Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing"

Transkript

1 Gunvald Johansen Bygg Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing november 2009

2

3 Rapportnr.: hg_r1 Side: 3 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE OG NATURGRUNNLAG DATA OG RESULTATER Borehull- og brønndokumentasjon Testpumping og brønnkapasitet Vannkvalitet OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER REFERANSER...12 Vedlegg: Vedlegg1. Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4. Borehulldata: Sfb_bh1 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Borehulldata: Sfb_bh2 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Borehulldata: Sfb_bh3 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Vannkvalitet Sammenfatting av analyser Analyseprotokoller fra fullanalyse C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

4 Rapportnr.: hg_r1 Side: 4 av 12 1 INNLEDNING Gunvald Johansen Bygg (GJB) bygger et hytteområde ca. 5 km. sør for byen Sulitjelma, heretter kalt Sulitjelma fjellandsby (SFB). Det skal etablere et felles anlegg for vann, der det i utgangspunkt er tenkt å bruke grunnvann (i fjell) som vannkilde. Dimensjonerende vannbehov som grunnlag til brønnvurdering er anslått til l/døgn. Norconsult AS (NO) ved Sr. hydrogeolog Joseph Allen har på oppdrag av GJB hatt ansvar for utførelse av boreprogrammet ved SFB. Heistad brønnboring ( har stått for boring og etablering av fjellbrønnene. Andreassen Pumpeservice har stått for trykking av brønnene. Labora ( i Bodø og ALS i Oslo har stått for vannanalyser. Arbeidet har bestått av følgende aktiviteter: Boring og etablering av 3 stk. fjellbrønner til 100 m Trykking av brønnene med vann for å øke kapasitet Prøvepumping med måling av grunnvannstand, samt vannprøvetaking og -analyse Denne rapporten sammenfatter og evaluerer data og informasjon samlet inn under arbeidet. C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

5 Rapportnr.: hg_r1 Side: 5 av 12 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG NATURGRUNNLAG Hytteområdet er lokalisert i Figur 1. Det ligger ca. 5 km. sør for og ca. 225 m høyere enn Sulitjelma. Grøn på kartet angir områder dekket med løsmasse, mens lysbrunt angir områder uten løsmassedekning og med fjell i dagen. Det fremgår av kartet at prosjektområdet har løsmassedekning. Prosjektområdet Figur 1 Prosjekt Sulitjelma fjellandsby (grønn angir løsmasse, mens lysbrun angir fjell). Geologien i de tre borepunktene er et lag med morene over glimmerskifer. Glimmerskiferen er formasjonen som skal tappes og hvor vannet skal pumpes fra. Skiferen har innslag av kalkspat, kvartsitt og amfibolitt. Mineralinnslag av denne sammensetningen kan gi et relativ hardt vann, dvs. forholdsvis høye verdier av mineralene kalk (Ca) og magnesium (Mg). På andre siden av nedre Daja vannet i brønnen til Daja camping er ledningsevne blitt målt til 370 S/cm, en verdi som indikerer forholdsvis hardt vann. Brønnene er lokalisert i nærhet til Nedre Daja vann og en større bekk som munner ut i vannet. Det er tenkt at nærheten til vannet vil øke brønnkapasitet og vil ha en gunstig (reduserende) effekt på mineralinnholdet i vannet. Den nevnte brønnen ved campingen står ved vannkanten og har tilsynelatende god kapasitet (personlig kommunikasjon fra eieren av Daja camping). Brønnene med dybder og hvor vanninnslag inntraff under boringen er angitt av Heistad brønnboring og vist i Tabell 1. Brønndata er å finne i vedlegg 1, 2 og 3 under de respektive brønnene. Brønnene er lokalisert på kart i Figur 2. C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

6 Rapportnr.: hg_r1 Side: 6 av 12 Tabell 1 Borepunkter ved Sulitjelma fjellandsby, Fauske kommune Borehull boredybde (m) vanninnslag (slepper) 1 (mut) Sfb_bh , 49 mut Sfb_bh , 43 og 66 mut Sfb_bh , 43 og 60 mut mut-meter under terrenget; 1 som oppgitt av Heistad brønnboring Figur 2 Boreområde med brønner Sulitjelma fjellandsby ved Nedre Daja vann (blå omvendt trekant angir borepunkter og brønnen ved Daja camping, grid = 500 m). C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

7 Rapportnr.: hg_r1 Side: 7 av 12 3 DATA OG RESULTATER 3.1 Borehull- og brønndokumentasjon Borehull og brønndokumentasjon for Sfb_bh1, Sfb_bh2 og Sfb_bh3 er å finne i hhv. vedlegg 1, 2 3. Vedleggene inneholder følgende dokumenter: Borelogg som viser litologi (geologi) og brønnutforming Brønnskjema som er sendt til NGU av Heistad (se Dataark fra pumping 3.2 Testpumping og brønnkapasitet Brønnene er testpumpet i tre omganger: 1. En innledende test i september 2008 for å danne et bilde av hva slags avsenkning vi kunne foreventer 2. En utvidet test som varte fra 07. oktober.2008 til 04.november En langtidstest som ble påbegynt den 24.februar.2009 og avsluttet den 19. august.09. Hovedvekt legges på den sistenevnte testingen påbeygnt i februar. Brønnkapasiteter estimert fra den lengre testingen og vist under, stemmer bra overens med resultater fra det testingen som ble gjort innledningsvis i september Testing fra oktober/november behandles ikke spesielt da det var hyppige avbrekk pga. driftsproblemer med strømaggregat til pumpene. Pumperesultater mhp. kapasitet sammenfattes i Tabell 2 som avsenkning mot uttaksrater som ble benyttet under pumpingen. Skjemaet for hele pumpingen er vist i vedlegg 1,2 og 3 for de respektive brønnene. Alle brønnene er blitt pumpet oppe mot 1 l/s og viser relativ stabile forhold (for å være en fjellbrønn). Avsenkning hadde mer eller mindre stoppet opp i samtlige brønnene. Spesifikk ytelse, som er en viktig mål for brønnytelse og gis som l/s pr. m avsenkning, er best Bh1 og Bh3, mens Bh2 har noe lavere verdi. Tabell 2 Resultater fra prøvepumping i 3 fjellbrønner, Sulitjelma fjellandsby. Sted uttak (l/s) avsenkning (m) Spesifikk ytelse (l/s pr. m avsenkning) Sfb_bh1 0,85-0, m ~0,4 l/s Sfb_bh2 0,75-1, m ~0,3 l/s Sfb_bh3 0,9-1, m ~0,4 l/s Det er viktig å merke seg at fremtidig overvåking av brønnfeltet bør omfatte avsenkningsdata mot uttak eller pumperate slik at spesifikk ytelse kan beregnes. Høyere avsenkning og lavere spesifikk ytelse kan være et tidlig varsel på at noe er i ferd å gå galt med innstrømning til brønnen C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

8 Rapportnr.: hg_r1 Side: 8 av Vannkvalitet Det er tatt ut hhv. 11, 11 og 14 vannprøver i Bh1, Bh2 og Bh3. I tillegg ble det tatt enkelte feltmålinger av temperatur, ledningsevne og ph. Prøvene er analysert ved Labora i Bodø for alle analyser unntatt den prøven merket Full Analyse som ble behandlet hos ALS i Oslo. Benyttede parametre er vist i Tabell 3. Tabell 3 Oversikt over vannanalyser i fjellbrønner, Sulitjelma fjellandsby Feltmålinger Lab parametere Full Analyse ph ledningsevne temperatur fysiske ph turbiditet ledningsevne farge lukt smak UV Transmisjon bakteriologiske kimtall kolilforme bakt E. coli kjemiske Fe Mn Mg Ca Alkalinitet Cl SO 4 Na K tot-n NO3 NH4 KOF Mn (se vedlegg 4) Drikkevannsforskrift, tabeller 1, 2 og 3. Resultater av de mest vanlige analysene, vist i Tabell 3 som lab parametere, er tabellført og satt opp i vedlegg 4. Overskridelser av drikkevannsgrenseverdier er uthevet med rødt i tabellen. Overskridende og parametere som kan være problematiske i grunnvann omtales nærmere under. Analyseprotokoll fra laboratoriet for prøven det ble foretatt full analyse på er også gjengitt i vedlegg 4. Grunnvannet fra de tre grunnvannsbrønnene kan karakteriseres som moderat hardt, basisk (ph ved 8,0), og med en mineralsammensetning dominert av Ca-HCO 3 -SO 4, (Kalsium, Bikarbonat og Sulfat). Vannet har gjennomgående god kvalitet, er klart, og med kun noe få overskridelser av drikkevannforskriftens grenseverdier. Overskridelsene inntreffer kun i begynnelsen av testingen i september og oktober 2008 under oppkjøringsperioden. Det har ikke vært overskridelser under langtidspumpingen som begynte i Mineralinnholdet, hovedsakelig i SO 4 og Ca har vært synkende gjennom hele testperioden. Også Fe- og Mnkonsentrasjoner har vært synkende. Dette illustreres i Figur 3 med et plott av konduktivitet, en indirekte mål på mineralinnholdet (se referanse, Appelo og Postma, kap. 1 for en behandling av forholdet mellom et vanns mineralinnhold og konduktivitet). C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

9 Rapportnr.: hg_r1 Side: 9 av Ledningsevne i tre fjellbrønner, Sulitjelma fjellandsby ledningsevne (ms/m) Sfb_bh1 Sfb_bh2 0 Sfb_bh3 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 Figur 3 Utvikling av konduktivitet under prøvepumping, Sulitjelma fjellandsby vannforsyning Kimtall Kimtall har en grenseverdi på 100 cfu/ml. Både Sfb_bh1 og bh2 overskrider grenseverdien for prøver (2 stk) i september og oktober Nivåene faller kraftig til under 10 ved slutten av perioden. Jern (Fe) Jern har en grenseverdi på 0,2 mg/l. Sfb_bh3 overskrider så vidt grensen i en enkel prøve den 28. oktober Ellers er Fe-konsentrasjoner tilfredsstillende og faktisk synkende i den pumpeserien påbegynt den 28. januar De siste prøvene i juli ligger ved eller under 0,05 mg Fe/l, altså et godt stykke under grenseverdien. Mangan (Mn) Mn har en grenseverdi på 50 g/l. Grensen er overskredet i både Sft:bh2 og Sfb_bh3 for prøven tatt i september 2008 under den første, korte prøvepumpingen. Siden har Mn-konsentrasjoner i likhet med Fekonsentrasjoner vært tilfredsstillende og synkende. I de siste prøvene tatt i slutten av juli 2009 ble Mn målt til i underkant av 20 g/l i Sfb_bh2 og Sfb_bh3 og til 2 g/l i Sfb_bh1. C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

10 Rapportnr.: hg_r1 Side: 10 av 12 Sulfat (SO 4 ) SO 4 har en grenseverdi på 100 mg/l. Grensen er overskredet i flere prøver tidlig i prøveserien, både i Sfb_bh2 og Sfb_bh3. I Sfb_bh1 er konsentrasjonen mye lavere enn grensen for samtlige prøver. Konsentrasjonene i likhet med Fe og Mn synker med tid og er ved prøvetakingene april-juli 2009 er verdiene under grenseverdien for alle tre brønnene. NB! Legg merke til at de siste målingene er beregnet ut fra konduktivitet og forholdet mellom SO4 og ledningsevne som er registrert i prøveseriene hvor begge er parametre er målt (ref. Appelo og Postma). Mønsteret med syndende SO 4 vises i Tabell 4 i fem analyser. I alle brønnene har SO 4 -konsentrasjoner gått ned med over 50 %. Tabell 4 Sulfat-konsentrasjoner i grunnvann, Sulitjelma Fjellandsby (verdier i mg SO 4 /l) Prøvedato Sfb_bh1 Sfb_bh2 Sfb_bh3 Gjennomsnitt , , ,9 98, konsentrasjoner beregnet ut fra konduktivitet (se Appelo og Postma, kap. 1) C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

11 Rapportnr.: hg_r1 Side: 11 av 12 4 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER Det er etablert og testpumpet 3 stk. fjellbrønner. I forhold til maksimum vannbehovet ( l/døgn, i påsketiden) har brønnene god kapasitet, i størrelsesorden 1 l/s pr. brønn (3x l/døgn). Det er testpumpet i tre omganger og over totalt ca. 6 måneder. Grunnvannet har gjennomgående god kvalitet og overholder samtlige grenseverdier i drikkevannsforskriften. Det var noen overskridelser som fant sted i begynnelsen av testingen i 2008, men i langtidspumpingen i 2009 overskrides ingen av drikkevannsforskriftens grenseverdier. Grunnvannet karakteriseres som moderat hardt, basisk (ph ved 8,0), og med en mineralsammensetning dominert av Ca-HCO 3 -SO 4, (Kalsium, Bikarbonat og Sulfat). Mineralinnholdet har imidlertid sunket gjennom hele testperioden, antagelig pga. lekkasje av mindre mineralholdig vann fra Nedre Daja vann til grunnvannet. Behandling utover desinfisering er vurdert som unødvendig. C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

12 Rapportnr.: hg_r1 Side: 12 av 12 5 REFERANSER Appelo, C.A.J. og Postma, D., Geochemistry, groundwater and pollution, 2nd editon, A. A. Balkema. Leiden, The Netherlands. 649 pages. og online kart og database tjenester Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet. I 2001 hefte s. Sami K, Murray EC (1998). Guidelines for the Evaluation of Water Resources for Rural Development with an Emphasis on Groundwater. Water Resource Comm (South Africa) Report No. 677/1/98. Vedlegg: Vedlegg1. Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4. Borehulldata: Sfb_bh1 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Borehulldata: Sfb_bh2 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Borehulldata: Sfb_bh3 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester Vannkvalitet Sammenfatting av analyser Analyseprotokoller fra fullanalyse C:\projects on C\Sulitjelma\rapportering\ hgr_nr _2rev.doc

13 Vedlegg1. Borehulldata: Sfb_bh1 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester c:\projects on c\sulitjelma\vedlegg.doc

14 Sulitjelma fjellandsby vannforsyning Borehull Sfb_bh1 Borelogg og brønnutforming Borer Litologi Dato utført: Heistad glimmerskifer juli 08 Dybde Lithologi Brønn utforming 0 MORENE: (0-4m). 193x4 foringsrør, røstfritt stål (-0,5-6m) vannivå sleppe 21m FYLITT, GLIMMERSKIFER: (4-100m).kalkspatholdig, også med amfibolitt og kvarsitt 165 åpen hull (3-100m) sleppe 49m Sted Kommune Fylke Sulitjelma sør Fauske Nordland Easting Northing Kart ref. Est. høyde WGS84, UTM Borer: Heistad Hydrogeolog: J. Allen Boremetode ODEX Borediameter 165 Statisk vannivå: 7 Spes. ytelse ikke beregnet Vannivå under pumping Pumperate under testing 1.1

15

16 Prosjekt Dato_ Borehull sted Boredybde: Filterrør plassering Pumpetest data Sulitjelma fjellandsby 04.sep.08 Sfb_bh1 100,0 m Vannst. 7,48 Brønntopp: åpen hull Oppstart: 17:00 Tid Vannivå (fra Avsenkning Pumperate Sfb_bh2 Sfb_Bh3 EC T ph rørtopp) min m m l/s tid m min min m us/cm C Andre info 0,5 8,95 1,47 6,50 2,08 vannst. i bh2 og 3 ikke kommet tilbake etter test på bh2 2 10,52 3,04 2,3 11,60 4,12 5,0 13,99 6,51 1,2 10,3 16,42 8,94 1,25 20,0 18,62 11,14 1,2 40,0 20,56 13,08 60,0 21,57 14,09 1,15 90,0 22,38 14,90 1,15 127,0 22,96 15,48 240,0 23,58 16,10 stoppet pumpe 11,2 recovery etter 32 min

17 Prosjekt Startdato / tid Borehull sted Dato Vannst. fra rørtopp Pumpetest data Sulitjelma fjellandsby 07.okt.09 SFB_bh1 Avsenkning Vannmåler Pumpet Pumpe rate EC T ph Andre info (prøvetaking, mm) m m m3 m3 l/s us/cm C , :37 52, :40 17,45 11,25 målt pumperate :05 18,20 12,00 51,26 0, : :00 19,22 13,02 48,85 0, :10 20,95 14,75 37,55 0, :14 22,16 15,96 10,50 0, :24 22,38 16, ,28 0,75 vannprøver: Fe, Mn og ledningsevne :10 22,40 16, ,80 0, :45 22,90 16, ,80 0, :27 agg. stoppet 2-3 dager, est. tid :05 17,20 11, ,10 rett etter oppstart :55 22,15 15, ,2 333,30 0, :00 stopp 45 min pga å fylle diesel :55 21,45 15, ,6 671,90 0, :55 9,66 3, ,4 713,10 0,42 stopp noen gang etter :05 21,20 15, ,6 753,90 0,75 pumpen stoppet senere på dagen :00 startet opp igjen :24 21,10 14, ,50 0, :16 21,55 15, ,1 1097,40 0,76 q fra 0,75 (4,5 bar) til ~1 l/s (0 bar) :29 29,83 23, ,9 1174,6 1,01 q målt til 1,02 l/s :00 fyll diesel, pumper stoppet i kort periode :30 24,91 18, ,9 1291,6 0,25 målt 1,02 l/s : ,9 1291,6 ventil justert til tilbake til 4,1 bar :05 18,07 11, ,7 1320,8 0,33 q = 100l/129 sec, 0,78 l/s :40 pumpen stod, stanset testen : ,1 start pumpetest på nytt :17 26,36 20, ,4 517,3 0, :24 26,25 20, ,4 65 0, :35 26,83 20, , , :29 27,08 20, ,4 52 0, :55 27,19 20,99 253,1 450,7 0, :20 27,50 21,3 712,5 459,4 0, :40 27,50 21,3 1346,4 633,9 0, :07 27,68 21, ,2 1100,8 0, : ,3 309,1 0,84 trykk endret til 2 bar :25 30,30 24,1 2997,1 240,8 0, :39 30,96 24, ,3 68,2 0, :26 29,71 23, , , :44 30,22 24, ,5 562,2 0,94 strømbrudd ca. 1 timer :34 27,41 21, ,1 593,6 0, :10 26,91 20, ,4 153,3 0,95 Bh3 stanset :08 27,19 20, ,9 1009,5 0, :58 27,06 20, ,4 1078,5 0, :47 27,04 20, , ,96 Bh3 startet :04 28,84 22, ,6 540,2 0,81

18 Vedlegg 2 Borehulldata: Sfb_bh2 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester c:\projects on c\sulitjelma\vedlegg.doc

19 Sulitjelma fjellandsby vannforsyning Borehull Sfb_bh2 Borelogg og brønnutforming Borer Litologi Dato utført: Heistad glimmerskifer juli 08 Dybde Lithologi Brønn utforming 0 MORENE: (0-1m). 193x4 foringsrør, røstfritt stål (-0,5-6m) sleppe 27m 40 sleppe 43m 50 FYLITT, GLIMMERSKIFER: (1-100m).kalkspatholdig, også med amfibolitt og kvarsitt 165 åpen hull (3-100m) 60 sleppe 66m Sted Kommune Fylke Sulitjelma sør Fauske Nordland Easting Northing Kart ref. Est. høyde WGS84, UTM Borer: Heistad Hydrogeolog: J. Allen Boremetode ODEX Borediameter 165 Statisk vannivå: 1.5 Spes. ytelse ikke beregnet Vannivå under pumping Pumperate under testing 1.1

20

21 Prosjekt Dato_ Borehull sted Boredybde: Filterrør plassering Sulitjelma fjellandsby 04.sep.08 Sfb_bh2 100,0 m Vannst. 1,58 Brønntopp: åpen hull Oppstart: 12:00 Tid Vannivå (fra Avsenkning Pumperate Sfb_bh1 Sfb_Bh3 EC T ph rørtopp) min m m l/s tid m min min m us/cm C 0,5 2,32 0,74 6,09 0,00 1 2,95 1,37 3 3,88 2,30 1,36 5 5,10 3, ,03 5, ,79 8,21 1,24 13,38 6,33 17,27 0, ,06 9, ,16 10,58 1, , , ,72 12,14 1, ,16 13,58 Pumpetest data ,11 14,53 110,0 7, ,08 Andre info ,31 15,73 1, ,8 strøm agg. tom for bensin

22 Prosjekt Startdato Borehull sted Pumpetest data Sulitjelma fjellandsby 07.okt.09 SFB_bh2 Dato Vannst. fra Pumpe Avsenkning Vannmåler Pumpet rørtopp rate EC T ph Andre info (prøvetaking, mm) m m m3 m3 l/s us/cm C :00 0, :23 13, ,85 4,8 bar :50 14, ,39 0, :12 15, ,51 0, :50 16, ,41 0, :16 20, ,53 0, :20 22, ,40 0, :14 22, ,84 0, :43 23, ,00 0, :27 agg. stoppet 2-3 dager, est. tid :03 13, ,00 283,85 0,39 rett etter oppstart :03 22, ,1 335,75 0, :00 stopp 45 min pga å fylle diesel :50 16, ,8 548,05 0, :45 6,70 6, ,4 572,45 0,25 stopp noen gang etter :00 15,42 14, ,3 596,55 0,44 pumpen stoppet senere på dagen :00 startet opp igjen :16 16,04 15, ,1 773,75 0, :29 16,30 15, ,1 801,75 0,45 q fra 0,5 (9,5 bar) til ~1 l/s (0 bar) :24 33,80 33, ,8 878,05-1,24 q målt til 1,01 l/s :00 fyll diesel, pumper stoppet i kort periode :22 22,19 21, ,8 995,05 0,19 målt 1,05 l/s :30 pumpen stod :00 ventil justert til tilbake til 3,7 bar :48 14,35 13, ,9 1024,95 0,33 q = 100l/119 sec, 0,84 l/s :40 pumpen stod, stanset testen :00 0 start test på nytt :44 27,50 26, ,87 start test på nytt :31 25,48 24, , :45 25,90 25, , :30 26,06 25, , :05 26,18 25, , :31 26,37 25, , :27 26,45 25, , :13 26,53 25, , :57 28,95 28, ,74 trykk endret til 2 bar :31 31,41 30, , :20 31,42 30, , :32 31,52 30, ,96 srømbrudd < 1 timer :34 27,42 26, , :10 27,22 26, ,11 Bh3 stanset :08 27,78 27, , :58 27,82 27, , :47 28,21 27, ,11 Bh3 startet :04 31,50 30, ,04

23 Vedlegg 3 Borehulldata: Sfb_bh3 Litologi (geologi) og brønnutforming Brønn informasjonsark Pumpetester c:\projects on c\sulitjelma\vedlegg.doc

24 Sulitjelma fjellandsby vannforsyning Borehull Sfb_bh3 Borelogg og brønnutforming Borer Litologi Dato utført: Heistad glimmerskifer juli 08 Dybde Lithologi Brønn utforming 0 MORENE: (0-0,5m). 193x4 foringsrør, røstfritt stål (-0,5-6m) vannivå sleppe 31m 40 sleppe 43m 50 FYLITT, GLIMMERSKIFER: (0,5-100m).kalkspatholdig, også med amfibolitt og kvarsitt 165 åpen hull (3-100m) 60 sleppe 60m Sted Kommune Fylke Sulitjelma sør Fauske Nordland Easting Northing Kart ref. Est. høyde WGS84, UTM Borer: Heistad Hydrogeolog: J. Allen Boremetode ODEX Borediameter 165 Statisk vannivå: overtrykk Spes. ytelse ikke beregnet Vannivå under pumping Pumperate under testing 1.1

25

26 Prosjekt Dato_ Borehull sted Boredybde: Filterrør plassering Sulitjelma fjellandsby 03.sep.08 Sfb_bh3 100,0 m Vannst. 0 Brønntopp: åpen hull Oppstart: 14:00 Tid Vannivå (fra Avsenkning Pumperate Sfb_Bh1 Sfb_Bh2 EC T ph rørtopp) min m m l/s m m us/cm C 0,5 1,14 1,14 6,00 1,58 1 1,94 1,94 2 3,06 3,06 1,15 5 5,28 5, ,95 6, ,27 8,27 6,24 2, ,44 9, ,77 9,77 Pumpetest data 60 10,03 10,03 1, ,01 11,01 1,1 6,96 4, ,11 12,11 1,1 7,36 5, ,91 12,91 1,1 7,62 6,12 pumpe stengt av 937 0,00 0 6,085 1,58 recovery Andre info

27 Pumpetest data Prosjekt Sulitjelma fjellandsby Startdato / tid 07.okt.09 Borehull sted SFB_bh3 Dato Vannst. fra Pumpe Avsenkning Vannmåler Pumpet rørtopp rate EC T ph Andre info (prøvetaking, mm) m m m3 l/s us/cm C :00 0, :30 11,49 10,74 3,5 bar :55 12,30 12,15 0, :16 12,83 13,25 0, :51 13,45 15,34 1, :23 16,28 30,37 0, :24 18,45 62,50 0, :01 18,82 74,13 0, :43 19,80 138,60 0, :27 agg. stoppet 2-3 dager, est. tid :58 10,20 348,10 0,47 rett etter oppstart :10 17,95 411,1 400,36 0, :00 stopp 45 min pga å fylle diesel :40 13,81 724,8 714,06 0, :40 3,29 3, ,26 0,38 stopp noen gang etter :05 799,9 789,16 0,68 pumpen stoppet senere på dagen :00 startet opp igjen :10 13,10 13, ,2 1061,46 0, :30 13,80 13, ,2 1104,46 0,69 q fra 0,7 (4 bar) til ~1 2/s (2,6 bar) :24 25,30 25, ,2 1184,46-1,30 q målt til 1,02 l/s :00 fyll diesel, pumper stoppet i kort periode : :15 15,70 15, ,4 1292,66 0,18 vannmåler står :30 ventil justert til tilbake til 4,5 bar : :44 8,16 8,16 vannmåler står :40 pumpen stod, stanset testen : :51 21,74 21, , :05 20,90 20, , :08 21,33 21, , :45 21,47 21, , :16 21,58 21, , :37 21,7 21, , :39 21,7 21, , :27 21,75 21, , :05 22,56 22, ,93 endret til 2 bar :25 26,56 26, , :10 25,65 25, , :37 24,85 24, ,03 strømbrudd < 1t : pumpnig avsluttet : startet, v st. ved oppstart :04 25,33 25, ,05

28 Vedlegg 4. Sammenfatning av analyser (tabell) Vannanalyseprotokoll c:\projects on c\sulitjelma\rapportering\vedlegg.doc

29 Analyser av grunnvann Sulitjelma fjellandsby Arsen, syrekons.icp- MS (µg/l) Intestinale enterokokker (cfu/100 ml) Kalsium, AAS flamme (mg/l Ca) Sted Mottaksdato Alkalitet mmol/l (mmol/l) Ammonium (mg/l N) COD-Mn (mg/l O) E. coli (cfu/100 ml) Farge (mg/lpt) Fluorid (mg/l F) Jern (mg/l) Kalium (mg/l) Kimtall 22 C (cfu/ml) Kimtall 22 C (cfu/ml) Klorid (mg/l Cl) Lukt (poeng) Mangan (µg/l) Natrium (mg/l) Nitritt+nitrat (mg/l N) ph Smak (poeng) Sulfat (mg/l SO4) Total nitrogen (µg/l N) Sfb_bh ,63 0,014 <1,0 <1 <2 <0,20 0,09 4,8 45,5 >300 3,7 <1 29,7 3,7 43,3 4,8 0, ,1 34 4,6 Sfb_bh <0,05 27,6 26,3 Sfb_bh <2 <0,05 26,1 29,1 7,9 0,2 Sfb_bh <0,05 <1 <2 <0,05 >300 <1 25,1 0,3 30,3 8 0,7 0,4 Sfb_bh <0,070 <1 <2 0,21 43 <1 23,5 0 23, ,4 Sfb_bh ,56 <1 <2 <1 <0,05 38,4 12 <1 24,3 3,7 8 37,1 0,3 Sfb_bh <2 <0, ,4 8 0,2 Sfb_bh <1 <2 <0,05 <1 <1 21, ,2 Sfb_bh <1 <2 <0,05 1 <1 19,9 2,2 8 0,6 Sfb_bh <1 <2 <0,05 2 <1 19,9 2,1 8,1 0,3 Sfb_bh <1 <2 <0,05 26 <1 18,6 1,8 8 0,5 Sfb_bh ,55 0,032 <1,0 10 <2 <0,20 0,13 5,9 73,5 > ,7 4,4 75,2 7,1 <0,010 8, Sfb_bh ,08 43,7 35,3 Sfb_bh <2 <0,05 43,5 31,5 8 0,2 Sfb_bh ,343 <1 <2 <0, <1 32,8 0 17,5 8,1 0,3 0,2 Sfb_bh ,775 <1 <2 0,09 97 < ,5 8,1 0 0,4 Sfb_bh ,5 <1 <2 <1 <0,05 63,8 8 <1 38,5 26,1 8, ,2 Sfb_bh <2 <0,05 36,7 21,8 8,1 0,2 Sfb_bh <1 <2 <0,05 15 <1 33,1 18,4 8,1 0,2 Sfb_bh <1 <2 <0,05 1 <1 30,8 18,6 8 0,8 Sfb_bh <1 <2 <0,05 4 <1 34,5 19,6 8,1 0,3 Sfb_bh <1 <2 0,06 <1 <1 29,1 17,1 8,1 0,7 Sfb_bh ,53 0,053 <1,0 <1 <2 <0,20 0,1 4,9 75,2 2 5,2 <1 47,9 5, ,4 <0,010 8, Sfb_bh ,11 48,5 24,2 Sfb_bh <2 0,11 47,6 22,7 8 0,3 Sfb_bh ,181 <1 <2 0,12 29 <1 46,4 1,3 26,7 8,1 1,7 0,3 Sfb_bh ,189 <1 <2 0,14 25 <1 47,3 0,7 45,6 8,1 0,8 1,2 Sfb_bh <1 <2 0,11 17 <1 43,6 23,7 8 0,3 Sfb_bh <1 <2 0,1 40 <1 43,1 26,2 8 0,3 Sfb_bh <2 0, ,4 8,1 0,5 Sfb_bh <1 <2 <1 0,1 <1 <1 43,3 24,3 8 0,4 Sfb_bh ,58 <1 <2 <1 0,08 67,4 15 <1 41,9 19,1 8, ,3 Sfb_bh <2 0,07 40,9 18,1 8 0,3 Sfb_bh <1 <2 0,05 7 < ,6 8,1 0,2 Sfb_bh <1 <2 <0,05 2 <1 36,2 17,4 8 0,3 Sfb_bh <1 <2 0,05 2 <1 33,3 15,8 8,1 0,5 Koliforme bakterier (cfu/100 ml) Konduktivitet, korr. til 25 C (ms/m) Magnesium, AAS-flamme (mg/l Mg) Turbiditet (FNU) Grenseverdi 0, ,5 0 0, /0,05 6,5-9,

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Tromsø kommune Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes 2014-12-15 Oppdragsnr.: 5142966 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer Jarl Øvstedal, OSL Tilstanden for grunnvannet på flyplassområdet før 1998 Påvirkning fra: Forsvaret Luftfartsverket Bebyggelse Avfallsfyllinger

Detaljer

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg.

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Når det gjeld problema vi hadde med tette filter i nov. 2006 viser eg til rapport frå STH. Data om

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Informasjon om private drikkevannsbrønner Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003787-01

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann,

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, BODØ Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.2017 13.09.2017 Agenda Kort presentasjon av Labora Gjennomgang av forskrift og veileder, 6, 19, 20 og 21, samt vedlegg 1 og 2 Forslag til prøvetakingsplan

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA Sekvensdosering av jernkloridsulfat Thomas Eriksson Svartediket VBA Agenda Info om Svartediket VBA Info Technau prosjekt Valg av prosjekt Gjennomføring av prosjektet Forsøksbetingelser Resultater Konklusjon

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk.

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. NGU Rapport.065 Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DOKUMENTASJON... 4 3. RESULTATER... 4 3.1 Kjemisk

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Hjartdal kommune, v/ Anne Bamle Fra: Joseph Allen og Christian Serck-Hanssen Dato/Rev: 02. nov 2016/ rev. 06.des 2016 Innledende utredning om grunnvann som felles vannkilde for Kovstulheia Russmarken,

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk.

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.108 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk Forfatter: Sylvi Gaut

Detaljer

Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as

Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as Generelt om problemstilling Installasjon av grunnvarmeanlegg som henter energi fra grunnvann fra fjell

Detaljer

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer)

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer) Veiviser for vannprøver. For små vannverk (Mindre enn 500 personer) Innledning Tilsyn gjennomført i 2007 og 2008 viste at det var behov for en enkel veileder rundt det med vannprøvetaking, prøvefrekvens,

Detaljer

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark HiT notat nr /00 Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark Årsrapport 999 Harald Klempe Avdeling for allmenne fag Institutt for natur- helse- og miljøvernfag

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 2017 Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303 Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og rapporten må ikke gjengis annet enn i sin helhet uten tillatelse fra laboratoriet. Analyseusikkerhet kan angis på forespørsel. Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Vennligst fyll ut skjemaet på internett. Gå til adresse: www.fhi.no/vreg De som ikke har internettmulighet, kan sende skjemaet i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, MIVA, Pb. 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Naglestad Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21

Detaljer

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor Fagtreff Norsk Vannforening: Korrosjonskontroll av drikkevann. Hvilke metoder fungerer i forhold til ulike materialer? Oslo, 27. oktober 2010 Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor av Stein W. Østerhus

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

Aurevann vannbehandlingsanlegg

Aurevann vannbehandlingsanlegg Aurevann vannbehandlingsanlegg Asker og Bærum vannverk IKS Interkommunalt selskap Drifter Aurevann vannbehandlingsanlegg for Bærum kommune Eier og drifter Kattås vannverk 15 ansatte Leverer drikkevann

Detaljer

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [ TV410 7 11FER.2014{ _S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200

Detaljer

Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks RAPPORT

Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks RAPPORT Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002 101 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av Sandtangen som fremtidig vannkilde

Detaljer

Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak

Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak Agenda Bakgrunn for utbyggingen Prosessvalg Generelt om Moldeprosessen Pilotforsøk Driftserfaringer Saltsyre Reelle driftsparametre

Detaljer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Ved: Eyvind Andersen 16. april 2015 Myndigheter og regelverk offshore Myndigheter: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316 Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1316 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Bergen

Detaljer

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå.

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå. Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4, FEB.2014 Mattilsynet Utskrift fra Mattitsvnets skiematienester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen Vannkvalitet på offshoreinnretninger Ved: Eyvind Andersen Folkehelseinstituttets rolle Myndigheter på drikkevannsområdet: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet Sjøfartsdirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

ANALYSERAPPORT 2016-626

ANALYSERAPPORT 2016-626 Rjukan Næringsutvikling AS Att: Tor Helge Flåto 3660 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prøvested: Rjukan Akvafarm Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 12.05.16 Tatt ut av: Jim Morten Høgden Mottatt: 12.05.16 Analyseperiode:

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Ola Krogstad 1 Introduksjon Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften krav Frekvens Analyser Uttak av prøver 2 Drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Kongsgårdmoen Energisentral

Kongsgårdmoen Energisentral Kongsberg Næringspark AS Kongsgårdmoen Energisentral prosjektområde brønnområde v/ elva Utnyttelse av grunnvarme til energi Grunnundersøkelser Etablering og testing av prøvebrønner 15 mars 2008 overløp

Detaljer