PLANNUMMER: PLANNAVN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANNUMMER: PLANNAVN:"

Transkript

1 Areal- og byggesaksjenesen Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form), leveres inn ufyl sammen med planleveransen og følger plansaken fram il vedak. PLANNUMMER: PLANNAVN: INNHOLDET I PLANLEVERANSEN: De er krav om a planleveransen inneholder alle følgende dokumener (se kryss): Plankar i DWG-fil, PDF-fil og analog forma. Planbesemmelser som eksfil og analog forma. Planbeskrivelse som eksfil og analog forma. Ufyl sjekklise (Risikovurderingsskjema fra Fylkesmannen i Troms er en del av denne lisa). Kopi av kunngjøringsannonse(r), varslingsbrev m/adresselise, innkomne merknader, refera fra møer og lignende Akle vedlegg som følger denne planleveransen (se kryss) : Illusrasjonsplan Tredimensjonale skisser/ errengmodell Foo / foomonasje Sni-egninger/ oppriss/profiler, ev. med nærliggende bebyggelse Sol- /skyggediagram ( mai, juni, augus kl 0900, 1200 og 1800) Søyrappor Avløpsrappor Geoekniske undersøkelser Trafikkberegninger Anne(spesifisér):... NB: Alle dokumener i planleveransen må daeres og signeres! 1

2 PLANFORSLAGET GJELDER Oppgi planype, ny plan/endring osv FØLGENDE PLANER GJELDER I OMRÅDET Oppgi plannummer, navn og vedaksdao. Kommune(del)plan: Reguleringsplaner: Bebyggelsesplaner: Reningsgivende planer / emaplaner: Andre planer / vedak: Hvilke planer vil hel bli ersae av den nye planen? Hvilke planer vil bli delvis ersae av den nye planen? I hvilken grad vil planforslage samsvare med overordnee planer og emaplaner? PÅGÅENDE PLANARBEID: Hvilke andre planarbeid pågår i område? KONSEKVENSUTREDNING PBL kap VII-a: Vurdering av ilake i forhold il krave om konsekvensuredning i PBL kap VII-a sam Forskrif om konsekvensuredninger; FOR : RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Hvordan er planforslage avsem i forhold il rikspoliiske reningslinjer? Rikspoliiske reningslinjer for å syrke barn og unges ineresser i planleggingen hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 95/T-195-Barn-og-planlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for samordne arealog ransporplanlegging hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/19 93/T-593-Areal-ogransporplanlegging.hml?id= Rikspoliiske reningslinjer for vernede vassdrag hp://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler /reningslinjer/1994/t-1078-vernedevassdrag.hml?id= Nedenfor skal forslagsiller vise il hvor hver ema er drøfe/behandle i Alle de akle delpunkene skal være vurder på denne måen. Kor beskrivelse gjøres i merknadsfele. Dersom e ema i lisa ikke er ak for ilake, krysses de av for dee og begrunnelse skrives i kolonnen for merknader. De samme gjelder korere drøfelser, kommenarer o.l. Sjekk også refera fra innledende planmøe. FAGOMRÅDE / TEMA PLANTEKNISKE FORHOLD 2

3 De er samsvar mellom reguleringsformålene i SOSIsandarden, på plankare, i egnforklaringen og i besemmelsene. Alle byggeområder har besemmelser om høyder, grad av unying og byggegrenser. Alle områder på plankare har enydig formålsbeskrivelse eller boksavkode. Alle områdene på plankare har påfør sørrelser i dekar. I egnforklaringen er de klar skil mellom symboler med juridisk innhold i planen, og symboler av illusrerende karaker, kargrunnlag o.l. Har alle offenlige og allmen ilgjengelige områder offenlig adkoms? EIENDOMSFORHOLD Eksiserer de usikre/omvisede eiendomsgrenser i planområde? Finnes de bruksreer og/eller andre reigheer som må/bør avløses i planområde? Foruseer planen inngrep på annen manns eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN Drifsugifer Medfører ilake/ubyggingen økning av kommunens ugifer il: vegvedlikehold vedlikehold av ledningsnee renovasjon hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale jeneser skole og barnehage Inveseringsugifer Definer hvilke inveseringer ilake/ubyggingen vil uløse: Opprusning og nybygging av kommunal ledningsne og kommunale veger (kjøreveger og gang-/sykkelveger) Skole- og barnehageubygging Lekeområder av ulike kaegorier Eiendomsinngrep / ersaning / innløsning Foruseer planen inngrep på kommunens eiendom? Er de i så ilfelle inngå avale om slik overdragelse? LOKALISERINGSFAKTORER Naurgrunnlag Grunnforhold Terreng - helningsgrad / sol- / skyggeforhold Vegeasjon (foo, innmåling o.l) Er dee avklar i overordna arealplaner? Tjenese-/serviceilbud/sørre arbeidsplasser De skal redegjøres for avsand il og kapasie for: Skole Barnehage Serviceilbud Frilufsområder Idresanlegg Kollekivilbud 3

4 FAGOMRÅDE / TEMA Sørre arbeidsplasser Kapasie og beskaffenhe på ilførselsveger uenfor planområde. HELSE- OG SIKKERHET (Risikovurderingsskjemae fra Fylkesmannen i Troms inngår i dee punke). På hvilken måe er de i planprosessen a hensyn il risiko i forbindelse med: Naurgie forhold Skredfarlige områder: sein-, jord-, snø- eller leirras? (Sjekk for eksempel hp://www.skredne.no/. (Ved poensiell skredfare: konak Norges geoekniske insiu (NGI) for uredning, hp://www.ngi.no/) Flomusae områder - meer over normal vannsand? Sjø og vassdrag (elver/bekker med flomfare i eksremvær / vårløysing). (Se hp://www.nve.no/). Tidevann. Spesielle forhold? (hp://www.mah.uio.no/idepred/) Radon- / bakgrunnssråling? (Se hp://radon.nrpa.no/ og/eller hp://hkpha/c2002_archive/inerne/2006/miljo/harsadradonr appor.pdf Værforhold (lokale fenomener)? Er de f.eks ak å eablere klimavernsoner? Infrasrukur Krafledninger og ransformaorer (nærhe il elekomagneiske fel)- både faresone og sråling? (Konak Hålogaland kraf, se også hp://www.nrpa.no/) Trafikk (ranspor av farlig gods, skipsrafikk/kaianlegg, luffar/flyplass)? Indusri og næringsliv i nærmiljøe/næringskonfliker (indusri hvor farlig soffer lagres; eksplosiver, fryserier, olje, propan, gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, andre kjemikalier, våpendepo, bensinsasjoner, skyebaner? Byggegrunn/sigevann. Kan de være forurense grunn og sjøsedimener i område? Er de forea undersøkelser for å få klarlag dee? (Forskrif om begrensning av forurensning, kap.2) (Sjekk bla. hp://sf.no/grunn/) Prosjekgie forhold Ubyggingsrekkefølge? Friområder og lekeområders plassering i forhold il poensiell fare (sjø, elver, rafikk og kraflinjer/ransformaorer)? Adgang il kollekivrafikk? Uønskede snarveier (brukersyr rafikkmønser)? Reguleringsbesemmelser? Tilreelegging for nødeaene- brannvannsforsyningajourføring av beredskapskar? Drikkevannsforsyning (offenlig og priva) og plassering i forhold il poensiell fare (angi selve kilden og objekes plassering ved dee)? Skjæringer og fyllinger høyder og errengvinkler auovern og gjerder? FORURENSNING Krever planen ilak mo forurensning av grunnen? Søy (Sjekk hp://sf.no/seksjonsarikkel aspx ) 4

5 Eksiserer de søykilder i nærområde i dag (rafikk, indusri, skyebane, moorcross eller anne)? Medfører planen søybelasning Er de forea søyberegninger/-målinger, lage søysonekar? Planlegges søyreduserende ilak? Udyp. Lufforurensing Vil planen medføre forverring av lufkvalieen? Udyp. JORDVERN/ LANDBRUK/NATURRESSURSER : I hvilken grad berøres landbruksineresser av planen? Kan ilake føre il a produksjonspoensiale/- muligheene kan reduseres for direke berøre areal på kor/lang sik? Hvilke vurderinger er forea av virkningene for berøre landbrukseiendommer når de gjelder arealap, arrondering og drif? Hvilke konsekvenser kan ilake få for ilgrensende landbruksareal, og hvilke evenle miljømessige ulemper kan medføre krav om resriksjoner på drif? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av landbruksareal il anne formål? Er de forea en avveining mellom hensyn il jordvern i forhold il andre samfunnsineresser? Er virkeområde for jord- og skogbrukslov vurder? På hvilken måe er de a hensyn il uvinnbare naurressurser som løsmasser og grunnvann? Se blan anne hp://www.ngu.no/kar/grus%5fpukk/?map=ressurs hp://www.ngu.no/kar/granada REINDRIFT (Se hp://www.reindrif.no/) I hvilken grad berøres reindrifsineresser av planen? Hvilke vurderinger er forea med hensyn il eksiserende drivingslei, rekklei, reindrifsanlegg og høs-, viner-, vårog/eller sommerbeier? KYST/FISKERI/HAVN (Sjekk hp://www.ngu.no/kar/havbrukfiskeri, Harsad Havn, Kysverke) Vil ilake berøre: Havneområder? Gye- og eller oppveksområder for fisk? Lakseplasser? Oppdresanlegg- havbruk? Andre fiskeribedrifer? Områder for låsseing/mellomlagring av fisk? Farledere? Ankringsplasser? VIRKNINGER PÅ NATURMILJØET Sjekk hp://dnweb5.dirna.no/nbinnsyn/, hp://www.ngu.no/kar/arealisngu/, kommuneplanens arealdel og/eller eksiserende reguleringsplan/er.) Naurområder Berører planforslage naurområder som er verne eller foreslå verne eer Lov om naurvern? Berøres områder definer som inngrepsfrie naurområder? Berøres prioriere nauryper? 5

6 Berører planforslage vilområder / vilrekk? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig) Berøres biooper for sårbare, kriisk-, serk- eller nær ruee arer, jf. Nasjonal rødlise for ruee arer i Norge, hp://www.arsdaabanken.no/aricle.aspx?m=114&amid=1792? (Ta også konak med Harsad kommune - sensiive opplysninger legges ikke u offenlig). Berøres vernede vassdrag? (se også hp://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_produc.asp?ieniyid=6186&mids=1301) Medfører planforslage inngrep i vassdrag eller i 100- meersbele langs sjøen? Berøres områder som har spesiell kvarær- eller berggrunnsgeologisk ineresse? (Sjekk også hp://www.ngu.no/kar/bg250/?map=vekor og hp://www.ngu.no/kar/losmasse/ Redegjør for hva som vil bli gjor for å beholde eksiserende vegeasjon og erreng. Redegjør for hvilken ilplanning/revegeering som vil bli forea. Frilufsineresser I hvilken usrekning berører planforslage eksiserende forhold som: Områder av nasjonal/regional/lokal verdi for frilufslive? Områder reguler il offenlig frilufsområde / friområder? Allmenn fri ferdsel / løyper / sier? 100-m-bele langs sjøen sam ved vann og vassdrag, (allmenn ferdsel i srandnære arealer, badeplasser og fiskeplasser)? Hvilke ilak vil bli iverksa for å legge il ree for frilufslive dersom planforslage berører noen av de ovennevne punk? VANN, AVLØP OG RENOVASJON Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal vannforsyning? (Beregne maks. øyeblikksforbruk og oal årsforbruk, dimensjon på innak, sprinkleranlegg, behov for neberegning, vannavhengighe, spesielle krav il vannkvalie?) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? ( Godkjen vannverk? Dokumenering av ilsrekkelig kapasie? ) Skal ilake ilkobles priva vannforsyning som ikke er godkjenningsplikig eer drikkevannsforskrifen? (Kan leveringskapasie og vannkvalie dokumeneres?) Er de innhene konsesjon? (Gjelder vannforsyning fra grunnvann il mer enn en hye. Er ikke nødvendig dersom NVE har få saken il ualelse.) (Se hp://www.nve.no) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal avløpsanlegg?, ( Har rensedisrik ilsrekkelig reservekapasie? Skiller avløpsvanne seg vesenlig fra normal kommunal avløpsvann?) Skal ilake/ubyggingen ilknyes priva avløpsanlegg? (Rensekrav, anleggsbeskrivelse, resipienforhold? ) Skal ilake/ubyggingen kobles il kommunal overvannsne? (Belasning, behov for beregninger, resipien, spesielle forhold?) Uløser ilake/ubyggingen krav om fornyelse / nyanlegg av kommunal vann- og avløpsanlegg 6

7 Hvordan løses reno vasjonen? (Plassering av bokser, fellesordninger, adkoms. Felles oppsamlingsplass anbefales.) ENERGIBRUK Se lokal energiuredning for Harsad kommune på hp://www.hlk.no/ under menyen Om oss - Rapporer Er de forea vurdering av muligheer for energifleksible varmesysemer? Er de planlag energiøkonomiseringsilak? Tilakes behov for sasjonær energi. (Beskrivelse) Vil ilake føre il økning av energikrevende ransporarbeid? (Alernaiv f.eks. kollekivrafikk, gang- og sykkel og lokalisering) ESTETIKK, BYGNINGSMILJØ OG LOKALMILJØ (Se f.eks Veileder T-1179 Eseikk i plan- og byggesaker, veileder T1450 Planlegging av friidsbebyggelse) Hvordan vil eseisk kvalie bli sikre for ilake, og hvordan blir ilpasningen il eksiserende omgivelser? Vil møeplasser for alle beboergrupper få en god uforming og plassering? Hvordan legges de il ree for fysisk, sosial og kulurell inegrasjon? Vil de bli lag il ree for e varier boligilbud med ilbud il alle grupper av boligsøkende? Er skille mellom offenlige friområder, frilufsområder og felles lekeområder formålsjenlig? Landskapsvirkning Hvordan er ilakes/ubyggingens visuelle virkning i landskape? Bryes errenges silhueer? Hvordan er dee dokumener? (foomonasje / modell / perspekivegning)? BARN OG UNGES INTERESSER Jf. Byggforskserien og PBL 2. Redegjør for ilake vurder i forhold il rikspoliiske reningslinjer for barn og unge (bl.a. ersaningsarealer). Vil krav om lekeplass ved inngang bli dekke? Vil krav om nærlekeplass/ballplass bli dekke? Vil krav om srøkslekeplass for sørre barn bli dekke? UNIVERSELL UTFORMING (Se f.eks Temaveiledning om universell uforming av byggverk og ueområder. Nesed: hp://www.be.no/beweb/regler/meldinger/043universelluf.pdf) Redegjør for på hvilken måe ilgjengelighe for alle - universell uforming- (også funksjonshemmede og eldre) blir ivarea. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Kulurlandskap Berører planforslage kulurlandskap med høy verdi? Kommer planforslage i konflik med ønske om ydelig og varig grense mellom by/esed og landbruk/frilufsareal? Kulurminner Berører planforslage auomaisk fredede kulurminner? Berører planforslage vedaksfredee kulurminner? 7

8 Berører planforslage bygninger, anlegg eller miljøer som er klassifiser som verneverdige i reguleringsplan? Hvordan er disse ivarea i planforslage? Hvis planforslage berører gamle seingjerder eller gårdsveger / fegaer, hvordan er disse ivarea? Berøres kulurminner i sjø? (Konak Tromsø museum - Universiesmusee v/ marinarkeolog.) Har fylkes kulurmyndighe befar område og skreve rappor (både fornminner og nyere ids kulurminner)? NÆRING I hvilken grad berøres næringsineresser av ilake? Hva slags næringsineresser skal illaes innenfor planområde? Vil ilake bidra il å realisere sraegisk næringsplan for Harsad? Er alernaive løsninger og arealdisponeringer belys og analyser ved omdisponering av næringsareal il anne formål? VEGTEKNIKK OG TRAFIKKSIKKERHET Trafikkanalyse Redegjør for dagens rafikksiuasjon (kapasiesberegning og ÅDT). Redegjør for ev. endringer i fremidens kapasiesberegning og ÅDT med ilake gjennomfør, på berøre vegne innenfor og uenfor planområde. Redegjør for ev. øk parkeringsbehov som ilake medfører? (Se vedek il PBL 69 nr.3) Veguforming Se Saens Vegvesens vegnormaler inkl. vegnormal for veg- og gaeuforming (håndbok 017) og sykkelhandboka (håndbok 233) benyes. Se hp://www.vegvesen.no/vegnormaler/. For Harsad kommunes krav og reningslinjer, kfr. Drif- og ubyggingsjenesen. Hvilke sandardklasser er benye? Veger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, høyde, kurvaur og signingsforhold? Redegjør for hvordan vegene er plasser i errenge. Der de er skjæring/fylling skal dee egnes inn på plankare eller de skal ev. leveres verrprofiler. Gang- og sykkel Vil planen ilreelegge for akiv ranspor som gange og sykling (jf. RPR for samordne areal- og ransporplanlegging og regjeringens handlingsplan for øk fysisk akivie)? Redegjør for gang- og sykkelforbindelsene il bl.a. skole, senrum, sørre arbeidsplasser og frilufsområder. Er forbindelsene baser på g&s-veg, sykkelfel eller blande rafikk? Forau og gang-/ sykkelveger skal målsees på plankare eller de skal leveres lengdeprofil og normalprofil. Hvilke avvik er de fra normalene for bredde, kurvaur og signing? Tilreelegging for kollekivrafikk Hvilke ilak er gjor for å ilreelegge for kollekivrafikk? Er de avsa plass il bussholdeplass, leskur og ev. snuplass? Avkjørsler og kryss Frisiksoner i kryss/avkjørsler fra felles adkomsveg skal reguleres inn. Vegvesenes normaler for veg- og gaeuforming 8

9 benyes. (Se veglovens forskrif om bygging og vedlikehold av avkjørsler il offenlig veg) Hvilken dimensjonerende hasighe er lag il grunn? Hvilke dimensjonerende kjøreøy er lag il grunn? Byggegrenser Byggegrenser reguleres inn, 5 m fra reg. vegkan langs off. veg. Redegjør for ev. avvik fra sandard byggegrenser i vegloven. Redegjør for plassering av garasjer. Drif Redegjør for lokalisering av snøopplag innenfor boligområder, langs veger, ved snuplasser og ved oppsamlingsplasser for renovasjon (gjelder både privae og offenlige arealer). Trafikksikkerhe og ilgjengelighe Er de rafikksikker ilgjengelighe fram il / for: Skole Lekearealer Bussholdeplass og andre kollekivilbud Barnehage Nærbuikk Renovasjon Urykning Er de vurder rafikksikkerhe for alle grupper som barn, eldre, bevegelseshemmede, folk med nedsa syn, hørsel, balanse osv.? Hvilke vurderinger er gjor med hensyn il belysning? Vil planen føre il øk rafikkbelasning på såkale usae seder - seder med flere rafikkulykker? (Informasjon om slike usae seder fås ved å konake skaderegisere ved UNN, Harsad.) ANDRE FORHOLD SOM ER VURDERT GEBYRER Forslagsiller har få forsåelse for sørrelsen på planens saksbehandlingsgebyr u fra kommunens gebyrregulaiv. (Se hp://hkpha/c2002_archive/ekweb/dok00751.xls - Plan og_oppmålingsgebyr) Fakura for gebyr skal sendes il: Dao:...Signaur fra forslagsiller:... 9

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet

Har en vurdert lokaliseringsfaktorer som avstand til: skole servicetilbud friluftsområder kollektivtilbud annet Lier kommune Sjekkliste for planlegging FAGOMRÅDE 1 PLANFAGLIGE VURDERINGER Naturgrunnlag Fortetting Grøntstruktur Landskap Estetikk Etableringsstopp kjøpesenter Lokaliseringsfaktorer Utbyggingsrekkefølge

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess

Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess Detalj- REGULERINGSPLAN - referat/tilbakemelding fra planprosess Intensjon: Bli mer kjent med rammer og interesser i planønsket Mål: Mest mulig av interesser avklares ved planprosessens begynnelse Kontaktpersoner

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Nr. 50-011 Kommune: Forslag til detaljreguleringsplan / områdereguleringsplan for:... Denne sjekklisten er et verktøy for forslagsstiller med tema som skal tas opp / beskrives

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Saksbehandler:BerntArneHelberg Vår ref: BTHE 2006/2319 Dato: 20.03.2006 sist rev. 10.02.11, KRKA SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Kommune :...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING Nr. 50-011 Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6

SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6 SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 1 av 6 Forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan / reguleringsendring / for:... Nedenfor skal forlagsstiller vise til hvor hvert tema er drøftet/behandlet i planen og plann.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE Steinkjer 20. sept 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Planområde (navn) Til stede Presentasjon av planen - formål - kartskisse med omriss av planområdet Hensikt med oppstartsmøte: Gnr/bnr

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Balsfjord kommune Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 10.4.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Januar 2016. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Fysisk planlegging 2013

Fysisk planlegging 2013 Fysisk planlegging 2013 A. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Spørsmålene er nærmere forklart og presisert

Detaljer

Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009

Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009 Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009 Del 1 Kommuneplanens arealdel 2008 og 2009 Innsigelser til kommune(del)planer 2009: 342 innsigelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer