GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:"

Transkript

1 Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK , (fax) Epost: Totalentreprise frå:

2 EIVINDVIK BARNEHAGE, UTBYGGING 2011 Utsending av konkurransegrunnlag for totalentreprise Med bakgrunn i Dykkar henvending er de invitert til å gje tilbod på totalentreprise i samband med oppføring av nybygg. Tilbodet skal gjevast i samsvar med dette dokumentet. Anskaffinga vert gjennomført som konkurranse med forhandling i samsvar med 11-1 og 11-8 i Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april Konkurransedokumentet består av 5 delar: Kvalifikasjonskrav (I), Konkurransegrunnlaget (II), Funksjonskrav/teknisk del (III), Prisformat (IV) samt vedlegg med skisser (V). Tilbodet skal leverast i 1 eksemplar innan: Torsdag kl 12:00 til Gulen kommune Drift og vedlikehald v/ Kjell Reigstad Eivindvikvegen Eivindvik Tilbodet leverast og sendast i forsegla og lukka nøytral konvolutt og merkast: Eivindvik barnehage, totalentreprise. Det er tilbydar som er ansvarleg for at tilbodet er kommunen i hende innan fristen sjå kap.3. innlevering av tilbod Det vert ikkje gjeve løyve for representantar frå tilbydarar å vere tilstades ved tilbodsopninga. Alle henvendingar og spørsmål vedkomande tilbodsdokumenta skal sendast skriftleg til ovannemnde adresse eller til epost: Spørsmåla (anonymisert) og svara vert distribuert til alle deltakarar. Tilbydar må vedstå seg tilboda i 120 dagar frå utløp av tilbodsfristen. Tilbodssynfaring Fredag kl Ferje frå Leirvåg (frå Nordhordland) kl , alternativt via Instefjord/brekke. Ferje frå Lavik (Sogn) kl Gjennomgang av prosjektet og synfaring av område vert gjennomført. Oppmøte ved Eivindvik skule. Eivindvik Kjell Reigstad Prosjektleiar

3 GENERELT OM KONKURRANSEN Kort orientering om oppdraget Gulen kommune ved Drifts- og vedlikehaldsavdelinga er oppdragsgjevar for oppdraget. Bruken av barnehagen vil vere. Administrasjonen i kommunen er lokalisert til kommunehuset i Eivindvik. Gulen kommune ønskjer å få tilbod på totalentreprise etter NS 3431 for nybygg barnehage. Oppdraget omfattar både planlegging, prosjektering og oppføring av barnehagen. Tilhøyrande utanomhusområde med interne vegar, parkeringsplass, leikeområde og oppsetjing av gjerde rundt barnehagen skal inkluderast i prosjektet. Det er laga til eit forprosjekt for tiltaket. Forprosjektet viser korleis ein tenkjer seg den arkitektoniske utforminga av bygg, framlegg til løysing uteområde, parkering m.v. Grunnlaget for konkurransen vil vere dette forprosjektet, elles er grunnlaget funksjons og ytingspesifisert. I høve utarbeidd skisseprosjekt er netto arealbehov, bruksareal om lag 440 kvm. Nærare beskriving av ytinga går fram av del III Entreprenøren står elles fritt i utforminga, så lenge det arkitektoniske hovudutrykket vert ståande, og at romprogrammet vert nytta slik det er skreve om. Kontrakt om totalentreprise forventast oppretta i slutten av juni Prosjektet lyt ferdigstillast seinast hausten i Bruk av rådgjevande arkitekt. Kommunen har nytta arkitektføretaket M3 Arkitekter til gjennomføring av skisse/forprosjekt. Føretaket kan ta på seg oppdrag for tilbydarane dersom ein ønskjer det. Kontakt eventuelt: M3 Arkitekter, Strandgaten 1, 5013 Bergen, v/børje Sundt Laastad, epost: tlf: / Prosedyre for anskaffinga. Anskaffinga av oppdraget vert gjennomført som konkurranse med forhandlingar, eit trinn etter forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006, del I og II, anskaffing under EØS terskelverdiane og uprioriterte tenester. Vilkåra for kontrakt, her under pris, rater, kvalitet og andre forretningsmessige forhold kan vere gjenstand for forhandlingar. Det vert tatt atterhald om politisk godkjenning av eventuelt avtale som vert forhandla fram. Konkurransen vil verte gjennomført på ein sakleg og forsvarleg måte som gjev lik behandling av tilbydarane. Kommunen vil etter at ein finn tilbydarane kvalifiserte, gjennomføre forhandlingar med minst 3 av dei rettidige innkome tilboda. Henvisning til kunngjøring. Konkurransen er kunngjort i Doffin fredag I tillegg er konkurransen kunngjort i avisene Strilen og Firda og på kommunen si heimeside. Utskrift dato: :22:00 Side 3 av 30

4 INNHALDSFORTEIKNING. EIVINDVIK BARNEHAGE, UTBYGGING Utsending av konkurransegrunnlag for totalentreprise... 2 Tilbodssynfaring... 2 Kort orientering om oppdraget... 3 Prosedyre for anskaffinga Henvisning til kunngjøring DEL I KVALIFIKASJONSKRAV... 6 KVALIFIKASJONSKRAV... 6 DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBYDARINSTRUKS Tilbodsreglar Tilbodssynfaring Kommunikasjon TILBODET Tilbodsbrevet Tilbodsdokumenta PRISTILBODET ATTERHALD BESKRIVING AV LØYSING TEIKNINGAR FRAMDRIFTSPLAN KVALITETSSIKRING ORGANISERING FULLMAKTER Garanti og forsikring Alternative tilbod Krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Vedståingsfrist INNLEVERING AV TILBOD Innlevering Tilbodsopning og offentleg innsyn i dokument KONKURRANSEBESTEMMELSER Kriteriar for val av tilbod/ tildelingskriteriar VEDERLAGET FUNKSJONALITET OG UTFORMING GJENNOMFØRING OG KVALITETSSIKRING Avslutning av konkurransen ORIENTERING OM INNSTILLING KONTRAHERING FORKASTA TILBOD Avlysing og forkasting av tilbod KONTRAKTSBESTEMMELSAR Allmenne kontrakstbestemmelsar ENDRINGAR TIL NS Sikkerhet Forsikring Antikontraktørklausul Spesielle Kontraktsbestemmelser MILJØ REKLAMASJONSARBEID INTERNKONTROLL, OG HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT FORMULAR FOR FORSIKRINGAR OG SIKKERHEITSSTILLING FORHOLDET TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA (PBL) FORRETNINGSRUTINAR Korrespondanse Betalingsbetingelsar og fakturering Gebyr Utskrift dato: :22:00 Side 4 av 30

5 DEL III FUNKSJONSKRAV TEKNISK DEL BESKRIVING AV OPPDRAGET Krav til funksjon- og ytingar- generell del BYGGET SITT FORMÅL FUNKSJONSKRAV- ROMPROGRAM- AREALOVERSYN TILKNYTING TIL EKSISTERANDE BYGG KVALITETSSIKRING Funksjonskrav til bygningsdelar Generelt om funksjonskrava Regelverk Spesielle Tryggingstiltak Tiltakshavar/byggherre/møter Møblering/inventar Brannførebygging Krav til prosjektmaterialet Klima, komfort, akustikk, lyd, støy/vibrasjon BYGNING Generelt Grunnarbeid/fundamentering Bæresystem Yttervegg og vindauge Innerveggar, innvendige overflater og dører Golvkonstruksjonen Golvbelegg Himling Yttertak Fast inventar og kvitevarer Utvendige konstruksjonar Skur for barnevogn Oppbevaring/bod utvendig TEKNISKE INSTALLASJONAR VVS installasjonar generelt Sanitæranlegg og utstyr VARMEANLEGG LUFTBEHANDLING EL kraft installasjonar DATA/TELE/LYD/BRANNALARM/SD-ANLEGG UTANOMHUSANLEGG SPESIELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Riggplan Reinhald og ryddigheit DOKUMENTASJON/FDV DEL IV- PRISFORMAT PRISFORMAT Tilbodskjema Diverse elementpriser Einingsrater-personell Kontraktshjelparar Tryggleiksgaranti: Godkjenning av tilbodsgrunnlaget DEL V- VEDLEGG VEDLEGG Utskrift dato: :22:00 Side 5 av 30

6 DEL I KVALIFIKASJONSKRAV. For at tilbodet som er innlevert skal kunne vurderast MÅ tilydar stette kvalifikasjonskrava som nemnd under: KVALIFIKASJONSKRAV A) Tilbydars organisatoriske og juridiske stilling (1) Firmaattest (Nasjonale krav) (2) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (gjeld utanlandske føretak) (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) (5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) B) Tilbydars økonomiske og finansielle kapasitet (1) Foretakets siste års beretning, samt nyare opplysningar som har relevans til føretakets regnskapstal (2) Erklæring om føretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten C) Tekniske og faglige kvalifikasjonar (1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med namn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.(sjå elles konkurransegrunnlaget) (2) Foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert verdi, tidspunkt og mottakar. (3) Beskriving av føretakets kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem. (sjå elles konkurransegrunnlaget) (4) Bygget vert omfatta av tiltaksklasse 2, jf. Plan og bygningslova med forskrifter (SAK10). Det lyt dokumenterast at tilbydar og eventuelle underentreprenørar innehar den fagkompetansen forskriftene krev i høve Søking, prosjektering og utføring av slikt bygg/tiltak. (5) Tilbydar lyt inneha Sentral Godkjenning, eller kan sansynleggjere at lokal godkjenning kan oppnåast. (oppgjev då eventuelle kommunar som de har hatt oppdrag i) (6) Det skal oppgjevast minimum 2 referansebygg der tilbydar har vore totalentreprenør. Det skal her oppgjevast kontaktpersonar for bygga. Utskrift dato: :22:00 Side 6 av 30

7 DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGET 1. TILBYDARINSTRUKS 1.1 Tilbodsreglar Anskaffelsen er omfatta av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskrifta). Dette dokumentet inneheld i tillegg spesielle tilbodsreglar for denne konkurransen. Desse reglane supplerar, og skal i tilfelle av motstrid gjelde føre forskrifta sine bestemmelsar. Der forskrifta sine bestemmelsar ikkje kan fråvikast ved avtale, skal forskrifta sine bestemmelsar leggast til grunn. Denne anskaffelsen følgjer prosedyra konkurranse med forhandlingar-eit trinn. 1.2 Tilbodssynfaring Det vert arrangert felles informasjonsmøte og synfaring på byggeplassen/eivindvik skule for samtlege tilbydarar, Fredag kl Ferje frå Leirvåg (frå Nordhordland) kl , alternativt ferjefritt via Instefjord/Brekke. Ferje frå Lavik (frå Sogn) kl Kommunikasjon. Alle henvendingar vedkomande førespurnaden om tilbodet skal skje skriftleg, og skal skje til kontaktperson oppgjeve i tilbodsbrevet. 2 TILBODET 2.1 Tilbodsbrevet Saman med tilbodet skal det følgje forpliktande tilbodsbrev, datert og underskriven av person med dokumentert fullmakt til å binde føretaket. Tilbodsbrevet stilast til adresse som er nemnd tidlegare I tilbodsbrevet lyt det gjevast opplysningar om følgjande: Tilbyder sitt namn, adresse, organisasjonsnummer og fullmaktsperson(er) Totale prosjektkostnader Kva dokument som tilbodet består av. Atterhald eller avvik i forhold til tilbodsgrunnlaget. 2.2 Tilbodsdokumenta. Tilbodsdokumenta skal vere skreve på norsk og bestå av følgjande: Tilbodsbrevet Pristilbodet Eventuelle atterhald Beskriving av kvalitet og løysning Teikningar Framdriftsplan Kvalitetssikring Organisering Fullmakter. Utskrift dato: :22:00 Side 7 av 30

8 2.2.1 PRISTILBODET Alle delar av prisformatet i denne førespurnaden må utfyllast og underskrivast. Jf. vedlegg IV ATTERHALD Eventuelle atterhald eller avvik i høve førespurnaden skal framgå av tilbodsbrevet. Atterhald lyt vere presise og einsarta slik at innbydaren kan vurdere desse. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller liknande vil verte betrakta som atterhald. Atterhald som ikkje framgår av tilbodsbrevet skal ikkje binde Gulen kommune BESKRIVING AV LØYSING Beskriving av dei enkelte fagområda der hovudprinsippa framgår. For bygget og anlegget skal det utarbeidast ein komplett beskriving som skal vedleggast tilbodet og angje kvalitet, elementer og komponentar for dei ulike bygningsdelar som følgjer: Bygning VVS installasjonar Elkraftinstallasjonar Tele og automatiseringsinstallasjonar Andre installasjonar Utandørs For bygning tyder dette til dømes ei elementbeskriving av yttervegg frå innerst til ytterst. Kvalitet på overflater skal spesielt beskrivast. Oversikt over brutto og nettoareal, samt bruksareal rekna etter NS 3940 skal framleggast TEIKNINGAR Tilbodet skal presenterast som eit forprosjekt i A4 eller A3 format. Prosjektmaterialet skal bestå av: Situasjonsplan i målestokk 1:500 med bygg, vegar, parkering ute/leikeområde m.v Planteikning, snitt og fasadar i målestokk 1:200, med hovudmål og areal. Perspektivteikningar/3D teikningar som gjev eit realistisk inntrykk av byggutforming og plassering, uteområde, parkering m.v Prinsippløysing og kort utgreiing for konstruksjonane: Fundament, bærande konstruksjonar, takkonstruksjon, m.v. Tilpassing til terrenget skal visast. Prinsipp i samband med brannkonstruksjonar og rømmingsvegar skal visast. Teikningar som viser hovudprinsippa for El- og VVS tekniske anlegg. Om ønskjeleg kan tilbydar utarbeide og leggje ved teikningar og skisser utover ovannemnde. Utskrift dato: :22:00 Side 8 av 30

9 2.2.5 FRAMDRIFTSPLAN Tilbydar skal utarbeide framdriftsplan for planlegging og bygging. Planen skal innehalde følgjande milepælar: Antatt inngåing av kontrakt Søknad om rammeløyve/forhandskonferanse Oppstart prosjektering Start bygging/igangsetjingsløyve. Bruksløyve vert gjeve Overlevering Ferdigattest vert gjeve KVALITETSSIKRING Tilbydar lyt på ein enkel måte gjere greie for og stadfeste at føretaket har eit kvalitetssikringssystem som kan tilpassast byggeprosjektet. Korleis systemet skal nyttast lyt kort illustrerast ORGANISERING Tilbydar skal leggje fram dokumentasjon som viser korleis føretaket vil organisere seg. Det skal som minimum leggjast fram organisasjonskart for prosjektering, bygging og garantifase FULLMAKTER Fullmakter for den som teiknar føretaket lyt vedleggjast. 2.3 Garanti og forsikring Det lyt dokumenterast at det vil verte stilt forpliktande sikkerheitsstilling for totalentreprenøren sine kontraktforpliktingar. Det lyt dokumenterast at det ligg føre mogelegheiter for forsikring av kontraktarbeidet og vanleg ansvarsforsikring. 2.4 Alternative tilbod. Det er mogleg å gje tilbod på alternative løysingar i tillegg eller i staden for dei løysingane som går fram av konkurransegrunnlaget jf. Anskaffingsforskrifta Alternative tilbod skal vere skildra og prisa under vedkomande post og merka i tilbodsbrevet med opplysningar om tilbyder si vurdering av tilbodet sine konsekvensar for innbydar. Ein forutsetning for å gje alternative tilbod er at det også vert gjeve tilbod som fullt ut oppfyller krava i konkurransegrunnlaget. Alternative tilbod vil berre bli antatt dersom innbydar etter ein samla vurdering finn tilbodet mest gunstig. 2.5 Krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Tilbydar skal ved tilbodsrekninga ta omsyn til dei til ei kvar tid etter norsk rett stillast til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. 2.6 Vedståingsfrist. Som tidlegare skreve om er tilbodet bindande for tilbydar i 120 kalenderdagar, rekna frå utløp av tilbodsfristen. Utskrift dato: :22:00 Side 9 av 30

10 3. INNLEVERING AV TILBOD Innlevering. Tilbodet skal leverast i 1 eksemplar innan: Torsdag kl 12:00 til Gulen kommune Drift og vedlikehald v/ Kjell Reigstad Eivindvikvegen Eivindvik Tilbodet leverast eller sendast i forsegla og lukka nøytral konvolutt og merkast:, totalentreprise Tilbodet lyt vere komen fram til innleveringsstaden innan fristen for å vere rettidig innlevert. Tilbydar er ansvarleg for at tilbodet er komen fram innan fristen, forhold som avvik i postgang eller andre uforutsette tilhøve kan i høve regelverket ikkje godtakast og tilbodet lyt avvisast. 3.2 Tilbodsopning og offentleg innsyn i dokument To representantar for oppdragsgjevar vil gjennomføre tilbodsopninga. Det vil bli ført protokoll frå opninga. Representantar for tilbydarane får ikkje høve til å vere tilstades ved opninga. Offentleg Innsyn Tilboda og protokoll frå tilbodsopninga vert unnateke offentlegheita fram til leverandør er vald jf. Lov av 19. Juni 1970 om offenlighet i forvaltningen 6-2b. Deretter skal dokumenta vere offentleg tilgjengelege. Det skal likevel gjerast unntak for opplysningar som er underlagt lovbestemt eller lovheimla teieplikt. Slike kan vere personlege forhold, og konkurransesensitive drifts eller forretningsforhold, t.d prissetning av hovud eller enkelposter, men vanlegvis ikkje totalentreprisar, til leverandøren som vert vald. Vi ber om at tilbydar eventuelt opplyser om kva delar av tilbodet som inneheld opplysningar som tilbydar reknar som personlege /konkurransesensitive, og eventuell legg ved ein sladda versjon som kan offentleggjerast utan vidare samtykkje. 4. KONKURRANSEBESTEMMELSER 4.1 Kriteriar for val av tilbod/ tildelingskriteriar. Vilkåra for kontrakt, her under pris, rater, kvalitet, tekniske løysingar og andre forretningsmessige forhold kan vere gjenstand for forhandlingar. Eventuelle forhandlingar vil berre verte ført med dei tilbydarane som oppdragsgjevar meiner har reell mogelegheit til å få tildelt kontrakt. Utveljing av dei føretak som det skal førast forhandling med vil skje med bakgrunn i oppgjeve tildelingskriteria. Forhandlingane vil kunne skje i fleire fasar. En reduksjon vil då skje på bakgrunn av tildelingskriteria. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingane. På denne bakgrunn vert tilbydarane oppfordra til å levere sitt beste tilbod ved innleveringsfristen. I første fase vil tilboda bli evaluert på bakgrunn av de oppførte tildelingskriteria. Det vil bli vald ut minimum 3 deltakarar som vil bli invitert til å forhandle, forutsett at det finnast tilstrekkelig tal eigna deltakarar. Utskrift dato: :22:00 Side 10 av 30

11 Evalueringa vil i begge fasar, her under utveljinga, ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilboda inneheld all etterspurt dokumentasjon. Tilbydarane som ikkje vedlegg etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. Før sjølve tilboda vert vurdert vil oppdragsgjevar vurdere om kvalifikasjonskrava etter del I i konkurransedokumentet er oppfylte. Berre dei tilbydarane som fullt oppfyller desse krava vil verte vurdert i den vidare prosessen. Kriteriar Blant dei rettidige og komplette tilboda vil Gulen kommune velje det økonomisk mest fordelaktige tilbodet. Val av totalentreprenør vil skje etter ein samla vurdering av kriteriane nedanfor i uprioritert rekkefølgje: 1. Vederlaget: Totalpris, timeprisar, kvadratmeterpris, tilleggsytingar/opsjonar 2. Funksjonalitet: Utforming av planar, utanomhusanlegg, arkitektonisk formgjeving, tekniske kvalitetar og formelle krav. 3. Gjennomføring: Framdrift, organisering, kvalitetssikring av byggeprosessen VEDERLAGET. Følgjande moment vil bli vektlagt: Prosjektkostnader som er summen av samtlege kostnader ved totalentreprisen. Kostnadene omfattar administrasjon, prosjektering, gebyr, forsikring, garantikostnader, og samtlege entreprisar og leveransar som er naudsynt for å ferdigstille bygget og anlegga til avtalt stand, og til avtalt tid. Kvadratmeterprisen basert på bruttoarealet. Oppgjeve timeprisar for ulike ytingar. Vederlaget for utføring av totalentreprisen skal oppgjevast i kap. 8 Prisformat. Om tilbydar meinar at ytterlegare poster er naudsynt for å prise ytinga skal dette særskild skrivast om i tilbodsbrevet. Dei krav til ytinga som er skildra i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forplikting sjølv om dei ikkje er gjentatt i prisberande poster. Poster som ikkje er prisa i tilbodet reknar ein innkalkulert i andre poster, med mindre anna er angitt i tilbodsbrevet FUNKSJONALITET OG UTFORMING Følgjande moment vil bli vektlagt: At det vert tilbydt løysingar i samsvar med oppgjeve areal og funksjonskrav frå brukarane. At det vert tilbydt arealeffektive løysingar. Arealberekningane som går fram av romprogrammet er retningsgjevande. At bygget har ei god arkitektonisk form, som i hovudsak samsvarar forprosjektet som er utarbeidd. at utanomhusområdet, leikeareal, veg- og parkering får ei god løysing At alle formelle krav i førespurnaden er oppfylt, t.d beskriving av tekniske løysingar. At det leverast gode teikningar, illustrasjonar og beskrivingar At tekniske kvalitetar og løysingar: Utskrift dato: :22:00 Side 11 av 30

12 Tåler dei påkjenningane som bruken av anlegget vert utsett for Er kjende materialar og metodar Er drift og vedlikehaldsvennlige og gjev lavast mogeleg energibruk. Er godt skildra og illustrert GJENNOMFØRING OG KVALITETSSIKRING Kontrakt om totalentreprise forventast oppretta innan 1. juli Ein ønskjer primært byggearbeida ferdigstilt innan 15. august Det vert lagt vekt på at framdriftsplanen kan overhaldast. Følgjande forhold i samband med kvalitetssikring vert lagt vekt på: At kvalitetssikringsplanen sikrar at bygg og anlegg vert utført i samsvar med oppgjeve spesifikasjonar og ytingar, og at gjeldande lover og føresegner vert stetta. At planen førebyggjer avvik frå spesifikasjonen i alle fasar av byggeprosessen (prosjektering, bygging og garantifasen) At det vert peika ut personar som vert tillagt ansvar for kvaliteten. At endringar vert tatt i vare og forløpande inkorporerast i byggeprosessen. 4.2 Avslutning av konkurransen ORIENTERING OM INNSTILLING Vedtaket om kven Gulen kommune har til hensikt å tildele kontrakt vil verte kunngjort alle deltakarane skriftleg. Med deltakarar meinast alle som har levert rettidig tilbod, og som ikkje har fått tilbodet avvist pga forhold ved tilbodet. Orienteringa blir gjeve før kontrakt vert inngått, jf. Anskaffingsforskrifta Kontrakt er inngått på det tidspunkt den er underteikna av begge partar. Kunngjøringa vil innehalde ei kort grunngjeving for val av tilbydar. Entreprenøren kan innan 10 dagar frå dato på oppdragsgjevar sitt orienteringsbrev, setje fram innsigelse mot oppdragsgjevar si innstilling. Innsiginga skal grunngjevast KONTRAHERING Orientering om innstilling etter og/eller innkalling til kontraktmøte, kan ikkje sjåast på som antaking av tilbodet, og skaper ikkje rettigheiter for vedkomande entreprenør eller andre rettsvirkningar. Avtale er inngått når det ligg føre kontrakt underteikna av begge partar FORKASTA TILBOD Når det ligg føre underteikna kontrakt med ein entreprenør, er dei øvrige tilboda å sjå på som forkasta, og dei er ikkje lenger bindande. 4.3 Avlysing og forkasting av tilbod Oppdragsgjevar kan avlyse konkurransen eller forkaste alle tilboda dersom det ligg føre sakleg grunn. Dette kan t.d vere manglande politisk godkjenning og/eller finansiering. Oppdragsgjevar skal i slikt tilfelle snarast gje skriftleg melding til alle tilbydarar. Utskrift dato: :22:00 Side 12 av 30

13 5. KONTRAKTSBESTEMMELSAR 5.1 Allmenne kontrakstbestemmelsar Som allmenne kontraktsbestemmelsar gjeld NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelsar for totalentrepiser, andre utgåve Kontraktsbestemmelsane nedanfor er inndelt i: endringar i, samt suppleringar til NS ENDRINGAR TIL NS Kontraktdokumenta: NS 3431 pkt. 4.1: Følgjande dokument inngår i kontrakten: a) Avtaledokumentet b) Førespurnaden/tilbodsgrunnlaget med eventuelt referat frå synfaring. c) Referat frå forhandlingar d) Tilbodet e) NS Sikkerhet. NS 3431 pkt. 18.1, 18.3, : Byggherren stiller ikkje sikkerhet. Tilfredsstillande garantiar frå entreprenøren skal ligge føre før byggherren underskriver kontrakten Forsikring NS 3431 pkt. 19.4: Byggherren teiknar ikkje forsikring Antikontraktørklausul NS 3431 pkt første ledd, 2. pkt. Bestemmelsen utfyllast av følgjande antikontraktørklausul: Arbeidet skal utførast av entreprenøren og denne sine tilsette i tenesteforhold, eventuelt med underentreprenørar og deira tilsette. Avtale om underentreprise med einmannsføretak eller bruk av innleigd arbeidskraft må vere oppgjeve og grunngjeven i tilbodet og godkjent skriftleg av byggherren. Det vert forutsett at den innleigd arbeidskrafta er lovleg. Slik godkjenning endrar ikkje entreprenøren sine pliktar ovanfor byggherren. Dersom byggherren nektar å godkjenne entreprenøren sin underentreprenør etter denne bestemmelsen gjev dette ikkje entreprenøren rett til godtgjersle for dei meirkostnader dette måtte påføre han. Entreprenøren skal til ei kvar til kunne dokumentere at den anvende arbeidskraft oppfyllar kontrakten sine bestemmelser. Dokumentasjonsplikta omfattar og eventuelle underentreprenørar og deira personell. Alle avtalar om underentreprisar skal innehalde likelydande bestemmelsar om arbeidet som vert utført, forhold på byggeplassen og utføring ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan krevje dagmulkt dersom entreprenøren eller nokon av underentreprenørane nyttar ulovleg eller ikkje kontraktmessig arbeidskraft, og forholdet ikkje er retta innan ein frist gjeve skriftleg av byggherren. Mulkta går frå utløp av fristen og til forholdet opphøyrar. Mulkta skal utgjere 1,0 promille av kontraktsummen, men ikkje mindre enn kr. 1000,- pr. kvardag. Ved konstatert brot på ovannemnde bestemmelsar, og entreprenøren ikkje har retta feilen innan utløp av fristen, kan byggherren heve kontrakten. 5.2 Spesielle Kontraktsbestemmelser MILJØ Leverandøren skal kunne dokumentere at forbruksvarer og materialar som gjennom framstillingsprosessen, bruk eller deponering påfører naturen skade, her under PVC og tømmer frå tropiske regnskogar ikkje vert nytta dersom konkurransedyktige alternativ med omsyn til pris og kvalitet er tilgjengelege REKLAMASJONSARBEID Reklamasjonsarbeid skal utførast etter avtale og i full forståing med brukarane. Utskrift dato: :22:00 Side 13 av 30

14 Dersom omsynet til brukarane gjer det naudsynt å utføra arbeidet utanfor ordinær arbeidstid, skal dette ikkje medføre krav på overtidsgodtgjersle og liknande INTERNKONTROLL, OG HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT Entreprenøren pliktar å ha eller opprette eit internkontrollsystem som ivareta sine plikter med omsyn til helse miljø og sikkerheit på bygge- og arbeidsplassen, i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter. Dette skal kunne dokumenterast. Utgangspunktet for HMS-arbeidet er gjeve i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser ( ), Byggherreforskrifta (BHF) og arbeidsmiljølova (AML). Totalentreprenøren skal vere koordinator for sikkerheit, helse og miljø i prosjekteringsfasa og utføringsfasa jf. 13, 14 og 15 i BHF. Totalentreprenøren er ansvarleg for utarbeiding av HMS-plan jf. BF 7 og skal ha samordningsansvar og vere hovudbedrift i høve arbeidsmiljølova 2-2. Vidare plikter totalentreprenøren å sende melding til arbeidstilsynet før oppstart av arbeider på byggeplassen. Alle kostnader knytt til oppfylling av HMS-krav skal vere med i post for Felleskostnader FORMULAR FOR FORSIKRINGAR OG SIKKERHEITSSTILLING Entreprenøren sine forsikringar og sikkerheitstilling i høve NS 3431, pkt. 18 og 19 skal innan 14 dagar etter inngåing av kontrakt dokumenterast av vedlagte formular FORHOLDET TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA (PBL) Totalentreprenøren og eventuelle kontrakthjelparar er forplikta til å følgja dei til ei kvar til gjeldane bestemmelsar gitt eller i medhald av plan og bygningslova (PBL). Manglar i forhold til dette vert sett på som vesentleg kontraktbrot som gjev kommunen rett til å heva kontrakten, samt gjere erstatningskrav gjeldande etter reglande i NS 3431 pkt Eventuell dispensasjonssøknad i høve plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter, skal på førehand godkjennast av byggherren. Oppdraget krev ansvarsrett som ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande. Totalentreprenøren er forplikta til å få naudsynte godkjenningar i den tiltaksklassen som prosjektet tilseier. Manglande godkjenning vert sett på som vesentleg kontraktbrot som gjev kommunen rett til å heva kontrakten, samt gjere erstatningskrav gjeldande etter reglande i NS 3431 pkt FORRETNINGSRUTINAR 6.1 Korrespondanse All korrespondanse skal stilast til adresse som tidlegare nemnd, og skal ha følgjande overskrift. Nybygg 2011 Sak (stikkord) 6.2 Betalingsbetingelsar og fakturering. Betalingsbetingelsar er 30 dager frå Gulen kommune har motteke faktura. Det skal fakturerast etterskotsvis for kvar månad. Henvisning til prosjekt og kontrakt skal påførast kvar faktura. Alle faktura skal sendast til: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldavd., v/kjell Reigstad, Eivindvikvegen Eivindvik 6.3 Gebyr. Det skal ikkje bereknast fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr eller nokon anna form for gebyr. Utskrift dato: :22:00 Side 14 av 30

15 DEL III FUNKSJONSKRAV TEKNISK DEL. 7. BESKRIVING AV OPPDRAGET. 7.1 Krav til funksjon- og ytingar- generell del Oppdragsgjevar sine krav til barnehagen er formulert med krav til funksjon og ytingar. Krava og ytingane er ikkje komplett, og entreprenøren lyt supplere desse. Totalentreprisen skal famne om ein komplett leveranse, med bakgrunn i dei krav og forutsetningar som vert oppgjeve, og med overlevering av barnehagen som driftsklar BYGGET SITT FORMÅL Med nybygg, tilknytt eksisterande skule, samt opparbeiding av uteområde, parkering og vegar, ønskjer ein å fram ein funksjonell og moderne barnehage. Barnehagen skal dimensjonerast som to avdelingar. Små 0-3 år (16 plassar) og store 3-6 år (21 plassar). Avdeling vil ha 10 tilsette, inkludert styrar og Pedagogiske leiarar FUNKSJONSKRAV- ROMPROGRAM- AREALOVERSYN Overordna målsetning Barnehagen skal til dagleg nyttast av barn og personale. Det lyt difor ved val av materiale, overflater, plassering av utstyr m.v takast omsyn til brukargruppa. Spesielt i område der barna skal opphalde seg lyt velje overflate med stor brotstyrke. Bygget lyt tilretteleggast med full tilgjengelegheit for orienterings- og røyrslehemma. Krava til universell utforming skal etterlevast. Adkomst for barn, personale og foreldre må vere lettvint og trygg. Dette gjeld frå ein kjem til parkeringsplassen til ein er komen inn i barnehagen. Planløysing og utforming lyt veljast slik at barna ikkje vert utsett for unødige fare. Det lyt difor setjast store krav til tryggleik for bygget og tilhøyrande uteareal. Struktur Som vedlagde planskisser viser, legg ein opp til 4 delt struktur i bygget, over to høgder. Alle grunn/primærfunksjonar for begge avdelingar er lagt i første høgda. Personalavdeling er plassering på eige område i andre høgda mot sør for enkel kommunikasjon med skulen. Opphalds og grupperom for Stor avdeling er lagt til andre høgda mot nord. Rom og Arealoversyn Det er i skisseprosjektet sett opp totalt bruksareal på hovudbygget på 441 m2. Dette er eit maksimalt areal for hovudbyggetog skal ikkje overskridast. Det er ikkje sett av rom for ventilasjonsaggregat, dette lyt integrerast i totalarealet, (t.d i eige rom ved leikehems 2 høgda). I oversynet under er det sett opp oversikt over ulike rom med areal. Alle romfunksjonar lyt vere med og kommunikasjonen mellom desse. Når det gjeld areal for dei ulike romma er desse rettleiande frå-til areal. Der det er oppgjeve eit areal t.d romnr. 2 barnetoalett 3 m2, er dette å sjå på som minsteareal for rommet. Personalgarderobe, og primært lunch/pauserom vert liggjande i skulen og skal ikkje takast med i nybygget. Det er høve til å kome med framlegg til andre planløysingar så lenge romfunksjon og kommunikasjon og areal i hovudsak er ivaretatt. Utskrift dato: :22:00 Side 15 av 30

16 Rnr Romfunksjon Areal kvm Garderobar 1 Felles grovgarderobe m2 2 Barnetoalett med tilkomst frå grovgarderobe 3 m2 3 Fin garderobe B (små avd.) 14 m2 9 Fingarderobe A (stor avdeling) 22 m2 Stellerom og toalett 6 Stellerom (små) med 2 barnetoalett 10 m2 13 Stellerom (store) med 1 barnetoalett 7 m2 18 RWC (store) 6 m2 Leike og opphaldsareal (SMÅ) 4 Allrom med kjøkken (små) Rammeplan rom (små) m2 7 Soverom (små) 15 m2 m2 Leike og opphaldsareal (STORE) 11 Allrom med kjøkken (store) m2 14 Rammeplan rom (store) 12 m2 Leikehems (2 høgda) m2 Grupperom (2 høgda) m2 Rammeplanrom (2 høgda) m2 Personalavd. Styrarkontor 13 m2 Ped. Personal m2 Pauserom Personal (sekundert, primærrom ligg i skulen) 9 m2 HWC personal 6 m2 Andre rom/teknisk/lager/gangareal 13 Teknisk rom i kombinasjon lager og reinhald 11 m2 Lager 8-10m2 Rom for Ventilasjonsaggregat lyt integrerast i totalarealet t.d m2 leikehems 2 høgda Hall/hems ved personalavdeling kombinert med lager? m2 SUM Maksimalt 441 m2 Enkel kommentar til romprogram: Rom 1: Grovgarderobe Metallrist i golv, vaskerenner i barnehøgde, løysing for oppheng for regntøy, kjeledress, støvlar, samt 3 tørkeskap. Handdusj V/K vatn. Rist med sluk i golv Løysinga dimensjonerast for 16 (små) + og 21 (store) barn samt oppheng av ytterklede for 5 vaksne. Rom 2: Barnetoalett: Barnetoalett med servant i høgd for barn Rom 3: Fin garderobe (Små) Plass til oppbevaringshyller (skal leverast) med klesoppheng for 16 barn. Dimmar på lys. Rommet skal og kunne nyttast til opphald og leik Rom 9: Fin garderobe (Store) Plass til benk/oppbevaringshyller (skal leverast) med klesoppheng for 21 barn. Dimmar på lys. Rommet skal og kunne nyttast til opphald og leik Utskrift dato: :22:00 Side 16 av 30

17 Rom 6: Stellerom (Små) Plass til Stellebord, leverast hev/senk type, 2 barnetoalett og 2 servantar i høgd for barn. Dusjkabinett leverast. Skap plass til bleier/diverse. Rom 13: Stellerom (store) Plass til barnetoalett og 2 servanter i høgd for barn. Dusjkabinett. Skapplass til bleier/diverse. Rom 18: HWC Toalettrom med WC og servant. Dimensjonert for røyrslehemma. Ikkje barnetoalett/servant Rom 4/11: Allrom B/A med kjøkken (Små/Store) Allromma skal nyttast til mange aktivitetar, er opphalds og leikerom, og lyt vere fleksibelt. Det skal leverast kjøkken med integrerte kvitevarer: kjøleskåp, komfyr, oppvaskemaskin, kjøkkenbeslag, ventilator over komfyr. Romma bør delast i to lys-soner og ha dimmar på lys. Det er skal vere med foldevegg med lydkrav mellom allrom B4 og allrom A11. Veggtype beskrivast i tilbod. Ein lyt sjå desse romma i ein heilskap i samband med kombinasjonsbruk av både romma samstundes (fellessamlingar/aktivitetar/konsert m.v). Rom 14/14: Rammeplanrom/grupperom 4 stk. Ulike grupperom i tilknyting til allrom. Rommet skal kunne nyttast til uilke akitivtetar. krav til lyd. Dimmar på lys. Rom 7: Soverom. Lydkrav. Dimmar på lys. Rom 15: Kombinert lager/reinhald/teknisk Ein ser her føre seg teknisk rom for Vassboren varme, som og kan nyttast til vaskerom og lager. Her lyt det vere plass til lagerhyller/skåp, vasketralle, skåp for oppbevaring av vaskeutstyr/reingjeringsmidlar, skyllekum og vaskemaskin. Alt fast utstyr skal leverast med i tilbodet. Personalrom/møterom 2 høgda Mindre sekundært pauserom ved personalavdeling Personal WC/HCWC 2 høgda Toalettrom med WC og servant. Dimensjonert for røyrslehemma. Styrarkontor 2 høgda Skal kunne nyttast av 1 person, samt møteplass for inntil 4 personar. Lyd konstruksjon/dør. Ped. personal 2 høgda Skal kunne nyttast av min 3 personar, Lyd konstruksjon/dør. Hall/hems 2 høgda Vi ser føre oss at delar av dette rommet kan nyttast til lager Lager 2 høgda Lagerrom for barnehagen. Rom for ventilasjonsaggregat Er ikkje vist på teikning men lyt finnast plass til innanfor maksarealet. Vi ser at delar av leikeareal hems kan nyttast til plassering av slikt rom. Utvendig Skur for barnevogn og utvendig bod kjem i tillegg Sjå pkt og Utskrift dato: :22:00 Side 17 av 30

18 7.1.3 TILKNYTING TIL EKSISTERANDE BYGG Ny barnehage skal knytast saman med eksisterande skule, i forprosjektet er dette tenkt som eit takoverbygg som vist på teikningar KVALITETSSIKRING Byggherren skal til ei kvar tid kunne gjennomføre kontroll av prosjekterande og utførande. Det lyt leggjast til rette for at slik kontroll kan skje. I byggefasen skal byggherren varslast før viktige komponentar og utstyr byggast inn. Alle berekningar, forutsetningar, samt alt utstyr og materialbruk, skal kunne dokumenterast. Dokumentasjonen og liknande dokument skal kunne leggast fram for byggherren utan kostnader. Garanti som gjeld kvalitetssikring skal takast inn i kontrakten. 7.2 Funksjonskrav til bygningsdelar Generelt om funksjonskrava Funksjonskrava i byggeforskrifta TEK10 er minimumskrav. I tillegg til desse kjem eventuelt eigendefinerte funksjonskrav. Slike krav kjem av behovet til brukarane Regelverk Alle arbeider skal utførast i samsvar med offentlege lover og forskrifter. Oppramsinga nedanfor er ikkje komplett. Fleire av lovene og forskriftene har og relevans i høve driftsfasa. Sentrale Lover og forskrifter: Lov og barnehagar (barnehagelova) med tilhøyrande føresegner Plan og bygningslova med tilhøyrande føresenger Arbeidsmiljølova med tilhøyrande føresenger Brannlova med tilhøyrande føresegner. Forurensingslova med tilhøyrande føresegner Lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhøyrande føresegner Ferielova Kommunehelsetenestelova med tilhøyrande føresegner Nabolova Internkontroll/HMS forskrifta Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v Spesielle Tryggingstiltak Her nemnast spesielt: Stikkontaktar med barnesikring Maks temperatur 38 gr. C på varmtvatn frå tappearmatur som barna kan nå Panelomnar med låg overflatetemperatur Klemfrie dører, t.d skyvedører utan dørterskel Tiltakshavar/byggherre/møter. Gulen kommune er byggherre og tiltakshavar. Tilbydar skal om avtale vert oppretta vere totalentreprenør for bygg og anlegg. Alle kostnader i samband med byggeløyve, gebyrer m.v er tilbydar sitt ansvar. Gulen kommune skal fritt kunne delta på prosjekt/byggemøter og andre møter som er av betydning for kommunen. Vedkomande som møter frå kommunen skal ha naudsynte fullmakter Møblering/inventar Det skal ikkje leverast med møblar eller anna tilsvarande inventar. Utskrift dato: :22:00 Side 18 av 30

19 Brannførebygging Bygningen lyt tilfredsstille alle relevante krav i høve byggeforskriftene. Totalentreprenøren er ansvarleg for at det før overlevering av bygget, er utarbeidd branndokumentasjon og rømmingsplanar i samsvar med plan- og bygningslova samt Forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn. Rømmingsplanar skal hengast opp etter anvisning frå brannvernleiaren på bygget Krav til prosjektmaterialet Alle teikningar skal vere målsett i samsvar med Norsk Standard. Det skal utarbeidast rombehandlingsskjema som viser materialval og type overflatebehandling. Prosjektmaterialet skal samanstillast i eigen rapport og skal bestå av: Ajourført forprosjekt i samsvar med merknader og godkjenning Søknad om byggeløyve med naudsynte teikningar, berekningar og branndokumentasjon i samsvar med krava i forskrifta. Alle naudsynte produksjonsteikningar, skjemateikningar, beskrivande mengdeberekningar, mv. Hovudframdriftsplan med tidspunkt for bruksmessig overlevering Klima, komfort, akustikk, lyd, støy/vibrasjon. Anbefalte normer for temperatur, lufthastigheit, luftkvalitet, ventilasjon og inneklima i samsvar med Byggforskserien , , og Når det gjeld krav til akustikk lyt NS 8175 Lydforhold i bygningar, pkt. 6 barnehager og fritidshjem leggast til grunn. Når det gjeld lydisolasjon lyt generelt krav i samsvar med byggeforskrifta stettast. Ein lyt vurdere lydkonstruksjon spesielt i høve sove/kvilerom for barn. Plassering av ventilasjonsanlegg/eventuelt andre tekniske anlegg og vurdering av støy/vibrasjon kring dette lyt gjerast spesielt BYGNING Generelt. Utforminga av tilbygget lyt gjevast ei harmonisk utforming og i hovudsak vere i samsvar med løysinga som er skissert i forprosjektet. Dette gjeld både takvinkel, vindauge, ytterkledning m.v. Det er likevel rom for andre gode løysingar. Bygget skal prosjekterast og byggast med nøkterne tekniske og økonomiske løysingar. Det lyt og leggast vekt på drifts- og vedlikehaldskostnader. Utforminga skal vere rasjonell og enkel, utan spesielle fordyrande element. Det skal nyttast miljøvennlege byggeprodukt, samt at bruken av bygget lyt leggjast til grunn for val av materialar og løysingar. Kjende og velprøvde byggemetodar som vist i til dømes Byggforskserien skal etterlevast. Ved bruk av andre løysingar, lyt avvik frå anerkjende løysingar dokumenterast. Slik dokumentasjon skal leggjast fram før arbeidarane tek til. Konstruksjonar og løysingar skal tilfredsstille alle krav og intensjonar i NS 3420 Beskrivelsestekstar for bygg og anlegg. Standarden sine tekniske bestemmelsar og rettleiing skal leggjast til grunn for prosjektering og utføring. Det skal for alle overflatar nyttast toleranseklasse 3 for ferdige overflater Grunnarbeid/fundamentering. Tilbydar lyt ut i frå felles synfaring/eiga synfaring vurdere behov for grunnarbeid og fundamentering. Vår erfaring er at det i byggegrop for bygg vil vere ein del lause massar. Utskrift dato: :22:00 Side 19 av 30

20 Bæresystem. Tilbydar lyt ut i frå eiga løysing vurdere system for bæring av tilbygget. Det er ønskjeleg med minst mogeleg frittståande søyler i opne rom Yttervegg og vindauge Inngangsparti og ytterdører Dører og glasparti skal ha brystning. Sparkeplate skal takast med på alle inngangar som vert nytta av barn. Ved desse inngangane er det ønskjeleg med overbygg. Inngangsparti lyt utførast med brei fotskraperist over drenert sandfang på utside. Innanfor ytterdør lyt det vere med nedsenka seksjonert avskrapingsmatte med gummilameller eller tilsvarande løysing. Vindauge Det er verhardt på plassen, det er ønskjeleg at det vert tatt med vindauge som er belagt med aluminium på utside. Alle opphaldsrom og våtrom lyt ha opningsbare vindauge. Alle opningsvindauge lyt ha barnesikring Innerveggar, innvendige overflater og dører Overflatene lyt vere robuste og eigna for oppheng av hyller, kroker, tavler, teikningar m.v Dersom det skal nyttast gipsplater i rom med aktivitet lyt dette vere at type robust eller liknande. I våtrom og veggar som kan verte utsett for vassøl og/eller nedsmussing lyt leverast med plastlaminat eller tilsvarande. På bad og vaskerom kan det nyttast baderomspanel montert i aluminiumsprofilar. Mellom benkeplate og overskap lyt det monterast baderomspanel eller liknande for å lette reinhald. Alle innvendige overflater skal leverast ferdig behandla. Spikarhol i listverk skal fugast og målast dersom desse vert levert farga. Innvendige dører Alle innvendige dører leverast i solid kvalitet, og ferdig behandla. Minste kram mål er sett til 9M. I areal med mykje trafikk, t.d mellom opphaldsrom og garderobar, lyt desse leverast som massive dører. Utsette dører lyt leverast med sparkeplate, dersom materialvalet i døra gjer at dette ikkje er naudsynt. Dører som vert nytta av barna lyt leverast som klemfrie Det er ønskjeleg med terskelfrie dører der dette er mogeleg Det er ønskjeleg med glasfelt i dører/sidefelt, glaset lyt vere type herda glas Golvkonstruksjonen. Entreprenør lyt vurdere type golvkonstruksjon Golvbelegg. Normalt vert det nytta banebelegg med sveiste skøyter, minimum 2 m.m vinly eller 2,5 m.m linoleum. Det skal ikkje nyttast golvlister, men hulkil 8 til 10 cm for alle golv der dette er mogeleg. I alle våtrom skal det monterast sluk i golv, dette gjeld også for grovgarderobe Himling Det kan nyttast vanlege ferdigbehandla himlingsplater der krav til etterklangstid ikkje gjer det naudsynt med anna løysing (NS 8175). Vi erfarer at lydarbsoberande plater gjer vesentleg betre komfort. Synlege kanalar for VVS eller EL installasjonar kan berre aksepterast i avgrensa omfang og då i underordna rom. Utskrift dato: :22:00 Side 20 av 30

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer