Hardangerlokk Programplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hardangerlokk Programplan 2008-2010"

Transkript

1 Hardangerlokk Programplan

2 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER Bakgrunn Hardangerlokk-programmet definisjon: Prosjektmål/visjon Hovudmål og tiltak: Rammer OMFANG Oppgåva inneber: Deltaking frå Hardanger-kommunane Forhold til Harding Puls Forhold til Flytt til Hardanger ORGANISERING Delprosjektleiing Andre rollar og bemanning AVGJERDSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR Avgjerdspunkt Krav til statusmøte Milepælar RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Tids- og ressursplan ØKONOMI OG KOSTNADER Kostnader Finansiering KONTRAKTAR OG AVTALER

3 PROGRAMPLAN HARDANGERLOKK 1.0 MÅL OG RAMMER 1.2 Bakgrunn Hardangerregionen opplever nedgang i folketal saman med auka behov for arbeidskraft. Prognosane for framtida peikar og i negativ lei, jmfr Hordaland fylkeskommune si framskriving. Prosjektet Kvammalokk vart vedteke i Kvam heradsstyre våren Kvammalokk skulle få kunstnarar til å flytte til kommunen, betre omdøme, og stimulere til fellesatelier og vekst i kulturlivet. Lokkeveka vart gjennomført sommaren 2007, og det har vore jobba med oppfylging i 40% stilling. Resultatet av Kvammalokk 2007 er ikkje eintydig målbart, men ein veit at 90 personar viste interesse ved å ta kontakt. 24 av desse vitja kommunen under Kvammalokkhelga. 10 personar er under flytting per april I tillegg har det vore registrert mykje positiv medieomtale. Kunstnarar frå både Tyskland, Belgia og Japan har vore i kontakt. Det har vore registrert positive attendemeldingar frå Hordaland fylkeskommune, departement, andre kommunar, Flytt til Hardanger og frå folk i Kvam. Viser elles til rapport og evaluering frå Kvammalokk Tre etablerarstipend a kr vart vedteke utlyst i 2007 av Kvam heradsstyre. Til saman 10 søknadar vart handsama. 7 personar er komen til Kvam i 2008 med dette stipendet. 4 av dei frå Nederland. Alle mottakarane av stipendet var og med i Kvammalokk. Nokre av kunstnarane frå Kvammalokkhelga kjem utan stipend. Gjennom arbeidet med Kvammalokk har prosjektgruppa sett at prosjektet inneheld verdiar som eit målretta samfunnsutviklingsprogram med fokus på kunst og kultur. Frå tidleg i prosessen har det vore eit mål å utvikle ein lokk for heile Hardanger. Dette vart implementert i Flytt til Hardanger sine planar. Det har og vist seg at Kvam åleine ikkje har bustadar nok, og det vil vere naudsynt med meir midlar inn i prosjektet for å nå måla. Ei regional satsing vil generere meir økonomisk støtte eksternt, og meir merksemd i media. Ein må godta at det er Hardanger som er merkenamnet. Det er på dette grunnlaget ein no kan presentere ein heilskapeleg regional programplan. Denne lyt få sin politiske ståstad i Hardangerrådet for å befeste sin legitimitet som eit reellt regionalt program. Gjennom Hardangerrådet, Hardanger kulturråd og Flytt til Hardanger vil ein arbeide for å utvikle og gjennomføre Hardangerlokkprogrammet for heile regionen. På same tid utgjer programmet ein viktig del av Kvam herad sin kultur- og næringsplan. Prosjektgruppa for Hardangerlokk-programmet har vore Jon Nedkvitne, Lars Erik Klafstad, Jan Tjosås, Vigdis Stokker Jensen, Els Geelen, Roald Johansen og Anette Hjeltnes. Planen er ført i pennen av Lars Erik Klafstad og Vigdis Stokker Jensen. Her kjem dei moglegheitene ein ser i Hardangerlokk-programmet: 2

4 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon: Hardangerlokk er eit samfunnsutviklingsprogram som gjennom satsing på kunst- og kulturprosjekt søkjer å nå desse måla: Auka folketal Betra omdøme og styrka identitet I tillegg til faktorer som Trivnad større mangfald både i kulturlivet og blant kunstnarane auka kompetanse gjennomstrømming av folk/ idear, og relasjonsbygging med omverda Kunstnarane som er med i Hardangerlokk skal bidra med å nå måla. Programperioden er frå april 2008 til mai Prosjektmål/visjon Hardanger skal stå fram som eit fyrtårn for omverda gjennom satsing på kunst, kultur, godvilje og trivnad. 1.5 Hovudmål og tiltak: Hovudmål og tiltak pkt. 1: 30 kunstnarar flyttar til Hardanger i programperioden Tiltak: - Finna bustader og høvelege arbeids- og utstillingslokale til alle i samarbeid med andre prosjekt i Flytt til Hardanger. - Gjennomføre 2 lokkeveke arrangement - Utlysa 6 etablerarstipend for kunstnarar kvart år i programperioden i regionen - Synleggjere regionen si satsing på kunst og kultur - Opprette regionale arbeidsstipend og prosjektstøtte til kunstprosjekt - Leggja til rette for samarbeid mellom kunstnarar og lokale bedrifter og skuler - Koordinera eksisterande og nye kunstnarprosjekt og finna finansiering til desse - Sørgja for at individuell oppfylging ved tilflytting og integrering vert ein del av Hardangerlokk sitt serpreg og varemerke 3

5 Hovudmål og tiltak pkt. 2: Auka kulturbasert næring og kunst-og kulturkompetanse i Hardanger Tiltak: Prosjekt 1: Markering av opninga av Hardangerlokk - Fyrtårnprosjekt - Utstilling av skulpturar - landemerke i rustfritt stål i 7 kommunar på same tid i perioden 5. juli 22. sept 2008 med Hardangerlokk-kunstnaren Ron Westerhuis frå Nederland. Samarbeid med mellom andre Bygdalarm og Poesifestivalen i Ulvik. - Lage plan, og gjennomføre marknadsføring nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med kunstnaren og kommunane. - Kunstnaren etablerar verkstad i Hardanger 2009 Prosjekt 2: Messen i Ålvik - Fyrtårnprosjekt - Inngå leigeavtale mellom Kvam herad og Bjølvefossen om leige av Messen - Leggja til rette for innflytting av eit kunstnarpar i Messen - Oppussing av Messen - Laga ein prosjektplan for den kunstarlege verksemda i Messen i samarbeid med kunstnarparet. Prosjektet skal innehalda delprosjekt som artists in residence, utstillingar, konsertar, samarbeid med andre kunstnarar mm. - Laga ein finansieringsplan for Messen-prosjektet i samarbeid med kunstnarparet - Søkja midlar eksternt Prosjekt 3: Tettstadutvikling - Skapa møteplassar - gjennomføre seminarer, og etablere forum - Søke samarbeid med andre kommunar om tettstadutvikling - Kople tettstadutviklingsprosjekt i regionen opp mot kunstnarar - Eventuelt skaffa finansiering til denne type prosjektet Prosjekt 4: Fellesverkstadar - Finna fleire høvelege lokale til bruk som verkstader for fleire kunstnarar 4

6 Hovudmål og tiltak pkt. 3 Kommunikasjon og marknadsføring av Hardangerlokk og regionen Relasjonsbygging er ein vesentleg verdi i Hardangerlokk og skjer mellom anna gjennom kommunikasjonstiltak. Hardangerlokk er ein merkevare som gjer programmet unikt, og som gjer det potent som verkemiddel for å nå mål om betra omdøme og identitet. Kommunikasjon gjev synergi til tiltaket. Det må utarbeidast ein kommunikasjonsplan for Hardangerlokk med definerte mål som understøtter hovudmåla, med utforming av bodskap direkte mot målgruppene. Nettsider som kan fungere som kommunikasjonskanal og database må utarbeidast og opprettast. Eigen logo/profil må utviklast med utgangspunkt i vedtatt logo for merkevare Hardanger. Dette arbeidet må gå parallelt med planprosessen og vere klart til oppstart. Her er oppsett for datamodell til Hardangerlokk basert på hovudaktivitetane (entitet) i prosjektet. Fleire av entitetane er dei same som for andre dataprogram under utvikling i Flytt til Hardanger; som bustad og kommune. KUNSTNAR ATELIER PROSJEKT ØK. TILSKOT BUSTAD KOMMUNE ALLIANSEPART PUBLIC RELATIONS Hovudmål og tiltak pkt. 5: Andre moglege prosjekt i Hardanger - Utsmykkingsprosjekt i Hardanger etablering av landemerker - Skuleprosjekt den kulturelle skulesekken - Utstillingar/kunstopplevingar - Eigeninitierte kunstnarprosjekt - Samarbeidsprosjekt med kunstnarorganisasjonen Harding Puls 1.6 Rammer Oppdragsgivar vert her definert som Hardangerrådet. Desse føresetnadene gjeld: - At Hardangerlokk skal utvidast til eit regionalt prosjekt under Hardangerrådet med prosjektet Flytt til Hardanger som styringsgruppe med Harald Inge Andersen/Lars Eirik Klafstad som delprosjektleiarar, med ein dagleg leiar på heiltid, og underprosjektleiarar hyra inn etter behov. - At prosjektperioden er frå april 2008 til mai At prosjektet skal ha politisk forankring - At prosjektet skal ha nokre fyrtårnprosjekt som er berande for framdrift og suksess - Søkjer finansiering også eksternt - At Hardangerlokk skal utviklast med utgangspunkt i Kvammalokk - At Hardangerlokk skal søke samarbeid, og vera ein nettverksbyggjar, med kunst- og kulturliv, næring og offentlege instansar i og utanfor regionen - At Hardangerlokk får eiga rammeløyving for drift og gjennomføring 5

7 Andre premiss som finst for Hardangerlokk: - At prosjektet skal oppretthalda det som er serpreget ved Kvammalokk: a) den menneskelege relasjonsfaktoren b) at det er eit prosjekt som handlar om samfunnsutvikling gjennom kunst og kultur - At det skal opprettast eit eige kontor - At prosjektet skal ha råderett over midlar som er tilført det 2.0 OMFANG 2.1 Oppgåva inneber: - Hardangerlokk er ikkje eit reint tilflyttingsprogram, men eit program for stimulering til samfunnsutvikling gjennom kulturlivet - Programmet vil søkja samarbeid med andre prosjekt i Flytt til Hardanger særleg med tanke på busetjing og eventuelle bi-jobbar for kunstnarar. - Hardangerlokk skal ikkje i utgangspunktet stilla gratis bustad til dei tilflytte, men leggja til rette for og hjelpa dei med å finna høvelege bustader - Hardangerlokk skal vere ein nettverksbyggjar mellom Hardanger og omverda, og søke publisitet for sine prosjekt 2.2 Deltaking frå Hardanger-kommunane Plan for medverknad frå Hardangerkommunane vert utvikla i prosjektgruppa Hardangerlokk under Flytt til Hardanger, og gjennom Hardangerrådet og Hardanger kulturråd. Kvar enkelt kommune vedtek si satsing inn i prosjektet. Kvar kommune tek ein gjennomgang på kulturfeltet og legg til rette for kunstnarleg verksemd gjennom: - Stipend - Prosjektmedverknad - Statuttar for utsmykking av offentlege bygg og uterom og innkjøp av kunst - Oversikt over ledige husvære, og ein plan for korleis stimulere til utleige - Etablering av fellesverkstad - Søke midlar eksternt til denne type prosjekt - Bidra til å gjere Hardangerlokk kjent 2.3 Forhold til Harding Puls Det tverrfaglege og regionale kunstnarforumet Harding Puls vil vere ein viktig bidragsytar til Hardangerlokk: - Initiere og administrere kunstprosjekt - Integrering av nye kunstnarar og samarbeid om prosjekt - Innverknad på utviklinga - Kunstfagleg kompetanse Harding Puls er representert med 2 medlemer i delprosjektgruppa i Flytt til Hardanger. 6

8 2.4 Forhold til Flytt til Hardanger Flytt til Hardanger er etablert under Hardangerrådet, og har som mål å stimulere til etablering av Hardangerlokk. Hardangerlokk er eitt av 8 delprosjekt i Flytt til Hardanger, der prosjektleiar har overordna resultatansvar. Hardangerrådet er prosjektansvarleg og styringsgruppa i Flytt til Hardanger vedtar overordna planar og økonomi. 3.0 ORGANISERING HARDANGERLOKK Hardangerrådet Oppdraqsgjevar Prosjektansvarleg Leif Vambheim Styringsgruppe Same som for "Flytt til Hardanger" Hovudprosjektansvarleg Anette T Hjeltnes "Flytt til Hardanger" Delprosjektleiar for Hardangerlokk Lars Erik Klafstad Dagleg leiar for Hardangerlokk Delprosjektgruppe Kulturleiarar i 7 kommunar 2 repr fråharding Puls Hardangerrådet prosjektansvarleg Flytt til Hardanger styringsgruppe har overordna ansvar for Hardangerlokk, prosjektleiar har overordna resultatansvar Delprosjektleiar er ansvarleg for delprosjektgruppa og rapporterer til prosjektleiar. Delprosjektleiar har ansvar for utarbeiding av planar for delprosjektgruppa, framdrift og resultat i delprosjektgruppa. 7

9 3.1 Delprosjektleiing Delprosjektleiar/Programansvarleg: Harald Inge Andersen/Lars Erik Klafstad Stillinga som dagleg leiar skal utlysast. Prosjektleiar for Messen engasjerast. Dagleg leiar må ha gode kommunikative evner, og evne til å leie arbeidet med å befeste Hardangerlokk i kunstverda. 3.2 Andre rollar og bemanning Prosjektansvarleg og oppdragsgjevar: Hardangerrådet Overordna prosjektleiing: Anette T. Hjeltnes (Flytt til Hardanger) Delprosjektmedlemar: Kulturansvarleg i einskildkommunane i Hardanger, totalt 7 stk, 2 representantar frå Hardingpuls. Delprosjektgruppa kan vurdera å knytta til seg naudsynt kompetanse. 4.0 AVGJERDSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Avgjerdspunkt Start: April Politisk godkjenning av Hardangerlokk-programmet med finansiering juni Stilling som dagleg leiar lysast ut i stor kampanje mai Leigekontrakt for Messen signerast rett etter heradsstyrevedtak - Handsaming i Hardangerrådet med tilslutning våren 2008 Avslutning: mai Krav til statusmøte Prosjektleiar og delprosjektleiar skal ha statusmøte kvart halvår. Det vil seia i september og april kvart år. Delprosjektleiar skriv jamnleg logg, og ein halvårsrapport basert på logg vert sendt til prosjektleiar styret i forkant av kvart statusmøte. Halvårsrapport skal leggjast fram for styringsgruppa for endeleg godkjenning. På statusmøte skal progresjon og nådde milepælar drøftast, for å sjå om det er naudsynt med justeringar eller endringar av planen. Økonomi skal vera ein del av både rapport og diskusjon. 8

10 4.3 Milepælar Sak Hovudmål pkt. 1 5 nye tilflytta 15 nye tilflytta 10 nye tilflytta Hardanger Hardanger Hardanger Tilflytting Hovudmål pkt. 2 Auka kulturbasert næring Prosjekt 1 Opning Prosjekt 2 Messen i Ålvik 2 - Messen. 2 nye Messen 2 m/ron Westerhuis. Utstilling med Ron Westerhuis i 7 kommunar 5. juli 22. sept -Leigekontrakt underteikna april -Oppussing og innflytting i henhald til plan for pilotprosjekt. Gjennomføre pilotprosjekt. Vidare arbeid med messeprosjektet Verkstad for Ron Westerhuis Oppstart av prosjekt i Messen Artists in residence i Messen etablert 1 ny Messen Samarbeid med lokalt næringsliv etablert. Messen etablert som senter for samtidskunst i Hardanger avsluttast, eller er sjølvgåande Prosjekt 3 Tettstadutvikling Prosjekt 4 Fellesverkstadar Avklaring av kunstnarleg medverknad i prosjekt i regionen. Samarbeid med andre kommunar om tettstadutvikling Kartlegge moglege fellesverkstader og verkstadfellesskap Vidareføring og gjennomføring av kunstnarleg medverknad av utsmykkings-prosjekt. Lokale for fellesateliér og artists in residence klargjorte. Gjennomføring og avslutting av utsmykkings- prosjekt Fortsett som sjølvgåande eller vert avslutta Andre lokale for fellesateliér og artists in residence klargjorte. Hovudmål pkt. 3 Kommunikasjon Anna Engasjere ekspertise for utarbeiding av kommunikasjons-tiltak og nettsider Gjennomføre seminar. Hardangerkommunane vedtek si satsing inn i Hardangerlokk Førebu og gjennomføre Hardanger- lokkeveke Utlyse stipend Dagleg leiar og delporsjektleiar er ambassadør for programmet utad. Opplæring av interesserte i arbeidsmåten. Førebu og gjennomføre Hardanger- lokkeveke Stimulere til nye regionale kunstprosjekt Utlyse stipend Ambassadør-verksemd. Opplæring. Hardanger har ry som kunst og kulturstad. Nøkkelaktør i kunstnettverk. Hardangerlokk Vidareførast Utlyse stipend 9

11 5.0 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorar. OBS! Risikofaktor er sannsyn (verdi 1 5) multiplisert med risiko (verdi 1 25). Kritisk Sannsyn Risiko Risiko Tiltak suksessfaktor faktor Konkurrerande prosjekt Mangel på husvære Gje økonomisk stønad til oppussing for utleige Mangel på lokale Kjøpe/leige eigna lokale Svikt i intern kommunikasjon Svikt i ekstern kommunikasjon Manglande samarbeid med etablerte kunstnarar i regionen Manglande ekstern finansiering: Manglande private sponsorar Manglande samarbeid mellom einingar i administrasjonen For lang veg frå idé til handling Folkeopinion mot programmet Manglande regional tilslutning Tydeleggjering av ansvar Betra kommunikasjon Trekkja fleire inn i statusmøter Kommunikasjon og betra samarbeid Kommunikasjon Kvalitetssikring Delprosjektleiarar skal utarbeida eit evalueringsskjema så snart planen er godkjend. Dette skjemaet skal nyttast til evalueringa som skjer to gongar i året og ved programslutt. Skjemaet skal tuftast på både heilskapen i programmet og dei overordna måla, samt fyrtårnprosjekt, milepælar og økonomi. Evalueringa skal leggjast fram for Styringsgruppa to gongar i året. Dagleg leiar skriv logg kvar månad. Denne loggen inngår i halvtårsrapport som skal sendast styringsgruppa. Delprosjektgruppa har møter jamnleg, delprosjektleiar (delegert dagleg leiar) kallar inn og utarbeidar agenda og referat frå møta. 10

12 I 2010 skal det gjerast ei heilskapleg evaluering av programmet. Då avgjer ein og om programmet skal forlengast. Grunnlag for forlenging er a) at programmet ikkje er ferdig implementert b) at meir tid er naudsynt for å gjera programmet sjølvgåande. Med sjølvgåande meinast her at dei involverte i dei forskjellige prosjekta driv prosjekta så vidt godt at det ikkje lenger er naudsynt med annan koordinering c) at Kvam/Hardanger ser seg ferdige med denne typen tilflyttings- og samfunnsutviklingsprogram. 6.0 GJENNOMFØRING 6.1 Hovudaktivitetar Hovudaktiviteten til PL og Delprosjektleiar vil vera: - Gjennomføring av statusmøte - Vera pådrivar i programmet, med tanke på både økonomi, praktisk gjennomføring, kreativitet og problemløysing Hensikten med denne aktiviteten vil vera kvalitetssikring slik at programmet når dei oppsette måla på best mogeleg måte innanfor tidsrammer og økonomiske rammer. Resultat vil vera: - Eit godt gjennomført prosjekt, som vil gje godt omdøme for Hardanger - Regionen vert ein ressursbase for slike program overfor andre kommunar - Hardanger får ein betre økonomi gjennom fleire tilflyttarar - Tilflyttarane bidreg til å gjera Hardanger meir attraktiv både som turist- og buområde, dette vil igjen skapa betre økonomi både offentleg og i privat næringsverksemd Hovudaktiviteten til dagleg leiar vil vera: - Gjennomføring av tiltak for å nå hovudmåla i fyrtårnprosjekta - Vera den menneskelege kontaktpersonen i forhold til kunstnarane som kjem og skal koma. Målet for denne verksemda er å skapa tryggleik og tillit hos målgruppa, på at dei er velkomne og at dei vert tekne godt vare på i Hardanger. - Vera ansiktet utad for programmet. Slik kan omverda stort sett halda seg til ein person. Det vil gjera programmet lettare gjenkjenneleg overfor ålmeinta og presse. - Rapportera til PL og styringsgruppa - Økonomistyring. Hensikt og resultat vil vera dei same som over. 11

13 Hovudaktiviteten til kunstnarane som kjem, vil vera: - Bidra til gjennomføring av tiltaka for å nå måla i fyrtårnprosjekta. Hensikt: Resultat: At fyrtårnprosjekta vert tilpassa dei som skal driva og gjennomføra dei At det vert skapt fleire arbeidsplassar for kulturbasert næring i Hardanger At Hardanger får eit betra omdøme At Hardanger blir eit attraktivt og levande samfunn med tanke på kunst og kultur Betra omdøme og god PR Høgare skatteinntekt Inntekter for Hardanger gjennom auka innbyggjartal - Setja i gong kunstnarleg aktivitet med høg kvalitet. Hensikt: Resultat: Bidra til godt omdøme for Hardanger som kunstregion, både i innland og utland Trekkja fleire kunstnarar hit, både gjennom god omtale og gjennom kunstnarlege samarbeidsprosjekt Trekkja fleire kunstelskarar hit, også dei kjøpesterke Bidra til utsmykking av ute-og inneområde i Hardanger, som ein del av ein forskjønningsprosess. Gjer Hardanger enno meir attraktiv for turistar og busette og av andre kategoriar enn kunstnarar Fleire inntekter i Hardanger, både i offentleg økonomi og i privat næringsliv Godt omdøme for Hardanger, som vekstkommune og med ein tydeleg og annleis profil - Bidra til auka aktivitet i kulturlivet Hensikt: Få til ein auka aktivitet i kulturlivet Skapa fleire og meir mangfaldige kulturtilbod Resultat: Skapar meir entusiasme og engasjement blant innbyggjarane, med påfølgjande auka livskvalitet Fleire aktive i kulturlivet kan bidra til at dei som allereie er engasjerte, ikkje brenn seg ut (fleire å spela på, fleire til å dra lasset) 12

14 Meir mangfaldig tilbod i til dømes kulturskulen, eller gjennom faste kunsttilbod til skulane, kan gje den oppveksande slekt gode nye impulsar som kan få dei til å bli verande i (eventuelt koma attende til) Hardanger 6.2 Tids- og ressursplan Ressurs Dagleg leiar 100 % frå juni 100% 100% til juli Prosjektleiar Messen 20% frå juni 20% Prosjektleiing andre 30% frå mai 30% 30% prosjekt Kontor/sekretariat Drift frå juni Drift heile året Drift til juli Opningsutstilling med Ron Opning 5. juli Westerhuis Messen Leigekontrakt frå 15. mai ØKONOMI OG KOSTNADER 7.1 Kostnader Utgiftspost Total Dagleg leiar 100% Prosjektleiing Messen Prosjektleiing andre prosjekt Kontordrift Marknadsføring/kommunikasjon Opningsutstilling Lokkehelg 2 stk Messen Andre tiltak/uforutsette kostn Manglande tilskot Etablerarstipend 6 stk a Sum

15 7.2 Finansiering Kjelde Total Kvam herad Flytt til Hardanger Småsamfunn/dept Rom for kunst/kulturrådet Andre tilskot/sponsing Hordaland fylkeskomm/kultur Hardangerrådet Leigeinntekter Messen Sum KONTRAKTAR OG AVTALER Plan for pilotprosjekt Messen i Ålvik Leigekontrakt Messen i Ålvik Kontrakt og PR-plan Ron Westerhuis 14

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer