OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK"

Transkript

1 OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS

2 2

3 Innholdsfortegnelse OVERORDNET BEVARINGSPLAN Inndeling Overordnede rammer Museene i privatarkivarbeidet Formålet for planarbeidet Presentasjon av bevaringsinstitusjoner for privatarkiv i Finnmark Statsarkivet i Tromsø (SaTø) Samisk arkiv IKAF (Interkommunalt arkiv i Finnmark) Finnmark fylkesbibliotek Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Varanger Museum IKS Verdensarvsenter for bergkunst Alta museum IKS RiddoDuottarMuseat Deanu og Vàrjjat Museasidda Vuođđudus /Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Ulike kommuner, bibliotek og historielag Statusbeskrivelse i privatarkivarbeidet i Finnmark Arkivkartlegging 2005 og oppdateringer Antall privatarkiv fra Finnmark Antall privatarkiv i kategoriene Tidsperiode for arkivbestanden Kategori-inndeling og geografisk tilknytning i arkivbestanden Etniske grupper i privatarkivbestanden Ønsker for komplettering av privatarkivmateriale Ordnings- og registreringsgrad Magasin- og oppbevaringsforholdene Detaljert forslag over bevaringsverdige privatarkiver i Finnmark En funksjonsbasert bevaringsvurdering Loppa Hasvik Kvalsund Hammerfest Måsøy Alta Nordkapp Kautokeino Karasjok Porsanger Lebesby Gamvik Berlevåg Båtsfjord Tana Nesseby Sør-Varanger Vadsø Vardø

4 4. Forslag til tiltak Utarbeide målrettete planer for privatarkivarbeidet lokalt og regionalt Styrke ressurser Ordne, katalogisere, registrere og digitalisere privatarkiv for bruk Personalressurser med arkivfaglig kompetanse Magasinressurser Innsamling og bevaring Vedlegg SAMHANDLINGSPLAN Innledning Bakgrunn og målsetning Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet Privatarkivarbeidet i Finnmark Innsamling av privatarkiv Koordinering av privatarkivarbeidet Innsamlingsområde Innsamlingsområde for institusjonene Samarbeidsformer i innsamlingsarbeidet Oppbevaring av arkivmateriale/ depotspørsmål i Finnmark Ressurser Faglige prinsipper for privatarkivarbeidet Mottak av arkiver Ordning og arkivbeskrivelse Oppbevaring og sikring Faglig nettverk for privatarkivarbeidet

5 OVERORDNET BEVARINGSPLAN 1. Inndeling Dette plandokumentet som nå legges frem består av tre deler: Bevaringsplan med detaljplan kommunevis, samhandlingsplan (se vedlegg) og forslag til tiltak. Bevaringsplanen er et resultat av arbeidet som ble påbegynt av Finnmark fylkesbibliotek høsten Arbeidet startet som et fem måneders prosjekt med sikte på å utarbeide en oversikt over privatarkivmaterialet som skal prioriteres i innsamlingsplaner av de ulike bevaringsinstitusjoner fremover. På denne måten ønskes det å sikre innsamling og bevaring av et representativt utvalg av historisk bevaringsverdige nærings-, organisasjons-, institusjonsog personarkiver i Finnmark. Siden bevaring også betyr å ha en god faglig kvalitet på privatarkivarbeidet ble prosjektet utvidet til særlig å omfatte det privatarkivarbeidet som utføres i museene i Finnmark. Med hjelp av støtte fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) ble det samtidig med bevaringsplanarbeidet gjennomført et prosjekt Privatarkiv i museer som vil bidra til at de bevarte privatarkivene blir ivaretatt på en forsvarlig måte: At de blir ordnet, katalogisert, tilgjengeliggjort og oppbevart etter arkivfaglige prinsipper og nasjonale forskrifter. Samhandlingsplanen (vedlegg) er et resultat av dette arbeidet som har som målsetning å samordne arbeidet med innsamling, ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring av privatarkiv i arkivinstitusjoner og museer i Finnmark. Som et ledd i samhandlingsplanen ble det opprettet et nettverk av institusjonene som deltar i dette samarbeidet. Vi håper at både bevaringsplanen og samhandlingsplanen fungerer som et sentralt verktøy på alle områder i privatarkivarbeidet i fylket: i bevaring, innsamling, ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring av arkiver, formidling og i arbeidsfordeling mellom de ulike bevaringsinstitusjonene. Vi håper også at bevarings- og samhandlingsplanen, særlig tilstandsrapportdelen bidrar til at staten og andre offentlige instanser som fylkeskommune og kommunene ser viktigheten og nødvendigheten av å bevilge midler til det arbeidet som gjøres på privatarkivfronten i de ulike institusjonene. Det organisatoriske og faglige rammeverket som for eksempel Riksarkivarens retningslinjer legger opp til har ikke blitt fulgt opp med økonomiske tiltak De sentrale bevaringsinstitusjonene som oppbevarer privatarkivmateriale fra Finnmark (Samisk arkiv, IKAF, Statsarkivet i Tromsø, Finnmark fylkesbibliotek og de fem konsoliderte museene) har bidratt i bevaringsplanprosessen og utkast for bevaringsplanen har blitt forankret hos disse. Historielagene i Finnmark, Stiftelsen Foldal i Kjøllefjord og andre institusjoner som eier mindre privatarkivsamlinger er ikke inkludert i dette samarbeidet denne gangen, men kan eventuelt komme inn senere Overordnede rammer Riksarkivaren har med hjemmel i arkivloven 14 1 utarbeidet retningslinjer for arbeidet med privatarkiver med virkning fra Disse retningslinjene er gjort gjeldene for 1 5

6 offentlige organer som arbeider med å ta vare på privatarkiv og for private institusjoner som mottar offentlig tilskott til sin virksomhet. I retningslinjene blir det lagt føringer for et nasjonalt og regionalt samarbeid om innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver. Samarbeide skal bygge på arbeidsdeling mellom institusjonene. Institusjoner som arbeider innefor samme geografiske område eller samfunnssektor bør inngå avtaler som avgrenser partene sine områder for innsamling av privatarkiver. Disse områdene kan defineres geografisk, tematisk eller som en kombinasjon av disse kriteriene. Hver av institusjonene bør på dette grunnlaget formulere en innsamlingspolitikk ( bevaringspolitikk ) som identifiserer hva slags arkivmateriale en tar sikte på å samle inn. Innsamlingspolitikken kan videre konkretisere en bevaringsplan som identifiserer de arkivene som en institusjon tar sikte på å samle inn, ordne og tilgjengeliggjøre. Retningslinjene anbefaler at det blir utarbeidet overordnede bevaringsplaner på nasjonalt og regionalt nivå. På regionalt skal dette samordnes av egne koordinerende ledd. Riksarkivaren og ABM-utvikling har i fellesskap bygd opp et landsdekkende nettverk av koordinerende institusjoner i privatarkivarbeidet. Disse skal fungere som regionale kompetansesentre som bidra til å koordinere arkivarbeidet i sine fylker. Det er derfor etablert en infrastruktur for nasjonal og regional samhandling i privatarkivarbeidet. Finnmark fylkesbibliotek fikk en slik funksjon av Riksarkivaren. 3 Retningslinjene understreker nødvendigheten av å sikre privatarkivene i depotinstitusjonene. Det bevarte arkivmaterialet skal sikres mot vann og fuktighet, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mor skadeverk, innbrudd og ulovlig adgang. Så langt det er råd skal depotinstitusjonen følge forskrift om offentlige arkiver. Videre sier retningslinjene at depotinstitusjonene må ta ansvar for det oppbevarte arkivmaterialet ikke utsettes for unødig slitasje, og for å iverksette nødvendige tiltak for unngå eller rette opp skader. 4 Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiv etablerer et faglig og organisatorisk rammeverk for privatarkivarbeidet nasjonalt og regionalt. Organisatorisk legger retningslinjene opp til en struktur der Riksarkivaren koordinerer arbeidet nasjonalt, mens de regionale koordinerende organene samordner privatarkivarbeidet i fylket. I tillegg forutsetter retningslinjene at de institusjoner som tar imot privatarkiv skal legge arkivfaglige prinsipper til grunn for dette arbeidet. I fylkeskommunens kulturstrategier for Finnmark er arbeidet med styrking av det regionale ABM-samarbeidet og arbeidet for privatarkivene ansett som et viktig satsingsområde. 5 Med bakgrunn i Finnmark fylkesutvalgs vedtak i desember ble det bestemt å igangsette planarbeidet for bevaring av privatarkiver i Finnmark fylkesbibliotek i fellesskap med andre sentrale privatarkivaktører i fylket: IKAF (Interkommunalt arkiv i Finnmark), Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø og museene i Finnmark. Samiske museene er 2 med kommentarer 3 Brev fra Riksarkivaren, datert Retningslinjene, punkt og henviser til Arkivforskriften: 5 Regionale kulturstrategier for Finnmark Finnmark fylkesutvalgets vedtak 08/54. 6

7 inkludert i dette planarbeidet som følge av en samarbeidsavtale 7 mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune hvor partene er enige om at privatarkiv i Finnmark er et viktig grunnlag for å dokumentere og formidle Finnmarks historie, og vil bidra til å styrke arbeidet med privat arkiv Museene i privatarkivarbeidet Museumsmeldingen 8 gir viktige føringer for privatarkivarbeidet i museene. Det er nettopp museene som forvalter sentrale deler av kildegrunnlaget til kunnskap om privat samfunnssektor (personer, organisasjoner og bedrifter), avhengig av i hvilken grad det er etablert egne arkivfaglige institusjoner i de enkelte fylkene. Forskning, kunnskapsutvikling og formidling i museene og generelt baserer seg på det materielle og immaterielle kildegrunnlaget som museumssamlingene representerer. Derfor skal samlingene, inkl. privatarkivene, være et sentralt utgangspunkt for forskning, formidling og undervisning, og museenes innsamling skal være relatert til disse formålene. Dette betinger at samlingene forvaltes på en god og gjennomtenkt måte med planer for utvikling og oversikt over tilstand, omfang og kvalitet. Samlingene kvalitet og representativitet blir derfor av stor viktighet. Ny kunnskap om materielle og immateriell kulturarv forutsetter tilgang på primærkilder og pålitelig dokumentasjon. Arkiv etter private virksomheter kan inneholde informasjon av stor verdi for enkeltpersoner, lokalsamfunn og samfunnet generelt. Tilgang til arkiver fra privat samfunnssektor er også viktig som dokumentasjon av kulturelle, rettslige og personlige interesser til enkeltpersoner og grupper av mennesker. Private og offentlige arkiv blir ofte skapt i en samhandling mellom offentlige og private samfunnsaktører og utgjør integrerte deler av et felles samfunnsminne. Konsekvensene og resultatene av disse samhandlingene finner vi for en stor del dokumentert i offentlige arkiver, og der finner vi selvsagt også de politiske vedtakene. Men kildene til kunnskap om hvordan private organer har utviklet seg og til dels vært premissleverandører for politiske beslutninger, ligger primært i deres egne arkiver. Private organisasjons- og institusjonsarkiver vært benyttet til blant annet å dokumenter kulturelle minoritetenes historie. I Finnmark bærer de fleste kommuner preg av både norsk, samisk og kvensk / finsk kultur. Samene er anerkjent som urbefolkning og kvenene har fått status som en nasjonal minoritet. Det er også vært en del nyinnvandring fra Finland fra 1960-tallet. Dessuten er det også kommet innvandrere fra Russland til Finnmark slik at Finnmark er det fylket hvor det lever flest russiske innvandrere i Norge, sett i forhold til folketallet. Det er også bosatt mange med flyktning- eller asylsøkerbakgrunn i fylket. Det er gjennom egne organisasjoner, lag og foreninger at etniske grupper har synliggjort seg og disse arkivene er svært viktige kilder for å dokumentere deres historie. Et viktig tiltak i samlingsforvaltning som er nevnt i Museumsmeldingen er at museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. Museene har en viktig rolle i utviklingen av privatarkivarbeidet og det er sterkt behov for samordning, fellesløsninger og faglig standardisering. Det er nødvendig med samordning og gode fellesløsninger for oppbevaring, tilgjengeliggjøring og publikumservice. Tilfredsstillende oversikt over privatarkivmateriale og tiltrekkelig tilgjengeliggjøring av dem gjennom ordning, registrering og digitalisering 7 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget 2007, artikkel 8: Arkiv, bibliotek, museum. 8 St.meld.nr.48 ( ). Fremtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying (Museumsmeldingen). 7

8 medbringer at relevant og interessant arkivmateriale blir skikkelig utnyttet i forskning og formidling. En av de største utfordringene i forvaltningen av samlingene ligger på digital samlingsforvaltning. Museenes arkiver bør derfor registerets i Asta og gjøres tilgjengelige i Arkivportalen. Fordi at foto- og privatarkivarbeidet har mange felles utfordringer, vil samordning av det regionale fotobevarings- og privatarkivarbeidet kunne styrke arkivkompetansen i museene og fotobevaringskompetansen i arkivinstitusjonene og gi både fagmiljøer og publikum et økt oversikt og tilgang. ABM-utvikling og Riksarkivaren har i felleskap igangsatt prosjektet Privatarkiv i museer som tar sikte på kvalitetsheving, standardisering og effektiv samhandling. Prosjektets hovedmål er å bidra at privatarkiv i de konsoliderte museene skal være godt bevart, ordnet og tilgjengelige for bruk. Det blir viktig å videreføre denne innsatsen. Målsetningen innebærer videre at museene i sine samlingsforvaltningsplaner også formulerer retningslinjer for oppbevaring, ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring av arkiv som samsvarer med arkivfaglig metode og praksis. Dette er videre en forutsetning for at privatarkiver i museene skal kunne legges til rette i en landsdekkende infrastruktur for arkivinformasjon, slik at brukere kan få god tilgang til kildematerialet, både gjennom kataloger på nett og ved direkte tilgang til digitaliserte kilder. Det er viktig at det støttes opp under dette arbeidet, også i museer som forvalter verdifulle arkiver. Det overordnede målet er at de store kulturelle verdier som arkiver og annet kildemateriale representerer, blir tatt vare på og gjøres enklere tilgjengelig for befolkningen Formålet for planarbeidet I Riksarkivarens retningslinjer for arbeid med privatarkiv defineres bevaringsplanen som en oversikt over de arkivene en eller flere depotinstitusjoner tar sikte på å bevare. Et formål med planarbeidet er å utarbeide en slik plan for det fremtidige bevaringsarbeidet knyttet til privatarkiver i Finnmark. Denne overordnede planen omfatter alle typer arkivmateriale, som i Riksarkivarens retningslinjer defineres som privatarkivmateriale: Dokumenter og registre på papir, elektronisk materiale i databaser, kart, tegninger, fotografier, film, lydopptak, video, dvd, disketter og CD-plater skapt av private arkivskapere. En del privatarkivmateriale er allerede bevart i ulike bevaringsinstitusjoner, men det finnes også store mengder bevaringsverdige privatarkiv hos eksisterende eller nedlagte bedrifter/organisasjoner som må sikres bevart for ettertiden. Hovedmålet med bevaringsplan er: Å være et forslag om hvilke samfunnssektorer og hvilke typer privatarkiver som bør prioriteres i innsamling og bevaring slik at man sikrer at en mest mulig helhetlig dokumentasjon av samfunnsutviklingen i Finnmark blir bevart. En planlagt innsamling og prioritering av arkiver er nødvendig for at viktige arkiv ikke skal gå tapt. I tillegg utgjør elektroniske arkiver en stor utfordring i bevaringsarbeidet. Å være et viktig redskap for alle bevaringsinstitusjoner i Finnmark i utarbeidelse av egne bevaringsplaner og i planlegging av arkivarbeid både ressursmessig og arealmessig. 9 St.meld.nr.48 ( ). Fremtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying (Museumsmeldingen). 8

9 Å være et sentralt verktøy i rolle- og oppgavefordeling for privatarkivarbeidet i Finnmark, og på denne måten danner den grunnlag for det fremtidige samarbeidet i fylket knyttet til privatarkiv slik at de ulike arkivaktørene bidrar på best mulig måte i innsamling, bevaring, ordning, katalogisering og tilrettelegging av privatarkiver i fylket. Følgende konkrete problemstillinger belyses i dette plandokumentet: 1. Kartlegging. Hvilke typer privatarkiver og samlinger finnes allerede bevart i ulike depotinstitusjoner? Hvor og under hvilke forhold er de bevart (er de ordnet, tilrettelagt for bruk, hvordan er magasinenes tilstand)? Hvilke samfunnssektorer, geografiske områder og tidsepoker dokumenterer materialet? 2. Bevaring og innsamling. Hvilke typer privatarkiver prioriteres bevart i innsamlingsstrategier og hvorfor nettopp disse? Hvilke samfunnssektorer er svakt eller ikke representert med arkivmateriale i bevaringsinstitusjonene og hva er viktig å prioritere i fremtiden? 3. Samarbeid. Hvordan skal arbeidsfordeling i innsamlingen foretas mellom de ulike arkivaktørene og hvordan skal samarbeidet med privatarkiver samordnes fremover i forhold til innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv? 4. Finansiering. Hvordan skal bevaring av privatarkiv gjennomføres? Hvem antas å dekke kostnadene ved privatarkivarbeid? Finnmark fylkesbibliotekets fotoarkiv. Fotograf: Sonja Siltala 9

10 1.4. Presentasjon av bevaringsinstitusjoner for privatarkiv i Finnmark Finnmark er arealmessig det største fylket i Norge. Det er også et fylke hvor det har vært få institusjoner som har hatt som oppgave å samle inn privatarkiv. Det har to egne arkivfaglige institusjoner i Finnmark: Samisk arkiv i Kautokeino og Interkommunalt arkiv i Finnmark i Lakselv. I tillegg har Statsarkivet i Tromsø stått for en viktig innsats. Finnmark fylkesbibliotek og museene har hatt en viktig rolle overfor private arkiver og samlet forvalter de ca. halv parten av det som er bevart av privatarkiver i Finnmark (se Tabell 1.). I de kommuner som står uten bevaringsinstitusjon som Loppa, Hasvik, Lebesby og Båtsfjord har kommunearkiver hatt en rolle mottaker av privatarkiver. Tabell 1. Antall privatarkiv og fotomateriale med opphav i Finnmark i ulike bevaringsinstitusjoner. Basert på arkivkartleggingen 2005 med oppdateringer Statsarkivet i Tromsø (SaTø) Statsarkivet i Tromsø (SaTø) sitt ansvarsområde er Troms, Finnmark og Svalbard. Statsarkivet skal ta imot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra lokal og regional statlig forvaltning. SaTø har tilsyns- og veiledningsoppgaver også overfor kommuner og fylkeskommuner i ovennevnte distrikt. SaTø har også tatt vare på et bredt spekter av private arkiv hvorav det er 10

11 en del privatarkiv fra Finnmark. Arbeiderbevegelsens regionale arkiver fra Nordland, Troms og Finnmark er i dag samlet i Statsarkivet i Tromsø. I et styremøte avholdt av Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge (ABANN) ble eiendomsretten til alle arkivene som per da var plassert i Statsarkivet i Tromsø enstemmig overført til Statsarkivet. Statsarkivet i Tromsø har også annet privatarkivmateriale fra Finnmark som hovedsakelig har hatt tilknytning til statlig embete eller institusjon i Finnmark. SaTø sin oppgave er å bevare arkiv og gjøre dem tilgjengelig gjennom registrering og katalogisering. Slik er arbeidet uløselig knyttet til kulturvernet. Primærkildene er nært tilgjengelig for forskningsmiljøet på universitetet. Samtidig er Statsarkivet i Tromsø en serviceinstitusjon for den del av publikum som skal ha dokumentert sine rettigheter og for SaTøs største brukergruppe som er slektsforskere. SaTø er både et forvaltningsorgan og en vitenskapelig kulturverninstitusjon Samisk arkiv Samisk arkiv i Kautokeino er en arkivinstitusjon med privatarkiv som spesiale. Samisk arkiv ble etablert som en stiftelse i I 2005 ble Samisk arkiv overført til Arkivverket, og ble der organisert som en egen avdeling direkte underlagt Riksarkivaren. Samisk arkiv har hele landet som sitt arbeidsområde. Arkivet har et ansvar for offentlige arkiver av betydning for samisk samfunn, historie og kultur men også et ansvar for samiske privatarkiver. Arkivet skal ta imot, bevare og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra det samiske samfunn. Formålet med dette er blant annet å sikre skriftlig historisk kildemateriale som kan belyse samisk historie, og å gjøre dette tilgjengelig for publikum. Dette vil videre være et viktig grunnlag for arbeidet med samisk språk, historie og kultur. Samisk arkivarbeid består altså på den ene siden av oppsporing og tilgjengeliggjøring av eldre arkiver. På den andre siden må også nyere tids arkiver sikres for ettertiden. Et eksempel på nyere tids materiale som må sikres er de samiske organisasjoners arkiver, som vil være et viktig grunnlagsmateriale når nyere samisk historie skal skrives. Samisk arkiv har til nå hatt et fokus på arbeidet med de samiske landsdekkende organisasjoners arkiver (NSR/NRL), med lokallag- og foreninger, men også personarkiver til foregangspersoner innen samisk kultur- og samfunnsliv. Samisk arkiv har også arbeidet med reindriftsarkiver (driftsenhet/siida andel), institusjonsarkiver og bedriftsarkiver IKAF (Interkommunalt arkiv i Finnmark) Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Statsarkivet i Tromsø har tilsyn og faglig veiledning. IKAF er arkivdepot for medlemmenes papirbaserte og elektroniske arkiv. IKAF skal bistå sine medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene. IKAF gi blant annet råd om arkivdanning, arkivrutiner og arkivplaner gjennom opplæring og veiledning. Alle kommuner og fylkeskommunen i Finnmark har medlemsrett i IKAF. Ordningen med avlevering av privatarkiv er et tjenestetilbud som inngår i kommunenes kontingent til IKAF. IKAF ordner og katalogiser kommunenes eldre arkiver og personregistre. 11

12 Finnmark fylkesbibliotek Finnmark fylkesbibliotek er oppnevnt av Riksarkivaren som koordinerende instans for privatarkivarbeidet i Finnmark. Dette innebærer flere oppgaver: å bidra til samordning av privatarkivarbeidet, å være faglig veileder og rådgiver til de som ønsker det og å utarbeide overordnet bevaringsplan for privatarkivarbeidet i fylket. Fylkesbiblioteket har også vært et bindeledd til Riksarkivaren og ABM- utvikling sentralt. I tillegg er Finnmark fylkesbibliotek ansvarsinstitusjon for fotomateriale i fylket. Det oppbevares også en stor mengde privatarkivmateriale (50-60 ulike arkivskapere) ved Finnmark fylkesbibliotek, inkludert en unik boksamling knyttet til privatarkivmaterialet. Finnmark fylkesbiblioteket har fått levert bildemateriale de har kjøpt av Foto Edvardsen, i Kirkenes. Bilde viser fra venstre: Odd Hansen, Einar Niemi, Sissel Jakola og Åsmund Warelius. Året er Foto: Foto Edvardsen, Arkiv: Finmarksbiblioteket. 12

13 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS (Kystmuseene) eies av kommunene Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg og Gamvik. Museet har fem avdelinger med hovedkontor i Honningsvåg. Den konsoliderte enheten har til sammen 20 ansatte. Selskapet har under utvikling mest mulig felles planer for innsamling og en felles forvaltningsplan for samlingene. Dette innebærer målsetting, arbeidsdeling og en felles profil for selskapet som helhet, samtidig som man tar hensyn til at den enkelte avdeling også skal fungere som lokalmuseum for sin kommune. Måsøy museum ligger i kommunesenteret Havøysund i Måsøy kommune. Måsøy museum er etablert i en bygning som opprinnelig ble bygd som prestebolig. Kystkulturen er avdelingens tema. Museets samlinger reflekterer utvikling av fiskeredskap og fiskeriteknologi, og dokumenterer hvordan fiskeflåten har utviklet seg i området. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms befinner seg i Hammerfest. Avdelingen skal være et dokumentasjonssenter for krig og gjenreisning i Finnmark og Nord-Troms. Museet er også lokalmuseum for Hammerfest og Sørøysund. Nordkappmuseet ligger i kommunesenteret Honningsvåg i Nordkapp kommune. Museet presenterer kystkultur og fiskerihistorie gjennom flere årtusen med fokus på endringene i kystsamfunnene og kystkulturen langs Finnmarkskysten. I tillegg er utviklingen av turismen til Nordkapp og Finnmark et viktig tema i museets ansvarsområde. Museet har en gammel slipp fra 1950-årene som er under restaurering og et provisorisk E-kraftverk fra 1951 med generator fra det tyske slagskipet Tirpitz. Gamvik museum ligger i fiskeværet Gamvik i Gamvik kommune. Museet er etablert i det gamle fiskebruket Brodtkorbbruket. En veldig viktig del av museets oppgaver er knyttet til å samle dokumentasjon om museumsbyggets tidligere funksjon og historie. I tillegg ivaretar Gamvik museum kulturhistorien spesielt på Nordkynhalvøya og dokumenterer lokal historie fra eldre steinalder til nyere tid, særlig hvalfangstsperioden og Mehamn-opprøret. Gamvik museum er deltaker i Kystverkets etatsmuseum og har ansvaret for utstilling på Slettnes fyr som er den nordligste fyrstasjonen i verden. Berlevåg Havnemuseum ligger i kommunesenteret Berlevåg i Berlevåg kommune. Museets hovedbygning er en restaurert lagerbygning tidligere eid av Statens Havnevesen som også bygde moloene i Berlevåg. Museet er ansvarsmuseum for lokalhistorie i Berlevåg- Kongsfjord-området med særlig blikk på de ulike fasene av den omfattende havneutbyggingen på stedet som har foregått i nesten 100 år. Museet dokumenterer også temaer innenfor sjøfart og fiskeri Varanger Museum IKS Varanger Museum IKS eies av kommunene Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. Museet har tre avdelinger med hovedkontor i Vadsø. Som hovedsatsingsområde er museenes ansvarsområde å være lokalmuseum for de respektive kommuner. Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum ble fra 1998 ansvarsmuseum for kvenhistorie og -kultur i Norge. Museet jobber også med temaer knyttet til Vadsøs historie med spesielt blikk på Vadsøs rolle som fiskevær, jordbruksområde og handels- og administrasjonsby. Museets 13

14 administrasjon ligger i den eldre handelsgården Esbensengården i Ytrebyen. Museet forvalter også kvengården Tuomainengården i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. Til museet hører Vadsøya kulturpark og utstillingen "Luftskip og båter" som ligger på hurtigrutekaia. I tillegg eier museet fiskebåten Kjartan. Vardø museum er Finnmarks eldste museum stiftet i 1894 som et naturhistorisk museum. Museet ble fra 1995 ansvarsmuseum for Pomorhistorie. I tillegg har museet en avdeling for byhistorie og en for partisanvirksomheten under krigen. Hovedoppgaven for museet er å samle, bevare, dokumentere, forske og formidle Pomorhistoriens kultur men også lokal og regional historie. Museet er ansvarsmuseum for formidling av Vardø bys historie, Vardø som pomorhovedstad, grensefestningsby og fiskevær, samt trolldomsforfølgelsene og også natur geologi i området. I tillegg kommer et faglig samarbeid mellom museene i Kirkenes, Vadsø og Vardø, som handler om den norske emigrasjonen til Kolahalvøya i Russland fra midten av 1800-tallet. Ved Varanger museums avdeling i Vardø eies bygg, samlinger med mer av Vardøhus Museumsforening, som administrasjonsbygget Lushaugen som også huser museets grunnutstillinger, Brodtkorbsjåene med Pomormuseet, fiskebåten Einar 2 samt alle magasinerte samlinger for øvrig. Videre disponerer museet skolebygningen i Kiberg som huser Partisanmuseet. Sør-Varanger museum er ansvarsmuseum for grenselandhistorie. Dette innebærer blant annet historie i fellesområdet som Sør-Varanger var en del av før grensa mot Russland kom i 1826, og frem til i dag. Museets første anlegg var Bjørklund gård, en nedlagt døleinnvandrergård fra 1800-tallet som ble kjøpt inn I dag har museet 16 ulike anlegg. Disse ligger spredt rundt i kommunen og representerer et tverrsnitt av byggeskikk og historie knyttet til viktige linjer i kommunens eldre historie. Frem til 1997 var Strand internat i Pasvik museets hovedbygning. Men da Grenselandmuseet i Kirkenes sto ferdig samme år, ble administrasjonen flyttet og nye faste utstillinger lagt dit Verdensarvsenter for bergkunst Alta museum IKS Alta museum har fra vært et interkommunalt selskap som eies av Alta kommune og Finnmark fylkeskommune med 50 % ansvarsandel hver. Selskapet skal arbeide med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Museets samlinger representerer bergkunsten i Alta og skal dokumenteres og samles i et bergkunstarkiv. Museets samlinger representerer også Altas nyere historie og det som skal tilstrebes størst mulig grad av kulturelt mangfold i samlingene (herunder kjønnsmessig, etnisk og sosialt) RiddoDuottarMuseat RiddoDuottarMuseat er en konsolidert driftstiftelse som består av fire nordsamiske konsoliderte museer i Vest-Finnmark: Jáhkovuona Mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum, Porsáŋggu musea/porsankin museo/porsanger museum, Guovdageainnu gilišillju/kautokeino bygdetun og Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok. RiddoDuottarMuseats hovedadministrasjon er ved Sámiid Vuorká-Dávvirat i Karasjok. Museet presenterer stor bredde innenfor samisk kultur, historie, samtid og kunst, også den trekulturelle kulturhistorien i Finnmark og Sápmi. RDM formidler samisk innlandskultur, reindrift, sjøsamisk kultur og møtet mellom samisk, kvensk og norsk kultur gjennom gjenstander, foto og immaterielle kulturminner. I tillegg forvalter RDM en stor samisk samtidskunstsamling. 14

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Orientering om arbeid rundt privatarkiv Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Privatarkiver hvorfor er dette en oppgave for IKA? Privatarkiver er viktig dokumentasjon Historisk Forvaltning Rettigheter IKA

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder BIPAprosjektet Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder Aust-Agder kulturhistoriske senter Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) er en ABM institusjon med røtter tilbake til 1832.

Detaljer

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo.

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo. Samarbeid om KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE Avtaleinngått7. mars2001mellom ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo og Riksarkivet,Oslo Avtaleninneholderåtte siderog

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og målsetjing Privatarkiv er arkiv frå alle typar ikkje-offentleg verksemd: privatpersonar, lag og organisasjonar, verksemder innanfor tenesteyting,

Detaljer

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Årsmelding 2001 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Privatarkiv () Metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse for privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Årsmelding 2000 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Sammendrag av analysene

Sammendrag av analysene Sammendrag av analysene Det er utført to analyser over de bevarte privatarkivene i fylket: Bestandsanalyse og samfunnsanalyse med historisk riss. I bestandsanalysen ble det avdekket privatarkivtyper i

Detaljer

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn

BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida (DMV) Administrasjon: Direktør + økonomisekretær, arbeidssted VSM, Varangerbotn Seminar: Immateriell kulturarv, Tromsø 14.-15. oktober 2013 Arr: Norsk kulturråd Mia Krogh Varanger Samiske Museum Tana og Varanger museumssiida BAKGRUNN Deanu ja Várjjat museasiida Tana og Varanger Museumssiida

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga)

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Det best dokumenterte fiskeriet i Norge er Oslofjordfisket Arkivmeldinga VIKTIGE OG RIKTIGE ERKJENNINGAR: Det trengs ei systematisk

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Finnmark fylkesbibliotek Tjenesteproduksjon. Hva, hvorfor, hvordan? Stine Qvigstad Jenvin

Finnmark fylkesbibliotek Tjenesteproduksjon. Hva, hvorfor, hvordan? Stine Qvigstad Jenvin Finnmark fylkesbibliotek Tjenesteproduksjon. Hva, hvorfor, hvordan? Stine Qvigstad Jenvin Sommarøy, 12. juni 2015 Finnmark fylkesbibliotek Bibliotekutvikling Litteraturformidling Samarbeid med bibliotek

Detaljer

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF ble - opprettet i 1997 som en samarbeidsordning (kml 27) mellom kommuner formål bevare arkiv i kommunene. Finansiert gjennom tilskudd fra kommunene basert på folketall,

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

VEFSN KOMMUNE. Asle H Tveiti Kommunearkivar

VEFSN KOMMUNE. Asle H Tveiti Kommunearkivar Asle H Tveiti Kommunearkivar EDB-kandidat ved EDB-skolen Arkivakademiet Arbeidet ca 22 år i Forsvaret - hvorav 3 år som arkivar Regional arkivar AiN i Sandnessjøen i 1994-95 Kommunearkivar i Vefsn kommune

Detaljer

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Sted: RiddoDuottarMuseat (SVD) og Rica Hotell, Karasjok Tidspunkt: 20.-22.mars 2013 Ansvarlige institusjoner for seminaret og prosjektet:

Detaljer

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21.

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. mai 2008 Edsformular fra Talvik 1747 På denne tiden måtte innvandrere fra andre

Detaljer

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3:

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3: Årsmelding 1999 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommunene i Finnmark

Detaljer

Bevaringsplanarbeidet i Nordland

Bevaringsplanarbeidet i Nordland Bevaringsplanarbeidet i Nordland Arnstein Kjelaas 12. november 2015 Foto: Peter Hamlin Oversikt Bakgrunn Utfordringer Hvordan vi arbeider Status Bakgrunn/historikk Fylkeskoordinerende institusjon «Privatarkiv

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Stortingsmeldingen om arkiv som ble lagt fram 9. november 2012 bød på store skuffelser

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og *lgjengeliggjorte privatarkiv i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Ressurser og frampek Bjørn Bering og Ellen Røsjø 1 Vi skal snakke om: Utviklingen av feltet kort

Detaljer

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND

BEDRE FØRE VAR ENN ETTER SNAR BEVARINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR PRIVATARKIV I OPPLAND FORORD Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland er et samarbeidsprodukt mellom Statsarkivet i Hamar og Opplandsarkivets sekretariat. Sekretariatsleder for Opplandsarkivet, Cecilie Lintoft,

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark

Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2006 IKAF Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark.

Detaljer

BEVARINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I OSLO. Kirsti Gulowsen Fagansvarlig for privatarkiv Oslo byarkiv

BEVARINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I OSLO. Kirsti Gulowsen Fagansvarlig for privatarkiv Oslo byarkiv BEVARINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I OSLO Kirsti Gulowsen Fagansvarlig for privatarkiv Oslo byarkiv 19. november 2015 2 Hva vi trodde var utfordringene Særlige utfordringer i Oslo som samfunn

Detaljer

Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»: Bestands- og samfunnsanalyse med historisk riss for privatarkiv i Finnmark

Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»: Bestands- og samfunnsanalyse med historisk riss for privatarkiv i Finnmark Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»: Bestands- og samfunnsanalyse med historisk riss for privatarkiv i Finnmark Innhold Innledning... 3 Målet for prosjektet... 3 Analysene...

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

Lyrikk, idrett og innvandring. Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver

Lyrikk, idrett og innvandring. Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver Lyrikk, idrett og innvandring Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet 1.1.2007 - Ca. 4000 hm arkiver

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter.

Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter. Røros kobberverks arkiv Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter. Del A. Grunnleggende informasjon. 3:1: Sammendrag med beskrivelse

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Status og strategier for privatarkivarbeidet i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Arkivarforeningens vårseminar 15. mars 2016 Ellen Røsjø ellros@arkivverket.no 1 Samdok/PRIV

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Bjørn Bering, 11.11.2015 1 Riksarkivarens tre roller 1. Myndighet a) faglige standarder og retningslinjer b) inspeksjon og kontroll c) spesifikke oppgaver i henhold

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden.

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden. ARKIV ER VIKTIG Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal kunne få innsyn i arkiver. Et slikt offentlighetsprinsipp gjør det mulig å kontrollere politiske og administrative avgjørelser

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015

KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015 KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015 Ingeborg Stensrud rådgiver Trondheim byarkiv 1 Trondheim byarkiv Bevare eller kaste? Dokumenthåndtering i Trondheim kommune

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark / IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014 Seminar om kvensk immateriell kulturarv Vadsø 11. og 12. juni 2014 Mitt utgangspunkt Store forventninger til Kulturrådet, lista er lagt høyt. Handler om den kvenske kulturen både i forhold til kvenene

Detaljer

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Bosetning og kultur -sørsamer -lulesamer -nordsamer -østsamer Sørsamene fra Saltfjellet i nord til Femunden

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter Når kultur skal selges - Nina Katrine Prebensen Førstelektor, reiseliv og hotellfag, Høgskolen i Finnmark, Styreleder, Finnmarksløpet AS Hva er kultur? Kultur er de ideer, regler, normer, koder og symboler

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Kilder til Nordlands mangfoldige historie...

Kilder til Nordlands mangfoldige historie... Kilder til Nordlands mangfoldige historie... Plan for arkivfeltet i Nordland 2005 2009 Nordland fylkeskommune Innhold 1.0.0 Innledning side 4 1.1.0 Vedtakskompetanse side 4 1.2.0 Definisjoner side 4 2.0.0.

Detaljer

Båtsfjord havn 1919. Fotograf ukjent (Nergaard- samlingen)

Båtsfjord havn 1919. Fotograf ukjent (Nergaard- samlingen) Innholdsfortegnelse 1. FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK... 2 2. MÅLSETNING OG SATSINGSOMRÅDER 2010... 3 2.1 HOVEDMÅL... 3 2.2 SATSINGSOMRÅDER... 3 2.3 SPESIELLE UTFORDRINGER... 3 3. RESSURSINNSATS... 5 3.1 PERSONALRESSURSER

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Felles løft for Finnmarkshistorien

Felles løft for Finnmarkshistorien Felles løft for Finnmarkshistorien Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark WORLD HERITAGE ROCK ART CENTRE Prosjektet er støttet med midler fra: Forsidebilde: Johanna Storrønning

Detaljer

Samfunnsanalyse Vestfold - Buskerud

Samfunnsanalyse Vestfold - Buskerud Samfunnsanalyse Vestfold - Buskerud Samfunnsanalyse Hva ser vi etter? Hvordan gjennomfører vi en samfunnsanalyse? Utgangspunkt: funksjonsbasert bevaring - Identifisere samfunnsområder og særtrekk i et

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Rapport I mai 1996 ble det etter pålegg fra Riksarkivaren satt i gang et prosjekt ved Høgskolen i Akershus for å avlevere arkiver.

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen Tema Strategi 2014 2017 Samdok bakgrunn og status Signalprosjekt 2015 Prioriteringer

Detaljer

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv tolkning og kunnskapsbehov Randi Ertesvåg ABM-utvikling Lillehammer 20. oktober 2009 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Tango (Argentina og

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Hva er Norsk Arkivråd? Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon For alle som arbeider med eller er interessert

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer