mote som landsmotets dagsorden behandles. For gvrig blir det i 6r et stort landsm6te. Hvis Hotellog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mote som landsmotets dagsorden behandles. For gvrig blir det i 6r et stort landsm6te. Hvis Hotellog"

Transkript

1 Til}ttnry*g i Fe,,esror F*rm m&neder igien til land$mstetl Det er na mindre enn fem mineder til Fellesforbundets landsmote 6pner i Oslo. Forslagsfristen har gitt ut og ni sorteres forslagene i adminrstrasjonen, fgr de skal behandles av forbundsstyre og representantskap. Et landsmote i Fellesforbundet er et politisk verksted. Her skal kursen stakes ut for de neste fire irene, og alle forslagene er derfor av stor viktighet. Akkurat na sortes forslagene av administrasjonen og det er en kjempejobb. Under forrige landsm6te fikk vi inn over 2000 forslag. I skrivende stund er det usikkert hvor mange det har kommet inn i 6r. Forbundsstyret skal behandle forslagene 11. og 12.juni, mens representantskapet skal behandle dem 19. og 20. juni. Deretter blir forslagene trykket og sendt ut til avdelingene som skal ha dem i hende senest 6. august. En frist som avdelingene mi merke seg er 7. september. Innen den datoen skal fullmaktene vaere innsendt. Det er viktig i legge merke til at vedtektene sier at valgene av delegater skal foreg6 pi samme mote som landsmotets dagsorden behandles. For gvrig blir det i 6r et stort landsm6te. Hvis Hotellog Restaurantarbeiderforbundet vedtar sammenslutning med Fellesforbundet, vil det bli om lag 900 personer i Folkets Hus de seks dagene landsmbtet varer. Antall delegater er opprinnelig 430, i tillegg kommer 35 fra forbundsstyret og 36 fra representantskapet. Ut over dette kan altsa Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet fi 50 delegater. I tillegg kommer gjester fra inn- og utland, funksjonaerer, presse osv. Det er bestilt hotellrom til alle delegater som bor mer enn tre mil fra Oslo, og rommene er fordelt pi seks hotell i sentrum. De som velges til delegater mi i ir selv bestille sine reiser pe nett gjennom Via Travel. Det vil bli sendt ut informasjon om dette. Tilhgrere 6L fblge landsmgtet mi selv s6rge for 6 bestille hotell og reiser, i det forbundet ikke har noe reisekontor som kan bisti i et slikt arbeid. For ovrig jobbes det ni for i fa til en ITlgsning for landsmotet. Utnytt feri efordel ene! - Mange er ikke klar over at du som L0- organisert gjennom Folkeferie kan nyte godt av spesielle rabatter pd feriereiser, sier Cathrine Slungaard i forbundets 0rganisasjonsavdeling. - Folkeferie er en del av LO Fav6r-konseptet, men er kanskje ikke det som har blitt mest markedsf6rt. Som tillitsvalgt kan du fortelle medlemmene som denne fordelen. Den er ganske enkel, du f6r fem prosent rabatt pi feriereiser, enten det byferie eller temareiser. cruise- og bitreiser, hus eller med pi denne avtalen. Nytt av eret er at Wing Feirererser kommer inn i stedet for Saga Solreiser som har gitt inn r Wing. Slungaard oppfordrer til gkt informasjon om dette tilbudet, slik at medlemmene kan utnytte ytterligere fordeler ved medlemskapet. Mer opplysninger om hytteleie eller charterreiser. dette ligger pa Forespgrsler kan Men reisen mi bestilles gjennom Folkeferie. ogsi sendes pi epost til: Slungaard forteller at alle ferieveden. no de storste turoperatorene er - Mange medlemmer er ikke klar over ferierabatten hos folkeferie, sier Cathrine Slungaard.

2 .*sfu R s.s* sre*s $ *wg re*w seg *s #*S ses fu*s W Ss*ss$sESs Av de totalt BB millioner kroner som er delt ut i stipend gjennom LOs utdanningsfond i siste landsmoteperiode, har Fellesforbundets medlemmer fdtt ner 41 millioner kroner! Dette opplyser saksbehandler Jan 0rnevik i forbundets organisasjonsavdeling. Det er medlemmer som tilhgrer en overenskomst som var med pa 6 finansiere det sikalte lavtl6nnsfondet som har rettigheter i fbndet, og som dermed kan fa stipend. Det er den irlige avkastningen av dette fbndet som benyttes til i gi stipend. - De 41 millionene er fordelt pi litt over 5000 medlemmer i forbundet. Jeg vil opptbrdre tillitsralgte i drive s1stematisk infbrmasjonsarbeid overfor medlemmene, slik at de blir klar over mulighetene som LOs Utdanningsfbnd gis oss. Fondet skal dele ut for i ir og neste 6r. Formilet med fondet er a stotte oppleringstiltak og kompetan seutvikling tbr medlemmer som hur rettigheter i lbndet, forklarer Ornevik. Fondet yter stqtte til: a) Helirsstudium (to semestre) pi he1 eller deltid ved universiteter og hgyskoler, folkehgyskoler og grunnskoleeller tilsvarende i voksenopp- Itri ngsorgan isasjoners reg i. Stipendets stgrrelse : Inntil kr ,- pr. studieir. SOknadsfri st fbr studieiret : 15 mai b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) til: o Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering tii annet yrke. Praksiskandidater etter paragraf 3.5 i opplaringsloven (tidligere $ 20- opplaring). Allmennfaglig utdanning med sikte pi studiekompetanse. o Grunnskolefag o Oppleringstiltak innenfor org.anisasjonr- og bedri ft s- utvikling knyttet til bedrifter. - Stipendets er p6l inntil kroner innenfor EDB/IKT, og til gvrige kortere kurs inntil kroner pr. studieirr. og soknaden mir fremmes fgr eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprgve anses denne som avslutning av studiet. Soknader kan sendes fortl6- pende, og blir behandlet en gang i m6neden, opplyser - De utgifler som du kan fi til stotte til er kursargifter. eksamensavgifter. merutg.il'- ter til nodvendig midlertidig bosted, materiell og tapt arbeidsfortjeneste. Spknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet, og som pa sgknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre flr, sier han. Du kan levere elektronisk soknad direkte fra internett, rdressen er: gi inn pd LOs hjemmesider og velg medlemsfbrdeler/ LOs utdanningsfbnd, og bruk fastlagt sgknadsskjema som kan lastes ned lra internett. S6knader sendes pi fastlagt skjema til: LOs Utdanningsfond, Youngsgate 11, 0181 Oslo Jan 0rnevik i 0rganisasjonsavdelingen : Justering av AFP AFP-ordningen premiejusteres med virkning fra 2. kvartal Satsene oppjusteres med 50 kroner per mined - bide for heltids- og deltidsansatte slik at de nye satsene blir: Ukentlig arbeidstid 4-19 timer kr 235, timer kr 2'70,- 30 timer eller mer kr 310,-. Tallene angir minedspremie per ansatt. Det er laget en ny brosjyre som ikke er ferdig fra trykkeriet enni, den finnes pi LO - NHO ordningenes nettsider (De nye satsene er imidlertid ikke kommet med der) Tillitsvalgt Fettesrofbunder

3 ffis* *$fu**re$fu*ks N w w*w$< sgs *s S$$$ sasss* Fellesforbundets nye profilhdndbok vil vere et verktoy for deg som er tillitsvalgt i forbundet. Det 6 bruke forbundets riktige profil i enhver sammenheng, det gir forbundet enhetlig preg landet over. Utgivelsen av ny profilhandbok skjer samtidig med at logoen har lart err liten an:ikt.lofting. Forbundet har hatt sin logo siden Det var designeren Bruno Oldani som laget logoen i sin tid. og det er ogsi hans l'irma sorn har foretatt ansiktslgftingen. Rent generelt kan en si at den. n1e" logoen legger mer rekl pu nur net Fellesfbrbundet enn pd selve symbolet. Det blir ogsa brukt en ny skrift type, og i tillegg el det laget et helt nytt largeprograrn. Etter hr,ert vil den nye logoen bli a finne pi brevark, brosjyrer. pa fbrbundets hjemmeside og pir profileringsartiklene. Men det vil ta litt tid. Fellesfbrbundet Onsker ikke i fornye alt dette i en omgang, det vil bli skiltet ut etter hvert. - Hr a er poengct med a lage en egen profilhindbok? For det tor:te su pn:ker vi A framsti mest mulig likt over hele landet. Det gjelder bruk av farger. logo osr,. Uansett hvor du m6ter Fellestbrbundet i landet skal vi frarnsti rned den samme profilen fblk skal kjenne oss igjen! Profilprogrammct skal bidra til i rasjonalisere og forenkle den utformingsmessige og tekniske produksjonen av all vir skriftlige infbrrnasjon. Dette gjelder alt bra r isrttkort. til brerark, konvolutter, trykksaker, lysark osv., forteller Fellesforbundets leder Kjell Bjgrndalen. - Et poeng i denne sammenheng er at vi ogsi standardiserer stgrrelser pi papirformater. Dette inneberer at man slipper i bruke ungdvendige ressurser pi i lage trykksaker lokalt, mye uv dette vil vrre klarlagt gjennom profilprogrammet virt. Slik ser den nye logoen ut, siersdgiver Bent Inge Bye i Ledelsessekretariatet som har vert forbundets primus motor i arbeidet me den nye logoen med profilh6ndboka Det vi derimot skal bruke mye tid pi og som er viktigst av alt, det er budskapets innhold og lbrm, pipeker han. Profilhindboka vil b1i sendt ut til alle avdelinger. I boka vil du finne opplysninger om riktig largebruk. om forrnuter. infbrmasjonstrykksaker. rid om bildebruk, sikalt figurmerke, navnetrekk og 1ogo. Du finner ogsi an nyttig grafisk ordliste. Alt er selvsagt illustrort i.il.-ti-o fo.,-o. Endringer ogse pi hiemmesiden Ny design har det selvflalgelig ogsi blitt pi forbundets internettsider. Som en fglge av endret profil, har det ogsi blitt foretatt en del kosmetiske endringer av forbundets hjemmeside, spesielt forsiden. - Den vanlige leser vil kanskje ikke merke de store endringene, men vi har endret menyene, og har dessuten filtt plass til flere nyheter pi forsiden. Blant annei har nyhetene fra forbundets eget fagblad, Magasinet for fagorganiserte, ni blitt mer synlige. Tillitsvalgt i Fe esforb!fdet

4 ffiw* s$fu*ss$**ks s Fellesforbundet Styrke og troverdighet * w*sk sgs *s s$ss sws$* * Fellesforbundets nye profilhdndbok vil vere et verktay for deg som er tillitsvalgt i forbundet. Det 6 bruke forbundets riktige profil i enhver sammenheng, det gir forbundet enhetlig preg landet over. Utgivelsen av ny profilhandbok skjer samtidig med at logoen har fatt en liten ansiktslbfting. Forbundet har hatt sin logo siden Det var designeren Bruno Oldani som laget logoen i sin tid. og det er ogsi hans l'irmu som hrr loretatt ansikts- Igftingen. Rent generelt kan en si at den..rrre'. logoen legger mer rekt pr nar net Felleslbrbundet enn pa selve symbolet. Det blir ogsa brukt en ny skrifitype, og i tillegg er det laget et helt nytt targeprogram. Etter hr,ert vil den nye logoen bli a finne pi brevark, brosjyrer. pi fbrbundets hjemmeside og pu profileringsartiklene. Men det vil ta litt tid, Fellesforbundet onsker ikke 6 fornye alt dette i en omgang, det vil bli skiftet ut etter hvert. Hva er poenget rned i lage en egen prof ilhindbok? - For dct lbr:le su lrnsker vi i framsta mest mulig likt over hele iandet. Det -sjelder bruk av farger. Io-uo osr'. Uansett hvor du n-rotcr Fellesfbrbundet i landet skal r,i framsti med den samme profilen fblk skal kjenne oss i-rjen! Profilprogrammet skal bidra til i rasjonalisere og forenkle den r.rtlbrmingsmessi ge og tekniske produksjonen av all vir skrifilige informasjon. Dette gjelder alt bra visittkort, til brevark. konvolutter, trykksaker, lysark osv., forteller Fellesfbrbundets leder Kjell Bjgrndalen. - Et poeng i denne sammenheng er at vi ogsi standardiserer stprrelser pd papirfbrmater. Dette inneberer at man slipper A bruke unodvendige ressurser pi i lage trykksaker lokalt, mye av dette vil vare klarlagt gjennom profilprogrammet vflrt. Slik ser den nye logoen ut, sier6dgiver Bent Inge Bye i Ledelsessekretariatet som har vart forbundets primus motor i arbeidet me den nye logoen med profilhdndboka. Det vi derimot skal bruke mye tid pi og som er viktigst av a1t, del er budskapers innhold og fbrm, pipeker han. Profilhindboka vil bli sendt ut til alle avdelinger. I boka vil du finne opplysninger om riktig fargebruk. om formater. informasjonstrykksaker, rad om bildebruk, sikalt figurmerke, navnetrekk og logo. Du finner ogsi an nyttig grafisk ordliste. Alt er selvsagt illustrert i riktige farger. Endringer ogse pi hiemmesiden Ny design har det selvflllgelig ogsi blitt pi forbundets internettsider. Som en fglge av endret profil, har det ogsi blitt fbretatt en del kosmetiske endringer av forbundets hiemmeside, spesielt forsiden. * Den vanlige leser vil kanskje ikke merke de store endringene, men vi har endret menyene, og har dessuten fatt plass til flere nyheter pi forsiden. Blant annet har nyhetene fra forbundets eget fagblad, Magasinet for fagorganiserte, ni blitt mer synlige. ztzaat Tillitsvalgt i Fe esforbundet

5 ' ':l?oc^ l.. rr r Jt^ '.'z, FJus?q I - <-1,Ar> :6 i \ '':-7 r'+ i Retu rad resse. i \\rr,'3' Fe I lesforbundet ^3 B Economique :.:io* lillofnrnot 1 '' '''''''i ' tw NOBGE I P-P slo &w **w $ffi#$ fuwgsre$wreffi * fu* w** Fellesforbundet har undertegnet en avtale med det latviske bygningsarbeiderforbundet LCA som inneberer at Fellesforbundet skal informere latviske bygningsarbeidere som arbeider her i landet om lsnns- og arbeidsvilkdr i Norge. Avtalen regulerer ogsi at bygni ngsarbeiderne skal organiseres i det latviske forbundet. Det var Fellesforbundets leder Kjell BjOrndalen som undertegnet avtalen med lederen av sosterforbundet Latvijas Celtnieku Arodbiedriba (LCA), Mara Tomsone. BjOrndalen sier at han og utenlandsk arbeidskraft velkommen til Norge, men at de mi li norske lonns- og arbeidsvilkir under sitt besok. Han understreker at det r en slik forbindelse er mange som Onsker i utnytte etterspgrselen etter arbeidskraft ved i ansette folk pi elendige vilkir. Mara Tomsone sier at hun er glad for samarbeidet med Fellesforbundet. - Vi er et ungt forbund, og for oss er det viktig 6 bli storre og mer innflytelsesrike. Gjennom en avtale med Fellesforbundet kan vi se muligheten av 6kt rekruttering og ordnede forhold. Det er forste gang det latviske fbrbundet inngir en slik avtale med et forbund fra et annet land. I avtalen forplikter de to forbundene seg til fl samarbeide. De er enige om at 16nn og arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere skal vare pa samme nivi som i landet de jobber. Fellesforbundet skal informere latviske arbeidere om norske lgnns- og arbeidsforhold. LCA og Fellesforbundet vil samarbeide om i kreve norsk 19nn og arbeidsforhold i lat- Forbundslederne Kjell Bjorndalen og Mara Tomsone underskrev tidliqere i 5r en samarbeidsavtale. Ny toppskolering for til litsvalgte Fra hgsten avlbses den gamle og tradisjonelle LO-skolen av en ny toppskolering for tillitsvalgte. Den nye skoleringen er basert pi moduler og baserer seg pi fellessamlinger og egne studier. De fem modulene til den nye skoleringen har folgende tema: Solidaritet, Samfunn. viske firma som jobber i Norge og har tariffavtale med LCA. Fellesforbundet skal etter avtalen bisti medlemmer av LCA i konflikter om l6nn og arbeidsforhold nir de jobber r Norge. Ett av punktene er ogsi gjensidig informasjon om latviske firma som jobber i Norge, og norske som jobber i Latvra. Avtalen skal i omgang gjelde i tre ar, da skal erfaringene vurderes. Organisasjon, Arbeidsliv og Laring. For i oppni LO-Skolenilen ma deltakerne kunne dokumentere at de har gjennomgatt fire forskjellige moduler. Hver modul er lagt opp med et ti dagers internatkurs med nettstotte for og etter samling. Hosten 2007 er det lagt opp til en prgveordning med felles samlinger for tre moduler. Laring ( august og oktober), Samfunn ( oktober) og Organisasjon (25. november - 7. desember). De to siste. Arbeidsliv og Solidaritet vil bli holdt viren Det vil bli orientert om skoleringen i sirkulerer fra forbundet pi et senere tidspunkt. Savner dokumentasjon Feliesforbundet skal forhandle med Norsk Industri for i fa til en avtale som regulerer sosial dumping i skips- og verftsindustrien. Hvis partene ikke klarer i bli enige om en avtale, men vil det bli gjort krav om allmenngjoring av Verkstedoverenskomsten. Forbundet trenger derfor dokumentasjon som illustrerer ulovlig forhold i skips- og verftsindustrien. Eksempler pi dette kan vare kontrakter eller arbeidsavtaler. Har du eksempel pi slik dokumentasjon kan den sendes til Liv Christiansen, fellesforb undet.no eller Kjell Skjarv6, Tillitsvalgt I Fettesforbundet

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

Basis-lovnorm for region NN

Basis-lovnorm for region NN Basis-lovnorm for region NN Vedtatt av forbundsstyret dd.mm.ai. Lov for region NN stiftet dd.mm.aa. Vedtatt den dd.mm.66 med senere endringer senest av dd.mm.5i. Godkjent av forbundsstyret den dd.mm.ai.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481.

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 604 Forskrift om Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruksog gartnerinæringene Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Utgitt februar 2011 Direktoratet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig",,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret

Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig,,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret I Til: Kommunen v / ordfarer, ridmann og barnehageansvarlig",,, ;,, ;';r Kopi: Politikere i kommunestyret i AIta 03.07.15 Horingsnotat om ny finansieringsmodell til de private barnehagene. Som dere er

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Stavanger 25.mu2004. Lonn Krav om generelt lonnstillegg fremmes under forhandlingene. Stillinesopprvkk

Stavanger 25.mu2004. Lonn Krav om generelt lonnstillegg fremmes under forhandlingene. Stillinesopprvkk Stavanger 25.mu2004 NOPEFs KRAV TIL FORIIANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2OO4. TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFF'SHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PA PERMANENT PLASSERTE IIINRETNINGER PA NORSK

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekter

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekter Oslo kommune Avdeling for byggeprosj ekter Nils Haugrud Sivilarkitekt Owe Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Deres ref: VAr ref (saksnr): 200808244-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Sarnra

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Fra LO Stat Morten @ye Tone Sonsterud Jan Olav Andersen Hans Freddk Danielsen Ola Ellestad

PROTOKOLL. Tilstede: Fra LO Stat Morten @ye Tone Sonsterud Jan Olav Andersen Hans Freddk Danielsen Ola Ellestad PROTOKOLL Ar 2007, den 5. og 6. desember, ble det holdt forhandlingsmote mellom Arbeidsgiverfoteningen Spektet pi den ene siden og LO tepresentert ved LO Stat pi den annen side. Til behandling foteli sporsmil

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

billigst nar sluttsummen gjores opp. Men

billigst nar sluttsummen gjores opp. Men En tilsynelatende billig!eiebiler ikke alltid billigst nar sluttsummen gjores opp. Men det er fullt mulig A styre unna fellene' 1f J nerdu sjekker priser, men du me klikke deg inn pe en valgt bil for

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

KOMMUNEPLANEN - EN PLAN FOR FREMTIDEN

KOMMUNEPLANEN - EN PLAN FOR FREMTIDEN SAKSPAPIRER I(ommunestyret KOMMUNEPLANEN - EN PLAN FOR FREMTIDEN Saksbehandler: ArvidAsks Arkivsaksnr.: 10/93 Saksnr.: Utvalg 14/10 Plan- og skonomiutvalget (fsk) 42110 Plan- og skonomiutvalget (fsk) 25110

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje - det lønner seg å være organisert! www.fellesforbundet.no Fellesforbundet - styrke og troverdighet LITT OM OSS SELV Fellesforbundet

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor Kristine Nergaard Tema Tariffavtaler og tariffbinding Det norske tariffavtalesystemet Hvordan blir tariffavtaler til i norsk arbeidsliv Tariffavtaledekning

Detaljer

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD a V H. CHR. MAhlEN Lokalhistorisk forskning gjennomgir for tiden en sterk ekspansjon i Norge. Landslaget for bygde- og byhistorie har vind i seilene, og Lokalhistorisk

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

,MW. Statsbudsjettet 2014 - Den norske kirke - struldrrendringer og budsjettreforrner. Horing

,MW. Statsbudsjettet 2014 - Den norske kirke - struldrrendringer og budsjettreforrner. Horing DET KONGETIGE FORNYINGS., ADMTNTSTRASIONS- OG KIRKEDEPAR.TEMENT KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Postboks 1034 Sentrum 0104 Oslo Deres ref. Var ref. L3/295 Dato 1 t FEB?015 Statsbudsjettet

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros

. Soknadsskjema for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet fra Hasle Skole Musikkoros -en unik musikkskole Bydel GrUnerlokka Postboks 21 28 Grinerlakka 0505 Oslo Oslo,20. mars2014 SOKNAD OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER Soknaden bestar av folgende vedlegg:. Soknadsskjema for tildeling

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund. Avtalen innebrerer at det ikke blir ipnet opp for et mellomoppgior i2007. 1.

PROTOKOLL. Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund. Avtalen innebrerer at det ikke blir ipnet opp for et mellomoppgior i2007. 1. PROTOKOLL Det ble holdt forhandlingsmote 22.,23. og24 mai 2006 p& Quality Airport Hotell Stavanger mellom Norges Rederiforbund (NR) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) om regulering av avtalen

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.) H:\Team Trafikk ASkbeidsreglement juni 2004 ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.) 51 ANSETTELSE Arbeidstakerne ansettes av bedriftens

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Undervisningssavdelingen PROFILERING. Askøyskolenes felles profilering UNDERVISNINGSAVDELINGEN

Undervisningssavdelingen PROFILERING. Askøyskolenes felles profilering UNDERVISNINGSAVDELINGEN Undervisningssavdelingen PROFILERING Askøyskolenes felles profilering UNDERVISNINGSAVDELINGEN Vedtatt av Undervisningssjefen 3. desember 2010 INNHOLD 1. Bakgrunn - mål 2 1.1 Arbeidsgruppens sammensetning

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Avtale mellom NORPARK og Forbrukerrfldet om klagenemnd for privat parkeringshflndheving og fi erningsvirksomhet' Endret 12. ianvar 2007.

Avtale mellom NORPARK og Forbrukerrfldet om klagenemnd for privat parkeringshflndheving og fi erningsvirksomhet' Endret 12. ianvar 2007. Avtale mellom NORPARK og Forbrukerrfldet om klagenemnd for privat parkeringshflndheving og fi erningsvirksomhet' Endret 12. ianvar 2007. 1. SAKSOMNAUNT l.lnemndabehandlerklagerpikorrtrollavgifterogfierningsvedtakforetattavprivate

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse designere/designbyråer 25.0.203 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 203.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Ufrivillig deltid ssknadsskjema

Ufrivillig deltid ssknadsskjema NA5'ONALT FAGORGAN Ufrivillig deltid ssknadsskjema Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvalter prosjektmidler knyttet til satsning mot ufrivillig deltid, jf. Prop. I S (2010-11) Albeidsdepartemertet

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer