GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:"

Transkript

1 Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK , (fax) Epost: Totalentreprise frå:

2 EIVINDVIK BARNEHAGE, UTBYGGING 2011 Utsending av konkurransegrunnlag for totalentreprise Med bakgrunn i Dykkar henvending er de invitert til å gje tilbod på totalentreprise i samband med oppføring av nybygg. Tilbodet skal gjevast i samsvar med dette dokumentet. Anskaffinga vert gjennomført som konkurranse med forhandling i samsvar med 11-1 og 11-8 i Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april Konkurransedokumentet består av 5 delar: Kvalifikasjonskrav (I), Konkurransegrunnlaget (II), Funksjonskrav/teknisk del (III), Prisformat (IV) samt vedlegg med skisser (V). Tilbodet skal leverast i 1 eksemplar innan: Torsdag kl 12:00 til Gulen kommune Drift og vedlikehald v/ Kjell Reigstad Eivindvikvegen Eivindvik Tilbodet leverast og sendast i forsegla og lukka nøytral konvolutt og merkast: Eivindvik barnehage, totalentreprise. Det er tilbydar som er ansvarleg for at tilbodet er kommunen i hende innan fristen sjå kap.3. innlevering av tilbod Det vert ikkje gjeve løyve for representantar frå tilbydarar å vere tilstades ved tilbodsopninga. Alle henvendingar og spørsmål vedkomande tilbodsdokumenta skal sendast skriftleg til ovannemnde adresse eller til epost: Spørsmåla (anonymisert) og svara vert distribuert til alle deltakarar. Tilbydar må vedstå seg tilboda i 120 dagar frå utløp av tilbodsfristen. Tilbodssynfaring Fredag kl Ferje frå Leirvåg (frå Nordhordland) kl , alternativt via Instefjord/brekke. Ferje frå Lavik (Sogn) kl Gjennomgang av prosjektet og synfaring av område vert gjennomført. Oppmøte ved Eivindvik skule. Eivindvik Kjell Reigstad Prosjektleiar

3 GENERELT OM KONKURRANSEN Kort orientering om oppdraget Gulen kommune ved Drifts- og vedlikehaldsavdelinga er oppdragsgjevar for oppdraget. Bruken av barnehagen vil vere. Administrasjonen i kommunen er lokalisert til kommunehuset i Eivindvik. Gulen kommune ønskjer å få tilbod på totalentreprise etter NS 3431 for nybygg barnehage. Oppdraget omfattar både planlegging, prosjektering og oppføring av barnehagen. Tilhøyrande utanomhusområde med interne vegar, parkeringsplass, leikeområde og oppsetjing av gjerde rundt barnehagen skal inkluderast i prosjektet. Det er laga til eit forprosjekt for tiltaket. Forprosjektet viser korleis ein tenkjer seg den arkitektoniske utforminga av bygg, framlegg til løysing uteområde, parkering m.v. Grunnlaget for konkurransen vil vere dette forprosjektet, elles er grunnlaget funksjons og ytingspesifisert. I høve utarbeidd skisseprosjekt er netto arealbehov, bruksareal om lag 440 kvm. Nærare beskriving av ytinga går fram av del III Entreprenøren står elles fritt i utforminga, så lenge det arkitektoniske hovudutrykket vert ståande, og at romprogrammet vert nytta slik det er skreve om. Kontrakt om totalentreprise forventast oppretta i slutten av juni Prosjektet lyt ferdigstillast seinast hausten i Bruk av rådgjevande arkitekt. Kommunen har nytta arkitektføretaket M3 Arkitekter til gjennomføring av skisse/forprosjekt. Føretaket kan ta på seg oppdrag for tilbydarane dersom ein ønskjer det. Kontakt eventuelt: M3 Arkitekter, Strandgaten 1, 5013 Bergen, v/børje Sundt Laastad, epost: tlf: / Prosedyre for anskaffinga. Anskaffinga av oppdraget vert gjennomført som konkurranse med forhandlingar, eit trinn etter forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006, del I og II, anskaffing under EØS terskelverdiane og uprioriterte tenester. Vilkåra for kontrakt, her under pris, rater, kvalitet og andre forretningsmessige forhold kan vere gjenstand for forhandlingar. Det vert tatt atterhald om politisk godkjenning av eventuelt avtale som vert forhandla fram. Konkurransen vil verte gjennomført på ein sakleg og forsvarleg måte som gjev lik behandling av tilbydarane. Kommunen vil etter at ein finn tilbydarane kvalifiserte, gjennomføre forhandlingar med minst 3 av dei rettidige innkome tilboda. Henvisning til kunngjøring. Konkurransen er kunngjort i Doffin fredag I tillegg er konkurransen kunngjort i avisene Strilen og Firda og på kommunen si heimeside. Utskrift dato: :22:00 Side 3 av 30

4 INNHALDSFORTEIKNING. EIVINDVIK BARNEHAGE, UTBYGGING Utsending av konkurransegrunnlag for totalentreprise... 2 Tilbodssynfaring... 2 Kort orientering om oppdraget... 3 Prosedyre for anskaffinga Henvisning til kunngjøring DEL I KVALIFIKASJONSKRAV... 6 KVALIFIKASJONSKRAV... 6 DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBYDARINSTRUKS Tilbodsreglar Tilbodssynfaring Kommunikasjon TILBODET Tilbodsbrevet Tilbodsdokumenta PRISTILBODET ATTERHALD BESKRIVING AV LØYSING TEIKNINGAR FRAMDRIFTSPLAN KVALITETSSIKRING ORGANISERING FULLMAKTER Garanti og forsikring Alternative tilbod Krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Vedståingsfrist INNLEVERING AV TILBOD Innlevering Tilbodsopning og offentleg innsyn i dokument KONKURRANSEBESTEMMELSER Kriteriar for val av tilbod/ tildelingskriteriar VEDERLAGET FUNKSJONALITET OG UTFORMING GJENNOMFØRING OG KVALITETSSIKRING Avslutning av konkurransen ORIENTERING OM INNSTILLING KONTRAHERING FORKASTA TILBOD Avlysing og forkasting av tilbod KONTRAKTSBESTEMMELSAR Allmenne kontrakstbestemmelsar ENDRINGAR TIL NS Sikkerhet Forsikring Antikontraktørklausul Spesielle Kontraktsbestemmelser MILJØ REKLAMASJONSARBEID INTERNKONTROLL, OG HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT FORMULAR FOR FORSIKRINGAR OG SIKKERHEITSSTILLING FORHOLDET TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA (PBL) FORRETNINGSRUTINAR Korrespondanse Betalingsbetingelsar og fakturering Gebyr Utskrift dato: :22:00 Side 4 av 30

5 DEL III FUNKSJONSKRAV TEKNISK DEL BESKRIVING AV OPPDRAGET Krav til funksjon- og ytingar- generell del BYGGET SITT FORMÅL FUNKSJONSKRAV- ROMPROGRAM- AREALOVERSYN TILKNYTING TIL EKSISTERANDE BYGG KVALITETSSIKRING Funksjonskrav til bygningsdelar Generelt om funksjonskrava Regelverk Spesielle Tryggingstiltak Tiltakshavar/byggherre/møter Møblering/inventar Brannførebygging Krav til prosjektmaterialet Klima, komfort, akustikk, lyd, støy/vibrasjon BYGNING Generelt Grunnarbeid/fundamentering Bæresystem Yttervegg og vindauge Innerveggar, innvendige overflater og dører Golvkonstruksjonen Golvbelegg Himling Yttertak Fast inventar og kvitevarer Utvendige konstruksjonar Skur for barnevogn Oppbevaring/bod utvendig TEKNISKE INSTALLASJONAR VVS installasjonar generelt Sanitæranlegg og utstyr VARMEANLEGG LUFTBEHANDLING EL kraft installasjonar DATA/TELE/LYD/BRANNALARM/SD-ANLEGG UTANOMHUSANLEGG SPESIELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Riggplan Reinhald og ryddigheit DOKUMENTASJON/FDV DEL IV- PRISFORMAT PRISFORMAT Tilbodskjema Diverse elementpriser Einingsrater-personell Kontraktshjelparar Tryggleiksgaranti: Godkjenning av tilbodsgrunnlaget DEL V- VEDLEGG VEDLEGG Utskrift dato: :22:00 Side 5 av 30

6 DEL I KVALIFIKASJONSKRAV. For at tilbodet som er innlevert skal kunne vurderast MÅ tilydar stette kvalifikasjonskrava som nemnd under: KVALIFIKASJONSKRAV A) Tilbydars organisatoriske og juridiske stilling (1) Firmaattest (Nasjonale krav) (2) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (gjeld utanlandske føretak) (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) (5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) B) Tilbydars økonomiske og finansielle kapasitet (1) Foretakets siste års beretning, samt nyare opplysningar som har relevans til føretakets regnskapstal (2) Erklæring om føretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten C) Tekniske og faglige kvalifikasjonar (1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med namn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.(sjå elles konkurransegrunnlaget) (2) Foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert verdi, tidspunkt og mottakar. (3) Beskriving av føretakets kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem. (sjå elles konkurransegrunnlaget) (4) Bygget vert omfatta av tiltaksklasse 2, jf. Plan og bygningslova med forskrifter (SAK10). Det lyt dokumenterast at tilbydar og eventuelle underentreprenørar innehar den fagkompetansen forskriftene krev i høve Søking, prosjektering og utføring av slikt bygg/tiltak. (5) Tilbydar lyt inneha Sentral Godkjenning, eller kan sansynleggjere at lokal godkjenning kan oppnåast. (oppgjev då eventuelle kommunar som de har hatt oppdrag i) (6) Det skal oppgjevast minimum 2 referansebygg der tilbydar har vore totalentreprenør. Det skal her oppgjevast kontaktpersonar for bygga. Utskrift dato: :22:00 Side 6 av 30

7 DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGET 1. TILBYDARINSTRUKS 1.1 Tilbodsreglar Anskaffelsen er omfatta av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskrifta). Dette dokumentet inneheld i tillegg spesielle tilbodsreglar for denne konkurransen. Desse reglane supplerar, og skal i tilfelle av motstrid gjelde føre forskrifta sine bestemmelsar. Der forskrifta sine bestemmelsar ikkje kan fråvikast ved avtale, skal forskrifta sine bestemmelsar leggast til grunn. Denne anskaffelsen følgjer prosedyra konkurranse med forhandlingar-eit trinn. 1.2 Tilbodssynfaring Det vert arrangert felles informasjonsmøte og synfaring på byggeplassen/eivindvik skule for samtlege tilbydarar, Fredag kl Ferje frå Leirvåg (frå Nordhordland) kl , alternativt ferjefritt via Instefjord/Brekke. Ferje frå Lavik (frå Sogn) kl Kommunikasjon. Alle henvendingar vedkomande førespurnaden om tilbodet skal skje skriftleg, og skal skje til kontaktperson oppgjeve i tilbodsbrevet. 2 TILBODET 2.1 Tilbodsbrevet Saman med tilbodet skal det følgje forpliktande tilbodsbrev, datert og underskriven av person med dokumentert fullmakt til å binde føretaket. Tilbodsbrevet stilast til adresse som er nemnd tidlegare I tilbodsbrevet lyt det gjevast opplysningar om følgjande: Tilbyder sitt namn, adresse, organisasjonsnummer og fullmaktsperson(er) Totale prosjektkostnader Kva dokument som tilbodet består av. Atterhald eller avvik i forhold til tilbodsgrunnlaget. 2.2 Tilbodsdokumenta. Tilbodsdokumenta skal vere skreve på norsk og bestå av følgjande: Tilbodsbrevet Pristilbodet Eventuelle atterhald Beskriving av kvalitet og løysning Teikningar Framdriftsplan Kvalitetssikring Organisering Fullmakter. Utskrift dato: :22:00 Side 7 av 30

8 2.2.1 PRISTILBODET Alle delar av prisformatet i denne førespurnaden må utfyllast og underskrivast. Jf. vedlegg IV ATTERHALD Eventuelle atterhald eller avvik i høve førespurnaden skal framgå av tilbodsbrevet. Atterhald lyt vere presise og einsarta slik at innbydaren kan vurdere desse. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller liknande vil verte betrakta som atterhald. Atterhald som ikkje framgår av tilbodsbrevet skal ikkje binde Gulen kommune BESKRIVING AV LØYSING Beskriving av dei enkelte fagområda der hovudprinsippa framgår. For bygget og anlegget skal det utarbeidast ein komplett beskriving som skal vedleggast tilbodet og angje kvalitet, elementer og komponentar for dei ulike bygningsdelar som følgjer: Bygning VVS installasjonar Elkraftinstallasjonar Tele og automatiseringsinstallasjonar Andre installasjonar Utandørs For bygning tyder dette til dømes ei elementbeskriving av yttervegg frå innerst til ytterst. Kvalitet på overflater skal spesielt beskrivast. Oversikt over brutto og nettoareal, samt bruksareal rekna etter NS 3940 skal framleggast TEIKNINGAR Tilbodet skal presenterast som eit forprosjekt i A4 eller A3 format. Prosjektmaterialet skal bestå av: Situasjonsplan i målestokk 1:500 med bygg, vegar, parkering ute/leikeområde m.v Planteikning, snitt og fasadar i målestokk 1:200, med hovudmål og areal. Perspektivteikningar/3D teikningar som gjev eit realistisk inntrykk av byggutforming og plassering, uteområde, parkering m.v Prinsippløysing og kort utgreiing for konstruksjonane: Fundament, bærande konstruksjonar, takkonstruksjon, m.v. Tilpassing til terrenget skal visast. Prinsipp i samband med brannkonstruksjonar og rømmingsvegar skal visast. Teikningar som viser hovudprinsippa for El- og VVS tekniske anlegg. Om ønskjeleg kan tilbydar utarbeide og leggje ved teikningar og skisser utover ovannemnde. Utskrift dato: :22:00 Side 8 av 30

9 2.2.5 FRAMDRIFTSPLAN Tilbydar skal utarbeide framdriftsplan for planlegging og bygging. Planen skal innehalde følgjande milepælar: Antatt inngåing av kontrakt Søknad om rammeløyve/forhandskonferanse Oppstart prosjektering Start bygging/igangsetjingsløyve. Bruksløyve vert gjeve Overlevering Ferdigattest vert gjeve KVALITETSSIKRING Tilbydar lyt på ein enkel måte gjere greie for og stadfeste at føretaket har eit kvalitetssikringssystem som kan tilpassast byggeprosjektet. Korleis systemet skal nyttast lyt kort illustrerast ORGANISERING Tilbydar skal leggje fram dokumentasjon som viser korleis føretaket vil organisere seg. Det skal som minimum leggjast fram organisasjonskart for prosjektering, bygging og garantifase FULLMAKTER Fullmakter for den som teiknar føretaket lyt vedleggjast. 2.3 Garanti og forsikring Det lyt dokumenterast at det vil verte stilt forpliktande sikkerheitsstilling for totalentreprenøren sine kontraktforpliktingar. Det lyt dokumenterast at det ligg føre mogelegheiter for forsikring av kontraktarbeidet og vanleg ansvarsforsikring. 2.4 Alternative tilbod. Det er mogleg å gje tilbod på alternative løysingar i tillegg eller i staden for dei løysingane som går fram av konkurransegrunnlaget jf. Anskaffingsforskrifta Alternative tilbod skal vere skildra og prisa under vedkomande post og merka i tilbodsbrevet med opplysningar om tilbyder si vurdering av tilbodet sine konsekvensar for innbydar. Ein forutsetning for å gje alternative tilbod er at det også vert gjeve tilbod som fullt ut oppfyller krava i konkurransegrunnlaget. Alternative tilbod vil berre bli antatt dersom innbydar etter ein samla vurdering finn tilbodet mest gunstig. 2.5 Krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Tilbydar skal ved tilbodsrekninga ta omsyn til dei til ei kvar tid etter norsk rett stillast til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. 2.6 Vedståingsfrist. Som tidlegare skreve om er tilbodet bindande for tilbydar i 120 kalenderdagar, rekna frå utløp av tilbodsfristen. Utskrift dato: :22:00 Side 9 av 30

10 3. INNLEVERING AV TILBOD Innlevering. Tilbodet skal leverast i 1 eksemplar innan: Torsdag kl 12:00 til Gulen kommune Drift og vedlikehald v/ Kjell Reigstad Eivindvikvegen Eivindvik Tilbodet leverast eller sendast i forsegla og lukka nøytral konvolutt og merkast:, totalentreprise Tilbodet lyt vere komen fram til innleveringsstaden innan fristen for å vere rettidig innlevert. Tilbydar er ansvarleg for at tilbodet er komen fram innan fristen, forhold som avvik i postgang eller andre uforutsette tilhøve kan i høve regelverket ikkje godtakast og tilbodet lyt avvisast. 3.2 Tilbodsopning og offentleg innsyn i dokument To representantar for oppdragsgjevar vil gjennomføre tilbodsopninga. Det vil bli ført protokoll frå opninga. Representantar for tilbydarane får ikkje høve til å vere tilstades ved opninga. Offentleg Innsyn Tilboda og protokoll frå tilbodsopninga vert unnateke offentlegheita fram til leverandør er vald jf. Lov av 19. Juni 1970 om offenlighet i forvaltningen 6-2b. Deretter skal dokumenta vere offentleg tilgjengelege. Det skal likevel gjerast unntak for opplysningar som er underlagt lovbestemt eller lovheimla teieplikt. Slike kan vere personlege forhold, og konkurransesensitive drifts eller forretningsforhold, t.d prissetning av hovud eller enkelposter, men vanlegvis ikkje totalentreprisar, til leverandøren som vert vald. Vi ber om at tilbydar eventuelt opplyser om kva delar av tilbodet som inneheld opplysningar som tilbydar reknar som personlege /konkurransesensitive, og eventuell legg ved ein sladda versjon som kan offentleggjerast utan vidare samtykkje. 4. KONKURRANSEBESTEMMELSER 4.1 Kriteriar for val av tilbod/ tildelingskriteriar. Vilkåra for kontrakt, her under pris, rater, kvalitet, tekniske løysingar og andre forretningsmessige forhold kan vere gjenstand for forhandlingar. Eventuelle forhandlingar vil berre verte ført med dei tilbydarane som oppdragsgjevar meiner har reell mogelegheit til å få tildelt kontrakt. Utveljing av dei føretak som det skal førast forhandling med vil skje med bakgrunn i oppgjeve tildelingskriteria. Forhandlingane vil kunne skje i fleire fasar. En reduksjon vil då skje på bakgrunn av tildelingskriteria. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingane. På denne bakgrunn vert tilbydarane oppfordra til å levere sitt beste tilbod ved innleveringsfristen. I første fase vil tilboda bli evaluert på bakgrunn av de oppførte tildelingskriteria. Det vil bli vald ut minimum 3 deltakarar som vil bli invitert til å forhandle, forutsett at det finnast tilstrekkelig tal eigna deltakarar. Utskrift dato: :22:00 Side 10 av 30

11 Evalueringa vil i begge fasar, her under utveljinga, ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilboda inneheld all etterspurt dokumentasjon. Tilbydarane som ikkje vedlegg etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. Før sjølve tilboda vert vurdert vil oppdragsgjevar vurdere om kvalifikasjonskrava etter del I i konkurransedokumentet er oppfylte. Berre dei tilbydarane som fullt oppfyller desse krava vil verte vurdert i den vidare prosessen. Kriteriar Blant dei rettidige og komplette tilboda vil Gulen kommune velje det økonomisk mest fordelaktige tilbodet. Val av totalentreprenør vil skje etter ein samla vurdering av kriteriane nedanfor i uprioritert rekkefølgje: 1. Vederlaget: Totalpris, timeprisar, kvadratmeterpris, tilleggsytingar/opsjonar 2. Funksjonalitet: Utforming av planar, utanomhusanlegg, arkitektonisk formgjeving, tekniske kvalitetar og formelle krav. 3. Gjennomføring: Framdrift, organisering, kvalitetssikring av byggeprosessen VEDERLAGET. Følgjande moment vil bli vektlagt: Prosjektkostnader som er summen av samtlege kostnader ved totalentreprisen. Kostnadene omfattar administrasjon, prosjektering, gebyr, forsikring, garantikostnader, og samtlege entreprisar og leveransar som er naudsynt for å ferdigstille bygget og anlegga til avtalt stand, og til avtalt tid. Kvadratmeterprisen basert på bruttoarealet. Oppgjeve timeprisar for ulike ytingar. Vederlaget for utføring av totalentreprisen skal oppgjevast i kap. 8 Prisformat. Om tilbydar meinar at ytterlegare poster er naudsynt for å prise ytinga skal dette særskild skrivast om i tilbodsbrevet. Dei krav til ytinga som er skildra i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forplikting sjølv om dei ikkje er gjentatt i prisberande poster. Poster som ikkje er prisa i tilbodet reknar ein innkalkulert i andre poster, med mindre anna er angitt i tilbodsbrevet FUNKSJONALITET OG UTFORMING Følgjande moment vil bli vektlagt: At det vert tilbydt løysingar i samsvar med oppgjeve areal og funksjonskrav frå brukarane. At det vert tilbydt arealeffektive løysingar. Arealberekningane som går fram av romprogrammet er retningsgjevande. At bygget har ei god arkitektonisk form, som i hovudsak samsvarar forprosjektet som er utarbeidd. at utanomhusområdet, leikeareal, veg- og parkering får ei god løysing At alle formelle krav i førespurnaden er oppfylt, t.d beskriving av tekniske løysingar. At det leverast gode teikningar, illustrasjonar og beskrivingar At tekniske kvalitetar og løysingar: Utskrift dato: :22:00 Side 11 av 30

12 Tåler dei påkjenningane som bruken av anlegget vert utsett for Er kjende materialar og metodar Er drift og vedlikehaldsvennlige og gjev lavast mogeleg energibruk. Er godt skildra og illustrert GJENNOMFØRING OG KVALITETSSIKRING Kontrakt om totalentreprise forventast oppretta innan 1. juli Ein ønskjer primært byggearbeida ferdigstilt innan 15. august Det vert lagt vekt på at framdriftsplanen kan overhaldast. Følgjande forhold i samband med kvalitetssikring vert lagt vekt på: At kvalitetssikringsplanen sikrar at bygg og anlegg vert utført i samsvar med oppgjeve spesifikasjonar og ytingar, og at gjeldande lover og føresegner vert stetta. At planen førebyggjer avvik frå spesifikasjonen i alle fasar av byggeprosessen (prosjektering, bygging og garantifasen) At det vert peika ut personar som vert tillagt ansvar for kvaliteten. At endringar vert tatt i vare og forløpande inkorporerast i byggeprosessen. 4.2 Avslutning av konkurransen ORIENTERING OM INNSTILLING Vedtaket om kven Gulen kommune har til hensikt å tildele kontrakt vil verte kunngjort alle deltakarane skriftleg. Med deltakarar meinast alle som har levert rettidig tilbod, og som ikkje har fått tilbodet avvist pga forhold ved tilbodet. Orienteringa blir gjeve før kontrakt vert inngått, jf. Anskaffingsforskrifta Kontrakt er inngått på det tidspunkt den er underteikna av begge partar. Kunngjøringa vil innehalde ei kort grunngjeving for val av tilbydar. Entreprenøren kan innan 10 dagar frå dato på oppdragsgjevar sitt orienteringsbrev, setje fram innsigelse mot oppdragsgjevar si innstilling. Innsiginga skal grunngjevast KONTRAHERING Orientering om innstilling etter og/eller innkalling til kontraktmøte, kan ikkje sjåast på som antaking av tilbodet, og skaper ikkje rettigheiter for vedkomande entreprenør eller andre rettsvirkningar. Avtale er inngått når det ligg føre kontrakt underteikna av begge partar FORKASTA TILBOD Når det ligg føre underteikna kontrakt med ein entreprenør, er dei øvrige tilboda å sjå på som forkasta, og dei er ikkje lenger bindande. 4.3 Avlysing og forkasting av tilbod Oppdragsgjevar kan avlyse konkurransen eller forkaste alle tilboda dersom det ligg føre sakleg grunn. Dette kan t.d vere manglande politisk godkjenning og/eller finansiering. Oppdragsgjevar skal i slikt tilfelle snarast gje skriftleg melding til alle tilbydarar. Utskrift dato: :22:00 Side 12 av 30

13 5. KONTRAKTSBESTEMMELSAR 5.1 Allmenne kontrakstbestemmelsar Som allmenne kontraktsbestemmelsar gjeld NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelsar for totalentrepiser, andre utgåve Kontraktsbestemmelsane nedanfor er inndelt i: endringar i, samt suppleringar til NS ENDRINGAR TIL NS Kontraktdokumenta: NS 3431 pkt. 4.1: Følgjande dokument inngår i kontrakten: a) Avtaledokumentet b) Førespurnaden/tilbodsgrunnlaget med eventuelt referat frå synfaring. c) Referat frå forhandlingar d) Tilbodet e) NS Sikkerhet. NS 3431 pkt. 18.1, 18.3, : Byggherren stiller ikkje sikkerhet. Tilfredsstillande garantiar frå entreprenøren skal ligge føre før byggherren underskriver kontrakten Forsikring NS 3431 pkt. 19.4: Byggherren teiknar ikkje forsikring Antikontraktørklausul NS 3431 pkt første ledd, 2. pkt. Bestemmelsen utfyllast av følgjande antikontraktørklausul: Arbeidet skal utførast av entreprenøren og denne sine tilsette i tenesteforhold, eventuelt med underentreprenørar og deira tilsette. Avtale om underentreprise med einmannsføretak eller bruk av innleigd arbeidskraft må vere oppgjeve og grunngjeven i tilbodet og godkjent skriftleg av byggherren. Det vert forutsett at den innleigd arbeidskrafta er lovleg. Slik godkjenning endrar ikkje entreprenøren sine pliktar ovanfor byggherren. Dersom byggherren nektar å godkjenne entreprenøren sin underentreprenør etter denne bestemmelsen gjev dette ikkje entreprenøren rett til godtgjersle for dei meirkostnader dette måtte påføre han. Entreprenøren skal til ei kvar til kunne dokumentere at den anvende arbeidskraft oppfyllar kontrakten sine bestemmelser. Dokumentasjonsplikta omfattar og eventuelle underentreprenørar og deira personell. Alle avtalar om underentreprisar skal innehalde likelydande bestemmelsar om arbeidet som vert utført, forhold på byggeplassen og utføring ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan krevje dagmulkt dersom entreprenøren eller nokon av underentreprenørane nyttar ulovleg eller ikkje kontraktmessig arbeidskraft, og forholdet ikkje er retta innan ein frist gjeve skriftleg av byggherren. Mulkta går frå utløp av fristen og til forholdet opphøyrar. Mulkta skal utgjere 1,0 promille av kontraktsummen, men ikkje mindre enn kr. 1000,- pr. kvardag. Ved konstatert brot på ovannemnde bestemmelsar, og entreprenøren ikkje har retta feilen innan utløp av fristen, kan byggherren heve kontrakten. 5.2 Spesielle Kontraktsbestemmelser MILJØ Leverandøren skal kunne dokumentere at forbruksvarer og materialar som gjennom framstillingsprosessen, bruk eller deponering påfører naturen skade, her under PVC og tømmer frå tropiske regnskogar ikkje vert nytta dersom konkurransedyktige alternativ med omsyn til pris og kvalitet er tilgjengelege REKLAMASJONSARBEID Reklamasjonsarbeid skal utførast etter avtale og i full forståing med brukarane. Utskrift dato: :22:00 Side 13 av 30

14 Dersom omsynet til brukarane gjer det naudsynt å utføra arbeidet utanfor ordinær arbeidstid, skal dette ikkje medføre krav på overtidsgodtgjersle og liknande INTERNKONTROLL, OG HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT Entreprenøren pliktar å ha eller opprette eit internkontrollsystem som ivareta sine plikter med omsyn til helse miljø og sikkerheit på bygge- og arbeidsplassen, i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter. Dette skal kunne dokumenterast. Utgangspunktet for HMS-arbeidet er gjeve i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser ( ), Byggherreforskrifta (BHF) og arbeidsmiljølova (AML). Totalentreprenøren skal vere koordinator for sikkerheit, helse og miljø i prosjekteringsfasa og utføringsfasa jf. 13, 14 og 15 i BHF. Totalentreprenøren er ansvarleg for utarbeiding av HMS-plan jf. BF 7 og skal ha samordningsansvar og vere hovudbedrift i høve arbeidsmiljølova 2-2. Vidare plikter totalentreprenøren å sende melding til arbeidstilsynet før oppstart av arbeider på byggeplassen. Alle kostnader knytt til oppfylling av HMS-krav skal vere med i post for Felleskostnader FORMULAR FOR FORSIKRINGAR OG SIKKERHEITSSTILLING Entreprenøren sine forsikringar og sikkerheitstilling i høve NS 3431, pkt. 18 og 19 skal innan 14 dagar etter inngåing av kontrakt dokumenterast av vedlagte formular FORHOLDET TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA (PBL) Totalentreprenøren og eventuelle kontrakthjelparar er forplikta til å følgja dei til ei kvar til gjeldane bestemmelsar gitt eller i medhald av plan og bygningslova (PBL). Manglar i forhold til dette vert sett på som vesentleg kontraktbrot som gjev kommunen rett til å heva kontrakten, samt gjere erstatningskrav gjeldande etter reglande i NS 3431 pkt Eventuell dispensasjonssøknad i høve plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter, skal på førehand godkjennast av byggherren. Oppdraget krev ansvarsrett som ansvarleg søkjar, prosjekterande, utførande. Totalentreprenøren er forplikta til å få naudsynte godkjenningar i den tiltaksklassen som prosjektet tilseier. Manglande godkjenning vert sett på som vesentleg kontraktbrot som gjev kommunen rett til å heva kontrakten, samt gjere erstatningskrav gjeldande etter reglande i NS 3431 pkt FORRETNINGSRUTINAR 6.1 Korrespondanse All korrespondanse skal stilast til adresse som tidlegare nemnd, og skal ha følgjande overskrift. Nybygg 2011 Sak (stikkord) 6.2 Betalingsbetingelsar og fakturering. Betalingsbetingelsar er 30 dager frå Gulen kommune har motteke faktura. Det skal fakturerast etterskotsvis for kvar månad. Henvisning til prosjekt og kontrakt skal påførast kvar faktura. Alle faktura skal sendast til: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldavd., v/kjell Reigstad, Eivindvikvegen Eivindvik 6.3 Gebyr. Det skal ikkje bereknast fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr eller nokon anna form for gebyr. Utskrift dato: :22:00 Side 14 av 30

15 DEL III FUNKSJONSKRAV TEKNISK DEL. 7. BESKRIVING AV OPPDRAGET. 7.1 Krav til funksjon- og ytingar- generell del Oppdragsgjevar sine krav til barnehagen er formulert med krav til funksjon og ytingar. Krava og ytingane er ikkje komplett, og entreprenøren lyt supplere desse. Totalentreprisen skal famne om ein komplett leveranse, med bakgrunn i dei krav og forutsetningar som vert oppgjeve, og med overlevering av barnehagen som driftsklar BYGGET SITT FORMÅL Med nybygg, tilknytt eksisterande skule, samt opparbeiding av uteområde, parkering og vegar, ønskjer ein å fram ein funksjonell og moderne barnehage. Barnehagen skal dimensjonerast som to avdelingar. Små 0-3 år (16 plassar) og store 3-6 år (21 plassar). Avdeling vil ha 10 tilsette, inkludert styrar og Pedagogiske leiarar FUNKSJONSKRAV- ROMPROGRAM- AREALOVERSYN Overordna målsetning Barnehagen skal til dagleg nyttast av barn og personale. Det lyt difor ved val av materiale, overflater, plassering av utstyr m.v takast omsyn til brukargruppa. Spesielt i område der barna skal opphalde seg lyt velje overflate med stor brotstyrke. Bygget lyt tilretteleggast med full tilgjengelegheit for orienterings- og røyrslehemma. Krava til universell utforming skal etterlevast. Adkomst for barn, personale og foreldre må vere lettvint og trygg. Dette gjeld frå ein kjem til parkeringsplassen til ein er komen inn i barnehagen. Planløysing og utforming lyt veljast slik at barna ikkje vert utsett for unødige fare. Det lyt difor setjast store krav til tryggleik for bygget og tilhøyrande uteareal. Struktur Som vedlagde planskisser viser, legg ein opp til 4 delt struktur i bygget, over to høgder. Alle grunn/primærfunksjonar for begge avdelingar er lagt i første høgda. Personalavdeling er plassering på eige område i andre høgda mot sør for enkel kommunikasjon med skulen. Opphalds og grupperom for Stor avdeling er lagt til andre høgda mot nord. Rom og Arealoversyn Det er i skisseprosjektet sett opp totalt bruksareal på hovudbygget på 441 m2. Dette er eit maksimalt areal for hovudbyggetog skal ikkje overskridast. Det er ikkje sett av rom for ventilasjonsaggregat, dette lyt integrerast i totalarealet, (t.d i eige rom ved leikehems 2 høgda). I oversynet under er det sett opp oversikt over ulike rom med areal. Alle romfunksjonar lyt vere med og kommunikasjonen mellom desse. Når det gjeld areal for dei ulike romma er desse rettleiande frå-til areal. Der det er oppgjeve eit areal t.d romnr. 2 barnetoalett 3 m2, er dette å sjå på som minsteareal for rommet. Personalgarderobe, og primært lunch/pauserom vert liggjande i skulen og skal ikkje takast med i nybygget. Det er høve til å kome med framlegg til andre planløysingar så lenge romfunksjon og kommunikasjon og areal i hovudsak er ivaretatt. Utskrift dato: :22:00 Side 15 av 30

16 Rnr Romfunksjon Areal kvm Garderobar 1 Felles grovgarderobe m2 2 Barnetoalett med tilkomst frå grovgarderobe 3 m2 3 Fin garderobe B (små avd.) 14 m2 9 Fingarderobe A (stor avdeling) 22 m2 Stellerom og toalett 6 Stellerom (små) med 2 barnetoalett 10 m2 13 Stellerom (store) med 1 barnetoalett 7 m2 18 RWC (store) 6 m2 Leike og opphaldsareal (SMÅ) 4 Allrom med kjøkken (små) Rammeplan rom (små) m2 7 Soverom (små) 15 m2 m2 Leike og opphaldsareal (STORE) 11 Allrom med kjøkken (store) m2 14 Rammeplan rom (store) 12 m2 Leikehems (2 høgda) m2 Grupperom (2 høgda) m2 Rammeplanrom (2 høgda) m2 Personalavd. Styrarkontor 13 m2 Ped. Personal m2 Pauserom Personal (sekundert, primærrom ligg i skulen) 9 m2 HWC personal 6 m2 Andre rom/teknisk/lager/gangareal 13 Teknisk rom i kombinasjon lager og reinhald 11 m2 Lager 8-10m2 Rom for Ventilasjonsaggregat lyt integrerast i totalarealet t.d m2 leikehems 2 høgda Hall/hems ved personalavdeling kombinert med lager? m2 SUM Maksimalt 441 m2 Enkel kommentar til romprogram: Rom 1: Grovgarderobe Metallrist i golv, vaskerenner i barnehøgde, løysing for oppheng for regntøy, kjeledress, støvlar, samt 3 tørkeskap. Handdusj V/K vatn. Rist med sluk i golv Løysinga dimensjonerast for 16 (små) + og 21 (store) barn samt oppheng av ytterklede for 5 vaksne. Rom 2: Barnetoalett: Barnetoalett med servant i høgd for barn Rom 3: Fin garderobe (Små) Plass til oppbevaringshyller (skal leverast) med klesoppheng for 16 barn. Dimmar på lys. Rommet skal og kunne nyttast til opphald og leik Rom 9: Fin garderobe (Store) Plass til benk/oppbevaringshyller (skal leverast) med klesoppheng for 21 barn. Dimmar på lys. Rommet skal og kunne nyttast til opphald og leik Utskrift dato: :22:00 Side 16 av 30

17 Rom 6: Stellerom (Små) Plass til Stellebord, leverast hev/senk type, 2 barnetoalett og 2 servantar i høgd for barn. Dusjkabinett leverast. Skap plass til bleier/diverse. Rom 13: Stellerom (store) Plass til barnetoalett og 2 servanter i høgd for barn. Dusjkabinett. Skapplass til bleier/diverse. Rom 18: HWC Toalettrom med WC og servant. Dimensjonert for røyrslehemma. Ikkje barnetoalett/servant Rom 4/11: Allrom B/A med kjøkken (Små/Store) Allromma skal nyttast til mange aktivitetar, er opphalds og leikerom, og lyt vere fleksibelt. Det skal leverast kjøkken med integrerte kvitevarer: kjøleskåp, komfyr, oppvaskemaskin, kjøkkenbeslag, ventilator over komfyr. Romma bør delast i to lys-soner og ha dimmar på lys. Det er skal vere med foldevegg med lydkrav mellom allrom B4 og allrom A11. Veggtype beskrivast i tilbod. Ein lyt sjå desse romma i ein heilskap i samband med kombinasjonsbruk av både romma samstundes (fellessamlingar/aktivitetar/konsert m.v). Rom 14/14: Rammeplanrom/grupperom 4 stk. Ulike grupperom i tilknyting til allrom. Rommet skal kunne nyttast til uilke akitivtetar. krav til lyd. Dimmar på lys. Rom 7: Soverom. Lydkrav. Dimmar på lys. Rom 15: Kombinert lager/reinhald/teknisk Ein ser her føre seg teknisk rom for Vassboren varme, som og kan nyttast til vaskerom og lager. Her lyt det vere plass til lagerhyller/skåp, vasketralle, skåp for oppbevaring av vaskeutstyr/reingjeringsmidlar, skyllekum og vaskemaskin. Alt fast utstyr skal leverast med i tilbodet. Personalrom/møterom 2 høgda Mindre sekundært pauserom ved personalavdeling Personal WC/HCWC 2 høgda Toalettrom med WC og servant. Dimensjonert for røyrslehemma. Styrarkontor 2 høgda Skal kunne nyttast av 1 person, samt møteplass for inntil 4 personar. Lyd konstruksjon/dør. Ped. personal 2 høgda Skal kunne nyttast av min 3 personar, Lyd konstruksjon/dør. Hall/hems 2 høgda Vi ser føre oss at delar av dette rommet kan nyttast til lager Lager 2 høgda Lagerrom for barnehagen. Rom for ventilasjonsaggregat Er ikkje vist på teikning men lyt finnast plass til innanfor maksarealet. Vi ser at delar av leikeareal hems kan nyttast til plassering av slikt rom. Utvendig Skur for barnevogn og utvendig bod kjem i tillegg Sjå pkt og Utskrift dato: :22:00 Side 17 av 30

18 7.1.3 TILKNYTING TIL EKSISTERANDE BYGG Ny barnehage skal knytast saman med eksisterande skule, i forprosjektet er dette tenkt som eit takoverbygg som vist på teikningar KVALITETSSIKRING Byggherren skal til ei kvar tid kunne gjennomføre kontroll av prosjekterande og utførande. Det lyt leggjast til rette for at slik kontroll kan skje. I byggefasen skal byggherren varslast før viktige komponentar og utstyr byggast inn. Alle berekningar, forutsetningar, samt alt utstyr og materialbruk, skal kunne dokumenterast. Dokumentasjonen og liknande dokument skal kunne leggast fram for byggherren utan kostnader. Garanti som gjeld kvalitetssikring skal takast inn i kontrakten. 7.2 Funksjonskrav til bygningsdelar Generelt om funksjonskrava Funksjonskrava i byggeforskrifta TEK10 er minimumskrav. I tillegg til desse kjem eventuelt eigendefinerte funksjonskrav. Slike krav kjem av behovet til brukarane Regelverk Alle arbeider skal utførast i samsvar med offentlege lover og forskrifter. Oppramsinga nedanfor er ikkje komplett. Fleire av lovene og forskriftene har og relevans i høve driftsfasa. Sentrale Lover og forskrifter: Lov og barnehagar (barnehagelova) med tilhøyrande føresegner Plan og bygningslova med tilhøyrande føresenger Arbeidsmiljølova med tilhøyrande føresenger Brannlova med tilhøyrande føresegner. Forurensingslova med tilhøyrande føresegner Lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhøyrande føresegner Ferielova Kommunehelsetenestelova med tilhøyrande føresegner Nabolova Internkontroll/HMS forskrifta Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v Spesielle Tryggingstiltak Her nemnast spesielt: Stikkontaktar med barnesikring Maks temperatur 38 gr. C på varmtvatn frå tappearmatur som barna kan nå Panelomnar med låg overflatetemperatur Klemfrie dører, t.d skyvedører utan dørterskel Tiltakshavar/byggherre/møter. Gulen kommune er byggherre og tiltakshavar. Tilbydar skal om avtale vert oppretta vere totalentreprenør for bygg og anlegg. Alle kostnader i samband med byggeløyve, gebyrer m.v er tilbydar sitt ansvar. Gulen kommune skal fritt kunne delta på prosjekt/byggemøter og andre møter som er av betydning for kommunen. Vedkomande som møter frå kommunen skal ha naudsynte fullmakter Møblering/inventar Det skal ikkje leverast med møblar eller anna tilsvarande inventar. Utskrift dato: :22:00 Side 18 av 30

19 Brannførebygging Bygningen lyt tilfredsstille alle relevante krav i høve byggeforskriftene. Totalentreprenøren er ansvarleg for at det før overlevering av bygget, er utarbeidd branndokumentasjon og rømmingsplanar i samsvar med plan- og bygningslova samt Forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn. Rømmingsplanar skal hengast opp etter anvisning frå brannvernleiaren på bygget Krav til prosjektmaterialet Alle teikningar skal vere målsett i samsvar med Norsk Standard. Det skal utarbeidast rombehandlingsskjema som viser materialval og type overflatebehandling. Prosjektmaterialet skal samanstillast i eigen rapport og skal bestå av: Ajourført forprosjekt i samsvar med merknader og godkjenning Søknad om byggeløyve med naudsynte teikningar, berekningar og branndokumentasjon i samsvar med krava i forskrifta. Alle naudsynte produksjonsteikningar, skjemateikningar, beskrivande mengdeberekningar, mv. Hovudframdriftsplan med tidspunkt for bruksmessig overlevering Klima, komfort, akustikk, lyd, støy/vibrasjon. Anbefalte normer for temperatur, lufthastigheit, luftkvalitet, ventilasjon og inneklima i samsvar med Byggforskserien , , og Når det gjeld krav til akustikk lyt NS 8175 Lydforhold i bygningar, pkt. 6 barnehager og fritidshjem leggast til grunn. Når det gjeld lydisolasjon lyt generelt krav i samsvar med byggeforskrifta stettast. Ein lyt vurdere lydkonstruksjon spesielt i høve sove/kvilerom for barn. Plassering av ventilasjonsanlegg/eventuelt andre tekniske anlegg og vurdering av støy/vibrasjon kring dette lyt gjerast spesielt BYGNING Generelt. Utforminga av tilbygget lyt gjevast ei harmonisk utforming og i hovudsak vere i samsvar med løysinga som er skissert i forprosjektet. Dette gjeld både takvinkel, vindauge, ytterkledning m.v. Det er likevel rom for andre gode løysingar. Bygget skal prosjekterast og byggast med nøkterne tekniske og økonomiske løysingar. Det lyt og leggast vekt på drifts- og vedlikehaldskostnader. Utforminga skal vere rasjonell og enkel, utan spesielle fordyrande element. Det skal nyttast miljøvennlege byggeprodukt, samt at bruken av bygget lyt leggjast til grunn for val av materialar og løysingar. Kjende og velprøvde byggemetodar som vist i til dømes Byggforskserien skal etterlevast. Ved bruk av andre løysingar, lyt avvik frå anerkjende løysingar dokumenterast. Slik dokumentasjon skal leggjast fram før arbeidarane tek til. Konstruksjonar og løysingar skal tilfredsstille alle krav og intensjonar i NS 3420 Beskrivelsestekstar for bygg og anlegg. Standarden sine tekniske bestemmelsar og rettleiing skal leggjast til grunn for prosjektering og utføring. Det skal for alle overflatar nyttast toleranseklasse 3 for ferdige overflater Grunnarbeid/fundamentering. Tilbydar lyt ut i frå felles synfaring/eiga synfaring vurdere behov for grunnarbeid og fundamentering. Vår erfaring er at det i byggegrop for bygg vil vere ein del lause massar. Utskrift dato: :22:00 Side 19 av 30

20 Bæresystem. Tilbydar lyt ut i frå eiga løysing vurdere system for bæring av tilbygget. Det er ønskjeleg med minst mogeleg frittståande søyler i opne rom Yttervegg og vindauge Inngangsparti og ytterdører Dører og glasparti skal ha brystning. Sparkeplate skal takast med på alle inngangar som vert nytta av barn. Ved desse inngangane er det ønskjeleg med overbygg. Inngangsparti lyt utførast med brei fotskraperist over drenert sandfang på utside. Innanfor ytterdør lyt det vere med nedsenka seksjonert avskrapingsmatte med gummilameller eller tilsvarande løysing. Vindauge Det er verhardt på plassen, det er ønskjeleg at det vert tatt med vindauge som er belagt med aluminium på utside. Alle opphaldsrom og våtrom lyt ha opningsbare vindauge. Alle opningsvindauge lyt ha barnesikring Innerveggar, innvendige overflater og dører Overflatene lyt vere robuste og eigna for oppheng av hyller, kroker, tavler, teikningar m.v Dersom det skal nyttast gipsplater i rom med aktivitet lyt dette vere at type robust eller liknande. I våtrom og veggar som kan verte utsett for vassøl og/eller nedsmussing lyt leverast med plastlaminat eller tilsvarande. På bad og vaskerom kan det nyttast baderomspanel montert i aluminiumsprofilar. Mellom benkeplate og overskap lyt det monterast baderomspanel eller liknande for å lette reinhald. Alle innvendige overflater skal leverast ferdig behandla. Spikarhol i listverk skal fugast og målast dersom desse vert levert farga. Innvendige dører Alle innvendige dører leverast i solid kvalitet, og ferdig behandla. Minste kram mål er sett til 9M. I areal med mykje trafikk, t.d mellom opphaldsrom og garderobar, lyt desse leverast som massive dører. Utsette dører lyt leverast med sparkeplate, dersom materialvalet i døra gjer at dette ikkje er naudsynt. Dører som vert nytta av barna lyt leverast som klemfrie Det er ønskjeleg med terskelfrie dører der dette er mogeleg Det er ønskjeleg med glasfelt i dører/sidefelt, glaset lyt vere type herda glas Golvkonstruksjonen. Entreprenør lyt vurdere type golvkonstruksjon Golvbelegg. Normalt vert det nytta banebelegg med sveiste skøyter, minimum 2 m.m vinly eller 2,5 m.m linoleum. Det skal ikkje nyttast golvlister, men hulkil 8 til 10 cm for alle golv der dette er mogeleg. I alle våtrom skal det monterast sluk i golv, dette gjeld også for grovgarderobe Himling Det kan nyttast vanlege ferdigbehandla himlingsplater der krav til etterklangstid ikkje gjer det naudsynt med anna løysing (NS 8175). Vi erfarer at lydarbsoberande plater gjer vesentleg betre komfort. Synlege kanalar for VVS eller EL installasjonar kan berre aksepterast i avgrensa omfang og då i underordna rom. Utskrift dato: :22:00 Side 20 av 30

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0

KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE. Bok 0 KVINNHERAD KOMMUNE ENTEPRISE FOR OPPFØRING AV UTSKIFTING AV TAKKONSTRUKSJON VED SYMJEBASSENG UNDARHEIM SKULE Bok 0 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon)

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer)

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer) Konkurransegrunnlag Aukra kommune Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg (prosjektnummer) Innhold A. Prosjektinformasjon.... 3 A.1 Dokumentliste.... 3 A.2 Kunngjøring av konkurranse og bygge- og anleggsoppdrag....

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

TILBODSGRUNNLAG FOR KJØP AV BRAKKEMODUL TIL MELLOMBELS LOKALE FOR RØVEROMPA BARNEHAGE I ASKVOLL.

TILBODSGRUNNLAG FOR KJØP AV BRAKKEMODUL TIL MELLOMBELS LOKALE FOR RØVEROMPA BARNEHAGE I ASKVOLL. TILBODSGRUNNLAG FOR KJØP AV BRAKKEMODUL TIL MELLOMBELS LOKALE FOR RØVEROMPA BARNEHAGE I ASKVOLL. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Frå hausten 2016 er det trong for ei mellombels løysing for ei ny avdeling

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Vedlegg 1 TILBODSDOKUMENT

Vedlegg 1 TILBODSDOKUMENT Vedlegg 1 TILBODSDOKUMENT Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 1.0 ORIENTERING OM PROSJEKTET Kvam herad teknisk drift er i gang med utvikling av infrastruktur

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BUSTAD FOR VANSKELIGSTILTE TOTALENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BUSTAD FOR VANSKELIGSTILTE TOTALENTREPRISE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG BUSTAD FOR VANSKELIGSTILTE TOTALENTREPRISE INNLEVERINGSFRIST: 01.03.2015 kl.12 Konkurransegrunnlag bustad til vanskeligstilte side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM KONKURRANSEN...

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 8- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.680.000,- Byggestart oktober 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Rivingsarbeid Gjernes og Palmafossen skular,

Rivingsarbeid Gjernes og Palmafossen skular, Tilbodsdokument for Rivingsarbeid, Voss Kommune Palmafossen skule. Bygget som skal rivast nærast. Side 1 Innhald: Side 1. Orientering om arbeidet 2 2. Framdrift 4 3. Kontrakt og kontraktsvilkår 4 4. Kvalitetssikring

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 4- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.730.000,- Byggestart mars 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Edland BHG ombygging kjøkken etc EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE

Edland BHG ombygging kjøkken etc EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE OMBYGGING 2015 Innhald: VINJE KOMMUNE 1. Invitasjon 2. Orientering om prosjektet 3. Reglar for konkurransen 4. Krav til tilbodet 5. Spesielle kontraktsbestemmelsar

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde.

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. ANBUD 15/07: Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. Steinkjer den 18.07.07 Innhaldsforteikning I. KONKURRANSEGRUNNLAGET...2 1. OPPDRAGET...2 0 1.1. Oppdragsgjevar...2 1.2.

Detaljer

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert...

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE mellom Namn: Eid kommune Org.nr.: og Namn: Org.nr.: 1. BAKGRUNN Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... Infrastruktur som skildra nedanfor

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG

SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG Kon-Sul AS, 4230 Sand SULDAL KOMMUNE; VINJAR SKULE : OPEN KONKURRANSE OM MØBEL-/ INVENTARLEVERANSE TILBODSGRUNNLAG Sand, 21.03.14 1 1 TILBODSINNBYDING Orientering Suldal kommune står føre innkjøp av møblar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

OMSORGSBUSTADER I SKOGSSKIFTET, SUND KOMMUNE HORDALAND SUND EIGEDOMSUTVIKLING KF

OMSORGSBUSTADER I SKOGSSKIFTET, SUND KOMMUNE HORDALAND SUND EIGEDOMSUTVIKLING KF Side 1 av 5 OMSORGSBUSTADER I SKOGSSKIFTET, SUND KOMMUNE HORDALAND SUND EIGEDOMSUTVIKLING KF INNBYDING TIL PREKVALIFISERING FOR TOTALENTREPRISE KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 1.0 ORIENTERING OM PROSJEKTET 1.1

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 1. Campingkvartal Kvart campingkvartal/ oppstillingsområde for ei gruppe campingeiningar skal ikkje

Detaljer

Sentraladminstrasjonen Solund kommune Kravspesifikasjon Tilbodsreglar

Sentraladminstrasjonen Solund kommune Kravspesifikasjon Tilbodsreglar Sentraladminstrasjonen Solund kommune Totalentreprise Prosjektering og opprusting av hamneområdet i Hardbakke Kravspesifikasjon Tilbodsreglar Kravspesifikasjon 1.0 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGAR 1.1. Innbyding

Detaljer

Sosial dumping, retningsliner for Seljord kommune

Sosial dumping, retningsliner for Seljord kommune Seljord kommune Arkiv: 48 Saksnr.: 2015/1601-1 Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen Direkte tlf.: 35065130 Dato: 02.10.2015 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 29.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsinnbyding Voss Kommune (KUNDEN) Open anbodskonkurranse Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsfrist: 27.august 2010 kl. 1200 Side 1 av 6 Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INNLEIING Voss kommune, i dette

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014 Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR SIDE NR.: 1 av 11 KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR Oktober 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling SIDE NR.: 2 av 11 Innhald 1 Innbyding til 1 trinns konkurranse med

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Konkurranse med forhandling Levering av lett brannbil Tilbodsfrist: 10.03.2014 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Notat Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandler Dato 2015/253-2/Q05 Torstein Engstad 71171558 13.04.2015 Til: Tilbodsgrunnlag for kantslått langs kommunale veger 2015 Aukra

Detaljer

Instruks til tilbydar

Instruks til tilbydar Odda kommune Instruks til tilbydar Park/ nærmiljøanlegg smelteverkstomta Totalentreprisegrunnlag 2015-07-24 F-01 24/7-2015 Til anskaffelse iteid insek iteid A-01 16/7-2015 Til godkjenning internt iteid

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG.. Avtaleperiode 3 år Innhold 1. GENERELT...3 1.1 Aktørar...3 1.2 Omfang...3 1.3 Kontaktpersonar...3 1.4 Endring av avtalen...3 2. KONTRAKTSVILKÅR...3

Detaljer

Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje.

Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje. Anbuds- og kontrakts føresegner for Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje. Granvin Sokneråd. Sivilarkitekt MNAL Side 1 Innhold: Side 1. Orientering om arbeidet 3 2. Framdrift 4 3. Kontrakt og kontraktsvilkår

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING

OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING OSTERØY KOMMUNE Sektor for miljø og teknikk Sak 13/1693 Lonevåg 16.07.2013 OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING Innbyding og orientering Osterøy kommune ønskjer tilbod

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Ytelsebeskrivelse Mars. 2017

Ytelsebeskrivelse Mars. 2017 Ytelsebeskrivelse Prosjekt: Utviding av køyrebru over Hjelmelandselva Entrepriseform: Totalentreprise Byggherre: Hjelmeland kommune Ytelsebeskrivelse Mars. 2017 Ytelsesbeskrivelsen gir generell teknisk

Detaljer

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar 1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar Det følgjande er ei samanstilling av generelle vilkår som gjeld SIM sine tilbodskonkurransar. 1.1 Konkurransereglar og prosedyrer Forskrift om offentlige

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD?

TEIKNINGAR KVA VERT KRAVD? Når må du senda inn teikningar? Du må senda inn teikningar til kommunen når du skal utføra byggje-/anleggsarbeid som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova 20-2 20-4 og byggesaksforskrifta (SAK10)

Detaljer

DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD

DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD 1 INNLEIING Kvinnherad kommune ynskjer å bidra til auka kvalitet på tiltaka kring i kommunen, samt vere så effektive som mogleg i sakshandsaminga. Søkjar ynskjer så kort handsamingstid

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer