KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo."

Transkript

1 Samarbeid om KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE Avtaleinngått7. mars2001mellom ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo og Riksarkivet,Oslo Avtaleninneholderåtte siderog tre vedlegg.

2 1. Formål og lovhjemmel Det finnes ikke noen plikt til bevaring eller avlevering for private arkivskapere. Dette er et problem for arkivinstitusjoner som arbeider med privatarltiv.derfor framstår arbeidet med privatarkiv som noe tilfeldig, både når det gjelder kartlegging, bevaring og tilgjengeliggjøring. En privat arkivskaper kan - i motsetning til en offentlig - henvende seg til en hvilken som helst oppbevaringsinstitusjon og søke om å få avlevert arkivet sitt dit. Dette selv om denne depotinstitusjon muligens ikke er den som ut fra arbeidsområdet sitt eller tilgjengeligheten er den mest formålstjenlige. Riksarkivet (i det følgende forkortet til RA) og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (AAB) har i praksis delt det nasjonale ansvaret for arbeid med privatarkiv av landsomfattende eller nasjonal karakter seg imellom. Ansvarsfordelingen er imidlertid ikke formalisert, slik at det ikke er lagt til rette for en effektiv bevaringspolitikk. Det er formålet med denne samarbeidsavtalen å avgrense de to arkivinstitusjonenes arbeidsfelt mot hverandre. Utgangspunktet for samordningen av arbeidet med privatarkiv i Norge er at en med en gitt institusjonell struktur og begrensede ressurser søker å sikre den best mulige kartleggingen, - bevaringen og tilgjengeliggjøringen av bevaringsverdige privatarkiv, med henblikk på feltarbeid, depotplass og formidling. Derfor skal en ifølge Ot.prp. nr. 77, , Om lov om arkiv, få i stand et funksjonelt samarbeid mellom alle institusjoner som arbeider for å bevare privatarkiv, med sikte på en samlet og målrettet innsats for å få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser (s. 19). Arkivloven definerer at Riksarkivaren skal holde oversyn over bevaringsverdige privatarkiv og registrere privatarkiv som er særskilt verneverdige. Samarbeidsavtalen mellom RA og AAB er å betrakte som et steg på vei mot et omfattende avtaleverk om arbeid med privatarkiv i Norge som inkluderer alle relevante institusjoner. Dette avtaleverket er igjen en forutsetning for at Riksarkivaren skal kunne holde oversikt over bevaringsverdige privatarkiv i Norge. 2. Riksarkivet og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek generelt Med henblikk på RA og AAB er den generelle samordningeriav deres kartlegging, bevaring og tilgjengeliggjøring som følgende: 2.1 Riksarkivet RA bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdig arkivmateriale etter private arkivskapere med nasjonalt tilsnitt eller landsomfattende virksomhet, om ikke annet er formelt avtalt med andre arkivinstitusjoner. RAs arbeid gjelder både bedrifter, organisasjoner, institusjoner og personer. I den grad dette ikke er blitt gjort tidligere, inngår RA formelle samarbeidsavtaler med de 2

3 arkivinstitusjonenesom arbeidermed å få innlemmeti sin bestandprivatarkiveretter arkivskaperemed nasjonalttilsnitteller landsomfattendevirksomhet.videresamordner Riksarkivetbevaringsarbeidetmedprivatarkivi Norge. Videre koordinererra arbeidetmed Samkatalogen,som er et nasjonaltregisterover bevarte privatarkivi Norge, og rapportererselv til dette registret. 2.2 Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek AAB bevarerog gjørtilgjengeligarkivmaterial etter arbeiderbevegelsensamt organisasjoner og personerinnendet som løselig kankalles "venstresiden".aktuelleområderinnen venstresidenkan spesielt værestudentbevegelse,kvinnebevegelse,fredsbevegelse, ungdomsorganisasjonerog internasjonaltsolidaritetsarbeid.ansvarsområdeter nærmere spesifisertunderpkt Innensine ansvarsområderomfatteraabs virksomhetbådeorganisasjonsarkivog personarkiv.virksomhetenomfatterulike materialtyper,i dagførstog fremstpapir(arkiv), trykksaker(bibliotek),bilder(bildetjenesten)samt lyd og gjenstander(førstog fremstfaner). AABs ansvarsområd er landsdekkendeorganisasjoner,personermed virksomhetpå nasjonaltplan samtfylkeneoslo, Akershusog Buskerud.I helt spesielle tilfeller kan materialeetter virksomheterogså andresteder i landetoppbevaresi AAB. AAB fungereretterbehovsom faglig rådgivningsinstansfor arbeiderbevegelsensregionale arkiv.der en offentlig arkivinstitusjoner depotinstitusjon(entengjennomavleveringeller deponering)for et av arbeiderbevegelsensregionale arkiv,er det førstog fremst denne institusjonensom skal fungeresom faglig rådgivningsinstansdersomikke anneter avtalt spesielt. AAB utvikleri samrådmedra etterhvertsom ressursenetillaterdet, en bevaringsplanfor arkivskapereinnen AABs ansvarsområdesom hareller harhatten landsomfattende virksomhet.tilsvarendeutvikleraab i samrådmed Statsarkiveti Oslo og andrerelevante arkivinstitusjoneren bevaringsplanfor arkivskaperemed tilknytningtil arbeiderbevegelsen og venstresideni Oslo og Akershus.I samrådmed Statsarkivetpå Kongsbergutvikles en bevaringsplanfor arkivskaperemed tilknytningtil arbeiderbevegelsenog venstresideni Buskerud. De respektiveregionaledepotinstitusjonene(statsarkiv,fylkesarkiveller byarkiv)utarbeideri samarbeidmed arbeiderbevegelsensregionalearkiv lokale og regionalebevaringsplanerfor sine ornråderog holderaab og RA informertom dem. AAB gir opplysningerom sine arkivertil Samkatalogen. 3

4 3. Prinsipper for samordningen Det kan være et grunnleggende prinsipp i et omfattende avtaleverk om bevaring av privatarkiver i Norge at bevaringsverdige privatarkiv skal bevares og gjøres tilgjengelig i den arkivinstitusjonen som har mest spesialisert samlings- og bevaringsoppdrag i forhold til arkivskaperen. Spesialiseringen kan være geografisk (stats-, fylkes- eller byarkiv), emnemessig (arbeiderbevegelsen, okkupasjonstiden/hjemmefront) eller ut fra type arkivmateriale (papir-, foto-, lydbåndarkiv). Bare når det er åpenbart at et bedre bevarings- eller brukerresultat vil kunne oppnås, skal bevaringen skje i en mindre spesialisert arkivinstitusjon. RA og AAB bør følge arkivskaperens uttalte ønske om hvor et bevaringsverdig privatarkiv skal bevares og gjøres tilgjengelig. Den nærmere avgrensningen mellom RAs og AABs ansvarsområde er som følger: 3.1 Bedriftsarkiv RA kartlegger, bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdige arkiv etter bedrifter av nasjonal betydning eller med riksdekkende virksomhet om ikke annet er formelt avtalt med andre arkivinstitusjoner. Selv om arkiver etter arbeiderbevegelsens bedrifter, inkludert kooperasjonen, kan sies å ligge under AABs ansvarsområde, har AAB i dag ingen kapasitet til systematisk å kartlegge, bevare og gjøre tilgjengelig bevaringsverdige arkiv etter denne delen av arbeiderbevegelsens virksomhet. En systematisk innsats på dette området krever økte ressurser både i form av fiere ansatte og større magasinplass. Avtaler må inngås i hvert enkelt tilfelle. AABs arkiver etter det som kan kalles næringsvirksomhet omfatter først og fremst kooperativ virksomhet (i bred forstand), arbeiderpressen og kulturelle foretak (først og fremst forlag). En oversikt over landsomfattende bedriftsarkiver/arkivfragmenter i AAB følger som vedlegg Organisasjonsarkiv RA kartlegger, bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdige arkiv etter alle organisasjoner av nasjonal betydning eller med riksdekkende virksomhet om ikke annet er formelt avtalt med andre arkivinstitusjoner. AAB kartlegger, bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdige arkiv etter arbeiderbevegelsens og venstresidens organisasjoner på nasjonalt nivå og innen fylkene Oslo, Akershus og Buskerud etter følgende plan: 4

5 Politiske partier/grupper med tilknytteteorganisasjoner Det norske arbeiderparti Norges sosialdemokratiske arbeiderparti Norges kommunistiske parti Sosialistisk folkeparti Sosialistisk venstreparti AIK Andre politiske grupper på den såkalte venstresiden Det radikale folkeparti AKP Kommentarer: Dette omfatter partier/politiske organsiasjoner og alle tilknyttede organsiasjoner som ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, studieorganisasjoner osv. Når det gjelder 2, 4, 6 og 8 er dette nedlagte partier/organisasjoner hvor AAB har hovedtyngden av det eksisterende arkivmaterialet. Det vil derfor være naturlig at AAB har disse som sitt ansvarsområde uten at AAB nødvendigvis systematisk går aktivt ut og kartlegger materiale som eventuelt befinner seg i andre arkivinstitusjoner eller hos privatpersoner. Av historiske årsaker har AAB deler av Det radikale folkepartis arkiv. Av proveniensmessige hensyn er det viktig at dette materialet forsatt oppbevares i AAB, men AAB vil ikke gå aktivt ut for å arbeide videre med denne organisasjonen. Når det gjelder 7 og 9, vil vi ta i mot materiale dersom organisasjonene selv ønsker å levere til AAB, men av kapasitetsmessige grunner vil ikke AAB på forhånd systematisk gå aktivt ut og kartlegge arkivsituasjonen i organisasjonene selv. Dersom organisasjonene på egen hånd velger å avlevere til AAB, vil AAB følge dette opp, blant annet gjennom avtaler om framtidige avleveringer. 1, 3 og 5 er blant AABs hovedsamarbeidspartnere hvor AAB har nært samarbeid om fremtidige avleveringer og om partienes daglige bruksarkiv LO-sys temet Landsorganisasjonens arkiv Fagforbund tilknyttet LO Fagforeninger tilknyttet LO 5

6 Kommentarer: Disse er blant AABs hovedsamarbeidspartnere hvor AAB har (eller ønsker å etablere) et nært samarbeid om fremtidige avleveringer og om organisasjonenes daglige bruksarkiv. AAB har også arkiver etter noen fagforbund utenfor LO som enten har sluttet seg til et LO-forbund eller som var medlem av LO på det tidspunktet de avleverte sitt arkivmateriale. AAB kan ikke påta seg et systematisk ansvar for fagforbund utenfor LO Andre organisasjoner og grupper Kommentar: AAB har en rekke arkiver etter organisasjoner blant annet innen områder som forlag, kulturorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og "grasrotorganisasjoner". Mer spesielt har AAB arkivene etter Norsk bonde- og småbrukarlag. AAB kan av kapasitetsmessige grunner, ikke i dag påta seg arbeid med systematisk å kartlegge arkivsituasjonen på disse områdene, men ønsker fortsatt å ta i mot arkivmateriale dersom vi blir bedt om det og kan komme fram til tilfredsstillende avtaler. Dersom AAB først har fått materiale fra en organisasjon, ønsker AAB å følge dette opp gjennom avtaler om fremtidige avleveringer. Innen alle organisasjonsområdene har AAB en rekke arkiver/arkivfragmenter som mer kan kalles samlinger enn organisasjonsarkiver. AAB vil også i framtiden motta slike samlinger. En oversikt over landsomfattende organisasjonsarkiver/ fragmenter av organisasjonsarkiver i AAB innen de tre områdene følger som vedlegg Personarkiv RA og AAB bør følge arkivskaperens uttalte ønske om hvor et bevaringsverdig personarkiv skal bevares og gjøres tilgjengelig. RA kartlegger, bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdige arkiv etter personer av nasjonal betydning eller med riksdekkende virksomhet om ikke annet er formelt avtalt med andre arkivinstitusjoner. AAB kartlegger, bevarer og gjør tilgjengelig bevaringsverdige personarkiv, så langt kapasiteten tillater, både etter aktive tillitsvalgte og politikere med virksomhet innen de 6

7 organisasjoner og bedrifter AAB oppbevarer arkivmateriale fra og etter personer som har etterlatt seg materiale som kan belyse arbeiderklassens historie eller de angjeldende organisasjonenes historie eller virkefelt. Bevaringsverdige personarkiv vurderes etter deres hovedsaklige innhold. Om et bevaringsverdig personarkiv først og fremst inneholder materiale om vedkommendes administrative virksomhet i statstjenesten eller i offentlige verv bør arkivet bevares og gjøres tilgjengelig i RA eller i statsarkivene. Om arkivet først og fremst dokumenterer vedkommendes virksomhet innen politikk, fagbevegelse eller andre private organisasjoner samt private forhold bør arkivet bevares og gjøres tilgjengelig i AAB. Om materiale med statlig proveniens befinner seg i privatarkiver i AAB, skal det gis melding til RA. Riksarkivaren tar stilling til behandling av slikt materiale i det enkelte tilfelle, jfr. arkivloven 9 bokstav a. En oversikt over personarkiver/ arkivfragmenter i AAB følger som vedlegg 3. Retningslinjer Ifølge arkivloven 14, skal Riksarkivaren gi generelle retningslinjer for arbeidet med privatarkiv i forhold til f. eks. ordning, registrering, bevaring og kassasjon, oppbevaring og tilgang. RA og AAB forplikter seg til å arbeide etter Riksarkivarens retningslinjer så snart disse foreligger. Særskilt verneverdige arkiv Arkivloven gir Riksarkivaren hjemmel til å registrere visse privatarkiv som særskilt verneverdig. AAB bør gjøre Riksarkivaren oppmerksom på slike særskilt verneverdige privatarkiv innenfor AABs arbeidsområde, slik at Riksarkivaren kan foreta registreringen. Konsultasjoner I tvetydige spørsmålom hvilke arkiv som er bevaringsverdige og hvor bevaring og tilgjengeliggjøring av disse skal skje, skal arkivinstitusjonene konsultere hverandre. Ikrafttreden, varighet og endringer Samarbeidsavtalen trer i kraft 1. mars 2001 og gjelder inntil den blir erstattet med en ny avtale. 7

8 8. Underskrift og godkjenning Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer og hver part får et eksemplar., Oslo, 7. mars 2001 For Riksarkivet For Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (- i 34 AL nar.k-sil A -1. John Herstad Knut Einar Eriksen riksarkivar Arkivleder AAB 8

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Samdok samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Privatarkiv Vedlegg til En helhetlig samfunnshukommelse Vedlegg 1 SAMDOK samla samfunnsdokumentasjon Bakgrunnen for opprettelsen av SAMDOK-satsingen

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51

viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51 viktig og vakkert utvalgsprinsipper for fotografi #51 illustrasjoner Alle fotografiene er tatt av fotograf og journalist Egil M. Kristiansen for Hamar Stiftstidende ca. 1959-60. Negativarkivet er bevart

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger her frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI)

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen)og Legemiddelindustrien (LMI) Oppdatert avtale 01.01.14 1 Avtalen, formål og parter 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES?

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv BEVARES ELLER KASSERES? TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 1 2 0 0 3 BEVARES ELLER KASSERES? Vi bevarer for å dokumentere Arkiv er opprettet for å brukes. Arkiv og gode arkivrutiner sikrer effektiv og korrekt saksbehandling,

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Rapport 2002:10. Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi

Rapport 2002:10. Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi Rapport 2002:10 Ut av skapet Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi 0 Forord Det er to parter i en kommunikasjonsprosess. Derfor utgjør både brukernes og virksomhetens egne vurderinger

Detaljer