STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning"

Transkript

1 STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015

2 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler om spørsmål vi ofte møter fra studenter. Vi tar sikte på at informasjonen hele tiden er ajourført, men vi tar forbehold om endringer i regelverket dersom du sitter med en gammel utgave av dette informasjonsarket. Informasjonsarket ble sist oppdatert 1. juli 2015 SiO Rådgivning Blindern, Kristian Ottosens hus, 2 et over Akademika. Telefon Sentrum, St.Olavsgate 32 Telefon Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalen, Sandakerveien 116, 2 et Telefon HiOA studiested Kjeller Telefon E-post: 2

3 YTELSER FRA LÅNEKASSEN (Beløpene gjelder for studieåret 2015/2016) Foreldrestipend Får du barn mens du er i utdanning, kan du i en periode få hele basisstøtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt: a) Du må ha opptak som elev/student i en godkjent utdanning. b) Du må ha hatt rett til lån/stipend i de siste fire månedene før fødselen og fortsatt ha rett til slik støtte. Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med. c) Du må bo sammen med barnet. d) Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/samboer tar ut mindre enn 50% foreldrepenger. Tar ektefelle/ samboer ut % foreldrepenger, kan det gis halvt foreldrestipend. Har både mor og far rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Du søker om studielån på vanlig måte. Etter at barnet er født sendes søknad om foreldrestipend sammen med kopi av fødselsattest til Lånekassen. Foreldrestipend gis i inntil 49 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor. Foreldrestipendet gis også i perioden 15. juni august. Forsørgerstipend Forsørgerstipend gis med opptil kr per måned for hvert av de to første barna (født 2000 eller senere) og kr 1029 for hvert barn flere enn to. Både mor og far kan få forsørgerstipend samtidig. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søker minst 40% av tiden. Forsørgerstipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/registrert partners inntekt og formue. Bruk støttekalkulatoren på lanekassen.no/forsorger for å beregne forsørgerstipendet. Rentefritak Dersom mor/far er ferdig med studiene, eller ikke har rett til videre støtte fra Lånekassen, kan den av foreldrene som har omsorgen for barnet få rentefritak i inntil tolv måneder. Rentefritak for hele eller deler av perioden beregnes ut i fra en inntektstabell. Videre opplysninger og søknadsskjema finnes på NB! Vær oppmerksom på at samboere behandles som ektefeller fra det semesteret de får barn. 3

4 YTELSER ETTER LOV OM FOLKETRYGD Foreldrepenger Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 10 månedene før stønadstiden starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Per utgjør Grunnbeløpet kr Halvparten av Grunnbeløpet utgjør kr Far må oppfylle samme krav til opptjening for å ha rett til foreldrepenger. Dersom begge har rett til foreldrepenger, er den totale stønadstiden 49 uker med 100% dekningsgrad eller 59 uker med 80% dekningsgrad. For at far skal ha rett til fedrekvoten («pappaperm») må mor ha opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger og benyttet denne. Foreldrepengeperioden er delt i tre: mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Medmor har samme rettigheter som far. Hvis begge her rett til foreldrepenger: Tre uker før og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor. 10 uker er forbeholdt far (fedrekvoten) 10 uker er forbeholdt mor (mødrekvoten). Seks av disse må tas rett etter fødselen. 29 / 39 uker er til fordeling mellom foreldrene, bortsett fra at mor må ta tre uker av denne perioden rett før termindato. Hvis bare far har rett til foreldrepenger: stønadstiden er 40 uker med 100% dekningsgrad og 50 uker med 80% dekningsgrad stønadsperioden kan tidligst starte seks uker etter fødselen far må ta ukene innen 46/56 uker etter fødselen Når far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, må mor gå tilbake til studier eller arbeid. Hvis bare mor har rett til foreldrepenger: hele stønadsperioden er forbeholdt mor NB! Det er nødvendig å søke om at Fedrekvoten overføres til henne Det stilles ikke krav om at far er i arbeid eller studier Far kan opparbeide seg retten til foreldrepenger mens mor mottar foreldrepenger eller stønadsperioden forkortes. OBS! Det er mulig å velge flere varianter fleksibelt uttak av foreldrepenger. For mer utfyllende informasjon, gå inn på NAV foreldrepenger på Facebook eller kontakt informasjonstelefonen på tlf Søknad om foreldrepenger/engangsstønad sendes NAV lokalt. Hvis mor er alene om omsorgen for barnet, kan dere avtale at far kan avvikler deler av foreldrepengene, også fedrekvoten. 4

5 Engangsstønad Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan det ytes engangsstønad med kr per Stønaden er skattefri, og du kan søke om å få den utbetalt etter 6. svangerskapsmåned. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangstønad. Barnetrygd Barnetrygden omfatter alle barn under 18 år. Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født og frem til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygd utbetales for 2015 med kr 970 per måned per barn. Egensøknad er ikke nødvendig. Hvis barnet er født i Norge, går det automatisk melding fra Folkeregisteret til NAV. Kontantstøtte Har du barn mellom ett og to år som ikke bruker barnehage med offentlig støtte, kan du få full kontantstøtte i 11 måneder. Beløpene er kr 6000 for barn i alderen mnd. Har du deltidsplass i barnehage til og med 19timer/uke kan du få delvis kontantstøtte med kr 3000 for barn i alderen 13 mnd til 23 mnd. Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre. Andre offentlige stønader Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Ta kontakt med din bydel/kommune for nærmere informasjon. Informasjon finner du også på RETTIGHETER NÅR DU ER ALENEFORSØRGER OG STUDENT Overgangsstønad Overgangsstønad er en stønad til livsopphold som kan gis dersom du midlertidig er ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn, eller trenger utdanning/ omstillingstid etter separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd. Når det yngste barnet har fylt tre år, må du være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad. Dette betyr at du enten må være tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker, være i utdanning eller arbeid som utgjør minst halvparten av full tid. Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år frem til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad opptil to måneder før fødselen. Dersom du er i nødvendig utdanning, kan du få stønad i to år ekstra. Har du omsorgen for flere enn to barn, kan stønadstiden ytterligere utvides med ett år. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare frem til det yngste barnet fyller åtte år. Full månedlig ytelse er kr brutto. Overgangsstønaden blir redusert dersom inntekten din overstiger kr omregnet til årsinntekt. Det kan gis tilskudd til skolepenger og skolemateriell (utdanningsstønad). 5

6 Bidragsforskudd Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen, er pålagt å yte bidrag til barnet ut fra sin økonomiske stilling. Dersom den bidragspliktige ikke betaler bidraget, kan den som har omsorgen for barnet kreve bidraget forskuttert gjennom NAV lokalt. I tilfeller hvor farskapssak er under behandling, eller farskap ikke er oppgitt, gjelder også retten til forskuttering. Bidragsforskudd er for tiden kr per mnd. dersom du mottar overgangsstønad. Ellers er beløpet avhengig av inntekt. Utvidet barnetrygd Som enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd. Det vil si at du får barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har. Enslig forsørger med ett barn kan få utbetalt kr per mnd. Småbarnstillegg Dersom du har barn mellom null og tre år, og har rett til utvidet barnetrygd og uredusert overgangsstønad, kan du få småbarnstillegg med kr 660 per mnd. Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn du forsørger. Utdanningsstønad Du kan få støtte til skolemateriell dersom du tar nødvendig utdanning eller opplæring for å kunne forsørge deg selv ved eget arbeid. Stønaden (for tiden kr pluss eventuelle skolepenger per år), gis vanligvis for opptil tre års yrkesutdanning. Du kan som hovedregel ikke få utdanningsstønad etter at du har oppnådd en yrkeskompetanse. Stønad til barnetilsyn Denne stønaden kan du få når du må overlate nødvendig tilsyn av barnet til andre på grunn av arbeid eller utdanning. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført fjerde skoleår. Denne stønaden er ikke avhengig av at du mottar overgangsstønad. Det er et vilkår for rett til stønad at du kan dokumentere utgiftene til tilsyn. Stønaden gis med 64 % av de dokumenterte utgiftene opptil et maksimumbeløp som Stortinget fastsetter, for tiden kr per mnd. for ett barn, kr for to barn og kr for tre eller flere per Kontantstøtte Kontantstøtte gis per barn, og reglene for tildeling er de samme enten barnet bor sammen med bare den ene eller med begge foreldre. (Se foran) For mer informasjon om ytelsene og søknadsskjemaer, kan du gå inn på eller kontakte NAV lokalt. Andre offentlige stønadsformer Kommunale tilleggsytelser Dersom du har bodd i Oslo i de siste tre år, kan du ha rett til kommunale tilleggsytelser. Kontakt NAV i bydelen. 6

7 Bostøtte Se foran i brosjyren. 7

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hva hender når du flytter mellom nordiske land Trygd og sosiale ytelser

Hva hender når du flytter mellom nordiske land Trygd og sosiale ytelser Hva hender når du flytter mellom nordiske land Trygd og sosiale ytelser Nordisk konvensjon om sosial sikring (trygd) og Nordisk konvensjon om sosial bistand og sosiale tjenester Hva skjer når du flytter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer