PLANNUMMER: PLANNAVN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANNUMMER: PLANNAVN:"

Transkript

1 Areal- og byggesaksjenesen Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form), leveres inn ufyl sammen med planleveransen og følger plansaken fram il vedak. PLANNUMMER: PLANNAVN: INNHOLDET I PLANLEVERANSEN: De er krav om a planleveransen inneholder alle følgende dokumener (se kryss): Plankar i DWG-fil, PDF-fil og analog forma. Planbesemmelser som eksfil og analog forma. Planbeskrivelse som eksfil og analog forma. Ufyl sjekklise (Risikovurderingsskjema fra Fylkesmannen i Troms er en del av denne lisa). Kopi av kunngjøringsannonse(r), varslingsbrev m/adresselise, innkomne merknader, refera fra møer og lignende Akle vedlegg som følger denne planleveransen (se kryss) : Illusrasjonsplan Tredimensjonale skisser/ errengmodell Foo / foomonasje Sni-egninger/ oppriss/profiler, ev. med nærliggende bebyggelse Sol- /skyggediagram ( mai, juni, augus kl 0900, 1200 og 1800) Søyrappor Avløpsrappor Geoekniske undersøkelser Trafikkberegninger Anne(spesifisér):... NB: Alle dokumener i planleveransen må daeres og signeres! 1

2 PLANFORSLAGET GJELDER Oppgi planype, ny plan/endring osv FØLGENDE PLANER GJELDER I OMRÅDET Oppgi plannummer, navn og vedaksdao. Kommune(del)plan: Reguleringsplaner: Bebyggelsesplaner: Reningsgivende planer / emaplaner: Andre planer / vedak: Hvilke planer vil hel bli ersae av den nye planen? Hvilke planer vil bli delvis ersae av den nye planen? I hvilken grad vil planforslage samsvare med overordnee planer og emaplaner? PÅGÅENDE PLANARBEID: Hvilke andre planarbeid pågår i område? KONSEKVENSUTREDNING PBL kap VII-a: Vurdering av ilake i forhold il krave om konsekvensuredning i PBL kap VII-a sam Forskrif om konsekvensuredninger; FOR : RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Hvordan er planforslage avsem i forhold il rikspoliiske reningslinjer? Rikspoliiske reningslinjer for å syrke barn og unges ineresser i planleggingen hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 95/T-195-Barn-og-planlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for samordne arealog ransporplanlegging hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 93/T-593-Areal-ogransporplanlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for vernede vassdrag hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler /reningslinjer/1994/t-1078-vernedevassdrag.hml?id= Nedenfor skal forslagsiller vise il hvor hver ema er drøfe/behandle i Alle de akle delpunkene skal være vurder på denne måen. Kor beskrivelse gjøres i merknadsfele. Dersom e ema i lisa ikke er ak for ilake, krysses de av for dee og begrunnelse skrives i kolonnen for merknader. De samme gjelder korere drøfelser, kommenarer o.l. Sjekk også refera fra innledende planmøe. FAGOMRÅDE / TEMA PLANTEKNISKE FORHOLD 2

3 De er samsvar mellom reguleringsformålene i SOSIsandarden, på plankare, i egnforklaringen og i besemmelsene. Alle byggeområder har besemmelser om høyder, grad av unying og byggegrenser. Alle områder på plankare har enydig formålsbeskrivelse eller boksavkode. Alle områdene på plankare har påfør sørrelser i dekar. I egnforklaringen er de klar skil mellom symboler med juridisk innhold i planen, og symboler av illusrerende karaker, kargrunnlag o.l. Har alle offenlige og allmen ilgjengelige områder offenlig adkoms? EIENDOMSFORHOLD Eksiserer de usikre/omvisede eiendomsgrenser i planområde? Finnes de bruksreer og/eller andre reigheer som må/bør avløses i planområde? Foruseer planen inngrep på annen manns eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN Drifsugifer Medfører ilake/ubyggingen økning av kommunens ugifer il: vegvedlikehold vedlikehold av ledningsnee renovasjon hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale jeneser skole og barnehage Inveseringsugifer Definer hvilke inveseringer ilake/ubyggingen vil uløse: Opprusning og nybygging av kommunal ledningsne og kommunale veger (kjøreveger og gang-/sykkelveger) Skole- og barnehageubygging Lekeområder av ulike kaegorier Eiendomsinngrep / ersaning / innløsning Foruseer planen inngrep på kommunens eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? LOKALISERINGSFAKTORER Naurgrunnlag Grunnforhold Terreng - helningsgrad / sol- / skyggeforhold Vegeasjon (foo, innmåling o.l) Er dee avklar i overordna arealplaner? Tjenese-/serviceilbud/sørre arbeidsplasser De skal redegjøres for avsand il og kapasie for: Skole Barnehage Serviceilbud Frilufsområder Idresanlegg Kollekivilbud 3

4 FAGOMRÅDE / TEMA Sørre arbeidsplasser Kapasie og beskaffenhe på ilførselsveger uenfor planområde. HELSE- OG SIKKERHET (Risikovurderingsskjemae fra Fylkesmannen i Troms inngår i dee punke). På hvilken måe er de i planprosessen a hensyn il risiko i forbindelse med: Naurgie forhold Skredfarlige områder: sein-, jord-, snø- eller leirras? (Sjekk for eksempel hp://www.skredne.no/. (Ved poensiell skredfare: konak Norges geoekniske insiu (NGI) for uredning, hp://www.ngi.no/) Flomusae områder - meer over normal vannsand? Sjø og vassdrag (elver/bekker med flomfare i eksremvær / vårløysing). (Se hp://www.nve.no/). Tidevann. Spesielle forhold? (hp://www.mah.uio.no/idepred/) Radon- / bakgrunnssråling? (Se hp://radon.nrpa.no/ og/eller hp://hkpha/c2002_archive/inerne/2006/miljo/harsadradonr appor.pdf Værforhold (lokale fenomener)? Er de f.eks ak å eablere klimavernsoner? Infrasrukur Krafledninger og ransformaorer (nærhe il elekomagneiske fel)- både faresone og sråling? (Konak Hålogaland kraf, se også hp://www.nrpa.no/) Trafikk (ranspor av farlig gods, skipsrafikk/kaianlegg, luffar/flyplass)? Indusri og næringsliv i nærmiljøe/næringskonfliker (indusri hvor farlig soffer lagres; eksplosiver, fryserier, olje, propan, gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, andre kjemikalier, våpendepo, bensinsasjoner, skyebaner? Byggegrunn/sigevann. Kan de være forurense grunn og sjøsedimener i område? Er de forea undersøkelser for å få klarlag dee? (Forskrif om begrensning av forurensning, kap.2) (Sjekk bla. hp://sf.no/grunn/) Prosjekgie forhold Ubyggingsrekkefølge? Friområder og lekeområders plassering i forhold il poensiell fare (sjø, elver, rafikk og kraflinjer/ransformaorer)? Adgang il kollekivrafikk? Uønskede snarveier (brukersyr rafikkmønser)? Reguleringsbesemmelser? Tilreelegging for nødeaene- brannvannsforsyningajourføring av beredskapskar? Drikkevannsforsyning (offenlig og priva) og plassering i forhold il poensiell fare (angi selve kilden og objekes plassering ved dee)? Skjæringer og fyllinger høyder og errengvinkler auovern og gjerder? FORURENSNING Krever planen ilak mo forurensning av grunnen? Søy (Sjekk hp://sf.no/seksjonsarikkel aspx ) 4

5 Eksiserer de søykilder i nærområde i dag (rafikk, indusri, skyebane, moorcross eller anne)? Medfører planen søybelasning Er de forea søyberegninger/-målinger, lage søysonekar? Planlegges søyreduserende ilak? Udyp. Lufforurensing Vil planen medføre forverring av lufkvalieen? Udyp. JORDVERN/ LANDBRUK/NATURRESSURSER : I hvilken grad berøres landbruksineresser av planen? Kan ilake føre il a produksjonspoensiale/- muligheene kan reduseres for direke berøre areal på kor/lang sik? Hvilke vurderinger er forea av virkningene for berøre landbrukseiendommer når de gjelder arealap, arrondering og drif? Hvilke konsekvenser kan ilake få for ilgrensende landbruksareal, og hvilke evenle miljømessige ulemper kan medføre krav om resriksjoner på drif? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av landbruksareal il anne formål? Er de forea en avveining mellom hensyn il jordvern i forhold il andre samfunnsineresser? Er virkeområde for jord- og skogbrukslov vurder? På hvilken måe er de a hensyn il uvinnbare naurressurser som løsmasser og grunnvann? Se blan anne hp://www.ngu.no/kar/grus%5fpukk/?map=ressurs hp://www.ngu.no/kar/granada REINDRIFT (Se hp://www.reindrif.no/) I hvilken grad berøres reindrifsineresser av planen? Hvilke vurderinger er forea med hensyn il eksiserende drivingslei, rekklei, reindrifsanlegg og høs-, viner-, vårog/eller sommerbeier? KYST/FISKERI/HAVN (Sjekk hp://www.ngu.no/kar/havbrukfiskeri, Harsad Havn, Kysverke) Vil ilake berøre: Havneområder? Gye- og eller oppveksområder for fisk? Lakseplasser? Oppdresanlegg- havbruk? Andre fiskeribedrifer? Områder for låsseing/mellomlagring av fisk? Farledere? Ankringsplasser? VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET Sjekk hp://dnweb5.dirna.no/nbinnsyn/, hp://www.ngu.no/kar/arealisngu/, kommuneplanens arealdel og/eller eksiserende reguleringsplan/er.) Naurområder Berører planforslage naurområder som er verne eller foreslå verne eer Lov om naurvern? Berøres områder definer som inngrepsfrie naurområder? Berøres prioriere nauryper? 5

6 Berører planforslage vilområder / vilrekk? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig) Berøres biooper for sårbare, kriisk-, serk- eller nær ruee arer, jf. Nasjonal rødlise for ruee arer i Norge, hp://www.arsdaabanken.no/aricle.aspx?m=114&amid=1792? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig). Berøres vernede vassdrag? (se også hp://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_produc.asp?ieniyid=6186&mids=1301) Medfører planforslage inngrep i vassdrag eller i 100- meersbele langs sjøen? Berøres områder som har spesiell kvarær- eller berggrunnsgeologisk ineresse? (Sjekk også hp://www.ngu.no/kar/bg250/?map=vekor og hp://www.ngu.no/kar/losmasse/ Redegjør for hva som vil bli gjor for å beholde eksiserende vegeasjon og erreng. Redegjør for hvilken ilplanning/revegeering som vil bli forea. Frilufsineresser I hvilken usrekning berører planforslage eksiserende forhold som: Områder av nasjonal/regional/lokal verdi for frilufslive? Områder reguler il offenlig frilufsområde / friområder? Allmenn fri ferdsel / løyper / sier? 100-m-bele langs sjøen sam ved vann og vassdrag, (allmenn ferdsel i srandnære arealer, badeplasser og fiskeplasser)? Hvilke ilak vil bli iverksa for å legge il ree for frilufslive dersom planforslage berører noen av de ovennevne punk? VANN, AVLØP OG RENOVASJON Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal vannforsyning? (Beregne maks. øyeblikksforbruk og oal årsforbruk, dimensjon på innak, sprinkleranlegg, behov for neberegning, vannavhengighe, spesielle krav il vannkvalie?) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? ( Godkjen vannverk? Dokumenering av ilsrekkelig kapasie? ) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som ikke er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? (Kan leveringskapasie og vannkvalie dokumeneres?) Er de innhene konsesjon? (Gjelder vannforsyning fra grunnvann il mer enn en hye. Er ikke nødvendig dersom NVE har få saken il ualelse.) (Se hp://www.nve.no) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal avløpsanlegg?, ( Har rensedisrik ilsrekkelig reservekapasie? Skiller avløpsvanne seg vesenlig fra normal kommunal avløpsvann?) Skal ilake/ubyggingen ilknyes priva avløpsanlegg? (Rensekrav, anleggsbeskrivelse, resipienforhold? ) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal overvannsne? (Belasning, behov for beregninger, resipien, spesielle forhold?) Uløser ilake/ubyggingen krav om fornyelse / nyanlegg av kommunal vann- og avløpsanlegg 6

7 Hvordan løses reno vasjonen? (Plassering av bokser, fellesordninger, adkoms. Felles oppsamlingsplass anbefales.) ENERGIBRUK Se lokal energiuredning for Harsad kommune på hp://www.hlk.no/ under menyen Om oss - Rapporer Er de forea vurdering av muligheer for energifleksible varmesysemer? Er de planlag energiøkonomiseringsilak? Tilakes behov for sasjonær energi. (Beskrivelse) Vil ilake føre il økning av energikrevende ransporarbeid? (Alernaiv f.eks. kollekivrafikk, gang- og sykkel og lokalisering) ESTETIKK, BYGNINGSMILJØ OG LOKALMILJØ (Se f.eks Veileder T-1179 Eseikk i plan- og byggesaker, veileder T1450 Planlegging av friidsbebyggelse) Hvordan vil eseisk kvalie bli sikre for ilake, og hvordan blir ilpasningen il eksiserende omgivelser? Vil møeplasser for alle beboergrupper få en god uforming og plassering? Hvordan legges de il ree for fysisk, sosial og kulurell inegrasjon? Vil de bli lag il ree for e varier boligilbud med ilbud il alle grupper av boligsøkende? Er skille mellom offenlige friområder, frilufsområder og felles lekeområder formålsjenlig? Landskapsvirkning Hvordan er ilakes/ubyggingens visuelle virkning i landskape? Bryes errenges silhueer? Hvordan er dee dokumener? (foomonasje / modell / perspekivegning)? BARN OG UNGES INTERESSER Jf. Byggforskserien og PBL 2. Redegjør for ilake vurder i forhold il rikspoliiske reningslinjer for barn og unge (bl.a. ersaningsarealer). Vil krav om lekeplass ved inngang bli dekke? Vil krav om nærlekeplass/ballplass bli dekke? Vil krav om srøkslekeplass for sørre barn bli dekke? UNIVERSELL UTFORMING (Se f.eks Temaveiledning om universell uforming av byggverk og ueområder. Nesed: hp://www.be.no/beweb/regler/meldinger/043universelluf.pdf) Redegjør for på hvilken måe ilgjengelighe for alle - universell uforming- (også funksjonshemmede og eldre) blir ivarea. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Kulurlandskap Berører planforslage kulurlandskap med høy verdi? Kommer planforslage i konflik med ønske om ydelig og varig grense mellom by/esed og landbruk/frilufsareal? Kulurminner Berører planforslage auomaisk fredede kulurminner? Berører planforslage vedaksfredee kulurminner? 7

8 Berører planforslage bygninger, anlegg eller miljøer som er klassifiser som verneverdige i reguleringsplan? Hvordan er disse ivarea i planforslage? Hvis planforslage berører gamle seingjerder eller gårdsveger / fegaer, hvordan er disse ivarea? Berøres kulurminner i sjø? (Konak Tromsø museum - Universiesmusee v/ marinarkeolog.) Har fylkes kulurmyndighe befar område og skreve rappor (både fornminner og nyere ids kulurminner)? NÆRING I hvilken grad berøres næringsineresser av ilake? Hva slags næringsineresser skal illaes innenfor planområde? Vil ilake bidra il å realisere sraegisk næringsplan for Harsad? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av næringsareal il anne formål? VEGTEKNIKK OG TRAFIKKSIKKERHET Trafikkanalyse Redegjør for dagens rafikksiuasjon (kapasiesberegning og ÅDT). Redegjør for ev. endringer i fremidens kapasiesberegning og ÅDT med ilake gjennomfør, på berøre vegne innenfor og uenfor planområde. Redegjør for ev. øk parkeringsbehov som ilake medfører? (Se vedek il PBL 69 nr.3) Veguforming Se Saens Vegvesens vegnormaler inkl. vegnormal for veg- og gaeuforming (håndbok 017) og sykkelhandboka (håndbok 233) benyes. Se hp://www.vegvesen.no/vegnormaler/. For Harsad kommunes krav og reningslinjer, kfr. Drif- og ubyggingsjenesen. Hvilke sandardklasser er benye? Veger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, høyde, kurvaur og signingsforhold? Redegjør for hvordan vegene er plasser i errenge. Der de er skjæring/fylling skal dee egnes inn på plankare eller de skal ev. leveres verrprofiler. Gang- og sykkel Vil planen ilreelegge for akiv ranspor som gange og sykling (jf. RPR for samordne areal- og ransporplanlegging og regjeringens handlingsplan for øk fysisk akivie)? Redegjør for gang- og sykkelforbindelsene il bl.a. skole, senrum, sørre arbeidsplasser og frilufsområder. Er forbindelsene baser på g&s-veg, sykkelfel eller blande rafikk? Forau og gang-/ sykkelveger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, kurvaur og signing? Tilreelegging for kollekivrafikk Hvilke ilak er gjor for å ilreelegge for kollekivrafikk? Er de avsa plass il bussholdeplass, leskur og ev. snuplass? Avkjørsler og kryss Frisiksoner i kryss/avkjørsler fra felles adkomsveg skal reguleres inn. Vegvesenes normaler for veg- og gaeuforming 8

9 benyes. (Se veglovens forskrif om bygging og vedlikehold av avkjørsler il offenlig veg) Hvilken dimensjonerende hasighe er lag il grunn? Hvilke dimensjonerende kjøreøy er lag il grunn? Byggegrenser Byggegrenser reguleres inn, 5 m fra reg. vegkan langs off. veg. Redegjør for ev. avvik fra sandard byggegrenser i vegloven. Redegjør for plassering av garasjer. Drif Redegjør for lokalisering av snøopplag innenfor boligområder, langs veger, ved snuplasser og ved oppsamlingsplasser for renovasjon (gjelder både privae og offenlige arealer). Trafikksikkerhe og ilgjengelighe Er de rafikksikker ilgjengelighe fram il / for: Skole Lekearealer Bussholdeplass og andre kollekivilbud Barnehage Nærbuikk Renovasjon Urykning Er de vurder rafikksikkerhe for alle grupper som barn, eldre, bevegelseshemmede, folk med nedsa syn, hørsel, balanse osv.? Hvilke vurderinger er gjor med hensyn il belysning? Vil planen føre il øk rafikkbelasning på såkale usae seder - seder med flere rafikkulykker? (Informasjon om slike usae seder fås ved å konake skaderegisere ved UNN, Harsad.) ANDRE FORHOLD SOM ER VURDERT GEBYRER Forslagsiller har få forsåelse for sørrelsen på planens saksbehandlingsgebyr u fra kommunens gebyrregulaiv. (Se hp://hkpha/c2002_archive/ekweb/dok00751.xls - Plan og_oppmålingsgebyr) Fakura for gebyr skal sendes il: Dao:...Signaur fra forslagsiller:... 9

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet Lier kommune Sjekkliste for planlegging FAGOMRÅDE 1 PLANFAGLIGE VURDERINGER Naturgrunnlag Fortetting Grøntstruktur Landskap Estetikk Etableringsstopp kjøpesenter Lokaliseringsfaktorer Utbyggingsrekkefølge

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/526-12/1700-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 22.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan for gang- sykkelvei langs E6

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess

Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess Intensjon: Bli mer kjent med rammer og interesser i planønsket Mål: Mest mulig av interesser avklares ved planprosessens begynnelse Kontaktpersoner

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 Kommune: Forslag til detaljreguleringsplan / områdereguleringsplan for:... Denne sjekklisten er et verktøy for forslagsstiller med tema som skal tas opp / beskrives

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Saksbehandler:BerntArneHelberg Vår ref: BTHE 2006/2319 Dato: 20.03.2006 sist rev. 10.02.11, KRKA SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Kommune :...

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

ry MASøYKOMMUNE Utvalg : Teknisk komite Tid: 12:00 r4/4 14/856 SøKNAD OM TILTAI(; OPPRETTING AV IIATRIKKELENHET REK\ IS I SJON AV OPPMÀLINGSFORRETING

ry MASøYKOMMUNE Utvalg : Teknisk komite Tid: 12:00 r4/4 14/856 SøKNAD OM TILTAI(; OPPRETTING AV IIATRIKKELENHET REK\ IS I SJON AV OPPMÀLINGSFORRETING ry MASøYKOMMUNE![øTENNKALLNG Uvalg : Teknisk komie Møesed: MØerom eknisk ea Møedao: 09.09.20L4 Tid: 12:00 Represenanene innkalles herved. Evenuell-e forfall bes meld snares og senes j-nnen mandag 08.09.4

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6 Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Nedenfor skal forlagsstiller vise til hvor hvert tema er drøftet/behandlet i planen og plann.

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/549-12/1790-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 24.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan for gang- sykkelvei langs Fv

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn: Detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund Planens ID: 20150005 Dato for siste revisjon: 13.05.2016 Dato for vedtak i kommunestyret: 09.06 2016 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

20Plan. Fysisk planlegging 2014

20Plan. Fysisk planlegging 2014 2Plan. Fysisk planlegging 214 A. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Spørsmålene er nærmere forklart og

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SUPLEMENT TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING PRESTMARKA FJELBERGØY DATO

SUPLEMENT TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING PRESTMARKA FJELBERGØY DATO SUPLEMENT TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING PRESTMARKA FJELBERGØY DATO 04.01.2017 Ut fra innkomne merknader og merknadbehandling av dato 28.11.2016 skal det videre planarbeid

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Jan Erik Øien Åsengt. 2c 0480 Oslo Tlf PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for EIENDOMMEN HOL (15/68) i Rendalen kommune

Jan Erik Øien Åsengt. 2c 0480 Oslo Tlf PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for EIENDOMMEN HOL (15/68) i Rendalen kommune Jan Erik Øien Åsengt. 2c 0480 Oslo Tlf. 95962593 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for EIENDOMMEN HOL (15/68) i Rendalen kommune 1 INNHOLD 1 Hensikten med planarbeidet 2 Planstatus og saksgang 3 Krav til

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer