Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel"

Transkript

1 Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente

2 Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette regnskapet ha vært satt opp bedre -Hva mangler? INNTEKTER 2009 Budsjett UTGIFTER 2009 Budsjett Medlemskontingent Styremøter og årsmøter Renter Bankgebyr Innbetalt fra Hotellet AS Telefonkostnader Kurs Kurs Kontingent LO Balanse Sum Bankkonto Bankkonto Bank

3 Oppgave Se gjennom endringsmeldingen til Enhetsregisteret, og sett opp hvilke punkter som er vanskelige å fylle ut

4 Hvilke oppgaver utfører kasserer? Holde orden på økonomien Betale regninger Bokføring av inntekter og kostnader Ansvar for håndkasse Regnskap Budsjett Fremlegge måneds/kvartals/årsresultat for styreog medlemsmøte Kjenne til og praktisere forbundets vedtekter Delta i innkreving av kontingent Holde oversikt over medlemskartoteket (webklient) Medlemsverving Annet?

5 Ord og begreper Periodiseringsprinsipp fordeler kostnader og inntekter til den perioden de oppstår, dvs. de periodiseres/avsettes Kontantprinsippet Belastes regnskapet når de reelt kommer. Variable kostnader Endrer seg i takt med produksjon eller aktivitet. Faste kostnader Er uavhengig av produksjon eller aktivitet f.eks: Husleie, Forsikringer, Telefon, Offentlige avgifter

6 Ord og begreper Bokføring En systematisk registrering av alle økonomiske transaksjoner. Inntekt Er den totale inntekten avdelingen har hatt i en bestemt periode. Innbetaling Er hva som er betalt inn i en bestemt periode. Utgift Oppstår når vi bestiller en vare eller tjeneste. Utbetaling Når vi betaler varen eller tjenesten skjer utbetalingen Kostnad Dette er forbruket av varer eller tjenester i en bestemt periode. Her må vi da justere for varelager etc.

7 Ord og begreper Investeringer / avskrivning / nedskrivning Fordele kostnadene over tid. Forventet levetid mer enn 3 år og verdien over 15000,- F.eks kjøp av PC utstyr, kr ,- (Linær avskrivning) Verdi Avskrivning År , ,- År , ,- År , ,- Nedskrivning kan foretas dersom en gjenstand får et større verdifall enn forutsatt, f.eks PC blir uerstattelig ødelagt.

8 Bokføring Bokføring er den løpende registreringen, enten manuell hovedbok eller i et egnet system. Alle transaksjoner, inkludert uttak og innskudd i bank må bokføres. Dobbelt bokføring! Et beløp krediteres alltid en konto før det debiteres en annen Debet - debitere en konto overføre til Kredit kreditere en konto overføre fra For kontroll: Tverrsummen skal alltid bli 0 når du summerer vannrett over alle konti

9 Bokføringsbilag - Beløp, dato og tekst der det fremgår hva transaksjonen gjelder, hvem som har fått pengene - Fortløpende nummerering (bilagsnummer) - Attestasjon / godkjennelse - Alle bokføringsbilag skal samles i permer og arkiveres Manglende bilag er en alvorlig sak - Skal være mulig å spore transaksjoner f.eks fra hovedbok til bilag, fra bank til bilag / hovedbok. Regnskapet fremgår som sum av bokføringer i perioden.

10 Bokføring Inntekter: Debet reduserer Kredit øker Kostnader: Debet øker Kredit reduserer Eiendeler: Debet øker Kredit reduserer Gjeld og egenkapital: Debet reduserer Kredit øker

11 Råbalanse Desember Kasse Bank Tilført kontingent Tekst Bilag Debet Kreditt Debet Kreditt Debet Kreditt IB (inngående balanse) Mottatt medlemskontingent Kjøpt kontorrekvisita Betalt husleie Fra bank til kasse Lønn Olsen Skyldig feriepenger 06 Arbeidsgiveravgift 07 Kurskostnader Tilbakeført kontingent Møtekostnader Refusjon av utlegg Reiseregning Refundert kurs (3x550x16)

12 Saldobalanse Summerer kontiene Begge sidene både kredit og debet Benyttes når kontiene gjøres opp ved slutten av en periode Resultatet føres til henholdsvis Balansen Resultatet

13 Saldobalanse Råbalanse Saldo- Overføres til Konto Debet Kredit Balanse Resultat Balanse Kasse Bank Medlemskontingent PC-utstyr Husleie Kontorutgifter Møtekostnad Telefon Porto Lønn Skatt Arbeidsiveravgift Feriepenger Kurs/konferanser Tilskudd profilering Gaver Skyldig feriepenger

14 Kontoplan Oversikt over bedriftens kontoer satt opp etter Norsk Standard NS Kontokodeklasser Kodeklasse 1 Kodeklasse 2 Kodeklasse 3 Kodeklasse 4 til 7 Kodeklasse 8 Kodeklasse 9 Kodeklasse 0 Eiendeler Egenkapital og gjeld Salgs- og driftsinntekt Driftskostnad Finansinntekt og kostnad, ekstraordinær inntekt og kostnad og skatt ledig og kan f.eks. brukes for internt regnskap. skal ikke brukes.

15 1. Eiendeler 2. Egenkapital og gjeld 3. Salgs- og driftsinntekt 4. Varekostnad 5. Lønnskostnad 6. og 7. Annen driftskostnad, av- og nedskriving 8. Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad 10. Immaterielle eiendeler ol. 20. Egenkapital 30. Salgsinntekt, avgiftspliktig 40. Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 50. Lønn til ansatte 60. Av- og nedskrivning 70. Kostnad transportmidler 80. Finansinntekt 11. Tomter, bygninger, fast eiendom ol. 21. Avsetning for forpliktelser 31. Salgsinntekt, avgiftsfri 41. Forbruk av varer under tilvirkning 51. Lønn til ansatte 61. Frakt og transportkostnad vedrørende salg 71. Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol. 81. Finanskostnad 12. Transportmidler, inventar, maskiner ol. 22. Annen langsiktig gjeld 32. Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde 42. Forbruk av ferdig tilvirkede varer 52. Fordel i arbeidsforhold 62. Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 72. Provisjonskostna d 82. Fri 13. Finansielle anleggsmidler 23. Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjon er 33. Offentlig avgift vedrørende omsetning 43. Forbruk av varer for videresalg 53. Annen oppgavepliktig godtgjørelse 63. Kostnad lokaler 73. Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 83. Skattekostnad på ordinært resultat 14. Varelager og forskudd til leverandører 24. Leverandørgjeld 34. Offentlig tilskudd/refusjon 44. Fri 54. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 64. Leie maskiner, inventar ol. 74. Kontingent og gave 84. Ekstraordinær inntekt (spes. etter art) 15. Kortsiktige fordringer 25. Betalbar skatt 35. Uopptjent inntekt 45. Fremmedytelser og underentreprise 55. Annen kostnadsgodtgjørel se 65. Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres 75. Forsikringspremi e, garanti- og servicekostnad 85. Ekstraordinær kostnad (spes. etter art) 16. Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol. 26. Skattetrekk og andre trekk 36. Leieinntekt 46. Fri 56. Arbeidsgodtgjørelse til eiere ol. 66. Reparasjon og vedlikehold 76. Lisens- og patentkostnad 86. Skattekostnad på ekstraordinært resultat 17. Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol. 27. Skyldige offentlige avgifter 37. Provisjonsinntekt 47. Fri 57. Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 67. Fremmed tjeneste 77. Annen kostnad 87. Fri 18. Kortsiktige finansinvesteringe r 28. Utbytte 38. Gevinst ved avgang av anleggsmidler 48. Fri 58. Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 68. Kontorkostnad, trykksak ol. 78. Tap ol. 88. Årsresultat 19. Kontanter, bankinnskudd ol. 29. Annen kortsiktig gjeld 39. Annen driftsrelatert inntekt 49. Annen periodisering 59. Annen personalkostnad 69. Telefon, porto ol. 79. Periodiseringskonto 89. Overføringer og disponeringer

16 Oppgave - felles Tar ut kr fra bank, legger i kasse Mottar 100 i lokalkontingent fra forbundet til sparekonto Kjøper mat til møte for fra kasse Trykker opp årsberetning for 500 fra kasse Kjøper kopimaskin for fra bank Kjøper frimerker for 100 fra kasse

17 Regnskaps- / Bokføringsplikt Hva er et regnskap? Dokumenterer de økonomiske transaksjonene bedriften har foretatt. Et regnskap har flere brukere enn bedriften selv. Informasjonen presenteres i ulike regnskapsrapporter som viser de beløpsmessige konsekvensene av de økonomiske handlinger. Krav til hvordan de eksterne regnskapsrapportene skal utarbeides reguleres av Bokføringsloven og Regnskapsloven.

18 Regnskaps- / Bokføringsplikt Hva er regnskapsplikt? Regnskapslovgivningen i Norge benytter to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert, avhengig av type foretak. Et foretak er enten kun bokføringspliktig, eller bokførings- og regnskapspliktig. Hva er bokføringsplikt? Bokføringsplikten etter bokføringsloven innebærer plikt til bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringspliktige må forholde seg til reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

19 Grunnleggende bokføringsprinsipper (Bokføringsloven 4) Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Realitet: Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde den bokføringspliktige virksomheten. Nøyaktighet: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig. Ajourhold: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier.

20 Grunnleggende bokføringsprinsipper (Bokføringsloven 4) Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring: Dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk.

21 Pliktig regnskapsrapportering (Bokføringsloven 5) For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det utarbeides: 1. bokføringsspesifikasjon, 2. kontospesifikasjon, 3. kundespesifikasjon, 4. leverandørspesifikasjon, 5. spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet, 6. spesifikasjon av salg til eiere og deltakere, 7. spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal det i tillegg utarbeides: 1. spesifikasjon av merverdiavgift, 2. spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser. Departementet gir i forskrift nærmere regler om innholdet i spesifikasjoner som nevnt i første og annet ledd.

22 Oppbevaring (Bokføringsloven 13) Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes: 1. årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning, 2. spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5, 3. dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger, dokumentasjon av regnskapssystemet mv. og dokumentasjon av balansen, 4. nummererte brev fra revisor, 5. avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning, 6. korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning, 7. utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger på papir på leveringstidspunktet, Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i ti år etter regnskapsårets slutt.

23 Gruppeoppgave!! Drøft - hvordan blir regnskaps og bokføringsplikten praktisert i avdelingen deres? - hva og hvor ofte rapporterer dere til styret? - hvordan oppbevares og sikres dokumentasjon og ikt?

24 Regnskap og regnskapsoppstilling Resultatregnskap Inntekter Variable kostnader (medlems- aktivitetsvariable) Lønn og sosiale kostnader Andre Driftskostnader (inkl faste kostnader) Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto Finans Årsresultat

25 Regnskap Balanse Eiendeler - Kasse, bank - Maskiner / inventar - Fordringer Sum eiendeler Gjeld og egenkapital - Egenkapital (akkumulert resultat gjennom årene) - Kortsiktig gjeld - Langsiktig gjeld Sum gjeld / egenkapital

26 Regnskap Noter er en del av et årsregnskap og er tilleggsinformasjon til resultat og balanse. Har som formål å øke regnskapets informasjonsverdi. F.eks Kontingentinntekt består av xx antall medlemmer som har innbetalt kr xxx.xxx i avdelingskontingent.

27 FLTs Årsregnskap 2009

28 ÅRSRESULTAT Resultatregnskap Forbundet Konsernet 2008Budsjett DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent inntekter Andre inntekter TOTALE INNTEKTER KOSTNADER Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/perm.bidrag Lønns- og personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostander TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter Rente- og finanskostnader Nedskriving av aksjer Reversering av tidligere nedskriving av aksjer SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

29 Inntekter Kontingentinntekter Kontingent Forsikringspremie Totale kontingent inntekter Forsikringspremie Kontingent Kontingentinntekter

30 Kontingenter Kontingent LO Kontingent andre norske org Kontingent internasj. org Totale kontingenter Kontingent internasj. org Kontingent andre norske org Kontingent LO

31 Medlemsforsikringer Kollektiv hjem Reiseforsikring Grunnforsikring Medlemskort LO-favør Fritidsforsikring Fors. landsmøtet Overskudd forsikringer Totale forsikringer Overskudd forsikringer Fors. landsmøtet Fritidsforsikring Medlemskort LO-favør Grunnforsikring Reiseforsikring Kollektiv hjem

32 Lønn og andre personalkostnader Lønn og sosiale kostn Pensjon o.a. forsikringer Andre ytelser Sum lønn og personalkost nader Andre ytelser Pensjon o.a. forsikringer Lønn og sosiale kostn

33 RÅDGIVING, TVISTEBEHANDLING OG JURIDISK BISTAND ADK (aktiviteter ) UTREDNINGSARBEID MØTER LO REKRUTTERING AV ANDRE UTVIKLING AV AVTALEVERK LANDSRÅDSMØTER FORBUNDSLEDELSE MØTER OG ANDRE AKTIVITETER NVF INTERNE ARRANGEMENTER INTERNETT/PORTAL RÅDGIVING, TVISTEBEHANDLING OG JURIDISK BISTAND SOLIDARITET UTREDNINGSARBEID MØTER LO REKRUTTERING AV ANDRE UTVIKLING AV AVTALEVERK LANDSRÅDSMØTER FORBUNDSLEDELSE MØTER OG ANDRE AKTIVITETER NVF INTERNE ARRANGEMENTER INTERNETT/PORTAL

34 ADK Aktiviteter > MEDLEMS- OG TILLITSVALGTSKOLERING FORBUNDSSTYREMØTER REGNSKAP OG BUDSJETT MEDLEMSSERVICE/MEDLEMSFORDELER PROFILERING MEDLEMSBLAD VEDLIKEHOLD IKT VEDLIKEHOLD KONTORER ADMINISTRASJON OG INTERNSERVICE LANDSMØTE MEDLEMS- OG TILLITSVALGTSKOLERING FORBUNDSSTYREMØTER REGNSKAP OG BUDSJETT MEDLEMSSERVICE/MEDLEMSFORDELE R PROFILERING MEDLEMSBLAD VEDLIKEHOLD IKT VEDLIKEHOLD KONTORER ADMINISTRASJON OG INTERNSERVICE LANDSMØTER

35 Aktivitetsoversikt Aktivitetsoversikt Antall tiltak avholdt Kostnad Kurs/konferanser i regi av avdelingene -Praktisk bruk av Lov og avtaleverk Lov og avtaleverk med vekt på omstilling Arbeidsmiljøloven Forhandlingskunnskap Praktisk organisasjonskunnskap - - Ny i FLT Praktisk rekrutteringsarbeid Handlingsplaner og Informasjonsarbeid Konferanser(avdeling, region og konsern) * Flere ulike varianter av publiseringskurs FLT Statens Vegvesens landsmøte Andre tilskudd avdeling Tilskudd FLT Statens Vegvesen Andre tilskudd Kurs/konferanser i regi av forbundet - Leder og Kassererkurs - - Forbundsskolen (pilot) - - Regionskonferanse - - Tariffkonferanse - - Veilederkonferanse-interne veiledere - - Rekrutteringskurs Addisco - - Ny i FLT Studielederkonferanse - - Kontaktkonferanse FLT - NHO - - Praktisk bruk av lov og avtale 1 - Publiseringskurs -

36 Aktivitetsoversikt forts. Forbundsstyremøter Landsrådsmøter Landsmøte Diverse reiser/møter - Rekruttering/verving Juridisk bistand/tariffarbeid (ansatte) Juridisk bistand/tariffarbeid (medlemmer) - Fagbladet Andre Andre arrangementer - Intern konferanse - - Julebord/fest for ansatte Båttur Veteranopphold * * Kostnadsført i 2010

37 Resultatregnskap Forbundet Konsernet Budsjett 2010 Budsjett DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent inntekter Andre inntekter TOTALE INNTEKTER KOSTNADER Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/perm.bidrag Lønns- og personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostander TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter Rente- og finanskostnader Nedskriving av aksjer Reversering av tidligere nedskriving av aksjer SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT

38 SUM EIENDELER Balanse - eiendeler Forbundet Konsernet EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER - - UTSATT SKATTEFORDEL SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER LEILIGHETER INVENTAR/EDB SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FININSIELLE ANLEGGSMIDLER INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER AKSJER I DATTERSELSKAP FORDRINGER ANSATTE (LÅN) PENSJONSMIDLER SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER FORDRINGER OPPTJENT IKKE INNBETALT KONTINGENT ANDRE FORDRINGER FORSK. BET. KOSTN./PÅLØPTE INNTEKTER SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER

39 Balanse gjeld og egenkapital Forbundet Konsernet EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL SUM ANNEN EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSER ANDRE AVSETNINGER SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRER SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

40 Utvikling balanseposter Tall i millioner Varige driftsmidler 7,6 7,9 6,9 5,2 4,4 4,3 4,6 4,7 Finansielle anleggsmidler 39, ,9 53,7 60,7 44,6 56 Fordringer 3,7 3,5 3,4 5,6 3,6 4,9 4 4,6 Bankinnskudd 43,8 43,3 46,5 53,5 72,6 84,8 91,6 91,3 Egenkapital 88,7 96,8 95,1 110,4 121,8 141,7 134,7 142,3 Gjeld 6,2 8 9,7 8,9 8 8,7 5,5 14, Bankinnskudd Fordringer Finansielle anleggsmidler Varige driftsmidler Gjeld Egenkapital

41 FLTs Budsjett 2008 Presentasjon allmøte

42 Budsjett 2008 Budsjett 2008 Virkelig pr sept 2007 Langtids budsjett 2008 Inntekter Kontingent inntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Kontingenter Forsikringer Streik/permitteringsbidrag Lønn og andre pers. kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Avsetninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Reversering av tidl. nedskrevet aksjefond 0 0 Nedskriving av aksjer Sum finansposter Resultat

43 Medlemsvariable inntekter 3,0 % Kont. sats Sum kontingent Fors. sats Sum forsikring Totalt A-kontingent B-kontingent C-kontingent F-kontingent Studenter Etterlatte - Fritatte o 75 år Fritatte u 75 år Sum Totalt 12 mnd

44 Medlemsvariable kostnader Md.kontingent 570 Grunnfors. Fritid ulykke Koll hjem Reisefors. Totalt Medlems kort LO- kont LO- Stat A-kontingent B-kontingent C-kontingent ,- pr kort + mva F-kontingent Studenter Etterlatte Fritatte o 75 år Fritatte u 75 år Sum Totalt 12 mnd

45 Aktivitetsoversikt andre driftskostnader Aktivitetsoversikt Antall tiltak Antall deltakere Totale kostnader Kurs/konferanser i regi av avdelingene - Kurs Konferanser Regionsmøter Andre tilskudd avdeling Kurs/konferanser i regi av forbundet - Kvinnekonferanse Kassererkurs Forbundsskolen (pilot) Regionskonferanse Tariffkonferanse Veilederkonferanse Rekrutteringskurs Addisco Ny i FLT Studielederkonferanse Kontaktkonferanse FLT - NHO Refusjon fra OUfondet Forbundsstyremøter Landsrådsmøter Diverse reiser/møter Andre arrangementer Rekruttering/verving

46 Budsjett 2008 Budsjett 2008 Virkelig pr sept 2007 Langtids budsjett 2008 Inntekter Kontingent inntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Kontingenter Forsikringer Streik/permitteringsbidrag Lønn og andre pers. kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Avsetninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Reversering av tidl. nedskrevet aksjefond 0 0 Nedskriving av aksjer Sum finansposter Resultat

47 Oppgave - felles Overfører fra sparekonto til brukskonto Selger profileringsartikler for 500, legger pengene i kassa Overfører fra brukskonto til sparekonto Betaler kurskostnader på fra sparekonto Mottar til sparekonto i stønad til kurs fra forbundet Setter 500 inn i banken fra kasse

48 Gruppe oppgave - bruk Avendo 40 til bokføringen av denne oppgaven

49 Presentasjon av regnskapet Kasserer bør presentere regnskapet på en klar og ryddig måte for styret ved behov (kvartalsvis, halvårlig, månedlig) og for årsmøtet

50 Regnskap Inntekter Kostnader Resultat

51 Lampefeber Ulike mennesker ulike årsaker til lampefeber: - ikke godt nok forberedt - frykt for tilhørerne - undervurderer seg selv prestasjonsangst

52 Råd mot lampefeber Før du går presenterer: la armene henge tung ned, trekk pusten dypt og regelmessig beroligende! På talerstolen: Se ut over forsamlingen finn et eller flere ansikter som er med deg Vær trygg på det du presenterer Øv deg på forhånd

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer