort presentasjon av Labora Gjennomgang av forskrift og veileder, 6, 19, 20 og 21, samt vedlegg 1 og 2 Forslag til prøvetakingsplan

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Ola Krogstad 1 Introduksjon Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften krav Frekvens Analyser Uttak av prøver 2 Drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Informasjon om private drikkevannsbrønner Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i

Detaljer

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen Vannkvalitet på offshoreinnretninger Ved: Eyvind Andersen Folkehelseinstituttets rolle Myndigheter på drikkevannsområdet: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet Sjøfartsdirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Ved: Eyvind Andersen 16. april 2015 Myndigheter og regelverk offshore Myndigheter: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet

Detaljer

Tlf oo Fax

Tlf oo Fax Rissa kommune unalteknikk Eveien 13.7100 RISSA Tlf.73 527oo Fax.73852199 l 'fsllff.t f.: Lr'I \A.IlAI lkll: Prøvetakingsplan Side (5) Date!" Ref. L TTS i 'i " ' 10.12 KCH :?MUNE IAF Arkivreff l t v. MA;.

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Registrer innrapportering

Registrer innrapportering Registrer innrapportering 1. Velg Kontaktperson innrapportering for Vannforsyningssystem: Hans Sæter Du kan legge til en person i listen ved å trykke på lenken "Rediger aktører på virksomheten". Staurset

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Stikkord: Fagseminar Vannanalyser - Prøvetakingsprogram - Håndtering av analysedata 25.10.2011 - Jarle E. Skaret -

Stikkord: Fagseminar Vannanalyser - Prøvetakingsprogram - Håndtering av analysedata 25.10.2011 - Jarle E. Skaret - Stikkord: Det er utallige typer mikroorganismer i vassdrag og VA-systemer. Vi analyserer kun på et lite fåtall av dem. I vannforsyning mye fokus på protozoer (parasitter, f. eks. Giardia) de siste årene.

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Registrering av eksisterende brønner Registrering av eksisterende brønner langs ny E18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Registrering av

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg.

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Når det gjeld problema vi hadde med tette filter i nov. 2006 viser eg til rapport frå STH. Data om

Detaljer

Drikkevannskvalitet i perioden

Drikkevannskvalitet i perioden Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007 Av Liliane Myrstad og Truls Krogh Liliane Myrstad er overingeniør og Truls Krogh avdelingsdirektør begge ansatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Sammendrag Gjennom

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003430-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på pålegg om redegjørelse angående avrenning til Bodøelv.

Statens vegvesen. Svar på pålegg om redegjørelse angående avrenning til Bodøelv. Statens vegvesen Fylkesmannen i Nordland Statens hus Moloveien 10 8002 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Michael Rasmussen / 15/200559-13

Detaljer

KILDESIKRING I PRAKSIS

KILDESIKRING I PRAKSIS KILDESIKRING I PRAKSIS Vannforeningen 2007 05.11.2007 TORE FORSETH Mattilsynet - Distriktskontoret for Gauldal KILDESIKRING I PRAKSIS - DISPOSISJON Hva er små vannforsyningssystem? Utfordringer Grunnvann

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Hygiene og prøvetaking av drikkevann.

Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Driftsassistanse Vann og avløp i nordre Nordland 28. januar 2015 Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør Med kundens behov i fokus; akkreditert analyselaboratorium

Detaljer

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet Oversikt over vannverkene Beliggenhet De 9 kommunene som samarbeider i GVD-nettverket (Drammensregionen fra Hurum/Svelvik opp til Modum) har en god og sikker vannforsyning.

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Mattilsynet v/ Kim Stene (Sør-Helgeland) og Liv Anne Sollie (Midt- og Nord-Helgeland) Kokevarsel Kokevarsel som (haste-)tiltak

Detaljer

1 Innledning... 2. 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann... 2. 1.2 Tiltaket... 3. 1.3 Influensområdet... 3. 1.4 Registreringer...

1 Innledning... 2. 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann... 2. 1.2 Tiltaket... 3. 1.3 Influensområdet... 3. 1.4 Registreringer... Rapport Oppdragsgiver: Lunner Pukkverk AS Oppdrag: 529643 Regulering Lunner pukkverk Dato: 2015-06-17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen, Petter Snilsberg, Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen GRUNNVANNSFORHOLD

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET KRAVSPESIFIKASJON 1. BAKGRUNN Askøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av laboratorietjenester for analyse av drikkevannsprøver. 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Melhus, Trondheim, Vann og Spillvann MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Trondheim kommune, Kommunalteknikk Sjef ing. Halvard Kierulf MeTroVann en utfordring med flere spennende

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [M1 FF8.2014 Utskrift fra Mattilsvnets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig innrapportering

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Farrisovervåkingen 2017

Farrisovervåkingen 2017 Farrisovervåkingen 217 Rent vann vår fremtid Forord Årlig overvåking av Farris utføres av Larvik kommune og Vestfold Vann IKS. Prøvetaking utføres av medarbeider fra Larvik kommune og Vestfold Vann, mens

Detaljer

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå.

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå. Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4, FEB.2014 Mattilsynet Utskrift fra Mattitsvnets skiematienester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene?

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene? Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene? Water Safety Plans og HACCP Prøvetakingsprogrammer Jens Erik Pettersen Avdeling for Vannhygiene VA-konferansen 2. - 3. juni 2010, Molde

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

grunnvannsforsyninger?

grunnvannsforsyninger? Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger? Av Carl Fredrik Nordheim Carl Fredrik Nordheim er senioringeniør i Folkehelseinstituttet

Detaljer

ANALYSERAPPORT 2016-626

ANALYSERAPPORT 2016-626 Rjukan Næringsutvikling AS Att: Tor Helge Flåto 3660 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prøvested: Rjukan Akvafarm Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 12.05.16 Tatt ut av: Jim Morten Høgden Mottatt: 12.05.16 Analyseperiode:

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 2017 Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune

Revidert kart over flyttlei ved Flostrand i Rana kommune Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2011/5510 Deres ref.: Vår dato: 03.06.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Revidert

Detaljer

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [ TV410 7 11FER.2014{ _S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Generelle kommentarer Definisjoner og språkbruk «Akademiske» definisjoner/språkbruk

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Vennligst fyll ut skjemaet på internett. Gå til adresse: www.fhi.no/vreg De som ikke har internettmulighet, kan sende skjemaet i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, MIVA, Pb. 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Detaljer

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer