GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012"

Transkript

1 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad Nettbuss sør, Einar Halvorsen Ordfører Arendal kommune 1

2 INNHOLD Grønne Konferanser blir til 4 Hva er en Grønn Konferanse? 6 Miljøfyrtårns revisjonsprosess 8 Bransjekrav for Grønne Konferanser 10 Bidrag til en grønn region 13 Nettbuss tester Grønne Konferanser 14 Veien videre! 17 Utdrag av Thons forskjellige miljøbevis 18 Hilsen fra ordføreren i Arendal kommune 19 Hotellnæringen må kutte utslipp av klimagasser Reise- og turistindustrien står i dag for cirka 5 prosent av de globale utslippene av drivhusgasser, hvorav hotellene bidrar med 23 prosent. Men legges prognosene for økt turisme til grunn, forventes disse utslippene å tredobles frem til 2030 dersom ikke tiltak settes inn. Dette er i en periode hvor globale utslipp må reduseres betydelig for at verden skal kunne begrense den globale oppvarmingen til to grader. Derfor har FNs organisasjon for turisme (UNWTO) identifisert klimaendringer som en av de største utfordringene for reiselivsindustrien, herunder hotelldrift. Det er hevet over tvil at klimaledelse vil være en nøkkelfaktor for lønnsom hotelldrift i åra som kommer - Svein Tveitdal Det er hevet over tvil at dyktig klimaledelse vil være en nøkkelfaktor for lønnsom hotelldrift i årene som kommer. Det er da også satt i gang en rekke globale initiativ innen hotellbransjen for å ta dette problemet på alvor, også norske hotellkjeder legger større og større vekt på sin miljøprofil som konkurransefaktor. Utgiver: Redaktør: Papir: Trykk: Design: Klimapartnere Erik Riis Jacobsen scandia g/m2 (klimakompensert) Durapart v/ Profilsenteret Frameworks AS En viktig del av hotelldriften i Norge er konferansemarkedet, og gjennom dette kunnskapsnotatet presenterer Thon hotell og Klimapartnere for første gang et komplett konsept for å gjennomføre grønne, eller helt klimanøytrale konferanser. Dette innebærer omfattende krav til reduserte klimagassutslipp for både hotellet og kunden som bestiller en grønn konferanse. Både hotellet og kunden må være miljøsertifisert eller kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål. Det må tas klimahensyn når det gjelder transport til og fra konferansen, planlegging av eventer og servering av mat og drikke. Konseptet er utarbeidet i samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn. Klimanøytral trykksak Levert i et samarbeid mellom Klimapartner-bedriftene Durapart og Frameworks. Begge klimakompenserer sine CO2-utslipp i henhold til GHG protokollens scope 1 og 2 samt arbeidsreiser og flyreiser for ansatte i scope 3. Selskapene kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og kompenserer for restutslipp gjennom kjøp av CER-kvoter fra Klif. Durapart er ISO sertifisert og trykkeriprosessen er gjennomgått med hensyn til klima og miljøbelastning. Thon hotel Arendal, som også var Norges første klimanøytrale hotell etter FNs retningslinjer, går med lanseringen av Grønne Konferanser ett skritt videre på veien for å tilby markedet klimavennlige konferanser og hotellopphold. Med utgangspunkt i pilotvirksomheten i Arendal går nå Thon hotels videre med å innføre konseptet på alle de store konferansehotellene i kjeden. Klimapartnere er stolte av å ha bidradd til et nytt og levedyktig produkt med grønne arbeidsplasser på Agder og i Norge. KLIMAKOMPENSERT PAPIR Arendal 1. august 2012 Svein Tveitdal Prosjektleder Klimapartnere

3 Grønne Konferanser blir til Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Selve bærebjelken i dette produktet er nettopp det å sette klare krav, også til kunden. Dette gjør produktet troverdig og unikt Lokalt initiativ Som en del av kjedens miljøsatsing ble Thon Hotel Arendal miljøfyrtårn-sertifisert våren Hotellet ble deretter raskt med i Klimapartnere, som er et unikt lokalt nettverk med fokus på de utfordringer og muligheter næringslivet og det offentlige står overfor i forbindelse med klimaendringer. I Klimapartnernettverket fikk vi tilgang på kompetanse innen utvikling av grønne produkter og tjenester. I samarbeid med Arendal kommune gjennom miljørådgiver Robert Svendsen og turistsjef Monica Lunøe Rand, ble etablering av et nytt konsept for Grønne Konferanser startet opp. Målet med utviklingen av dette nye produktet var å stimulere til et økt konferansemarked i regionen. Som medlem i Klimapartnere utarbeider vi årlige klimaregnskap. Vi har også inngått samarbeid med selskapet Co2fokus, som i 2010 klimanøytraliserte hotelldriften etter FNs og Forbrukerombudets retningslinjer. Hotellet ble da det første Co2-nøytrale hotellet i Norge. Miljøtenkning i alle ledd For å være troverdig i en slik prosess er det viktig at det tenkes og satses på miljø i alle ledd i hotell- og konferansedriften. Her hadde Thon Hotel Arendal en stor fordel da grunnlaget allerede var på plass gjennom vår miljøsertifisering og Co2- nøytralisering. Det var avgjørende at det ble lagt til rette for en miljøvennlig drift i alle ledd i organisasjonen. Alle ansatte må ha en forståelse og interesse for arbeidet som legges til grunn. Her spiller ledergruppens initiativ, vilje og evne til å formidle en stor rolle. Miljøfyrtårn Det var i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn at vi utviklet egne bransjekrav som et rammeverk rundt produktet, samt en tredjeparts sertifiseringsordning rundt konseptet. Målet var da å sertifisere konseptet og ikke hver enkelte konferanse. Bransjekravene ble godkjent i høring høsten Kommunikasjon Å kommunisere miljø er en stor utfordring da gjestene våre i liten grad er vitne til hva det arbeides med bak fasaden. Gjestene har f.eks. ingen mulighet til å se at vi kun bruker fjernvarme på hotellet, kjøper energi med opprinnelsesgaranti (grønn strøm), har klimakvoter og er miljøsertifiserte. Vi bruker derfor noen minutter før møtet starter på å forklare deltakerne om konseptet, våre forberedelser til den aktuelle konferansen, og at miljøbevissthet er en rød tråd i alt vi gjør. I tillegg til dette blir gjestene godt informert i diverse skriv, roll-ups og oppheng. Miljøinnsats er i mange tilfeller et omdiskutert tema. Det er da essensielt at vi leverer i henhold til Forbrukerombudets retningslinjer rundt grønnvasking. Konkurransefortrinn Da dette er et nytt produkt som bransjen enda ikke har fått øyene opp for, var det en unik mulighet til å ta en regional posisjon. Vi vet at samfunnet utvikler seg i en rasende fart og at lavutslipps-produkter vil dominere på sikt. Her har vi troen på og allerede nå, stå på den riktige siden, og at dette vil gi konkurransefortrinn. Miljøkrav til kunden Selve bærebjelken i dette produktet er nettopp det å sette klare krav, også til selve kunden. Dette gjør produktet troverdig og unikt. Vi ønsker til enhver tid å fremstå som klare og tydelige uten spor av grønnvasking. Vi merker i tillegg at det riktige kundesegmentet verdsetter at kunden også må gjøre sin del av arbeidet i denne forbindelse. 4 5

4 hovedpoenget er å ta miljøhensyn i alle faktorer som til sammen skaper arrangementet. For å beskrive dette nærmere har vi delt opp prosessene som vist på figuren under. Hva er en grønn konferanse Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Kundedialog Kundedialog og forberedelser er de viktigste delene av alle Grønne Konferanser. Forskjellen her er at vi i større grad må samarbeide med kunden rundt arrangementet for hvordan vi sammen kan gjøre alle ledd i konferansen så miljø- og klimavennlige som mulig. Ingen arrangementer eller konferanser er like, da kundene har forskjellige behov. Med økt fokus på samarbeid og dialog sikrer vi at alt er i tråd med kravene til en Grønn Konferanse. Transport Dette er ett av de mest utfordrende punktene å arbeide med, siden all transport er mer eller mindre miljøskadelig. Likevel har folk behov for å møtes. Ved å gå gjennom transportopplegget med kunden og eksempelvis tilrettelegge for kollektiv transport sørger vi for at utslippene fra en Grønn Konferanse blir lavere enn fra en ordinær konferanse uten spesielt miljøfokus. Vi har her et samarbeid med blant annet Nettbuss Sør, som er med å tilrettelegge kjøring i hele Sør-Norge for våre gjester, bl.a. med sine flotte hybridbusser. For de som må reise med fly, samordner vi slik at de for eksempel kan ta felles kollektiv transport til destinasjon fra flyplassen. Hotell/Destinasjon Vi benytter selvsagt vårt eget hotell til konferanser så langt det er mulig, men i flere tilfeller ser vi oss nødt til å bruke eksterne leverandører/konkurrenter, dersom konferansene overgår vår egen overnattingskapasitet. Her stiller vi klare krav til sertifiserte leverandører og samarbeidspartnere. Møterom Vi bruker hotellets egne møterom for å sikre at utslippene er så lave som mulig. Thon Hotel Arendal ligger vegg-i-vegg med Kino1 Arendal og har inngått samarbeidsavtale med dem som leverandør av møterom for å supplere egne lokaler. Dette fremprovoserte følgelig en miljøsertifisering av Kino1 Arendal. Rekvisita Konseptet stiller svært strenge krav til alle leverandører av rekvisita. Eksempelvis benyttes konsekvent ikke engangsartikler. Alt av penner, papir etc. er av resirkulerbart materiale. Event Da alle kunder har forskjellige behov, har vi et bredt utvalg av muligheter for sosiale arrangementer. Vi stiller også her klare krav til leverandører. Det er viktig å sørge for at en event foregår på en så miljø- og klimavennlig måte som mulig. Det vil si: ingen store RIB-er og motorer på sjøen, og gjerne tilrettelegging for kollektiv fisketur hvor gjestene kan være med å tilberede egen fangst (truede arter lukes selvsagt bort). Mat/Drikke Et svært omdiskutert tema i disse dager er fokuset på økologisk/miljøriktig mat. For å sikre leveranse, utvalg og større prisrekkevidde har vi i tillegg til å benytte økologisk mat valgt å fokusere på kortreist, lokal mat. Her er det i mange tilfeller en betydelig klimagevinst å hente, samtidig som dette stimulerer lokal matkultur og næringsliv. Det er viktig å redusere bruken av rødt kjøtt grunnet et vesentlig høyere CO2-utslipp under behandlingen av en slik råvare, enn av andre typer kjøtt. Årsaken ligger blant annet i utslipp under produksjon av fôr, særlig til storfe. Sau og vilt har en mer klimavennlig kost. Ved Grønne Konferanser er det også en selvfølge at man velger bort råvarer som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF. Klimanøytralitet Grønne Konferanser er et lavutslippsprodukt, og vi har et utvidet samarbeid med selskapet Co2fokus. De klimanøytraliserer konferansene for de av gjestene som ønsker å gjennomføre en helt klimanøytral konferanse. Det utarbeides da et klimaregnskap for konferansen og kunden kjøper klimakvoter for å nøytralisere forbruket. Opplegget er i tråd med FNs og Forbrukerombudets definisjoner og retningslinjer for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge. Fotavtrykk Vi arbeider med å ta i bruk en utslippskalkulator som kan måle utslippene til den enkelte konferanse i tonn Co2. Dette er et viktig verktøy for kunden for å sammenligne hvor stor effekt en slik konferanse har, sammenlignet med en vanlig konvensjonell konferanse. GRØNNE KONFERANSER Rekvisita Transport/reise Hotell/Destinasjon Klimanøytralitet Kundedialog Event/aktivitet Mat/Drikke Møterom 6 7

5 Miljøfyrtårns revisjonsprosess Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling av bransjekravene til «Grønne Konferanser» startet etter henvendelse fra Thon Hotel Arendal ved hotelldirektør Erik Riis Jacobsen. Thon Hotels vurderte dette som et mulig vinn-vinn produkt for at hotellet kunne differensiere seg i konferansemarkedet og samtidig sette inn tiltak for å forbedre miljøprestasjonene når man gjennomfører konferanser. I denne fasen var også Arendal kommune involvert, særlig gjennom miljørådgiver Robert Svendsen. Thon Hotels er fra før av Miljøfyrtårn-sertifisert etter «krav til alle bransjer» og «hotellkravet». Thon hotel Arendal mottar klimasertifikat og miljøfyrtånbevis grønne konferanser Foto: Thon hotels Revisjonsprosessen: Stiftelsen Miljøfyrtårn (MFT) var positive til dette initiativet og ønsket å se på muligheten for å utarbeide et eget bransjekrav for grønne konferanser. MFT har også et bransjekrav som heter «grønne arrangementer» men dette er for større konferanser og festivaler, og vi så at dette kravet ikke ville være konkret og relevant nok for den målgruppen, selv om man hadde de aller fleste av miljøtiltakene dekket via «grønne arrangementer». Et springende punkt var at i det nye «Grønne Konferanser» ønsket man å trekke inn miljøkrav til selve kunden. Innledningsvis tok MFT en vurdering av om hvor man skulle plassere «grønne konferanser» i bransjekravporteføljen og mot hvilken målgruppe. Revisjonsprosessen: MFT har en egen prosess som følges for utvikling av bransjekrav. Prosessen sikrer at kvalitetsmessige vurderinger i henhold til ISO 9001 (International Organization for Standardization, kvalitetsstyring) blir lagt til grunn for utvikling av bransjekrav. MFT engasjerte ekstern konsulent Jan Vogt, fra Totalmiljø AS som MFTs representant for å lede prosjektgruppen som utviklet kravet. Jan Vogt har dybdekunnskap fra bransjekravene og spesielt fra Hotellsektor og Thon Hotel. Stegene i bransjekravutviklingen: 1. Grunnlaget for utarbeidelse av bransjekravene er hentet fra Miljøfyrtårns eksisterende bransjekrav innenfor grønne arrangementer og hotell. 2. Thon Hotels, sammen med Arendal kommune og Jan Vogt utvikler bransjekravene gjennom egne arbeidsmøter. 3. Miljøfyrtårn ved Arne R. Nilsen, Ragnar Gulowsen og Anne K. Peersen kvalitetssikret bransjekravet i etterkant av arbeidsmøtene. 5. Evaluering av pilot. MFT evaluerte piloten og bransjekravet. Dette ble gjort i samarbeid med aktørene som har utviklet kravet, konsulent og sertifisør. 6. Formell høring ble gjennomført til relevante høringsinstanser. 7. Gjennomgang av høringsinnspill. Kvalitetssikring. 8. Formell lansering av bransjekrav. Vi vurderte to alternativer: 1. Å utarbeide kravet til å stå helt fritt og tilgjengelig for enhver virksomhet som ønsket å gjennomføre en grønn konferanse. 2. Å knytte bransjekravet kun opp mot hoteller som er miljøfyrtårn-sertifisert fra før. MFT endte opp med alternativ 2. Prosjektgruppen ble etablert og besto av: Jan Vogt, Totalmiljø Erik Riis Jacobsen, Thon Hotel Arendal Robert Svendsen, Arendal Kommune Frank Beck, Sertifisør Arne R. Nilsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne K. Peersen, Stiftelsen Miljøfyrtårn 4. Bransjekravene gjennomgikk så en pilot etter de var kvalitetssikret av MFT. Konsulent Jan Vogt fra Totalmiljø AS har bistått med sertifiseringsprosessen. Sertifisør Frank Beck sertifiserte så hotellet etter de nye bransjekravene. 8 9

6 Grønne konferanser - Bransjekrav Krav-Id Systemkrav 1821 Kunden av Grønne konferanser skal være miljøsertifisert eller skal kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål Kunder, samarbeidspartnere og konferansedeltakere skal informeres om miljøtiltak i forkant av konferansen Årlig skal andel og antall grønne konferanser dokumenteres i miljørapporten 1824 Sjekkliste for konferanser skal fylles ut for hver konferanse, se veileder Arbeidsmiljø Krav merket paragraf er pålagt i henhold til lov/forskrift. Kravets målgruppe; Konferanser på hotell. Forutsetning; Hotellet er sertifisert etter krav til alle bransjer og krav til hotell. Hver Grønne konferanse skal ha en miljøfyrtårnansvarlig. Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon Dersom det er risikoutsatte aktiviteter som en del av konferansen, f.eks eventer, skal risikoanalyse og forebyggende tiltak gjennomføres. Krav-Id Innkjøp Veiledning 1826 Hovedsamarbeidspartnere /-leverandører skal være miljøsertifiserte eller skal kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål Arrangør skal kartlegge og utarbeide en oversikt over sosiale eventer med minst mulig miljøbelastning og tilby dem i forbindelse med Grønne Konferanser Arrangør skal til de kundene som ønsker det, tilby økologiske alternativ til mat servert under konferansen Arrangør skal redusere bruk av kjøtt i menyen 1837 Arrangøren skal ikke bruke fisk og skalldyr som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF Arrangøren skal prioritere å bruke lokalproduserte råvarer. Systemkrav 1823 Virksomheten legger inn antall grønne konferanser og antall vanlige konferanser i miljørapporten, slik at andel grønne konferanser kan måles i prosent Sjekkliste som fylles ut for hver konferanse og anvendes som dokumentasjonsgrunnlag ved resertifisering: Sjekklisten finner du her: Arbeidsmiljø 1825 ROS skjema NS5814 og Transport Innkjøp 1830 Arrangøren skal i forkant, sammen med kunde, kartlegge og planlegge transportbehovet til deltagere for å hindre unødvendig transport og bidra til at deltager velger det minst miljøbelastende transportmiddel Konferansearrangøren skal samarbeide med kollektivselskaper og myndigheter i området om kollektivtransport til og fra konferansen Informasjon om kollektivtilbud for konferansen Avfall 1833 Bannere og annet informasjons-/sponsormateriell skal minimeres, kunne gjenbrukes og være minst mulig miljøbelastende Ved bruk av stands i konferansen skal utdeling av vareprøver og reklameartikler minimeres Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle av konferansens områder og skal tydelig merkes Arrangøren skal jevnlig informere deltakerne om avfallshåndteringen under konferansen gjennom eksisterende kommunikasjonsmidler Det må foreligge oversikt over hovedsamarbeidspartnere/-leverandører som viser sertifiseringsstatus 1828 Hotellet må ha kartlagt hvilke alternative økologiske matvarer som er tilgjengelig. Pga sesongvariasjon og tilbud/etterspørsel kan tilbudet på økologiske matvarer variere. Eksempler på økologiske matvarer kan være frukt, hvit kjøtt, egg etc Redusert kjøttforbruk kan oppnås ved for eksempel å fjerne kjøttpålegg fra frokost-buffet, servere lunsj med kun vegetarmat og fiskemat, la forretten til middag være vegetarisk, og redusere kjøttmengden (øke tilbehørsmengden) til hovedrett Se WWFs hjemmesiden, Lokalt defineres som fylket eller tilstøtende fylker. Lokale produkter fra drivhus som er oppvarmet med fossile energikilder er ikke et bra miljøvalg og skal derfor ikke regnes med som en lokal vare. Virksomheter oppfordres til å benytte leverandører av lokal fisk. Avfall 1833 Bruk av bannere og annet informasjonsmateriell må avklares med kunden i forkant av konferansen

7 Bidrag til en grønn region. Av Monica Lunøe Rand Turistsjef Arendal kommune Vi tror at prioritering av miljø- og samfunnsansvar er et konkurransefortrinn. Spesielt for en by som Arendal som nå er satt på verdenskartet som Norges første klimanøytrale kommune, og som Norges FN-by. Mye av merkevarebyggingen av Grønne Konferanser er allerede gjort gjennom FNbyen og klimanøytralitet. Grønne Konferanser vil være et flott supplement til satsingene. Ved økt etterspørsel og fokusering kan det få positive ringvirkninger ved at flere tilbyr økologiske råvarer eller kortreist mat Forretningskonsept Det er hele tiden et mål at det skal lønne seg å satse på Grønne Konferanser. Det skal lønne seg for tilbyder som blir foretrukket i forbindelse med inngåelse av avtaler både rammeavtaler og enkeltavtaler. I enkelte tilfeller er det et krav fra kunden for i det hele tatt å være aktuell som leverandør. I tillegg ser vi for oss smitteeffekter for andre segmenter i næringslivet. Forretningsreisende etterspør grønne bedrifter og det samme gjør fritidsgjester fra både inn- og utland. Det skal videre lønne seg for kunden som viser sitt samfunnsansvar og kan bruke dette i markedsføringen. Det er ikke lenger nok i privat sektor å selge gode produkter, omdømmet er av vesentlig betydning og vil skille døgnfluer fra de som overlever. Andre gode virkninger Bevisstgjøring og etterspørsel er to sentrale begreper i forbindelse med Grønne Konferanser. Bevisstgjøring kan føre til at det grønne håndtrykket overføres til annen adferd, både i forbindelse med lignende opplevelser og overføringsverdi til helt andre deler av livet (jobb til hverdag e.l.). Det vil da gi en samfunnsmessig effekt som er ønskelig. Etterspørselen øker etter økologisk og kortreist mat. Det er en utfordring for tilbyder å kunne skaffe de rette råvarene fra leverandører, men ved økt etterspørsel og fokusering kan det få positive ringvirkninger ved at flere tilbyr økologiske råvarer eller kortreist mat. Dette kan føre til økt lokal produksjon. Oppmerksomhet / Sustainable Destination Norway (Vestlandsforskning 2011) SDN har utviklet en scenariomodell basert på forskning på tre områder: dialogprosesser for å utvikle bærekraftig reiseliv; sammenhengen mellom klimapolitikk, klimaendringer og reiseliv, og sammenhengen mellom mat og bærekraftig reiseliv. Modellen viser alt i alt at en ambisiøs klimapolitikk kan kombineres med god lønnsomhetsutvikling i reiselivsnæringen og økning av antall internasjonale gjester til Norge. Her påpekes det at det er behov for sterke virkemidler for å nå målene. Et av de praktiske tiltakene er mer systematisk satsing på miljøsertifisering av reiselivsbedrifter samt kompetanseprogram. Foto: Arild de lange nilsen 13

8 Evalueringen av denne første piloten, viste at møtedeltakerne var meget godt fornøyd med arrangementet. Nettbuss tester Grønne Konferanser Av Elise Hannestad Nettbuss Sør Fra 31. mai til 1. juni 2010 var Nettbuss Sør vertskap for konsernledersamling i Arendal. Konseptet Grønne Konferanser passer godt til Nettbuss sin strategi om å være blant de beste på trafikksikkerhet, brukervennlighet og miljø. Nettbuss ser seg selv som en naturlig leverandør av miljøvennlig transport til slike konferanser. Nettbuss er blant annet ISO sertifisert, selskapet gjennomfører kontinuerlig opplæring av medarbeidere innen miljø, og det tas i bruk ny teknologi som verktøy for kundevennlig kjørestil og miljøforbedring. I samarbeid med Thon Hotel Arendal sine kreative, engasjerte og serviceinnstilte medarbeidere ble konsernledersamlingen utviklet og gjennomført i konseptet Grønne Konferanser våren Nettbuss sin invitasjon til møtedeltakerne formidlet at Gønne Konferanser ville bli gjennomført. På invitasjonen fremkom det også at Thon hotell ville informere om satsingen på miljø og dette konseptet under fagdelen. Nettbuss la vekt på at flest mulig benyttet buss til samlingen og det ble organisert felles transport fra mange av selskapene. Busstransporten ble gjennomført i henhold til strenge miljøkrav under hele konferansen. Det store høydepunktet ble festmiddagen med kortreist mat på seilerhytta mandag 31. mai. Cirka 110 møtedeltakere storkoste seg med lokal fisk, som ble grillet i fantastisk sommervær denne kvelden. Evalueringen av denne første piloten, viste at møtedeltakerne var meget godt fornøyd med arrangementet. For å bidra til Grønne Konferanser med miljøvennlig transport vil Nettbuss vurdere hvert enkelt arrangement og disponere miljøvennlige busser tilpasset kjøringens art og antall passasjerer. Et eksempel på dette er selskapets miljøvennlige hybridbusser. Disse bussene er spesielt godt egnet til kjøring i byområder og vi har gode erfaringer med bruk av hybridbussene til kjøring ved ulike miljøarrangementer. Litt om Nettbuss: Vi startet vår virksomhet i 1925, er i dag Norges største busselskap, og et av de største i Norden. Konsernet består av en rekke selskaper i Norge, Sverige og Danmark med nærmere ansatte, 116 millioner passasjerer og en omsetning på nesten 5 milliarder kroner i året. Kjernevirksomheten består av: Rute- og skolekjøring Ekspressbuss Turbuss Nettbuss eier også verkstedkjeden Team Verkstedsenter. Nettbuss er et heleid datterselskap av NSB AS

9 Konseptet Grønne Konferanser har hele tiden vært et forsøk på å komme fremtidens kunder i møte - Erik Riis Jacobsen Veien videre Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Thon Hotel Arendal har siden våren 2008 hatt et miljøfokus som skiller seg ut innenfor hotellnæringen. Noen av tiltakene som er gjort for å redusere egne utslipp er blant annet å føre klimaregnskap. Ved å gjøre dette kan vi se at hotellet har redusert klimagassutslippene fra 155,7 tonn Co2 i 2009 til 10,8 tonn i Dette har hotelldriften oppnådd ved å gjøre en rekke tiltak. Eksempler på dette er innføring av målesystem for reduksjon av energiforbruk, redusering av restavfall, erstatte all fossil varme som fyringsolje og elektrisitet med fjernvarme, miljøsertifisering av hotelldrift og egne produkter, samt kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti. I tillegg kompenserer hotellet for alle restutslipp ved å kjøpe FN-godkjente klimakvoter.! e r e d i v n ie Ve 16 Med en langsiktig miljøstrategi har hotellet oppnådd reduserte kostnader og sterkere resultater over tid. Det har også vært fantastisk å oppleve medias vilje til å skrive om hotellets miljøarbeid. Thon Hotel Arendal har ved flere anledninger vært nevnt i både lokale og nasjonale sammenhenger, samt hatt egne reportasjer i TV, radio og aviser. Vi har stor tro på verdien av å være en foregangsfigur og være tøff nok til å ta egne standpunkt. Etter lanseringen av konseptet Grønne Konferanser i Arendal har Thon Hotels som hotellkjede også tatt standpunkt. Utover høsten 2012 har kjeden som mål å implementere Grønne Konferanser på seks nye hoteller. Her har entusiasmen vært stor, både lokalt på hotellene og på kjedens hovedkontor. En prosjektgruppe bestående av Miljøfyrtårn, marked, salg, drift og eksterne konsulenter skal sikre at arbeidet med å sertifisere disse hotellene skal gi den kvalitet og fremdrift som er nødvendig. Utover dette skal arbeidet evalueres før man løfter konseptet videre til de øvrige konferansehotellene. Konseptet Grønne Konferanser har hele tiden vært et forsøk på å komme fremtidens kunder i møte. Dermed er det naturlig å tro at dette konseptet også må videreutvikles med tiden. Når man ser tilbake på prosessen som har vært, har vi også erfart at lignende initiativ er under utvikling i andre verdensdeler. Et eksempel i den forbindelse er et nystartet samarbeid mellom de største hotellkjedene i USA, hvor det utarbeides et lignende konsept under navnet «Green meetings». For å tilfredsstille det voksende internasjonale grønne markedet, er det viktig å satse på nye teknologiske hjelpemidler. Vi tror for eksempel at å bruke nyeste opplegg for videokonferanser vil være et riktig steg for å redusere reisekostnader og klimagassutslipp, ettersom våre gjester da kan følge konferansen hjemmefra eller fra et nærmere hotell. Det er også mulig å kompensere for resterende klimagassutslipp etter en avholdt konferanse, ved at hotellet kjøper FN-godkjente klimakvoter av klimapartner Co2fokus. Mulighetene er uendelige og vi skal være med på å sørge for at den langsiktige satsingen vil fortsette å gi resultater fremover. 17

10 Havsøysund i Arendal Foto: Vidar Hoel Hilsen fra Ordføreren I Arendal Kommune Av Einar halvorsen Ordfører Utdrag av Thons forskjellige miljøbevis Thon Hotel Arendal har siden Miljøfyrtårn sertifiseringen i 2008, videreutviklet sin satsning på miljø og klima. Hotellet har siden 2009 ført regnskap for de utslipp som hotellet har hatt en direkte påvirkning på. Som vist i faksimilen over, har hotellet gått til anskaffelse av strøm med opprinnelsesgaranti, miljøbevis på tilfredstillelse av miljøkrav til Grønne konferanser, samt klimanøytralitet i henhold til FN`s definisjon. Thon Hotel Arendal ble i 2010 det første hotellet i Norge som fikk dette sertifikatet. Å sette fokus på miljø er og vil bli et satsingsområde i tiden fremmover. Når konseptet "Grønne Konferanser" settes på dagsorden er det helt i tråd med den helhetstenkning som finner sted i samfunnet i dag og som innebærer at alle må ta del i arbeidet mot en bærekraftig framtid. Det å ha miljøfokus er å sette ting i system i alle ledd i en hvilken som helst bedrift. Å sette ting i system innebærer å skape de riktige holdninger hos de ansatte, skape gode og enkle rutiner samt å ha miljøfokus i alle deler av virksomhetem. Det viser seg at de bedriftene som klare dette får bedre omdømme, motiverte medasrbeidere og økt lønnsomhet, samtidig som de tar vare på miljøet. Alle bedrifter bør ha en miljøstrategi, alle må bidre for en trygg felles fremtid. At Thon Hotel, Arendal nå har tatt klima, miljø og samfunnsansvar på alvor er prisverdig. Det å dele erfaring med andre gjennom dette kunnskapsnotatet gjør at flere og flere ser nytten av arbeidet som er nedlagt. Jeg ønsker Grønne Konferanser velkommen til Thon Hotel og Arendal. Einar Halvorsen 18 19

11 Klimapartnere er et regionalt partnerskap mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter på Agder, som samarbeider om nye løsninger for morgendagens lavutslippsamfunn. Kunnskap er nøkkelen til nye løsninger, derfor utgir klimapartnere kunnskapsnotater lik det du nå holder i hånden. Du finner flere kunnskapsnotatet på KLIMAPARTNERE AUGUST 2012 Clarion Hotel Ernst Clarion Hotel Tyholmen

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Klar for miljøansvar i praksis?

Klar for miljøansvar i praksis? Klar for miljøansvar i praksis? Om oss Kari Sæther Nilsen Stiftelsen Miljøfyrtårn kari@miljofyrtarn.no Magne Beddari VINN magne@vinn.no Gode miljøvalg er ofte gode økonomiske valg Sort bunnlinje. Grønn

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Vi skal vokse

RISØR KOMMUNE Vi skal vokse MILJØFYRTÅRN KLIMAPARTNERE Status i dag 1. 2010 Bystyret vedtok Energi- og klimaplan for Risør kommune rulleres i 2016 2. 2010 Bystyret vedtok ISO 14001 miljøsertifisering- ingen tiltak igangsatt 3. 2011

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVA MÅ VI FORHOLDE OSS TIL? DET GRØNNE SKIFTET (ÅRETS ORD I 2015) «De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender Ved Anja Bakken Riise @AnjaBRii politisk rådgiver Framtiden i våre hender Viderefører Hvordan arbeidet komme fra Klimavalg2013 i gang? Over 100 organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforeninger, ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Geir Skjæveland, kommunalsjef Arendal

Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Geir Skjæveland, kommunalsjef Arendal Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Geir Skjæveland, kommunalsjef Arendal Suksesskriteriene i Arendal Klimanøytrale Arendal Engasjerte enkeltpersoner og GRID Arendal Enstemmig bystyrevedtak

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN 2008 Miljø og samfunnsansvar identifisert som strategisk forbedringsområde Forventninger fra kunder, eiere og egne ansatte Beslutning om økt

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Et grønt web byrå med fokus på bærekraftige løsninger og verktøy

Et grønt web byrå med fokus på bærekraftige løsninger og verktøy Et grønt web byrå med fokus på bærekraftige løsninger og verktøy Presentasjon for Miljøfyrtårndagen 05/11-2012 Geir Arntzen Andrew, Daglig leder geir@frameworks.no Frameworks visjon og verdier Visjon:

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Innovasjonsseminaret for fjellturismen, Hovden 27.-28. oktober 2008 Marte Lange Vik, Vestlandsforsking Om forskingssenter for bærekraftig reiseliv Bakgrunn Etablert

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Møteinnkalling for Agenda 21

Møteinnkalling for Agenda 21 LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 24.01.2008 kl 19:30 Sted: Rånåsfoss kraftstasjon Møteinnkalling for Agenda 21 Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 61 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Jan Vogt Rådgiver Totalmiljø AS

Jan Vogt Rådgiver Totalmiljø AS Jan Vogt Rådgiver Totalmiljø AS Innhold Miljøfyrtårnportalen Hva er miljørapportering (MRS) Informasjon om oppgavene Miljøfyrtårnportalen I miljøfyrtårnportalen skal dere som konsulenter; Opprette nye

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

ERFARINGER FRA VINMONOPOLET

ERFARINGER FRA VINMONOPOLET ERFARINGER FRA VINMONOPOLET MÅL Håpet er jo at den gode prosessen og de gode resultatene dere har oppnådd, skal kunne kokes ned til noen kjernepunkter som hovedkonsulenter og hovedsertifisører kan ta

Detaljer

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Agenda Kort om Miljøfyrtårn Status mai 2011 Resertifisering (roller) Nye krav Hjelpemiddel, tips og veiledning MRS og MP Kort diskusjon i grupper Hva er Miljøfyrtårn?

Detaljer

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking INDIKATORUTVIKLING 1) Hva er formålet med en indikator? 2) Valg av indikator 2) Hva skal vi bruke dem til? 3) Eksempel fra bærekraftsindikatorsystem 4) Hvem skal forvalte dem? - av Frida Ekström, Marte

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Konsulentens rolle Konsulenten bistår bedriften med veiledning frem til sertifisering Hjelper bedriften med å fylle ut miljørapporten

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Ragnhild Hammer, Klima- og miljørådgiver Arendal kommune Klimapartnere 15.

Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Ragnhild Hammer, Klima- og miljørådgiver Arendal kommune Klimapartnere 15. Klima- og miljø i Arendal kommune Grønt skifte. Ragnhild Hammer, Klima- og miljørådgiver Arendal kommune Klimapartnere 15. juni 2016 Suksesskriteriene i Arendal Klimanøytrale Arendal Engasjerte enkeltpersoner

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon Klimapåstander i markedsføringen Bjørn Erik Thon Forbrukerombudets rolle Forvaltningsorgan - tilsynsmyndighet Markedsføringsloven - Markedsføring - Avtalevilkår i standardkontrakter Sanksjonssystem - Forbudsvedtak

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer