Hardangerlokk Programplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hardangerlokk Programplan 2008-2010"

Transkript

1 Hardangerlokk Programplan

2 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER Bakgrunn Hardangerlokk-programmet definisjon: Prosjektmål/visjon Hovudmål og tiltak: Rammer OMFANG Oppgåva inneber: Deltaking frå Hardanger-kommunane Forhold til Harding Puls Forhold til Flytt til Hardanger ORGANISERING Delprosjektleiing Andre rollar og bemanning AVGJERDSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR Avgjerdspunkt Krav til statusmøte Milepælar RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Tids- og ressursplan ØKONOMI OG KOSTNADER Kostnader Finansiering KONTRAKTAR OG AVTALER

3 PROGRAMPLAN HARDANGERLOKK 1.0 MÅL OG RAMMER 1.2 Bakgrunn Hardangerregionen opplever nedgang i folketal saman med auka behov for arbeidskraft. Prognosane for framtida peikar og i negativ lei, jmfr Hordaland fylkeskommune si framskriving. Prosjektet Kvammalokk vart vedteke i Kvam heradsstyre våren Kvammalokk skulle få kunstnarar til å flytte til kommunen, betre omdøme, og stimulere til fellesatelier og vekst i kulturlivet. Lokkeveka vart gjennomført sommaren 2007, og det har vore jobba med oppfylging i 40% stilling. Resultatet av Kvammalokk 2007 er ikkje eintydig målbart, men ein veit at 90 personar viste interesse ved å ta kontakt. 24 av desse vitja kommunen under Kvammalokkhelga. 10 personar er under flytting per april I tillegg har det vore registrert mykje positiv medieomtale. Kunstnarar frå både Tyskland, Belgia og Japan har vore i kontakt. Det har vore registrert positive attendemeldingar frå Hordaland fylkeskommune, departement, andre kommunar, Flytt til Hardanger og frå folk i Kvam. Viser elles til rapport og evaluering frå Kvammalokk Tre etablerarstipend a kr vart vedteke utlyst i 2007 av Kvam heradsstyre. Til saman 10 søknadar vart handsama. 7 personar er komen til Kvam i 2008 med dette stipendet. 4 av dei frå Nederland. Alle mottakarane av stipendet var og med i Kvammalokk. Nokre av kunstnarane frå Kvammalokkhelga kjem utan stipend. Gjennom arbeidet med Kvammalokk har prosjektgruppa sett at prosjektet inneheld verdiar som eit målretta samfunnsutviklingsprogram med fokus på kunst og kultur. Frå tidleg i prosessen har det vore eit mål å utvikle ein lokk for heile Hardanger. Dette vart implementert i Flytt til Hardanger sine planar. Det har og vist seg at Kvam åleine ikkje har bustadar nok, og det vil vere naudsynt med meir midlar inn i prosjektet for å nå måla. Ei regional satsing vil generere meir økonomisk støtte eksternt, og meir merksemd i media. Ein må godta at det er Hardanger som er merkenamnet. Det er på dette grunnlaget ein no kan presentere ein heilskapeleg regional programplan. Denne lyt få sin politiske ståstad i Hardangerrådet for å befeste sin legitimitet som eit reellt regionalt program. Gjennom Hardangerrådet, Hardanger kulturråd og Flytt til Hardanger vil ein arbeide for å utvikle og gjennomføre Hardangerlokkprogrammet for heile regionen. På same tid utgjer programmet ein viktig del av Kvam herad sin kultur- og næringsplan. Prosjektgruppa for Hardangerlokk-programmet har vore Jon Nedkvitne, Lars Erik Klafstad, Jan Tjosås, Vigdis Stokker Jensen, Els Geelen, Roald Johansen og Anette Hjeltnes. Planen er ført i pennen av Lars Erik Klafstad og Vigdis Stokker Jensen. Her kjem dei moglegheitene ein ser i Hardangerlokk-programmet: 2

4 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon: Hardangerlokk er eit samfunnsutviklingsprogram som gjennom satsing på kunst- og kulturprosjekt søkjer å nå desse måla: Auka folketal Betra omdøme og styrka identitet I tillegg til faktorer som Trivnad større mangfald både i kulturlivet og blant kunstnarane auka kompetanse gjennomstrømming av folk/ idear, og relasjonsbygging med omverda Kunstnarane som er med i Hardangerlokk skal bidra med å nå måla. Programperioden er frå april 2008 til mai Prosjektmål/visjon Hardanger skal stå fram som eit fyrtårn for omverda gjennom satsing på kunst, kultur, godvilje og trivnad. 1.5 Hovudmål og tiltak: Hovudmål og tiltak pkt. 1: 30 kunstnarar flyttar til Hardanger i programperioden Tiltak: - Finna bustader og høvelege arbeids- og utstillingslokale til alle i samarbeid med andre prosjekt i Flytt til Hardanger. - Gjennomføre 2 lokkeveke arrangement - Utlysa 6 etablerarstipend for kunstnarar kvart år i programperioden i regionen - Synleggjere regionen si satsing på kunst og kultur - Opprette regionale arbeidsstipend og prosjektstøtte til kunstprosjekt - Leggja til rette for samarbeid mellom kunstnarar og lokale bedrifter og skuler - Koordinera eksisterande og nye kunstnarprosjekt og finna finansiering til desse - Sørgja for at individuell oppfylging ved tilflytting og integrering vert ein del av Hardangerlokk sitt serpreg og varemerke 3

5 Hovudmål og tiltak pkt. 2: Auka kulturbasert næring og kunst-og kulturkompetanse i Hardanger Tiltak: Prosjekt 1: Markering av opninga av Hardangerlokk - Fyrtårnprosjekt - Utstilling av skulpturar - landemerke i rustfritt stål i 7 kommunar på same tid i perioden 5. juli 22. sept 2008 med Hardangerlokk-kunstnaren Ron Westerhuis frå Nederland. Samarbeid med mellom andre Bygdalarm og Poesifestivalen i Ulvik. - Lage plan, og gjennomføre marknadsføring nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med kunstnaren og kommunane. - Kunstnaren etablerar verkstad i Hardanger 2009 Prosjekt 2: Messen i Ålvik - Fyrtårnprosjekt - Inngå leigeavtale mellom Kvam herad og Bjølvefossen om leige av Messen - Leggja til rette for innflytting av eit kunstnarpar i Messen - Oppussing av Messen - Laga ein prosjektplan for den kunstarlege verksemda i Messen i samarbeid med kunstnarparet. Prosjektet skal innehalda delprosjekt som artists in residence, utstillingar, konsertar, samarbeid med andre kunstnarar mm. - Laga ein finansieringsplan for Messen-prosjektet i samarbeid med kunstnarparet - Søkja midlar eksternt Prosjekt 3: Tettstadutvikling - Skapa møteplassar - gjennomføre seminarer, og etablere forum - Søke samarbeid med andre kommunar om tettstadutvikling - Kople tettstadutviklingsprosjekt i regionen opp mot kunstnarar - Eventuelt skaffa finansiering til denne type prosjektet Prosjekt 4: Fellesverkstadar - Finna fleire høvelege lokale til bruk som verkstader for fleire kunstnarar 4

6 Hovudmål og tiltak pkt. 3 Kommunikasjon og marknadsføring av Hardangerlokk og regionen Relasjonsbygging er ein vesentleg verdi i Hardangerlokk og skjer mellom anna gjennom kommunikasjonstiltak. Hardangerlokk er ein merkevare som gjer programmet unikt, og som gjer det potent som verkemiddel for å nå mål om betra omdøme og identitet. Kommunikasjon gjev synergi til tiltaket. Det må utarbeidast ein kommunikasjonsplan for Hardangerlokk med definerte mål som understøtter hovudmåla, med utforming av bodskap direkte mot målgruppene. Nettsider som kan fungere som kommunikasjonskanal og database må utarbeidast og opprettast. Eigen logo/profil må utviklast med utgangspunkt i vedtatt logo for merkevare Hardanger. Dette arbeidet må gå parallelt med planprosessen og vere klart til oppstart. Her er oppsett for datamodell til Hardangerlokk basert på hovudaktivitetane (entitet) i prosjektet. Fleire av entitetane er dei same som for andre dataprogram under utvikling i Flytt til Hardanger; som bustad og kommune. KUNSTNAR ATELIER PROSJEKT ØK. TILSKOT BUSTAD KOMMUNE ALLIANSEPART PUBLIC RELATIONS Hovudmål og tiltak pkt. 5: Andre moglege prosjekt i Hardanger - Utsmykkingsprosjekt i Hardanger etablering av landemerker - Skuleprosjekt den kulturelle skulesekken - Utstillingar/kunstopplevingar - Eigeninitierte kunstnarprosjekt - Samarbeidsprosjekt med kunstnarorganisasjonen Harding Puls 1.6 Rammer Oppdragsgivar vert her definert som Hardangerrådet. Desse føresetnadene gjeld: - At Hardangerlokk skal utvidast til eit regionalt prosjekt under Hardangerrådet med prosjektet Flytt til Hardanger som styringsgruppe med Harald Inge Andersen/Lars Eirik Klafstad som delprosjektleiarar, med ein dagleg leiar på heiltid, og underprosjektleiarar hyra inn etter behov. - At prosjektperioden er frå april 2008 til mai At prosjektet skal ha politisk forankring - At prosjektet skal ha nokre fyrtårnprosjekt som er berande for framdrift og suksess - Søkjer finansiering også eksternt - At Hardangerlokk skal utviklast med utgangspunkt i Kvammalokk - At Hardangerlokk skal søke samarbeid, og vera ein nettverksbyggjar, med kunst- og kulturliv, næring og offentlege instansar i og utanfor regionen - At Hardangerlokk får eiga rammeløyving for drift og gjennomføring 5

7 Andre premiss som finst for Hardangerlokk: - At prosjektet skal oppretthalda det som er serpreget ved Kvammalokk: a) den menneskelege relasjonsfaktoren b) at det er eit prosjekt som handlar om samfunnsutvikling gjennom kunst og kultur - At det skal opprettast eit eige kontor - At prosjektet skal ha råderett over midlar som er tilført det 2.0 OMFANG 2.1 Oppgåva inneber: - Hardangerlokk er ikkje eit reint tilflyttingsprogram, men eit program for stimulering til samfunnsutvikling gjennom kulturlivet - Programmet vil søkja samarbeid med andre prosjekt i Flytt til Hardanger særleg med tanke på busetjing og eventuelle bi-jobbar for kunstnarar. - Hardangerlokk skal ikkje i utgangspunktet stilla gratis bustad til dei tilflytte, men leggja til rette for og hjelpa dei med å finna høvelege bustader - Hardangerlokk skal vere ein nettverksbyggjar mellom Hardanger og omverda, og søke publisitet for sine prosjekt 2.2 Deltaking frå Hardanger-kommunane Plan for medverknad frå Hardangerkommunane vert utvikla i prosjektgruppa Hardangerlokk under Flytt til Hardanger, og gjennom Hardangerrådet og Hardanger kulturråd. Kvar enkelt kommune vedtek si satsing inn i prosjektet. Kvar kommune tek ein gjennomgang på kulturfeltet og legg til rette for kunstnarleg verksemd gjennom: - Stipend - Prosjektmedverknad - Statuttar for utsmykking av offentlege bygg og uterom og innkjøp av kunst - Oversikt over ledige husvære, og ein plan for korleis stimulere til utleige - Etablering av fellesverkstad - Søke midlar eksternt til denne type prosjekt - Bidra til å gjere Hardangerlokk kjent 2.3 Forhold til Harding Puls Det tverrfaglege og regionale kunstnarforumet Harding Puls vil vere ein viktig bidragsytar til Hardangerlokk: - Initiere og administrere kunstprosjekt - Integrering av nye kunstnarar og samarbeid om prosjekt - Innverknad på utviklinga - Kunstfagleg kompetanse Harding Puls er representert med 2 medlemer i delprosjektgruppa i Flytt til Hardanger. 6

8 2.4 Forhold til Flytt til Hardanger Flytt til Hardanger er etablert under Hardangerrådet, og har som mål å stimulere til etablering av Hardangerlokk. Hardangerlokk er eitt av 8 delprosjekt i Flytt til Hardanger, der prosjektleiar har overordna resultatansvar. Hardangerrådet er prosjektansvarleg og styringsgruppa i Flytt til Hardanger vedtar overordna planar og økonomi. 3.0 ORGANISERING HARDANGERLOKK Hardangerrådet Oppdraqsgjevar Prosjektansvarleg Leif Vambheim Styringsgruppe Same som for "Flytt til Hardanger" Hovudprosjektansvarleg Anette T Hjeltnes "Flytt til Hardanger" Delprosjektleiar for Hardangerlokk Lars Erik Klafstad Dagleg leiar for Hardangerlokk Delprosjektgruppe Kulturleiarar i 7 kommunar 2 repr fråharding Puls Hardangerrådet prosjektansvarleg Flytt til Hardanger styringsgruppe har overordna ansvar for Hardangerlokk, prosjektleiar har overordna resultatansvar Delprosjektleiar er ansvarleg for delprosjektgruppa og rapporterer til prosjektleiar. Delprosjektleiar har ansvar for utarbeiding av planar for delprosjektgruppa, framdrift og resultat i delprosjektgruppa. 7

9 3.1 Delprosjektleiing Delprosjektleiar/Programansvarleg: Harald Inge Andersen/Lars Erik Klafstad Stillinga som dagleg leiar skal utlysast. Prosjektleiar for Messen engasjerast. Dagleg leiar må ha gode kommunikative evner, og evne til å leie arbeidet med å befeste Hardangerlokk i kunstverda. 3.2 Andre rollar og bemanning Prosjektansvarleg og oppdragsgjevar: Hardangerrådet Overordna prosjektleiing: Anette T. Hjeltnes (Flytt til Hardanger) Delprosjektmedlemar: Kulturansvarleg i einskildkommunane i Hardanger, totalt 7 stk, 2 representantar frå Hardingpuls. Delprosjektgruppa kan vurdera å knytta til seg naudsynt kompetanse. 4.0 AVGJERDSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Avgjerdspunkt Start: April Politisk godkjenning av Hardangerlokk-programmet med finansiering juni Stilling som dagleg leiar lysast ut i stor kampanje mai Leigekontrakt for Messen signerast rett etter heradsstyrevedtak - Handsaming i Hardangerrådet med tilslutning våren 2008 Avslutning: mai Krav til statusmøte Prosjektleiar og delprosjektleiar skal ha statusmøte kvart halvår. Det vil seia i september og april kvart år. Delprosjektleiar skriv jamnleg logg, og ein halvårsrapport basert på logg vert sendt til prosjektleiar styret i forkant av kvart statusmøte. Halvårsrapport skal leggjast fram for styringsgruppa for endeleg godkjenning. På statusmøte skal progresjon og nådde milepælar drøftast, for å sjå om det er naudsynt med justeringar eller endringar av planen. Økonomi skal vera ein del av både rapport og diskusjon. 8

10 4.3 Milepælar Sak Hovudmål pkt. 1 5 nye tilflytta 15 nye tilflytta 10 nye tilflytta Hardanger Hardanger Hardanger Tilflytting Hovudmål pkt. 2 Auka kulturbasert næring Prosjekt 1 Opning Prosjekt 2 Messen i Ålvik 2 - Messen. 2 nye Messen 2 m/ron Westerhuis. Utstilling med Ron Westerhuis i 7 kommunar 5. juli 22. sept -Leigekontrakt underteikna april -Oppussing og innflytting i henhald til plan for pilotprosjekt. Gjennomføre pilotprosjekt. Vidare arbeid med messeprosjektet Verkstad for Ron Westerhuis Oppstart av prosjekt i Messen Artists in residence i Messen etablert 1 ny Messen Samarbeid med lokalt næringsliv etablert. Messen etablert som senter for samtidskunst i Hardanger avsluttast, eller er sjølvgåande Prosjekt 3 Tettstadutvikling Prosjekt 4 Fellesverkstadar Avklaring av kunstnarleg medverknad i prosjekt i regionen. Samarbeid med andre kommunar om tettstadutvikling Kartlegge moglege fellesverkstader og verkstadfellesskap Vidareføring og gjennomføring av kunstnarleg medverknad av utsmykkings-prosjekt. Lokale for fellesateliér og artists in residence klargjorte. Gjennomføring og avslutting av utsmykkings- prosjekt Fortsett som sjølvgåande eller vert avslutta Andre lokale for fellesateliér og artists in residence klargjorte. Hovudmål pkt. 3 Kommunikasjon Anna Engasjere ekspertise for utarbeiding av kommunikasjons-tiltak og nettsider Gjennomføre seminar. Hardangerkommunane vedtek si satsing inn i Hardangerlokk Førebu og gjennomføre Hardanger- lokkeveke Utlyse stipend Dagleg leiar og delporsjektleiar er ambassadør for programmet utad. Opplæring av interesserte i arbeidsmåten. Førebu og gjennomføre Hardanger- lokkeveke Stimulere til nye regionale kunstprosjekt Utlyse stipend Ambassadør-verksemd. Opplæring. Hardanger har ry som kunst og kulturstad. Nøkkelaktør i kunstnettverk. Hardangerlokk Vidareførast Utlyse stipend 9

11 5.0 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorar. OBS! Risikofaktor er sannsyn (verdi 1 5) multiplisert med risiko (verdi 1 25). Kritisk Sannsyn Risiko Risiko Tiltak suksessfaktor faktor Konkurrerande prosjekt Mangel på husvære Gje økonomisk stønad til oppussing for utleige Mangel på lokale Kjøpe/leige eigna lokale Svikt i intern kommunikasjon Svikt i ekstern kommunikasjon Manglande samarbeid med etablerte kunstnarar i regionen Manglande ekstern finansiering: Manglande private sponsorar Manglande samarbeid mellom einingar i administrasjonen For lang veg frå idé til handling Folkeopinion mot programmet Manglande regional tilslutning Tydeleggjering av ansvar Betra kommunikasjon Trekkja fleire inn i statusmøter Kommunikasjon og betra samarbeid Kommunikasjon Kvalitetssikring Delprosjektleiarar skal utarbeida eit evalueringsskjema så snart planen er godkjend. Dette skjemaet skal nyttast til evalueringa som skjer to gongar i året og ved programslutt. Skjemaet skal tuftast på både heilskapen i programmet og dei overordna måla, samt fyrtårnprosjekt, milepælar og økonomi. Evalueringa skal leggjast fram for Styringsgruppa to gongar i året. Dagleg leiar skriv logg kvar månad. Denne loggen inngår i halvtårsrapport som skal sendast styringsgruppa. Delprosjektgruppa har møter jamnleg, delprosjektleiar (delegert dagleg leiar) kallar inn og utarbeidar agenda og referat frå møta. 10

12 I 2010 skal det gjerast ei heilskapleg evaluering av programmet. Då avgjer ein og om programmet skal forlengast. Grunnlag for forlenging er a) at programmet ikkje er ferdig implementert b) at meir tid er naudsynt for å gjera programmet sjølvgåande. Med sjølvgåande meinast her at dei involverte i dei forskjellige prosjekta driv prosjekta så vidt godt at det ikkje lenger er naudsynt med annan koordinering c) at Kvam/Hardanger ser seg ferdige med denne typen tilflyttings- og samfunnsutviklingsprogram. 6.0 GJENNOMFØRING 6.1 Hovudaktivitetar Hovudaktiviteten til PL og Delprosjektleiar vil vera: - Gjennomføring av statusmøte - Vera pådrivar i programmet, med tanke på både økonomi, praktisk gjennomføring, kreativitet og problemløysing Hensikten med denne aktiviteten vil vera kvalitetssikring slik at programmet når dei oppsette måla på best mogeleg måte innanfor tidsrammer og økonomiske rammer. Resultat vil vera: - Eit godt gjennomført prosjekt, som vil gje godt omdøme for Hardanger - Regionen vert ein ressursbase for slike program overfor andre kommunar - Hardanger får ein betre økonomi gjennom fleire tilflyttarar - Tilflyttarane bidreg til å gjera Hardanger meir attraktiv både som turist- og buområde, dette vil igjen skapa betre økonomi både offentleg og i privat næringsverksemd Hovudaktiviteten til dagleg leiar vil vera: - Gjennomføring av tiltak for å nå hovudmåla i fyrtårnprosjekta - Vera den menneskelege kontaktpersonen i forhold til kunstnarane som kjem og skal koma. Målet for denne verksemda er å skapa tryggleik og tillit hos målgruppa, på at dei er velkomne og at dei vert tekne godt vare på i Hardanger. - Vera ansiktet utad for programmet. Slik kan omverda stort sett halda seg til ein person. Det vil gjera programmet lettare gjenkjenneleg overfor ålmeinta og presse. - Rapportera til PL og styringsgruppa - Økonomistyring. Hensikt og resultat vil vera dei same som over. 11

13 Hovudaktiviteten til kunstnarane som kjem, vil vera: - Bidra til gjennomføring av tiltaka for å nå måla i fyrtårnprosjekta. Hensikt: Resultat: At fyrtårnprosjekta vert tilpassa dei som skal driva og gjennomføra dei At det vert skapt fleire arbeidsplassar for kulturbasert næring i Hardanger At Hardanger får eit betra omdøme At Hardanger blir eit attraktivt og levande samfunn med tanke på kunst og kultur Betra omdøme og god PR Høgare skatteinntekt Inntekter for Hardanger gjennom auka innbyggjartal - Setja i gong kunstnarleg aktivitet med høg kvalitet. Hensikt: Resultat: Bidra til godt omdøme for Hardanger som kunstregion, både i innland og utland Trekkja fleire kunstnarar hit, både gjennom god omtale og gjennom kunstnarlege samarbeidsprosjekt Trekkja fleire kunstelskarar hit, også dei kjøpesterke Bidra til utsmykking av ute-og inneområde i Hardanger, som ein del av ein forskjønningsprosess. Gjer Hardanger enno meir attraktiv for turistar og busette og av andre kategoriar enn kunstnarar Fleire inntekter i Hardanger, både i offentleg økonomi og i privat næringsliv Godt omdøme for Hardanger, som vekstkommune og med ein tydeleg og annleis profil - Bidra til auka aktivitet i kulturlivet Hensikt: Få til ein auka aktivitet i kulturlivet Skapa fleire og meir mangfaldige kulturtilbod Resultat: Skapar meir entusiasme og engasjement blant innbyggjarane, med påfølgjande auka livskvalitet Fleire aktive i kulturlivet kan bidra til at dei som allereie er engasjerte, ikkje brenn seg ut (fleire å spela på, fleire til å dra lasset) 12

14 Meir mangfaldig tilbod i til dømes kulturskulen, eller gjennom faste kunsttilbod til skulane, kan gje den oppveksande slekt gode nye impulsar som kan få dei til å bli verande i (eventuelt koma attende til) Hardanger 6.2 Tids- og ressursplan Ressurs Dagleg leiar 100 % frå juni 100% 100% til juli Prosjektleiar Messen 20% frå juni 20% Prosjektleiing andre 30% frå mai 30% 30% prosjekt Kontor/sekretariat Drift frå juni Drift heile året Drift til juli Opningsutstilling med Ron Opning 5. juli Westerhuis Messen Leigekontrakt frå 15. mai ØKONOMI OG KOSTNADER 7.1 Kostnader Utgiftspost Total Dagleg leiar 100% Prosjektleiing Messen Prosjektleiing andre prosjekt Kontordrift Marknadsføring/kommunikasjon Opningsutstilling Lokkehelg 2 stk Messen Andre tiltak/uforutsette kostn Manglande tilskot Etablerarstipend 6 stk a Sum

15 7.2 Finansiering Kjelde Total Kvam herad Flytt til Hardanger Småsamfunn/dept Rom for kunst/kulturrådet Andre tilskot/sponsing Hordaland fylkeskomm/kultur Hardangerrådet Leigeinntekter Messen Sum KONTRAKTAR OG AVTALER Plan for pilotprosjekt Messen i Ålvik Leigekontrakt Messen i Ålvik Kontrakt og PR-plan Ron Westerhuis 14

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT SAK 41/12 HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT Saksopplysningar I sak 34/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal er samd i dei strategiske vegval

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3 Prosjektplan Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober 2008 - v.3 1. Mål og rammer.1 Bakgrunn Høyanger kommune har over lengre tid hatt negativ folketalsutvikling, i hovudsak knytt til aldersgruppa 20-40

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark PROSJEKTPLAN 2010-2012 Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark På bakgrunn av erfaringar gjort i prosjektet fleire folk til Vest- - og bydeutviklingsprosjekt, ynskjer vi å fortsette satsinga på å skape bulyst

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00.

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00. Tilstades: Lisbeth Bygstad Celik, Eidfjord Anne Marit Lekve, Ulvik Eva Wiberg, Ullensvang herad Olav Seim, Granvin Mary Ann Sørheim, Kvam Olaug Værland, Jondal Ingvild Ystanes, Odda kommune Referat frå

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon: PROSJEKTPLAN Delprosjekt Rekruttering til Pendling Stressless - Bulyst v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Visjon: Vise utflytte at ytre Bremanger er ein fantastisk plass å bu og med stor trivsel for

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no

FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no 2 Visjon og hovudmål 3 Visjon og hovudmål Visjon: Fruktbare Hardanger er eit naturleg førsteval å bu i og flytta til, fordi

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

FLYTT TIL HARDANGER FASE 2 ATTRAKTIVE BUKOMMUNAR

FLYTT TIL HARDANGER FASE 2 ATTRAKTIVE BUKOMMUNAR FLYTT TIL HARDANGER FASE 2 ATTRAKTIVE BUKOMMUNAR www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no FLYTT TIL HARDANGER, FASE 1 OG 2 Fase 1: 2007 2010 Rammer: 10,5 mill. Nok Fylkeskommune: 80

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no

FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no FLYTT TIL HARDANGER, FASE 1 OG 2 Fase 1: 2007 2010 Rammer: 10,5 mill. Nok Fylkeskommune: 80 % Kommunane: 20 % Fase 2: 2011

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017 Kommunikasjonsplan Fase 2: Førebuande fellesnemnd - desember 2016 juni 2017 Desember 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer