Årsrapport fra Norsk rikstoto I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål"

Transkript

1 Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006 I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

2 Norsk rikstoto er en ideell stiftelse som har som formål å støtte og utvikle hesteholdet i norge Ikke bare for sport og fritid, men også i kuratorisk sammenheng. I tillegg danner hesteholdet i norge et grunnlag for en ikke ubetydelig direkte og indirekte sysselsetting. 2 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 3

3 Administrasjonens beretning Innhold Samspill Norsk hesteport er ingen typisk lagidrett. Enten det er hesten, rytteren, jockeyen, treneren eller kusken, så er det de individuelle prestasjonene som står i sentrum. Konkurranse-elementet er sunt og driver sporten fremover. Sportens organisasjoner sammen med spilleselskapet Norsk Rikstoto er imidlertid helt avhengig av å spille på lag. De ulike aktørene har sine viktige roller for å sikre sporten den fremgang den fortjener. Norsk Rikstoto har i beretningsåret forsøkt å legge forholdene til rette for en bedre kommunikasjon mellom de ulike aktørene i sporten, for derigjennom å styrke relasjonene. En betydelig satsing på dialog med driftsselskapene og stifterne er gjennomført med gode resultater. I en erkjennelse av at det finnes flere likhetstrekk enn forskjeller, har Norsk Rikstoto i beretningsåret lagt forholdene til rette for en større fellesskapsforståelse. Vi skal selvsagt fremdeles utfordre hverandre, men det er viktig at dette gjøres innenfor en ramme hvor vi har felles utgangspunkt for fremtidige utfordringer som vi sammen skal løse. Stiftelsen Norsk Rikstoto er av den overbevisning at dersom vi klarer å videreføre dette arbeidet, vil vi sammen stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Sporten Forholdet til sporten, og ikke minst, hesten er det som binder aktørene i sporten sammen. I dette ligger det mange muligheter ikke minst hva gjelder å bygge en profil som skiller oss fra andre aktører i markedet. Hestesporten har plass til alle, uavhengig av fysisk utgangspunkt. Dette er en posisjon Norsk Rikstoto har tatt og vil bygge videre på gjennom vår kommunikasjon med markedet. Hestens profil som «individ» skal styrkes gjennom promovering av store sportslige begivenheter og aktiviteter knyttet til hesten. Norsk Rikstoto har lagt til grunn for sin jubileumsmarkering i 2007 at hestesportens regionale betydning i Norge skal stå i sentrum gjennom jubileumsarrangementer på landets 12 totalisatorbaner. Organisering av virksomheten Organisasjonen har da også gjennomgått større endringer i løpet av Det er foretatt store endringer i ledergruppen, hvilket i lange perioder har medført en relativt sett større belastning på den øvrige organisasjonen. Organisasjonen bestående av ledelse, de ansatte og deres organisasjoner har hatt fokus på å løse sine oppgaver til beste for sporten på en så kostnadseffektiv måte som mulig. En endring i produktsammensetningen har ført til at hestesportens netto spilleinntekter ble redusert i 2006, men fokus på kostnadsbesparende tiltak og effektivisering av driften har medført at vi uansett kunne overføre et rekordstort beløp til formålet. Dette er vi selvsagt fornøyde med, men arbeidet med å utvikle en enda mer kostnadseffektiv drift skal fortsette. Det kan bety utradisjonelle tilnærmingsmåter og muligheter for utnyttelse av stordriftsfordeler både nasjonalt og internasjonalt. Kundene våre Det er rundt personer som har spilt på hest én eller flere ganger i løpet av Det betyr at det var flere personer enn i 2005 som fant hestesport og spill på hest som en hyggelig og underholdende hobby. Basert på samtaler og tilbakemeldinger vi får, spesielt fra nye kunder, er det mye som tyder på at hestesporten har et stort uutnyttet potensial. Det ser ut til at hestesport fremdeles av mange oppleves som en aktivitet forbundet med mystikk, og som det er vanskelig å tilnærme seg. Samtidig har vi i året som er gått fått mange bevis for at når man først har passert den nødvendige kunnskapsterskel, oppleves våre tilbud som både attraktive og engasjerende. Det blir derfor en avgjørende oppgave for Norsk Rikstoto i tiden som kommer å bygge ned de barrierene som mange i dag opplever som et hinder for deltagelse. Vi må kort og godt sørge for at vi inkluderer flere i vår aktivitet. Spillene Samtidig som vi sørger for å legge forholdene til rette for at flere skal kunne oppleve gleden ved hestesport og spill, er det viktig at vi også oppleves som en dynamisk organisasjon for våre eksisterende kunder. Markedet er i stadig endring. Norsk Rikstoto som organisasjon må ta endringene inn over seg. Som konsesjonshaver driver vi en virksomhet innenfor strengt opptrukne rammer, men vi er av konsesjonsgiver i beretningsåret gitt nye muligheter. Dette gjelder ikke minst muligheter til selv å kunne gjøre enkelte produkttilpasninger, samt å kunne tilby norske kunder et internasjonalt spilleprodukt flere dager i uken. Sporten har i mange år vært svært aktiv internasjonalt. Som spillselskap ble vi i beretningsåret gitt den mulighet at spillproduktet i større grad kan følge sporten. Dette er da også starten på at Norsk Rikstoto kan bygge relasjoner til andre formålsbaserte spillselskaper i Europa. Norsk Rikstoto var blant initiativtagerne til å etablere et aktivt europeisk forum for totalisatorselskaper. Formålet er å skape forståelse for og samordne informasjon om en industri som er blant de største i europeisk målestokk med en omsetning på nærmere 150 milliarder kroner overfor politiske myndighe- ter nasjonalt og på europeisk nivå. På denne måten kan vi på sikt kunne tilby flere attraktive spilleformer. Gjennom 2006 har vi startet en litt større grad av internasjonalisering av vår virksomhet. Norsk Rikstoto har tilbudt internasjonale spill med deltagelse i nasjonale pooler hver uke hele året. Samtidig er det startet et arbeid hvor vi tilpasser våre produkter til våre kunders ønsker. Tradisjonelt har våre kunder oppfattet spill som et underholdningsprodukt på kveldstid. Våre kunders atferd har imidlertid endret seg kraftig de siste årene, og det tradisjonelle ni-til-femsamfunnet er endret. Å kunne tilby spill som et underholdningsprodukt også på enkelte andre tider av døgnet, vil være avgjørende for vår markedstilpasning. Samarbeidsprosjektet Unionstravet, mellom ATG og Norsk Rikstoto, var en suksess i Prosjektet ble dessverre ikke videreført i 2006, men Norsk Rikstoto har i beretningsåret tatt initiativ til å avholde flere dager med felles skandinavisk spill i årene som kommer. Utfordringer Offisielle tall viser at det norske spillemarkedet endte på 38 milliarder kroner i Debatten rundt pengespill vil prege mediebildet også i 2007, i etterkant av EFTA-domstolens avgjørelse i automatsaken, men også uttalelsen etter høringen i Labdrokes-saken. Norsk Rikstoto har som formål å levere et underholdende spilltilbud innenfor de grensene som er trukket opp av våre myndigheter. Samtidig er det forventet av oss stadig å kreere større overføringer til våre respektive formål. Dette er en balansegang og kan av noen oppleves som et dilemma. I denne sammenheng må Norsk Rikstoto synliggjøre hva som skal til for å skape et sosialt ansvarlig spilltilbud, samtidig som vi sørger for å kunne levere attraktive spilltilbud. Dette er den sikreste veien til å nå vår visjon: Vi gir deg en rikere fritid. 04 Administrerende direktør 06 Styrets beretning 08 Slik brukes pengene 16 norsk rikstoto møter Norsk tipping 20 Terje Riis-johansen spår gode tider 22 Samfunnsansvar 24 Utvikling i spillmarkedet 28 norsk rikstotos produkter 30 Banene i Regnskap 42 english summary 44 revisors beretning 45 Kalender nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mill. kr Antall løpsdager Antall startende hester (norskreg.) Overføringer til aktive, «hestenetto» 249,7 244,2 207,9 194,4 Overføringer til formålet totalt 486,6 481,7 458,1 410,5 Norsk Rikstotos ledergruppe består av (fra venstre) Harald Dørum, Bjørn Melbye, Nils Erik Hellman Skantze, Haakon Smerud og Carl-Fredrik Stenstrøm. Norsk Rikstoto Resultat etter disposisjoner, mill. kr. 0,5 49,3 21,1 8,3 Totalisatorspill totalt 0,0% 6,0% 8,7% -2,6% Spill utenfor bane 0,1% 6,7% 10,8% -0,9% Spill på bane - 1,5% - 0,1% - 7,6% - 13,9% 4 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 5

4 Styrets årsberetning Konsolidering og økte overføringer Norsk Rikstoto konsoliderte omsetningen, produktutviklingen og distribusjonen i beretningsåret. Stiftelsen har økt overføringene til hesteporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Det er etablert en ny strategi for mer effektive driftsmodeller, og ny forretningsplan er iverksatt. Omsetningen Stiftelsen Norsk Rikstoto har i de siste årene opplevd en økning i omsetningsnivået. Omsetningen landet på millioner kroner tett opp til omsetningsresultatet forrige år. Nettoinntektene gikk likevel ned med 14,6 millioner kroner. Hovedårsaken til at nettoinntektene stoppet på 944,4 millioner kroner, var at omsetningen i V75 ble lavere enn forventet og sett i forhold til fjorårets tall. V75 er stiftelsens hovedprodukt og det produktet som har høyest netto bidrag sett i forhold til omsetningen. Den viktigste årsaken til omsetningsøkningen over tid er at stiftelsen har fått en betydelig oppmerksomhet i lykkespillmarkedet. Stiftelsen har fått flere kunder som gjennom de positive opplevelsene de har med sporten og spillet, har utvidet sin kunnskap om spill på hest. Ved årsskiftet hadde Norsk Rikstoto drøyt registrerte spillere, mens det var registrerte spillere i Økte overføringer til formålet og sportens aktive Stiftelsen kunne i driftsåret overføre et rekordstort beløp, 486,6 millioner kroner, til formålet. 249,7 millioner kroner er overført til sportens aktive. Dette er en økning på henholdsvis 4,9 mill. kr. og 5,5 mill. kr. sett i forhold til Produkt- og distribusjonsutvikling Det er i beretningsåret satset ytterligere på å utnytte det internasjonale samarbeidet, særlig med Sverige og ATG. Det er tilrettelagt for lansering av en ny daglig Dagens Dobbel-omgang, formiddags-dobbel, fra svenske løp tidlig i Videre vil V4 lanseres sammen med ATG i løpet av høsten Det har vært satset på videreutvikling av de elektroniske distribusjonskanaler, et arbeid som blir viktig å videreføre også i De store nettaktørene har hatt millionbesøk på sine sider hver eneste uke. Norsk Rikstoto ser et stort potensial i slike strategiske allianser i arbeidet med å øke tilgjengligheten til våre produkter, samt rekruttere nye kunder. Omorganiseringsprosjektet Stiftelsesorganisasjonene Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub har siden 2004 arbeidet med å finne en mer effektiv driftsmodell for forretningsenheten i norsk trav- og galoppsport. Norsk Rikstoto har arbeidet tett med stifterne i dette prosjektet. Usikkerhet om blant annet juridiske og skattemessige forhold gjorde at stiftelsen i juni 2006 stoppet arbeidet med omorganiseringsprosjektet. Stiftelsen henstilte stifterne å gjøre det samme. Denne henstillingen ble etterkommet. Arbeidet med å effektivisere forretningsdriften innenfor dagens organisasjonsform er igangsatt. Kostnader For å kunne møte de forventningene som ble stilt om økte økonomiske overføringer, har styret initiert et arbeid med målsetting om kostnadsreduksjoner innenfor hestesportens administrative og driftsrelaterte kostnader. Stiftelsen har siden 2004 arbeidet med å utvikle et nytt spillkonsept tiltenkt lykkespillmarkedet. I forkant av den planlagte lanseringen foretok styret en fornyet lønnsomhetsanalyse av konseptet, og styret vedtok å ikke lansere det planlagte lykkespillproduktet. Regnskapene er belastet med 10,5 mill. kr. i prosjektavskrivning. Stiftelsen har ikke lykkes med implementering og kostnadskontroll i forbindelse med utviklingen av et nytt sportssystem for hele hestesporten. Ut over ordinære driftsutgifter og avskrivninger er regnskapene belastet med 1,5 mill. kr. Som følge av dette og en kritisk gjennomgang av andre pågående prosjekter er det foretatt en avskrivning ut over normal drift på 11,9 millioner kroner. Stiftelsens regnskaper er videre belastet med 2,0 millioner kroner i omstruktureringskostnader. Virksomhetens art Stiftelsen Norsk Rikstoto er en ideell stiftelse med formål om å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavl i Norge. Stiftelsen har konsesjon fra Kongen, i medhold av totalisatorloven, til å drive veddemål ved totalisator. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Oslo. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Etter styrets oppfatning gir årsberetningen og årsregnskapet med noter en rettvisende oversikt over stiftelsens virksomhet og stilling. Arbeidsmiljø, personal og likestilling Stiftelsen hadde ved årsskiftet 75 ansatte. Arbeidsmiljøet er godt. Det er verken registrert personskader eller materielle skader i løpet av året. Andelen dager med syke- og permisjonsfravær er 2,7 %, inkl. fire personer i langtidssykefravær mer enn to uker. Stiftelsen praktiserer likestilling og arbeider kontinuerlig for å opprettholde denne praksisen. Norsk Rikstoto har en overvekt av mannlige ansatte. Kvinneandelen har økt de siste årene. Utviklingen i stiftelsen er svært avhengig av riktig kompetanse hos de ansatte, og det legges derfor godt til rette for kurs og etterutdanning. 30. oktober ble Harald Dørum ansatt som ny administrerende direktør for stiftelsen. Ytre miljø Stiftelsen har ingen aktivitet som forurenser det ytre miljø. Finansiell risiko Stiftelsens finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved årets slutt 253,7 millioner kroner, som er en økning på fire prosent. Egenkapitalandelen av netto spillinntekter var 8,4 prosent og 31 prosent av totalkapitalen. Kortsiktig gjeld utgjør pr ,4 millioner kroner, eller 48,3 prosent av samlet gjeld i stiftelsen. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i stiftelsen var på 46,6 millioner kroner. Driftsresultatet for selskapet var på 150,1 millioner kroner. Differansen mellom driftsresultat og årsresultat skyldes i hovedsak overføringer til formålet. Stiftelsens valutarisiko er svært liten, da omsetningen er relatert til virksomhet i Norge. Aktivitet mot utland og annen valuta er liten. Stiftelsens lån er i norske kroner, og renteutviklingen vurderes nøye. Stiftelsen har liten kreditrisiko, men det arbeides med å effektivisere likviditetsreserven som er Mattis Asplin Styreleder Arnt Foss Styremedlem bundet opp i driften av egen og kommisjonærenes operative virksomhet. Norsk Rikstoto har ingen dominerende kunder som kan påføre bedriften større tap. Likviditetsrisikoen anses som begrenset. Stiftelsens likviditet er god. Fortsatt drift I beretningsåret har stiftelsen etablert en ny forretningsplan. Det er styrets målsetting at forretningsplanen skal være i daglig bruk som en veiviser for hele norsk hestesport inn i fremtiden. Årsoppgjøret er fremlagt under forutsetning av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Knut Olav Berg. Fremtidig utvikling I 2006 har pengespill og spillselskaper blitt viet stor oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Søkelyset er i hovedsak satt på automatbransjen, men gjelder også den virksomheten som drives av Norsk Tipping og Stiftelsen Norsk Rikstoto. Som følge av samfunnets behov for å styre unna de uheldige sidene ved pengespill, vil dette søkelyset være vedvarende. En reduksjon i omsetningen på spillautomater hos kommisjonærer, kan for Norsk Rikstoto by på muligheter, men også en fare for bortfall av antall kommisjonærer da en del av inntektsgrunnlaget Harald Herstad Nestleder Geir Lundh Styremedlem Oslo 31. desember mars 2007 Carl Petter Brun Styremedlem Carl Fredrik Stenstrøm Styremedlem hos våre kommisjonærer kan bli redusert. Norsk Rikstoto mener at den norske modellen med dagens konsesjonstildeling best ivaretar samfunnets samlede interesser knyttet til spillvirksomhet. Styret er opptatt av å drive en formålsbasert virksomhet hvor inntektene skal optimaliseres samtidig som eventuelle skadevirkninger begrenses. Styret i Norsk Rikstoto er derfor opptatt av at stiftelsen skal arbeide med en effektiv og tilpasset markedsføring av egne produkter underlagt offentlig tilsyn kombinert med arbeidet mot uheldig spilleadferd. Oversikt fra Lotteritilsynet viser at vår spillvirksomhet i svært liten grad skaper uheldig spilleadferd. Styret er av den oppfatning at samfunnet er best tjent med at veksten i spillmarkedet kanaliseres gjennom de konsesjonsbelagte spillselskapene. For å kunne vinne i konkurransen med illegale aktører må det skapes forståelse i samfunnet for behovet av å modernisere produkter, distribusjon og markedsføring i Norsk Rikstoto. Styret er av den oppfatning at stiftelsen er godt rustet til å ta fatt på disse utfordringene i jubileumsåret Disponering av årets resultat Årets overskudd er kroner, som foreslås disponert som følger: Overført annen egenkapital kr ,- Sum overføringer kr ,- Mimi Kristine Berdal Styremedlem Harald Dørum Adm. direktør 6 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 7

5 norsk rikstotos Overskudd bidrar til å styrke hesteholdet Hesteinteressen er i jevn fremmarsj i norge. takket være de årlige overskuddene bidrar våre spillere indirekte til å fremme økt interesse, rekruttering, forutsigbbarhet og til å sikre arbeidsplasser innenfor hestehold og hestesport. 8 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 9

6 avgjørende støtte Uten midlene fra Norsk Rikstoto kunne ikke Norsk Hestesenter på Starum ivaretatt utdanning, avlsvirksomhet, utstillinger, kåringer, registreringer og utstedelse av hestepass, sier rektor Øyvind Johannessen. De viktigste oppgavene til stiftelsen Norsk Hestesenter (NHS) har siden starten i 1986 vært å fremme utdanningen av hestepersonell og kvaliteten på hestehold og avl. NHS ble etablert for å fylle tomrommet som Forsvaret etterlot seg da det nedla all hestedrift. Både hestebestanden og fagmiljøet som skulle ivareta de norske hesterasene, var da nede i en bølgedal. Siden den gang har den totale bestanden vokst fra i overkant av hester til dagens drøyt Det mangfoldige og sammensatte kompetansemiljøet ved senteret bidrar til å bedre forholdene for både landets hester og hesteeiere. Den utstrakte kursvirksomheten ved senteret bidrar dessuten til at også resten av landets hestemiljø får et naturlig samlingspunkt. Det er høy aktivitet ved NHS, og vi bestreber oss på at alle elever og kursdeltakere skal få mest mulig ut av oppholdet sitt, uansett hva det måtte være. Vi er en stiftelse som består av 17 organisasjoner, og det er medlemmene i disse som i det daglige er ryggraden til Heste-Norge, sier rektor Øyvind Johannessen ved Norsk Hestefagskole. For at kreftene tilknyttet stiftelsen skal kunne utvikle og bruke sin kompetanse, trenger de en viss økonomisk slagkraft. Norsk Rikstoto er den desidert største bidragsyteren i så måte, og betaler årlig 70 prosent av driften ved NHS, det vil si 20 millioner kroner. Uten disse midlene kunne vi ikke ivaretatt utdanning, avlsvirksomhet, utstillinger, kåringer og registreringer/utstedelse av hestepass. NHS har et svært godt forhold til både trav- og galoppnæringen, noe som kommer til syne gjennom flere samarbeidsfora og -prosjekter. Et slikt samarbeidsklima er dessuten nødt til å være godt for at alle parter skal kunne tjene medlemmenes interesser på best mulig måte, sier han. Registrering og utstillinger Norsk Hestesenter har ansvar for å arrangere hingstutstillinger for alle raser, og er dessuten med på å arrangere hoppeutstillinger og unghestskuer over hele landet. Avlsleder Tore Kvam forteller at NHS har et spesielt ansvar for de tre norske hesterasene dølehest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, men for øvrig har stiftelsen et omfattende arbeid med registrering og utstedelse av hestepass, noe som nå gjelder alle hester i Norge. I tillegg til de åtte som arbeider på avlsavdelingen er en lang rekke oppnevnte dommere involvert i utstillingene og kåringen av hingster som kan brukes i avl. Praktikant på hesteryggen Jeg har tatt ridelærerkurs trinn 1 og 2. For å begynne på trinn 3, må jeg ha ett år med praksis. Det har jeg vært så heldig å få på Norsk Hestesenter, smiler en fornøyd Kristine Ulrichsen. Når hun er ferdig med praktikantåret og siden trinn 3, ønsker 27-åringen å bygge på utdanningen med mer pedagogikk. Målet er å jobbe som hestelærer på videregående nivå, samtidig som hun er ridelærer på si. Jeg synes det er både gøy og givende å følge opp barn og se dem utvikle seg. Forhåpentlig får jeg jobbe med mange barn og unge når jeg endelig blir utdannet på høyeste nivå. 10 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 11

7 Blåser liv i utdøende yrker For at hesteinteressen skal fortsette å vokse i Norge, er det viktig å utdanne fagfolk i tradisjonelle hestehåndverk. Etter Reform 94 har Norsk Hestesenter vært sterkt medvirkende til at fagopplæringen i hovslagerfaget holdes ved like. Fra 1996 til i dag har antall fagutdannede hovslagere økt fra 13 til nærmere 50. Trond Mikal Ryan er lærer i hovslagerfaget og hevder at de nye læreplanene og lærlingordningen er nødvendig for å heve kunnskapsnivået til fremtidige hovslagere. Tidligere tok nybegynnere ymse kurs hos hovslagere. Mange får fortsatt en god opplæring hos private hovslagere, men den formelle yrkesutdanningen i det videregående skoleverket skaper nye standarder, noe som igjen gir større trygghet hos både hovslagere og kunder, sier Ryan. Salmakeryrket har også vært på vikende front i mange år. Det er vanskelig å få lærekontrakter her i landet for ungdom som ønsker denne utdanningen. Ønsket om en kompetansegivende utdanning for arbeid med seletøy har vært stor de siste årene, og hestefagskolen er trukket inn i drøftingene for å utvikle et håndverksfag rettet mot reparasjon og produksjon av hesteutstyr og seletøy, sier rektor Øyvind Johannessen. Nøyaktige lærlinger Erland Snoen fra Gjøvik er kjempefornøyd med jobben som hovslagerlærlingene gjør på hesten hans. I mange år byttet han selv sko på hestene sine eller lot erfarne hovslagere gjøre det. Nå er han mest fornøyd med jobben som lærlingene på Norsk Hestesenter gjør. De er ofte mer nøyaktige enn de som er litt drevne i faget. Man ser at de alltid gjør sitt beste for å gjøre en så god jobb som mulig, så jeg vet hvor hestene mine skal bli skodd også i fremtiden, sier Snoen. ønsker å utvikle eget hestemiljø i nord-norge Mia Sandnes Eggum (21) og Moy Susanne Birkenes (19) har krysset hele landet for å lære å bli ridelærere. Begge ønsker å bruke lærdommen til å utvikle hestemiljøet på hjemstedet. Det er kanskje litt større hestemiljø på mitt hjemsted, Tana, enn det er hos deg i Harstad, Susanne? Begge stedene er imidlertid overmodne når det dreier seg om behovet for nye impulser og lærekrefter, sier Moy Susanne Birkenes. Hun og klassevenninnen er godt over halvveis i utdanningen for ridelærere trinn 1. De har funnet seg godt til rette på skolens internat. Åtte jenter bor på fire rom, og de to kan verken melde om intriger eller tilløp til små konflikter. Vi bor oppå hverandre, men skjønner samtidig at dette er en gyllen anledning til å lære så mye vi kan om hest. Da er det temmelig bortkastet å bruke tiden på krangling isteden. I begynnelsen ble begge jentene overrasket over hvor mye undervisning det var, og hvor stor variasjonen var i denne. Alt er svært praktisk tilrettelagt, men det kan likevel bli i overkant mye å gjøre, og man er ofte utslitt på slutten av dagen. Det er veldig intenst, og det stilles krav til oss hele tiden. På den annen side så er vi jo her for å lære om et tema som vi brenner for, og vi vil garantert få igjen for det når vi skal lære andre, sier Mia Sandnes Eggum. Ingen av dem har bestemt seg for om de en gang i fremtiden ønsker å returnere til Starum og ta utdanningens trinn 2. I øyeblikket er det å starte og drive egen hesteskole det begge drømmer mest om. Populære kurs Det avholdes kurs på løpende bånd hos Norsk Hestesenter. Kursene arrangeres både av utdanningsavdelingen Norsk Hestefagskole og av organisasjonene som til sammen utgjør stiftelsen. Årlig er det om lag kursdeltagere og elevkursdøgn på senteret. Spennet av temaer er enormt, og strekker seg fra stallmesterutdanning til konkurransekjørekurs. Pågangen fra publikum er stor, og kursene fylles ofte raskt opp. Eksterne foredragsholdere bidrar til at kompetansenivået på hestesenteret holdes høyt, sier kursinspektør Johan Fahlberg. 12 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 13

8 Fremtidens stjernekusker Det har ikke vært noen tydelig inngangsport for morgendagens kusker i Norge. Mange eksperter mener imidlertid at ponnitrav vil bli den viktigste rekrutteringsmåten for fremtidige stjernekusker. Daglig leder Knut Ekhaugen på Momarken travbane mener at ponnitrav er noe av det beste som har skjedd norsk travsport i de siste årene. Ekhaugen peker på fire områder av sporten som han mener ponnitravet vil endre i årene som kommer. For det første vil kompetansenivået til kuskene heves. Ponnitravkusker blir tidlig vant til konkurranseformen. De forstår viktigheten av å prestere når det gjelder, og det er en egenskap som de vil utvikle og ta meg seg etter hvert som de blir eldre. For det andre vil vi få flere kvinnelige kusker på øverste nivå i fremtiden. I dag er det et stort flertall av jenter som deltar i ponniløpene. Historisk sett har mange lovende jentekusker gått over til å jobbe på trenersiden når de kommer et stykke opp i tenårene. Det er en tendens som er nødt til å endre seg, sier Ekhaugen. Han mener at den tredje store endringen vil gi seg utslag på tilskuerplass. Når jenteandelen blir høyere blant kuskene på det høyeste nivået, vil det på sikt også føre til at flere kvinner finner veien til landets travbaner. For at ponnitravkuskene skal lære å bli komfortable med konkurranseformen, foregår de fleste løp rett foran vanlige travløp i helgene. Inger Lund driver Momarken Travskole, og sier at dette betyr mye for ponnikuskene. De kommer nærmere de aller flinkeste, og terskelen blir lavere for å inngå dialog. De får råd og ros av voksne kusker. Slikt bygger selvtillit og er med på å holde interessen ved like, sier Lund. Har det gøy i sulkyen Kristine Lier er ti år og nokså fersk som ponnikusk. Hun trives godt i sulkyen og har allerede fått noen pallplasseringer. Jeg synes det er kjempegøy å drive med hest. Det morsomste er å kjøre med hest og ri på dem, men det er også gøy å stelle dem, sier Kristine. Hjelper barn med handikap Momarken Travskole tar ukentlig imot barn som har fysiske handikap. Skolen har egne vogner som barna kan sitte i bak ponnien. Ponnier er kloke og vennlige dyr. De merker at de må ta ekstra hensyn når brukerne har ekstra behov, sier Inger Lund, som driver travskolen. Besøkene gir barna gode opplevelser, i tillegg til at det for mange også er verdifull trening. Noen av dem har fått høre at de må trene fra de er født, og da blir ikke trening lystbetont. Det å ri er god trening på mange måter, men det forteller jeg ikke til dem. De har det gøy med hestene, og da er det bare et pluss at de også får verdifull trening, uten å være klar over det, sier Inger Lund. Rask eksperthjelp hos doktor Dyregod Hvis hesten din blir skadd eller akutt syk, kan Bjerke Dyrehospital ta imot og behandle den uansett når på døgnet det måtte være. Vi er rikshospital for hester og har allsidig kompetanse innen hest blant våre veterinærer. Da hospitalet ble åpnet i 1980 var det stort sett travhester som ble behandlet og operert. Siden den gang har vi vokst i kompetanse og størrelse, slik at vi kan ta imot alt av hester, uansett om det er arbeidshester, ponnier eller galopphester, sier sjefveterinær Arne Holm. Hospitalet har spesialisert seg på kikke hullsteknologien, som gjør det mulig å gå inn med et lite kamera i luftveiene, i leddene eller i buken på hesten. Holm forteller at hospitalet bruker store ressurser på etterutdanning, og medarbeiderne deltar ofte på nasjonale og internasjonale kongresser og kurser. Når hospitalet ønsker å benytte en ny teknologi eller operasjonsmetode, inviteres alltid ledende personell fra utlandet til å foreta de første operasjonene. Etter hvert som norske hester er blitt mer kostbare, ser flere eiere verdien av å betale mer for at hesten skal få den beste behandlingsmetoden fremfor den nest beste. Årlig opereres mellom 300 og 400 hester, og eierne kan føle seg helt trygge på at hestene er i de beste hender hos oss, sier Holm, og legger til at hospitalets veterinærer også jobber aktivt med antidopingarbeid og dyrevern. Bjerke Dyrehospital ble startet med midler fra Det Norske Travselskap i Norsk Rikstoto bidrar fortsatt med midler til Bjerke Dyrehospital via Det Norske Travselskap, og Holm er klar på at støtten er med på å holde kompetan- 14 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 15

9 Konkurransen kommer utenfra Eneretten Norsk Rikstoto og Norsk Tipping har på å drive spillvirksomhet i Norge betyr ikke at selskapene ikke er utsatt for konkurranse. Konkurrentene er mange, og de befinner seg utenlands, mener de administrerende direktørene reidar nordby jr. og harald dørum. 16 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 17

10 Norsk Rikstotos naturlige allianse i spillmarkedet ligger hos likesinnede aktører i våre naboland, slik som svenske ATG, finske Fintoto og franske PMU. Et levende samarbeid med disse aktørene har vist seg å være stadig viktigere i et sterkt konkurrerende spillmarked. Ved siden av dette er Norsk Rikstoto og Norsk Tipping i en særstilling i det norske spillmarkedet med sine konsesjoner og en egen lov. Men det fjerner ikke det faktum at de i høyeste grad er konkurrenter. Vi skal være tøffe mot hverandre, men det er viktig å se at den virkelige konkurransen kommer utenfra. ATG og PMU er våre allierte, men vi tar gjerne med oss Norsk Tipping i krigen. sier Harald Dørum, administrerende direktør i Norsk Rikstoto. Dette har forsterket seg de siste månedene ved at vi på den ene siden er markedsaktører som skal forsøke å skape mest mulig til formålene, samtidig som de positive dommene vi har fått i år, også retter et søkelys på markedsaktivitetene våre. Og det er nettopp denne dualismen som er kjernen i virksomheten både for Norsk Rikstoto og Norsk Tipping. De som prøver å bryte seg inn på markedet, har ikke disse rammebetingelsene, fortsetter Nordby. De skal ikke levere noe til samfunnsformål, men til aksjonærene sine. Og de leverer ikke 25 til 30 prosent til aksjonærene, det er det ingen som krever. Dørum nikker og trekker fram et konkret eksempel som skjedde i Storbritannia for endel år tilbake. Da flyttet stort sett alle bookmakerne til Gibraltar, fordi det var 1,5 prosent mindre skatt der. Det er med andre ord tydelig at bookmakerne er der hvor de kan få mest mulig ut til aksjonærene sine, sier han, før Nordby legger til: Samtidig er de så frekke at de står fram og sier: Slipp oss til, vi vil også være med og støtte samfunnsformålene. Men når de flytter fra ett land til et annet på grunn av en prosent eller tre, viser det hvor villige de er til å dele av overskuddet sitt med samfunnet. Hvordan er det mulig å finne balansen mellom å tjene penger og samtidig bidra mest mulig til formålene? Det har med utforming av budskapet vårt å gjøre, sier Dørum. Jeg tror at noe av utfordringen ligger i å være informativ i kommunikasjonen, og samtidig ha med at vi advarer mot uheldig spilladferd. Se for deg at en som spiller på oddsen skulle få en påminnelse på e- post hvis han ikke har spilt på tre dager. Det er sannsynligvis den billigste form for markedskommunikasjon du kan ha, men den er ti ganger mer aggressiv enn det å fortelle at du er med og bidrar til en positiv opplevelse og til et godt formål, sier han. Så lenge den norske spillreguleringen er «ATG og PMU er våre allierte, men vi tar gjerne med oss Norsk Tipping i krigen» Harald Dørum som den er, med konsesjoner eller lovbestemt enerett, er det vårt ansvar å forvalte dette på en måte som ikke skaper skadevirkninger i samfunnet, mener Reidar Nordby. Dette kommer tydelig frem i alle rettsavgjørelser, at man ikke skal stimulere til overspill, men regulere markedsføring og distribusjon. Jeg tror vi har kommet langt i Norge, og jeg føler ikke dårlig samvittighet for at vår markedsføring skaper overspill, sier Nordby. Norsk Tippings øverste sjef er derfor optimist når det gjelder hvordan spillmarkedet kan reguleres, men ser at internasjonale bookmakere på Internett byr på flere utfordringer, selv om myndighetene og Lotteri- og stiftelsestilsynet også der begynner å se på hva de kan gjøre med for eksempel pengetransaksjoner via finansinstitusjoner til utenlandske nettspill. Hvordan ser spillmarkedet ut i Norge sammenlignet med andre land? Mer eller mindre likt det i Sverige, Danmark og Finland. Størstedelen av EUområdet er også regulert i form av statseide virksomheter som har enerett på å drive spill, forteller Nordby. De vi gjerne sammenligner oss med, er Sverige i omfang og type spill, presiserer Dørum. Norsk Tipping samarbeider med Svenska Spel og vi med ATG. I Skandinavia er det de store flerløpsspillene V75, V65, V5 og Dagens Dobbel som dominerer. Men ser vi på for eksempel Frankrike eller Italia, er det kun enkeltspill som gjelder. Det er en styrke for oss at vi har flerløpsspillene, fordi de er enklere å kunne tilby i et marked hvor vi gjerne vil ha flere og flere spillere over til å registrere seg, forklarer Dørum. Når det gjelder utviklingen av spillbransjen, mener Dørum at det er formidlet et tydelig signal gjennom automatsaken. Konsesjonshaver er gitt et klart ansvar med å opptre forsiktig og ta samfunnsansvar. Det betyr at vi skal være oppmerksom på og være oss veldig bevisste selve markedsføringsaktivitetene våre, men samtidig må vi ha lov til å være stolte av produktene våre og markedsføre dem. Slutter vi å markedsføre produktene våre, og slutter vi å informere om spillene våre eller sporten, så er jeg sikker på at konsesjonen også er i ferd med dø. Spillvirksomheten er avhengig av at vi holder oss oppdatert. Gjør vi ikke det, står andre i kø for å ta over, konkluderer han. Nordby har stor tro på at vi går en interessant og positiv fremtid i møte. Jeg tror ikke monopolenes tid er forbi, sier han. Men vi mottar tydeligere og tydeligere signaler på at balansegangen mellom kommersiell effektivitet og sosial ansvarlighet er en viktig forutsetning, og dette har vi for lengst tatt inn over oss. Samtidig må vi appellere til myndighetene om å ta de grepene som gjør at vi kan være med og holde spillerne innenfor dette regulerte markedet. Per i dag har Norsk Tipping 22 prosents markedsandel. Det er ingen aktør som kan regulere et marked, hvilket myndighetene egentlig forventer av oss, med 22 prosents markedsandel. Det er ikke mulig. Så vi må gjenerobre den posisjonen. Da kan du ta ordentlig grep og bidra til å få minimalisert spillavhengighet, hvitvasking og organisert kriminalitet. Og da må du blant annet markedsføre, gitt at du markedsfører på en lun, hyggelig og grei måte som er innenfor rammeverket som myndighetene har satt. Dere snakker begge om viktigheten av å skape sunne spillmiljøer. Hva gjør dere for å få dette til? For oss som leverer kunnskapsbaserte spill, er dette med kunnskapsutveksling viktig, enten gjennom tv-kanalen vår, hvor du blir invitert inn i hestesportens aller helligste, eller via Internett eller hos kommisjonærene, forteller Dørum, og trekker fram et eksempel. Hos en kommisjonær jeg kjenner til, kommer gutta som spiller på hest om lørdagen og setter seg ned med kaffekoppen, og løser alt fra problemer rundt krigen i Irak til hvem som vinner femte avdeling på Bjerke. Ingen skal fortelle meg at det å ha et slikt treffpunkt og et slikt spillemiljø er spilldrivende i seg selv. Slike sosiale knutepunkter handler om kunnskapsutveksling hvor folk har det hyggelig sammen. Det andre er at vi er med på å skape en forståelse for formålet vi betjener. Selv om du ikke vinner, er du med og bidrar til et godt formål. For oss i Norsk Rikstoto betyr det at vi kanaliserer penger til trav- og galoppsporten, men også til utdanning av ridelærere, smeder og salmakere på Norsk Hestesenter, og vi bidrar til mulighetene for å drive hestevirksomhet en lang rekke steder i landet. Det er også et sunt spillemiljø. Linken mellom spilleren og overskuddsmålet er også viktig, mener Nordby. Det er noe av grunnen til at Norge har så stor suksess med statlig regulert spillvirksomhet. Spillerne vet at overskuddet går til samfunnsformål som de er interessert i. Det er selvfølgelig ikke derfor folk spiller, men det gir folk en grei følelse. Derfor bruker vi mer og mer av våre midler innenfor kommunikasjon til å fortelle om nærheten til idretten og kulturen, og om at dette er noe som må finansieres på et eller annet vis. Idretten har vært fremragende til å støtte automatsaken til tross for at svært mange idrettslag i Norge har hatt store inntekter fra spilleautomater. For Norsk Rikstotos del er det greit at Norsk Tipping fikk automatene, når vi ikke kunne få noen. Man skal ikke stikke under en stol at automatspillomsetningen hos en del av distributørene våre er av vesentlig betydning. Skulle de bukke under, ville det gå ut over mulighetene våre til å levere et underholdningstilbud over hele landet. Reidar Nordby og Harald Dørum er enige om sine selskapers felles berettigelse, og om at spill er en form for samfunnsunderholdning man må tillate. Det er fundamentalister som sier at den eneste visjonen som teller, er null spill. Det er fullstendig feil, sier Nordby. Spill har funnet sted til alle tider. Det ligger vel omtrent genetisk i mennesket et konkurranseinstinkt, et instinkt til å teste «Det er tydelig at bookmakerne er der hvor de kan få mest mulig ut til aksjonærene sine» reidar nordby jr. sin egen skjebne på en uskyldig måte. Du kan jo gå så langt tilbake i historien som du kjenner den, så vil du finne at spill og konkurranser finner sted. Er det områder der dere har hentet inspirasjon eller lært noe av hverandre? Jeg har ikke alltid vært like begeistret for Jokerpott-annonseringen deres, innrømmer Nordby. Nå snakker jeg om en tid tilbake. Men så kom de nye retningslinjene for markedsføringen, og da kommer den positive siden av dette. En så elegant måte å innrette seg etter regelverket på, hvor man med positivt fortegn sier noe om når Jokerpotten sist ble utløst, det har dere gjort veldig bra. Det vi har problemer med, det er at vi ønsker å etterleve de retningslinjene til punkt og prikke. Men å gjøre det i alle kanaler hele tiden, det klarer vi ikke. Hvis du skal ha en radiospot som skal ramse opp at vinnersjansen per spilte rekke er det og det, Jokerpotten ble sist utløst da og da, så blir budskapet helt borte. Vi får heller ta det igjen på trykt materiale. Holder ikke det, får vi heller slutte med radiospotter, sier Reidar Nordby jr. Vi for vår del skjeler litt til Norsk Tipping når de formulerer og ikke minst viderebringer budskapene om det sunne og gode spilleproduktet og formålene. Jeg synes at Norsk Tipping har vært veldig flinke til å fremheve de myke verdiene ved spillene. Dette med samfunnsrollen man har som spillselskap, og virkelig forklare folk hva overskuddet går til. Der ligger de noen hestehoder foran oss, for å bruke vår terminologi, sier Harald Dørum. Norsk Rikstoto fyller 25 år i år. Hvordan står det til med jubilanten? Jeg synes vi har en organisasjon som er rimelig framoverlent, en organisasjon som ivrer etter å ta utfordringen som finnes i markedet, samtidig som vi er oss bevisste å ha et helhetsbilde på det vi driver med. Fokuset er dreid fra det å pushe bonger neste lørdag til det å drive en effektiv og god organisasjon. Det som har kjennetegnet Norsk Rikstoto de første 25 årene, er at vi har vært rimelig teknologidrevet. Jeg håper at vi for de neste 25 årene først og fremst skal være markeds- og informasjonsdrevet, sier Dørum. Hvordan skal jubileet markeres? Vi kommer til å bringe Rikstoto bokstavelig talt ut i Norge. Vi kommer til å ha tolv arrangementer fordelt på de ulike totalisatorbanene våre. Vi skal sette hestesportens betydning i nærmiljøet inn i et bredere perspektiv. Vise at det betyr noe for miljøet, for hestevirksomheten, og at mange ungdommer har et sted å tilbringe fritiden sin og drive en sunn interesse. Og selvfølgelig dra fram en del av profilene som driver med hest, sier han. Milepæler er viktige for organisasjoner og nettverket rundt, så man får fram helheten i det man driver med, skyter Reidar Nordby inn. Vi får gratulere med at vi har en æret konkurrent som er høyst oppegående. At Norge har organisasjoner som opptrer på en likeverdig måte, som opptrer med ansvarlighet og viser at Norge faktisk kan være et foregangsland innenfor ansvarlig og hyggelig spillvirksomhet, og mestre den evige balansegangen mellom ansvarlighet og kommersiell drift. Det er jeg sikker på at vi skal klare sammen, avslutter Reidar Nordby. 18 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 19

11 Positiv trend for hestenæringen Det er ikke så lett å se for seg dagens hesteorganisering uten Norsk Rikstoto som en tung aktør. De er et nav på den måten at den kommersielle aktiviteten går innom dem, sier landbruksminister Terje Riis-Johansen. Landbruksministeren har et varmt og nært forhold til hester, selv om det blir lite tid til å pleie forholdet med de to fjordingene hjemme på gården i Skien. Riis-Johansen vokste selv opp med hest i ungdomstida, og har erfart at det er meningsfylt å bruke mye tid på hest. Særlig den perioden jeg hadde islandshest, red jeg mye. Nå blir det naturlig nok mindre, sier han. Den personlige interessen for hest strekker seg i første rekke til kontakt med egne dyr. Han har ikke rent ned dørene på Klosterskogen, som er travbanen hjemme. Han er der riktig nok innimellom, men mye sjeldnere enn han burde ha vært, innrømmer han. Men spille, det gjør han ikke. Jeg lider av den totale mangel på spillegalskap. Jeg spiller ikke på noe som helst, og det er bare ut fra at jeg anser sannsynligheten for å vinne for så liten, at det ikke er verdt tiden, ler han. Men du har kanskje noen favoritthester? Den første jeg husker hjemmefra, var favoritten til faren min, Prince Royal, som var veldig god i norgessammenheng på 70- tallet. Så var det periodene med Sugarcane Hanover og Rex Rodney, som også var veldig moro. Og da Ulf Thoresen var i USA og vant Hambletonian! Av navn nå har vi Thai Tanic, som jo har koblinger til mine trakter. Og så følger jeg litt med på nabohesten Risla, som er den lille lokale helten. Men nå er den satt i avl. Riis-Johansen tror at den positive utviklingen vi ser når det gjelder folks hesteengasjement for det meste handler om en genuin interesse for hest. Folk får den gode følelsen når de har med hest å gjøre. Generelt mener jeg at kontakt mellom dyr og mennesker er veldig sunt, og det ser man om det er mennesker som bruker dyr for terapiens skyld, eller det er unger. Så er det jo ikke tvil om at det for en del i tillegg ligger et spenningsmoment der i forhold til travkjøring, galopp og konkurranser. Enten fra sidelinja eller ved å trene fram hester som blir gode. Vi er inne i en positiv trend når det gjelder utviklingen av hestenæringen, mener Riis-Johansen. Jeg tror at utviklingen vi har i Norge, med bra kjøpekraft og mulighet til å gjøre ting som man rett og slett har lyst til, taler til hestens fordel. Jeg tror vi kommer til å se flere ridesentre, spesielt i de bynære områdene. Sett i forhold til det som går på trav og travkjøring, så representerer den en aktivitet og næring som er solid fundert, og det er ikke noen grunn til å tro at den ikke skal utvikle seg videre. Så ser jeg at det er en del innspill, særlig på momssiden, om det å komme innenfor et avgiftsregime som næringen synes er viktig, og som de ser som et viktig tiltak for å komme videre. Det har jeg fått med meg, og merket meg. Jeg har hatt gode møter med næringen om det. I Sverige har de for eksempel en modell som vi har sett litt på, for å vurdere hvordan virkemidlene slår inn. Det å være en ansvarlig spillaktør byr på enkelte dilemmaer med hensyn til inntjening og det å tilby spill til glede for den store majoriteten av spillerne på den ene siden. På den annen side hviler det også et samfunnsansvar på Norsk Rikstoto for å demme opp for uheldig spillaktivitet og -avhengighet. Hva er dine betraktninger rundt dette? Jeg er veldig midt i løypa på dette som handler om å balansere de gledene som det gir å kunne spille litt og tippe litt. Selv om jeg ikke er der selv, så ser jeg at mange har en veldig sunn og hyggelig fritidsaktivitet knyttet til det å spille. Det er den ene siden. På den andre siden må man være ærlig på det at det er en del mennesker som spill skaper en del utfordringer for. Jeg har den største respekt for de problemene som dukker opp for enkeltmennesker som her «Jeg tror at utviklingen vi har i Norge, med bra kjøpekraft og mulighet til å gjøre ting som man rett og slett har lyst til, taler til hestens fordel» Terje Riis-Johansen tar i for hardt. Vi gjør jo ting nå i forhold til spilleautomater. Det er også sånn at den konkurransen vi har med hensyn til spilling over Internett, gir oss noen begrensninger i forhold til hvilke restriksjoner som reelt sett vil fungere. Jeg må bare være ærlig og si at jeg er litt delt i det spørsmålet. Jeg synes det er vanskelig. Hva kjennetegner Norsk Rikstoto i dag, og hvor ligger fremtiden deres? Norsk Rikstoto er et nav på den måten at den kommersielle aktiviteten går innom dem. Så det er ikke så lett å se for seg dagens hesteorganisering uten Norsk Rikstoto som en tung aktør. Jeg husker veldig godt da Rikstoto startet, og jeg husker at jeg syntes det var spennende. Jeg kan ikke skjønne annet enn at vi her har sett en utvikling over tid hvor Norsk Rikstoto har forsøkt å være attraktiv i markedet. Jeg oppfatter det kanskje sånn at sporten sjøl oppfatter at den har lykkes litt både-og. Når man ser på veksten innenfor andre områder, så synes de at de har fått til en del, men at de samtidig er litt på søk etter kanskje å komme videre med å utvikle seg. Jeg mener at Rikstoto har klart å etablere seg som en solid, tydelig og seriøs organisasjon i løpet av den perioden. Så er det som for alle andre; skal man ha nye 25 gode år, er det viktig å ta med seg det beste videre, og evne å utvikle seg. Og det tror jeg gjelder Norsk Rikstoto også, avslutter han. 20 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 21

12 SPillemarked og samfunnsansvar Norsk Rikstoto var nær ved å sette omsetningsrekord i fjor. Det ble likevel ført mer penger tilbake til sporten enn det tidligere har vært gjort. 22 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 23

13 Nordmenn satset mindre på pengespill i 2006 Selv om Norsk Rikstoto snuste på omsetningsrekorden, gikk det øvrige norske spillemarkedet noe ned. Det gikk ned fra 42,4 milliarder kroner i 2005 til 38 milliarder kroner i Dette framgår av oversikten som Lotteri- og stiftelsestilsynet har laget over norske pengespill i Viktig å merke seg er at spill til utenlandske bookmakere ikke er med i denne oversikten. Det er antatt at norske spillere satset 5,3 milliarder kroner hos utenlandske bookmakere i 2006 fordelt på norske nettspillere. En undersøkelse viser at 40 prosent av dem hadde spilt poker på nett den siste gangen de spilte hos en utenlandsk aktør kroner i snitt Årsoversikten til Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at hver nordmann spilte for 8200 kroner i regulerte norske spill i Dette til tross for at spill på automatene fikk en nedgang på hele fem milliarder kroner sammenlignet med i Hovedgrunnen til denne nedgangen er at man i annet halvår 2006 fikk forbud mot sedler på automatene nettspillere Antall nordmenn som spiller på nett, har økt suksessivt. Mens det i 2004 og 2005 var henholdsvis og nettspillere, hadde dette tallet vokst til i Undersøkelser blant disse spillerne viser at det er et ungt publikum som fenges. Den typiske nettspilleren er en ung mann i alderen 18 til 29 år. Ti prosent av alle menn over 18 år har spilt på nett, tre prosent blant kvinnene. Jo eldre aldersgruppen blir, jo færre har spilt på nett. Statistikken fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at i aldersgruppen år hadde bare fire prosent spilt på nettet, mens andelen av dem over 60 år var bare én prosent. Enten/eller Undersøkelser fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser videre at den typiske nettspilleren velger enten/eller: Enten holder han seg til utenlandske bookmakere (51 prosent), eller han holder seg kun til norske nettsteder (32 prosent). Bare 9 prosent oppgir å ha spilt både hos norske og utenlandske aktører. Totalt ble det spilt for rundt seks milliarder kroner på Internett i Norge i Fem milliarder kroner til utenlandske bookmakere 950 millioner hos Norsk Rikstoto eller Norsk Tipping. Fokus på spillavhengighet Norsk Rikstoto bidrar sammen med Norsk Tipping til at spillavhengige får den nødvendige hjelp. Alle som føler at spilling går ut over økonomi, familie, jobb eller livskvalitet, har en åpen hjelpelinje å ringe til. Denne hjelpen finansieres i stor grad av de to store konsesjonshaverne, men flere enn 80 prosent av dem som ringte, har oppgitt spillautomater som problem. Norsk Rikstoto er seg selvsagt bevisst hvilket ansvar det betinger å være en stor aktør i spillemarkedet og ser helt klart viktigheten og nødvendigheten av et slikt tilbud. Hjelpelinjen hadde i 2006 flere enn 2000 henvendelser fra spillere som trengte hjelp til å få kontroll over spillingen sin. Dette var en nedgang på 300 fra året før. Det er Sykehuset Innlandet HF Sanderud som står for den sakkyndige oppfølgingen etter at spillerne har tatt kontakt. I tillegg til å yte økonomisk bistand for at denne gruppen spillere skal ha et behandlingstilbud, har også Norsk Rikstoto sørget for at en stadig større andel av omsetningen foregår som registrert spill. Hva spilte du sist du var på internett? Spørsmål stillt i 2005 og % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % n 2005 n % 38 % Poker 31 % 26 % Tallspill 22 % 17 % Sportsspill (tipping, odds, ikke hest) 18 % 7 % Oddsspill på annet enn sport og hest 5 % 6 % Hestespill 4 % 3 % Annet 3 % 3 % Andre kasinospill 0 % 0 % Bingo Kvinner og menns deltakelse i pengespill, desember % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % n Menn n Kvinner Lotto 60 % 62 % Flax 46 % 54 % Utviklingen Joker 34 % 31 % Viking Tipping Oddsen Extra Rikstoto Mindre Lotto lotterier 36 % 31 % 23 % 7 % 20 % 3 % 25 % 30 % 0 % 0 % Skrapelodd Endring Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto oms. oms. oms. oms. oms. oms. Norsk Tipping (egne spill) ,9 % 3,6 % Rikstoto ,1 % - 1,6 % Tallspillet Extra ,3 % 0,3 % Automater * til -19 % -16 til -19 % tivoli.no/sms jackpot 14 2 ikke i drift i 2006 Lotteri (eksklusiv Flax) * liten reduksjon Bingo * liten økning Totalt * % - 6 % 16 % 9 % 53 % 59 % * Deler av omsetningen er estimert og avrundet til nærmeste 100 mill. Andre skrapelodd 21 % 22 % Yezz skrapelodd 10 % 13 % Autom. 27 % 13 % Bingo 4 % 6 % Spill og lotteri - prosentvis del av omsetningen i 2006 Brutto omsetning, totalt 39,0 mrd. Bingo 6 % Norsk tipping Egne spill 23 % Rikstoto 7 % Tallspillet Extra 2 % Spill og lotterimarkedet i 2006 Lotteri (Ekslusive Flax) 2 % Netto omsetning, totalt 11,0 mrd. Automater 40 % Lotteri (Ekslusive Flax) 5 % tallspillet extra 3 % Rikstoto 9 % Bingo 5 % Millioner NOK B brutto Netto oms. oms. Norsk Tipping (egne spill) Rikstoto Tallspillet Extra Automater * Lotteri (eksklusiv Flax) * Bingo * Totalt Per innbygger (avrundet) * Estimert omsetning, i NOK avrundet til nærmeste 100 mill. Automater 60 % Norsk tipping Egne spill 38 % 24 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 25

14 PENGEFLYTEN I HESTESPORTEN 2006 MANGE MUNNER Å METTE OVERSIKTEN VISER HVOR PENGENE TAR VEIEN I NORSK HESTESPORT. GEVINSTER TIL SPILLERNE UTGJØR DEN DESIDERT STØRSTE SUMMEN. I 2006 GIKK MER ENN 1,8 MILLIARDER AV OMSETNINGEN TILBAKE TIL SPILLERNE. OVERSIKTEN VISER ELLERS AT EN STADIG STØRRE ANDEL AV OMSETNINGEN KOMMER FRA INTERNETT, MEN AT KOMMISJONÆRSPILL FORTSATT avgjort ER BÆREBJELKEN når det gjelder OMSETNING. Total omsetning 2,8 mrd. Totalomsetningen i 2006 var på og fordelte seg på følgende områder: Kommisjonærer Internettspill Baneomsetning 2 031,3 mill. 489,3 mill. 259,0 mill. Utbetalt Gevinst til spillere Slik fordeles totalomsetningen Skatter og avgifter til staten Tilbake til sporten Øvrige inntekter og innskuddspremier * * reklameavtaler, sponsing, annonser, bongavgift, programsalg og Innskuddspremier. Samlede inntekter Tilbake til sporten nr drift 415,5 mill. kr. Driftsselskapene 391,1 mill. kr. Sentralforbundene 63,6 mill. kr. Hestesportens aktive 265,5 mill. kr. Pengene fordeles slik: 23,7 mill. til renter og avskrivning 371,8 mill. til kostander for spill 20,0 mill til Norsk Hestesenter Diverse NR Drift Drift og vedlikehold Administrasjon Løpsavvikling Avskriving og finans Av 391,1 mill. overføres 160,7 mill. til hestesportens aktive Pengene fordeles slik: 48,2 mill. til DNT 15,4 mill. til NJ Av 63,6 mill. overføres 35,6 mill. til hestesportens aktive Av disse kommer: 160,7 mill. fra Driftsselskapene 15,8 mill. fra innskuddspremier 35,6 mill. fra sentralforbundene. 53,3 mill fra Norsk Rikstoto Pengene fordeles slik: Premier 239,4 mill. Oppdretterpremier 23,9 mill. Transportilskudd 2,2 mill. 26 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 27

15 De forskjellige hestespillene Norsk Rikstoto tilbyr en rekke ulike produkter. Noen egner seg best for de faste spillerne. Andre egner seg for nybegynnere og sjeldenspillere. Uansett er V75-spillet flaggskipet. Dette engasjerer hundretusener av spillere hver eneste lørdag og har hele seierspallen hva angår utbetalingsrekorder i norske pengespill. V75: Spilles én gang i uka, hver lørdag. Går ut på å finne vinneren i syv utvalgte løp. Premie for syv, seks og fem riktige. Minste rekkepris er 50 øre. 60 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Premiepotten fordeles med 40 prosent til syverpotten, 20 prosent til sekserpotten og 40 prosent til femmerpotten. Jackpot i neste omgang hvis ingen har syv riktige. Dagens dobbel Kan spilles minimum én gang hver eneste dag, oftest to (én omgang om formiddagen/én om kvelden). Går ut på å finne vinneren i to utvalgte løp. Minste rekkepris er fem kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Dagens Dobbel er det nærmeste man kommer «faste odds» blant hestespillene. Dette er et svært populært spill både blant de faste kundene og blant de ferske hestespillerne. Duo Kan spilles i nesten alle løp Norsk Rikstoto tilbyr spill til. Går ut på å finne de to fremste hestene i mål i riktig rekkefølge. Minste rekkepris er ti kroner. 75 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Lyntoto Lyntoto er den enkle måten å spille på hest på. Man sier til kommisjonæren hvor mye man akter å spille for og hvilken spilleform så fyller spillesystemet ut bongen. Man får en miks av favoritter og lite betrodde hester. Man kan spille Lyntoto i V75, V65, V5 og Dagens Dobbel. Man kan spille Lyntoto hver eneste dag året rundt. V5: Er hverdagshelten i det norske hestespillmarkedet. Kan spilles opptil flere ganger hver eneste dag unntatt onsdag. Går ut på å finne vinneren i fem utvalgte løp. Utbetaling kun for fem riktige, men for fire de gangene ingen har fem. Minste rekkepris er én krone. 65 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Vinner Kan spilles i hvert eneste løp det tilbys spill på. Går ut på å finne vinneren i løpet. 80 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Minste innsats er fem kroner. Trippel En favoritt blant de faste hestespillerne. Går ut på å finne de tre første hestene i mål i riktig rekkefølge. Om ingen har trippelen i riktig rekkefølge, blir det jackpot i neste løp. 70 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Minste rekkepris er to kroner. Kan spilles i nesten alle løpene som Norsk Rikstoto tilbyr. Lynbanker Er den sofistikerte måten å spille Lyntoto på. Man kan ta med enkelte hester på bongen og be maskinen om å fylle ut resten, etter akkurat samme prinsipp som når man spiller Lyntoto. Man kan også låse enkelte avdelinger. Det vil si at man ber spillesystemet bruke garderingene i de andre avdelingene. Man kan spille Lynbanker i akkurat de samme spillene som Lyntoto, V75, V65, V5 og Dagens Dobbel. V65 Kan foreløpig spilles bare to ganger i uka: Hver onsdag på landets hovedbane, Bjerke, og hver søndag til et arrangement enten i Norge eller Sverige. Går ut på å finne vinneren i seks utvalgte løp. Premie for seks og fem riktige. 65 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Premiepotten fordeles likt til seks og fem. Jackpot i påfølgende omgang når ingen klarer seks riktige. Minste rekkepris er én krone. Plass Det enkleste av alle hestespillene. Går ut på å finne en hest som ender blant de tre fremste i mål uavhengig av rekkefølge. Minsteinnsatsen er fem kroner. 80 prosent av omsetningen går tilbake til spillerne. Et populært spill blant nybegynnere. Kan spilles i alle løp. Supertrippel I prinsippet akkurat det samme som Trippel, men kan spilles bare én gang per dag. Er alltid det samme løpet som Dagens Dobbel-2. Går fortsatt ut på å finne de tre første i mål i riktig rekkefølge, men minste rekkepris er ti kroner. 51,3 millioner Utbetalingsrekord 51,3 millioner kroner lyder utbetalingsrekorden på satt av en spiller fra Stavanger en junidag for snart tre år siden. Det skjedde i en V75-omgang på Leangen og attpåtil vant omgangens to største favoritter. 28 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 29

16 Banene i 2006 Antall baner her i landet med totalisatorspill var i 2006 elleve travbaner og én galoppbane. Banenes totale inntekter ble i 2006 redusert med 0,2 prosent. Premier til de aktive i sporten har høyeste prioritet, og i året som gikk, økte premiene med 1,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat banene nok 1000 NOK 1000 % Inntekt: Fra NR - provisjoner ,4 % Fra NR - bidrag avskrivning og finans ,6 % Andre inntekter ,6 % Sum ,2 % Kostnad: Driftskostnader ,4 % Premier ,8 % Avskrivning og finans ,0 % Skatt ,2 % Sum ,7 % Resultat etter skatt Den viktigste inntektskilden for banene er provisjon fra NR av alt hestespill i regionen. I tillegg gir NR et bidrag som skal dekke avskrivninger og finans av tiltak iverksatt før 1/ Endring Utviklingen i 2006 etter spilleprodukter og spillested gir følgende tall: Omsetning 2006 NOK 1000 Antall løpsdager Baneomsetning total Omsetning i 2006 v75 V5/V65 dd v/pl/tr/duo BANESPILL Bjerke 1A Øvrevoll 1B Momarken Biri Drammen Jarlsberg Klosterskogen Sørlandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespill Banespill Eget banespill har i 2006 blitt ytterligere redusert i forhold til Reduksjonen av omsetning på eget banespill var i ,8 prosent. Det var kun Bergen, Totonor og Forus som kunne vise økt spill på egen bane. Banespill har hatt følgende utvikling: Hvem var best, eget banespill 1. Bergen ,8 % 2. Totonor ,1 % 3. Forus ,2 % 4. Øvrevoll ,6 % 5. Bjerke ,2 % 6. Drammen ,7 % 7. Jarlsberg ,3 % 8. Klosterskogen ,4 % 9. Leangen ,9 % 10. Sørlandet ,1 % 11. Momarken ,9 % 12. Biri ,0 % Regionspill Rangering av banene etter spillutvikling Det totale spillet i landet oppviser stor variasjon. Det var Forus, Bergen, Øvrevoll og Leangen som hadde en økning i Denne omsetningen omfatter alt spill i regionen, kommisjonærspill, Internetspill og spill på egen bane. En rangering av regionene etter endring i spill i 2006 gir følgende resultater: Rangering etter regionsomsetning 1. Forus ,4 % 2. Bergen ,4 % 3. Øvrevoll ,2 % 4. Leangen ,2 % 5. Klosterskogen ,7 % 6. Drammen ,9 % 7. Bjerke ,0 % 8. Jarlsberg ,5 % 9. Totonor ,6 % 10. Sørlandet ,3 % 11. Momarken ,0 % 12. Biri ,0 % Kommisjonærspill og spill på Internett Totalt spill Investeringer NR I 2006 ble det investert 24,3 mill. kr. mot 43,1 mill. kr. i NRs investeringer i 2006 er fordelt på følgende poster: Investeringer: NOK 1000 Nettverk og sikkerhet 912 Programvare PC og datautstyr 159 Kontorinventar 282 Datautstyr spillesystem Ombygging av kontorer 62 Produktutvikling Nytt sportssystem Sum De tolv totalisatorbanene hadde i 2006 inntekter fra NR på spill i sin region, som omfatter de kommisjonærene som ligger i regionen, spill fra sin løpsbane og spill på Internett i egen region. Salgsoppfølging mot kommisjonærene er den enkelte løpsbanes ansvar, i samarbeid med NR vedrørende landsdekkende tiltak og kampanjer. 30 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 31

17 regnskap og noter årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 33

18 Resultatregnskap 2006 Balanse 2006 (Beløp i 1000 kroner) Driftsinntekter Omsetning fra spill Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Avgifter og provisjoner Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner Sum netto inntekter Løpsrelaterte driftskostnader Stevneveterinær/dopingkontroll Tipperekvisita/programservice/distribusjon Sum løpsrelaterte driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader Markedsføring og salgskostnader Mediekostnader Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum andre diftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader 7, Netto finansielle poster Årsresultat før tilskudd Overført til hestehold Disponert v/landbruksdepartementet Disponert v/norsk Rikstoto Netto disposisjoner Årsresultat etter tilskudd Foreslås anvendt til: Overføres til annen egenkapital Sum (Beløp i 1000 kroner) Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utviklingskostnader Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Finansielle anleggsmidler: Lån til driftsselskap Investeringer i aksjer Netto pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer: Beholdning drifts- og reklamemateriell Fordringer: Mellomværende hestesporten Mellomværende med kommisjonærer og spillere Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital: Grunnfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Premiefond Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utjevningsfond i henhold til spillereglement Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Etableringslån kommisjonærer Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Mellomværende hestesporten Leverandører Skyldige premier og strykninger Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 35

19 Kontantstrømoppstilling noter (Beløp i 1000 kroner) 1. regnskapsprinsipper Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varelager Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle driftsmidler Utbetalinger på fordringer (korts./langs.) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) Innbetalinger ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts/langs.) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Tilleggsopplysning til kontantstrømoppstilling Bundne midler var kr Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Norsk Rikstoto innehar 100 % av aksjene i selskapene Norsk Riksspill AS og Riksdistribusjon AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da disse datterselskapene ikke har hatt aktivitet i Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til spille-virksomheten. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte stiftelsen og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing Leasingavtaler som overfører til bruker det vesentligste av risikoen og fordelene som er forbundet med å eie driftsmidlet, behandles som en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre leasingavtaler behandles som leieavtaler. Ved finansiell leasingavtale behandles driftsmidlet som eiendel i balansen. Eiendelen avskrives over levetiden. Motposten behandles som gjeld. Ved finansiell leasing består leasingkostnaden av en rentedel og en avdragsdel. Rentedelen behandles som finanskostnad, og avdragsdelen reduserer gjelden. Varebeholdninger Lager av innkjøpt drifts- og reklamemateriell er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og den virkelige verdi. Ukurante varer blir kassert fortløpende. Fordringer Mellomværende med kommisjonærer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Usikrede fordringer er tapsavsatt til 100 %. Pensjoner Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Stiftelsen har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Stiftelsen har også usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigerers hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Mattis Asplin Styreleder Harald Herstad Nestleder Carl Petter Brun Styremedlem Mimi Kristine Berdal Styremedlem Ved leasing som klassifiseres som leieavtale, foretas ingen oppføring i balansen om det ikke er tale om forskuddsbetaling. Leien klassifiseres som driftskostnad. Tilknyttet selskap/datterselskap Det tilknyttede selskapet og datterselskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Arnt Foss Styremedlem Geir Lundh Styremedlem Carl Fredrik Stenstrøm Styremedlem Harald Dørum Adm. direktør Driftsinntekter Inntektsføring av spilleomsetning skjer når løpene er avviklet. 36 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 37

20 noter 2. Omsetning All omsetning fra spill blir ført i Norsk Rikstotos regnskap, og de 12 driftsselskapene får provisjonsinntekt av spill i sin region. Omsetning Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner, se note Netto spilleinntekter Netto spilleinntekter Omsetningen i 2006 og 2005 fordelte seg på følgende produkter, med utbetalt gevinst til spillerne: omsetning Gevinster Omsetning Gevinster V V DD V Trippel Vinner Plass DUO Sum Lønn / honorarer Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, uten arbeidsgiveravgift Andre ytelser Antall årsverk Harald Dørum ble ansatt som adm. dir. 30. oktober Ytelser til ledende pers. Adm.dir. Styre Repr.skap Lønn/honorarer Pensjonsutgifter adm.dir Annen godtgjørelse adm.dir Møtegodtgj. utover fast honorar Ytelser til ledende pers. Adm.dir. Styre Repr.skap Lønn/honorarer Pensjonsutgifter adm.dir Annen godtgjørelse adm.dir Møtegodtgj. ut over fast honorar Revisor, alle beløp inkl. mva. Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Totalt varige driftsmidler leasede maskiner, brakker og totomater og installasj. påkostning spilleterminaler og inventar leide lokaler totalt Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Reklassifisering til systemutvikling Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Avgang avskrivninger Avskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivningssatser: 20% 20-30% 3-20% Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 5-30 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Det ble i 2001 inngått en ny leasingavtale med SEB Finans for finansiering av en økning av antall kommisjonærer, samt en spilleløsning for Internett. Kontrakten ble noe økt i 2002 med resterende kostnader for internettutvikling, og total ramme for kontrakten er på 34 millioner kroner. Utstyr og programmer finansiert gjennom SEB finans som beskrevet ovenfor ble påbegynt avskrevet i 2001 ut fra en levetid på 4 år med bak grunn i leasingkontraktens avtaletid. Norsk Rikstoto har vurdert brukstiden for dette utstyret og programmene til å være 5 år og har derfor i 2002 endret avskrivningstiden fra 4 til 5 år på disse investeringene. Årets avskrivning for dette utstyret og programmene er på kr. Herved er leasingavtalen nedskrevet til 0 kr. Totale avskrivninger i 2006 for varige driftsmidler er dermed 13 millioner kroner. Det er i 2005 tatt opp lån i SEB Finans for investering i nytt hestedatasystem. Investeringen er aktivert, og total lånegjeld til SEB Finans var kr. Lånene skal være sluttbetalt den Andre driftsinntekter 6. Immaterielle eiendeler 8. Markedsføring og salgskostnader 10. Tap på fordringer Bongavgift Programsalg Øvrige inntekter Sum provisjoner Til kommisjonærer Til driftsselskapene Provisjoner internettspill Sum aktiverte systemer utviklingskostnader Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Reklassifisert fra spilleterminaler 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Avgang avskrivninger Nedskrivning Avskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivningssatser: 33 % - 12,5 % Økonomisk levetid 3-8 år Avskrivningsplan lineær Norsk Rikstoto har i 2006 videreutviklet nye spilleplattformer og distribusjonskanaler, produktutviklingen samt sportssystemet, og kostnaden for utvikling aktiveres med kr for Dette er alle kostnader som etter stiftelsens vurdering vil gi økte fremtidige inntekter eller kostnadsbesparelser. Markedsføring Salgskostnader Sum Andre driftskostnader I andre driftskostnader inngår følgende poster: Kostnader for lokaler og utstyr Serviceavtaler, reservedeler og utvikling Honorarer Innleid arbeidskraft Kontorrekvisita, telefon, porto og bilkostnader Reiser og styremøter Forsikring og frakt Markedsundersøkelser Kostnadsført produktutvikling Kostnadsført sportssytem Erstatninger Avsetning til tap på krav utgjorde pr kr. Tilsvarende tall for 2005 utgjorde kr. Konstaterte tap i 2006 utgjorde kr., hvilket gir netto kostnadsbelastning med kr. 11. Finansinntekter Ordinære renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer Sum Finanskostnader Ordinære rentekostnader Omkostninger, kortavgift og gebyrer Sum Sum årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 39

Nytt fra Lotteritilsynet. Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar juni 2016

Nytt fra Lotteritilsynet. Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar juni 2016 Nytt fra Lotteritilsynet Jonny Engebø - NFSP sitt seminar på Hamar 14. 15. juni 2016 Siden i fjor Tall og statistikk - om marked - kort om kasinospill på nett - fra Hjelpelinjen Tilsynsvirksomhet - om

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Enerettsaktøren sine forpliktelser

Enerettsaktøren sine forpliktelser Enerettsaktøren sine forpliktelser Oslo, 23. september 2014 Bjørn Helge Hoffmann Fagsjef Ansvarlig spillvirksomhet 29.09.2014 Norsk 1 Tipping AS Hvorfor enerett? 1 «Loven skal sikre at pengespill avholdes

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Balanse på stram line Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Totalmarkedet for pengespill 30 mrd. Lotterier (ekskl. Flax) 3% 0,9 mrd. Bingo 19% 5,6 mrd. Internasjonale

Detaljer

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Oslo, 1. desember 2015 Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Norges idrettsforbund (NIF) viser til utsendt høringsbrev fra Kulturdepartementet om «utredning

Detaljer

Spill til franske løp

Spill til franske løp Spill til franske løp Norske spillere får nå muligheten til å delta i flere spilleformer til løp i Frankrike. Det har lenge vært teknisk umulig på grunn av at det norske spillesystemet har hatt en begrensning

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2009 Lotteritilsynet mars 2010 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009.

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. STRATEGISKE MÅL 2012 4 MRD TILLIT/ 2 000 000 TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL FORNYELSE/

Detaljer

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Førebygge negative konsekvensar av lotteri og pengespel Frå formålstekst i lover / forskrift:

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2008 Lotteritilsynet mars 2009 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Notat 2008-040. Samfunnsregnskap for travhest og galopp

Notat 2008-040. Samfunnsregnskap for travhest og galopp Notat 2008-040 Samfunnsregnskap for travhest og galopp Econ-notat nr. 2008-040, Prosjekt nr. 5Z080129 GBW/kki, HVE, 5. januar 2009 Ikke offentlig Samfunnsregnskap for travhest og galopp Utarbeidet for

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Ponni lånes på kurset

Ponni lånes på kurset For gutter og jenter i alderen 6-16 år. Hver dag fra kl 0800 til 1600 Alle får T-skjorte og Diplom Lunsj hver dag Pizza på travløp Torsdag 11. august med omvisning i stallområdet. Ponni lånes på kurset

Detaljer

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0.

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0. Dokument 5+ Produktinformasjon Gruppe Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm Ansvarlig Morten Halvorsen Versjon / ID 2.0.0 / 00262 Endret av Morten Halvorsen Modifisert

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2011 Lotteritilsynet februar 2012 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Undertegnede har fungert som administrerende

Undertegnede har fungert som administrerende Et turbulent år 2002 Undertegnede har fungert som administrerende direktør i Norsk Rikstoto siden 9. aril etter at den tidligere direktøren trakk seg fra stillingen. Uten tvil har det vært en turbulent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Nils Dagestad - Jens Alm Torhild G. Huseby Merete Johansen Harald Einang (lørdag) Varamedlem: Atle Larsen

Nils Dagestad - Jens Alm Torhild G. Huseby Merete Johansen Harald Einang (lørdag) Varamedlem: Atle Larsen Endel.utg. Lørdag 9. og søndag 10. januar 2009 ble STYREMØTE nr. 1/09 avholdt på Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen med oppstart lørdag kl. 10.00 og avslutning søndag kl. 15.30 Følgende deltok: Nils

Detaljer

SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill

SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill Gyldig fra 1.april 2007 SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill Stiftelsen Norsk Rikstoto April 2007 Innholdsfortegnelse: Spillereglement for totalisatorspill Fastsatt

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

SPILLEREGLEMENT. for totalisatorspill

SPILLEREGLEMENT. for totalisatorspill SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill Gyldig fra 2.mai 2010 SPILLEREGLEMENT for totalisatorspill Stiftelsen Norsk Rikstoto Mai 2010 Spillereglement for totalisatorspill Fastsatt av Det kongelige Landbruks-

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Oppdrag fra Helsedirektoratet KoRus-Øst sitt spisskompetanseområde: Avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2014 Lotteritilsynet mars 2015 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 6 4. De som ringer s 9

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Norske pengespel. Gaming in Norway. Statistikk over norske pengespel og lotteri

Norske pengespel. Gaming in Norway. Statistikk over norske pengespel og lotteri Norske pengespel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gaming in Norway Statistikk over norske pengespel og lotteri Annual statistics report from The Norwegian Gaming and Foundation Authority 2 Denne statistikken

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning 2001 6 Resultatregnskap 2001 22 Administrasjonens beretning 2001 8 Balanse 2001 23

innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning 2001 6 Resultatregnskap 2001 22 Administrasjonens beretning 2001 8 Balanse 2001 23 ÅRSRAPPORT 2001 S A M M E N S T I L L I N G Hestesporten totalt 2001 2000 1999 1998 Totalisatoromsetning totalt, mill. kr 2 626 2 572 2 330 2 105 Antall løpsdager 532 539 538 537 Antall startende hester

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Tove Paule, Per Erik Hagen, Tina Dale Brauti og Trygve

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper.

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. Selskapets formål er å drive

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2007 Lotteri- og stiftelsestilsynet april 2008 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De

Detaljer

Forespørsel om informasjon (RFI) Personalisering norsk-tipping.no

Forespørsel om informasjon (RFI) Personalisering norsk-tipping.no Forespørsel om informasjon (RFI) Personalisering norsk-tipping.no Dato: 13. mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 Bakgrunn for RFI... 3 2.1 Formål/hensikt... 3 2.2 Hva er viktig for Norsk Tipping?...

Detaljer