Stavanger 25.mu2004. Lonn Krav om generelt lonnstillegg fremmes under forhandlingene. Stillinesopprvkk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger 25.mu2004. Lonn Krav om generelt lonnstillegg fremmes under forhandlingene. Stillinesopprvkk"

Transkript

1 Stavanger 25.mu2004 NOPEFs KRAV TIL FORIIANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2OO4. TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFF'SHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PA PERMANENT PLASSERTE IIINRETNINGER PA NORSK KONTINENTALSOKKEL. Lonn Krav om generelt lonnstillegg fremmes under forhandlingene. Stillinesopprvkk Flytting av stilling fra lonnsgruppe B til A: -Assisterende borer, -Riggmekaniker i plattformboring rykkes opp til lonnsgruppe A etter 1 ir i topplsnnssatsen i lonnsgruppe B. Ved opprykk foretas innplassering i det lsnnstrinn som kronemessig ligger nermest over lsnnstrinn 5 i lonnsgruppe B. Opprykksbestemmelsen gjeninntas i tekst for stilling Elektriker i plattformboring. Flytting av stilling fra lonnsgruppe E til D: -Motormann, Endringer i overenskomsten Punkt 4.1 Lonnsgruppeplassering - Individuelt avlsnnede: Det hersker endel forvirring omkring fastsettelse av Individuell lsnn. Fra medlemmene blir det blant annet pekt p6 vurdering av de forskjellige ulempenivi og bruk av minstelsnnssatser. Forbundet forbeholder seg retten til 6 fremme krav knyttet til dette under forhandlingene, samt komme tilbake til krav om okning av minstelsnnssatsene. Punkt 4.1 Merknader: -Elektriker i stilling hvor det kreves hoyspentsertifikat gis et sertifikattillegg pi Kr pr m6ned. -DVO med kompetansebevis avlsnnes i gruppe D. -Tirnarbeiderassistent, Boredekksmekaniker, Slamsiloperatar og Boredekksarbeider med fagbrev avlsnnes i gruppe C. Punkt 6.5 Oljebasert boreslam. -Tillegget omfatter ogsi Brine -Stillingskategorien Tirnmann og Assisterende tirnarbeider skal inng6 i gruppen av arbeidstakere som omfattes av hoyeste sats for ulempekompensasjon. Punkt 6.6 Roykdykkere -Tillegget skes med Kr pr mined.

2 Punkt 7 Nattillegg -Satsen skes med Kr.2.- Punkt 9. Kurs piiagl av arbeidsgiveren -Ar,rrenteresultat av pigiende utvalgsarbeid, og forbeholder oss retten til i fremme krav knyttet til dette under forhandlingene. -Pilagt databasert opplering avlsnnes som ovrige pfllagte kurs, ref. pk.9.2 Punkt I 2 Helligdagsgodtgjorelse -Satsen okes med Kt.25.- pr. dag Punkt 13.5 Tjenestereiser -Godtgiorelse tilsvarende sats som for ventetid etter pkt. 3.3 for medgflttid Punkt 14.6 Transport -Arbeidsgiver dekker kostnader til hjemreise og eventuell retur. Punkt 19.1 Forsikring -Forsikringsordning Tap av legegodkjennelse opprettholdes pi dagens niv6. Punkt 20 Ressurspool -Bedriftene skal i samarbeid med de tillitsvalgte opprette vikar-/ressurspool. Reguleringsbestemmelse for 2.avtalehr (Pkt 26) Standard formulering Varighet og oppsigelse (Pkt.28) Denne overenskomsten trer i kraft pr I juni 2004 oggjelder til 3l.mai 2006 ogvidere I - ett - 6r om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagl opp skriftlig med 1 - to - mdneders varsel. Bilag 1 Opplysnings- og utviklingsfond Arbeidsgivers innbetaling okes fra kr til kr Belopet som gir forlods til NOPEF skes fra kr. 28,00 til kr. 36,00 Bilag 3 Avtale om sluttvederlag -Ordning med sluttvederlag utvides til 6 omfatte ansatte pi flyteriggene. Bilag 4 Pensjon -Pensjonsutvalgets innstilling (Mote ). Nytt Bilag -Felleserklering om tillitsvalgte. Ref. protokoll 29. juni 1998 (Kopi vedlagt). Fullstendig protokolltekst inntas i tariffavtale.

3 J Avtalens veiledende fordelingsnokkel endres siledes : Minst 50 medlemmer 0,50 irsverk Minst 100 medlemmer 1,00 irsverk Minst 150 medlemmer 1,50 firsverk Minst 200 medlemmer 2,00 irsverk Minst 500 medlemmer 3,00 irsverk Minst 700 medlemmer 4,00 irsverk - Kontorsekreter kan velges blant medlernmene (Avtalt 2003 : 50:0,50; I 00: 1,00; 250:2,00 ; 700:3,00) Qlvris, -Ansettelsesforhold Den skende internasjonaliseringen av aktiviteten pi norsk sokkel har til en viss grad.medfart endrede ansettelsesregimer i bedriftene. Vi har blant annet sett skende bruk av utenlandske bemanningsselskaper, etablering av datterselskap for 6 foresti bemanning og drift av innretninger, generelt skende bruk av ansatte med ansettelsesforhold til utenlandsk selskap, osv. For arbeidstakerne pi innretningene har dette mellom annet medfsrt uklare (og til dels ogsi uavklarte) relasjoner mellom arbeidsgiver, arbeidsorganisator, tjenestekjoper, eier, etc, etc. Dette medfsrer blant annet usikkerhet knyttet til ansettelsesforhold og stillingsvern. Forbundet vil fremme krav knyttet til dette under forhandlineene. -Uorganiserte bedrifter - tariffrevisjoner For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (sikalte "tiltredelsesavtaler", "tilslutningsavtoler", "hengeavtaler" eller "erkleringsavtaler"), der partene "den er enige om 6 tiltre til enhver tid gjeldende over enskomsl ", gielder folgende: Disse bedrifter omfattes av tariffievisjoner mellom overenskomstens parter, uten at " " Tilslutnings avtalen sies opp. Som folge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om 6 tiltre den til enhver tid gieldende overenskomst, gjennomfsres det ikke srrskilt forhandling og/eller mekling mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandlingimekling mellom overenskomstens parter ogsi omfatter/gielder mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter. Nar LO/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopi av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgiende oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller Arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett til hta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i ihht fristene i Hovedavtalens $ 16-l og Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphorer samtidig med opphor av arbeidskampen i hovedkonfl ikten. Nir det er sluttet ny avtale mellom partene i overenskomsten, gjelder denne for de uorganiserte bedrifter uten srerskilt vedtakelse. Disse bestemmelser er en nsdvendig konsekvens av Hovedavtalens $ 16-1 og For bedrifter utenfor NR som er bundet av tariffavtale av siilnme art plikter LO i varsle og giennomfore plassoppsigelse og plassfratredelse forholdsmessig i samme omfang og fra samme tidspunkt dog begrensetil det som er praltisk mulig.

4 4 Dersom forbundet eller bedriften snsker 6 gjennomfore en selvstendig tariffrevisjon mi "erkleringsavtalen" sies opp i hht. De oppsigelsesregler som gjelder. -Nytt bilag. Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m. Partene er enige om at det er viktig 6 arbeide for at bransjen skal vere attraktiv og serios, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandsrer har ordnede lonns- og arbeidsvilkir. Partene er opptatt av 6 hindre "sosial dumping" og at de utfordringene et intemasjonalt marked og fri bevegelighet pi arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medforer, behandles pi en god mite, og i trid med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk. 1. Innleie av arbeidstakere Si tidlig som mulig, ogfar bedriften inngir avtale om & leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i Arbeidsmiljoloven kap. XI B (se $$ 55 K og 55 L) skal omfang og behov drsftes med de tillitsvalgte, jfr. Hoveda*alen $ 5-5, 5-9 og Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie bedriftene imellom for i mote produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med arbeidsmiljoloven $ 55 L samt awige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forstielse med tillitsvalgte. 1.3 Innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikarbyrier) Partene er enige om at ved slik innleie skal tilgjengelige opplysninger/innformasjon fremlegges for de tillitsvalgte, slik at de tillitsvalgte ser at innleieforholdet er i trid med lovog avtaleverk. Det vises til AML $ 55 K, og partenes rolle ved slik innleie. 2. Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger Si tidlig som rnulig, ogfor bedriften inngir avtale med underleverandsr om utsetting av arbeid skal behov og omfang drsftes med de tillitsvalgte, jfr Hovedavtalen $ 5-5, 5-9 og 6.1. De tillitsvalgte skal pi anmodning forelegges tilgjengelige opplysninger om underleverandsren og om den avtale som tenkes opprettet. Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandarer oppfordres de lokale parter til i utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger. 3. Bruk av vikarer Vikarer, jfr AML $ 58 A nr. 1 b) erstatter navngitte personer for et bestemt arbeid eller tidsrom. 4. Andre forhold I bedrifter som har, eller star i fare for 6 gi til oppsigelser og permitteringer vises det i denne sammenheng spesielt til regler om permitteringer og oppsigelser i Hovedavtalens kap. VII, Hovedavtalens $ 6-4 og Arbeidsmiljolovens $$ 67 og 60 nr. 2 siste ledd. Det tas forbehold om endringer/ytterligere krav. Sign. Gudmund Stensen Vedlegg: Kopi protokoll 1998 Felleserklrering om tillitsvalgte

5 PROTOKOLL FELLESERKUERING OM TILLITSVALGTE A poengtere de krav Hovedavtalen setter for 6 sikre at de tillitsvalgte skal settes i stand til 6 ivareta sine oppgaver bade i bedriften og pa den enkelte innretning. I lopet av de senere Ar har det utkrystallisert seg problemstillinger med a komme til enighet om tilstrekkelig tid og hjelpemidler/ressurser for dette arbeidet. Dette til tross for at opplever store forandringer bade i organisasjonsplaner, arbeidsmetoder m.m. og regelverket. For A sikre de gode samarbeidsrelasjonene Hovedavtalen setter som en forutsetning for forholdet mellom de ansattes representanter og bedriftene, vil partene anmode sine respektive medlemmer om a ga igjennom sine interne avtaler pi omr6det. At man kan ha lokale forhold som gjor at man har forskjellige grunnlag for avtalene erkjennesfiledes av partene, men man finner det onskelig A lage en veiledning for slilie avtaler vedrorende tillitsvalgte i hel/eller deltid i bedriften. Folgende veiledning er ikke endelig, men ment som et redskap for de lokale parter fil 6 sluttfore, slike avtaler til begge parters beste. Minst 50 medlemmer 0,50 irsverk Minst 75 medlemmer 0,75 Arsverk Minst150 medlemmer 1,00 Arsverk Minst 250 medlemmer 1,75 Arsverk Minst 500 medlemmer 2,00 Arsverk Minst 700 medlemmer 3,00 Arsverk I bedrifter med over 400 medlemmer kommer det en kontorsekreter i tillegg. Med medlemmer menes her fast ansatte som direkte er omfattet av hovedavtalen og som bedriften trekker kontingent for. Oslo / Stavanger 29. juni 1998 Srgn. Leif Sande, NOPEF XXXXXX, NR XXXXXXX, OFS

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter ORIG NAL Overenskomst av 2014 Lzs Oljeboringsbedrifter (lndustri Energi) Utløp 3L. mai 20L6 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2014-2016 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2012-2014 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge 1 Nr. 330 E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Energi Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL&IT Forbundet med sine stedlige avdelinger på den annen

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Serviceoverenskomst for Svalbard

Serviceoverenskomst for Svalbard Serviceoverenskomst for Svalbard Gjelder 01.05.2008-30.04.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier 145 OVERENSKOMST Møller- og fòrblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fòrblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer