GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012"

Transkript

1 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad Nettbuss sør, Einar Halvorsen Ordfører Arendal kommune 1

2 INNHOLD Grønne Konferanser blir til 4 Hva er en Grønn Konferanse? 6 Miljøfyrtårns revisjonsprosess 8 Bransjekrav for Grønne Konferanser 10 Bidrag til en grønn region 13 Nettbuss tester Grønne Konferanser 14 Veien videre! 17 Utdrag av Thons forskjellige miljøbevis 18 Hilsen fra ordføreren i Arendal kommune 19 Hotellnæringen må kutte utslipp av klimagasser Reise- og turistindustrien står i dag for cirka 5 prosent av de globale utslippene av drivhusgasser, hvorav hotellene bidrar med 23 prosent. Men legges prognosene for økt turisme til grunn, forventes disse utslippene å tredobles frem til 2030 dersom ikke tiltak settes inn. Dette er i en periode hvor globale utslipp må reduseres betydelig for at verden skal kunne begrense den globale oppvarmingen til to grader. Derfor har FNs organisasjon for turisme (UNWTO) identifisert klimaendringer som en av de største utfordringene for reiselivsindustrien, herunder hotelldrift. Det er hevet over tvil at klimaledelse vil være en nøkkelfaktor for lønnsom hotelldrift i åra som kommer - Svein Tveitdal Det er hevet over tvil at dyktig klimaledelse vil være en nøkkelfaktor for lønnsom hotelldrift i årene som kommer. Det er da også satt i gang en rekke globale initiativ innen hotellbransjen for å ta dette problemet på alvor, også norske hotellkjeder legger større og større vekt på sin miljøprofil som konkurransefaktor. Utgiver: Redaktør: Papir: Trykk: Design: Klimapartnere Erik Riis Jacobsen scandia g/m2 (klimakompensert) Durapart v/ Profilsenteret Frameworks AS En viktig del av hotelldriften i Norge er konferansemarkedet, og gjennom dette kunnskapsnotatet presenterer Thon hotell og Klimapartnere for første gang et komplett konsept for å gjennomføre grønne, eller helt klimanøytrale konferanser. Dette innebærer omfattende krav til reduserte klimagassutslipp for både hotellet og kunden som bestiller en grønn konferanse. Både hotellet og kunden må være miljøsertifisert eller kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål. Det må tas klimahensyn når det gjelder transport til og fra konferansen, planlegging av eventer og servering av mat og drikke. Konseptet er utarbeidet i samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn. Klimanøytral trykksak Levert i et samarbeid mellom Klimapartner-bedriftene Durapart og Frameworks. Begge klimakompenserer sine CO2-utslipp i henhold til GHG protokollens scope 1 og 2 samt arbeidsreiser og flyreiser for ansatte i scope 3. Selskapene kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og kompenserer for restutslipp gjennom kjøp av CER-kvoter fra Klif. Durapart er ISO sertifisert og trykkeriprosessen er gjennomgått med hensyn til klima og miljøbelastning. Thon hotel Arendal, som også var Norges første klimanøytrale hotell etter FNs retningslinjer, går med lanseringen av Grønne Konferanser ett skritt videre på veien for å tilby markedet klimavennlige konferanser og hotellopphold. Med utgangspunkt i pilotvirksomheten i Arendal går nå Thon hotels videre med å innføre konseptet på alle de store konferansehotellene i kjeden. Klimapartnere er stolte av å ha bidradd til et nytt og levedyktig produkt med grønne arbeidsplasser på Agder og i Norge. KLIMAKOMPENSERT PAPIR Arendal 1. august 2012 Svein Tveitdal Prosjektleder Klimapartnere

3 Grønne Konferanser blir til Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Selve bærebjelken i dette produktet er nettopp det å sette klare krav, også til kunden. Dette gjør produktet troverdig og unikt Lokalt initiativ Som en del av kjedens miljøsatsing ble Thon Hotel Arendal miljøfyrtårn-sertifisert våren Hotellet ble deretter raskt med i Klimapartnere, som er et unikt lokalt nettverk med fokus på de utfordringer og muligheter næringslivet og det offentlige står overfor i forbindelse med klimaendringer. I Klimapartnernettverket fikk vi tilgang på kompetanse innen utvikling av grønne produkter og tjenester. I samarbeid med Arendal kommune gjennom miljørådgiver Robert Svendsen og turistsjef Monica Lunøe Rand, ble etablering av et nytt konsept for Grønne Konferanser startet opp. Målet med utviklingen av dette nye produktet var å stimulere til et økt konferansemarked i regionen. Som medlem i Klimapartnere utarbeider vi årlige klimaregnskap. Vi har også inngått samarbeid med selskapet Co2fokus, som i 2010 klimanøytraliserte hotelldriften etter FNs og Forbrukerombudets retningslinjer. Hotellet ble da det første Co2-nøytrale hotellet i Norge. Miljøtenkning i alle ledd For å være troverdig i en slik prosess er det viktig at det tenkes og satses på miljø i alle ledd i hotell- og konferansedriften. Her hadde Thon Hotel Arendal en stor fordel da grunnlaget allerede var på plass gjennom vår miljøsertifisering og Co2- nøytralisering. Det var avgjørende at det ble lagt til rette for en miljøvennlig drift i alle ledd i organisasjonen. Alle ansatte må ha en forståelse og interesse for arbeidet som legges til grunn. Her spiller ledergruppens initiativ, vilje og evne til å formidle en stor rolle. Miljøfyrtårn Det var i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn at vi utviklet egne bransjekrav som et rammeverk rundt produktet, samt en tredjeparts sertifiseringsordning rundt konseptet. Målet var da å sertifisere konseptet og ikke hver enkelte konferanse. Bransjekravene ble godkjent i høring høsten Kommunikasjon Å kommunisere miljø er en stor utfordring da gjestene våre i liten grad er vitne til hva det arbeides med bak fasaden. Gjestene har f.eks. ingen mulighet til å se at vi kun bruker fjernvarme på hotellet, kjøper energi med opprinnelsesgaranti (grønn strøm), har klimakvoter og er miljøsertifiserte. Vi bruker derfor noen minutter før møtet starter på å forklare deltakerne om konseptet, våre forberedelser til den aktuelle konferansen, og at miljøbevissthet er en rød tråd i alt vi gjør. I tillegg til dette blir gjestene godt informert i diverse skriv, roll-ups og oppheng. Miljøinnsats er i mange tilfeller et omdiskutert tema. Det er da essensielt at vi leverer i henhold til Forbrukerombudets retningslinjer rundt grønnvasking. Konkurransefortrinn Da dette er et nytt produkt som bransjen enda ikke har fått øyene opp for, var det en unik mulighet til å ta en regional posisjon. Vi vet at samfunnet utvikler seg i en rasende fart og at lavutslipps-produkter vil dominere på sikt. Her har vi troen på og allerede nå, stå på den riktige siden, og at dette vil gi konkurransefortrinn. Miljøkrav til kunden Selve bærebjelken i dette produktet er nettopp det å sette klare krav, også til selve kunden. Dette gjør produktet troverdig og unikt. Vi ønsker til enhver tid å fremstå som klare og tydelige uten spor av grønnvasking. Vi merker i tillegg at det riktige kundesegmentet verdsetter at kunden også må gjøre sin del av arbeidet i denne forbindelse. 4 5

4 hovedpoenget er å ta miljøhensyn i alle faktorer som til sammen skaper arrangementet. For å beskrive dette nærmere har vi delt opp prosessene som vist på figuren under. Hva er en grønn konferanse Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Kundedialog Kundedialog og forberedelser er de viktigste delene av alle Grønne Konferanser. Forskjellen her er at vi i større grad må samarbeide med kunden rundt arrangementet for hvordan vi sammen kan gjøre alle ledd i konferansen så miljø- og klimavennlige som mulig. Ingen arrangementer eller konferanser er like, da kundene har forskjellige behov. Med økt fokus på samarbeid og dialog sikrer vi at alt er i tråd med kravene til en Grønn Konferanse. Transport Dette er ett av de mest utfordrende punktene å arbeide med, siden all transport er mer eller mindre miljøskadelig. Likevel har folk behov for å møtes. Ved å gå gjennom transportopplegget med kunden og eksempelvis tilrettelegge for kollektiv transport sørger vi for at utslippene fra en Grønn Konferanse blir lavere enn fra en ordinær konferanse uten spesielt miljøfokus. Vi har her et samarbeid med blant annet Nettbuss Sør, som er med å tilrettelegge kjøring i hele Sør-Norge for våre gjester, bl.a. med sine flotte hybridbusser. For de som må reise med fly, samordner vi slik at de for eksempel kan ta felles kollektiv transport til destinasjon fra flyplassen. Hotell/Destinasjon Vi benytter selvsagt vårt eget hotell til konferanser så langt det er mulig, men i flere tilfeller ser vi oss nødt til å bruke eksterne leverandører/konkurrenter, dersom konferansene overgår vår egen overnattingskapasitet. Her stiller vi klare krav til sertifiserte leverandører og samarbeidspartnere. Møterom Vi bruker hotellets egne møterom for å sikre at utslippene er så lave som mulig. Thon Hotel Arendal ligger vegg-i-vegg med Kino1 Arendal og har inngått samarbeidsavtale med dem som leverandør av møterom for å supplere egne lokaler. Dette fremprovoserte følgelig en miljøsertifisering av Kino1 Arendal. Rekvisita Konseptet stiller svært strenge krav til alle leverandører av rekvisita. Eksempelvis benyttes konsekvent ikke engangsartikler. Alt av penner, papir etc. er av resirkulerbart materiale. Event Da alle kunder har forskjellige behov, har vi et bredt utvalg av muligheter for sosiale arrangementer. Vi stiller også her klare krav til leverandører. Det er viktig å sørge for at en event foregår på en så miljø- og klimavennlig måte som mulig. Det vil si: ingen store RIB-er og motorer på sjøen, og gjerne tilrettelegging for kollektiv fisketur hvor gjestene kan være med å tilberede egen fangst (truede arter lukes selvsagt bort). Mat/Drikke Et svært omdiskutert tema i disse dager er fokuset på økologisk/miljøriktig mat. For å sikre leveranse, utvalg og større prisrekkevidde har vi i tillegg til å benytte økologisk mat valgt å fokusere på kortreist, lokal mat. Her er det i mange tilfeller en betydelig klimagevinst å hente, samtidig som dette stimulerer lokal matkultur og næringsliv. Det er viktig å redusere bruken av rødt kjøtt grunnet et vesentlig høyere CO2-utslipp under behandlingen av en slik råvare, enn av andre typer kjøtt. Årsaken ligger blant annet i utslipp under produksjon av fôr, særlig til storfe. Sau og vilt har en mer klimavennlig kost. Ved Grønne Konferanser er det også en selvfølge at man velger bort råvarer som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF. Klimanøytralitet Grønne Konferanser er et lavutslippsprodukt, og vi har et utvidet samarbeid med selskapet Co2fokus. De klimanøytraliserer konferansene for de av gjestene som ønsker å gjennomføre en helt klimanøytral konferanse. Det utarbeides da et klimaregnskap for konferansen og kunden kjøper klimakvoter for å nøytralisere forbruket. Opplegget er i tråd med FNs og Forbrukerombudets definisjoner og retningslinjer for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge. Fotavtrykk Vi arbeider med å ta i bruk en utslippskalkulator som kan måle utslippene til den enkelte konferanse i tonn Co2. Dette er et viktig verktøy for kunden for å sammenligne hvor stor effekt en slik konferanse har, sammenlignet med en vanlig konvensjonell konferanse. GRØNNE KONFERANSER Rekvisita Transport/reise Hotell/Destinasjon Klimanøytralitet Kundedialog Event/aktivitet Mat/Drikke Møterom 6 7

5 Miljøfyrtårns revisjonsprosess Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling av bransjekravene til «Grønne Konferanser» startet etter henvendelse fra Thon Hotel Arendal ved hotelldirektør Erik Riis Jacobsen. Thon Hotels vurderte dette som et mulig vinn-vinn produkt for at hotellet kunne differensiere seg i konferansemarkedet og samtidig sette inn tiltak for å forbedre miljøprestasjonene når man gjennomfører konferanser. I denne fasen var også Arendal kommune involvert, særlig gjennom miljørådgiver Robert Svendsen. Thon Hotels er fra før av Miljøfyrtårn-sertifisert etter «krav til alle bransjer» og «hotellkravet». Thon hotel Arendal mottar klimasertifikat og miljøfyrtånbevis grønne konferanser Foto: Thon hotels Revisjonsprosessen: Stiftelsen Miljøfyrtårn (MFT) var positive til dette initiativet og ønsket å se på muligheten for å utarbeide et eget bransjekrav for grønne konferanser. MFT har også et bransjekrav som heter «grønne arrangementer» men dette er for større konferanser og festivaler, og vi så at dette kravet ikke ville være konkret og relevant nok for den målgruppen, selv om man hadde de aller fleste av miljøtiltakene dekket via «grønne arrangementer». Et springende punkt var at i det nye «Grønne Konferanser» ønsket man å trekke inn miljøkrav til selve kunden. Innledningsvis tok MFT en vurdering av om hvor man skulle plassere «grønne konferanser» i bransjekravporteføljen og mot hvilken målgruppe. Revisjonsprosessen: MFT har en egen prosess som følges for utvikling av bransjekrav. Prosessen sikrer at kvalitetsmessige vurderinger i henhold til ISO 9001 (International Organization for Standardization, kvalitetsstyring) blir lagt til grunn for utvikling av bransjekrav. MFT engasjerte ekstern konsulent Jan Vogt, fra Totalmiljø AS som MFTs representant for å lede prosjektgruppen som utviklet kravet. Jan Vogt har dybdekunnskap fra bransjekravene og spesielt fra Hotellsektor og Thon Hotel. Stegene i bransjekravutviklingen: 1. Grunnlaget for utarbeidelse av bransjekravene er hentet fra Miljøfyrtårns eksisterende bransjekrav innenfor grønne arrangementer og hotell. 2. Thon Hotels, sammen med Arendal kommune og Jan Vogt utvikler bransjekravene gjennom egne arbeidsmøter. 3. Miljøfyrtårn ved Arne R. Nilsen, Ragnar Gulowsen og Anne K. Peersen kvalitetssikret bransjekravet i etterkant av arbeidsmøtene. 5. Evaluering av pilot. MFT evaluerte piloten og bransjekravet. Dette ble gjort i samarbeid med aktørene som har utviklet kravet, konsulent og sertifisør. 6. Formell høring ble gjennomført til relevante høringsinstanser. 7. Gjennomgang av høringsinnspill. Kvalitetssikring. 8. Formell lansering av bransjekrav. Vi vurderte to alternativer: 1. Å utarbeide kravet til å stå helt fritt og tilgjengelig for enhver virksomhet som ønsket å gjennomføre en grønn konferanse. 2. Å knytte bransjekravet kun opp mot hoteller som er miljøfyrtårn-sertifisert fra før. MFT endte opp med alternativ 2. Prosjektgruppen ble etablert og besto av: Jan Vogt, Totalmiljø Erik Riis Jacobsen, Thon Hotel Arendal Robert Svendsen, Arendal Kommune Frank Beck, Sertifisør Arne R. Nilsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne K. Peersen, Stiftelsen Miljøfyrtårn 4. Bransjekravene gjennomgikk så en pilot etter de var kvalitetssikret av MFT. Konsulent Jan Vogt fra Totalmiljø AS har bistått med sertifiseringsprosessen. Sertifisør Frank Beck sertifiserte så hotellet etter de nye bransjekravene. 8 9

6 Grønne konferanser - Bransjekrav Krav-Id Systemkrav 1821 Kunden av Grønne konferanser skal være miljøsertifisert eller skal kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål Kunder, samarbeidspartnere og konferansedeltakere skal informeres om miljøtiltak i forkant av konferansen Årlig skal andel og antall grønne konferanser dokumenteres i miljørapporten 1824 Sjekkliste for konferanser skal fylles ut for hver konferanse, se veileder Arbeidsmiljø Krav merket paragraf er pålagt i henhold til lov/forskrift. Kravets målgruppe; Konferanser på hotell. Forutsetning; Hotellet er sertifisert etter krav til alle bransjer og krav til hotell. Hver Grønne konferanse skal ha en miljøfyrtårnansvarlig. Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon Dersom det er risikoutsatte aktiviteter som en del av konferansen, f.eks eventer, skal risikoanalyse og forebyggende tiltak gjennomføres. Krav-Id Innkjøp Veiledning 1826 Hovedsamarbeidspartnere /-leverandører skal være miljøsertifiserte eller skal kunne dokumentere oppstart av en prosess med miljøsertifisering som mål Arrangør skal kartlegge og utarbeide en oversikt over sosiale eventer med minst mulig miljøbelastning og tilby dem i forbindelse med Grønne Konferanser Arrangør skal til de kundene som ønsker det, tilby økologiske alternativ til mat servert under konferansen Arrangør skal redusere bruk av kjøtt i menyen 1837 Arrangøren skal ikke bruke fisk og skalldyr som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF Arrangøren skal prioritere å bruke lokalproduserte råvarer. Systemkrav 1823 Virksomheten legger inn antall grønne konferanser og antall vanlige konferanser i miljørapporten, slik at andel grønne konferanser kan måles i prosent Sjekkliste som fylles ut for hver konferanse og anvendes som dokumentasjonsgrunnlag ved resertifisering: Sjekklisten finner du her: Arbeidsmiljø 1825 ROS skjema NS5814 og Transport Innkjøp 1830 Arrangøren skal i forkant, sammen med kunde, kartlegge og planlegge transportbehovet til deltagere for å hindre unødvendig transport og bidra til at deltager velger det minst miljøbelastende transportmiddel Konferansearrangøren skal samarbeide med kollektivselskaper og myndigheter i området om kollektivtransport til og fra konferansen Informasjon om kollektivtilbud for konferansen Avfall 1833 Bannere og annet informasjons-/sponsormateriell skal minimeres, kunne gjenbrukes og være minst mulig miljøbelastende Ved bruk av stands i konferansen skal utdeling av vareprøver og reklameartikler minimeres Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle av konferansens områder og skal tydelig merkes Arrangøren skal jevnlig informere deltakerne om avfallshåndteringen under konferansen gjennom eksisterende kommunikasjonsmidler Det må foreligge oversikt over hovedsamarbeidspartnere/-leverandører som viser sertifiseringsstatus 1828 Hotellet må ha kartlagt hvilke alternative økologiske matvarer som er tilgjengelig. Pga sesongvariasjon og tilbud/etterspørsel kan tilbudet på økologiske matvarer variere. Eksempler på økologiske matvarer kan være frukt, hvit kjøtt, egg etc Redusert kjøttforbruk kan oppnås ved for eksempel å fjerne kjøttpålegg fra frokost-buffet, servere lunsj med kun vegetarmat og fiskemat, la forretten til middag være vegetarisk, og redusere kjøttmengden (øke tilbehørsmengden) til hovedrett Se WWFs hjemmesiden, Lokalt defineres som fylket eller tilstøtende fylker. Lokale produkter fra drivhus som er oppvarmet med fossile energikilder er ikke et bra miljøvalg og skal derfor ikke regnes med som en lokal vare. Virksomheter oppfordres til å benytte leverandører av lokal fisk. Avfall 1833 Bruk av bannere og annet informasjonsmateriell må avklares med kunden i forkant av konferansen

7 Bidrag til en grønn region. Av Monica Lunøe Rand Turistsjef Arendal kommune Vi tror at prioritering av miljø- og samfunnsansvar er et konkurransefortrinn. Spesielt for en by som Arendal som nå er satt på verdenskartet som Norges første klimanøytrale kommune, og som Norges FN-by. Mye av merkevarebyggingen av Grønne Konferanser er allerede gjort gjennom FNbyen og klimanøytralitet. Grønne Konferanser vil være et flott supplement til satsingene. Ved økt etterspørsel og fokusering kan det få positive ringvirkninger ved at flere tilbyr økologiske råvarer eller kortreist mat Forretningskonsept Det er hele tiden et mål at det skal lønne seg å satse på Grønne Konferanser. Det skal lønne seg for tilbyder som blir foretrukket i forbindelse med inngåelse av avtaler både rammeavtaler og enkeltavtaler. I enkelte tilfeller er det et krav fra kunden for i det hele tatt å være aktuell som leverandør. I tillegg ser vi for oss smitteeffekter for andre segmenter i næringslivet. Forretningsreisende etterspør grønne bedrifter og det samme gjør fritidsgjester fra både inn- og utland. Det skal videre lønne seg for kunden som viser sitt samfunnsansvar og kan bruke dette i markedsføringen. Det er ikke lenger nok i privat sektor å selge gode produkter, omdømmet er av vesentlig betydning og vil skille døgnfluer fra de som overlever. Andre gode virkninger Bevisstgjøring og etterspørsel er to sentrale begreper i forbindelse med Grønne Konferanser. Bevisstgjøring kan føre til at det grønne håndtrykket overføres til annen adferd, både i forbindelse med lignende opplevelser og overføringsverdi til helt andre deler av livet (jobb til hverdag e.l.). Det vil da gi en samfunnsmessig effekt som er ønskelig. Etterspørselen øker etter økologisk og kortreist mat. Det er en utfordring for tilbyder å kunne skaffe de rette råvarene fra leverandører, men ved økt etterspørsel og fokusering kan det få positive ringvirkninger ved at flere tilbyr økologiske råvarer eller kortreist mat. Dette kan føre til økt lokal produksjon. Oppmerksomhet / Sustainable Destination Norway (Vestlandsforskning 2011) SDN har utviklet en scenariomodell basert på forskning på tre områder: dialogprosesser for å utvikle bærekraftig reiseliv; sammenhengen mellom klimapolitikk, klimaendringer og reiseliv, og sammenhengen mellom mat og bærekraftig reiseliv. Modellen viser alt i alt at en ambisiøs klimapolitikk kan kombineres med god lønnsomhetsutvikling i reiselivsnæringen og økning av antall internasjonale gjester til Norge. Her påpekes det at det er behov for sterke virkemidler for å nå målene. Et av de praktiske tiltakene er mer systematisk satsing på miljøsertifisering av reiselivsbedrifter samt kompetanseprogram. Foto: Arild de lange nilsen 13

8 Evalueringen av denne første piloten, viste at møtedeltakerne var meget godt fornøyd med arrangementet. Nettbuss tester Grønne Konferanser Av Elise Hannestad Nettbuss Sør Fra 31. mai til 1. juni 2010 var Nettbuss Sør vertskap for konsernledersamling i Arendal. Konseptet Grønne Konferanser passer godt til Nettbuss sin strategi om å være blant de beste på trafikksikkerhet, brukervennlighet og miljø. Nettbuss ser seg selv som en naturlig leverandør av miljøvennlig transport til slike konferanser. Nettbuss er blant annet ISO sertifisert, selskapet gjennomfører kontinuerlig opplæring av medarbeidere innen miljø, og det tas i bruk ny teknologi som verktøy for kundevennlig kjørestil og miljøforbedring. I samarbeid med Thon Hotel Arendal sine kreative, engasjerte og serviceinnstilte medarbeidere ble konsernledersamlingen utviklet og gjennomført i konseptet Grønne Konferanser våren Nettbuss sin invitasjon til møtedeltakerne formidlet at Gønne Konferanser ville bli gjennomført. På invitasjonen fremkom det også at Thon hotell ville informere om satsingen på miljø og dette konseptet under fagdelen. Nettbuss la vekt på at flest mulig benyttet buss til samlingen og det ble organisert felles transport fra mange av selskapene. Busstransporten ble gjennomført i henhold til strenge miljøkrav under hele konferansen. Det store høydepunktet ble festmiddagen med kortreist mat på seilerhytta mandag 31. mai. Cirka 110 møtedeltakere storkoste seg med lokal fisk, som ble grillet i fantastisk sommervær denne kvelden. Evalueringen av denne første piloten, viste at møtedeltakerne var meget godt fornøyd med arrangementet. For å bidra til Grønne Konferanser med miljøvennlig transport vil Nettbuss vurdere hvert enkelt arrangement og disponere miljøvennlige busser tilpasset kjøringens art og antall passasjerer. Et eksempel på dette er selskapets miljøvennlige hybridbusser. Disse bussene er spesielt godt egnet til kjøring i byområder og vi har gode erfaringer med bruk av hybridbussene til kjøring ved ulike miljøarrangementer. Litt om Nettbuss: Vi startet vår virksomhet i 1925, er i dag Norges største busselskap, og et av de største i Norden. Konsernet består av en rekke selskaper i Norge, Sverige og Danmark med nærmere ansatte, 116 millioner passasjerer og en omsetning på nesten 5 milliarder kroner i året. Kjernevirksomheten består av: Rute- og skolekjøring Ekspressbuss Turbuss Nettbuss eier også verkstedkjeden Team Verkstedsenter. Nettbuss er et heleid datterselskap av NSB AS

9 Konseptet Grønne Konferanser har hele tiden vært et forsøk på å komme fremtidens kunder i møte - Erik Riis Jacobsen Veien videre Av Erik Riis Jacobsen Hotelldirektør Thon Hotel Arendal Thon Hotel Arendal har siden våren 2008 hatt et miljøfokus som skiller seg ut innenfor hotellnæringen. Noen av tiltakene som er gjort for å redusere egne utslipp er blant annet å føre klimaregnskap. Ved å gjøre dette kan vi se at hotellet har redusert klimagassutslippene fra 155,7 tonn Co2 i 2009 til 10,8 tonn i Dette har hotelldriften oppnådd ved å gjøre en rekke tiltak. Eksempler på dette er innføring av målesystem for reduksjon av energiforbruk, redusering av restavfall, erstatte all fossil varme som fyringsolje og elektrisitet med fjernvarme, miljøsertifisering av hotelldrift og egne produkter, samt kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti. I tillegg kompenserer hotellet for alle restutslipp ved å kjøpe FN-godkjente klimakvoter.! e r e d i v n ie Ve 16 Med en langsiktig miljøstrategi har hotellet oppnådd reduserte kostnader og sterkere resultater over tid. Det har også vært fantastisk å oppleve medias vilje til å skrive om hotellets miljøarbeid. Thon Hotel Arendal har ved flere anledninger vært nevnt i både lokale og nasjonale sammenhenger, samt hatt egne reportasjer i TV, radio og aviser. Vi har stor tro på verdien av å være en foregangsfigur og være tøff nok til å ta egne standpunkt. Etter lanseringen av konseptet Grønne Konferanser i Arendal har Thon Hotels som hotellkjede også tatt standpunkt. Utover høsten 2012 har kjeden som mål å implementere Grønne Konferanser på seks nye hoteller. Her har entusiasmen vært stor, både lokalt på hotellene og på kjedens hovedkontor. En prosjektgruppe bestående av Miljøfyrtårn, marked, salg, drift og eksterne konsulenter skal sikre at arbeidet med å sertifisere disse hotellene skal gi den kvalitet og fremdrift som er nødvendig. Utover dette skal arbeidet evalueres før man løfter konseptet videre til de øvrige konferansehotellene. Konseptet Grønne Konferanser har hele tiden vært et forsøk på å komme fremtidens kunder i møte. Dermed er det naturlig å tro at dette konseptet også må videreutvikles med tiden. Når man ser tilbake på prosessen som har vært, har vi også erfart at lignende initiativ er under utvikling i andre verdensdeler. Et eksempel i den forbindelse er et nystartet samarbeid mellom de største hotellkjedene i USA, hvor det utarbeides et lignende konsept under navnet «Green meetings». For å tilfredsstille det voksende internasjonale grønne markedet, er det viktig å satse på nye teknologiske hjelpemidler. Vi tror for eksempel at å bruke nyeste opplegg for videokonferanser vil være et riktig steg for å redusere reisekostnader og klimagassutslipp, ettersom våre gjester da kan følge konferansen hjemmefra eller fra et nærmere hotell. Det er også mulig å kompensere for resterende klimagassutslipp etter en avholdt konferanse, ved at hotellet kjøper FN-godkjente klimakvoter av klimapartner Co2fokus. Mulighetene er uendelige og vi skal være med på å sørge for at den langsiktige satsingen vil fortsette å gi resultater fremover. 17

10 Havsøysund i Arendal Foto: Vidar Hoel Hilsen fra Ordføreren I Arendal Kommune Av Einar halvorsen Ordfører Utdrag av Thons forskjellige miljøbevis Thon Hotel Arendal har siden Miljøfyrtårn sertifiseringen i 2008, videreutviklet sin satsning på miljø og klima. Hotellet har siden 2009 ført regnskap for de utslipp som hotellet har hatt en direkte påvirkning på. Som vist i faksimilen over, har hotellet gått til anskaffelse av strøm med opprinnelsesgaranti, miljøbevis på tilfredstillelse av miljøkrav til Grønne konferanser, samt klimanøytralitet i henhold til FN`s definisjon. Thon Hotel Arendal ble i 2010 det første hotellet i Norge som fikk dette sertifikatet. Å sette fokus på miljø er og vil bli et satsingsområde i tiden fremmover. Når konseptet "Grønne Konferanser" settes på dagsorden er det helt i tråd med den helhetstenkning som finner sted i samfunnet i dag og som innebærer at alle må ta del i arbeidet mot en bærekraftig framtid. Det å ha miljøfokus er å sette ting i system i alle ledd i en hvilken som helst bedrift. Å sette ting i system innebærer å skape de riktige holdninger hos de ansatte, skape gode og enkle rutiner samt å ha miljøfokus i alle deler av virksomhetem. Det viser seg at de bedriftene som klare dette får bedre omdømme, motiverte medasrbeidere og økt lønnsomhet, samtidig som de tar vare på miljøet. Alle bedrifter bør ha en miljøstrategi, alle må bidre for en trygg felles fremtid. At Thon Hotel, Arendal nå har tatt klima, miljø og samfunnsansvar på alvor er prisverdig. Det å dele erfaring med andre gjennom dette kunnskapsnotatet gjør at flere og flere ser nytten av arbeidet som er nedlagt. Jeg ønsker Grønne Konferanser velkommen til Thon Hotel og Arendal. Einar Halvorsen 18 19

11 Klimapartnere er et regionalt partnerskap mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter på Agder, som samarbeider om nye løsninger for morgendagens lavutslippsamfunn. Kunnskap er nøkkelen til nye løsninger, derfor utgir klimapartnere kunnskapsnotater lik det du nå holder i hånden. Du finner flere kunnskapsnotatet på KLIMAPARTNERE AUGUST 2012 Clarion Hotel Ernst Clarion Hotel Tyholmen

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer