Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå?"

Transkript

1 Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. mars 2014 Hanne Gillebo-Blom/Bjørn Ove Kvavik Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene og strukturen på overenskomsten i Virke og i Spekter Utvalgte tema fra A1 Sosiale bestemmelser Utvalgte tema fra A2 Legeforeningens sentrale overenskomstdel Modul II Side 2 Virke Næringslivets nest største Hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden Representerer over virksomheter. Bransjer: handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Over arbeidsplasser. Modul II Side 3 1

2 Aktørene Virke-området Virke Forhandlingsutvalget Akademikerforeningene Den enkelte virksomhet Legeforeningen lokalt (representert v/tillitsvalgte for Ylf og Of) Modul II Side 4 Avtaleverk i VIRKE-HUK Hovedavtale (Parallellavtalen) prolongert reforhandles i desember - forhandlet av forhandlingsutvalget Akademikerforeningene Landsoverenskomster 7 stk reforhandlet juni 2012 for perioden 1/ /4-14 forhandles av forhandlingsutvalget Akademikerforeningene Sentral særavtale mellom Legeforeningen og Virke (utløper 31/12) forhandles av forhandlingsdelegasjon utgått fra Legeforeningens forhandlingsutvalg Lokale særavtaler mellom Legeforeningen og virksomhetene Modul II Side 5 Arbeidsgiverforeningen SPEKTER En bransjeuavhengig arbeidsgiverforening (ca 200 medlemsbedrifter som har ca ansatte) sektorer: transport, kultur, finans, service, helse mfl. helsesektoren: de enkelte HFer og RHFer er medlemmer (med i alt ca ansatte). Har inndelt medlemsbedriftene i 10 områder - Akademikerne har partsforhold i 2 områder: Område 10 Helseforetakene Område 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Modul II Side 6 2

3 Aktører - Spekterforhandlingene Spekter (som får sitt oppdrag fra RHFene) Akademikerne v/akademikerne helse Legeforeningen sentralt Det enkelte helseforetak Legeforeningen lokalt (representert v/tillitsvalgte for Ylf og Of) Modul II Side 7 Hovedavtalen - Spekter Grunnloven Hovedavtalen består av 3 deler, samt protokoller Egen avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helse Gir regler for forhandlingsordningen (del I) Regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet (del II og III) Gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Modul II Side 8 Strukturen på overenskomsten i Spekter [Hovedavtalen] A innledende sentrale forhandlinger A1 sosiale bestemmelser A2 Legeforeningens sentrale avtaledel B Legeforeningens lokale avtaledel Avsluttende sentrale forhandlinger Modul II Side 9 3

4 Avtale om forhandlingssystem 5 trinns modell Trinn 1 Spekter og Akademikerne Helse forhandler om del A. Man fastsetter deretter prinsipper, premisser og frister for trinn 2-4 Trinn 2 Spekter Helse og forbund/foreninger under Akademikerne Helse, representert ved Akademikerne Helse, forhandler om de sosiale bestemmelser (del A 1) Trinn 3 Spekter Helse og Legeforeningen forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (Del A 2). Samtidig iverksettes lokale forhandlinger (del B) for øvrige akademikergrupper Trinn 4 Lokale forhandlinger (del B) for Legeforeningen Trinn 5 - Spekter og Akademikerne Helse avslutter forhandlingene Modul II Side 10 Avtale om forhandlingssystem 5 trinns modell Mulighet for utestående spørsmål på ethvert trinn. Protokoller fra hvert trinn, men det er helheten som binder partene til overenskomst. Mulighet for brudd på ethvert trinn Modul II Side 11 Forhandlingssystemet Spekter Sløyfen Megling Konflikt Uenighet/ brudd Uenighet /brudd Uenighet /brudd Overenskomst A A1 A2 B Enighet/ utestående spørsmål Enighet/ utestående spørsmål Enighet/ utestående spørsmål STREIK Brudd Uenighet Avsluttende sentrale forhandlinger Enighet Rikslønnsnemnd Enighet Modul II Ny overenskomst Side 12 4

5 Hovedoppgjør / mellomoppgjør Hovedoppgjør = full overenskomstrevisjon tekst i tariffavtalene + lønn i partallsår Mellomoppgjør = økonomiske oppgjør kun lønn (med mindre partene blir enige om annet) i oddetallsår Modul II Side 13 A1 - Sosiale bestemmelser Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv Lønn under omsorgspermisjon Lønn ved fri under amming Lønn under militærtjeneste Yrkesskade Gruppelivsforsikring Pensjon AFP Ferie Modul II Side 14 Systematikk sosiale rettigheter Arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og rettigheter i A1 Arbeidsmiljøloven rett til fri fra arbeid Folketrygdloven rett til ytelser når fri fra arbeid Sosiale bestemmelser økt rett til fri + økt rett til ytelser Modul II Side 15 5

6 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv A1 1.2 og 1.1 Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen), fra første fraværsdag Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan Modul II Side 16 Lønn under omsorgspermisjon Arbeidsmiljøloven fri i to uker i forbindelse med fødsel A1 2 gir rett til full lønn Modul II Side 17 Lønn ved fri under amming Arbeidsmiljøloven 12-8 Kvinner som ammer sitt barn kan kreve fri hun av den grunn trenger. A1 3 Fri med full lønn inntil 2 timer pr arbeidsdag. Modul II Side 18 6

7 Pensjon Offentlig tjenestepensjon KLP, Statens pensjonskasse, fra også PHH Egen ordning for sykehusleger i KLP og i PHH Fremforhandlet enkelte endringer i tariffoppgjøret 2009 med bakgrunn i pensjonsreformen Hovedprinsippene er i behold ytelsesbasert ordning 66 % av maks 12G men med blant annet levealdersjustering Modul II Side 19 Ferie 5. ferieuke forhøyet prosentsats for feriepenger 6. ferieuke ferieloven 10 (3) begrenser grunnlaget for beregning av feriepenger for den 6. ferieuken til 6G Lokale avtaler om fulle feriepenger også for 6. ferieuke Modul II Side 20 A2, Spekter og Legeforeningen Minimumsbestemmelser ift: 1. Partsforhold og virkeområde 2.1 Tjenesteplikt 2.2 Ambulerende tjeneste 3. Arbeidstid 4. Faglig utvikling, videreutdanning mv 5. Lønnsbestemmelser 6. Særlige bestemmelser for LIS 7. Utbetaling av lønn 8. Særlige bestemmelser Modul II Side 21 7

8 Tjenesteplikt A2 2-1 Tjenesteplikten for den enkelte lege skal være legearbeid relevant for stillingen. Tjenesteplikten gjelder innenfor avtalt arbeidstid Modul II Side 22 Tjenestested Helse Førde B-del 2.1 Tjenestested skal spesifiseres i arbeidsavtalen med sjukehus og avdeling/klinikk OUS helseforetaket defineres som tjenestested. Hovedarbeidssted (vaktplikten knyttet til hovedarbeidssted) Forutsettes en viss mobilitet Særskilt begrunnet i hensyn til spesialistutdanning, pasientforløp eller omstilling Begrenset antall leger mer enn ett arbeidssted Drøftes med tillitsvalgte Fremgå av tjenesteplan Modul II Side 23 Ambulerende tjeneste A2 2.2 Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested. Krever særskilt avtale med tillitsvalgte eller individuelt Den enkelte lege deltar på frivillig grunnlag Kompensasjon avtales mellom partene lokalt, og er pensjonsgivende Modul II Side 24 8

9 Rotasjonsordninger A2 2.3 Formalisert samarbeid mellom flere virksomheter for å sikre forsvarlig spesialisering av leger. Sosialt og geografisk akseptable avstander. Frivillighet Dnlf sentralt skal uttale seg. Må ha forhåndsgodkjenning. Må være i godkjent utdanningsstilling. Modul II Side 25 Vaktordninger A2 3.5 Vakt kan defineres som: Arbeid på kvelder, netter og i helger, der diagnostikk og behandling ikke forsvarlig kan utsettes til neste dag Vaktplikt og belastningen skal som hovedregel fordeles jevnt Tilstedevakt 1:1 Passiv tilstedevakt 1:3 jf avgjørelser fra EFdomstolen og protokolltilførsel fra Dnlf. Hjemmevakt 1:4 Modul II Side 26 Alminnelig arbeidstid og 3.2 Dagarbeidere med vakttjeneste Alminnelig arbeidstid 20-timers regelen Ordningen med 35,5 t arbeidsuke videreføres (vakt i tidsrommet 20-06; uansett vaktordning for Ylf, tilstedevakt i tidsrommet eller særskilt avtale for Of) B-deler: Normalt i tidsrommet i ukens 5 første dager Modul II Side 27 9

10 Utvidet tjeneste/arbeidstid 3.3 Pliktig: Det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige arbeidstid med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt pr uke Medfører at minste pålagte arbeidstid er 38/40 timer pr uke Kompensasjon for denne ordning er tatt hensyn til i minimumsavlønningen Modul II Side 28 Utvidet tjeneste/arbeidstid A2 3.3 UTA frivillig ordning som kan sies opp av begge parter - basert på avtale Tjenesteplan drøftes vanligvis med tillitsvalgte også for UTA. Den enkelte lege avtaler vanligvis UTA ved å signere på tjenesteplan Modul II Side 29 A Vernebestemmelser Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende bestemmelser: Maksimalt 60 timer for noen enkelt uke Maksimalt 19 beregnede timer for noen enkelt dag Minimum 28 timer sammenhengende fri per uke Minimum 8 timer fri mellom to arbeidsperioder Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer Unntak: dager etter tilstedevakt Partene lokalt på arbeidstakersiden = foretakstillitsvalgt Modul II Side 30 10

11 Vernebestemmelser vs arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Vernebestemmelser Arbeidsmiljøloven Ikke overstige 60 timer for noen enkelt uke Ikke overstige 19 beregnede timer for noe enkelt vaktdøgn Hver enkelt arbeidsuke skal ha minst 28 timer sammenhengende fri 40 timer i løpet av sju dager. 9 timer i løpet av 24 timer 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager Arbeidsfri periode på minst 8 timer mellom 2 arbeidsperioder 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer Modul II Side 31 Tjenesteplan Arbeidsmiljøloven 10-3 Krav om arbeidsplan dersom man arbeider til ulike tider på døgnet Skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte Tjenesteplanen skal vise den enkelte leges arbeidstid og fritid B-delene har regler om inngåelse, endring (vanligvis 1 mnd) og oppsigelse (vanligvis 2 mnd) av tjenesteplaner Hovedregel Endring = Justering innenfor avtalt antall timer Oppsigelse = Ved behov for å avtale flere eller færre timer UTA Modul II Side 32 Tjenesteplan - forutsetninger Bygges opp med utgangspunkt i antall leger i vaktsjiktet Vaktordninger, A tilstedevakt og hjemmevakt Fordypningstid, A2 4.1, samt B-del timers regelen, A2 3.2 Forhandlinger med den enkelte lege om UTA, A2 3.3 Vernebestemmelser, A Forsvarlighetsregler etter helselovgivningen Forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven Modul II Side 33 11

12 Hjelpeplaner etter dom i Arbeidsretten Plan for en kortere periode typisk ferieavvikling Krever ikke eksplisitt avtale i B-del eller på annen måte Ved utløpet av hjelpeplanperioden går man tilbake til opprinnelig tjenesteplan Skal følge vanlige oppsigelsesregler for tjenesteplaner hvis ikke annet er avtalt Skal følge vernebestemmelsene Skal følge 20-timers regelen Skal inneholde fordypningstid Skal forholde seg til avtale med den enkelte om UTA Modul II Side 34 Overtid A2 3.6 Følger arbeidsmiljøloven, jf 10-6 Særlig og tidsavgrenset behov Tilfeldig overtid og uforutsette vakter Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte Modul II Side 35 Grenser for overtid og samlet arbeidstid, arbeidsmiljølovens 10-6 Daglig Ukentlig Månedlig Årlig Grenser for overtid 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 sammenheng ende uker 200 timer innenfor en periode på 52 uker Grenser for samlet arbeidstid 13 timer i løpet av 24 timer 48 timer i løpet av sju dager. Modul II Side 36 12

13 A Fritak fra vakt Fritak fra tilstedevakt ved fylte 58 år Fritak for hjemmevakt ved fylte 60 år Mulighet for å avtale fritak ved lavere alder Ikke rett til å beholde lønn Lokale ordninger Gravide i de tre siste måneder av svangerskapet gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. Full lønn Kvinner som ammer. Ikke rett til å beholde vaktlønn Modul II Side 37 A2 4.1 Faglig utvikling Arbeidsgiver legge til rette for kompetanseutvikling Faglig fordypning for LIS Hovedavtalens 44 Arbeidsgiver skal sørge for at det på den enkelte avdeling utarbeides kompetanseplaner Modul II Side 38 Fordypningstid Tid til faglig fordypning avtales lokalt og skal fremgå av tjenesteplanen, A2 4.1 B-deler: Normalt 4 timer sammenhengende pr uke i gjennomsnitt Fordypningstid kan nyttes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, case studier, praktisk opplæring i prosedyrer mv. Modul II Side 39 13

14 Utdanningspermisjon, A2 4.2 Overleger/spesialister har krav på utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 mnd pr 5 års periode, A2 4.2 Flere B-deler gir rett til permisjon med full lønn etter tjenesteplan Kst overleger opptjener rett til utdanningspermisjon Hospitering, kurs, fordypning Modul II Side 40 Lønnssystemet A Basislønn; minimumslønn, dr.grad, andre kollektive tillegg Individuelle tillegg Vaktlønn Tillegg for UTA Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordninger Kompensasjon for særlige aktiviteter Kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter Modul II Side 41 Minimumslønn A2 5.4 Medisinstudenter m/lisens kr ,- Turnusleger* kr ,- Leger under spesialisering kategori A kr ,- Leger under spesialisering kategori B kr ,- Leger under spesialisering kategori C kr ,- Leger under spesialisering kategori D (avtalt i lokale B- deler) Overleger kr ,- *Gjelder også cand. med. som venter på turnusplass Modul II Side 42 14

15 Øvrige lønnselementer Tillegg for dr.grad minimum , A Individuelle tillegg (kan inngå i basislønn) Vaktlønn minst 0,027 % av basislønn, A2 5.6 Uforutsette vakter minst 0,13 % av basislønn for LIS etter A2 - B- delene gir stort sett det samme for overleger Tilfeldig overtid / utrykning på vakt LIS 0,08 % av basislønn, overleger regulert i B-del, normalt 0,08 % av basislønn Kompensasjon for UTA B-deler normalt 0,08 % av basislønn Modul II Side 43 Elementer i og utenfor basislønn Eksempel: Lege går en uforutsett vakt. Sats uforutsett vakt = 0,13 % av basislønn pr. time En ti timers vakansvakt gir da: ,- Minstelønn ,- Indiv. till. Individuelle tillegg ikke i basislønn 0,13 % av 650 = 845,- pr time = 8450,- pr vakt Indivuelle tillegg inkl. i basislønn 0,13 % av 700 = 910,- pr time = 9100,- pr vakt Modul II Side 44 Særlige rettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon A2 - LIS i foreldrepermisjon individuelt lønnstillegg tilsvarende kategoriopprykk A Turnusleger i foreldrepermisjon får opprettholdt arbeidsforholdet i permisjonstiden Modul II Side 45 15

16 Kap 6 særlige regler om leger i spesialisering Utlysning Rangering og ansettelse Fordypningsstilling Forlengelse Permisjoner Modul II Side 46 Utlysning, A2 6.1 Alle stillinger som LIS med varighet utover 6 mnd skal utlyses Arbeidsgruppe (Spekter og Legeforeningen) enige om: - bruk av vikariater og engasjementer skal være lovlige -i vikariat skal tilsettingsperioden være lik fraværsperioden til den som opprinnelig "eier" stillingen. Modul II Side 47 Rangering og ansettelse, A2 6.2 Fortrinnsrett; - alle stillinger foruten fordypningsstillingene - de tre med minst tellende tjeneste igjen til spesialiteten - arbeidsgiver velger fritt blant de rangerte - fortrinnsretten vurderes ut fra søkerens spesialitet, ikke avdelingens fagfelt - tillitsvalgt har rett til å uttale seg til rangeringen Partssammensatt arbeidsgruppe, A2 protokoll pkt V Modul II Side 48 16

17 Fordypningsstilling, A2 6.3 Gjelder stilling for LIS, men. Kan gis mulighet til kompetanseheving ved forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling i minst 50 % arbeidstiden Ikke fortrinnsrett (faglige kriterier) Modul II Side 49 Forlengelse, A2 6.4 Tjeneste for lege i spesialisering; utsatt eller avbrutt 2 mnd eller mer - opprinnelige arbeidsavtalen opprettholdes med tilsvarende forskyvning av fratreden Modul II Side 50 Permisjoner, A2 6.5 Lege i spesialisering gis permisjon med full lønn for nødvendige kurs (obligatoriske + frivillige) Lege i spesialisering som for å bli godkjent spesialist må ha annen tjeneste gis etter søknad permisjon Modul II Side 51 17

18 Særlige bestemmelser Spesialitetskomiteer og lignende rett til full lønn for å utføre vervet, 8.1 Verv i utlandet bør gis permisjon, 8.2 Reise- og flytteutgifter turnusleger, Bolig for turnusleger, Vaktrom, Utdanningsfond III kr 2000 pr årsverk, Oppsigelsesfrister utgangspunkt 3 måneder, 8.9 Pensjon for leger grunnlaget er alle faste og variable lønnselementer, 9 Modul II Side 52 18

Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013

Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013 Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013 Hanne Gillebo-Blom/Therese Stange Fuglesang Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene

Detaljer

Parallelle sesjoner- Spekter

Parallelle sesjoner- Spekter Parallelle sesjoner- Spekter Modul II Fordypning Gardermoen 1. februar 2012 Hanne Gillebo-Blom/Signe Gerd Blindheim Jus og arbeidsliv Strukturen på overenskomsten i Spekter Hovedavtalen A innledende sentrale

Detaljer

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver

Detaljer

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå?

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå? Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 5. november 2014 Synne BjørvikStaalen/Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene og strukturen

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Gjennomgang av sentrale avtaler - Spekterområdet

Gjennomgang av sentrale avtaler - Spekterområdet Gjennomgang av sentrale avtaler - Spekterområdet Modul 1 Helse Midt 17. - 18. februar 2016 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv Hvilke regelsett

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 01.01.2013 31.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Virkeområde og partsforhold... 3 1.1

Detaljer

Gjennomgang av avtalene. Hva skal vi gjennomgå? Hvilke regelsett regulerer et ansettelsesforhold?

Gjennomgang av avtalene. Hva skal vi gjennomgå? Hvilke regelsett regulerer et ansettelsesforhold? Gjennomgang av avtalene Region Midt Scandic Nidelven, Trondheim 4.- 5. mars 2015 Jan Eikeland/ Kristin Krogvold Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Gjennomgang av partene og strukturen i de kollektive

Detaljer

SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Vedlegg 2 SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) gjeldende for perioden 01.01.2007 31.12.2008

Detaljer

Gjennomgang av avtalene. Hvilke regelsett regulerer et ansettelsesforhold? Hva skal vi gjennomgå?

Gjennomgang av avtalene. Hvilke regelsett regulerer et ansettelsesforhold? Hva skal vi gjennomgå? Gjennomgang av avtalene Modul 1 Helse Sør-Øst, Gardermoen 8. 9. oktober 2015 Rådgiver/advokatfullmektig Lene Brandt Knutsen Forhandlingssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hvilke regelsett

Detaljer

A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010

A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010 A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010 1. Partsforhold og virkeområde mv 1.1. Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Spekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening

Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening 1. Partsforhold og virkeområde mv Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening 1.1. Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Spekter Helse og Den norske legeforening.

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Sykehuset Telemark HF. Den norske legeforening. Gjeldende fra 01.05.12

Overenskomst del B. mellom. Sykehuset Telemark HF. Den norske legeforening. Gjeldende fra 01.05.12 Overenskomst del B mellom Sykehuset Telemark HF og Den norske legeforening Gjeldende fra 01.05.12 1 1 Omfang og varighet 1.1 Partsforhold Parter i overenskomsten er Sykehuset Telemark HF og Den norske

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING Dersom ikke annet er kommentert henvises til A2 som gjeldende bestemmelser. Del B fcslger A2's oppbygging. Varighet: 1 S.2012-30.4.2014

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B

Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B Temakurs 4. mai 2016 Bjørn Ove Ekern Kvavik og Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv Vi vil ta for oss følgende tema: Tjenesteplikt / tjenestested,

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 Innhold 1 Virkeområde og partsforhold...4 1.1 Virkeområde...4 1.2 Parter...4 1.3 Lokale parter, tillitsvalgte og

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS

LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Bestemmelsene nedenfor gjelder som

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter: PROTOKOLL År 2012, den 14. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Den norske legeforening vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder Legeforeningens medlemmer i overenskomstområde

Detaljer

Den norske legeforening representeres lokalt ved tillitsvalgt for henholdsvis overordnede og underordnede leger.

Den norske legeforening representeres lokalt ved tillitsvalgt for henholdsvis overordnede og underordnede leger. LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS GJELDENDE FOR PERIODEN 1.1.2013 31.12.2014 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde

Detaljer

Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.

Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Revmatismesykehuset as, NKS Lillehammer 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Bestemmelsene nedenfor

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 Overenskomstens del B mellom Sunnaas sykehus HF og Den norske legeforening Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 1 Partsforhold og virkeområde 1-1 Partsforhold Overenskomstens del B er inngått mellom Sunnaas

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene

Detaljer

FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B. mellom. Den norske legeforening. Helse Bergen HF. for perioden

FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B. mellom. Den norske legeforening. Helse Bergen HF. for perioden FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B mellom Den norske legeforening og Helse Bergen HF for perioden 01.05.12 30.04.14 Bergen, 15. juni 2012 Trond Søreide Kjell Vikenes Side 1 av 16 15.06.2012 16:14:54

Detaljer

Overenskomst mellom. Helse Finnmark. Den norske legeforening. B-del 1.5.2008-30.4.2010

Overenskomst mellom. Helse Finnmark. Den norske legeforening. B-del 1.5.2008-30.4.2010 Overenskomst mellom Helse Finnmark og Den norske legeforening B-del 1.5.2008-30.4.2010 Overenskomstens ikrafttreden og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2008 til og med 30. april 2010, og videre

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

Overenskomst del B. Den norske legeforening

Overenskomst del B. Den norske legeforening Overenskomst del B Den norske legeforening PARTSFORHOLD OG VIRKEOM~DE MV 5 1.1. Partsforhold Deliile overenskomsten er inngått inellom Akerslius universitetssykelius HF (heretter benevnt foretaket) og

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

NY LOKAL SÆRAVTALE OM

NY LOKAL SÆRAVTALE OM Haugesund Sanftetsforenings Revmatismesykehus AS Journa!dato: 2-s. V & Løpenr.: L/53/ioO Cl PORSt*G-F1L NY LOKAL SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Haugesund Sanitetsforenings

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMST DEL B MELLOM SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.05.2014 30.04.2016 (Redigert i.h.t A2) 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold og virkeområde 1.1.

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF DEN NORSKE LEGEFORENING. B-del. for perioden

OVERENSKOMST. mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF DEN NORSKE LEGEFORENING. B-del. for perioden OVERENSKOMST mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF og DEN NORSKE LEGEFORENING B-del for perioden 1.5.2014-30.04.2016 B - delsoverenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og DNLF 1.1.2014 30.04.2016 Side 1 Overenskomstens

Detaljer

Hovedutfordringene foran årets oppgjør

Hovedutfordringene foran årets oppgjør Hovedutfordringene foran årets oppgjør Gardermoen 4. mai 2016 Bjørn Ove Ekern Kvavik og Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv Legeforeningen Foto: Colourbox L Side 2 Side 3 Side 4 - Det er ledig

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Den norske legeforening overenskomstområde 10 Helseforetak 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a... 6 Inndeling i overenskomstområder... 6 Gjennomføring av de videre

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

PROTOKOLL. Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg

PROTOKOLL. Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg PROTOKOLL Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2008, den 27. og 28. november, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening

Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening 1. Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Den norske legeforening som

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

8 1 Partsforhold og virkeområde m.v.

8 1 Partsforhold og virkeområde m.v. Overenskomst mellom Helse Mare og Romsdal og Den Norske Legeforening 1.5.2012-30.4.2014 8 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 5 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Helse Møre og

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. Fordypningstid - avtaleverket. Leger i spesialisering. v/signe Gerd Blindheim

Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. Fordypningstid - avtaleverket. Leger i spesialisering. v/signe Gerd Blindheim Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. v/signe Gerd Blindheim Fordypningstid - avtaleverket. Helseforetakene Spekter: A2 4.1 B-delene ved helseforetakene. Lovisenberg Spekter: A2 4.1 B-delen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 14. desember 2015 Saksnr.: 13/2015 Lnr.: 31/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Den norske legeforening. Helse Stavanger Helseforetak

Den norske legeforening. Helse Stavanger Helseforetak B- dels overenskomst mellom Den norske legeforening og Helse Stavanger Helseforetak Overenskomst del B mellom Helse Stavanger HF og Den norske legeforening: 1 Partsforhold og virkeområde mv 5 1.1. Partsforhold

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda fra Akademikerne vedrørende fortsatt lønnsnemndsbehandlingen av tvisten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne i forbindelse med overenskomstrevisjonen

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

1.2 Lokale parter Partene etter overenskomstens B-del er Nordlandssykehuset HF og Den norske legeforening. Det vises til A2 1.2.

1.2 Lokale parter Partene etter overenskomstens B-del er Nordlandssykehuset HF og Den norske legeforening. Det vises til A2 1.2. 1 Partsforhold 1.1 Partsforhold Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne 20. april 2012, protokoll fra forhandlinger om

Detaljer

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN I Overenskomstens omfang Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte

Detaljer

Overenskomst del B 2014-2016

Overenskomst del B 2014-2016 Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg Overenskomst del B 2014-2016 FAGFORBUNDET, NORSK SYKEPLEIERFORBUND, DELTA, NORSK FYSIOTERAPAUTFORBUND OG ERGOTERAPEUTENE Fremmer felles følgende krav dok 3 Kravdokument

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Divisjon pasienthotell

Divisjon pasienthotell MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT C Divisjon pasienthotell I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Overenskomst del B Den norske legeforening

Overenskomst del B Den norske legeforening Overenskomst del B Den norske legeforening 1. Partsforhold og virkeområde mv 1.1. Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF (heretter benevnt foretaket) og Den

Detaljer

Overenskomst Del B. Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening

Overenskomst Del B. Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening Overenskomst Del B Overenskomst: Del B av 2015 Protokolldato: 3. mars 2015 Utløp: 30. april 2016 Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening gjeldende for perioden 3. mars 2015 til 30.

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Gardermoen, 12.-13. september 2017 Forhandlingssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom, Jus og Arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs

Detaljer

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2.

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. Regulering av legevakt Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver/advokatfullmektig Legeforeningen, Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Disposisjon Regulering i

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Trondheim Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv arbeidsrett Sentrale tariffrettslige begreper

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 25. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne vedrørende revisjon av

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 OG A

Overenskomstens del A, A1 OG A Overenskomstens del A, A1 OG A2 2016 2018 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2016 2018 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2016 2018 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A...6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Innhold Overenskomstens del A, A1 OG A

Innhold Overenskomstens del A, A1 OG A INNHOLD Overenskomstens del A, A1 OG A2 2016 2018 Innhold Overenskomstens del A, A1 OG A2 2016 2018... 1 OVERENSKOMSTENS DEL A... 3 I Overenskomstens omfang... 3 II Gjennomføring av de videre forhandlingene...

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL A

OVERENSKOMSTENS DEL A OVERENSKOMSTENS DEL A I OVERENSKOMSTENS OMFANG Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Det samme gjelder partene der det forhandles om revisjon av overenskomster som

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 8. april 2008 - kl 10.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 8. april 2008 - kl 10.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 8. april 2008 - kl 10.00 1. INNLEDNING Med hjemmel i Hovedavtalen 4 og7, avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak

Detaljer

Faste stillinger for leger i spesialisering historikk, regulering og prosess fremover. Refleksjoner innledningsvis. Hva skal vi gå igjennom?

Faste stillinger for leger i spesialisering historikk, regulering og prosess fremover. Refleksjoner innledningsvis. Hva skal vi gå igjennom? Faste stillinger for leger i spesialisering historikk, regulering og prosess fremover 11. mars 2015 Bjørn Ove Kvavik og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Refleksjoner innledningsvis Tålmodighet

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Overenskomst mellom. Sørlandet sykehus HF. Den norske legeforening. B-del

Overenskomst mellom. Sørlandet sykehus HF. Den norske legeforening. B-del Overenskomst mellom Sørlandet sykehus HF og Den norske legeforening 2014-2016 B-del B-delsoverenskomst Side 2 I PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MV. 1.1 Partsforhold Partene i Overenskomsten del B er Sørlandet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO - 1 - Kommentar vedrørende Helse overenskomst for YS NAVO: For YS medlemsorganisasjoner

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. desember 2015 Saksnr.: 09/2015 Lnr.: 30/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden Tvist om

Detaljer