Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B"

Transkript

1 Utvalgte bestemmelser fra overenskomstens del A2 og B Temakurs 4. mai 2016 Bjørn Ove Ekern Kvavik og Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv

2 Vi vil ta for oss følgende tema: Tjenesteplikt / tjenestested, herunder ambulerende tjeneste Arbeidstid Vernebestemmelsene hvile på vakt Kompetanseutvikling Forskning Utvalgte lønnselementer Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 2

3 Tjenesteplikt/tjenestested A2 2 A2: Tjenesteplikten for den enkelte lege skal være legearbeid relevant for stillingen. Tjenesteplikten gjelder innenfor avtalt arbeidstid Virke: Tjenesteplikten for den enkelte lege skal være regulert i arbeidsavtalen. Særlige plikter kan fremgå av denne særavtalen eller av lokale eller individuelle avtaler. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 3

4 Ambulerende tjeneste, A2 2.2 Ambulerende tjeneste Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste Kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale. Den enkelte lege deltar i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag Avtaler om ambulerende tjeneste må ivareta både arbeidsgivers og legenes behov for forutsigbarhet og sikre kontinuitet og sikkerhet i pasientbehandlingen Avtaler om ambulerende tjeneste bør inngås for minimum en periode på ett år med en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder Den enkelte lege kan ved vektige sosiale, helsemessige og velferdsmessige årsaker fritas fra inngått avtale om ambulerende tjeneste uavhengig av oppsigelsestid Kompensasjon for ambulerende tjeneste avtales mellom partene i det enkelte helseforetak og er pensjonsgivende Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 4

5 Angivelse av arbeidssted i arbeidsavtalen Spekters syn Spekters syn ( ): Utgangspunkt kontraktsfrihet mellom partene Ingen lovgivning som direkte begrenser hvor vid angivelse av arbeidsted kan være Det følger ingen definisjon av eller krav om at det skal avtales tjenestested i A2 Spørsmålet om rekkevidden av 2.2 og om denne begrenser hva som kan avtales 2.2 bygger på en forutsetning om at tjenestested avtales ved inngåelse av arbeidsavtale. Arbeid utenfor avtalt tjenestested, er frivillig og skal kompenseres særskilt. Hvilke begrensninger følger av dette? Ikke begrenset til ett tjenestested Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 5

6 Angivelse av arbeidssted i arbeidsavtalen (forts) A2 2.2 er ikke til hinder for at det skal avtales mer enn ett arbeidssted. Heller ingen geografiske begrensninger men hensyn til hvilke tjenestesteder som kan avtales MEN, et sentralt formål med å angi arbeidssted i arbeidsavtalen, er å sikre arbeidstakeren en viss grad av forutberegnelighet med hensyn til hvor vedkommende må påregne å arbeide En vid angivelse av tjenestestedet (helseforetaket) vil i helseforetak med mange driftssteder kunne gi begrenset forutberegnelighet for arbeidstakeren Arbeidsavtalen bør definere de konkrete tjenestestedene hvor det er sannsynlig at arbeidstakeren faktisk forventes å skulle arbeide i stillingen vedkommende er ansatt i. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 6

7 Tjenesteplikt / tjenestested fra B-deler Vanlig at lokal 2.1 definerer tjenestested og regulerer mulighet for inngåelse av avtaler om arbeid på legens fritid. Helse Førde 2.1 Tjenestested skal spesifiseres i arbeidsavtalen med sjukehus og avdeling/klinikk. Sykehuset Østfold 2.1 Hovedarbeidsplass er definert som avtalt tjenestested ved ansettelse. Regelmessig arbeid utenfor avtalt tjenestested defineres som ambulant tjeneste/rotasjon og følger overenskomstens del A og 2.3. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 7

8 Ambulerende tjeneste B-deler Helse Førde 2.2 Definert nærmere hvilke forhold som skal avtales skriftlig. Formålet med ambuleringen Varighet Oppsigelsestid Konsekvenser for tjenesteplan og vaktordninger Kompensasjon Sykehuset Telemark 2.2 Avtale om ambulerende tjeneste skal blant annet inneholde formålet med tjenesten, varighet, oppsigelsestid og kompensasjon. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 8

9 Arbeidstid - A2 3.1 og 3.2 Leger i sykehus er dagarbeidere med vakttjeneste Minst 20 timer i gjennomsnitt pr uke skal legges i tiden og i ukens 5 første dager Arbeidstid som ikke er vakttjeneste legges som hovedregel i tidsrommet mellom kl 0700 og 1800 i ukens 5 første dager Leger som ikke går vakt kan i tillegg pålegges kveldsarbeid frem til kl 1900 i ukens 5 første dager inntil 1 gang per måned Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 9

10 Hvile på vakt A siste ledd Krav om 8 timers hvile i gjennomsnitt per døgn Overholdes kravet ikke jevnlig (20% av vaktene), skal arbeidsplanen endres Enighetsprotokoll mellom Spekter og Legeforeningen: - bestemmelsen forutsetter at arbeidsplanen skal muliggjøre til sammen 8 timer hvile i enhver 24 timers periode Hvilen trenger ikke være sammenhengende Tid før og etter arbeidsperioden vil også medregnes. Det betyr at dersom en lege har en 19 timers vakt, vil legen ha 5 timer hvile før/etter vakten innenfor en 24 timers periode. Legen skal i tillegg ha mulighet for til sammen 3 timers hvile/ pause i løpet av vakten. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 10

11 Hvile på vakt forts. Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at noen vakter kan gi mindre enn til sammen 8 timer hvile og noen kan gi mer. Gjennomsnittlig hvile skal imidlertid utgjøre minst 8 timer per 24 timers periode Dersom det jevnlig (over 20% av vaktene) har vist seg umulig å overholde kravet til 8 timers hvile pr døgn påligger det arbeidsgiver å sørge for at arbeidsplanen endres slik at kravet ivaretas. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 11

12 Arbeidstidens lengde alminnelig arbeidstid pr uke - 35,5/37,5 A2 3.2 Den alminnelige arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr uke Mer en formell enn reell hovedregel siden det fremgår at bestemmelsene om 35,5 timers arbeidsuke videreføres slik de gjaldt tidligere, og at nytilsatte følger de samme bestemmelser som øvrige ansatte i foretaket Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 12

13 Arbeidstidens lengde alminnelig arbeidstid pr uke - 35,5/37,5 A Ylf Underordnede leger med vaktarbeid mellom og har krav på 35,5 timers alminnelig arbeidstid (uavhengig av om vaktarbeidet er aktiv eller passiv vakt) For øvrige underordnede leger er utgangspunktet 37,5 timers alminnelig arbeidstid Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 13

14 Arbeidstidens lengde alminnelig arbeidstid pr uke - 35,5/37,5 A Of Avhengig av tidligere tariffområder (KS, Oslo eller Stat) Overleger i tidligere KS har som hovedregel 35,5 timers uke ved tilstedevakt og 37,5 timers uke ved hjemmevakt (ved vaktarbeid mellom og 06.00) Det er nå en rekke steder kollektivt eller individuelt avtalt rett til 35,5 timer uavhengig av vaktordning for overleger En rekke B-deler har avtalt 35,5 timer som utgangspunkt (OUS, Sunnaas, Vestre Viken, Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helgelandssykehuset) For øvrige overleger er utgangspunktet 37,5 timer Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 14

15 Arbeidstidens lengde 35,5/37,5 t/uke B-deler Helse Møre og Romsdal Den alminnelige arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr uke. For leger som inngår i vakttjeneste er den alminnelige arbeidstid 35,5 t pr uke OUS For leger som etter tjenesteplan er oppsatt med aktivt eller passivt arbeid mellom kl og er den alminnelige arbeidstiden 35,5 timer + 2,5 timer fast utvidet arbeidstid pr uke St Olav For leger med ordinær vakttjeneste mellom og 06.00, er arbeidstiden 38 timer pr uke i gjennomsnitt (inkl. pålagt fast utvidelse) Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 15

16 Redusert ukentlig arbeidstid, 35,5 timer 3.2 Turnuslege og lege i spesialisering Dersom det i den alminnelige arbeidstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid mellom kl og er den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke.» Tilleggskrav at arbeidet etter kl 20 må være av et visst omfang? Side 16

17 Vaktarbeid definisjon Virke Med vaktarbeid menes arbeidet for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp på kvelder, netter og i helger, der diagnostikk og behandling ikke forsvarlig kan utsettes til ordinær arbeidsdag Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 17

18 Kompetanseutvikling A2 4 A2 4.1 helseforetaket skal legge til rette for at den enkelte lege skal kunne gjennomføre en kontinuerlig kompetanseutvikling, bl.a. gjennom deltakelse i for eksempel fagutvikling, undervisning, veiledning, faglige møter og forskning A2 4.2 overleger og spesialister gis permisjon med full lønn etter arbeidsplan inntil 10 dager per år til kurs, kongresser og møter (ikke i tillegg til det som følger av B del) Arbeidsgiver skal sørge for at det ved den enkelte avdeling utarbeides kompetanseplaner Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 18

19 Kompetanseutvikling B-del Østfold 4.2: Leder skal utarbeide en plan for kompetanseutvikling for egen enhet som understøtter sykehusets og klinikkenes overordnede strategier og mål. Det skal hvert år utarbeides en kompetanseplan for alle leger. I tillegg til permisjon i forbindelse med utdannelse for leger i spesialisering, kan det gis permisjon med lønn til aktiviteter (kurs, konferanser etc) som bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle den enkelte leges og avdelingens kompetanse. Det påligger leder å sikre at aktiviteten er i tråd med avdelingens overordnede kompetanseplan Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 19

20 Økonomisk ansvar for kompetanseutvikling Forholdet til Hovedavtalen 44 Det er virksomhetens ansvar å kartlegge og analysere kompetansebehov med bakgrunn i virksomhetens forretningside, mål og strategi. Gjennomføring av dette arbeidet bør skje i samarbeid mellom partene Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med virksomhetens behov er arbeidsgivers ansvar Arbeidsrettens dom vedrørende rett til dekning Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 20

21 Fordypningstid A2 4.1 Helseforetakene skal tilrettelegge for at leger i spesialisering skal gis tid til faglig fordypning Tid til faglig fordypning avtales lokalt og skal fremgå av tjenesteplanen Fordypningstid brukes typisk til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, casestudier, praktisk opplæring i prosedyrer mv. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 21

22 Fordypningstid B-deler Unn HF 4.1: Partene er enige om at det skal settes av tid minimum tilsvarende to hele arbeidsdager pr måned til faglig fordypning. Helse Møre og Romsdal 4: Tiden skal innarbeides i arbeidsplanen svarende til 4 timer pr uke. Vestre Viken 4:...4 timer pr uke. Den enkelte lege skal legge en plan for utnyttelse av denne tiden sammen med sin veileder/avdelingsleder. Dersom legen må omdisponeres skal det inngås avtale om hvordan denne tiden kan tas igjen. Telemark 4.1: 75 timer pr år for turnusleger Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 22

23 Fordypningstid B-deler St. Olavs hospital: Leger i spesialisering skal innenfor alminnelig arbeidstid gis mulighet til faglig fordypning svarende til 200 timer pr år. Tid til faglig fordypning fordeles jevnt utover året, men skal i utgangspunktet ikke gis i perioder på mindre enn 4 timer sammenhengende. Permisjon for nødvendige kurs/konferanser/ kongresser i spesialistutdanningen inngår ikke i fordypningstiden. Unntatt er den fordypning som tilfeldig faller i en slik permisjon. Det utarbeides en individuell utdanningsplan som følges opp i regelmessig veiledning, samt halvårsevaluering i hht spesialistreglene. Det presiseres at fordypningstid er arbeidstid og omfattes av vernebestemmelsene i A Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 23

24 Fordypningstid B-deler St. Olavs hospital: For overleger avsettes inntil 200 timer pr år til faglig fordypning, samt inntil 2 uker for deltakelse på kurs og kongresser pr kalenderår. Dette som ledd i relevant faglig utvikling og kompetanseheving i samsvar med avdelingens kompetanseplan, faglige mål og visjoner. Avsatt tid akkumuleres ikke. Deltakelse vurderes av klinikksjef/avdelingssjef ut fra hensynet til avdelingens drift. Dersom det innvilges permisjon med lønn, gis det fritak fra oppsatt tjenesteplan i permisjonstiden. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 24

25 Utdanningspermisjon A2 4.2 Overleger og legespesialister har krav på utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 mnd pr 5 års periode Spekter A2: utbetales basislønn, individuelle tillegg og vaktlønn Virke særavtalen: utbetales full lønn inkludert tillegg etter oppsatt tjenesteplan med mindre annet avtales. Enighet Spekter/DNLF: konstituerte overleger får rettigheter og plikter som overleger (= ikke rett til fordypningstid, men får rett til kurs som leger i spesialisering) Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 25

26 Utdanningspermisjon B-deler Sykehuset Østfold 4.3 rett til full lønn etter tjenesteplan Helse Stavanger HF 4.2 Omfatter også leger som er konstituert i overlegestilling samt legespesialister som ikke innehar overlegestilling. dekning av legitimerte utgifter med inntil kroner for hver 5 års periode Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 26

27 Kurs for leger i spesialisering B-del OUS 4.5: Det gis permisjon, også fra vakt, med full lønn etter tjenesteplan til kurs som er nødvendig for spesialistgodkjenningen. Søknad om kurs må sendes senest 4 uker før kursavvikling og legges inn i Aktivitetsog utdanningsplanen. Nødvendige kurs for leger i spesialisering er å betrakte som tjenestereiser. B-del OUS 4.6: Ved innvilget permisjon til nødvendige kurs for spesialisering dekker foretaket kursavgift, kostgodtgjørelse og evt. egenandeler. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 27

28 Kurs for leger i spesialisering B-del Ahus 4.1.1: Kursavgifter for nødvendige kurs dekkes B-del Stavanger 3.5 Kurs- og reiseutgifter: De ansatte får dekket utgifter i henhold til Statens reiseregulativ for Norge og utlandet B-del Helgeland: Det gis dekning til kursutgifter utover det som dekkes av utdfond III B-del St. Olav 6.5 Permisjoner: Kursavgift (inkl. ev egenandel på kursavgift) for obligatoriske kurs for spesialistutdanningen, samt nødvendige valgfrie kurs, dekkes av arbeidsgiver B-del St. Olav 6.6 Gebyr for første gangs søknad om godkjennelse som spesialist: Ved søknad om godkjennelse som spesialist dekker foretaket gebyr for første gangs søknadsbehandling. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 28

29 Kurs/kongresser B-del OUS 4.7: Det avsettes kr pr årsverk for overleger og LIS i kategori D til kurs- og etterutdanning Det skal som hovedregel gis 2 uker permisjon med full lønn etter tjenesteplan pr kalenderår innenfor faglig forsvarlige rammer til kurs, kongresser og møter som bidrar til vedlikehold og videreutvikling av den enkeltes og avdelingens kompetanse Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 29

30 Forskning kombinerte stillinger Helse Bergen 2.3 overlege/professor II-førsteamanuensis II For å kunne inngå avtale om utvidet tjeneste, se 5.10 må legen være ansatt i 100 % stilling i Helse Bergen. Unntak er hvor legens samlede ansettelsesforhold ved Helse Bergen/UiB/HiB utgjør 100 % stilling eller mer. 2.4 stipendiater Når stipendiatet kombineres med klinisk arbeid regnes arbeidstiden i forhold til bestemmelsene i 3.3 /38/40 t/uke) Ved kombinert stilling mellom forskning (stipendiat) og klinisk arbeid, legges basislønn for den kliniske delen av stillingen til grunn for beregning av UTA- og vaktlønn 2.5 Deltidsstillinger Leger i deltidsstilling med doktorgrad og som driver forskning, eller uten doktorgrad som driver aktiv forskning, skal ha tillegg for doktorgrad/ aktiv forskning utbetalt fullt ut, forutsatt at legen innehar 100 % stilling eller mer til sammen i Helse Bergen og UiB/HiB Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 30

31 Forskning B-deler - lønnstillegg Helse Bergen 5.3 Tillegg for doktorgrad (forutsatt 1 art i peer-reviewed tidsskrift pr 3 år) Tillegg for de uten doktorgrad som driver aktiv forskning Lovisenberg 5.2.4: Leger med professorkompetanse gis et ytterligeretillegg på kr pr år Lege som publiserer artikkel i et internasjonalt tidsskrift, honoreres med kr ,- Lege som fremlegger abstract/poster på internasjonalt eller nasjonalt møte eller publiserer artikkel i nasjonalt tidsskrift honoreres med kr. 5000,-. Sørlandet Tillegg for doktorgrad (forutsatt 1 art i peer-reviewed tidsskrift pr 3 år) Tillegg for de uten doktorgrad som driver aktiv forskning Tillegg på til kostnader i forbindelse med dr.grad/lisensiatgrad Nordlandssykehuset HF tillegg for professorkompetansen kr pr år Helse Førde tillegg for professorkompetansen kr pr år Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 31

32 Forskning B-deler UNN 2.4 bestemmelse om utregning av lønn.. dog slik at vaktlønn, kompensasjon for tilfeldig overtid og kompensasjon for utvidet arbeidstid beregnes ut fra den minimumslønnssatsen legen ville hatt i full stilling ved helseforetaket tillegg for professorkompetanse kr pr år Helse Nord-Trøndelag 5.4.6: Ordningen utvides også til å omfatte leger som ikke har doktorgrad. Forutsetningen er at gjeldende krav til forskning er oppfylt. Innvilges etter søknad. Beløpet er avtalt å være kr pr år Vestre Viken 4.1: Leger som disputerer for sin doktorgrad innvilges 2 uker permisjon med lønn etter tjenesteplan til forberedelse for avhandling Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 32

33 Lønnssystemet, A2 5.3 Basislønn; minimumslønn dr. grad andre kollektive tillegg Individuelle tillegg dersom avtalt Individuelle tillegg Vaktlønn Tillegg for UTA Kompensasjon for ambulerende tjeneste / rotasjonsordninger Kompensasjon for særlige aktiviteter Kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter Spekter sentrale minimumslønnssatser Virke alt lokalt Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 33

34 Minimumslønn A2 5.4 Medisinstudenter m/lisens kr ,- Turnusleger* kr ,- Leger i spesialisering kategori A kr ,- Leger i spesialisering kategori B kr ,- Leger i spesialisering kategori C kr ,- Leger i spesialisering kategori D (lokalt avtalt) Legespesialist kr ,- Overleger (minstelønn) kr ,- Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 34

35 Elementer i og utenfor basislønn Eksempel: Overlege ved Helseforetaket Uforutsette vakter = 0,13 % av basislønn pr. time En 19 timers uforutsett vakt gir da: ,- Indiv. till. Indiv. till. ikke i basislønn 0,13 % av = 838,50,- pr time = 15931,50,- pr vakt ,- Minstelønn Indiv. till. inkl. i basislønn 0,13 % av = 871,- pr time = 16549,- pr vakt Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 35

36 Helligdagstillegg ikke regulert i A2 Sunnaas : Julaften, nyttårsaften, skjærtorsdag. Langfredag: primærvakt og bakvakt henholdsvis 2000/1000 kr OUS : For alle leger som har tilstedevakt gjennom hele vaktperioden på helge- og høytidsdager, gis et vakttillegg på 2.000,- pr vaktperiode. For leger som har hjemmevakt hele eller deler av vaktperioden på disse dagene, gis et vakttillegg på 900,- pr vakttime Helse Møre og Romsdal HF - 5.6: For planlagt arbeid på helge- og høytidsdager gjelder at i tillegg til lønn (inkludert vakttillegg) gis kompensasjon i form av avspasering tilsvarende de timer som er arbeidet Vestre Viken - 5:For faktisk utført arbeid på helge- og høytidsdager, samt aftener (etter kl 12) utbetales en ekstra kompensasjon på 0,03 % av basislønn pr time. Gjelder også ved uforutsett vakt Helse Førde HF : Tillegg på 0,055 % av basislønn pr vakttime. Utrykning under passiv vakt for underordna leger vert godtgjort med 0,11 % av basislønn pr time Helse Finnmark 5.7.3: 0,13 % av basislønn Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 36

37 Øvrige lønnselementer, forts. Tilfeldig overtid A2 5.8 minst 0,08 % av basislønn for leger i spesialisering Sykehuset Innlandet HF overleger fast overtidsgodtgjørelse 4 % av minimumslønn Helse Fonna 0,11 % av basislønn Avlønning for utrykning på vakt - Vestre Viken 5 Ved utrykning på passiv vakt/hjemmevakt betales det som for tilfeldig overtid den tid utrykningen varer, dog ved uforutsettvakt betales det som for denne Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 37

38 Øvrige lønnselementer, forts. Kompensasjon for UTA A avtales lokalt Vanlig med 0,08 % pr time Fonna 0,09 % for overordnede leger, 0,11 % for underordnede leger Nord-Trøndelag: 0,09 % Møre og Romsdal: 0,093 % overleger/0,09 % leger i spesialisering Innlandet 0,075 % pr time første 5 timer, deretter 0,10 % Vestfold 0,075 % pr time, turnusleger 0,06 % Vaktlønn A minst 0,026 % av basislønn OUS - 5.7, tilstedevakt 0,037% av basislønn Lovisberg 0,032 % av basislønn Bjørn Ove Ekern Kvavik, Kristin Krogvold Side 38

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 Overenskomstens del B mellom Sunnaas sykehus HF og Den norske legeforening Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 1 Partsforhold og virkeområde 1-1 Partsforhold Overenskomstens del B er inngått mellom Sunnaas

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMST DEL B MELLOM SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.05.2014 30.04.2016 (Redigert i.h.t A2) 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold og virkeområde 1.1.

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Parallelle sesjoner- Spekter

Parallelle sesjoner- Spekter Parallelle sesjoner- Spekter Modul II Fordypning Gardermoen 1. februar 2012 Hanne Gillebo-Blom/Signe Gerd Blindheim Jus og arbeidsliv Strukturen på overenskomsten i Spekter Hovedavtalen A innledende sentrale

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Overenskomst mellom. Helse Finnmark. Den norske legeforening. B-del 1.5.2008-30.4.2010

Overenskomst mellom. Helse Finnmark. Den norske legeforening. B-del 1.5.2008-30.4.2010 Overenskomst mellom Helse Finnmark og Den norske legeforening B-del 1.5.2008-30.4.2010 Overenskomstens ikrafttreden og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2008 til og med 30. april 2010, og videre

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS

LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Bestemmelsene nedenfor gjelder som

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. Fordypningstid - avtaleverket. Leger i spesialisering. v/signe Gerd Blindheim

Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. Fordypningstid - avtaleverket. Leger i spesialisering. v/signe Gerd Blindheim Tid til faglig fordypning og utdanningspermisjoner. v/signe Gerd Blindheim Fordypningstid - avtaleverket. Helseforetakene Spekter: A2 4.1 B-delene ved helseforetakene. Lovisenberg Spekter: A2 4.1 B-delen

Detaljer

Den norske legeforening representeres lokalt ved tillitsvalgt for henholdsvis overordnede og underordnede leger.

Den norske legeforening representeres lokalt ved tillitsvalgt for henholdsvis overordnede og underordnede leger. LOKAL SÆRAVTALE OM SÆRSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LEGEFORENING OG REVMATISMESYKEHUSET AS GJELDENDE FOR PERIODEN 1.1.2013 31.12.2014 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF DEN NORSKE LEGEFORENING. B-del. for perioden

OVERENSKOMST. mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF DEN NORSKE LEGEFORENING. B-del. for perioden OVERENSKOMST mellom FINNMARKSSYKEHUSET HF og DEN NORSKE LEGEFORENING B-del for perioden 1.5.2014-30.04.2016 B - delsoverenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og DNLF 1.1.2014 30.04.2016 Side 1 Overenskomstens

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Den norske legeforening. Helse Stavanger Helseforetak

Den norske legeforening. Helse Stavanger Helseforetak B- dels overenskomst mellom Den norske legeforening og Helse Stavanger Helseforetak Overenskomst del B mellom Helse Stavanger HF og Den norske legeforening: 1 Partsforhold og virkeområde mv 5 1.1. Partsforhold

Detaljer

Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening

Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening 1. Partsforhold og virkeområde mv Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening 1.1. Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Spekter Helse og Den norske legeforening.

Detaljer

Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.

Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Revmatismesykehuset as, NKS Lillehammer 1 Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Bestemmelsene nedenfor

Detaljer

SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Vedlegg 2 SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) gjeldende for perioden 01.01.2007 31.12.2008

Detaljer

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå?

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå? Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. mars 2014 Hanne Gillebo-Blom/Bjørn Ove Kvavik Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene og strukturen

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Sykehuset Telemark HF. Den norske legeforening. Gjeldende fra 01.05.12

Overenskomst del B. mellom. Sykehuset Telemark HF. Den norske legeforening. Gjeldende fra 01.05.12 Overenskomst del B mellom Sykehuset Telemark HF og Den norske legeforening Gjeldende fra 01.05.12 1 1 Omfang og varighet 1.1 Partsforhold Parter i overenskomsten er Sykehuset Telemark HF og Den norske

Detaljer

A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010

A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010 A2-delen for Overenskomstområde 4 Lovisenberg Legeforeningen Spekter Oppdatert etter hovedoppgjøret 2010 1. Partsforhold og virkeområde mv 1.1. Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Spekter

Detaljer

Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013

Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013 Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 20. november 2013 Hanne Gillebo-Blom/Therese Stange Fuglesang Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene

Detaljer

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 01.01.2013 31.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Virkeområde og partsforhold... 3 1.1

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING Dersom ikke annet er kommentert henvises til A2 som gjeldende bestemmelser. Del B fcslger A2's oppbygging. Varighet: 1 S.2012-30.4.2014

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 Innhold 1 Virkeområde og partsforhold...4 1.1 Virkeområde...4 1.2 Parter...4 1.3 Lokale parter, tillitsvalgte og

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter: PROTOKOLL År 2012, den 14. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Den norske legeforening vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder Legeforeningens medlemmer i overenskomstområde

Detaljer

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen

Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Avtaleverket en gjennomgang Særlig om Hovedavtalen Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver

Detaljer

PROTOKOLL. Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg

PROTOKOLL. Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg PROTOKOLL Fra forhandlinger vedrørende etablering av overenskomst i overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2008, den 27. og 28. november, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

1.2 Lokale parter Partene etter overenskomstens B-del er Nordlandssykehuset HF og Den norske legeforening. Det vises til A2 1.2.

1.2 Lokale parter Partene etter overenskomstens B-del er Nordlandssykehuset HF og Den norske legeforening. Det vises til A2 1.2. 1 Partsforhold 1.1 Partsforhold Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne 20. april 2012, protokoll fra forhandlinger om

Detaljer

Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening

Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening Overenskomst del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den Norske Legeforening 1. Virkeområde og partsforhold 1.1. Virkeområde Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Den norske legeforening som

Detaljer

8 1 Partsforhold og virkeområde m.v.

8 1 Partsforhold og virkeområde m.v. Overenskomst mellom Helse Mare og Romsdal og Den Norske Legeforening 1.5.2012-30.4.2014 8 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 5 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten er Helse Møre og

Detaljer

FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B. mellom. Den norske legeforening. Helse Bergen HF. for perioden

FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B. mellom. Den norske legeforening. Helse Bergen HF. for perioden FELLESTEKST for Overenskomst del A2 og B mellom Den norske legeforening og Helse Bergen HF for perioden 01.05.12 30.04.14 Bergen, 15. juni 2012 Trond Søreide Kjell Vikenes Side 1 av 16 15.06.2012 16:14:54

Detaljer

Overenskomst del B Den norske legeforening

Overenskomst del B Den norske legeforening Overenskomst del B Den norske legeforening 1. Partsforhold og virkeområde mv 1.1. Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF (heretter benevnt foretaket) og Den

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SUNNAAS SYKEHUS HF DEN NORSKE LEGEFORENING B-DEL PERIODEN

OVERENSKOMST MELLOM SUNNAAS SYKEHUS HF DEN NORSKE LEGEFORENING B-DEL PERIODEN OVERENSKOMST MELLOM SUNNAAS SYKEHUS HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING B-DEL PERIODEN 01.5.2008 30.4.2010 1 1: Partsforhold og virkeområde 1.1: Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom HELSE FONNA HF DEN NORSKE LEGEFORENING

OVERENSKOMST DEL B. Mellom HELSE FONNA HF DEN NORSKE LEGEFORENING 14.06.12 OVERENSKOMST DEL B Mellom HELSE FONNA HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 1 OVERENSKOMST DEL B mellom Helse Fonna HF og Den norske Legeforening 01.05.12 30.04.14. Innhold: 1 Innledende bestemmelser/partsforhold

Detaljer

Overenskomst (B-del) mellom. St. Olavs Hospital HF og Den norske legeforening

Overenskomst (B-del) mellom. St. Olavs Hospital HF og Den norske legeforening Overenskomst (B-del) mellom St. Olavs Hospital HF og Den norske legeforening Tariffperioden 01.05.2012 30.04.2014 1 År 2012, i perioden 30. mai 15. juni 2012, ble det avholdt forhandlinger mellom St. Olavs

Detaljer

NY LOKAL SÆRAVTALE OM

NY LOKAL SÆRAVTALE OM Haugesund Sanftetsforenings Revmatismesykehus AS Journa!dato: 2-s. V & Løpenr.: L/53/ioO Cl PORSt*G-F1L NY LOKAL SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Haugesund Sanitetsforenings

Detaljer

Overenskomst del B. Den norske legeforening

Overenskomst del B. Den norske legeforening Overenskomst del B Den norske legeforening PARTSFORHOLD OG VIRKEOM~DE MV 5 1.1. Partsforhold Deliile overenskomsten er inngått inellom Akerslius universitetssykelius HF (heretter benevnt foretaket) og

Detaljer

Overenskomst Del B. Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening

Overenskomst Del B. Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening Overenskomst Del B Overenskomst: Del B av 2015 Protokolldato: 3. mars 2015 Utløp: 30. april 2016 Spekter/Helse Møre og Romsdal HF og Den norske Legeforening gjeldende for perioden 3. mars 2015 til 30.

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå?

Virke. Parallelle sesjoner- Spekter/Virke. Hva skal vi gjennomgå? Parallelle sesjoner- Spekter/Virke Modul II Fordypning Soria Moria 5. november 2014 Synne BjørvikStaalen/Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Hva skal vi gjennomgå? Fordypning Repetisjon av partene og strukturen

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

VESTRE VIKEN HELSEFORETAK. Overenskomst Del B. mellom Vestre Viken og Den norske legeforening (DNLF) 1.5.2014 30.4.2016. Endelig utkast: 21.11.

VESTRE VIKEN HELSEFORETAK. Overenskomst Del B. mellom Vestre Viken og Den norske legeforening (DNLF) 1.5.2014 30.4.2016. Endelig utkast: 21.11. VESTRE VIKEN HELSEFORETAK Overenskomst Del B mellom Vestre Viken og Den norske legeforening (DNLF) 1.5.2014 30.4.2016 Endelig utkast: 21.11.2014 Sosiale bestemmelser kommer i tillegg til denne overenskomsten

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

STUDENTLISENS. Kristin Hovland, Leder i Oslo legeforening

STUDENTLISENS. Kristin Hovland, Leder i Oslo legeforening STUDENTLISENS Kristin Hovland, Leder i Oslo legeforening 21.03.2016 Side 2 Oslo legeforening Lokalforening i Den norske legeforening Styret er satt sammen av representanter for yrkesforeningene samt 2

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon

Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m. 29.10.2013 Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon Spesialitet: Helseforetak: Klinikk: Avdeling: Enhet rapporten/søknaden gjelder for:

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda

Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda Skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda fra Akademikerne vedrørende fortsatt lønnsnemndsbehandlingen av tvisten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne i forbindelse med overenskomstrevisjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Hovedutfordringene foran årets oppgjør

Hovedutfordringene foran årets oppgjør Hovedutfordringene foran årets oppgjør Gardermoen 4. mai 2016 Bjørn Ove Ekern Kvavik og Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv Legeforeningen Foto: Colourbox L Side 2 Side 3 Side 4 - Det er ledig

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 25. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne vedrørende revisjon av

Detaljer

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 14.05.2012 kl 10.00 Om situasjonen i sykehus I helseforetakene er det en rekke utfordringer knyttet til store omstillinger

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Overenskomst mellom. Sørlandet sykehus HF. Den norske legeforening. B-del

Overenskomst mellom. Sørlandet sykehus HF. Den norske legeforening. B-del Overenskomst mellom Sørlandet sykehus HF og Den norske legeforening 2014-2016 B-del B-delsoverenskomst Side 2 I PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MV. 1.1 Partsforhold Partene i Overenskomsten del B er Sørlandet

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Henrik Skomedal Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Temaer som vil

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

3 1 Virkeområde og partsforhold

3 1 Virkeområde og partsforhold LOKAL SÆRAVTALE OM SiERSKILTE LØNNS- OG ARBEIDSVILGR FOR LEGER MELLOM DEN NORSKE LÆGEFORENING OG GLITTREKLINIKKEN AS 3 1 Virkeområde og partsforhold 5 1.1. Virkeområde Bestemmelsene nedenfor gjelder som

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 14. desember 2015 Saksnr.: 13/2015 Lnr.: 31/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer