INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte"

Transkript

1 Trondheim, Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl Sted: NOVA kurs- og konferansesenter, Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim (inngang ved kinoene). Alle medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet SAKSLISTE 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av møteinnkalling. 3. Styrets årsmelding. 4. Lokalavdelingens regnskap for Lokalavdelingens budsjett for Saker som er reist av Styret eller lokalavdelingens medlemmer. 7. Prioritering av lokalavdelingens oppgaver. 8. Valg. Vel møtt til alle medlemmer. Det blir enkel bevertning. VEL MØTT! Hilsen Styret Norsk Psykologforening Sør-Trøndelag Morten Thorsen Leder Vedlegg: Årsmelding fra de ulike utvalgene i Styret. 1

2 ÅRSBERETNING FRA STYRET I NPF SØR-TRØNDELAG LOKALAVDELING Styret for NPF Sør-Trøndelag lokalavdeling har i 2008 bestått av: Morten Thorsen Trond Andreassen Hilde Wassmo Kathinka Vatne Silja Berg Kårstad Elin Ulleberg Silje Merethe Husby Egil Solbu Hege Tingleff Leder Forhandlingsutvalget Kasserer Fagmiljøutvalget Sekretær Fagpolitisk utvalg Studentrepresentant 1. vararepresentant 2. vararepresentant Lokalavdelingen har avholdt 7 styremøter i Til sammen har vi behandlet 33 saker. Alle styrereferatene legges fortløpende ut på NPF Sør-Trøndelag sine hjemmesider: Vi vil i løpet av januar 2009 få en bedre og mer brukervennlig hjemmeside i forbindelse med omlegging av NPF sentralt sine hjemmesider. Alle medlemmene skal for øvrig ha fått informasjon fra NPF sentralt om hvordan prosedyren er for å logge seg inn på de nye hjemmesidene var det første året med den nye presidenten til NPF. Som lokalavdeling har vi merket en ny giv fra sentralt hold i NPF når det gjelder ønsket om å la lokalavdelingene komme med innspill i flere forskjellige sammenheng. Et første ønske om dette merket vi allerede i forbindelse med invitert møte hos NPF sentralt i februar Presidenten i NPF inviterte samtlige ledere i landets lokalavdelinger til Oslo for en idédugnad for hvordan NPF sentralt på en bedre og mer involverende måte kan få med lokalavdelingene på de forskjellige beslutninger som skal gjennomføres. Vår lokalavdeling fulgte for øvrig opp dette initiativet med å invitere presidenten på et medlemsmøte i mars 2008 sammen med kommunikasjonssjef Gøril Wiker for videre diskusjon. Det kan dessuten nevnes at tema som ble tatt opp på NPF sin Lederkonferanse i oktober 2008 med all tydelighet viser at Norsk Psykologforening er på god vei til å bli mer synlig i samfunnsdebatten rent generelt. Som de fleste har fått med seg er Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen et sentralt hovedsatsingsområde til NPF. Her i lokalavdelingen har vi fulgt opp dette i form av å begynne å kartlegge kommunenes behov for psykologtjenester. Denne kartleggingen har vært foretatt ved at vi i samarbeid med NTNU, psykologisk institutt, høsten 2008 var involvert i to prosjekter innenfor fagemnet samfunnspsykologisk praksis. To studentgrupper fra profesjonsstudiet i psykologi gjennomførte flere intervju for å kartlegge ansattes behov for psykolog i to forskjellige kommuner. Disse intervjuene resulterte i to rapporter som er oversendt NPF sentralt. Arbeidet fortsettes i samarbeid med NTNU også for våren 2009 med at to nye studentgrupper intervjuer flere ansatte i to nye kommuner i Sør-Trøndelag fylke har for mange av medlemmene våre vært et hovedoppgjør med de utfordringer og muligheter som dette medfører. Vi ser igjen hvor viktig det er at Styret har et godt etablert forhandlingsutvalg på plass ved slike oppgjør. Samtidig vet vi at de plasstillitsvalgte utgjør en viktig brikke i det puslespill som slike oppgjør faktisk er. Vi er for øvrig veldig fornøyd med at vi omsider har fått til en ordning med en fast plasstillitsvalgt ved NTNU. Medlemsmøtene for 2008 fortsetter med god oppslutning. Det ser ut til at omfang og tema fortsetter med å fenge medlemmene. Vi er imidlertid hele tiden avhengig av respons fra medlemmene våre til å komme med forslag på tema som kan tas opp på disse møtene. 2

3 Vi fortsetter suksessen med å arrangere opplegg som er meritterende for spesialiteten i forhold til godkjenning som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs. Kurset i 2009 blir på naturskjønne Fosen over tre dager, april 2009, og det blir meritterende for 21 timer. Temaet er What Works in Therapy med Scott Miller. Vi har fått til en meget fordelaktig pris for NPF Sør-Trøndelag sine medlemmer. Som lokalavdeling påtar vi oss et stort økonomisk løft ved å arrangere et slikt kurs. Vi håper derfor at våre godt og vel 300 medlemmer, der om lag halvparten er spesialister, kjenner sin besøkelsestid. Informasjon om dette kurset er tidligere sendt ut til medlemmene våre. Den endelige beskjed vedrørende påmeldingsdetaljer med videre sender vi på nytt til medlemmene i løpet av januar Trondheim, Morten Thorsen Leder NPF Sør-Trøndelag 3

4 Fagmiljøutvalgets årsmelding for 2008 Styrets aktivitet på fagmiljøsiden har vært relativt høy i Det har blitt arrangert tre medlemsmøter og et kurs. Om medlemsmøtene: Alle medlemsmøtene har blitt avholdt på Nova Kurs- og konferansesenter. Vi sier oss svært fornøyd med oppslutningen om møtene. Det å få med folk til et glass etter møtet har imidlertid vist seg litt vanskeligere. Det foreligger referat fra alle medlemsmøtene på våre nettsider. 5. mars: Som den første av NPFs lokalavdelinger hadde vi invitert vår nye president, Tor Levin Hofgaard. Han hadde med seg kommunikasjonssjef Gøril Wiker fra sekretariatet, og sammen besvarte de noen forhåndsstilte spørsmål etter beste evne. Oppmøte: 32 stk., derav 10 studenter. 24. september: Psykolog Per Isdal holdt et personlig og humoristisk foredrag med tittelen Sekundærtraumatisering: Hvordan påvirkes vi av arbeidet vårt? Det ble fra bakerste rad meldt om hyppige observasjoner av nikking underveis i foredraget. Også responsen i etterkant av møtet tyder på at dette var et tema som opplevdes relevant for mange. Oppmøte: Ca. 70, derav ca. 20 studenter. 19. november: Psykologspesialistene Merethe Garnes Hellen og Håkon Stenmark (fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) holdt et informativt foredrag om traumebehandlingsprosjektet for barnesoldater som de har deltatt i gjennom hjelpeorganisasjonen Vivo i Uganda. Oppmøte: I underkant av 50, derav 18 studenter. Om kurset: Et to-dagerskurs om traumebehandling med Atle Dyregrov ble arrangert mai på Kysthotellet på Brekstad. Vi hadde satt et tak på 30 deltakere og hadde fullt hus. Tilbakemeldingene tydet på at folk var svært fornøyde med å få et slikt kurs lagt til egen region, og ikke minst fikk vi mye ros for å ha lagt kurset ut av byen. Vi tilbød en totalpakke (kurs, kost og losji) som kostet vesentlig mindre enn normalpris for tilsvarende kurs. Kasserer kan si noe om de hyggelige tallene som dette kurset medførte. 2009: Medlemsmøtet for våren er i skrivende stund under planlegging. Videre skal det avholdes et kurs med Scott Miller på Kysthotellet april. Det forrige kurset sikret oss en økonomisk buffer som har gjort det mulig å velge blant foredragsholdere på øverste hylle, også internasjonalt. Kursinformasjon er sendt ut til medlemmene før jul og allerede har vi mottatt flere påmeldinger. U. t. sitter i styret ut Trondheim, Kathinka Vatne 4

5 Studentrepresentantens årsmelding for 2008 Undertegnede tiltrådte som studentrepresentant i februar 2008, etter Marit Bolme Wullum. Starten på semestrene ble også i år innledet med en ververunde i samarbeid med SPUrepresentantene, og flere nye studenter meldte seg inn. Det har vært noe tilløp til misnøye blant en del av profesjonsstudentene på NTNU det siste halve året, spesielt på de to nyeste kullene. En del av frustrasjonen var grunnet sen oppstart av faget 4041 Grunnlag for utvikling av profesjonelt psykologarbeid, som skal gå over de første fem semestrene, og er tenkt til å gi en innføring i yrkesmessige krav og utfordringer for psykologer. I tillegg reagerte studentene på 2. semester på det de oppfattet som et mangelfullt undervisningstilbud i faget biologisk psykologi. Det aktuelle kullet tok selv til orde ovenfor instituttet og dets leder Hroar Klempe om dette. Profesjonsstudentenes instituttillitsvalgte Carl Christian Eriksson deltok på et av lokalforeningens møter og orienterte om hvordan dette ble håndtert på instituttet, og hans oppfatning var at det også var et element av misforståelser involvert, da kuttene i undervisning ikke var så drastiske som det hadde blitt forfektet. Undertegnede har nå som studentrepresentant fått tilgang til et eget nettforum for diskusjon mellom alle tillitsvalgte på psykologi på NTNU, og dette tror jeg vil gjøre det lettere for meg å holde meg oppdatert på hva som rører seg hos profesjonsstudentene. Årets Psychaid-aksjon gikk av stabelen i skiftet mars-april, og var til inntekt for LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det ble også i år gjort et presentasjonsintervju med en av regionens psykologer, og objektet var denne gang psykologspesialist Ragnhild Onsøien, som for tiden er rådgiver i fagmannens stab. I tillegg til å være en erfaren psykologspesialist med en mangslungen karriere anså man også henne som et aktuelt intervjuobjekt i forhold til satsningsområdet for denne perioden. Intervjuet er å finne på hjemmesidene. Trondheim, Silje Merethe Husby Studentrepresentant 5

6 Fagpolitisk utvalg sin årsmelding for 2008 Et av NPFs hovedsatsningsområder, som ble vedtatt på forrige landsmøte, var å bedre det kommunale tjenestetilbudet ved å øke tilgangen på psykologers kompetanse på kommunalt nivå. Økt rekruttering av psykologer i kommunene vil gi et bedre lavterskeltilbud for befolkningen. Helse- og omsorgsdepartementet har i St.prp. nr. 1 over flere år påpekt mangel på psykologkompetanse i kommunene. Som følge av opptrappingsplanen for psykisk helse blir kommunene stilt overfor krav om blant annet å bygge opp tilbud innen utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske plager og lidelser. Å øke psykologkompetansen i kommunene er et av flere tiltak som kan bidra til en slik styrking av de kommunale tjenestene. NPFs lokalavdeling i Sør-Trøndelag har ønsket å sette fokus på hvordan sørtrønderske kommuner ser på psykologens kompetanse, hvilke bruksområder som kan være aktuelle i den enkelte kommune og hvilke behov som eksisterer i dag. Dette har vi sett på som en måte å øke bevisstheten til kommunene. En sentral problemstilling når det gjelder å få økt rekruttering til kommunene, er at man må få psykologer til å bli kjent med og nysgjerrig på de utfordringene som ligger i et slikt arbeid. Hva er vel da bedre enn å få morgendagens psykologer til å få mer kunnskap om dette feltet? Med det i bakhodet tok fagpolitisk utvalg kontakt med profesjonsstudiet ved NTNU, og fikk formalisert et samarbeid med professor Torbjørn Rundmo, som er emneansvarlig for faget Ekstern samfunnspsykologisk praksis. Som et resultat av dette har to grupper i dette faget gjennomført en undersøkelse i to av fylkets kommuner, Oppdal og Meldal kommune. Henholdsvis fem og seks kommunalt ansatte på ulike nivå i det kommunale tjenesteapparatet ble intervjuet (blant annet innen helse- og familie enheten, PP-tjenesten, psykisk helsevern, kommunelege, utviklingsenheten, rektor barne- og ungdomsskole og barnehagestyrer). Resultatene kort oppsummert: Oppdal kommune: De intervjuede ser et stort behov for psykologkompetanse i Oppdal kommune, og ser nødvendigheten av slik kompetanse på mange av områdene i kommunen. Forventningene til en kommunepsykolog vil derfor være mange, og det vil derfor være nødvendig med en klar definering av stillingens formål. Oppdal kommune har sågar søkt etter psykolog i 2008, uten å få en eneste kvalifisert søker. Prosjektgruppen mener derfor at det er nødvendig å undersøke bakgrunnen for at psykologer ikke finner en slik stilling attraktiv. De foreslår følgende tiltak for å øke rekrutteringen: 1) Tilføre flere elementer av samfunnsrettet praksis med vekt på veiledning og forebyggende arbeid i profesjonsstudiet ved NTNU. 2) Kommunene bør avgrense arbeidsoppgavene og bedre definere innholdet i stillingsbeskrivelsen. 3) Et faglig miljø der kommunepsykologen har mulighet til å samarbeide med andre psykologer som har likt arbeidsfelt, vil gjøre stillingen mer attraktiv. Meldal kommune: Intervjuobjektene gav uttrykk for et klart behov for psykologers kompetanse og at tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten ikke oppleves som god nok. Ansatte beskriver at de går langt utover sine arbeidsoppgaver for å avhjelpe mennesker fordi ventetiden ift. utredning/behandling er lang, og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten ofte oppleves mangelfull. Flere intervjuobjekter fortalte at de brukte av arbeidsplassens budsjett for å dekke utgifter til psykisk helsetjenester, og at dette går på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Slike budsjettoverskridelser synliggjør behovet for å ansette en kommunepsykolog. Dessuten pekte flere på at man ved ansettelse av psykolog kanskje ville unngå at andre ansatte prøver å utføre 6

7 arbeidsoppgaver som de ikke har kompetanse til, med de uheldige konsekvenser det kan ha. Meldal kommune holder nå, i følge lederen ved PPT, å utarbeide en psykologstiling i samarbeid med en nabokommune og BUP Orkdal. Denne stillingen er ment å deles opp mellom kommunen: 20 % til Meldal kommune, 20 % til nabokommunen og de resterende 60 % til BUP Orkdal. Resultatene ble lagt frem på NTNU , og det ble utarbeidet rapporter som både har blitt sendt til de respektive kommunene og til Norsk Psykologforening sentralt. Tilbakemeldingene har vært gode ift til dette arbeidet, og samarbeidet med NTNU fortsetter i Hvis noen er interessert i å se de nevnte rapportene fra NTNU, er det bare å ta kontakt med Morten Thorsen på Elin Ulleberg Leder fagpolitisk utvalg Prosjektgruppen ift Oppdal kommune bestod av: Torun Grøtte, Runa Gyldenskog, Mariann Kvalø, Marte Strand Sæther. Prosjektgruppen ift Meldal kommune bestod av: Silje Johannessen, Marion Andresen, Anne Cecilie Burhol, Linn Bjerknes, Mona Fagervik. 7

8 Forhandlingsutvalgets årsmelding for 2008 Forhandlingene i 2008 har vært en videreføring av forhandlingssystemet som ble innført med hovedtariffavtalene for de ulike forhandlingsområdene i 2002, dvs. at Akademikerne/NPF i alle forhandlingsområder (unntatt Staten og Landsoverenskomsten for virksomheter i HSH ) har inngått sentrale avtaler om at all lønnsutvikling skal skje gjennom lokale forhandlinger. I og med at det ikke er gitt sentrale tillegg, har fylkesavdelingene og det lokale tillitsvalgtapparatet fått hele ansvaret for å sikre alle medlemmene lønnstillegg. Akademikerne/NPF har satset på at lokale forhandlinger uten sentrale føringer vil føre til at arbeidsgiverne kan føre en egen lønnspolitikk for våre grupper ut fra lokale behov, og at de kan bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere og behold viktig kompetanse i større grad enn det som har vært mulig innenfor et sentraldirigert system. En konsekvens av at all lønnsutvikling skjer lokalt, er at det vil oppstå til dels betydelige forskjeller i lønn for psykologer som er ansatt i ulike virksomheter. Dette er en ønsket konsekvens fordi det skaper et mer dynamisk arbeidsmarked for psykologer der man kan spille på disse forskjellene ved forhandlinger og ved ansettelser. Oppgjøret i KS-området og i HSH-området i 2008 var et hovedoppgjør. I SPEKTER-området (tidl. NAVO-området) har det også vært et hovedoppgjør. De lokale forhandlingene ble gjennomført i mai-juni og ble endelig vedtatt av de sentrale partene Innen HSH-området har vi medlemmer ved Stiftelsen Familievernkontoret, Betania Malvik og Lade Behandlingssenter. Medlemmene ved Familievernkontoret kommer inn under Landsoverenskomsten for virksomheter. I dette avtaleområdet har det vært lokale forhandlinger med en sentralt fastsatt pott på 1,3 % i Medlemmene ved Betania Malvik og Lade Behandlingssenter kommer inn under Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten. I det avtaleområdet er det bare lokal lønnsdannelse. I forhandlingene med Staten for Universitetene og A-Etat/NAV, ble det satt av en pott på 1,4 % pr til lokale forhandlinger i RESULTATER AV LOKALE FORHANDLINGER KS-OMRÅDET: Sør-Trøndelag fylkeskommune: Forhandlingene her har omfattet NPFs medlemmer i PP-tjenesten for videregående skole hvor vi har 5 medlemmer (1 kvinne og 4 menn). Per Hattrem og Trond Andreassen har forhandlet kravene. Resultat Sør-Trøndelag fylkeskommune: 8

9 Lønnsmasse: Alle 5 medlemmene fikk individuelle tillegg på kr hver som utgjør tillegg på 8,88 % pr. dato. Virkningsdato for tillegg ble satt til Ulike grupper lønnes slik: Psykologspesialist I Spesialpsykolog Menn og kvinner lønnes likt. Trondheim kommune: Det er forhandlet for 17 medlemmer (12 kvinner og 5 menn). Forhandlingene er ført av Kathrine Sveen Lorentz og Erik Rudi. Lønnsmasse: (kvinner: / menn: ) Virkningstidspunkt: Resultat: Individuelle tillegg: Kvinner: ( 6,18 % ) Menn: ( 5,58 % ) Totalt: ( 6,01 % ) Endring av minimumslønn: Psykolog: øket fra til Psykologspesialist: øket fra til Lønnsnivå etter oppgjøret: Psykolog Psykologspesialist. Kvinner Menn Endring i gjennomsnittslønn: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykolog Psykologspesialist Oversikten viser at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har endret seg fra å være i menns favør til å være i kvinners favør som følge av oppgjøret. For 9

10 psykologspesialister var gjennomsnittslønn lik for menn og kvinner før oppgjøret. Etter oppgjøret er det en liten forskjell i kvinners favør. Melhus kommune: Det er 1 psykolog ansatt i Melhus Kommune. Krav er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 8,33 % pr Malvik kommune: Det er 2 psykologer ansatt i Malvik Kommune. Krav for dem er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 6,6 % pr Orkdal kommune: Det er stilt krav for 2 psykologspesialister i Orkdal kommune. En i PPT og en i Enhet for psykisk helsevern. Kravet er forhandlet av Trond Andreassen. Da arbeidsgiver ikke ville lønne våre medlemmer som spesialister og i tillegg la fram et lønnstilbud som vi vurderte som for lavt, brøt NPF forhandlingene. Konflikten ble behandlet i en lokal nemnd bestående av kretsmeklingsmann, repr. for arbeidsgiver og repr. for NPF. Nemndas kjennelse var at våre medlemmer fikk et tillegg på 8,89 % fra Vi fikk øket lønnstilbudet opp på et akseptabelt nivå, men nemnda ga oss ikke medhold i at arbeidsgiver må lønne våre medlemmer som spesialister. Hitra kommune: Det er 1 psykolog ansatt i Hitra Kommune. Kravet er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 4,7 % pr Ørland og Bjugn PPT: For leder av PPT er det enighet om at lønn fastsettes gjennom lønnssamtale mellom styreleder og vårt medlem. I tillegg er det ansatt psykologer i Klæbu kommune og Rissa kommune. Psykologen i Klæbu har forhandlet sammen med andre medlemmer av Akademikerne og psykologen i Rissa var enda ikke medlem av NPF. HSH-OMRÅDET: Lade Behandlingssenter: Det er det stilt krav for 13 medlemmer ved LBS (10 kvinner og 3 menn). Kravene er forhandlet av Ingvild Myklebust og Anders Haugen. Lønnsmasse: Menn: ,46 % Kvinner: ,54 % 10

11 Resultat: Virkningsdato: Det er gitt tillegg på 7,13 % av lønnsmassen pr. virkningsdatoen. Menn: ,57 % Kvinner: ,39 % Nye minimumslønnssatser: Psykolog: Psykologspesialist: Lønnsnivå etter oppgjøret: Psykolog Psykologspesialist. Kvinner Menn Endring i gjennomsnittslønn: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykolog Psykologspesialist Oversikten viser at for psykolog har forskjellen i menns favør økt litt, mens for spesialist er forskjellen i menns favør redusert betydelig som resultat av oppgjøret. Betania Malvik: Det er det stilt krav for 3 medlemmer, alle kvinner. Kravene er forhandlet av Grete Romundstad. Det ble gitt tillegg på 7,04 % pr. dato Stiftelsen Familievernkontoret: Det har vært lokale forhandlinger med en sentralt fastsatt pott på 1,3 % med virkning fra NPF har 6 medlemmer, 5 kvinner og 1 mann. Kravene er forhandlet av Lena Kristiansen, Ellinor Ellingsen og Trond Andreassen. 11

12 Våre medlemmer fikk et sentralt tillegg på 4,65 % og et lokalt tillegg på 4,53 %, dvs. en nivåheving av lønn ved oppgjøret i 2008 på 9,18 %. Arbeidsgiver har lagt inn ekstra midler slik at våre medlemmer fikk tillegg på 3,5 ganger den potten som var satt av gjennom de sentrale forhandlingene. SPEKTEROMRÅDET (Tidl. NAVO ) St. Olavs Hospital HF: Det er fremmet krav for 129 medlemmer (45 menn og 84 kvinner). Kravene er forhandlet av Erlend Brovold, Trude Auren, Kåre Sivertsen og Trond Andreassen Lønnsmasse årslønn i helstilling : Årslønn Menn ,45 % Kvinner ,55 % Totalt Antall stillinger 135,94 Menn 43,92 32,31 % Kvinner 92,02 67,69 % Resultat: Minimumslønn: Psykolog Psykologspesialist: Kompetansetillegg: Tillegg for fullført 2 års veiledning/gjennomført innføringsprogram: Tillegg for mindre enn 1 år igjen til spesialitet: Doktorgradstillegg: Årslønn for spesialist med 2-årig videreutdanningsprogram ut over spesialitet: Generelt tillegg Psykolog Psykologspesialist: Konsekvenser av avtale: Menn Kvinner Totalt Generelt tillegg ,67 % Minimumslønn Psyk.spes.I ,81 % Minimumslønn Psyk.spes ,45 % 12

13 Pott ,46 % Tillegg spesialisering ,72 % Kjønnsmessige konsekvenser: ,11 % Kjønnsmessig fordeling av tillegg: Menn Kvinner Tillegg ifht. lønnsmasse M/K 8,56 % 7,86 % Andel av tillegg: 36,39 % 63,61 % Dette viser at kvinnene har fått en mindre andel av tilleggene enn det deres andel av lønnsmassen skulle tilsi. Årsaken til dette er at det er spesialistene som er prioritert og som har fått de største lønnstilleggene. Blant mennene er 66,67 % av medlemmene spesialister, mens blant kvinnene er bare 39,29 % spesialister. De tilleggene som er gitt den enkelte, har ført til følgende endringer i gjennomsnittslønn for ulike stillingsgrupper: Gjennomsnittslønn for stillingsgrupper: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykologer m. linjeledelse: Psykologer m. faglig ledelse Psykologspesialist I Psykologspesialist Spesialpsykolog Psykolog Stud. Psychol Denne oversikten viser at forskjellene i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner er økt for ledere og spesialister. For spesialpsykologer er forskjellen i menns favør opprettholdt (da alle har fått det samme kronetillegget), mens for psykolog er forskjellen i kvinners favør redusert. STATSOMRÅDET: NTNU: Forhandlingene ved NTNU har vært ført av Bjørnar Engum og Morten Thorsen. Ny arbeids- og velferdsforvaltning, NAV: De lokale forhandlingene ved NAV er ført av Andreas Grønningsæter og Kjetil Orrem. 13

14 Kommentarer: I KS-området har de gruppene som har fått fastsatt sin lønn sentralt, fått et gjennomsnittlig tillegg på 7,03 % + overheng og lønnsglidning pr. dato. Våre medlemmer innen dette området har fått et gjennomsnittlig tillegg på 6,89 % pr. dato. Det er vi fornøyd med. I HSH-området har psykologene fått tillegg som prosentvis ligger over gjennomsnittet i KS-området. I SPEKTER-området vet vi at resultatet ved St. Olavs Hospital HF prosentmessig ligger på nivå med andre helseforetak. Når det gjelder nivået på minimumslønner, ligger vi fortsatt blant de laveste i landet. Etter oppgjøret i 2008 er det våre medlemmer i Trondheim kommune som er lønnsledende blant psykologene i Sør-Trøndelag. På St. Olavs Hospital har resultatet av oppgjøret ført til at forskjellene i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner er økt for linjeledere, mens forskjellen i menns favør for psykologer med fagansvar er endret til en forskjell i kvinners favør. For spesialister er forskjellen i menns favør økt. For spesialpsykologer er forskjellen i menns favør redusert litt, mens for psykolog er forskjellen i kvinners favør økt. Oppgjøret i Trondheim kommune har ført til at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har endret seg fra å være i menns favør til å være i kvinners favør som følge av oppgjøret. For psykologspesialister var gjennomsnittslønn lik for menn og kvinner før oppgjøret. Etter oppgjøret er det en liten forskjell i kvinners favør. Vi må forutsette at systemet med at all lønn fastsettes gjennom lokale forhandlinger de fleste stedene vil bli videreført i årene framover. Dette innebærer at det å fremme krav og føre forhandlinger blir en viktig oppgave for de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. Dette innebærer også at det blir en viktig oppgave for lokalavdelingen å kunne støtte og bistå de tillitsvalgte med dette arbeidet. Trondheim Trond Andreassen Forhandlingsleder 14

15 Regnskap og budsjett NPF Sør-Trøndelag for 2008 NPF, avd. Sør-Trøndelag Inntekter Budsjett 2008 Regnskap Tilskudd fra NPF Basistilskudd I , ,00 Basistilskudd II 9 500, ,00 Fast sum Tilskudd etter søknad 6 000,00 0,00 2. Andre inntekter resultat etter kursarr ,00 renter ,85 * renter fra vanlig drift 0 60,00 Sum , ,85 UTGIFTER 3. Utgifter stipulert etter antall medl , Utgifter uavhengig av medlemstall , ,00 5. Sum , ,00 Årsresultat ,85 Balanse: Eiendeler pr : Kontanter 0,1 0,1 Bankinnskudd pr ,11 * Sum eiendeler 10000, ,21 Egenkapital: Egenkapital per , ,26 Årsresultat ,85 Sum egenkapital per , ,11 * Dette er tall oppgitt per telefon, da årsoppgaven fra banken ikke foreligger enda. Kommentarer: NPF ønsker at lokallagene følger deres oppsett på regnskap og budsjett med inndeling av utgifter og inntekter etter basistilskudd I og II. Både inntekter og utgifter for NPF Sør-Trøndelag er dermed satt opp etter denne nye malen. Basistilskudd I avhenger av antall medlemmer lokallagene. Dette utgjør hoveddelen av inntekter og utgifter for lokallaget. Basistilskudd II er en lik sum alle lokallagene får, 10420,- for Budsjettet for 2008 ble satt opp med et mulig tap på kursdrift på rundt 20000,- Kurset ble en suksess og gikk med over i overskudd. Det er dermed heldigvis en forskjell på drøye 40000,- i positiv retning mellom budsjett og regnskap, akkurat slik vi håpet. Vi ønsker å fortsette å skape en arena med høyt faglig innhold, da rene sosiale sammenkomster har hatt dårlig oppmøte. Vi har dermed satt opp et kurs med Scott Miller våren Dersom dette også blir en suksess ønsker vi å høyne med enda et kurs i Ønsket er fortsatt å kombinere faglig utvikling med sosialt samvær. Regnskap for 2008 er i sin helhet vist styret. Budsjett for 2009 er et konsensus fra styret. Hilde Wassmo kasserer NPF Sør-Trøndelag 15

16 BUDSJETT 2009 NPF, avd. Sør-Trøndelag 1. Budsjett 2008 Budsjett 2009 Tilskudd fra NPF Basistilskudd I , ,00 Basistilskudd II Tilskudd etter søknad 6 000,00 0,00 2. Andre inntekter Renter , ,00 Utgifter: Administrasjon 500 Utgifter etter medl.tall Medlemsaktivitet ,00 Basistilskudd I Faglig virksomhet ,00 faste utgifter Godtgj. leder/styre ,00 basistilskudd II , , ,00 Balanse: ,00 Eiendeler pr : Kontanter Bankinnskudd pr ,1 0,1 Sum eiendeler , ,10 Egenkapital: Egenkapital per , ,11 Årsresultat ,00 Sum egenkapital per , ,00 Lokallaget har hatt som mål å komme oss online i banktjenester. Dette vi medføre en reduksjon av bankkostnader og ikke minst redusere tiden banktransaksjonene tar. I denne forbindelse har lokallaget fått et organisasjonsnummer og har nå Nordea som nettbank med drift fra Den gamle kontoen i Postbanken vil dermed avsluttes. Liksom fjorårets budsjett er det vanskelig å sette opp et realistisk budsjett for neste år, Det er vanskelig på forhånd å vite om kurset vi skal arrangere går ut i null eller om det går med underskudd. Styret kan ikke lage et budsjett som medfører negativ saldo på konto. Vi må dermed ha med oss egenkapital som buffer i fall antall kursdeltakere ikke medfører positive tall. Dersom kurset i 2009 går med overskudd ønsker vi å bruke dette som buffer i kurs i Trondheim, Hilde Wassmo kasserer, NPF Sør-Trøndelag 16

17 Regnskap NPF Sør-Trøndelag, 2008 Dato Tekst Bilag Kasse Postgiro Inntekter Utgifter nr. Debet Kredit Debet Kredit Basis 1 Basis 2 Overført 0, , Basistilskudd NPF bevert. Styrem bank giro 3 6,5 6, bank konvolutt 4 7,00 7, utgifter årsmøte og styreutgifter leie lokale års.møte bank giro bank konvolutt 8 7,00 7, medl.avgift leder leie lokale medl.møte , , utgifter tillitsvalgtmøte gave foredragsholder medlmøte ,00 185, medl.avgift forhandlingsleder utgifter medl.møte ,00 691, bank giro bank kvitt 16 42,00 42, bank konvolutt 17 7,00 7, utgift gave forelser medl.møte ,00 110, bevert. styremøte ,00 717, bank giro 20 13,00 13, bank konvolutt 21 7,00 7, parkeringsutgifter styremedlem ,00 700, gave fødsel styremedlem ,00 875, bevert. styremøte , , utgifter forhandlingsarbeid ,00 627, bank giro 26 26,00 26, bank konvolutt 27 7,00 7, bårebukett medl. Bisettelse ,00 885, bank giro 29 6,50 6, bank konvolutt 30 7,00 7,00 Overføres 0, , , , ,00 Overført 0, , , , , , bevert. styremøte refundert feil belastet beløp overskudd kurs vår renter fra bankinnskudd kurs , , faktura på 31 belastet igjen , utgifter tillitsvalgtmøte bank giro 37 19,5 19, bank kvitt bank konvolutt leie lokaler medl.møte gave foredragsholder medl.møte ,5 149, utgifter tillitsvalgtmøte bespisning styremøte bank giro 43 19,5 19, bank kvitt bank konvolutt utgifter transport ledermøte faktura ekstra deltaker ledermøte bevert styremøte, lønnsforhandling bank giro ,5 19, bank kvitt bank konvolutt transportutgifter styreleder ?? leie lokaler medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? gave foredragsholdere medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? bespisning styre.møte ?? renter *?? bank giro 60 *?? bank kvitt 61 *?? bank konvolutt *??) Belastningsdato for disse fakuraene er ikke klar fra postbanken enda Sum , , , , ,00 Beholdning per * * er ca.tall basert på fjoråret da bankens årsoppgjør ikke foreligger enda. 17

18 18

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 (2. innkalling) Tid: Onsdag 15. februar 2012 kl 19.00.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 (2. innkalling) Tid: Onsdag 15. februar 2012 kl 19.00. Trondheim, 06.01.2012 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte: Tid: Onsdag 15. februar 2012 kl 19.00.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms 1. INNLEDNING Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Foreningen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 7. november 2016 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak)

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Styret i NFF-F 2012 Styret består av de hovedtillitsvalgte i sykehusapotekforetakene og en fra de andre helseforetakene. Leder:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Møtereferat fra ÅRSMØTE Hedmark lokalavdeling av NPF. 1. mars 2012 kl , Sagatun brukerstyrt senter, Hamar

Møtereferat fra ÅRSMØTE Hedmark lokalavdeling av NPF. 1. mars 2012 kl , Sagatun brukerstyrt senter, Hamar Møtereferat fra ÅRSMØTE 2012 Hedmark lokalavdeling av NPF 1. mars 2012 kl. 18.00, Sagatun brukerstyrt senter, Hamar Tilstede: Fra styret:elisabeth Petterson, Line Lysbakken,Kristin Haugholt, Kristine Langmyr

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

NKS Trondhjems avdeling inviterer medlemmer og andre interesserte til: Årsmøte

NKS Trondhjems avdeling inviterer medlemmer og andre interesserte til: Årsmøte Norsk Kjemisk Selskap Trondhjems avdeling, Trondheim, 03.03.2015 NKS Trondhjems avdeling inviterer medlemmer og andre interesserte til: Årsmøte Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl. 16.15 Sted: Møterom Onsager

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Saksliste Generalforsamling 2009

Saksliste Generalforsamling 2009 Saksliste Generalforsamling 2009 Sak 1. Regnskap. Sak 2. Årsberetning. Sak 3. Innstilling til nytt styre Hjertelig velkommen til Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand torsdag 4. og fredag 5. Februar.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital.

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital. PROFO Sør-Trøndelag- Årsberetning for 2013 Profo-Sør-Trøndelag hadde 117 medlemmer pr. 31.desember 2013, en nedgang på 25 det siste året.nedgangen skyldes hovedsakelig opprydding i medlemsmassen samt noen

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Volden skole FAU, Referat årsmøte

Volden skole FAU, Referat årsmøte Volden skole FAU, Referat årsmøte Tid: Onsdag 3.september 2014 kl.18.00-19.00 Sted: Volden skole møterom Innkalt til årsmøte Christine Biseth (1.kl) Luanna Penna Johnsen Hege Lund (2.kl) Linda Mørken Ane

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Statlig tariffområde:

Statlig tariffområde: Tariff 2012: Omfang Statlig tariffområde: Antall årsverk (1.10.11): 135.146 Antall ansatte (1.10.11): 146.128 Høyere akademisk utdanning 58.392 (40 %) 3-årig utdanning mv 31.436 (21,5 %) Øvrige 56.300

Detaljer

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21

Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning. Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Referat fra Temakveld for NPF Hedmark: Individuelle lønnsforhandlinger og revisjonen av NPFs spesialistutdanning Hamar, 11. september 2013 kl 18-21 Forelesere fra NPF: Rune Frøyland, Visepresident med

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder

Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Forhandlingsøkonomi Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Henrik Skomedal Pål Alm-Kruse Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Temaer som vil

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Til - Styret i Naturviterne Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte Oslo, april 2017 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene nærmer seg. Årets oppgjør

Detaljer

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk FKT 20. mars 2013 Trygve Nøst, KS Bedrift Små bedrifter, særlige utfordringer Partene i bedriften: Arbeidsgiver: Daglig leder, styreleder Arbeidstaker: De

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte.

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. ÅRSMØTE NFF-A 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2015 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca Buskerud ÅRSMØTE BF BUSKERUD 2017 - INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl.17.00 ca. 19.00 (møterommet er i bibliotekpersonalets møterom i 1. etasje på Papirbredden. Inngangen er personalinngangen

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård Midt-Norge kommunerevisorforening Styremøte PROTOKOLL Møtetittel: Styremøte 01/2013 Tid/sted: Torsdag 14.2.2013, kl. 10.00 15.00 Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim Deltagere: Monika Sundt, Kathrine

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Regnskap 2011 Tekna Kristiansund avdeling Tekna Kr.sund avdeling Budsjett 2011 Inntekter Kontingent kr 27 500 Støtte Matteprosjekt 2011 kr 45 000 Administrasjon (renter) kr 500 Sum inntekter kr 73 000

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer