INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte"

Transkript

1 Trondheim, Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl Sted: NOVA kurs- og konferansesenter, Olav Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim (inngang ved kinoene). Alle medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet SAKSLISTE 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av møteinnkalling. 3. Styrets årsmelding. 4. Lokalavdelingens regnskap for Lokalavdelingens budsjett for Saker som er reist av Styret eller lokalavdelingens medlemmer. 7. Prioritering av lokalavdelingens oppgaver. 8. Valg. Vel møtt til alle medlemmer. Det blir enkel bevertning. VEL MØTT! Hilsen Styret Norsk Psykologforening Sør-Trøndelag Morten Thorsen Leder Vedlegg: Årsmelding fra de ulike utvalgene i Styret. 1

2 ÅRSBERETNING FRA STYRET I NPF SØR-TRØNDELAG LOKALAVDELING Styret for NPF Sør-Trøndelag lokalavdeling har i 2008 bestått av: Morten Thorsen Trond Andreassen Hilde Wassmo Kathinka Vatne Silja Berg Kårstad Elin Ulleberg Silje Merethe Husby Egil Solbu Hege Tingleff Leder Forhandlingsutvalget Kasserer Fagmiljøutvalget Sekretær Fagpolitisk utvalg Studentrepresentant 1. vararepresentant 2. vararepresentant Lokalavdelingen har avholdt 7 styremøter i Til sammen har vi behandlet 33 saker. Alle styrereferatene legges fortløpende ut på NPF Sør-Trøndelag sine hjemmesider: Vi vil i løpet av januar 2009 få en bedre og mer brukervennlig hjemmeside i forbindelse med omlegging av NPF sentralt sine hjemmesider. Alle medlemmene skal for øvrig ha fått informasjon fra NPF sentralt om hvordan prosedyren er for å logge seg inn på de nye hjemmesidene var det første året med den nye presidenten til NPF. Som lokalavdeling har vi merket en ny giv fra sentralt hold i NPF når det gjelder ønsket om å la lokalavdelingene komme med innspill i flere forskjellige sammenheng. Et første ønske om dette merket vi allerede i forbindelse med invitert møte hos NPF sentralt i februar Presidenten i NPF inviterte samtlige ledere i landets lokalavdelinger til Oslo for en idédugnad for hvordan NPF sentralt på en bedre og mer involverende måte kan få med lokalavdelingene på de forskjellige beslutninger som skal gjennomføres. Vår lokalavdeling fulgte for øvrig opp dette initiativet med å invitere presidenten på et medlemsmøte i mars 2008 sammen med kommunikasjonssjef Gøril Wiker for videre diskusjon. Det kan dessuten nevnes at tema som ble tatt opp på NPF sin Lederkonferanse i oktober 2008 med all tydelighet viser at Norsk Psykologforening er på god vei til å bli mer synlig i samfunnsdebatten rent generelt. Som de fleste har fått med seg er Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen et sentralt hovedsatsingsområde til NPF. Her i lokalavdelingen har vi fulgt opp dette i form av å begynne å kartlegge kommunenes behov for psykologtjenester. Denne kartleggingen har vært foretatt ved at vi i samarbeid med NTNU, psykologisk institutt, høsten 2008 var involvert i to prosjekter innenfor fagemnet samfunnspsykologisk praksis. To studentgrupper fra profesjonsstudiet i psykologi gjennomførte flere intervju for å kartlegge ansattes behov for psykolog i to forskjellige kommuner. Disse intervjuene resulterte i to rapporter som er oversendt NPF sentralt. Arbeidet fortsettes i samarbeid med NTNU også for våren 2009 med at to nye studentgrupper intervjuer flere ansatte i to nye kommuner i Sør-Trøndelag fylke har for mange av medlemmene våre vært et hovedoppgjør med de utfordringer og muligheter som dette medfører. Vi ser igjen hvor viktig det er at Styret har et godt etablert forhandlingsutvalg på plass ved slike oppgjør. Samtidig vet vi at de plasstillitsvalgte utgjør en viktig brikke i det puslespill som slike oppgjør faktisk er. Vi er for øvrig veldig fornøyd med at vi omsider har fått til en ordning med en fast plasstillitsvalgt ved NTNU. Medlemsmøtene for 2008 fortsetter med god oppslutning. Det ser ut til at omfang og tema fortsetter med å fenge medlemmene. Vi er imidlertid hele tiden avhengig av respons fra medlemmene våre til å komme med forslag på tema som kan tas opp på disse møtene. 2

3 Vi fortsetter suksessen med å arrangere opplegg som er meritterende for spesialiteten i forhold til godkjenning som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs. Kurset i 2009 blir på naturskjønne Fosen over tre dager, april 2009, og det blir meritterende for 21 timer. Temaet er What Works in Therapy med Scott Miller. Vi har fått til en meget fordelaktig pris for NPF Sør-Trøndelag sine medlemmer. Som lokalavdeling påtar vi oss et stort økonomisk løft ved å arrangere et slikt kurs. Vi håper derfor at våre godt og vel 300 medlemmer, der om lag halvparten er spesialister, kjenner sin besøkelsestid. Informasjon om dette kurset er tidligere sendt ut til medlemmene våre. Den endelige beskjed vedrørende påmeldingsdetaljer med videre sender vi på nytt til medlemmene i løpet av januar Trondheim, Morten Thorsen Leder NPF Sør-Trøndelag 3

4 Fagmiljøutvalgets årsmelding for 2008 Styrets aktivitet på fagmiljøsiden har vært relativt høy i Det har blitt arrangert tre medlemsmøter og et kurs. Om medlemsmøtene: Alle medlemsmøtene har blitt avholdt på Nova Kurs- og konferansesenter. Vi sier oss svært fornøyd med oppslutningen om møtene. Det å få med folk til et glass etter møtet har imidlertid vist seg litt vanskeligere. Det foreligger referat fra alle medlemsmøtene på våre nettsider. 5. mars: Som den første av NPFs lokalavdelinger hadde vi invitert vår nye president, Tor Levin Hofgaard. Han hadde med seg kommunikasjonssjef Gøril Wiker fra sekretariatet, og sammen besvarte de noen forhåndsstilte spørsmål etter beste evne. Oppmøte: 32 stk., derav 10 studenter. 24. september: Psykolog Per Isdal holdt et personlig og humoristisk foredrag med tittelen Sekundærtraumatisering: Hvordan påvirkes vi av arbeidet vårt? Det ble fra bakerste rad meldt om hyppige observasjoner av nikking underveis i foredraget. Også responsen i etterkant av møtet tyder på at dette var et tema som opplevdes relevant for mange. Oppmøte: Ca. 70, derav ca. 20 studenter. 19. november: Psykologspesialistene Merethe Garnes Hellen og Håkon Stenmark (fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) holdt et informativt foredrag om traumebehandlingsprosjektet for barnesoldater som de har deltatt i gjennom hjelpeorganisasjonen Vivo i Uganda. Oppmøte: I underkant av 50, derav 18 studenter. Om kurset: Et to-dagerskurs om traumebehandling med Atle Dyregrov ble arrangert mai på Kysthotellet på Brekstad. Vi hadde satt et tak på 30 deltakere og hadde fullt hus. Tilbakemeldingene tydet på at folk var svært fornøyde med å få et slikt kurs lagt til egen region, og ikke minst fikk vi mye ros for å ha lagt kurset ut av byen. Vi tilbød en totalpakke (kurs, kost og losji) som kostet vesentlig mindre enn normalpris for tilsvarende kurs. Kasserer kan si noe om de hyggelige tallene som dette kurset medførte. 2009: Medlemsmøtet for våren er i skrivende stund under planlegging. Videre skal det avholdes et kurs med Scott Miller på Kysthotellet april. Det forrige kurset sikret oss en økonomisk buffer som har gjort det mulig å velge blant foredragsholdere på øverste hylle, også internasjonalt. Kursinformasjon er sendt ut til medlemmene før jul og allerede har vi mottatt flere påmeldinger. U. t. sitter i styret ut Trondheim, Kathinka Vatne 4

5 Studentrepresentantens årsmelding for 2008 Undertegnede tiltrådte som studentrepresentant i februar 2008, etter Marit Bolme Wullum. Starten på semestrene ble også i år innledet med en ververunde i samarbeid med SPUrepresentantene, og flere nye studenter meldte seg inn. Det har vært noe tilløp til misnøye blant en del av profesjonsstudentene på NTNU det siste halve året, spesielt på de to nyeste kullene. En del av frustrasjonen var grunnet sen oppstart av faget 4041 Grunnlag for utvikling av profesjonelt psykologarbeid, som skal gå over de første fem semestrene, og er tenkt til å gi en innføring i yrkesmessige krav og utfordringer for psykologer. I tillegg reagerte studentene på 2. semester på det de oppfattet som et mangelfullt undervisningstilbud i faget biologisk psykologi. Det aktuelle kullet tok selv til orde ovenfor instituttet og dets leder Hroar Klempe om dette. Profesjonsstudentenes instituttillitsvalgte Carl Christian Eriksson deltok på et av lokalforeningens møter og orienterte om hvordan dette ble håndtert på instituttet, og hans oppfatning var at det også var et element av misforståelser involvert, da kuttene i undervisning ikke var så drastiske som det hadde blitt forfektet. Undertegnede har nå som studentrepresentant fått tilgang til et eget nettforum for diskusjon mellom alle tillitsvalgte på psykologi på NTNU, og dette tror jeg vil gjøre det lettere for meg å holde meg oppdatert på hva som rører seg hos profesjonsstudentene. Årets Psychaid-aksjon gikk av stabelen i skiftet mars-april, og var til inntekt for LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det ble også i år gjort et presentasjonsintervju med en av regionens psykologer, og objektet var denne gang psykologspesialist Ragnhild Onsøien, som for tiden er rådgiver i fagmannens stab. I tillegg til å være en erfaren psykologspesialist med en mangslungen karriere anså man også henne som et aktuelt intervjuobjekt i forhold til satsningsområdet for denne perioden. Intervjuet er å finne på hjemmesidene. Trondheim, Silje Merethe Husby Studentrepresentant 5

6 Fagpolitisk utvalg sin årsmelding for 2008 Et av NPFs hovedsatsningsområder, som ble vedtatt på forrige landsmøte, var å bedre det kommunale tjenestetilbudet ved å øke tilgangen på psykologers kompetanse på kommunalt nivå. Økt rekruttering av psykologer i kommunene vil gi et bedre lavterskeltilbud for befolkningen. Helse- og omsorgsdepartementet har i St.prp. nr. 1 over flere år påpekt mangel på psykologkompetanse i kommunene. Som følge av opptrappingsplanen for psykisk helse blir kommunene stilt overfor krav om blant annet å bygge opp tilbud innen utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske plager og lidelser. Å øke psykologkompetansen i kommunene er et av flere tiltak som kan bidra til en slik styrking av de kommunale tjenestene. NPFs lokalavdeling i Sør-Trøndelag har ønsket å sette fokus på hvordan sørtrønderske kommuner ser på psykologens kompetanse, hvilke bruksområder som kan være aktuelle i den enkelte kommune og hvilke behov som eksisterer i dag. Dette har vi sett på som en måte å øke bevisstheten til kommunene. En sentral problemstilling når det gjelder å få økt rekruttering til kommunene, er at man må få psykologer til å bli kjent med og nysgjerrig på de utfordringene som ligger i et slikt arbeid. Hva er vel da bedre enn å få morgendagens psykologer til å få mer kunnskap om dette feltet? Med det i bakhodet tok fagpolitisk utvalg kontakt med profesjonsstudiet ved NTNU, og fikk formalisert et samarbeid med professor Torbjørn Rundmo, som er emneansvarlig for faget Ekstern samfunnspsykologisk praksis. Som et resultat av dette har to grupper i dette faget gjennomført en undersøkelse i to av fylkets kommuner, Oppdal og Meldal kommune. Henholdsvis fem og seks kommunalt ansatte på ulike nivå i det kommunale tjenesteapparatet ble intervjuet (blant annet innen helse- og familie enheten, PP-tjenesten, psykisk helsevern, kommunelege, utviklingsenheten, rektor barne- og ungdomsskole og barnehagestyrer). Resultatene kort oppsummert: Oppdal kommune: De intervjuede ser et stort behov for psykologkompetanse i Oppdal kommune, og ser nødvendigheten av slik kompetanse på mange av områdene i kommunen. Forventningene til en kommunepsykolog vil derfor være mange, og det vil derfor være nødvendig med en klar definering av stillingens formål. Oppdal kommune har sågar søkt etter psykolog i 2008, uten å få en eneste kvalifisert søker. Prosjektgruppen mener derfor at det er nødvendig å undersøke bakgrunnen for at psykologer ikke finner en slik stilling attraktiv. De foreslår følgende tiltak for å øke rekrutteringen: 1) Tilføre flere elementer av samfunnsrettet praksis med vekt på veiledning og forebyggende arbeid i profesjonsstudiet ved NTNU. 2) Kommunene bør avgrense arbeidsoppgavene og bedre definere innholdet i stillingsbeskrivelsen. 3) Et faglig miljø der kommunepsykologen har mulighet til å samarbeide med andre psykologer som har likt arbeidsfelt, vil gjøre stillingen mer attraktiv. Meldal kommune: Intervjuobjektene gav uttrykk for et klart behov for psykologers kompetanse og at tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten ikke oppleves som god nok. Ansatte beskriver at de går langt utover sine arbeidsoppgaver for å avhjelpe mennesker fordi ventetiden ift. utredning/behandling er lang, og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten ofte oppleves mangelfull. Flere intervjuobjekter fortalte at de brukte av arbeidsplassens budsjett for å dekke utgifter til psykisk helsetjenester, og at dette går på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Slike budsjettoverskridelser synliggjør behovet for å ansette en kommunepsykolog. Dessuten pekte flere på at man ved ansettelse av psykolog kanskje ville unngå at andre ansatte prøver å utføre 6

7 arbeidsoppgaver som de ikke har kompetanse til, med de uheldige konsekvenser det kan ha. Meldal kommune holder nå, i følge lederen ved PPT, å utarbeide en psykologstiling i samarbeid med en nabokommune og BUP Orkdal. Denne stillingen er ment å deles opp mellom kommunen: 20 % til Meldal kommune, 20 % til nabokommunen og de resterende 60 % til BUP Orkdal. Resultatene ble lagt frem på NTNU , og det ble utarbeidet rapporter som både har blitt sendt til de respektive kommunene og til Norsk Psykologforening sentralt. Tilbakemeldingene har vært gode ift til dette arbeidet, og samarbeidet med NTNU fortsetter i Hvis noen er interessert i å se de nevnte rapportene fra NTNU, er det bare å ta kontakt med Morten Thorsen på Elin Ulleberg Leder fagpolitisk utvalg Prosjektgruppen ift Oppdal kommune bestod av: Torun Grøtte, Runa Gyldenskog, Mariann Kvalø, Marte Strand Sæther. Prosjektgruppen ift Meldal kommune bestod av: Silje Johannessen, Marion Andresen, Anne Cecilie Burhol, Linn Bjerknes, Mona Fagervik. 7

8 Forhandlingsutvalgets årsmelding for 2008 Forhandlingene i 2008 har vært en videreføring av forhandlingssystemet som ble innført med hovedtariffavtalene for de ulike forhandlingsområdene i 2002, dvs. at Akademikerne/NPF i alle forhandlingsområder (unntatt Staten og Landsoverenskomsten for virksomheter i HSH ) har inngått sentrale avtaler om at all lønnsutvikling skal skje gjennom lokale forhandlinger. I og med at det ikke er gitt sentrale tillegg, har fylkesavdelingene og det lokale tillitsvalgtapparatet fått hele ansvaret for å sikre alle medlemmene lønnstillegg. Akademikerne/NPF har satset på at lokale forhandlinger uten sentrale føringer vil føre til at arbeidsgiverne kan føre en egen lønnspolitikk for våre grupper ut fra lokale behov, og at de kan bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere og behold viktig kompetanse i større grad enn det som har vært mulig innenfor et sentraldirigert system. En konsekvens av at all lønnsutvikling skjer lokalt, er at det vil oppstå til dels betydelige forskjeller i lønn for psykologer som er ansatt i ulike virksomheter. Dette er en ønsket konsekvens fordi det skaper et mer dynamisk arbeidsmarked for psykologer der man kan spille på disse forskjellene ved forhandlinger og ved ansettelser. Oppgjøret i KS-området og i HSH-området i 2008 var et hovedoppgjør. I SPEKTER-området (tidl. NAVO-området) har det også vært et hovedoppgjør. De lokale forhandlingene ble gjennomført i mai-juni og ble endelig vedtatt av de sentrale partene Innen HSH-området har vi medlemmer ved Stiftelsen Familievernkontoret, Betania Malvik og Lade Behandlingssenter. Medlemmene ved Familievernkontoret kommer inn under Landsoverenskomsten for virksomheter. I dette avtaleområdet har det vært lokale forhandlinger med en sentralt fastsatt pott på 1,3 % i Medlemmene ved Betania Malvik og Lade Behandlingssenter kommer inn under Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten. I det avtaleområdet er det bare lokal lønnsdannelse. I forhandlingene med Staten for Universitetene og A-Etat/NAV, ble det satt av en pott på 1,4 % pr til lokale forhandlinger i RESULTATER AV LOKALE FORHANDLINGER KS-OMRÅDET: Sør-Trøndelag fylkeskommune: Forhandlingene her har omfattet NPFs medlemmer i PP-tjenesten for videregående skole hvor vi har 5 medlemmer (1 kvinne og 4 menn). Per Hattrem og Trond Andreassen har forhandlet kravene. Resultat Sør-Trøndelag fylkeskommune: 8

9 Lønnsmasse: Alle 5 medlemmene fikk individuelle tillegg på kr hver som utgjør tillegg på 8,88 % pr. dato. Virkningsdato for tillegg ble satt til Ulike grupper lønnes slik: Psykologspesialist I Spesialpsykolog Menn og kvinner lønnes likt. Trondheim kommune: Det er forhandlet for 17 medlemmer (12 kvinner og 5 menn). Forhandlingene er ført av Kathrine Sveen Lorentz og Erik Rudi. Lønnsmasse: (kvinner: / menn: ) Virkningstidspunkt: Resultat: Individuelle tillegg: Kvinner: ( 6,18 % ) Menn: ( 5,58 % ) Totalt: ( 6,01 % ) Endring av minimumslønn: Psykolog: øket fra til Psykologspesialist: øket fra til Lønnsnivå etter oppgjøret: Psykolog Psykologspesialist. Kvinner Menn Endring i gjennomsnittslønn: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykolog Psykologspesialist Oversikten viser at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har endret seg fra å være i menns favør til å være i kvinners favør som følge av oppgjøret. For 9

10 psykologspesialister var gjennomsnittslønn lik for menn og kvinner før oppgjøret. Etter oppgjøret er det en liten forskjell i kvinners favør. Melhus kommune: Det er 1 psykolog ansatt i Melhus Kommune. Krav er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 8,33 % pr Malvik kommune: Det er 2 psykologer ansatt i Malvik Kommune. Krav for dem er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 6,6 % pr Orkdal kommune: Det er stilt krav for 2 psykologspesialister i Orkdal kommune. En i PPT og en i Enhet for psykisk helsevern. Kravet er forhandlet av Trond Andreassen. Da arbeidsgiver ikke ville lønne våre medlemmer som spesialister og i tillegg la fram et lønnstilbud som vi vurderte som for lavt, brøt NPF forhandlingene. Konflikten ble behandlet i en lokal nemnd bestående av kretsmeklingsmann, repr. for arbeidsgiver og repr. for NPF. Nemndas kjennelse var at våre medlemmer fikk et tillegg på 8,89 % fra Vi fikk øket lønnstilbudet opp på et akseptabelt nivå, men nemnda ga oss ikke medhold i at arbeidsgiver må lønne våre medlemmer som spesialister. Hitra kommune: Det er 1 psykolog ansatt i Hitra Kommune. Kravet er forhandlet av Trond Andreassen. Det er gitt tillegg på 4,7 % pr Ørland og Bjugn PPT: For leder av PPT er det enighet om at lønn fastsettes gjennom lønnssamtale mellom styreleder og vårt medlem. I tillegg er det ansatt psykologer i Klæbu kommune og Rissa kommune. Psykologen i Klæbu har forhandlet sammen med andre medlemmer av Akademikerne og psykologen i Rissa var enda ikke medlem av NPF. HSH-OMRÅDET: Lade Behandlingssenter: Det er det stilt krav for 13 medlemmer ved LBS (10 kvinner og 3 menn). Kravene er forhandlet av Ingvild Myklebust og Anders Haugen. Lønnsmasse: Menn: ,46 % Kvinner: ,54 % 10

11 Resultat: Virkningsdato: Det er gitt tillegg på 7,13 % av lønnsmassen pr. virkningsdatoen. Menn: ,57 % Kvinner: ,39 % Nye minimumslønnssatser: Psykolog: Psykologspesialist: Lønnsnivå etter oppgjøret: Psykolog Psykologspesialist. Kvinner Menn Endring i gjennomsnittslønn: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykolog Psykologspesialist Oversikten viser at for psykolog har forskjellen i menns favør økt litt, mens for spesialist er forskjellen i menns favør redusert betydelig som resultat av oppgjøret. Betania Malvik: Det er det stilt krav for 3 medlemmer, alle kvinner. Kravene er forhandlet av Grete Romundstad. Det ble gitt tillegg på 7,04 % pr. dato Stiftelsen Familievernkontoret: Det har vært lokale forhandlinger med en sentralt fastsatt pott på 1,3 % med virkning fra NPF har 6 medlemmer, 5 kvinner og 1 mann. Kravene er forhandlet av Lena Kristiansen, Ellinor Ellingsen og Trond Andreassen. 11

12 Våre medlemmer fikk et sentralt tillegg på 4,65 % og et lokalt tillegg på 4,53 %, dvs. en nivåheving av lønn ved oppgjøret i 2008 på 9,18 %. Arbeidsgiver har lagt inn ekstra midler slik at våre medlemmer fikk tillegg på 3,5 ganger den potten som var satt av gjennom de sentrale forhandlingene. SPEKTEROMRÅDET (Tidl. NAVO ) St. Olavs Hospital HF: Det er fremmet krav for 129 medlemmer (45 menn og 84 kvinner). Kravene er forhandlet av Erlend Brovold, Trude Auren, Kåre Sivertsen og Trond Andreassen Lønnsmasse årslønn i helstilling : Årslønn Menn ,45 % Kvinner ,55 % Totalt Antall stillinger 135,94 Menn 43,92 32,31 % Kvinner 92,02 67,69 % Resultat: Minimumslønn: Psykolog Psykologspesialist: Kompetansetillegg: Tillegg for fullført 2 års veiledning/gjennomført innføringsprogram: Tillegg for mindre enn 1 år igjen til spesialitet: Doktorgradstillegg: Årslønn for spesialist med 2-årig videreutdanningsprogram ut over spesialitet: Generelt tillegg Psykolog Psykologspesialist: Konsekvenser av avtale: Menn Kvinner Totalt Generelt tillegg ,67 % Minimumslønn Psyk.spes.I ,81 % Minimumslønn Psyk.spes ,45 % 12

13 Pott ,46 % Tillegg spesialisering ,72 % Kjønnsmessige konsekvenser: ,11 % Kjønnsmessig fordeling av tillegg: Menn Kvinner Tillegg ifht. lønnsmasse M/K 8,56 % 7,86 % Andel av tillegg: 36,39 % 63,61 % Dette viser at kvinnene har fått en mindre andel av tilleggene enn det deres andel av lønnsmassen skulle tilsi. Årsaken til dette er at det er spesialistene som er prioritert og som har fått de største lønnstilleggene. Blant mennene er 66,67 % av medlemmene spesialister, mens blant kvinnene er bare 39,29 % spesialister. De tilleggene som er gitt den enkelte, har ført til følgende endringer i gjennomsnittslønn for ulike stillingsgrupper: Gjennomsnittslønn for stillingsgrupper: Pr Pr Menn Kvinner Forskjell M/K Menn Kvinner Forskjell M/K Endring i forskjell M/K Psykologer m. linjeledelse: Psykologer m. faglig ledelse Psykologspesialist I Psykologspesialist Spesialpsykolog Psykolog Stud. Psychol Denne oversikten viser at forskjellene i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner er økt for ledere og spesialister. For spesialpsykologer er forskjellen i menns favør opprettholdt (da alle har fått det samme kronetillegget), mens for psykolog er forskjellen i kvinners favør redusert. STATSOMRÅDET: NTNU: Forhandlingene ved NTNU har vært ført av Bjørnar Engum og Morten Thorsen. Ny arbeids- og velferdsforvaltning, NAV: De lokale forhandlingene ved NAV er ført av Andreas Grønningsæter og Kjetil Orrem. 13

14 Kommentarer: I KS-området har de gruppene som har fått fastsatt sin lønn sentralt, fått et gjennomsnittlig tillegg på 7,03 % + overheng og lønnsglidning pr. dato. Våre medlemmer innen dette området har fått et gjennomsnittlig tillegg på 6,89 % pr. dato. Det er vi fornøyd med. I HSH-området har psykologene fått tillegg som prosentvis ligger over gjennomsnittet i KS-området. I SPEKTER-området vet vi at resultatet ved St. Olavs Hospital HF prosentmessig ligger på nivå med andre helseforetak. Når det gjelder nivået på minimumslønner, ligger vi fortsatt blant de laveste i landet. Etter oppgjøret i 2008 er det våre medlemmer i Trondheim kommune som er lønnsledende blant psykologene i Sør-Trøndelag. På St. Olavs Hospital har resultatet av oppgjøret ført til at forskjellene i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner er økt for linjeledere, mens forskjellen i menns favør for psykologer med fagansvar er endret til en forskjell i kvinners favør. For spesialister er forskjellen i menns favør økt. For spesialpsykologer er forskjellen i menns favør redusert litt, mens for psykolog er forskjellen i kvinners favør økt. Oppgjøret i Trondheim kommune har ført til at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har endret seg fra å være i menns favør til å være i kvinners favør som følge av oppgjøret. For psykologspesialister var gjennomsnittslønn lik for menn og kvinner før oppgjøret. Etter oppgjøret er det en liten forskjell i kvinners favør. Vi må forutsette at systemet med at all lønn fastsettes gjennom lokale forhandlinger de fleste stedene vil bli videreført i årene framover. Dette innebærer at det å fremme krav og føre forhandlinger blir en viktig oppgave for de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. Dette innebærer også at det blir en viktig oppgave for lokalavdelingen å kunne støtte og bistå de tillitsvalgte med dette arbeidet. Trondheim Trond Andreassen Forhandlingsleder 14

15 Regnskap og budsjett NPF Sør-Trøndelag for 2008 NPF, avd. Sør-Trøndelag Inntekter Budsjett 2008 Regnskap Tilskudd fra NPF Basistilskudd I , ,00 Basistilskudd II 9 500, ,00 Fast sum Tilskudd etter søknad 6 000,00 0,00 2. Andre inntekter resultat etter kursarr ,00 renter ,85 * renter fra vanlig drift 0 60,00 Sum , ,85 UTGIFTER 3. Utgifter stipulert etter antall medl , Utgifter uavhengig av medlemstall , ,00 5. Sum , ,00 Årsresultat ,85 Balanse: Eiendeler pr : Kontanter 0,1 0,1 Bankinnskudd pr ,11 * Sum eiendeler 10000, ,21 Egenkapital: Egenkapital per , ,26 Årsresultat ,85 Sum egenkapital per , ,11 * Dette er tall oppgitt per telefon, da årsoppgaven fra banken ikke foreligger enda. Kommentarer: NPF ønsker at lokallagene følger deres oppsett på regnskap og budsjett med inndeling av utgifter og inntekter etter basistilskudd I og II. Både inntekter og utgifter for NPF Sør-Trøndelag er dermed satt opp etter denne nye malen. Basistilskudd I avhenger av antall medlemmer lokallagene. Dette utgjør hoveddelen av inntekter og utgifter for lokallaget. Basistilskudd II er en lik sum alle lokallagene får, 10420,- for Budsjettet for 2008 ble satt opp med et mulig tap på kursdrift på rundt 20000,- Kurset ble en suksess og gikk med over i overskudd. Det er dermed heldigvis en forskjell på drøye 40000,- i positiv retning mellom budsjett og regnskap, akkurat slik vi håpet. Vi ønsker å fortsette å skape en arena med høyt faglig innhold, da rene sosiale sammenkomster har hatt dårlig oppmøte. Vi har dermed satt opp et kurs med Scott Miller våren Dersom dette også blir en suksess ønsker vi å høyne med enda et kurs i Ønsket er fortsatt å kombinere faglig utvikling med sosialt samvær. Regnskap for 2008 er i sin helhet vist styret. Budsjett for 2009 er et konsensus fra styret. Hilde Wassmo kasserer NPF Sør-Trøndelag 15

16 BUDSJETT 2009 NPF, avd. Sør-Trøndelag 1. Budsjett 2008 Budsjett 2009 Tilskudd fra NPF Basistilskudd I , ,00 Basistilskudd II Tilskudd etter søknad 6 000,00 0,00 2. Andre inntekter Renter , ,00 Utgifter: Administrasjon 500 Utgifter etter medl.tall Medlemsaktivitet ,00 Basistilskudd I Faglig virksomhet ,00 faste utgifter Godtgj. leder/styre ,00 basistilskudd II , , ,00 Balanse: ,00 Eiendeler pr : Kontanter Bankinnskudd pr ,1 0,1 Sum eiendeler , ,10 Egenkapital: Egenkapital per , ,11 Årsresultat ,00 Sum egenkapital per , ,00 Lokallaget har hatt som mål å komme oss online i banktjenester. Dette vi medføre en reduksjon av bankkostnader og ikke minst redusere tiden banktransaksjonene tar. I denne forbindelse har lokallaget fått et organisasjonsnummer og har nå Nordea som nettbank med drift fra Den gamle kontoen i Postbanken vil dermed avsluttes. Liksom fjorårets budsjett er det vanskelig å sette opp et realistisk budsjett for neste år, Det er vanskelig på forhånd å vite om kurset vi skal arrangere går ut i null eller om det går med underskudd. Styret kan ikke lage et budsjett som medfører negativ saldo på konto. Vi må dermed ha med oss egenkapital som buffer i fall antall kursdeltakere ikke medfører positive tall. Dersom kurset i 2009 går med overskudd ønsker vi å bruke dette som buffer i kurs i Trondheim, Hilde Wassmo kasserer, NPF Sør-Trøndelag 16

17 Regnskap NPF Sør-Trøndelag, 2008 Dato Tekst Bilag Kasse Postgiro Inntekter Utgifter nr. Debet Kredit Debet Kredit Basis 1 Basis 2 Overført 0, , Basistilskudd NPF bevert. Styrem bank giro 3 6,5 6, bank konvolutt 4 7,00 7, utgifter årsmøte og styreutgifter leie lokale års.møte bank giro bank konvolutt 8 7,00 7, medl.avgift leder leie lokale medl.møte , , utgifter tillitsvalgtmøte gave foredragsholder medlmøte ,00 185, medl.avgift forhandlingsleder utgifter medl.møte ,00 691, bank giro bank kvitt 16 42,00 42, bank konvolutt 17 7,00 7, utgift gave forelser medl.møte ,00 110, bevert. styremøte ,00 717, bank giro 20 13,00 13, bank konvolutt 21 7,00 7, parkeringsutgifter styremedlem ,00 700, gave fødsel styremedlem ,00 875, bevert. styremøte , , utgifter forhandlingsarbeid ,00 627, bank giro 26 26,00 26, bank konvolutt 27 7,00 7, bårebukett medl. Bisettelse ,00 885, bank giro 29 6,50 6, bank konvolutt 30 7,00 7,00 Overføres 0, , , , ,00 Overført 0, , , , , , bevert. styremøte refundert feil belastet beløp overskudd kurs vår renter fra bankinnskudd kurs , , faktura på 31 belastet igjen , utgifter tillitsvalgtmøte bank giro 37 19,5 19, bank kvitt bank konvolutt leie lokaler medl.møte gave foredragsholder medl.møte ,5 149, utgifter tillitsvalgtmøte bespisning styremøte bank giro 43 19,5 19, bank kvitt bank konvolutt utgifter transport ledermøte faktura ekstra deltaker ledermøte bevert styremøte, lønnsforhandling bank giro ,5 19, bank kvitt bank konvolutt transportutgifter styreleder ?? leie lokaler medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? gave foredragsholdere medl.møte ?? honorar foreleser medl.møte ?? bespisning styre.møte ?? renter *?? bank giro 60 *?? bank kvitt 61 *?? bank konvolutt *??) Belastningsdato for disse fakuraene er ikke klar fra postbanken enda Sum , , , , ,00 Beholdning per * * er ca.tall basert på fjoråret da bankens årsoppgjør ikke foreligger enda. 17

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer