PLANNUMMER: PLANNAVN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANNUMMER: PLANNAVN:"

Transkript

1 Areal- og byggesaksjenesen Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form), leveres inn ufyl sammen med planleveransen og følger plansaken fram il vedak. PLANNUMMER: PLANNAVN: INNHOLDET I PLANLEVERANSEN: De er krav om a planleveransen inneholder alle følgende dokumener (se kryss): Plankar i DWG-fil, PDF-fil og analog forma. Planbesemmelser som eksfil og analog forma. Planbeskrivelse som eksfil og analog forma. Ufyl sjekklise (Risikovurderingsskjema fra Fylkesmannen i Troms er en del av denne lisa). Kopi av kunngjøringsannonse(r), varslingsbrev m/adresselise, innkomne merknader, refera fra møer og lignende Akle vedlegg som følger denne planleveransen (se kryss) : Illusrasjonsplan Tredimensjonale skisser/ errengmodell Foo / foomonasje Sni-egninger/ oppriss/profiler, ev. med nærliggende bebyggelse Sol- /skyggediagram ( mai, juni, augus kl 0900, 1200 og 1800) Søyrappor Avløpsrappor Geoekniske undersøkelser Trafikkberegninger Anne(spesifisér):... NB: Alle dokumener i planleveransen må daeres og signeres! 1

2 PLANFORSLAGET GJELDER Oppgi planype, ny plan/endring osv FØLGENDE PLANER GJELDER I OMRÅDET Oppgi plannummer, navn og vedaksdao. Kommune(del)plan: Reguleringsplaner: Bebyggelsesplaner: Reningsgivende planer / emaplaner: Andre planer / vedak: Hvilke planer vil hel bli ersae av den nye planen? Hvilke planer vil bli delvis ersae av den nye planen? I hvilken grad vil planforslage samsvare med overordnee planer og emaplaner? PÅGÅENDE PLANARBEID: Hvilke andre planarbeid pågår i område? KONSEKVENSUTREDNING PBL kap VII-a: Vurdering av ilake i forhold il krave om konsekvensuredning i PBL kap VII-a sam Forskrif om konsekvensuredninger; FOR : RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Hvordan er planforslage avsem i forhold il rikspoliiske reningslinjer? Rikspoliiske reningslinjer for å syrke barn og unges ineresser i planleggingen hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 95/T-195-Barn-og-planlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for samordne arealog ransporplanlegging hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 93/T-593-Areal-ogransporplanlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for vernede vassdrag hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler /reningslinjer/1994/t-1078-vernedevassdrag.hml?id= Nedenfor skal forslagsiller vise il hvor hver ema er drøfe/behandle i Alle de akle delpunkene skal være vurder på denne måen. Kor beskrivelse gjøres i merknadsfele. Dersom e ema i lisa ikke er ak for ilake, krysses de av for dee og begrunnelse skrives i kolonnen for merknader. De samme gjelder korere drøfelser, kommenarer o.l. Sjekk også refera fra innledende planmøe. FAGOMRÅDE / TEMA PLANTEKNISKE FORHOLD 2

3 De er samsvar mellom reguleringsformålene i SOSIsandarden, på plankare, i egnforklaringen og i besemmelsene. Alle byggeområder har besemmelser om høyder, grad av unying og byggegrenser. Alle områder på plankare har enydig formålsbeskrivelse eller boksavkode. Alle områdene på plankare har påfør sørrelser i dekar. I egnforklaringen er de klar skil mellom symboler med juridisk innhold i planen, og symboler av illusrerende karaker, kargrunnlag o.l. Har alle offenlige og allmen ilgjengelige områder offenlig adkoms? EIENDOMSFORHOLD Eksiserer de usikre/omvisede eiendomsgrenser i planområde? Finnes de bruksreer og/eller andre reigheer som må/bør avløses i planområde? Foruseer planen inngrep på annen manns eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN Drifsugifer Medfører ilake/ubyggingen økning av kommunens ugifer il: vegvedlikehold vedlikehold av ledningsnee renovasjon hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale jeneser skole og barnehage Inveseringsugifer Definer hvilke inveseringer ilake/ubyggingen vil uløse: Opprusning og nybygging av kommunal ledningsne og kommunale veger (kjøreveger og gang-/sykkelveger) Skole- og barnehageubygging Lekeområder av ulike kaegorier Eiendomsinngrep / ersaning / innløsning Foruseer planen inngrep på kommunens eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? LOKALISERINGSFAKTORER Naurgrunnlag Grunnforhold Terreng - helningsgrad / sol- / skyggeforhold Vegeasjon (foo, innmåling o.l) Er dee avklar i overordna arealplaner? Tjenese-/serviceilbud/sørre arbeidsplasser De skal redegjøres for avsand il og kapasie for: Skole Barnehage Serviceilbud Frilufsområder Idresanlegg Kollekivilbud 3

4 FAGOMRÅDE / TEMA Sørre arbeidsplasser Kapasie og beskaffenhe på ilførselsveger uenfor planområde. HELSE- OG SIKKERHET (Risikovurderingsskjemae fra Fylkesmannen i Troms inngår i dee punke). På hvilken måe er de i planprosessen a hensyn il risiko i forbindelse med: Naurgie forhold Skredfarlige områder: sein-, jord-, snø- eller leirras? (Sjekk for eksempel hp://www.skredne.no/. (Ved poensiell skredfare: konak Norges geoekniske insiu (NGI) for uredning, hp://www.ngi.no/) Flomusae områder - meer over normal vannsand? Sjø og vassdrag (elver/bekker med flomfare i eksremvær / vårløysing). (Se hp://www.nve.no/). Tidevann. Spesielle forhold? (hp://www.mah.uio.no/idepred/) Radon- / bakgrunnssråling? (Se hp://radon.nrpa.no/ og/eller hp://hkpha/c2002_archive/inerne/2006/miljo/harsadradonr appor.pdf Værforhold (lokale fenomener)? Er de f.eks ak å eablere klimavernsoner? Infrasrukur Krafledninger og ransformaorer (nærhe il elekomagneiske fel)- både faresone og sråling? (Konak Hålogaland kraf, se også hp://www.nrpa.no/) Trafikk (ranspor av farlig gods, skipsrafikk/kaianlegg, luffar/flyplass)? Indusri og næringsliv i nærmiljøe/næringskonfliker (indusri hvor farlig soffer lagres; eksplosiver, fryserier, olje, propan, gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, andre kjemikalier, våpendepo, bensinsasjoner, skyebaner? Byggegrunn/sigevann. Kan de være forurense grunn og sjøsedimener i område? Er de forea undersøkelser for å få klarlag dee? (Forskrif om begrensning av forurensning, kap.2) (Sjekk bla. hp://sf.no/grunn/) Prosjekgie forhold Ubyggingsrekkefølge? Friområder og lekeområders plassering i forhold il poensiell fare (sjø, elver, rafikk og kraflinjer/ransformaorer)? Adgang il kollekivrafikk? Uønskede snarveier (brukersyr rafikkmønser)? Reguleringsbesemmelser? Tilreelegging for nødeaene- brannvannsforsyningajourføring av beredskapskar? Drikkevannsforsyning (offenlig og priva) og plassering i forhold il poensiell fare (angi selve kilden og objekes plassering ved dee)? Skjæringer og fyllinger høyder og errengvinkler auovern og gjerder? FORURENSNING Krever planen ilak mo forurensning av grunnen? Søy (Sjekk hp://sf.no/seksjonsarikkel aspx ) 4

5 Eksiserer de søykilder i nærområde i dag (rafikk, indusri, skyebane, moorcross eller anne)? Medfører planen søybelasning Er de forea søyberegninger/-målinger, lage søysonekar? Planlegges søyreduserende ilak? Udyp. Lufforurensing Vil planen medføre forverring av lufkvalieen? Udyp. JORDVERN/ LANDBRUK/NATURRESSURSER : I hvilken grad berøres landbruksineresser av planen? Kan ilake føre il a produksjonspoensiale/- muligheene kan reduseres for direke berøre areal på kor/lang sik? Hvilke vurderinger er forea av virkningene for berøre landbrukseiendommer når de gjelder arealap, arrondering og drif? Hvilke konsekvenser kan ilake få for ilgrensende landbruksareal, og hvilke evenle miljømessige ulemper kan medføre krav om resriksjoner på drif? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av landbruksareal il anne formål? Er de forea en avveining mellom hensyn il jordvern i forhold il andre samfunnsineresser? Er virkeområde for jord- og skogbrukslov vurder? På hvilken måe er de a hensyn il uvinnbare naurressurser som løsmasser og grunnvann? Se blan anne hp://www.ngu.no/kar/grus%5fpukk/?map=ressurs hp://www.ngu.no/kar/granada REINDRIFT (Se hp://www.reindrif.no/) I hvilken grad berøres reindrifsineresser av planen? Hvilke vurderinger er forea med hensyn il eksiserende drivingslei, rekklei, reindrifsanlegg og høs-, viner-, vårog/eller sommerbeier? KYST/FISKERI/HAVN (Sjekk hp://www.ngu.no/kar/havbrukfiskeri, Harsad Havn, Kysverke) Vil ilake berøre: Havneområder? Gye- og eller oppveksområder for fisk? Lakseplasser? Oppdresanlegg- havbruk? Andre fiskeribedrifer? Områder for låsseing/mellomlagring av fisk? Farledere? Ankringsplasser? VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET Sjekk hp://dnweb5.dirna.no/nbinnsyn/, hp://www.ngu.no/kar/arealisngu/, kommuneplanens arealdel og/eller eksiserende reguleringsplan/er.) Naurområder Berører planforslage naurområder som er verne eller foreslå verne eer Lov om naurvern? Berøres områder definer som inngrepsfrie naurområder? Berøres prioriere nauryper? 5

6 Berører planforslage vilområder / vilrekk? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig) Berøres biooper for sårbare, kriisk-, serk- eller nær ruee arer, jf. Nasjonal rødlise for ruee arer i Norge, hp://www.arsdaabanken.no/aricle.aspx?m=114&amid=1792? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig). Berøres vernede vassdrag? (se også hp://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_produc.asp?ieniyid=6186&mids=1301) Medfører planforslage inngrep i vassdrag eller i 100- meersbele langs sjøen? Berøres områder som har spesiell kvarær- eller berggrunnsgeologisk ineresse? (Sjekk også hp://www.ngu.no/kar/bg250/?map=vekor og hp://www.ngu.no/kar/losmasse/ Redegjør for hva som vil bli gjor for å beholde eksiserende vegeasjon og erreng. Redegjør for hvilken ilplanning/revegeering som vil bli forea. Frilufsineresser I hvilken usrekning berører planforslage eksiserende forhold som: Områder av nasjonal/regional/lokal verdi for frilufslive? Områder reguler il offenlig frilufsområde / friområder? Allmenn fri ferdsel / løyper / sier? 100-m-bele langs sjøen sam ved vann og vassdrag, (allmenn ferdsel i srandnære arealer, badeplasser og fiskeplasser)? Hvilke ilak vil bli iverksa for å legge il ree for frilufslive dersom planforslage berører noen av de ovennevne punk? VANN, AVLØP OG RENOVASJON Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal vannforsyning? (Beregne maks. øyeblikksforbruk og oal årsforbruk, dimensjon på innak, sprinkleranlegg, behov for neberegning, vannavhengighe, spesielle krav il vannkvalie?) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? ( Godkjen vannverk? Dokumenering av ilsrekkelig kapasie? ) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som ikke er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? (Kan leveringskapasie og vannkvalie dokumeneres?) Er de innhene konsesjon? (Gjelder vannforsyning fra grunnvann il mer enn en hye. Er ikke nødvendig dersom NVE har få saken il ualelse.) (Se hp://www.nve.no) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal avløpsanlegg?, ( Har rensedisrik ilsrekkelig reservekapasie? Skiller avløpsvanne seg vesenlig fra normal kommunal avløpsvann?) Skal ilake/ubyggingen ilknyes priva avløpsanlegg? (Rensekrav, anleggsbeskrivelse, resipienforhold? ) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal overvannsne? (Belasning, behov for beregninger, resipien, spesielle forhold?) Uløser ilake/ubyggingen krav om fornyelse / nyanlegg av kommunal vann- og avløpsanlegg 6

7 Hvordan løses reno vasjonen? (Plassering av bokser, fellesordninger, adkoms. Felles oppsamlingsplass anbefales.) ENERGIBRUK Se lokal energiuredning for Harsad kommune på hp://www.hlk.no/ under menyen Om oss - Rapporer Er de forea vurdering av muligheer for energifleksible varmesysemer? Er de planlag energiøkonomiseringsilak? Tilakes behov for sasjonær energi. (Beskrivelse) Vil ilake føre il økning av energikrevende ransporarbeid? (Alernaiv f.eks. kollekivrafikk, gang- og sykkel og lokalisering) ESTETIKK, BYGNINGSMILJØ OG LOKALMILJØ (Se f.eks Veileder T-1179 Eseikk i plan- og byggesaker, veileder T1450 Planlegging av friidsbebyggelse) Hvordan vil eseisk kvalie bli sikre for ilake, og hvordan blir ilpasningen il eksiserende omgivelser? Vil møeplasser for alle beboergrupper få en god uforming og plassering? Hvordan legges de il ree for fysisk, sosial og kulurell inegrasjon? Vil de bli lag il ree for e varier boligilbud med ilbud il alle grupper av boligsøkende? Er skille mellom offenlige friområder, frilufsområder og felles lekeområder formålsjenlig? Landskapsvirkning Hvordan er ilakes/ubyggingens visuelle virkning i landskape? Bryes errenges silhueer? Hvordan er dee dokumener? (foomonasje / modell / perspekivegning)? BARN OG UNGES INTERESSER Jf. Byggforskserien og PBL 2. Redegjør for ilake vurder i forhold il rikspoliiske reningslinjer for barn og unge (bl.a. ersaningsarealer). Vil krav om lekeplass ved inngang bli dekke? Vil krav om nærlekeplass/ballplass bli dekke? Vil krav om srøkslekeplass for sørre barn bli dekke? UNIVERSELL UTFORMING (Se f.eks Temaveiledning om universell uforming av byggverk og ueområder. Nesed: hp://www.be.no/beweb/regler/meldinger/043universelluf.pdf) Redegjør for på hvilken måe ilgjengelighe for alle - universell uforming- (også funksjonshemmede og eldre) blir ivarea. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Kulurlandskap Berører planforslage kulurlandskap med høy verdi? Kommer planforslage i konflik med ønske om ydelig og varig grense mellom by/esed og landbruk/frilufsareal? Kulurminner Berører planforslage auomaisk fredede kulurminner? Berører planforslage vedaksfredee kulurminner? 7

8 Berører planforslage bygninger, anlegg eller miljøer som er klassifiser som verneverdige i reguleringsplan? Hvordan er disse ivarea i planforslage? Hvis planforslage berører gamle seingjerder eller gårdsveger / fegaer, hvordan er disse ivarea? Berøres kulurminner i sjø? (Konak Tromsø museum - Universiesmusee v/ marinarkeolog.) Har fylkes kulurmyndighe befar område og skreve rappor (både fornminner og nyere ids kulurminner)? NÆRING I hvilken grad berøres næringsineresser av ilake? Hva slags næringsineresser skal illaes innenfor planområde? Vil ilake bidra il å realisere sraegisk næringsplan for Harsad? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av næringsareal il anne formål? VEGTEKNIKK OG TRAFIKKSIKKERHET Trafikkanalyse Redegjør for dagens rafikksiuasjon (kapasiesberegning og ÅDT). Redegjør for ev. endringer i fremidens kapasiesberegning og ÅDT med ilake gjennomfør, på berøre vegne innenfor og uenfor planområde. Redegjør for ev. øk parkeringsbehov som ilake medfører? (Se vedek il PBL 69 nr.3) Veguforming Se Saens Vegvesens vegnormaler inkl. vegnormal for veg- og gaeuforming (håndbok 017) og sykkelhandboka (håndbok 233) benyes. Se hp://www.vegvesen.no/vegnormaler/. For Harsad kommunes krav og reningslinjer, kfr. Drif- og ubyggingsjenesen. Hvilke sandardklasser er benye? Veger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, høyde, kurvaur og signingsforhold? Redegjør for hvordan vegene er plasser i errenge. Der de er skjæring/fylling skal dee egnes inn på plankare eller de skal ev. leveres verrprofiler. Gang- og sykkel Vil planen ilreelegge for akiv ranspor som gange og sykling (jf. RPR for samordne areal- og ransporplanlegging og regjeringens handlingsplan for øk fysisk akivie)? Redegjør for gang- og sykkelforbindelsene il bl.a. skole, senrum, sørre arbeidsplasser og frilufsområder. Er forbindelsene baser på g&s-veg, sykkelfel eller blande rafikk? Forau og gang-/ sykkelveger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, kurvaur og signing? Tilreelegging for kollekivrafikk Hvilke ilak er gjor for å ilreelegge for kollekivrafikk? Er de avsa plass il bussholdeplass, leskur og ev. snuplass? Avkjørsler og kryss Frisiksoner i kryss/avkjørsler fra felles adkomsveg skal reguleres inn. Vegvesenes normaler for veg- og gaeuforming 8

9 benyes. (Se veglovens forskrif om bygging og vedlikehold av avkjørsler il offenlig veg) Hvilken dimensjonerende hasighe er lag il grunn? Hvilke dimensjonerende kjøreøy er lag il grunn? Byggegrenser Byggegrenser reguleres inn, 5 m fra reg. vegkan langs off. veg. Redegjør for ev. avvik fra sandard byggegrenser i vegloven. Redegjør for plassering av garasjer. Drif Redegjør for lokalisering av snøopplag innenfor boligområder, langs veger, ved snuplasser og ved oppsamlingsplasser for renovasjon (gjelder både privae og offenlige arealer). Trafikksikkerhe og ilgjengelighe Er de rafikksikker ilgjengelighe fram il / for: Skole Lekearealer Bussholdeplass og andre kollekivilbud Barnehage Nærbuikk Renovasjon Urykning Er de vurder rafikksikkerhe for alle grupper som barn, eldre, bevegelseshemmede, folk med nedsa syn, hørsel, balanse osv.? Hvilke vurderinger er gjor med hensyn il belysning? Vil planen føre il øk rafikkbelasning på såkale usae seder - seder med flere rafikkulykker? (Informasjon om slike usae seder fås ved å konake skaderegisere ved UNN, Harsad.) ANDRE FORHOLD SOM ER VURDERT GEBYRER Forslagsiller har få forsåelse for sørrelsen på planens saksbehandlingsgebyr u fra kommunens gebyrregulaiv. (Se hp://hkpha/c2002_archive/ekweb/dok00751.xls - Plan og_oppmålingsgebyr) Fakura for gebyr skal sendes il: Dao:...Signaur fra forslagsiller:... 9

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Utbygging av Prestmarka fritidssenter Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten 16 4370 Egersund Mail: svein.skaar@ramboll.no Tlf. 406 23 240 1 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer